Page 1

)K

a

. r.lr./ -\\11l- o

a

Z\la v

PRETTIGE KERツァTDAGEN EN G ELUKTTG

NIEUWJAARg

CLUBBLAD S. T.

3e j aargang.

uitgave

x'.* )6 .x.\k ,rjr\ o

B

1.-1,987

SPOIiT- テ起 テッRIMCLUB BRUI"JSSUfuIMERHEIDE


. 3 f «t rl .o.

(o rí) (o <r c§ or Cl §-l C9 lÍ) (O aD N r\ r\ O CD f'.. Yi CV C\] tr) Q ri

I NtOs't ï{<S (V rO a'. crl rO l torif I I |.r) u-r an rí) LO sïslSsl-stsf CO

r

(]ooooo o.(J O r--l

oE.--l .rzp)<n ooír'}(, os)E-lr í{(o í{ !È 0)í{ É g, s{D . (oEC A F{ o) c 0l cx o 6 (l)sr-O F- (o (D E C Ért§ Ul an -C (J'r'].r{ Í{:í 0) A'r| r{ {D (O (D Ë, o 3\z o -! g, (.)XÉ \t0, -l <COV t{ -o Ctr í{< 0l íi E s{

E

È

o

e) HJ P

a<.

,_{

AZ o.

Èr

0l

.lf, LU

\Z

oJ c)

z= = a

(1)-c]

-c

Í{o) 6 {r

U

lrl .r-{3a 0)

4gq,

i=b e O F{< J = E

cO

J= . (.3

E.IJ E '-I Í{ O)t{ PtrO .rl > ap a r-{.C (oUC U) .rl .r{

co=, P# o)

'H t-ctr .F (, ^: u u J I mF coE JU JoL)A

+J

o E 3 f, rl

O)

!.n

.d.d

uJ --c E lll

co

P c t{ (], o) .-l Ë{ c(i!o c)

+J@sf

(Jr{O) .r{ d

HH* olc c

o-(o (o O> >

.t: -C (J r-{ +]

(Y)(O\ïlf) {, (O Cn Ct r-{ k C{

F

. c 0) 1l C (U {o C

(,, íC > O'r'r O,

(o(osf 0)N v o -(O o-cg -É Í{ {J (l) 0l r-l -f, >.(O í) o-o ctor<+ .OV-f rt (o.I-)+J <Y{ (-]X«, r-1 G tt? o) í{ EI; r1 (O g)k'-{ 30 Í{ $ tO .CO]J L+l(/, =F-i (t) C(3 Í{ O-.Oil(O (/):C, ' (o (l) O O -'r't (,P6<{E F{ o Í{V vO Í{ O-C(.!) rD(JO

.r{ >1 0l'rl E CC (D §) (o>C LOO]-:C (I) \Z O- (U'rl O 4 CÉ Í{J C §l Or! í{ o C {OttE Ë, P AJ.-'l > >' «, > § {t >'r{ (J f,-§-1 [jJ > E, .U] C -O :l r C E O= l{ O O (o L . Oq-i (l)r+'Ft g)(J -'?-)u-.tj-l . {il.r{-l: Qí{ . A .l.,. C glE c) 'rl (Jtt{.+ :l Í{'r{ O ]J E t+ p g)(o . € C}ZOL) o .r{C.l-}3Í{c .N.. .rl ,tlt N.rlo)q-{.ljP li(JE! O aJ! oJ -(] .ot+ E c tr'rrt{ C O O {D . O f,'rtE Írl(uÉCol l..Glk<.-lt{ oLi,é0IEO)E .{:ll:]:'riU (Jhcí, r4 l §, ]J -o ).ó.IJ>Ct{O) r'-lo)O]O(I)0.)C -C A .' 0J E '.-) 'rl t{ P 1f O 3

0J J-) t 6) o E (n C '-l c 0) A.

cn

C .rl

-iJ -E

ri

'rt

I(t} 1) O

È (l}

' C . .,r

'.-l 'r{

lJ) lg LD rl ' O}

F

-o C §J

rJ A)

oll

a r!

o CÉ

.

6, rl tu ío O -ri P {J C = E o(o 'rl >

llfi C A-

C'l .' = Z. !. 'tf, E o l-) tr 0 aA Íi cg,

ci

-)z

. Lt} N g) {fJ rÍl § C\t N sl

aJ

!r t{ s)

E

C

J 0)

lr

E §)

E

Íl)

g}

.'lC tr g,

q]


