Page 1

Ă?. B. 3 e jaargang 1gB7 no: 3 CLUBBLAD S.

l-l

leest:

Nieuwe marathon ervaringen.

ljitgebreide loopkalender. ..

,

en nog veel meer.

SPORT- EN TRIMCIUB I]RUNSSUMMERHEIDE


to(o<lNor(o (") -t (o rÍ) (o co Nr\F-C)(aN nNÀlrÍ)o<t iJ sl I Nlnrl C', C! lJ) F\ N Cr) r ro I I I ra) rÍ) + rÍ) rÍ) rÍ) §st§§§st oooooo

-(, F1

o)

(I)'

pÈf

Í4< .rt

az o. Él:z G)

o,

.! 0, tu !^H ..1 .r{ :-1 or o LrJ .c E-C Ír O, aE .Nf UJ z aa . --{ 0, ::r u, 9qq, o a4 :, ET., aE .-l E Ír O)k .o IJEO 0.)

2 à.=i .o ,'!à -li

r

J= (J

cr) {oOC .-l .à

'=' P,l 3

t-.FaC 6)C ar (, 0) 4 c(oojA LD

ó ö p3+ < J

ao

I t-

-co)co O-lO) Èl Fl

.oE EH*

.Jd l)a

o-(o o

o > >

. 3 f «, ri o. o(-) OriF_' 0)E._) rz.u-(n u, 0., o _O O -Ír Ír O) Íi(o @A -o oÍr . -OO . o.lrc <tu .o o, c o Éx o ciD (o (o E Osi-O F (, -C C E-lst O E O'-..1 t{ C sl O (/) (D (O (E c, E -l -l --C C, ÍD O (I) < =:Z -O O E (, <t o) --.t c)xo <@:Z Ír.^ -o G tr< O Ír C E rr (O(Í)(D3 O.rO 1., (o (o s,' trN o o F. o v E - _ (',-(O o.(r) -CÈ .r >.(O (,OOO o! <-l -l ftr (, o, sl .O\Z .coro c k(r) < (Jxo tr <s{ -1 lo]r.p r-l (o í, o, Í4 g) rr (o o, orFl -l 3o tr .(r]r l'P O (o È]Jí) f -l -C o cc) o tr o -lz .rt -O O rz O-^.o Fl '.1er CÈ (I) O -'r! Fl (/)! '(o OJ (,lrao<{-C \Z k O Ír -p o,-c(9 v(, (o-o (roo Ír ao ír o)cÉ o)c (9 .rl É 0, OCÈ> -r >.. (o ..1 cÉ O O, !r.-! ! -C (l).tr tr - (o > a: í, Ír O O OI O.-l @ .. V cE O -lC,)E È-J C (E !(t) É .!z g-rJ O.rl ! (1, -l > ID O C {Oí)]J E]'J lJ >,(0 O > >..,1 (J-O-O 'r_, tU> c n'U)CaD-1 r o= I L '-t r{.rtc Ír o o (o È . oqr O q)(J lrt|, -)_l-)LL.u-)o Ér-.-r >l, E c . {D iP è lD Ír O '.rlPf ' r{-{ t!k-!O C:ZO(-) 3 P E Ír O +r s)o c . -lo o k 'N'. .-l '.iÉ{lf Nrrorqrp.p.(, a OÉ O ! Ér É U o c uccE É.-k C O O lD . (I) - ri -lJ Írlo@co) f..Oti<rik Org.ÉlO!CO)-C .P I -_l tZ)OÍr.CA -o{-J(I,o-lz(Do) at./)D>cko) r-lrDo!(,o)c (-)((ICÉ<@>H

co

' u)

tr (r)

1l A o o É (,) C rl C C o o.

cc,) rl .p E() rl .p

C.

'rl

tr) cr, (o ro n ' o) st O !c H (9 .n l.à U) tr (E O c Oo .r1 +l o rr)' c: F\ I a» rr-r . (r, EE (a o- sl (E N rl N i-l >

P o

A

ir Ír o o a .o

P

-l-,

C

o)

.-.1

0)

o) C

o

< . <l tO C', f" < Z V o c o .o .+J Ír O o o Í{

qr (o

«,

ílg,

E C

(o

-J (l)

]r c

o)

ol

É

C,

t,}

c .rl

É í)

C

rl

o

o,


Levering van:

orthopedische kunst en hulpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN lvlaastricht

Íe,t o43 216773

VOEFENDAAL

MAASÍFICHT

Valkenburgerweg

Bemelerweg 90

4l lel.045-751700 ÍEGELEN KaldenkeÍkeÍweg 96 Iel 077-33433

*ury tel043'621515

Het oroene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg


VLEK

VERWARMING B.U. Litscherveldweg 8 6413 BÀ HEERLE}I Tel. 045-212057

Wij leveren en monteren uw centrale venrarmingsinstallatie naar al Uw wensen. Naast onze uitstekende service geven wij 2 jaar ACI-garantie op particuliere installaties. Kom met ons praten oÍ bel ons gewoon even, wij laten U niet in de kou staan.

lochl 42 b1

o45.416710

hellebrekers > O

v@í íenor'alE, o..,rg"u

[-

"n :=. trtlttetlsDcruw

o0) l-

_o

B f

o

_o

ffir

) voor O Lurstsroï I

fi'ry+

Hffi affi C L-l ;H I

_o

o :l

_o

C

o

vooÍ f€l onlwikkelen van plannen

IF


3

ELUBBLAD STB

no 3. Mei

1987

=====:========-=

UlI=9E=PE!]q!E!YEE94qEEIryq

ta1ij heten a1s nieuwe leden

bij de STB welkom: - _ COR BOBEERÏS

HUB SP]ERTZ - - ZVONKO ROPIIH Cn ED QUAEDVLIEG.

Binnen het bestuur is nog een open plaats vacant. Wie durft dit aan, het gaat hoofdzakelij k voor ons nieuw j eugdbeleid op gang te krijgen.

lnformatie bij de voorz itter Jo Eyck. Bij verzending van dit clubblad wordt aan sommige leden reeds voor de derde keer de rekening van de j aarcontributie aangeboden. Dit is ook de Iaatste keer. Het bestuur heeft de reda ctie- commissie de opdracht gegeven , aan wanbetalers geen clubblad meer toe te zenden.0ns verzoek is , dat de leden die dit aangaan hun verplichtingen t.o.v de verenigrng nakomen. Van Uw verenigingsbij drag e gaat het grootste gedeelte naar de sportbond , . . eo dat hebben wij alvast "voor-geschoten" voor onze trage betalers. Bestuur

S.

T.

