Page 1

0'

{eo

'ía. O."U*U,

rD,

,fua

CLUBBLAD

S.r.S.

"rrrn. p8444/

3e Jaangang 1987

noi

2

' cÍ NRl uGs

*oL"on

'-

$ortothon-

en

veel

nog

msQ-rL !

SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE


lrr)(o§(vo)(o m<-tcrl.r)(.o@

N l'\ O Cr.) l'-' . Cv siN(\rOOs{ sf <$ I C\.1 tÍ) Ít 3 tr CY)NtOl--NC9 (1]llc)lll rl lÍ) l.í) <i- Lf) IÍ) tf) ! . <t§f §$§.rf

o'(-)o(]o()oo .t-) I -\z o@a-u) (r-c: ó tr È È(o irir{ m -b -o0, . rnn c u) (r, É co G) cx o co ó cro óq-o tr iG) É 'a a, í, c trisi c(o o E'-.; tr+ ix (c) (o a.-l'-l É --=Vó---c 6 u s) «: E <-ostcn ;bó ci><o Éi <cov 0) lr C E Ír< E rl !-tF -oÉ.-]

E Ér

o. Ír= +) OJ

a<.

'rl

az' 0).

É{v c) cr,

.]C LU ;-

H uJ -tr

L =U

= = a

Y = É.

0)

o)

!'-

ilE _c

-Ír0)-

ó+J n-t '-{ 0J

){,

!o9 JIL

rlrrro (J tr< Err .rl

É

CO E PT co

,Ëà

J= . (';

r-l.C c» (oOC .rl '-l

f--E . l-.a

Í{ O 0) -t É{ C{oO)

coE, .H r(oH.? 'd-'c o o .Ho MslO) ln L

.r{

JO(-)tn

o-(o

t-t

Ëq hh* o)c c -)L) ({,

o > >

(l} «] > Í) tO s3- tn (/, o'rr(D trc( óóóro v -<oóq o:x acD -c F{ - -Cr'(o >.(Í) OíDoJ <l cDoE cDctrii ^tr '-.i'o:z (E+:-ij'<r-t c)xo to .-l<n ó (fL st -l(o --l 0) .lJ l-í{ .("lP oi, !r ol = L É.ij:.+ co oj u, Í{ q)^§ll(o a O O -'-l í)! r{ '(o O (/)'Pcor{,c ír o Fr\z !{ va cooo rr oiac.c (/) o L óo,c G! ..r'>.ó.;È-cc«oor (tlIC ï A trOO.lJC -- Sl 0; óÍ il'.r tn E or -ls)E Í{ ÈÉJ r c.ij o.rlÈ(oo) -v ocoàEEl:o-t> t:-o-o o ó ;to > ! >.= n ,acaE-+ .= u> .À' có=-':)!{lc o;rl'rl oqr (ro o o o È-. ii jj 55-Li+r-) ó.-t+ra a.c n A f cr,!c}Zo(J Ér'-'l O in .'r1 ó {r Íi uq{r{ É 1r E jr óo c .«l o .iÉ+:jf..N.. .A' N.; iD rlr ji p , $) n L c tr' t u! o .ö-UcÉ!c'rtH c ó ó o: .o l'rl! È-lqmtrol f..oÍ{<'!ltr óÍr'rlocÉo)E r{j+:{Jio -rzloLCU) (o +J -o :lu)-c]>c!cr, ;ooEto-olc

+: bJ É 3 5 ;

EO

a t4 ol +: a (l) (I) E s, crl c q o o

cr)

c

P

sc.:

'à .t: u)

{r r, o

o A

" c' lr'

'r-')

'rl -o

C o)

rn (o LD cl or' o cc H a ï'r{ A Í{ (o c) oc: o rt lJ ' o r..) c r\ I o) co cc c') o- § N to t-'-l s{ >

{r

-i o)

O)

tr

«)

sl' e) " < = z

q-{

PE o P É{ o a a

.lJ

:z

4 c

tn

&, -52 0.)

(o t-r

(]''

! c(o )

0)

c

ol

E

0l C')

c

'.1

c o)

0l


CLUBBLAD

S.T.B nr 2

L987

De redactie van jullie clubblad biedt weer een exempl-aar aan, dat boordevol informatie is voor, van en ten behoeve van de leden van

de S.T.B. hlat U deze keer Sommige

leest is nieuw. artikelen zelfs'GL0EDNIEUW".

Naast de vaste medewerkers bedanken deze keer ook, de schrijverscapaciteiten van enkele jeugdleden. Wim- en Willem v.d Linden, Hans Ypma, Fred Strating, Jo Eyck, wim Starmans en Jo Simons. VeeI leespret wenst U de redactie.

wij

U

leest op bladzijde:

2 ...van de voorzitter. 5 Een minder goede start. 6 De marathonkoorts woedt weer bij de STB. . . . B CLUBREIS PARIJS. 10 Uit de bestuursvergadering tI Begroting 1987 van de penningmeester Jo van Booy. 12 Familie fiets-tocht op 30 April. 13 Nieuwe Ieden bij STB., De verjaardagskalender. t4 !'Iedstrijdkalender,ook voor de jeugd en recreatief. 15 Verslag bezoek P0LITIE-buro Landgraaf van Bart en Christoph Smeets. 2t Kindj es krij gen i-s víeer in 22 ïnvulformulier van Uw trainings-kilometers. 24 't (S)in(T)er(B)viewtje..met Jo Eyck door Christoph en Bart Smeets. Medische 25 keuring, waar en hoe ? 27 Langlaufles bij STB. 28 Tussen 2 í ) van Jan van Hees. 30 Uitslagen/ wedstrijdverslag van kíim en Willem v.d.L 34 De ESTAFEïTE-knuppel van Leon Fels en de "jongens" 38 fn gesprek met...Mia Pagen, 45 De HEIDEL00P komt er weer aan. Uw copy is steeds de moeite waard. Schri-jf iets in ons clubblad. Wij verwachten Uw inzending voor 10 April 1987. Redactie SÏ8. .

.

U SP0RT TOCH ZEKER 00K,in CLUBKLEDING van de S.T.B.


2

V

an de

Uoo

nzítt.en

,

ia de Canneval aluteet Bij het ve1àchilnen van dít. ctubbtad qteen wat. lentelzniebeÍ-.s om ioLnbij, begínnLn hiet en daan ia een goed teben. urQ-e,L *Lí au"Auitenaytont te beginno-n.0at

{

voon iedeteen. Enbele van onze clubleden zijn'alwee1 van At,7Lt. gegaa.n met de vootLbe,Leidingen uoon het níeuwe rwnathonaeíïolen 1987.Wii ziin tzot't op iullie'

Dat getdt

niet

níeuwe loop,seízoen id ooh. het opnemen van met hQ-t oog op "DE JEUGDATLETIEKI. Níeuw v'oo'L de sTB, maan de toebon,st: zee,L belo'ngnillz iàn- ueoi.híltende hantei hbon ílz dz bezotgdheid ove'L 'Li^i;-;:i ;;; i,os níet seheel deatzu\dig zíi.n .ín de b,eg9t9i.d.íng' htopt,"^oo,, wïe ia daí t^teTne ví,sie van de hui.díge . Oat -i;;g;,à;p:;;íio,rnni.s,sie deel ih, en dat hottdt ín, dat de .peda"g;g|;;LA àanpah in de begí.n$a'se betangní.ibe.n i's dan de "pnó-atatíeve.0ua be,ste ,raàdgóue'ra, laa^t' de ieugd eetl6t de Vu,st ian het ,spel en de apót.spont beleven. De prcatatiea àan lu.ttie nu al naan uitzien, die lzomt vanzel{' De ,Stant van

dit

\vetígena ziln wLi niet zo o.nde'sbun-dig'0^n*. .hoo$dt'naínen ínet d,e ^ople.tding va.n atleWi^, 7o at tàngenL t4a bezig -daan veel tíid en ene,Lg+e qL:n._ tieÍztnaínet 8.-Uii be\teedt dít van Apn|t dwtnt tot. iaaa. Das.tna hze$t hli bealiat 1at ltlin d.e tild, onA pz'\lectioneeL te ínatnue,Len. Bovendíen i,s ten ,in p|o1edaie'ptöAG11G, en dat lzomt zehe,L onzq leugd goede. 0lAt. momenteel belangtílben i,S en uteatL uJa.t fiee'L beLang^^tLl' -tiig jà" tilo,Ldt veat^frcht i,s: de uítbaeíding van onze Coctpet*

baaí. 0e onLctoplengte tilo,Ldt nu 300 pneeiea. Tuz,sen u)eg evt l(t;ppaa- diiuir'en w|i t mete1 -binnevtwaant's en' " ' de voo4iiihT"gun t.b.v onrL ieugdattetíeb. moeten nog.gemaaht en ààiààtóóa ionden.Oe p|anííng ,staat voo,L I apttil dit iaan. Het ía gz[.oo{ ilz ctvetbodig- te zeqqen, dat wii u alÍen venwachten-met een handie hulP. u tzíít teneeht eltze zatendag vooamiddag van hal$ I tot ea. 13.00 uut.En net 0.1^ bíi een wed^t,Liid id ooh hiea de leuze." fi'ERK. een"uled^tniid, ti! een ol ti1 bedníi{ oi Lààniil s',T'r eigen S.T.8 iulÍ-ie we . köu öp riso". Het i,s voon julÍ.ie Jo Eqcb-

( u il


Levering van: Orthopeclische kunst en hulpmicldelen Tongersestraat 12 6211 LN Maastrícht Te]. 043 216773

rCI(ElI lr:

VOERENDAAL MAASTRICHT

T§!

90 § tel.045-75r700 tel.043-621515 : ÏEGELEN SITTARD Valfeóurgerweg 41 Bemelerweg

Kaldenkerkerweg

96 Bergerweg

lel.077-33433

59

.#-

tel.04490-10707

- .-.

Het Croene Kruis Parallelweg Nrd 2 Hulsberg


VLEK

VERWARMING B.U. Tel. 045-212057

.