CLUBBLAD S. T. 1987

j anuari

B 3e j aargang

Beste lezers, sportvrienden en begunstigers van de STB. *

t

0ns eerste clubblad voor het nieuwe j aar is rireer in Uw bezit. Het beloofd weer een goe- :i de uitgave te worden. Dit hebben wij te danken aan de redactie commissie die steeds maar nieuwe invallen moet hebben, maar ook aan de in dit clubblad vermelde adverteerders, welke ook dit jaar weer hun financië1e bijdrage geven, om U een goed vítziend clubblad te bieden. Het is overbodig te zeggen dat u,,ij deze adverteerders bij U moeten aanbevelen. lllij h,ensen jultie bij alle informatie veel leesgenot, ëff onze adverteerders "goede zaken',. U leest: op bladz 2 ...van de voorzitter. blad 3 overzicht algemene Iedenvergadering. blad 5 diverse commissies bij de STB. . . . . blad 15 S.T.B in New York marathon. lnJH0hl: hlOHUrJ: blad 18 nieuwe leden en..verjaardagskalender. blad 19 Caravan-weekend in Echternach....... blad 20 SïB-recreatief in Nuth. blad 22 STB in PABIJS-MARATH0N 3 MEI 1987

blad 23 Uitslagen, NfEUW !!!! jeugd-uitstagen blad 30 Vegetarisch blad 31 Uitslag enquëte Sï8.. blad 33 SP0HT-BEGELEIDERS stellen wij aan U voor: blad 36 ïrainingsmogelij kheden in 1987 . blad 37 Sinterklaas op bezoek. blad 39 tr'ledstrijdkalender vanaf t7-januari.. blad 40 S . ï. B-ACTIVITEITEN-KALENDEB in 1987 . .*

-i

-

* * * *

* + * t *

Dit clubblad werd verzorgd door: lrliIlem en vd Linden. Hans Ypma, Jo Simons, trlim Starmans, Fred Strating en Jo Eyck. In de vorige uitgaven gingen wij i-ir de fout, met het aantal zwemdiplomas van onze jeugdleden. Inmiddels hebben zij er al 3 i. p. v. 2. krlim


2.

VAN DE VOORZITTEB Zonder sportvrijwilliger geen sport.Dit zal niemand onbekend in zijn orÉn klinken.De sportverenigingen bestaan Ímmers bij dé gratie van de vrijwilligers, men:91 die al dan niet telen vérgoeding van onkosten op vrijwillige basis een funÈtie teÀ behoeve van de sport vervullen' Een veelheid van kaderfuncties kunnen wij daarbij onderscheiden : bestuurskader, sporttechnisch kader, velzorgend kader , wedstrij dfunctionarissen , begeleidend kader , enz .enz .

Het za1 duidelijk zijn dat, om de sportverenigingen draaiende te houden, het iaak is om deze vrijwilligers die taken uitvoeren binnen de vereniging, zo lang mogelijk te behouden. Daarnaast is het ook van groot belang, tijdig nieuw kader te werven. i""-ó""Àt gàoeerte van de inhoud van dit clubblad, is gewijd aan hét kader binnen de STB' aIIe AIs voorzitter van deze verenrgrng spreek ik namenshet Ieden als ik zeg: " wii zijn ei trots op' ook voor jaar 1987 wee" óen grote groep.medewerkers te hebben' die Ëereid zijn,een kadórfunclie uit te voeren in het belang van de sport bij de STB". Jo Eyck' Het beloofd een goed. jaar te worden'


5 DE ALGEMENE LEDENVEHGADEBING VAN 5-11-1986

De opkomst was zeer goecj te noemen, de accomodatie was minder goed geslaagd. Dat kwam niet door de lokaliteit, maar door dè opstetling van de tafels in het gemeenschaps-

huis.

In het kort T

nog even de voornaamste punten:

voorzitter opent met een kleine samenvatting over de lijn die de STB volgde in het afgelopen jaar. Een verdubbeling van het 1edentàl kwam hier weer tot uiting. De uitbreiding

De

gold hoofdzakelijk bii de groep wedstrijdlopers en bij de jeugd. Even werd nog de gezamenlijke inspanning voor de reàti.óeering van onze eigeà sportaccomodatie " de Cooperbaan" aangetipt

àecretaris Rob Bolk gaf een overzicht van het totaal leden bestand, zowel van november 1985 en nu een jaar later.

De

Dan

is

de wedstrijdsecretaris WiIIem v.d.Linden aan het schreef liefst sTB-leden in bij 29 verschillende.

woord. Hij

wedstrijdón, vulde 47 "a"*formulieren in. gntving 48 uitslagenlijsien. ÏotaaI 234 aanmeldingen voor 370 STB-leden'

geeft de aftredende penningmeester (Gert Wollersheim) een óverzicht van de financiële positie van de vereniging. In eerste instantie lijkt het erop, dat de club rijk is' Dat is echter niet het geval. trrlel is de vereniging schuldenvrij, ondanks de groie investering bij aanleg van de Cooperbaan.Dat was echter hoofdzakelijk te danken uit geld dat vrij kwam bij opheffing van de vroegere stichtingsvolm.

Dan

ons veelgelezen en hoog geprezen CLUBBLAD, za} in de toekomst pei post (of stadspost) bestelling gedistribueerd worden.

De kascontrfilecie constateerde,

dat de de financiën tot

op

de laatste cent klopte.