B

leest op bladzijde: onze secretaris Jan v. Hees 5 onze oude bij de Kennedymarsch I Woensdag -trimbeg e1e ider G. K. 10 Jan Hoven wint UURL00P STB. L2 /77 De erv ari ng en van de marathonlopers in [dest]and. 19 0nze j arige clubleden 20 Prins Francesco de eerste. U

4

23

Lopen met G. Nij boer door René Jongen.

25 Lezers klimmen in door Sj oerd Ypma 25 tdedstrij dkalender wensen aan.

.

de pen en

geluk-

0ns volgende clubblad komt ín de eerste week van Juli Uw copy s.v.p inzenden voor 5 Juni a.s ( De redactie)


SECRETARIS STB naam: JAN VAN HEES

46 jaar.

Bij

STB sinds

1981

Gehuwd met Annie twee kinderen, van elke soort 1.

zwakke punten:

geen (of onbe kend) Hobby: Loopsport.

Bij

zo

nd

erheden:

bestuurslid f

STB.

unctie:

CLUBSECRETAR]S.

LĂ­at is dat? WeI beste clubleden. Een !,redstrijd secretariaat, dat is het VISITE-KAARTJE van een vere niging. Na een korte inwerkperiode met hul p van onze vroegere secretaris Rob, blij kt dat Jan nu alles o nder co ntro 1e

heef t. Wij moeten hem da ar wel bij blijve n helpen. Hoe ??? HeeI simpel, geef wij zigingen van telef oonnrs, adres, of postcode's steeds door aan het secretariaat. 0ok wij zigingen over clublidmaatsc hap bij beeindiging etc, dat kan eigenlij k a11een via het secretariaat. Dan m.b.t. onze leden uit Schaesberg, Nieuwenhagen, en Ub. o . Worms. U bent af 1 Mei Landgraaf inwoner. De mee ste n hebben een ni euwe postcode. Nog niemand heef t dit doorgegeven. Doe het nu meteen. met sportieve groet Jan.


E J!El!\=E=D=YJ!LR=s=q1=v=o=ojL

=5=0=0=q

=u=E=Lllgl!El1s=

Het tías weer een groot festij n da ar in Sittard. Voor enkele STB-ers een herhaling, maar ook weer en -kelen die debuteerden. Een van hun was Wim Starmans. 0ver de goede afloop voor hem ma a kte zich niemand zorgen en de a ndere was onze bijna 65 j arige wedstrij dsecretaris Witlem v. d. LÍnden. Trots , breed lachend en zwaaiend met de armen naar de honderde toeschouwers aan de finish ( waaronder) meerdere STB ers, kwam hij met zoon Arend binnen. Het was 20.30 uur. Zijn droomwens was in vervullÍng gegaan, en hij grapte nog ook, dat hij na 80 km wandelen toch zeker een marathonnetj e van maar 42 km moest aankunnen.

Aaltje was er ook met twee hondj es. UiteindeIijk heeft ook zij menig trainingskilometertje mee

Vrouw

gelopen. Wat t,,liIIem betreft, binnenkort zou hij A0W gaan krij gen, maar ja als ze in Den Haag lezen, dat 65j arigen nog 80 km macheren, zie ik het in de toekomst somber in voor de rest van't 1and. AIs dus te zij ner tij d de Ieeftij dsgrens voor A0W-trekkers naar de 75-jarige Ieeftijd verschuift, weten wij in ieder gevaf u,ie daar debet aan is. 14aar A1fah, Beste Wiel , wij zij n Apetrots op jou. Het contract van wedstrij dsecretaris zal zeker

verlenqd worden. -<\r

-


6

e felecitaties gaan ook na ar Jeany Sormany di-e voor de 4 e keer suksesvol uitliep, en naar Nel1y Raeven. Beiden kwamen met Wim Starmans en Hennie Siera binnen om 19.30 uur. 0nz

In de wedstrij dklasse liep Gerol-d Vluggen uit Gulpen mee i-n de kopgroep. Alleen Henk v.d Knaap was 2 minuten snefler dan hem. Voor Gerold stopte de eindtijd na 8 uur en 23 minuten. Dat is bijna

een

gemiddelde van 10 km/ uur.In de wedstrij dklasse tĂ­aren totaal 5B deelnemers . Bravo Gerold De snelste recreatieloper was Pedro Huntj ens uit Stein. Hij had 9. uur 14 minuten nodig en dat mag

er ook best

wezen.

CARROSSERIE.DELEN

Nuth - Veldhoven - Vianen - Almelo

0PEL-LADA-SUZUKI verkoop

Schaesberg,Ampèrestr. GEMEENTE LANDGflAAF.

18


1!Iil\Y/5 .

Tigelsprcialistut

:;,,."i ÏBOUWIÍAIER ...: :r' lllsl vailDEVEHN

7

6411 Rs ln de Cramer Heerlen Tel.: 045-7.18008

GEOPÉNO ma.ndagVm vri,daq van OB 30tot l7 00uuÍ laierdag van 09 00lol r3couur

CaÍl SmuldeÍssingel 101 6219 CA

Maastricht Tel.: 043-12606,

12607

6ÉOPENo maànd.q l/m vÍtdàq van 0a 30tor r7 oOuur

TEMMENSIMEESSEN av INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

-

WATER

.

SANITAIR

VOOR SANITAIR EN REPARATIES AAN

WAÏERLEIDINGEN, AFVOEREN, CASLEIDINGEN EN DAKCOTEN. CEN SAN I T A I R.SHOWROOM geopend: moondog tlm vriidog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9,00 tot 13.00 uur, DtvERsE AANBTEDINGEN tN sHowRooM-BADKAMERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel .045- 213661 E

I


Topproducten uit de hele w_erqld,

INBRAAK. EN BRANDBEVEILIGING met aansluitmogelijkheid op de GOM alarmcentrale, goedgekeurd door Min. v- Justitie T.B-8.S. erkend

Lid Uneto

GOM Beveiligingstechniek

Barbarastr. 2 6,Geleen Tel. O 4494-47 235-


'.i

ELEI(.TrRllCI'TEIT

EEN'v/Al,( APART F; t'.{ E{ffi$MT'A$,fr[' (

49 te,: 045-212965 6431 JA t loensbroek

rlt,r

t铆eislerberq

sdorf 20 April 1987 Ger Knauf is U allen bekend als de koene begeleider van de woensA

l

dagavondtrainlngen.