Wij leveren en monteren uw centrale verurarmingsinstallatie naar al Uw wensen' Naast onze uitstekende seruice geven wri 2 iaar AC|-garantie op particuliere installaties' Kom met ons praten oĂ? bel ons gewoon even' wii laten U niet in de kou staan.

hellebrekers )

vmr

Ă?eno\r'atte,

...o orrsu,-"n

5t-

llf -l(l) -l_o

_i3 lf.\J -.1-o

[-

utilteitsbolw

0

xurssti

6'ry+++ o U) a C

:f l< ,'...'...f


5

Een mindergoede

staft

VAN DE REDACTIE. Het overkornl, onsallemaal wel eens. Je hebt je iets voorgenomen, enorm ingespannen. Zelf ben je hoopvol gestemd, en dan loopt het om de een of ander reden toch anders dan je graag gewild had. Dat is precies wat de redactie van het STB-clubb1ad overkomen was, rond het verschijnen van het eerste clubblad dit jaar. Wij gingen nl. de fout in, door te proberen iets te besparen aan de portokosten Net als velen van U, kozen wij voor de Stadspost. Het verhaal テ行 U verder bekend. Dus nu weer terug naar ons betrouwbaar adres: テッANTE POS. fets vrolij ker was het bericht dat de redactie kreeg van Renテゥ jongen. Hi.j deelde mee, dat hij het clubblad 7B/7 weer hardstikke goed vond. Dus Rene'heeft het in ieder geval gekregen via deze slordi-ge bezorger, en dat doet ons weer de moed erin houden Uw clubblad verder te blijven verzorgen. Een zwaar vergrijp in de vorige editie was, dat in de omslag het telefoonnummer van onze voorzitter verkeerd was aangegeven. Een groot gedeelte van de leden die hem wilden bellen, kregen de pastoor van de Kakert aan de lijn.Een van onze damesleden ontlokte dat de uitspraak:" D0ET HIJ DAT 00K NOG D'ERBIJ". Bij deze uitgave verheugd de redactie zich enorm. Er zijn wat nieuwe rubrieken, ook van onze jeugdige lezers. Het gaat dus goed met ons clubblaadje. Schrijft U ook eens wat ? tlllij verwachten Uw copy voor 10 april a. s.


=9§=y4§4J!=0§5=09!J§=

Donderdagavond 22 jan.87 in "bruln cafe' Pi-erre Vonken H'broek. Ze waren er allemaal weer, de oude ervaren garde en de nieuwe.

Echt een gelegenheid voor de voorzitter en de hoofdtrainer Wim, om wat leuks en aardigs

te

zeggen.

Ze deden enorm hun best om in de gunst te komen van de Iopers. Dat kwam zeker omdat er deze keer enkele Dames hun favoriet begeleiden.Ïoch was de stemming niet zo uitbundÍg als bij de inleiding van voorgaande jaren.0f hiervoor een reden gezócht moet worden, geloven wij niet' Wel moet er getraind iorcicn als je een maràthon met sukses wilt uitlopen. Eis je meer, d.w.z. beter tijden, nieuwe persoonlijke records, dan moet je daar iets extra's voor willen doen' Trainer lllim v.d.Linden heeft voor ieders niveau schema's van een bepaalde trainingsmethodiek op papier. gezet' Dat liikt echter nog in de eerste oogopslag overweldigend' Ats j9.heteen minder eens rustig bestldeerd-, zíe je dat het eigenlijk

programmais,danvorigjaar.MinderQuakilometragemaarglomóei Oe inhoud van de opbouw zeker ten goede komen. Bovendien heeft wim (via zijn huidige trainers. ópleiding) ook regelmatig contact n'.:i onze Bondscoach.Jongens-blijwat zijn-we bevooíoeeto, laten wij !{im ons. volle vertrouwen ven geven en. .. u gaat een geweldig marathonseizoen tegemoet.

ter-in variatie. Dit

.


Dan onze recreati_eve lopers

Iopen. Dat kan bij

de

STB nog steeds.Onze

die uiteraard ook -\\

Fred Strating stelt zich ook nu weer beschikbaar, om recrea-

.T

marathon

willen

,,

.l(\

lr

tielopers of komers

te

nieuwbegeleiden.

Zoals de voorzi.tter reeds bij de inleiding aankondigde, moet deze

4"

weg niet gedwongen of geprogrameerd be^Erdeld, (Iees : gelopen) worden. Lrlij programeren geen Marathon'86 project, waar nagenoeg iedere deelnemer niet meer buiten fisiotherapeut of psychiator kon. Nee, wij van de srB hebben hiervoor een andere methode die naar het dóer leidt. Dat doel is: Meedoen en vooral prezier en ontspanning bij de sport.

Alles bij elkaar ziet de voorbereiding er weer goed uit. Marathonevenmenten zijn er ook genoeg. Liefst 1g in Nederland dit jaar. De srB koos voor: WESTLANDMARATH0N 11 APRrL en/of PARTJS-

MARATHON 17 MEÏ. lnJij verwachten ook deze keer weer vele srB-suporters om hun crub qenoten (tes) aan te voeren.

ïot slot : enkele van onze lopers willen hun wekelijkse trainingsarbeid, vastleggen op papier. Deels om hun trainingsopbouw met Wim

te

kunnen bespreken,

of te laten verbeteren.

anderzijds ook belangrijk indien U toch onverhoopt een hardnekkige blessure mocht krijgen die behandeld dient te worden. De sportarts kan hier veel aan hebben en U doelgericht laten behandelen of verwijzen.U treft een losse bijlage in dit clubblad aan. Helaas heeft de redactie een beperkt budget. Het is niet mogelijk dit onbeperkt te gaan verstrekken. Zorg dus

zelf

v-oor de nodoge copieën.


I In ons vorige ctubblad heeft U kunnen

Iezen, dat onze keuze voor de marathon clubreis is gevallen oP PARIJS '

Dit

gebeurde om twee redenen:

ter wereld, en.... la, Parijs is de meest mooie stadzijn er in 1983 ook 2e, wij weten er de we9, want we aI

geweest. 07.00 Er gaan twee bussen. Beiden vertrekken op Zaterdagmorgen andere de en Zondagavond ,"níit Heerlen. Een bus komt terug op op Maandagavond. 0p die manier kunnen de meereizende huisgenoten(begeleiders) nog een heerlijke dag genieten van deze 'vereldstad, zonder steeds en alleen maar iets over lopen te fru "jn' Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus(sen) ' Diegenen welke iets mocht voelen voor een weekénd Parijs, kan nog meereizen' kosten: resp F 130 / 190,*(2 of 3 dgn)' voor Heb je zin, boek dan nu..Na 15 maari zal de busonderneming de dan nog open plaatsen adverteren' Info of aànmelding bii : Fred Strating of Jo Eyck ' -.--":-;=--.:=-

$§r.:ffii-----,

.,'

CAHROSSEBIE.DELEN sarmhfumra@

wrEtu&íenr#h

SIbtu

dar@íaftla @16

vmi6

@[@@

buffi 9ÍM ilÓlmblrp wl moítffi ddi.p96 bryÍs gíila tolen bnpm Ftu hírffis@!h6tus

carrosserie-delen

Nuth - Veldhoven' Vianen - Almelo

0PEL-LADA-SUZUKI verkooP

Schaesberg,Ampèrestr. sl

Gemeente LANDGBAAF.

L8

:


Tegelspeciqlisten

Carl Smuldersslngel í01 6219 CA Maaslricht Tel.: 043-12606, í2607 GEOPENO maandag l/mvÍrldag van08 30tol 17 0Ouul zaleídag geslolen

LEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

-

WATER

.

B.v

SANITAIR

VOOR SANITAIR

EN REPARATIES AAN WATERLEIDINGEN, AFVOEREN, CASLEIDINGEN EN DAKGOTEN. E

IGEN SAN' T AI R-SHOWROOM

geopend: moondog tlm vriidog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot 13.00 uur. DIVERSE AANBIEDINGEN IN SHOWROOM-BADKAMERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 - 213651


to

-

DE BESTUURSVEBAAQEBINAEN-_ UIT 1 =a= ============ = =

==-

VERENIGÏNGSSECRETABIS : :

wijzigingen

in

=== =

=Z

=

=

IS JAN van HEES, dus voor

adressen

etc is :

alle mutaties

,^,^6 hörè^nn persoon. hij de aangewezen U in de omslag.

! ll Il

I

f,l

Zijn adres en telefoonno vindt UITBHEIDING CooPEHBAAN ( zie ook voorkíoord v.d voorzitter) De kleine bocht wordt nu ruimer. ffird. onze De baanlengte van 292 n naar 300 m gebracht en" ' voor hulpmiddelen diverse er nieuwe takl de lÈUgOnflfTIEK, moeten

komen.Danalslaatstnogdeverlichting.HierbijishulpnoU kunt met Uw ijver dig, veel hulp. Èff. werlhandje is welkom' 08'30 tot 13'00 uur' en werklust terecht elke zatérdag van

Deklusmoetklaarzijnvoordatdenieuwezomertijdingaat. samenkomen op UURLQQP 1 APRIL, dit is de afsluiting van ons te Schaesberg. Hei is echter. een open wedàËffian KNAU' strijd. Dit op uitdrukkelijk verzoek van de Die mogen meedoen. lopers 60 óaar er órga"nisatorisch kunnen .

best allemaal van de STB

zijn,

maar dan

wel"

AANMELDEN

15 MAAHT Uij Wiffe. o.à.Linden (wedstrijdsecr). Na deze datum wordt inscËrijving voor andere verenigingen opengesteld en U zou er dan nuuËt kJnnen vissen' tl,Iii hopen op Uw medggemakkelijker' werf<:.ng en.... U maakt het de organisatoren

VO6R

BUSBEIS PARIJSMARATHON.

Beiden vertrekken nu oP de zateren dag. De terugreis ls bij eén overnachting 9p Zondagavond Zonop is De loop bij 2 nachtjés "iupun oi O" maandagavond' introducees)_die_een of supporters-( voor rr. àài*org"n nàrr ,"ót"nó Parij= ,itt"n genieten ???? er zijn nog enkele plaatsen vrij.

.