Bij de winterfauf (de cemb er 19BG) in Aken, liet hij zich enkele 100 e meters voor de finish \铆lrassen door met Jo Eyck v贸贸r het inloopkanaal te sprinten voor de 781 en 782- e plaats. " Dat lukt 3e nooit meer zti Ger'l Het bewijs hiervoor- leverde hlj in Alsdorf op een goed georganlseerde 10 km stratenloop. Reeds na 2 km nam hij 250 meter voorsprong en liet het niet meer op een eindsprint aankomen. Eindtij d: Ger Knauf 45 i nuten en Jo Eyck 46 minuten. m


4o

wltKo-Grluu lr.u. ftandel in induslriële gassen en technisch aanierwante aÍtikel0n

a AcA-lsrgereed8chappen a Kogellagor!-V-snargn a AEG klop-, boor- eo llllpmschlnes O Hon Fo.ro llotalgn a EleclÍodon Kissel 48,6416

AC Heerlen, leleÍoon 045-724574

bi.i de uurloop lYomenteel STB zljn snelste loper en clubrecordho ud er op diverse af standen is de 30-j arige Brunssummer Jan Hoven. Bij de meeste crossen in de Brunssummerheide weet hij te w inne n of in eIk geval bij de snelste Iopers te finishen. Bij de laatste uurloop op l april" de grote verrassing van de dag". Het werd dus een STB-er die de door STB - ers georganiseerde wedstrij d won. Dra vo Jan, JÍj 1íet ons een goed opgebouwde uurloop zien, wa ar je de koploper Jeu Theunissen na 44 minuten de genadesleg toe bra c ht door hem in het Iaatste kwartier nog ruim 300 meter achter je te laten. Reeds in het begin van de wedstri.i d moest de andere snelle A.Top atleet( Frans v. MiII ) zich gewonnen gev en en stapte uit de wedstrij d. 0ol< andere STB - ers verbeterden hun bestti.j den bij deze uurloop. Een uitslagen1ij st zuIIen $ie niet meer publlceren. Alteen nog even de eerste 5. Jan Hoven, jeu Theunissen ( A.ToP) Jan

H0VEN

triomf eert

Paul van Hameren Harrie Crij ns John Bo.rj ans

( dat waren dus 4

bij de eerste 5).

STB*ers


44

Leverancier van alle soorten

BAI(SIEEl{ OSIRAAJSIEEI{ OBI]{1{E1{TIUURSÏEEil veelal uit vooÍraad leverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen.

Ook leverancier van steenstrips, pannen en systeemvloeren.

EURO§ÍEEI{

DÍievoq6lírast 80, KeÍkÍad6-W, Tel. 045'411213 Showroom iodere dag geopend tot 17.30 uuÍ

W.UGTIITEII utÏ um.ruotEt ErRrff u00[ nagerlll" on ond!óoud alla mGílríi lnbouw cn taívlca LPG-lórttllau"t V"rkoop nlruf,r .n glbrulila tulo'! An@te

,r.w. .,.ro. t ll4tó9 p.tto.r... Li.n Ittohtt,. tryrn


tz

aringen LL-4 tg87

Marathon - erv !íESTLAND

1n

.

Beginne,r wij ons velrsfag met een van onz e outsiders Andrè Roumen.

0ud is André nog niet, maar

hij liep zijn 2O e marathonloop en danJonge j onge, zegt Andre: Mij n besttijd van 3 uur 01 min kon ik niet verbeteren, hoewel ik mij n voorbereidingen alsook het loopschema daarop af gestemd had. Ik finishte in 3 uur 02 min Dat is niet slecht voor een loop met zoveel tegenwind.Mijn tussentij den waren prima . Bij 5 km 21m dan 42 min. Bij half parkoers had ik 1.29.55. 14et een tijd van 2.53 op de 40 km was ik dus vrij constant. Jul1ie zullen mij binnenkort in de geledederen van de minder dan 3 uur lopers moeten opnemen. lllant ik ruik al heel lang aan deze tijd, Plannen heb ik nog zat . 31 !lei Ioop ik een UItramarathon van 52 km in België en op 27 Juni start ik in Destelbergen op een 50 km. Mi.j n snelheid moet nog wat beLer worden. Conditioneel ben ik heel goed ín vorm.

ELEKTNICITEIT

EEN VAI( APART

(ls) H(O[UïlÀKr tleislerberg

49

tel: 045-212965

6431 JA loensbroek t


r')

André Vogely }iep zíjn L2 e marathonloop en dit was volgens hem een teIeurstelllng. Ztjn besttijd is 2 u 48 min en nu haalde ik 2.57 De tussentijden van !9 .25- 39.40enll2 weg 1.24 waren goed voor 2 u 50 minuten. Na 30 km ging het ech-

ter mis en kwam er steeds wat bij, Er was teveel wind en dat kostte veel kracht. MÍj n nadeel is, dat ik Levaak aIIeen moet trainen wegens mij n wisselend dienstpatroon bij mij n werkgever. Ik kwam duidelij k snelheid tekort en dat is moeilij k in je eentje bij te trainen. Ik ga denkelij k wat baanwedstrii den doen, Voorlopig genoeg duurwerk gedaan.

Dan eens horen wat AIbert Lieberg z IJn ervarlng was in WestIand. Zij n eindtij d was 2 u 5 5 minuten en dat

wilde hij ook 1open. Albert hield b ij zij n programma reeds rekening met de wind. Daar pas tte hij het schema op aan en dat liep perfect. Píerre Muyrers (39 j aar) kwam uiterst tevreden uit de bus. Hij Iiep op schema 3.06 en finishte aIdus. De vooraf geprogrammeerde tij den waren 21, 42,t/2 M in 1.29 en 2.30 bij km 35. Hij verbeterde zij n Persoontij ke record met 6 minuten. Zij n volgende marathonloop is op 17 Mei in Parij s. Daar heb ik mij n zinnen op gezet aldus Pierre en verder hier en da ar nog wat 1/2 marathons.


Itr

Budziak vond de I o o p o m s t a n d i g h e d e n in Westland Bar ' Zijn voorbereidingen waren ook nog niet optimaal De rede"n hiervoor vond zijn oorzaak in wat hinderlij ke blessures. Reeds van te vóren heb ik met het loopschema rekening gehouden met de wind . 14ijn schema stelde ik vast op 3 uJr-rond. Dat hield ik vol want mij n finishtij d was

lrJim

2.59:53": De tussentijden waren:21 .22- 42.40' 1'l2N in 1"2 25 km in 1.45, 30 in 2.08,35 in 2.30 en bi3 40 km 2 ' 50.48 De volgende marathon moet sneller, dat za1 rvel in Parijs zijn. IÀ het naj aar denk ik aan Duisburg. In ieder geval freÉ it mij zelf voorgenomen in 1988 g een vroege marathon te lopen. Het tra ine n in de !íinter is riskant L iever wat meer kortere wedstrij den tussen 10 km en 1/2 marathon ' Dan vanaf half maart lekker opbouwen. AlIes bij elkaar heb ik bij de stla ndmarathon toch nog een nieuw persoonlij k re coid gelopen. Precies 6 minuten sneller dan de 5 marathon lr.Je

voorheen.

ans. Een van onze snellere voor de tweede maraplannen Zij n Iopers. 24'j arig e atleet in plande deze thonl oop was vorig marathonloop eerste Ztjn 2.44. j aar rn Rotterdam. Tij d: 2.54. Na een goed geslaagd wintercross -seizoen en 10 wè ken serieuze voorbereidi-ng voIbracht Joh n zi-jn taak in 2.46. Dat was eventjes I minuten snelfer en het kan nog beter vindt John . Ik kijk nu uit naar een g oede eindtiS d bij de Heideloop op 10 Mei ón dan nog wat nieuwe records op baanwedstrij den. Mij n tussentij den in llJestland !'laren : 1B ' 4 3B-.L2,- 112 M in 1.20. De tweede lrelf t dL to ch iets moeten inleveren. Er was veel wind, ma ar daar had iedereen mee te kamp€ Dan John Borj

?i. ,.',,,1,, l,'(-

í',;


,5 UITSLAGEN

Febr 1987 2 e 12km

" "

SMASH CB0SS

Br'heide.

leren_ . Ja! Hoven theo Schmeits André Roumen

" " "

pr

43 ZB 1 e p1 52.43 11 e pI 54.50 12 e p1

27 febr IYINI MABATHON 21 km EERSEL 1 [d. Theys ( B ) 1..77.02 10 John Borjans STB I"f5.25

20 P.v. Hameren " 1.16.45 73 Jan Ploeg L.23.25 ' 74 H.Bolfen " 7.22,30 88 A.Vogely " 7.24.O0 vet. 14 e pI 108 Trea v. d. Linden ' 1.25.50 dames4 e p1 276 Jo Wierts L.34.4O vet.26 e p1 ' 156 hl .Marcus 1.30.40 ' I maart 15 km stratenloop. ? 1e J. Lawlor afc.striders 48 .05 14 Jan Hoven S.T.B. 50 .03 55 André Vogely " 57 .44 65 Kees Hoven 60 .56 ' maart HUCHEM SïAMIYLEN 25 km 1 G. JUIien ldommelgem (B) 7.23 15.

9 John Borjans STB 13 Paul v. Hameren " 23 Ed Quadvlieg 29 AIbert Lieberg 31 Harrie Boll en 44 tdim v.d Linden 49 Wim EIeveId 60 WiIlem Marcus 63 Jung Mainzer 67 André Roumen 72 Henk Thij ssen 85 Jan Welting 92 Jo Wierts 106Jan v. Hees 115 Ger Knauf

(BRD) .O7

.30 . 19 1.30 .50 1

1.35.43 1

.38 .04

7.38.24 t .4r .28 7.42.42 1..44 .27 7 7

.45 .77 .45 .42

1

.49 .55

1.46.52 "

1.51.40

7.57 .04 1

.58.51

senroren tot 30 jr)

4. 6. 9. 5. 2. 8. 10. 14. 6. 17. 14. 20. 22. 18. 19.

M19 t419 l\419

t440

y45 M30 M40 M35 M45

[{35 [,119 1435

M40 M45 M45


4/a

Correctie

Huchem Stammlelen

25

km:

id pierre Muyres tij d 1.45 .54 en 1.8 e plaats in zij n Ieef ti-j dskl . M35 22-O3 1.987 1/2 M. Born 1. Roger Jaspers Unitas in

49

René Jongen 101 Theo Smeits 102 Ton Starmans ( 216 deelnemeres)

STB

1.08.33 7.22.30 1.30.00 1.30 .22

3 e SlvlASH CR00S BR'heide 1 km jeugd tot 72 jaar 7 e plaats Boger Hendrix STB 04.25 8 Guy Rij ken ' " 04.28 9 Maurice Hendrix ' 05.05 " 10 Bas Rij ken " " 05.27 (totaal 12 deelnemers ) 12 km Heren:

IG-nla aTs Jan Hoven STB in 42.14 3 Rob Riksen " 44.36 " 4 Michel Hodenius 44.39 ' 5 John Hendrix " " 45.27 72 Hub Brouwers " " 48.39 ( tota al 24 deelnemers ) UUBLOOP

SÏB 1.4

1987

uitslagenlíj sten zij n onder e igen leden reeds verdeeld. Wij geven hier voor enkele van onze STB ers de ver'schillen aan t.o.v 1986 ..1987 Jan Hoven 17.351m ' L7.875 n Ger Hamers 1,7 .351, ' 1,6.144 n Paul v. Hameren 1.7 .3o1." " 17 .375 n John Borjans 16.I44 n" " 1"7.275 n John Hendrix 16.514 ' 16.760 m De

14et ui bzondering van Ger Hamers (1a ngere

tij d in

de blessure s ) zijn de snellere j ongens van de er aanzienli.j k op vooruit gegaan.

STB

.


t"t

ygIysls_UII§IAGEN_

35 e St Joost Trimlopen op 7-3 15

1,987

km

1. È.tI,Jotfs VegheI 54.55 3. Harm van GoorSTB 57.26 5 Theo Schmeits " 57.46 9 Andre Roumen ' 60.13 1L W.Eleveld " 60.51 (totaal 26 deelnemers ) WIST ti dat TBAPPISTENBIER een Nederlands

product 1s. !!!

Grenzend oon drie gemeenten: Moergestel, Hilvqrenbeek en Tilburg. ligt in Berkel-Enschot het Troppistenklooster "Onze Lieve Vrouw vqn Koningshoeven'.

Omdot het klooster dichter bii Tilburg ligt d<rn bii de kom von Berkel-Enschot, spreekt men biino oltlld over de Troppisten von Tilburg.


r8

Vcrn een Troppist wordt verwocht dot hii door qrbeld in ziin levens' onderhoud voorziet. Bij de Tropplsten von Tilburg is een vqn de nliddelen hiervoor, het brouwen von bier. Hun brouwerii heet, SCHÀÀPSKOOI". noor een hoeve die door vroeger stond. Se"DE dert 1884 wordt hier het bekende Troppistenbier gebrouwen.