BEGROTING 1,987.

offinuitgavendiewijover-1987teverwachtenhebben ( en ook *uu, *óg"n uitgeven) heeft onze penningmeester heeft dit Jo van Booy nauwkeurig op papler gezet" Ft bestuur geen wij dat voorstel góedgekeurd'-Wij constateren echter' tr'lat nu? in' teren reserve kunnen opbouwen, integendeel" "wij Contributieverhoqinq Per I Juli ( conform besluit leden14eeË geru"ï.'Oit jaar gebeurd dit nog niet. Maar wij vragen urel bégrip, dat ei mogófiJk voor 1988 niet onderuit te komen op de is. U íag' i moet) daai ecÉter zelf over mee beslissen jaar. overHet dit van november algemene ledenvergadering in zicht wordt gepubliceerd ' van STB. Het Bestuur


ll

Van onze penningmeester Jo van Rooy. =EE9E9IIUq=EIEL9II4IIEEE9qTI4II=1992 UITGAVEN:

ÏNKOMSTEN:

lic. F 5000, bijdrage donateurs 1000, * adverteerders 3000, -

EonEïIEuEïe +

opbrengst club evenementen:

87 1200, Heideloop 800, Pinksterloop Treeb. 200, Kapellerbosloop 600, giften 300, Heideloop 10-5 Horeca

Afdracht KNAU F 3500,drukwerk clubbl. 1050,portokosten " 600, 100, redactiekosten Best. /secr. kosten 1000, kosten vergaderen 500, Reprecentatie kost.500, Onderh. Cooperbaan 11-00, Afschr.inventaris 400,400, Huur sportzaal Jeugdsportwedstr. 250,Fam.sport-speldag 500,200, Berloop STB Koppelloop Hasselt 300, -

Brunssum/ Heerlen-

500,-

tekort: F

12

.600, -

noord recreatief 200, Sportatrib. jeugdsp. 300, 500, div. drukwerk Diversen/onvoorz. 1000,-

F 12.600, -

Beste clubleden. Ik wil sommige van onze leden vragen om de achterstand van hun verenigingskosten ( wedstrijddeelname en kontibutie) niet zo hoog op te laten lopen. Er zijn enkele leden die achterstand hebben sinds augustus 1986. Voor de vereniging kan dat niet, en voor U wordt het steeds moeilijker om zoveel in eens te betalen. Voor diegenen welke achterstand hebben, vraag ik dat zij dat Ín twee of drie keer overschrijven. Ik hoop dan voor eind April een schone

lei te hebben.

U, ziet dat de busreizen Parijs niet via de verenigingskas gaan. Dergelijke bedragen belàvloeden de omzetbedragen zodanig, dat je het eigenlijke doel voorbij schiet.

de pennÍngmeester J. v. Rooy.

qE=UEIQELSlP-vqrd!-ss!-!u-yBer-sespe!sqtd-de!r-:EEQQf §1


l2 [IEMqgEI =98 =99 =4EEI ! = I = : = om ons rond 10.00 uur te verzamelen op

=EÖUI Lr=E

De bedoeli-ng Cooperbaan.

is

=

de

n wedstri Het wordt on recreatref. lrJij zoeken een leuk parkoers urt. In ieder gaval waar weinig verkeer komt.

),r

(

Neem Uw lunchpakket mee, en ook wat om te

drínken voor onderweg.

:=-In het kort gaat ds tocht via Schinveld, gedeeltelijk Duitsgebied richting Frei-wildgehege in Gangelt. Denk aan het paspoort.Vandaar via Doonder naar Kasteel Hoensbroek. Onze deelnemers uit Wijnandsrade, Nuth, Hoensbroek e.o verlaten dan het peleton. Via Heerlen gaat het richting Schaesberg, Nieuwenhagen en Waubach. Omstreeks 16.30 is zeker weer iedereen thuis. Het is RECREATÏEF, dus het gehele gezin kan meedoen, ook Opa of Oma. Breng rustig enkele genodigden mee. Het kan een leuke dag worden. Bestuur S.T.B.

aflfrnnrfi


t3 =u

I guE _E

=

g

_L

gE

LE

g

EU =

g

I

J=

g

_E

g =

I g=

De navolgende leden hebben zich bij onze vereniging aangemeld. k',ij heten hun van harte welkom en brensen

hun binnen onze vereniging veer plezier in de sport. J0 B0RJANS - ANNIE van HEES - Miranda van HEES PATRIC van HEES - GEBALD VLUGGEN. bestuur en leden STB _Wie

is er

al_1emaa1

=J9I]9=!1!!g!!gI!=?= 7 maart WieI Vonken (24 jaar- blond- vrijgezel) 3 maart Hesi Bij ken 7 maart Christoph Smeets 1 apr. Bob BoIk 1,2 maart André Vogely 4 apr Zus Jorissen 15 maart Peter BIom 6 apr Jan ploeg !7 maart Trea v. d Linden 7 apr. Marie r-. §tarmans 18 maart Jan Mulder 74 apr WÍIIem Marcus 20 maart Thera Pasmans 15 apr Ad Maessen 22 maart John Borjans 77 apr Riki Hendrix 22 maart John Hendrix 17 apr Hob pagen 21 maart Ruth Cremers 19 apr Erika Éandels 23 maart PauI Mulder ZZ apr Jo Wierts 26 maart Hub Neelis 27 maart Wim Beckers 7 mei Nancy wegh 30 maart Ger wolvers

31 maart John smeet"

13

i:ï fi::; §::ï""

!4 mei Jan Wegh Wij wensen deze clubleden een prettige verjaardag.

WITKO.GAZU B.U. handel in industriële gassen cn technisch aanretrante artikelen

o AGA-largereedrchappen O Kogellagror&V-lnaren o AEG klop, boor- oÍt tlfipmachlnes O Non Ferro llcialen a Electroden Kissel 48, 6416

AC Heerlen, telefoon 045-724574

NIEWE SPONSORS

Eilïjn weer enkele nieuwe sponsors voor ons elubblad erbij gekomen.Het zijn "WILK0 GAZU" en electro,'K0NTAKT" ui H'broék tllij wensen hun evenals at onze overige ondEisEe[ners: GOEDE ZAKEN.


{lt =9E=UEqgIEI J954LE!9E8.=

Zot mrt za7

ZoB za L4 llll tl

ll

70 75 Zo L5 za 2t 7o 2t za 28 Ill

mrt mrt mrt rr "

mrt mrt mrt mrt mrt

Ned veldl.kamP Uden Start: 15 km loop Duisburg 15 km Boermond. 7- t4- of 2t km Veldhoven. 15 km D en Vet. AIPh /rijn rr rr 2A km Heren 25 km Huchem Stamlen

30 km Tilburg 15 km Nettetal

tl2

14

woL

apr - UURLOOP STB SCHAESBERG za4 apr za t7 apr Westland marathon 7o 12 apr 10. E.M Vug[. za 78 apr B0TTEHDAM Marathon. ma 20 apr 15 km Boxtel Ill ll 15 km en 1"12 M. Möng.Gladb. za 25 apr 15 km Venlo 7o 26 apr 15 km Maastricht Zo 26 apr Utrecht Marathon (+ L/2 ï!) Zo 3 mei- Llz 14 Geleen beweegt Zc 10 mei 10 E.M / I km Heideloop STB

@

UURLO0P STB

InscnriS

? ? ?

Geleen

15 km Mönchen Gladbach 112 t4 C.P.C loop den Haag

I

14.00 D/4,5 km H/12,5 L5.00 uur 12,15 uur 11.00 uur 14.00 uur 14.30 uur 10.00 uur 1-3 .45 uur. 15.00 uur

oP 1'-4

18.30 uur 15.00 uur 15.00 uur

zie *)

?

15.00

UUT

?

15.00

UUT

? ?

.30 13.30 12

UUT UUT

zíe elders in

ons clubblad. 1-987

nden'

Inschrijfgeld F 5,- geen naLnschrijvingen' Maximaal 60 deelnemers.Exclusief certificaat als herinnering. Let op de irrschrijf datum ! =

!EUgP=9E9EI;EE99IEI JgE!IEyEIEUEUIE!=

za ?8 mrt SïB jeugdsportwedstrijden Cooperbaan 14.00 u za 25 apr STB jeugdsportwedstrijden Cooperbaan 14.00 u Zo 10 mei Heideloop pupilten t/m 10 jr 1 km 09.30 u pupilten tln L3 jr 2 km 09.45 u junioren 1'4 tln 16 jr 3 km 10.00 u Deelname Heideloop aanmelden

via wedstrijdsecr.


t5 LOOPI,(EDSTHÏJDEN

-BECREAïIEVE ==== ========== ===_; =:= = ===:_ =

febr Carnevalscross Valkenswaard 3+ 6 km 11.00 u. mrt Weert volksloop j,5 I 10 km 10.00 u mrt Maastricht trirnl . 2-4-7-g kn 10.30 u mrt trimlopen St Joost 3-6-9-12-15 1b.00 u mrt Echt 2-4 km en 6-8 km 10.30 u mrt Elsloo wintertriml.2,5-6-12 km 10.30 u za 27 mrt ïegelen Volksloop 2,5-5-10 km i6.OO u t^rO 7 apr Valkehburg 3-6*9-12 km 1g.00 u za4 apr ïegelen volksloop 2,5-5-10 km 16.00 za4 apr trimlopen St Joost 3-6-9-12-15 km 15_00 uu za 20 apr Stratenloop De Heeg M'stricht ? za 20 apr Schaapskooicroos Avon ? do 30 apr Oranje Stratenloop Heerlerheide ? Zo tO Mei Heideloop 3 km Dames trimloop STB 10.00 u za

28

Z1 zat )za7 ZB 275

@

L7

za tB

febr. apr

=

EE

gEE4II

EYE

1o.3ou

=

EY

E!EUE §I.E U=

STB bezoek aan de STERRENWACHï Sittard Kennedeymarsch 80 km SïB FIETST0CHT vanaf C0OPERBAAN

Do 30

r

L6-r7-!g

Mei BUSREïS

18.30 u 06.00 u 10.00 u

parijs _ Marathon.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor een weekendreis parijs. 1 of 2 overnachtingen. informatie bij Jo Eyck 045-311236

_sfllu-!ïr_0_Cl1T__s_I!3*-J_E!_G_D__;1q!e_ad-as_V_

juu_e'

l;*; ;!^-.F, aa-.I -

-.

-

tM-.

verslag van Bart en Christoph Smeets. 0p naar het politieburo Landgraaf.

in de Hei, had de jeugdsportcommissie iets anders leuks bedacht. Vanaf De Cooperbaan tot bij het politi-eburo, hebben wij Jo Eyck met sneeuwballen bekogeld. Het was een te gekke boel, en veel rumoer onderweg.( zíe tekening). Met 25 kinderen sterk en enkele ouders, werden wij ontvangen door Brigadier Jan van Vliet. ( in het vervolg "B' genaamd) lees verder op bladz. f7 -t


Topproducten uit de hele w

INBRAAK- EN BBANDBEVEILIGING met aansluitmogeliikheid oP de GOM alarmcentrale, goedgekeurd door f,lin- Y- Justitie T.B.B.S. eĂ?kend

Lid Uneto

GOM Beveiligingstechniek

Barbarastr. 26rGeleen Tel . O4494-47 235-


17

ilˤ

l(

*

;

*is

*

3oí,1uÈ

rry:Ltt Wij moesten

stil zi-jn en dat lukte ook gedeeltelijk. Dan wij in diverse vitrines allerlei spullen bekijken die de politie buitmaakt op boeven en ander gespuis. Verschrikkelij k wat daar lag aan gevaarlij k spul- dat afgenomen was bij voetbalsupporters. Jammer van die leuke sport, maar dat hoort er beslist niet bij. In een andere vitrine lagen allerlei verdovende middelen, drugs en harddrugs genaamd. Dan een vitrine met kleding en onderscheidingen van politie mensen. Dat zullen wij jullie eens }eren. Iemand die pas bij de politie komt is adspirant agent en heeft eén "V" op de mouví. Na 2 jaar worden er dat twee $ en noemt men hem agent. Met drie I ben je een hoofdageÀt. Wil je nog hoger, dan moet je welv nog wat studies volgen, en kun je Brigadier worden net als onze gastheer B. Een B is de baas van een groep agenten. Dus een soort ploeg. De eindrang is adjudant, herkenbaar aan een zilveren stip maar ook aan de leeftijd. ( oud agentje). mochten

Het mooiste insigne heeft de B. Een kroon met een zwaard er door heen. Van alle ploegen is eentje de grote baas. Die heet COMMÏSARIS. Bij de Landgraafse gemeente poli-tie is dat Bert van Oosterbosch. De baas van de commisaris is weer de burgemeester. Dan heb je het hele rijtje gehad. Als een gemeente minder inwoners heeft dan 25.000, is er BIJKSP0LïTIE

i.p.v

Gemeente

politie.

Roger Hendrix ontdekte tussen de tentoongestelde geweren ook wapens die het "A"-team gebruikt. Er werden veel vragen gesteld door de B, maar wij wisten ook veel. ( soms maar half)

.


.

Dangaanweverder.Naardeme}dkamer.Indehalhangenfo_ ' Wij meenden to6 van gezochte misdadÍgers met een beloningechter niks gehebben We op een foto Jo fy"f. te hórkennen. heeft e.d) ( computers zegd. ou uËpà"uiír, in de meldkamer bedienen. alles kan man uoÍg"n g rï-àó0.000,- gekost. Eén Ieder Uinn"nlàÀend ges[rek komt op de band te staan. Alle 5milioenauto-kentekensvanNederlandkunjeinenkeleminuten herkennen met naam van de eigenaar' geboorte datum en adres

.

Z:.e ook de foto

Dan komen we

'

bij de cellen' Dat is grlezehg'Brj het

graafse politieËuro heeft men gewone cellen

Landen dronkemans-

cellen.Jekunternietskapotmaken.Allesi-svanbetonen knopje duwen uit staal. t^lii je water hebben, moet ie op een de en dit urug;n-uËÀ oe metokamer. Daar bediend men dan een ontspanning als krijgen kraan op aïstand. De gevangenen een is celdeur de van 6innenkant O[ Oe stukj" ""Àoàif.ri:t. waaro[ zij mogen schrijven of tekenen. volgens schoolbord Bwordthierookvee}gebruikvangemaakt.Maargouwwegbij

decellen-enopnaarhótmooistevànalles'depolitrezie verder blad 2'0'-t' autoF;, motoren en M.E-wagen. *****************-***************************************************************,t*)k***.-l

Jrj Ioop t toch zeker ook ín de STB-clubkledi-ng Ja zeker, zo moet het. bestellen

bii

Frcd

stratr̀.

?

Kape}^eg 30 Fberlen.Te].M5-725052. .ll(*****

******)k,í**,<*****.***,<)t*

*************-****,(*********)k**-****'**d-*********Jr**'****t-)k****


Leverancier van alle soorten

BAI(§TEE}I O SIRAATSTTE]I O B I ]I ]I

E

}I f,TU U RST

E

E]I

Veelal uit voorraad leverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen. Ook leverancier van steenstrips, pannen en systeemvloeren. Drievogetstraat 80, Kerkrade-W, Tel. 045-4 1 1 21 3 Showroom iedere dag geopend tot t7.30 uuÍ

W.UOilIIET uw IJm.ruD!§t

8mrff

Fcperatlc rn oírdedtorrd ellc

uU0R matcn

lnbour .n 3cÍïlc. LPG-lnttetla0cr

Vcrkoop nlcrrw! tfl g"brulktc eulo'r o|rdrrrrrr rrmca Ít@c val.ltt,dío partortca, lÉrfr ,'l,,röa.a DrqrrÍt.


Daar mochten wij met zijn allen inkruÍpen. De wapenstokken hebben wij uitgeprobeerd op elkaars rug. Tot slot was er nog limonade en cola. Die kregen w1J een een grote kamer waar mensen mogen overnachten die plotseling dakfoos zijn geworden, bijvoorbeel-d bi-j brand. Na afloop spraken Di-ana en Christoph nog een dankwoord namens de hele STB-jeugd. De brigadier kon dit wel waarderen. HrJ zei tot slot, nog nimmer zon enthousiast groepje kinde-

ren in zijn buro gezien te

hebben.

Het was een mooie avond en vle hebben er nog lang over nagepraat thuls en op school. Christoph en Bart Smeets. ----\, 'lq;>

-_:* q)S+ ::>

--:_

--;"

« r-flcruL'r A!i4c=s=: S -r-L-il 0nze clubvriend Leon Fels, heeft voor ons nog een bezoek aan de vliegbasis kunnen arangeren op vrijdagtíseptember' Deze zeer exclusieve excursie vraagt wel wat voorbereiding. Maximaal toegelaten zijn 40 personen. Beeds voor 30 maart moeten wij de naam, geb d.d en paspoortnummers opgeven van de deelnemenden.tlrJie mee wil, geeft dit door aan J.v.Hees' De eerste 40 aangemelden kunnen mee. wacht dus niet te lang

gl=L0=E§

=

!


2.{ = 5=ï!9J§§= 5!=r!9=E§= J§=

U§=E!=

I J§= r

=

"UMI{-ER DIE KLENGE " , de lijfspreek van onze bijna 2 meter lange clubgenoot Hans Kouwenberg. Zou Hij dit

ook gezegd hebben op 10 hun eerste baby?

r

*':,fl

februari bij de geboorte

van

Besttur en leden van de STB, hensen Hans en Mia in ieder geval veel geluk en plezier net hun doctrerje 'rAI\\Etr. Voor de feestccnmissie SIB (aI) heer een gelegenheid, cm het SïB(eeÍ'tje) te gaan bezorgen.

"r;#

I

Pasmans ( bfj geboorte 3430 gr) de gehele STB feliciteren wij Thera en Harrie met hun zoontje.Fred Strating en Jo Ëyck hebben hem gezien. Hij mag er zijn, net als de kado gegeven STB-beer. Namens

foto: Ivo


week nr.

datum

gerea

geplande training

dag

'{

..t

ma

di

wo

do

vr

za

zo

totaal aantal

aantal trainincen

punten trainingen

qerealiseerd

xl00=

gePland

aantal

Punten

;i;i;;r""1.

...

. ...

.........

trainingen x

l0

x l(X) =

T

I


23

liseerde training

:3 :3 Pagina B


2.4

€!fiïE ELEKTRICITEIT

€,bdítbdd,,#"

SóEro

EEN VAK APART

{

ÍÍIhKONÏAITT \ !.}/

Heisterber;rï

2sos

*"",13[,045-21

=l!=19Iu=III=gr=dEI=ylgElJg.=

Dit,

beste clubleden wordt een nieuwe rubriek in ons clubblad. De initiatiefnemers zijn Bart Smeets en Christophe Smeets

Zij willen regelmatig iemand van de STB 12 vragen stellen. Dat moet dan in het clubblad komen. Verder deelden deze spontane jongens mee, dat ook andere jeugdteden deze nieuwe rubriek mogen schrijven.. Dus als iemand van de STB-jeugd van plan is dit ook eens te wj-llen verzorgen, maken zij een afspraak met Christoph (045-310244 of met Bart (045-313710). Als eerste slachtoffer voor een vraaggesprek kozen wij de voorzitter van de STB, Jo Eyck. Vraag 1, Hoelang bent U voorzitter van de STB ? antw: sinds oprichting van de verenigingsvorm ( nov 1984). vraag 2. Wat vindt U van de Cooperbaan ? Voorlopig voorziet deze cooperbaan in onze trainings a behoefte.Hoe lang nog, hangt af van de ontwikkelingen t en groei bij de Sï8. 0p de duur valt niet te ontkomen t aan een echte athletiek accomodatie met was- en kleedgelegenheid. vraag 3. Hoeveel marathons heeft U aI gelopen ? In totaal ben ik 49 keer gestart bij een marathon en heb er 46 uitgelopen. Daarbij komt nog 2 keer een 50 km wedstrijd en 1 keer een 75 km wedstrijd. vraag 4. tiíat is de beste marathon tijcl ? Dat was 1982 Hotterdam in 2 uur 53 min en 07 sec. :


vraag

5. Heeft

U nog andere hobby's buiten de loopsport ? Ja ! vakantie houden, met de caravan op stap gaan. Langlaufen in de wi,ntermaanden. Een beetje zwemmen,

tdandeltochten

6.

in

de bergen, soms wat wielrennen,

zowat.

ja

is Uw lievelingsmuziek ? voorkeur, als het maar heel zacht klinkt, anders wordt ik teureleurs. vraag 7 . tdat vindt Uw vrouw ervan, dat U zo vaak weg bent voor de STB ? Dat beantwoord ik zelf niet, vraag dat maar aan José. rk maak wel een mooi tekeningetje voor jul1ie rubriek, onder het motto : Neem je vrouw ook eens mee sporten. vraag B. Hebt U huisdier Ja, Joep.. dat is onze vraag

E 3

dat is het tl{at

Geen

waakhond.

vraag

A:

9. lrlat eet U het liefste

Biefstuk met friet, spagetti-, ys ( mits grote portie-s)en snoepen. vraag 10.Wat kunt U beslist niet uitstaan ?