We kunnen met recht zeggen, dot hetbiervsn deze brouwerii, het enlge obdiibier ls dot er in Nederlond gebrour,r'en wordt. Troppisterrbier is ombochteliik gebrouwen bier, uit de notuurhike grondstoÍfen' gerslemout, bronwoter, hop en glst. De vergisting vindt ploots met een speciole gistsoort, Cie het meest oktiel is bU 18 o 20 'C. Dit type noemt men BOVENGISTING. Dqornq wordt het bter mét de gist «lgevuld ln llessen' De riiptng ondergcot Trqppistenbier in de Íles, woordoor ollerlel smqqk en geurstoÍÍen, die bil ondere biertypen door íiltrotie ver' dwijnen, in het bier ochterblilven V<rnwege de overvloedige schuimvorming, sehenkt men Troppistenbier bij voorkeur in een wiidmondse bokool Doe dit rustig en loot een weinig bier in de Íles ochter' Doarin bevindt zich nl de gist, die .,,r,eliswcror de smaok niet beinvloedt, en zelÍs riik ls oon vltominen' moor het bier ziin porelende gions ontneemt U geniet het meeste vqn de smqqk en het oromq ols U Troppistenbier drinkt op een

temperqtuur vsn ló

à l8 "C.

Er worden tweè soorten Tr<rppistenbier gebrouwen' - LÀ TRÀPPE, extrs zwdor bier met een olcoholgeholte vqn 7 vol.9o, met een worme volle kleur' - DONKER TRÀPPISTENBIER, zwaor bieÍ met een olcoholgehol' te von 5 vol.9o, robiinrood vqn kleur'


i$

Enigzins tegengevalfen is [1iesttand voor tr j,atleet Harm van Goor. Hij Iiep zij tweedemarathonwedstrijd in 3.14. Zij n besttij d stond op 3.01. He j, was te koud voor Harm en ook zwaar d oor de wind. Ik was beslist niet te snel van start gegaan, kijk naarr 2L,30 blj 5 en 43 bĂ­j 10 km . Halverwege 1 ..J0 precies. Bij 25 km begon het erg zwaar te rvorden. Volgend seizoen besllst geen voorj aarsmarathcn meer. liever iets Ianger crossen of kortere wedstrij den. Dat heeft meer voordelen. Je do et snelheid op en zodra het weer beter wordt ga je de conCitle verbete-

ren midde I s duurlopen. 0p mlj n programma staat: lYarathon Parij s en dan L/2 triatlon in Stein. Ju11ie horen nog van mi.1

de

.

Elk j aar geeft de redactiecommlssie een prij s van F 25,- voor het beste ingezonden vakantie verhaal, of voor de meest orriginele vakantie kaart. 0ok voor 1987 is dit weer het gevaI. Stuur vanuit Uw vakantie-verblij f een leuk verhaaltj e of kaart. Adres: redactie STB krij gersberglaan 31. 6371 CA LANDGRAAF ( en vergeet niet te frankeren). Dan is het woord aan veteraan Jung IVlainzer. Pas de Vrij dag voor hiestland beslisste hij om mee te doen. Sedert 17 maart geblesserd, en daarom gestart op het schema van 3.10. Dat lukte bijna. Jung finishte in 3.15 en dat was ma ar 1 mlnuut boven zijn persoon1ij ke besttij d van 3.14. Jung heeft afweer 3 marathonlopen op zijn naam. Parij s wordt no 4 en daar kan hij vlammen. Verder staat ook nog een naj a arsmarathon op zijn wenslijstje. De tussentijden van Jung waren: 21,.30,- 43.30 en halverwege 1.32. Bij 25 km 1.49, 30 km in 2.13, 35 in 2.38 en 40 krn in 3.03. Nu blij kt pas hoe moeilij k Good 01d Jung ( 46 j aar) het had. 0ver zijn laatste 2,2 kn gebruik te hij 12 minuten. Dat is 4 mi n uten meer dan wat hi.j normaal daarvoor nodig zou hebben. Dus...... Parijs, daar moet lret gebeuren -


_i

rapste !Jest,land deelnemer. van HA14EBEN. N.t a c JoÈr Bor ians pa. vorig jaar kennis gemaakt Ínet de duurloopsport. Zij n eerste Ínarëthon liep hij in Rot terdEÍn :i.n 2.52 en nu gestari op een schema van 2.44 minuten. Dat ging bijnè hel emaal in vervLrl ling. 0ok voor PauI waren de oÍnstandigheden verre van op tiÍnaaf . Hij had 10 weken hard ge1,rerkt ëan deze voori aarsfoop. Zo vlak aan de kuststreek lopen, en zeker in het vroege voorjaar ziet Paul ook niet m eer zo goed zitten. Toch geen slecht resultaat boekte de Dan onze

PAUL

ze 25-Jarige ètleet. Zijn eindtljd van 2 uur 45 min en 58 sec beu,1j st dat. Dat hij goed op schema gelopen heeft blij kt uit de vofgende tussentijden: :t8.50 bij 5 km en dan bij :t0 km 39 - 00 Bij 15 klokte hij 57 minuten en halverriege wees de chrono 1.2L aan. 0ok hier zit noq !,/e1 pe]]spectief in. Mogelijk komt dat er uit in Parijs op 17 l4ei a.s. Net als alle anderen !,,if ook Pauf noq iets aan zijn basissnelheid verbeteren . !ii j zuffen noq wel meer horen van

hem.

trlILLEM 14ARCLIS vof q ende :

verteld over

!,1EST1and

Ínarathon het

Als je mijn begintijden bekij kt 20 min bij 5 km en 40 bij 10 km, zou ie kunnen denken dat ik afs haas ingehuurd was. Achteraf blij kt, dat ik erg dom ben gestart I'1aar in het begin denk je dat het Iekker gaèt. Dai was ook zo tot km 25 en toen qebeurde er vërr a11es Bij 1/2 M was ik nog nel" 1-27 stevig in pas en da; bllj kt toch uiteindefij k mij n onervarenheid bij deze sportdiscipline parten te spelen. z1e vervolg bl


liestland !ías nij n 2 e l,larathonl oop. Vorig j aar in Botterdaín debuteerde ik met 3.09. ,i Nu wou ik 3.05 lopen maar ik startte op 2.50 Het eindresultaat bewaar ik nog even tot het eind van mij n verhaal. !lij n ervöring nu was het volgende. 0p de dll k bij Hoek van Hol1and, kwam ík níet al,leen e!.r zr,,/are zuid-!.resterstorm tegen, maar ook de man ftat de hamer. Eeiden hadden ze het op m1j geÍnund. 1k was niet meer bij machte om urat dekking le zoeken bij een groepj e lopers voor m1j. Ik flep dus sofo en dat !,/as z!raar, zeer zwaar. Ik had wel 97 keer r,,i1 len opgeven. maar zoals ik vaker gehoord heb: Z0 IETS D0ET EEN STB-er NÍET. Dus liep ik maar door. l,1iJn voorgenomen schema van 3.05 werd 11 minuten overschreden.En a1s jullie de verhëlen van mijn clubmakkers ( hiervoor) goed gelezen hebben, is ook dat een record. Dan iets belangrll ks. Ik Iiep deze marathon met een sporttester PE 3000 van NIKÉ-RUNNER testcar:. Dat ding irriteerde mij nogal op de buik.Het jeukte en schuurde en 1k heb er een gat in mij n bulk

aan overgehouden. Junq lvlainzer had ook zo- n tester. Na afloop moes ten wiJ in de test!íEgen voor een klein medisch on derzoek. Il4rjn I i c h a a m s t e m p e r a t u u r was 34.9. Ik !',as om het eens populair uit te drukken " Iapot" en ik razefde en kfappertande dët het niet mooi meer IJas. Na ongeveer 20 Íninuten konden i'rij elndeflJ k laan douchen. Dat dachten !./e tenminste. 14et veel rnoei te hadden !íe ons ontkleed, toen bleek de boil Er leeg te zij n. Dan maar een beetj e wassen met koud !íater en aansluitend even laten masseren-daar krij g ik rnogeliJ k dan Iekker lrarm van. Ik ging 1n de rij staan en na een half uur stond

ik er nog. Toen dacht

ik ( mogelijk heb ik het ook hardop ge zegd) Barsten jul1ie toch allemaal rnet je marathons testapparaten, koude douches en traag !./erkende mas seurs en rnasseuses, " l,íillem gaat een p11s drln_ ken". Ik voeqde de daad bij het woord en jahoor, daar kreeg ik het' ulteindelij k !Íarm van. Ik ben ( a1!ieer) eenervaring r1j ker geworde n en achteraf is het best aardig zoiets eens zelf mee te anaken. Parij s moet beter !Íorden hoop ik. 0ja, mljn elndtíjd in l,{estfand !!as 3.16 I,lil len lvl


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken VAiI DE KTEUT

BoosbeÍglaan 3 6371 CV Schaosborg

Tol6loon 045-311625

mlffr

EOI{WB1!TilO mlluiken rcldeuren rolhekken

rr houl, slar.

Éq

isolàib,

k6.rrro,

at

d

rdó.rllhi.s

wrlr.Éa uil.tíàí t*.Íct.o,odíÍ tul €c[rE g-ata vdg6 d. mlrÀZo dwd.n: To.n. rèÉr.ftid van:

zoNtlEscHEHIr]EN, MAnK,EzEtt, JALoÉz€ÉN, HoRREN. vouwwÀtD€N

m

LUXAFLEXPFOqI(IEN,

wii Ep.Érm

.r.. dÉ, grmla

lYlICA stx)r Ío()In

!

zonwerino

sittadeÍweg 116 heeílen o tel. O45 72654

íÈ

ffi[*

AannemersbedriiÍ

Riksen B.V.

Paslbus 31085 6370

AB Schaesbetg

Íeleloon

O45 316222


1B

14AABT

1S87

BOTTERDAI'1

0ok hier \,,/erd door enkele STB ers Ínee gedaan aan dÈ ilarathonloop. De weers oÍnstandigheden waren in eén reek tiJ d 100 % veranderd. ;'ierden onze atleten vorige !ieek geplaagd door regen kou en wind, nu was het 20 graden vrarmer en benau!./d.

/oor Henk Thijssen die naar eigen zeggen te snef stèrt te werd het LJiteindeIlj k een 3 1/2 uurs training. John Quadvlieg debuteerde in 3.10. Deze laatste !,,erd leoefeid door Harrie BaeÍnaekers. leok zaf in Parljs zijn betere tiJd nog kunnen l,,,aar naken.

!.]ELKE LEDEN

13-5 14 19 20 22 24 25 25 26 21

ZIJN JAB]G

l4arlJ Prevoo Jan Uíegh Pierre Starmans Anne lYarie Ypma lYireille Smeets Annelies [íegh Jos Duteu/eerd Albert Sfagmolen Hans Ypma l,,li m Starmans

BINNENKORT

2-6 Ger Knauf 1,1, Jacques Senden Ranco [larcus 15 15 Boger en Í'4aurice Hendriks

16 18 19 22 24 29

I'larce] HeckÍnans Harrle Bollen hiiIleÍn v.d"Linden Hub Spiertz Bobert van RooY Belnder Beusink

L-7 3 4

Nellie Baeven Betsie Vogely Hrigo Vogely. Bestuur en leden, !.rensen U aflen een fijne

verjadrdè9.


t,

Deze folo is pri ns FRANCESC0 de 1e. Jeugdprins van geĂ?neente Landgraaf . Zijn lijfspreuk "J0NG GELEEBD IS 0UD GEDAAN' maakt hii ook !,/aar bii de wekeleij kse iraj ningen


TV trADIO radio iiï^ryrB$u: teleuisie t"t*f*nrgUl uideo gr::.; electro werlichting

l(ASlttllllAfl 8l llttBltÍ{. Iclsloon,0{5-120030


EIICTNO TECIINISGII

BUNO

G.A.Hoevenaar§ $r,0TÀtDEB0n0mÀH8 lIoEt{sBBo[II

TEt.2l{308

uw adrcs voor: llcht;krachti0r zw0krtroom instnllatlos.

:

lnstallatie Techníek BilTer b.v. :

SïiHo

SIMON GLOOtrT lnstallàtiebedriiÍ

Gas-Water-§anitair

RIJBOAS B"V" Adviseuís en SPecialislsn in: Palen - Preiab lundeíingen - Prelab kelderc - Aelonarlikelen 'Vloeren

_

Lateien . oaken


LOPEN MET GERARD NIJBOER NEDERLANDSE SPOBT FEDERATIE

NATIONÀAL SPORT CENTRUM ,,PAPENDAT

N,.-), Net als Ered Pièrik (zje STB-bIad nr.l-87

pag.l5 her rrWHol,Jrr-arrikeI.) staat hier een verslag, dat niet goed op papier re zetren is. Gewoonueg ondat een weekend LOPEN l,llT íll RAHD Ni IEOEd zo veejzilarg. lee.rz"",r en :) ers nooi is.(en hijzerf een doodsewone _.,._---.?i!1 ,-', ' symtat nieKe _ Kt:lsbak op zaterdag 20 en zondag 2t deceÍber 1986 uas ik aanwezjg bij een trainingsweekend voor vrijetijdslopers in her NÀTIONAAL SPORTCENTRUII PÀPENDAI (Arnhem).