?

A:

Te laat komen op afspraken of op trainingen. vraag lL.Waarom heeft U een snor

A

:

?

vraag, maar daar niet lang over te

Charmante

hoef ik denken.

"

een KUS zonder

snor, smaakt als een EI zonder zout.Als jullie wat ouder worden, begrijp je dat antwoord beter. vraag 12.Vindt U het goed dat

wij nog vaker met iemand 't (S) in (T) er (B) viewtj e houden. antwoord: Jongens, ik vind dat idee van juIlie

beiden

HARD-SÏÏKKE -GOED.

Bart en Christoph. ONZE COOPERBAAN WOBDT UITGEBBEID EN VERBETERD.

elke zaterdagmorgen kunt U meehelPen.0S.00-L3.00 HET IS OOK IN JOUhJ VOORDEEL.


Metselwerken UAl{ DE IftEUT

Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw 6371 CV Schaesberg

Teleíoon 045-31 1625

garantie vqlgens d€ ROMAZO voorwaarden. Ter€ns l€reÍancirx van: ZOI{NESCHERI/C}{, MAR!(IEZEII}. JALOEZEEN, }IORREN, eír LUXAFLEXPEOOT (TEN.

Wii rspareien dles oít&t

IUIIGA

zoÍlurering

showroonr sittarderweg 116 heerlen

íEffiffi* AannemersbedrijÍ

Riksen B,V.

o tel. O45 i21658

RII(SEhI

^

Edisonslraat 9

Poslbus 31085 6370 AB Schaesberg Teleloon 045-316222


Medische keuring.

vroeger verplicht

2:l

bij

de KNAU voor wedstrijdatleten. Nu nog alleen

geadviseert. Ook het STB.bestuur onze actieven( dup ook de trimmers) er op, dat het in Uw ei.gen belang is, regelmatig een preventief medisch onderzoek te Iaten verrichten. U kunt terecht bij de sportarts. Bij ons is dat Hans Ypma, maak we1 een afspraak via zijn spreekuurassistente. Dan voor 40 jarigen (eenmalig) de mogeli.jkheid voor een uitgebreide keuring bij de D.G. Kosten F 25,-

wijst al

Tel:

045-71261,L (D.G.D Heerlen).

is. Fl 90,- terplekke te voldoen. U krijgt dan wel een onderzoek met belastingscardiagram. De vraag is, of dit wel elk jaar nodig is. Voor de jongere atleten zeker niet. Bent U 40 jr of ouder, ja dan gaat het net als bij de APK-keuring. Bi.j goed onderhoud, wordt je een uitstekende oldtimer. Praat duur

*"ua

""

LANGLAUF LESSEN

dit winterseĂ?zoen hebben weer meerde poging gewaagd op de smalle latten.

Ook

bereikte ons het volgende verzoek. naam: GieI K. karakter: goed aanhankelijk en loops bij de SĂŻ8.

clubleden

een

Dan

schoenmaat 41

gewicht 73 kg Geeft zich op voor langlaufles.

-A

4ry -_ffi

is tijdens deze les gaan kijken. Peter Wetsels (ski-Ieraar) werd er klein van, toen GieI een halve draai probeerde te maken. Ons advies aan Giel: SLUIT EERST EEN G0EDE VERZEKERING AF. bijvoorbeeld bij "KLEYKERS assurantie Schaesberg. 0nze redactionele tekenaar


Een nieuwe clubblad

?8

rubriek is:

: =IU!§E

U

=

IgEE

=

! gö 5!E=§

=

:

Laat dit clubblad ook door Uw huisgenoten lezen voordat het gelezen of ongelezen de prullebak in gaat.Het kan best zi-jn dat Uw thuisfront belangstelling heeft, voor wat er bij de vereniging zo allemaal omgaat. -o-o-o-o-o-o-o*o-o-o-o-oAIs U leest dat het bestuur van de STB overweegt in 1988 de contriJruLie aan te passenaan de uitgaven, en U krabt zich dan per ongeluk een vinger open aan de nietjes van dit blaadje, dan niet meteen denken dat wij jullie het bloed onder de nagels willen uithalen. Dus nu nog niet angstig worden. -o-o-o-o-o-o-o-o*o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oWij hebben gehoord, dat een van onze leden. het STB-clubblad a1s verplichte lectuur meegeeftl als zijn ega naar de kapster gaat. Nu belt Ons deze vrouw op met het verzoek, om er een veertiendaagse uitgave van te maken. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Ïot slot hoorden wij het volgende gesprek: - Vader, ik ben toch onderhand oud genoeg om bij te komen? - Ja, jongen, jij wel, maar de STB nog niet lll voor onze leden

diJï";;"i"';Xï

,ï.

de

STB

beheersen:

Mien leef kink," zaet de mam, "ïn' " dae nuie vrundj van dich dae geit draan." " ïch geleuf, es de dem ei-ne vinger giefs, dan rit hae dich de kleier vaan 't }ief." " Good dat'ze dat zegs mam," zaet de dochter. " dan doon i-ch mich vanaovend AUk'l kteier aan." --o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Jan van Hees''

"

0p de

foto ziet

U onze Cooperbaan op een goedbesneeuwde Zondagmorgen.Hans bezig met de jeugd, waarvan hij toch

.1

l;

{ noöiÉ zaI

hrlnnen.


TV FIADlt] railio HlsffrHttq'q ris$itig9u''- teleuisie Sàï'99

iíTSBNAIIB --:^íítóí"* í.íng;i*

video

electro uGrliclttin$

tGsIEEtUtAil 8l

llttnltil,


59

AANVULLING

op

WEDSTRIJD-UITSLAGEN

door:

lalim

v.d.Linden

DE ZUID-NEDERLANDSE CROSS KAMPIOENSCHAPPEN

Hetzelfde parkoers als bij de Kerstcross. trrlij wisten dus wat ons te wachten stond: maar net als 14 dagen voorheen Gladheid en sneeuw. Een zeer sterk veld, maar ik ben zeer tevreden met de bahaalde plaatsen van de STB ers. Voor uitslagen zie sld..:rs. Opmerkelij k moet echter weer de prestatie van onze nieuwe telg Marc Hodenius vermeld worden. Een beste "A" jongen kunnen wij hiervan verwachten. =!99=UEEE=9yEE= E99EryM§=

Voor de eerste keer zagen wij deze jonge voetbal-l-er flitsen tijdens de 1./2 naralhon 19BG bij de Landgraaf, 1 uur 20. Dat was niet mis, maar wat deed zo'n jonge knaap op een dergelijke afstand. Daar hoorde hij beslist nog niet thui-s. Toen hij zich als lid bii de STB melde, heeft t'lim hem begeleid aan de basis. Kort werk en vooial: snelheid leren. Dat was het parool- en nu worden de resultaten aI zichtbaar. Wij zien hem debuteren bij de kerstcross. Nog wat onwenni-g, qeen cross-schoenen maar wel bij leeftijdsgenoten. Sommige van deze ( a1 wat meer ervaren ) lopers moete raar opgekeken hebben, toen deze onbekende (spikes-loze ) STB-er) zich op een 5 e plaats in het eindklassement nestelde. In ieder geval zul]en ze nu rekening met hem moeten blijven houden. Bravo .ionqeman, qa zo door. =q4EUELqE99§=EEE5=

De crossers moeten wel veel afzien dit jaar. Zeker in het limburgse. Normaal gaat de Carmelcross van Ceasar Beek, rond het sportcompleks over grasveldjes. Nu tlas dit onmogelijkMen verhuisde uit nood de straat op. Voor de STB was deze keuze goed. Trea v.d-Linden won bij de Dàmes. 0p het gras had zij beslist ook gewonnen, want ïrea had er die dag best we1 zin in. Voor overige zie uitslagen. {4U=!9YEry=[LEEEEEI=qggB

Wegberg 15 km silvesterloop. Jan, is de sportman, welke bij de STB, de meeste clubrecords op naam heeft staan. Zoals in wegberg bleek, wi-l hij die voorlopig behouden. Wat betekent behouden , hij stelt ze scherper. Bij de 15 km loop kwam hij net niet onder de 50 minuten. Dat zijn goede tijden, ze-

ker tijdens de winterperiode. uitslagen van deze wedstrijd hraren nog niet binnen, dus dat houdt U nog tegoed. Alleen nog vermeldingswaardig de 3e plaats van ïrea bij de Damesklasse.

De


3l u

I

M

gg

Eu

==u

II g!

4

g

E

_N

===

U

I

J§L4

g

E

!

===

U

g

§

I

g _A

E

II ! L g q E U sportver.

! =!

Landgraaf december 86. org Gemeente politie Tussen zo'n 200 geuniformeerden, Iiepen ook enkele STB-ers, uiteraard op uitnodiging van onze vrienden bij dit corps. Bij de 10 Km won T.Panjoul Rijkspolitie Waalre in 35m.25s. Karel Trags werd 5 e in 37.16 Harrie Raemaekers 6e 37.28 Bené Jongen 10e 38.27 Luc Klinkers \7e 40.06 GieI Kleykers 50e 45.00 ( 103 personen finishten) Dan bij de 5 Km. (85 deelnemers) 1e Grunwald pol-Linich 19.00 33e Jo Eyck 24.35 34e Leon Hudkowski 24.52 38e Hans Ypma 25.72 lltlat mij opviel in de uitslagenlijst was. de grote deelname van de politieschool uit Heerlen. In de uitslagenlijst bezetten zij bij de 5 km-Ioop, de 46e tot 85e plaats. Daar valt dus nog wel wat aan te timmeren

voordat die ingezet kunnen worden.

WINÏEBLAUF AACHEN

e

Harrie in actie

KAPELLEBBOSLOOP SCHAESBERG

zijn aI verspreid onder al onze leden. Derhalve geen extra publicatie. Indien er nog clubleden zijn, die geen uitslagenlijst van deze lopen hebben, moeten zij zich even melden bij Jo Eyck. De uitslagen

BRUSSEL

8-2.

20 km parkloop

Met 1300 deelnemers een geslaagd evenement. Goede tijd voor P.van HaÀeren 1 uur 10.08 (33 pf) Trea v.d Linden werd 2 e Dame in 1.19.00

( dit jaar stratenloop)

j-n Beek 4-1 1987 Dames: 1 e plaats van 5 deelneemsters, Trea v.d.Linden in 14.00.08 Heren: 1 e werd bij 36 deelnemers Mark Jaspers Unitas 35.24-1, 10-e Paut v. HamereÀ. t2 e John Hendrix (niet appart vermeld bij de veteranen ?). lrlim v.d.Linden 13 e. Geen tijden en ook geen afstanden in de uitslagenlijst vermeld. CARMELCR0SS


32

26-12'86 org.AVON 3300 m Dames . bij 10 deeln won R.Delnoye Kimbria in 1L.39 werd Trea 5 e in 1-2.55 6600 m 'ionoens A. Van 12 deelnemers werd L.Krotwaar (PSV) eerste in 21.38. Rob Pagen (Unitas) 4 e in 25.19 en onze KERSTCROSS

Marc H0DENIUS (STB)

en

5 e in 25.56

HEREN 10.000 m Foger-Jaspers, (zie foto) stal de show. Deze pittige crosser won ook reeds twee keer de Heideloop. 32min 51 sec. zijn tijd: 12 e Jan Hoven STB 35.44 38 .01 20 John Borjans 40.05 27 Fred Pierik 40.20 29 Wiel Wijnen

30 32 33 40 42

Theo Sníekers Kees Hoven Hub Erkens Ed Vijgen André Roumen (totaal 47 deelnemers) Veteranen 10.000 m

40.30 40.48 41.03 42.57 43.25

Frans Rutten won in Harri-eBollen5e Theo Schmeits B e

37.5L 4L.O7 44.25

(totaal

11-

aan de

finish).

v.d.Linden merkt in zijn wedstrijdverslag nog op, dat het lopen op tweede kerstdag met of zonder volle vlabuik Wim

geen

pretie is.

sommige

kwam dan ook nog, dat het parkoers glad was en op plaatsen rreel sneeuw.Over de STB-prestaties was Wim

goed

spreken.

Daarbij

te

9.2 KM GÏLRATH 10-1-87 Harm van Goor klasse M 35 5 e plaats CBOSS-LAUF

JoWierts

u

M40 4e

"

in

36 min 30 sec. 38.40


g!=9I8, =!MEryI=UèE§=lg EIEE!=!c:!s=19!qlss{9I=v Rocherath 19 jan.1987

die telkens in Belgiè

@laufwedstrijd, wordt

jaar

33

georganiseerd onder de naam LAFANGARDE, kon ook

dit

weer terugzien op een record aantal deelnemers van 3000. Ook de STB was weer vertegenwoordigd, d eze keer met twee debutantan: Mark Houbiers en Henk Schiefer. Mark startte in de rij 1250 tot 1500 en finishte knap op een 750 plaats in 2 uur 3 min. Daarmee was hij de snelste STB-er. De rest van de troepen had een minder goede uitgangspositie ( zo ongeveer bij de 2500 lijn. Dat mocht echter de uret niet drukken. Al1en zijn wij behouden aangekomen en trebben nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht j-n de sporthal. Hier zorgde een blaasorkest voor de nodige ontspanning tussen einde wedstrijd en begin huldiging. De uitslagen geschat op eigen tijdwaarneming. Mark houbiers 2 uur 03.

Crijns Fred Strating Jo Eyck Ton Houbiers Henk Schiefer Harrie

2 uur 27 2 uur 3L 2 uur 36 2 uur 58 3 uur 02.

dat 5 vooraangemelde STB ers verstek lieten gaan. Er was een maximum aantal inschrijvingen toegelaten, hetgeen betekent dat mensen een afwijzing krijgen die we1 graag hadden willen stsrten. Jammer

Heerlen

!O-t

B7 Z.Ned Veldl.kamp org.AVON-

33 min 56 sec

36.26 Jan Hoven 22e Fred Pierik 4Be 38.30 Paul v.Hameren 59 39.08 WieI Wijnen 75e 4O.tZ

Kees Hoven BSe 42.OG André Roumen 97e 44.37

(totaal

101 gefinisht)

Jongens A , winnaar: Smissen THOR in 2L-52 MarceI Hodenius STB 19 e in 24.21, ( totaal 34 ) Dames: bij 22 deelnemers won A.Stiphout in 16'50 en onze Trea v.d.Linden finishte aIs 7 e in 18.05 Veteranen. Bii21 deelnemerswon J Baremans in 36.38, JöFn-fen-_ilmx werd 74 tn 41,.48. Harrie Bollen L4 e in 42.00 en Theo Schmeits 20e

in

44.IO-


'34 De ESTAFETTE-KNUPPEL van Leon

en zijn sportervaring met de "jongens" U weet niet wat U

leest

FeIs..

.

*

!

7o, de estafette knuppel werd mij op tafel gesmeten door Harm. Met de moed der wanhoop heb ik mij dan aan het schrijven gezet. De laatste ti-jd hebben jullie mij maar weinig gezien op de trainingen.Meer dan B maanden ís mijn rechter knie aan het nnnifester€n tegen alles wat ook maar met hardlopen te maken

heeft.Een meni-scus-operatie wacht mij binnenkort.Daarna resten mij nog enkele maanden om mijn conditie weer op te vijnaar België te verhuizen. zelen en dan in Mei AI bij aI heb ik dan 12,5 jaar in het Nederlandse Limburg doorgebracht, met als gevolg, dat dit mijn tweede vaderland is geworden. Ik kan niet verdragen dat ook maar één Belgische landgenoot iets verkeerds moet zeggen over de "OLLANDEHS

".

Ik ga even terug in de tijd

en

vertel juIlie

hoe

ik tot

het

Iange afstandslopen gekomen ben:

Als jonge snaak van 17 jaar werd ik beroepsmilitair- Niet omdat aI dat militaire gedoe mij zo aantrok, maar het was in 1948, een zeer moeiti-jke tijd, de wereld likte nog de wonden van de 2 e wereldoorlog. Verder werd ons de hemel op aarde beloofd. De jonge recruten zouden het gaan maken. België zal herrijzen. De eerste jaren bracht ik door in Flawinne. Ik kon redelijk goed rennen, en werd aI vlug ingeschakeld bij het militaire cross-team. Ieder morgen 5 a- 6 km rennen en... eën keer in de maand ergens naar een wedstrijd'

Ik behoorde meer tot de middenmoot. Toen ik nadien naar Duitsland overgeplaatst werd, kwam ik meer uit op de kortere afstanden. Ik liep vrij goede tijden tot 1500 m. De pistes braren slecht en het schoeisel : dat waren van die militaire knuffeldingetjes.Spikes waren ruwe trappers met vaste 1,5 cm lange pinnen, je kon er evengoed bergklimmen mee doen.


35

, meer dan Einde 1953 gehuwd met Rosette ( ja lach maar. 33 jaar met dezelfde vrouw, jullie zien, dat kan allemaal). De éerste jaren waren niet zo gemakkelijk voor haar" ïk was oneindig véel van huis, oefeningen, kampperioden, wachtdíensten, sport, alles wat maar mogelijk was. Soms was ik meer dan 200 nachten van huis weg per jaar. Maar we hadden een goed huwelijk en nog steeds. Dan kwamen er 3 kinderen, die inmiddels aI voor 5 kleinkinderen hebben gezorgd. Sport bleef belangrijk.Buiten de loopsport deed ik nog aan schermen, volleybàl,zwemmen, militaire vijfkamp, sportschool, commando-opleiding, enz. . .. Dan is het 1969. Ik kom bij Afcent en vestigde mij in Brunssum.Mijn overbuur was Nic Jonker. Ik lÍep in de Hei en Nic klampt mij aan, vraagt hoeveel km ik loop ín een week ' Met mijn Belgische nalviteit tuimel ik in de open valIk ren oók wel een beetje zegt hij, niet veel, rustig aan, wij kunnen bést eens samen trainen van tijd tot tijd' dan neem ik ook nog twee ander vrinden mee en kun je ons eens tonen hoe het óigenlijk moet. Dat vond- ik plezant en de afsoraak werd oemaakt. Ï,"*;is;d; %;a;à;brgen staat Nic precies op afgesproken zijn vriend tijd aàn de voordéur, en wij rmnen eerst naar Hein VeId. Het ging in sukkèIdrafje en ik dacht werkelijk àat it< met debuïanIen te doen had. Dan gaat het richting Hei Ïk vertot bij de paaltjes. Daar wachtte ons Peter Vos op.Eigenkonden' rennen zover al twee oie wonderóe mij, oaï terug thuis, lijk had ik-al genoeg gerend. Ik moest ook weer jongens" had Nic want "die houden, maar ik moest *i3 "tóríg rennen' bijzonder gezegd, kunnen niet zo Mi: À iong hangt et zo wathe'Ieinaal uit' maar "de jongens" bli_jven màar piaten onder elkaar. Dan komt er een lang recht stu"k en ,'de Jongens" gaan versnellen, wat denken ze we} , ik die van de korté afstand kom zal hier wel eens even gaan scheuren aan het tempo. Ik vlieg er in, 100m"200 m"'"de jongens" schuiven mij voorbij en blijven en blijven maar doorhaarwortels en mijn eerste !"uË. Mijn hart bonst mij tol in de uit de jagende keel." mij "0LLANDSE" uitdrukkingen sijpelen mafkezen.

de weg Ik gaf de pijp aan Maarten, met veel moeite vind ik Brunssum noord. Bosette vangt mij op,"Bfl ik kom niet meer van de rustbank los. s'middags komt Nic honingzoet vragen wanneer ik nog eens mee ga trainen met " de jongens" '


ETECTBO TECIIilISGII BUBO

G.A.Hoeïenaar§ 8

SHN ITDEBOBOI,ÀÀil

IIOEilSBB(IEIT TEI,.2I{308 uw adrcs voor: Ilcht;kracht;0n zwakstroom lnstollstlos.

:€

:hstattatie

Techníek Bitter b.v.

SïfEro

Elektronische installaties kabeltelevisie

E!kend

èlekt oiecturisch inía.llateu

BÍeukerueo

1

Heerlen. Tà. 045'711010

lndustrielerÍein De cÍameÍ

slMoN cl.ootrT BankieÍ: Ned. CÍedielbank Heerlen Bankek ní. 23.09.01.6! r GiÍonummeÍ 10.45.850 G-rekening 099.00.01.407 Kv.K. Heerlen nÍ. 17.314

lnstallatiebedrijf Gas - Water'Sanitair Beitel 112 6422 P8 HEERLEN ïel. 045 - 42 19 4'l

RL'B@AS Mierlo 3 5143 HK Waalwlik fel. 04160 -34318 ing. J.W. v. Jan ïooÍopstíaal

NegÍiln 3911 AA Rhenen Tel. 08376-5119 ing.