Het navolgende progranma werd in deze tuee dagen :tfgewerkr:

- G.Nijboer.(komnentaar. l,lararhon Arhene/Stutrgart + v:ideo beelden + algemene kennlsmaking. ) - Atletiekbaan warning up otv. Wiin Verhoorn en Olga Conman- Video opnanes wan iedere loper op de kunstbaan. (voorzrjde achterzijde - zijkant uerd opeenomen. ) - Stijl en looptechniek verbererende oefeningen w.Verhoorn. LUNCH

- G.Nijboer. carrière-opbouw en div,aspecren van het 1open. (vooral de fouten dle hij gemaakt heeft + H.F, opmercn) - l0 km duurloop samen met Gerard. ])INER.

NATIONML SPORT CENTRUM PAPENDAL Trainingsweekend voor vrijetijdslopers

.


lvon.lp roeramma

- Lezing orthopedisch s.hoe maker lil,OoR SCHIIIJVIR ( Dia's - film arngepast schoeisel - Video div. ondarverp..n + video SCI1OENTtrST B.R.D. ) wat is de beste loopschoen individueel bekckÈn. - Analyse van de stijL van íe{lere loper/loopster (vldeo.) ZONDAG:

- z

enmen

olv W.Verhoorn oeÍeningen voor lopers

- Keep-fit ochtend oefe.ingen olv OLga Comnràndeur. ontbij t . Lezlng t'iin Verhoorn (trainer Nat.maràthon selectie ove' voeding - trainings schenars wedstríjdschemars e.d) fijm Verhoorn + Gerard NÍjboer : de juiste trainingsopbou voorkoming van spierstijfheid en blessures. - l0 km duurloop met tussentÍjds 8 op.lrachten. I-vsiotherapeut Bouke de Jong (Cespecialiseerd in sport btessures - Lezina over blessure preventie.) ongeveer I0 vnn de 40 .an\iezigen verden Beanaliseerd mbÈ " hun" blessurc. - Panel (vraagstelling over loPcn algemeen + boeken' ornstreeks 17.00 uur Uas de afsluiting. Eenieder kreeg een groepsfoto diè zaterdaeoiddaB genomen was.Een inforflat:iepakket met o.a, loopschena's + oefeningen en dlver§e lezingen op papler. Bovendien ontving iede.een een T-shÍrt van PAP!]ND^I,. trr ware.4L deeLnemers, vaaronder 4 vrouwen ' Enkele lopers haclden hun partner meegenonen. Onder de lopers rniin neni g Eccn 'rKANONNtrNrr. Alle recreatielopers waren na aíloop van dlt weekend razend enthous-Last' In1. PAPENDÀI 08:l 087911.

of bij nii j ning. René Jongen

lr

a

(].Nt.IBOF]R

I982

ÀTIIENE


IN

LEzEBS KLII4I.1EN

Van een van onze

DE

PEN

pupillen:

Ik

vond vroeger hardlopen niet zo leuk- Ik deed Íneestèl mee aan de sport- en speldag van de STB, of als we gi.ngen langlaufen lvlaar nu de atletlek-club ook voor de jongeren ls opgericht begi.n ik hardlopen leuk te vlnden. l{ant v,,e doen nu ook andere dingen zoals kogelstoten, leren !íisselen met de estafetteknuppef , verspringen, starten uit echte startblokken en... nog veel meer dingen.

alleen maar

Ik vlnd alles vrat de trainer organiseerd ontzettend leuk ( behalve vroeger het hardlopen in de Hei).l/,lij gaan nu ook sons nog de Hei in, mèar dat is anders. ta/iJ mogen dan dollen en zo. Ik doe ook nog andere dingen bil de STB, zoals langlaufen.

Wlj gaan iedere winter wel een paar keer naar de

of Eifel- Dat is voor mij steeds nog eens t{at van het landschèp.

Ik

hoop verder nog

maakt

Ardennen

een leuke dag. Je

dat de atfetiekbaan

gauw

ziet

wordt afge-

_

Sjoerd

Ypma.

Beste Sjoerd, oe redacl ie bedarlL joL voor da! Toore artrket. Vooral de laaLsle 2rn \pree<t ons ool adn. ÈeL is echter best mogeliJk dat de Cooperbaan klaér is voor gebrulk, als dit clubboekje reeds uitgedeeld is.h,ie weet.

l.lie van onze overige jongeren volOende clubblaadje ?

schrijft

nu,.nat voor ons


J.J. Dabekausen b.Y. VALKENBUBGEBWEGl4T STATONSWEGTA 64]9AS

HEERLÉN 605] KLMAASBRACHT 717766 ÍF FFOON 04746-3100

Íle

l^JFDSTRT,JDkAI FNDFR

10

mei Heídeloop S.T.B.

TFLEFOOMo45

ffi

TORO àaqetiks open 8'toaEur

ketlingzagen

zalerdagldo totr

3 Juni 5/10 kn BnJTES(,ll

B' 12',

14" 14" 20" 212

2L" 24" 27"

28'

" 17 " n " 2A ' 28 " 30 " 16

è*lZrt

15 kn He!,thuizen 14 kn Ko'lzen (D) 25 kn Eersel kn Ingeóroió 25 kn l^bet

9

2 @

31

"

13/5 kn Ruffie€ (D) 10/5 kn Bljckholt V2 I'bÉrhon Tits (D) 10 kn I,JeerL 1/2 lvlamtttrl EirdDvm t/Z " Tegelor 10 kll lh€frshrilek.

(STB) .

Kafender

24 l4ei (D)

1/2 |r.FbIzogo-rali (D) 15 kn Konzen (D) 10 kn/ 1/' 14. en l,4aiattEn Sittard 10 E.M VëIken$,Eörd liedl 8elgié loop I\4aasficft . 10 kn Vettlrels (D) 1i2 [1. Boetger (D) 10 kn bhefÈ. 10 ki Eysden.

BAAN

ii

EDS

TF

I

J

DEN

15 kn ker}Cade (A.top)

30' 5 juni 1m/3m Ín Sittad. 13 ' 5m Ín Ke,-kr6de 24 " 3m Ín Vetb^eis (D) 27 " 1m/3m m Sittard.

i,-fcmEtie cq aarfipfdirg vmr deelnalÉ v,edstÍij deír bij oíE \"EdstxijdseG€ta-

riaat: IJILLEÍ'4 v. d. LINDEN. 2s0369

Beste sportvrienden, ll Ínist in dit clubblad o. a de esta fette knLrppel. . . . . die moet ll eventj es tegoed houden. Eveneens hebt ll tegoed, diverse ultsfagen van wedstrij der gëan naar: "BIK" het zoontje van Harrie en Karin Crijns-Luchies.

GELtJKI^JENSEN

0ok geluk!,,ensen aan Theo Sniekers en zijn vrou!.r met de geboorte van hun baby, waarvan naam en gesfacht ons nog onbekend zijn. ??

In het huwelijksbootje stëpten KABIN SíBATING en JoE BARBEBA. hJij wensen hun veel geluk en een goede toekomst. BEDACTIE S.T.B

van horen zeggen: was

vreer

HET SP0BTI,TJEEKEND

§_T_E-E N G

a E a.

georganiseerd door

STB-KLINII4EN


Plafondfrourr Kerkrade b.r'. P SCI]EPPEFS Showroom Lindelaan 4. K€rrÍade' Ve,koóp van plalond m.reÍialen, elektÍrsch€ mareralen, DREUMEX

hand.lean€ri. Ovéítuigt U rich lan on2e laqe pÍrr.eó en

kom víiiblijveíd.ven binn.6 Sv3tcefrwanden vooÍ uhbíeadinq ot indel,nq van uw

wonins

T.l.íoonO45-i155535

OPENINGSTIJDEN:

naandas t/n vrijdas 13-00 - 18. o0 uur zaterdag van 13.00-17. OO uur

in de ochtenduren alleen te1. afspr{ken voor plafoDds

TEGELZETTERSBEDBIJF

B.V. HILHORST 27 sinrp6lveld

ll ll

sr. nemagiussrr 25 Íel- 045'442793

lt |l tl

VOON AL Uvv TEGELWEBK

o C

Alle vormen v.n

wandb6regélh9en Allo vormèn van vloerber€gelingen o Plaarsing van sreenslrips U Plaatshg naruursréèn, marmers, Eet6qelrng kèuke.combinatiès

Loveflng van wànd, vloertegels. Voorts allé benodigde materialen tegelweÍkzaamhedoo Alló vooíkonrèndè Íepàràriès van bastaand ré9elweík.

i bv

ll ,.21

i,i

ltltlrtllrtttrrrnel rtttttrlltrttttr!àt ttatataaattaatatslt

arralttlllttttltEEt rraaaltatairt i I

rrrrltl!r1Er,1l I


Stukadoorsbedr[Í

J. NIEVELSTEIN SÍUCADOOBI,\lEFK

SIEBPLEISTEBS

IN:

BINGELBADE

Dorpstraat

NIEU|.JBOUI,]

91

04452- 2183

BENOVAÍTE

RFSTAUBATIE

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleijkers Bíandholstreet 77,6372 KB Schao.b6í0, tel. (045) 31 96 55

PoSlbus 31229, 6370

AE Schaesbےg

RUTOrcHROE

trMUtoER RICHTSPECIALIST 6372 AX S.hesb€rg{indusÍi6letrei.l Bank: AMAO Hoensbroek nt 17.19 a1.749

Ter.(0a5)315249


aeste sportvriende..

l{ij steu.n

ons aan U voor a1s een spoltve.eniqing wàar het moqeriik is, samen kunnen t.ainen mer da gerouri-

dat beginncrs en gevorderde lopers,

neerde vedstrijdathleten, onza speciarisatie is de 'oUURLooPSPoRT', ook ve1 leqathte|iek genE.md.

Bij onze vereniging is de doelste.llins dar her needoen betënqriikÈ. noar zijn d.n de prcst.iie_ lermoedelijk is dat ook de sport dieU {ilr beoefenen. b'M"a on'" vFr-l o. ng. Het enige uaa, vij ! dringend oh lil1en verzoeken is: een degetijke medische keuring v.oràr. hlichtingen hierover klot U kdjqen bij onzà beatuursleden. 0'< _.èrr-aq.q"orÉa tlqL jn d- 9"'r-," oósre'r,p , rsrieóri,p dt.rèr.cun ''d- b-uns\.i FrFrd"'. Aèn d- §cFë hrsrrlàr re Nie' r"nh-oq hàobàr H ór.é èisen sport èn tràiningsaccomodatie z€1r àangelegd. Hier zijn uij ergJrrots op. 0e naèn van deze open accomodatie is: CoóPEFBAAN S.I.B.l,:, ** . ,.. 01r eór vdr onló rrdr...qer. ter r-"tzr;diq- oroo,dÍrd <tààr

TBAININGSPBoGBAMI.4A

vanaf

1987

Irloensdagavond 18.30-20.00 uur CENTBALE TBAINTNG. duurl oop 5/4 uur. Donderdagavond 18.30 BAANTBAINING víedstrijdl.,

Vrljdagavond 18.30 Zaterdagnm. 15,30

en gevorderde trimmers.

"A" en "8". voor de jeugd.

MABATH0NTRAINING

BAANIFAINING B0LSKl-TBAINING (op afspraak) Zondagmorgen 08.30-10.00 uur. "TBII4-TBEF"

voor iedereen verdeeld

Maandagavond

"

18.30 21.30

Dinsdagavond 18.30

Í

19.00

in

I4ABATH0N-TRAINING

groepjes. "4" en "B".

ALGEMENE CONDITIE TRA]N]NG

(indoor).

BAANTBAINING

voor

JEUGD en

Damesloopgroepen, CB0SSTRAINING

(alleen in het

crosa-seizoen).

18.30 Krachttiaining

marathonlopers. de beginnende sporter terecht kan. trl,e1 volgens bovenstaand schema is de Zondagmorgen het meest geschikte moment, en daarna de ldoensdagavond-training in gedeelten, totdat men een duurloop van 5/4 uur beheerst. ( ca 15 km). Kun je: d6t, dan lljkt het meedoen aan een !,/edstrijd of snelheidstraining op de baan pas aan te bevelen. De vraag

is meestal, waar


vr..e v.iju iiv-.| orh.i.

. GLAS IN LOOD . GLAS IN XOPER

cr.ri, rlGl(ndie

.dric

d.

. CLISREPÀRÀTIES , R.I.IKSSUÈSIDIE OP DUBBELE BEAUOING

rd Jl. oÍr.n c- i' d!

Pff

n

r

a

anÉrÉlr .dÉ

uonOoy"n SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL RUt? (;UBROl(ÈN ÍtEL t)^N 045 3tt4t:J Na 18.00 urrr 0.[5 .l]ll]222 Slrep€Ípleln 10, Schaesberg PÍave adre§: Joes JongenstÍaat 2

KOZIJNEN!

Alle soorlen limmeíwerk. LeveÍang en plaaising van haÍdhoulen koziinen mel enkele oÍ dubbele beglazing; ramen, deuren, koziinen en lrappen voor nieuwbouw en renovalie.

De Haan AAÍ{,II€ME R9 EN TIMMEBAEDRIJF

SCHAESBEBG ACHTER DÉN WINKEL 42 TEL 045-3Í Aa49

Werkplaats: StÍeepeÍplein

ío

STB Clubblad 1987 nr 3  
Advertisement