J.F.L.

Cuneralaan 29

BOVO

Boschstraal 18 Postbus 306 5300 AH Zaltbommel Tel. 04í80-/Í605

Rabobank

-

Bhenen

rek. nr. 36.70.70.030 HandelsÍeg. Utrecht

NummeÍ

63302

Adviseurs en Specialislen in: Palen - PreÍab Íunderingen - PreÍab kelders - Belonarlikelen - Vloeren - Lateien - Daken


37

Met ver-

schrikte stem heb ik toen maar gemurmeld dat ik teveel werk had de eerste drie weken. Uiteraard heb ik die drie we-

ken stiekum getraind, maar.. dle snelle kleppers, dat was te dol voor mij . Toch liep ik nog vaak s'zondags met Nic en consorten totdat ik overgeplaatst werd naar Betgië. Hier vond ik aansluiting bij een atletiekploeg uit Hasselt en met de jullie ook bekende Bokrijklopers.Ik liep baanwedstrijden op óe korte afstanden als veteraan, en een tijdlang was ik re-

cordhouder op de 100 m. Dan komt het jaar 1979 en ik ga terug over naar Afcent. Uiteraard tref ik dan Nic weer en die verteld mij, dat hij nu meesta} traint met de STB. Nog denkend aan de vorige ervaring stem ik voorzichtig toe en ga eens een woensdagavond mee trainen. Dat valt mij reuze mee, en ik laat mij daar regelmatig zien. Daar ga ik ook opnieuw mee marathon trainen en... ik liep mijn tweede marathon nu een half uur sneller dan vroeger. Tijd 3 uu 03 min. Het Ís helemaal niet slecht, maar ik Éan tocÉ niet zovaak en veel trainen als de rest van de groep. ïk }oop daarna nog wel enkele marathons, maar zonder specia}e opbouw. De resultaten waren dan ook navenant minder, zo om de 3 u 17. Ik ben nooit een kilometervreter geweest, wel ren ik 4 à 5 keer in de week, ga af en toe eens zwemmen of wat gymmen. In, middels is wandelàn ook een van mijn hobbies geworden. VooraL het sportieve wandelen( hiermee bedoel ik afstanden om de 40 km met af en toe wat versnellingen of rennen) vind ik reuze fijn.Deze tak van sport kan ik samen met Rosette beoefenen, en zij gaat dan ook bijna overal mee. Hiermèe-weten julli-e dus een en ander van mij, en dan geef ik deze estafetteknuppel verder aan ????? HET LAATST BÏJGEKOMEN NÏEUWE S.T.B.Tid. Leon Fels. VeeI plezier, ik lees het wel. Daarvoor wordt Jan van Hees, onze verenigings-secretaris geconsulteerd.De estafetteknuppel gaat naar Gerald Vluggen. U'Iij (de redactie) zijn in ieder geval nu aI benieuwd, wat Gerold zal

schrij

ven

.

S.T.B op 1 APRIL Inschrijven voor 15 maart bii UURL00P

045-250369

1987 WILLEM.


3s

]N GESPBEK Mia Pagen. Q 17 jan:ari haar tfuis.

MET:

bracfTben

r^rij

eer-r

bezoek

bij

Hiervmr waren b^ee re&ren aan te voerEn. 1) ZtJ vuas jarig. 2) En wat voor een verjaadag, Mia taierd 50 jam. Bij zo'n gelegerf'eid is er neestal iets bijzorders Ims.Jaruel hfor, l,lol ffi heb l'uis net enkele tienballen r# ,"rgroob door het terras actrLer zijn fuis, bij de uoonkaren te betrekken. Ívbedig en vmr-

al deskurdig, Mffi heL vrwr -1b go:aden. AïLes was gelsoleerd en warm gestmkt. In heb mj"dden stond een gezellige bil, ret alles drtm en dran, tot de bekerde café-af-

fictes toe. wrj nadienr l'mrden, nneb het er geweldig pzellig toegegaan zijn die bq^Àrste feestavo-d. l-be kan het mk arders in SchinZoals

ve1d. Dan weer

bezoek

teng bÍj l,lla,

vmr.

want, dam

gold o-s

Een halve eeu^r, nee dat kan niet ! Zij nne-ten zictr trSens rei de jaargarg vergiàt hebben of....nnm dan vertetd zij net trrots

oven haar zmn Bó (18) en docfrten lubniWe van bijna 23 jam. Hob, nornnteel remrd-

tiilder ffi m in 1.59.m tnots nee zijn.

bij thitas. bu:avo , Mia enr l.hl.

Daar nng

je

ectrt

De.familie Pagen, zijn sportmensen in hart en nieren. Bij zo'n.gesprek vraag je meteen hoe zij in contact gekomen zijn

met de STB. Hierop antwoordt No1. ; --'à Wel, dat was in Amsterdam in 1g80. Max van Wersch won toen de volksmarathon voor Karel.ïrags.Wij gingen eigentijk kij_ -ken voor Karel, omdat wij die kendenl Na afloop van de marathon was er veel gelach ( en drinken) aan een tafel met allemaal srB ers.Max zijn overwinning werd gevierd,. Jo Eyck was 2 e bij de veteranen achter pietjË van Alphen. Harri-e Kremers liep zijn eerste marathon in 3 u 0g. en nog een stelletje waar i_k de namen niet meer zo goed van ken.

t

-

--

-_-4


STB dacht ik, Heerlen, Brunssummerheide ??? alLemaal bekende klanken voor m1j 7o te zien ook niet vies van een pilsje . Kort daarop hebben Mia en No1 zich blj de SïB aangesloten. 0e doorslag gaf, het meedoen aan onze 2 e Heideloop in 1981. Bij de familie-estafette kwam Mia als tweede Dame over de meet, Nol hoefde dus maar een plaats in te halen om te winnen, maar ja, hij vergat dat anderen hem weer wilden inhalen en zodoende was dit sportieve echtpaar in de einduitslag 7 e. Mia, in da laatste Bunnerssport sta je vermeld al's 114 e dame

.:ro

{J

van aIle marathonloopsters die in 1986 hebben deelgenomen aan dit onderdeel.Er staan geen leeftljdscatagorieën bij,dat is jammer. Met 45 jaar, Iopen de dames in de veteranen II klasse. Het zou mlj niet verwonderen als je bij de 5 beste Nederl-andse marathondames V 1I behoorde. Ja zegt Mia, dat was mijn eerste marathon. Met de groep lopers van STB kon ik niet meetrainen. Gelukkig heeft Annel-ies van Dijk en ook No1 mij veet geholpen. 0f ik dit jaar weer marathon loop, weet ik nog niet. De moti-vatie moet nog komen, meschien aIs het zonnetje weer gaat schijnen. Mia, ik heb jou bij diverse 1/2 marathonwedstrljden zlen meedoen en ook bij 25 km Iopen. Ja, dat is eigenlijk mijn favoriete afstand. Dat gaat nog net, maar voor de Èe1e marathon komt veel meer kijken.Kijk bij deze afstand win ik meestal van NoI, en dat i-s toch ook wel aardig'

Max

van ti{ersch,z8i

.

zíe foto. Max heeft jarenlang bi-j onze marathongroep getraind. Onder begeleiding van de STB, bereik-

7

.!r

te hij aansluiting bij de Nederlandse top. Nu lid bij ach.ToP-

wordt gesPonsorC door "BH00KS".

Max

trrJij kunnen nog een en ander van hem verwachten i-n de toekomst.


4o

Tijden of uitslagen, daar maakt Mia zich geen zorgen over. Fijn aankomen aan de finish, dat moet er zijn. Zolang dat blijft, hou ik er het plezier in. Mia, waar kun je nu het meeste van genieten bij de STB ? 0, ik ga zo graag naar sportevenementen kijken samen met NoI. 0nze eigen clubleden of andere bekenden aanmoedigen. vooral triatlon, daar zijn we gek van.Maar ook baanwedstrij-

den en technische atLetieknummers genieten wij van. Mia, ik schat jou 1.60 lang met een gewicht van ruim 50 kg. Bijna goed geraden, het is 7,62 n bij precies 50 kilo en ik hoef dus niet a1 te veel balast mee te schouwen. Wat zijn je besttijden op de lange afstanden ? Even denken, dat was 1982 in Eindhoven bi-j 7/2 Marathon in 1 uur 44 minuten. Dat verbeterde ik pas in 1985 bij de UZ marathon van de Landgraaf. Samen met Annelies Wegh, kwamen wij binnen in 1 uur 42 minuten. Bij de 25 km liep ik goed blj het afscheid van Leo de Hartog in 1983 met 2 uur 03 minuten. , maar in Huchem-Stammlen vorig jaar was ik toch 1 mĂ?nuut snel,]er. Vergeet niet je dee1name bij de Heidel,oop in 1983 waar je 2 e werd. Dat is waar, ik liep toen een voorteffelijke 8 km. Ik heb in Gilrath nog eens de 10 km stratenloop in 45 min afgelegd, ik geloof in 1984 was dat. Beste lezers, uj-t dit alles blijkt dat Mia geen sportfanaat is, maar een vrouw die de loopsport beoefend voor haar plezier.0nder het genot van een heerlijk glaasje kersenbrandewijn, wordt nog wat negebabbeld. Mia heeft dit jaar, ook weer de startlicentie genomen. A1s ik er weer zin in krijg zegt zij, dan probeer ik op mijn 50e, de clubrecords bij de STB zo scherp te stellen op alle afstanden, dat jullie mij nog tientalle jaren in de boeken moeten blijven verme]den.

Beste Mia, daar houden wij jou aan. 0p naar de volgende 50 en......nog veel plezier in de loopsport bij de STB. P.s., Het lievelingsgerecht van Mia is: Koffie met gebak, dus weten jullie dat, aIs je haar uitnodi-gd.

redactie

Nee,

d'r

S.T.B

Nol mag

niet

gestoord

worden.Hij is momenteel in discussie met de verslaggever van Studio Sport Dat duurt nog b,e1 even denk ik.


Pl

afondtrorrw I(erkrade

b. r'.

P. SCHEPPERS

Showroom: Lindelaan 4. Kerkrade. Verkoop van plaíond-materialen. elek trische ma rertalen.

houtDREUMEX handcleaners. Overtuigt U zich van onze lage prilzen en kom vriibliivend even binnen. Systeemwanden yooÍ uitbreiding of indeling van uw woniog. TclcíoonO{il55635 OPENINGSTIJDEN:

maandag

t/m vrijdag

13.00 - 18.0O uur zaterdag van 13.OO-17.OO uur.

in de ochtenduren alleen tel. afspr;rken voor Plafonds

TEGE12ETTERSBEDBIJF

B.V. HILHORST- Simpelveld

St. Remigiusstr. 25'27 Tel. O45-442793

VOOR AL UW TEGELWERK

D Alle vormen van wandbetegelingen

o

Allo vormq,n van

vloerbetegelingen D Plaatsing van steenstrips D Plaatsing natuuÍsteen, maÍmers, hardsteen o Betogeling keukencombinaties wanden'bladen o Levering van wand, vloertegels,

tegellijnen Voorts alle benodigde materialen

o

t.b.v. tegelwerkzaamheden Allo voorkomende reparaties van bestaand tegelwerk.


StukadoorsbedrUÍ

J.NIEVELSTEIN STUCADOORWEHK

SIEBP LEISTERS B

Ï

IN: NGE LBADE

Dorpstraat

NIEUt/l]BOUI,.J

91

04492- 2183

RENOVATIE RESTAURATIE

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers BrandhoÍatraal77,6372 KB Schaeeberg, tel. (045) 31 96 55

Postbus 31229,6370

AE

Schaesberg

R.MULOER RICHTSPECIALIST

15

6372 AK Schaesberg (industrieterrein) Bank: AMFIO Hoensbroek nr. 47.19.54.7 19

Edisonstraal

Tel. (045) 31 5249


===DE§=="===rj{=r§iUULïJ=0JULLJLI!E=r=D§!=093=l!01!r=g='il]'!E}ILSL== ZONOAG

10 MEI

in

SCHAESBERG.

mt het volgende bericht. De organisatie van de Heideloop is ( bijna ) geheel rond op enkele kleinigheden na. Voor de commissieleden een gi.gantische opgave. Bij onze connnissie zijn minstens twee DESKUNDÏGE MEDE|rIEBKERS. meer nodig. Dit om Piet Dings en Leon Fels te vervangen. U begrijpt het al, de tijdwaarnemeing e.d vragen hulp van clubleden, die capabel zijn aan de start- en finish lijn. 0m organisatorische redenen, vragen wlj ook de eigen clubleden zich vooraf in te schrijven..0p de dag zelf is het druk, en bovendien ook duurder. Dat laatste doen wij beslist niet om meer te verdienen, integendeel. Wij willen de startkaarten en a1le andere zaken liefst zoveel mogelijk de weken vooraf verwerken. Nieuw bi.j onze komende HEïDELO0P is het gewijzi-gde jeugdprogramma. Hiermee komen wij onze vereniging tegemoet, omdat wij nu "eigen" jeugdleden hebben. Dan vragen wij de dag voor de Heideloop hulp bij het inrichten, markeren en zorg voor goed wegbewijzering. 0e commissie leden zullen jullie benaderen voor hu1p.Ook zij zijn maar gewoon lid van de STB, net als U. 0p de dag zelf is hulp nodlg bij de parkoerswachterij, het distribueren van herinneringen, afnemen startnummers, bedienlng in de sporthal, opruimen na afloop en nog 100 ander kleinigheden. lrllj doen weer een beroep op de huisgenoten van onze leden, voor zover zij niet zelf willen meelopen bij de Heideloop. Denk er aan, De SïB is gastheer van 750 sporters.Een gastheer is vriendelijk en zorgzaam voor zijn bezoekers. Tot slot, wij hebben voor U en onze gasten een verassing in petto ! Tussen finish en prijsuitreiking bieden wij U in de sportzaal "LEVENDE MUZIEK". 1r'

4"^<:

r

(c-

(

:

b

I '\

i(

,-/ $ p.r t./

[-r\

:,4,

tip ! A1s ieder STB-Lld het klaar speelt, twee van zijn vrienden, collegq's of kenissen aan de start te krijgen, hebben wij meer dan 400 deelnemers extra dit jaar. Nog een

namens de

wedstrijdcomrnissie: Mary PBEVOO

4s


44 =U=i+!gr="f=gl!==gg=:tf=q-§!==c=qg-pg+b=19I'=

Aan de ene kant van de Hei, kweelde een }uidspeaker, en moedigde de lopers van de Kerstcross aan. Aan de uiterste ZuidWest kant ( dus bij de Cooperbaan), was het wintersprt op niveau. Alles was er weer. Loipen,benzine en een leuk aantal langlaufers die op de Cooperbaan netjes oefenden in de door Jo Eyck voorgetrokken loi-Pen. Het was we] zowat de enige plaats in de totale Heide' vraar de breedvoetige trampelaars de sneeuw nog onb,eroerd hadden gelaten. Helaas, het duurde niet lang, met eén warmte-go1f vergezeld van wat regendruppelsren.de pret was er bJeer vanaf.

Wij moesten wachten tot

1-0 en 11 januari-Toen ging het met 08.00 uur richting Eifel.Nieuw dit graden om s'morgens - 16 jaar bij langlaufend STB, h,aren Claudia en Giel Kleykers, en Henk en Anne Thijssen. Na dit zeer koude weekend, kwam er h,eer wat sneeuw in eigen omgeving. Ook de Cooperbaan werd weer ingericht

,"ti5:i""ffi::i;:

lÏrïiËilrHeÍoe, wsren toch wel moselijk. genoemde trampelaars jes een beetje kennen, waar de eerder geen parkeerplaats hebben, en víaar de boswachter (nog) niet met hun aoto's komen.Helaas worden deze plekjes elk jaar zeldzamer.

PUBLICATIE BESÏENLIJST'86 kan jammer genorg nirt gepubliceerd woreden in dit clubblad. Evenmin is het mogelijk deze lijsten voor ieder clublid gratis te copiëren. Diégene van onze leden, welke deze bestenlijst '86 percé willen hebben, vragen wij dit kenbaar te meken bij de :e redactie. hlij laten ze dan voor u copiëren tegen kostprijs.

Dít t2 bladig stuk

*********************************rt************************:t*******:

Denk aan tijdige inschrijving voor deelname aan de uuBLooP. Doe dit nu, in ieder gevà1 voór 15 maart bij Wi1lem.250369. ** * * *** ***-* * ******* ** ** * * ** ** ** ****** ************ *'

$


Beste sportvrienden,

l{ij stellen ons aan U voor als ee,n sportvereniging waar het mogelijk is, dat beginners en gevorderde lopers, samen kunnen trainen met de geroutineerde wedstrij dathleten.

specialisatie is de "DUURL00PSP0HT", ook wel wegathtretiek

Onze

genaamd.

8i-j onze vereniging is de doelstelllng dat het meedoen belangrijker rnoet zijn dan de prestatie. Vermoedelijk is dat ook de sport die U wilt beoefenen. A1s dat zo is, bent U welkom binnen onze vereniging. Het eni-ge waar wíj U dringend om wj.11en verzoeken is: een degelijke medische keuring vooraf. lnlichtingen hierover kunt U krijgen bij onze bestuursleden. ons trainingsgebied ligt in de gehele Oostelijke Mijnstreek, met als Centrum "de brunssummerheide"" Aan de Schachtstraat te Nieuwenhagen hebben wij onze ei-gen sport en trainingsaccomodatie zelf aangelegd. Hier zijn wij erg trots

op" De 'Kom

hier

naam van deze open accomodatie is: C00PEHBAAN S.T.B. eens kiJken bij een van onze trainingen. Het veelzi"jdige programma staat aangegeven.

TRAININGSPR0GRAMMA

tr,Joensdagavond

vanaf

1"8 .30-20 .00 uur duurloop 5/4 uur

Donderdagavond

1-987

CENTBALE TRAINING

"

L8.30 BAANTRAINING wedstriidt. en gevorderde trimmers.

Vrijdagavond 18.30 MARATIIONTRAINING "A" eri "8" ' Zaterdagnm. L5,30 BAANTRAINÏNG voor de jeugd.

R0LSKI-TRAINING (op afspraak) Zondagmorgen 08.30-10.00 uur. "TRIM-TREF"

"

voor ledereen verdeeld

Maandagavond

''

Dinsdagavond 18.30

"

in

Eroepjes.

18.30 MARATH0I,{-TRAIN]NG rrA'r en I'BrÍ 21.30 ALGËMENE CONDITIE TBA]NING

19

"

00

"

(indoor).

BAANTRAINÏNG voor JEUGD en Damesl-oopQroepen r hei CR0SSTRAINIIÍIG ( alleen

in

cross-seizoen)

.

18.30 Krachttraining marathonlopers.

De vraag

is meestal, h,aar

de beginnende sporter

terecht kan. l{e} volgens bovenstaand schema is de Zondagmorgen het meest geschikte moment, en daarna de Woensciagavond*training in gedeelten, totdat men een duurloop vaR 5/4 uur beheerst. ( ca l-5 km) Kun je. dat, dan li-3kt het meedoen aan een wedstrijd "

of

snel-heidstraj-ning op de baan pas aan te bevelen.


olfarte aan,

Vraag vriiblijvend * GI..AS IN LOOD Gratis deskundig advias. * GLAS IN KOPER * GIL,SREPARATTES * RIJKSSUBSIDIE AP DUBBELE BEGLAZING

voor dlo !.rorilon gf* k dit het aangervezen adres

Pief -anOoyen SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL }TUIT GE,BROKT]N Rl.l,l. DAN 045 lll l4l3 Na 18.00 rrrrr 045 - ;i13222

Streperplein 1 O, Schaesberg Prive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJNEH!

Alle soorten timmerwerk. Levering en plaatsing van hardhouten koziinen met enkele oÍ dubbele beglazing; ramen, deuren, koziinen en trappen voor nieuwbouw en renovatie.

De Haen AANNEMER9 EN TIMMERBEDRIJF

j

ï

t d

SCHAESBERG ACHTER DEN WINKÉL 42

TEL 045-318849

Werkplaats: Streeperplein

'l O

STB Clubblad 1987 nr 2  
Advertisement