A1 was 1986 een goed jaar, dit sluit een eventuele contributieverhoging over tÓAZ niet uit.Een verhoging wordt echter pas doórgevoerd per 7-7 1987, indien blijkt dat er te-

genvallers

zijn, die dit

noodzakelijk

maken.

Het samenstellen van de nieuwe commissies verliep v.lij stellen ze aan U voor elders in ons clubblad'

vrij vlot.


+ vlot ging het bij de kandidaatstelling van vervanging voor aftredende ( niet Éerkiesbare) bestuuisleden. Er bleef nog een open plaats.... -. en dat voor een belangrijke post De vergadering aanvaarde zonder stemming het ,"i ""c.*taris. (tóvens penningmeester) Jo van Rooy. bestuurslid nieuwe

MÍnder

Bij gebrek aan een tegenkandidaat werd het voorzittersschap ,ui io Eyck weer met iwee jaar verlengd.l'{ij wou dat ook graag blijven

werd

er

gezegd.

lets minder positief kwam het voorstel om verlichting aan te leggen op onze cooperbaan over bij sommige leden. uiteindelij[-werd. na stemming een meerderheidsbesluit Dus De

verlichting op de cooperbaan wordt in

aangenomen.

1987 gerealiseerd.

uitslag van de enquëte kunt u elders lezen i.n dit club-

blad.

iets zeer belangrijks. Bij vaststellen programma 1987 wordt zeer positief gereaDan

geerd over "ACTïEF JEUGD-BELEïD" binnen de STB. Meteen daarop stelden zich drie kandidaten voor een jeugdcommissie.De voorzitter sprak zijn waardering uit aan alle leden voor deze belangrijke beslissing. Verder voorziet het jaarprogramma weer in tientalle activiteiten, zowel voor de wedstrijdlopers, de trimmers en recreanten en zeer in het bijzonder voor de jeugd

jaar, zal alleen intern in verenigingsverband gevierd worden.Dit heugelijke feit wordt herdacht tijdens ohze jaarlijkse SPOBT en SPELDAG eind Juni 1987. Dan is het woord weer aan de wedstrijdsecretaris. Hij maakt de "BESTENLïJST" bekend r van die clubleden, tuelke bij de STB naast het Bondlidmaatschap, ook de licentie hebSTB 20

ben. De voorzitter verduidelijkt nog eens, dat de "ni-et-Iicentiehouders" ook niet vermeld kunnen worden, omdat het een lijst is, die de bond jaarlijks eist van verenigingen. Aan niet }icentie-houders, alsook aan trimmers of recreanten, wordt tweemaandelijks in ons clubblad aandacht besteed voor zover er een uitslagenlijst bij het wedstrijdsecreta-

riaat

binnenkomt-

Voor de enorme arbeid en tijd die Willem bestede aan deze 12 bladen tellende bestenlijst, kreeg hij van de leden een langdurig applaus, €fl..... een fles SïB fueerwasser. Dat was niet nodig,zei Willem, hij nam'm wel mee :::

*


i

5

:

t'

Dan de rondvraagi Wim v.d.Linden gaf ( met toestemming van het bestuur) een aanbeveling voor een ni-euw sportmagazin " DUUBSPOHT ACTUEEL'

Wiel Vonken kon niet waarderen, dat de voorzitter ook zitting nam in diverse ( bijna alle) commissies. De voorzitter gaf de belófte, dat hij alleen maar in één

r

zitting zal nemen. Na een dankwoord aan alle STB-leden voor hun positieve bijdrage aan het verenigingsgebeuren binnen de STB, sluit de voorzitter de vergadering om XXXXXXXXXXX ( ceinsuur). commissie

Diegenen welke vroeg

thuis waren,

hebben de vergadering eer-

der verlaten.

NIEUWE COMMISSIES

bij

de STB voor

1987

DE ZIE«ENBEZ0EK commissie:

Langdurige zieke STB ers of geblesseerden, kunnen in'87 bezoek verwachten van: ANDRE VOGELY

HAHRIE BBAEKEN JEANY SOHMANI

HENRIETTE V.UÍEBSCH.

Dank je wel Harrie, voor deze verpakking' Nu geLoven ze tenminste dat ik geblesseerd ben


t..

{

Metsbl- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken UAl{ DE IftEUT

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Teleíoon 045-3'11625

ffirlfI[ rolluiken rcldeuren rolhekken

h houl,staal, ku.tststd oíl alluÍnl*m Ínet ha,rd- an àleclrbche

HbÍÈrg

sooí isolatb, iSraakbaglÉÉtg en aÍsbatingen

Wii lsrEÍëír uitsMteÍÉ kvyaliteatsp.oór(ttl ÍEl ECHTE garantic vflgens de ROITAZO voorwaa«bn. Tovens letrcíancier van : ZO*{NESCHERiICN' MARXEZET+, JALOEZEEN,'{ORREN, en LUXAFLEXPROO(fiTEN.

Wii repaÍeien dhs mdeÍ garantb

IUIIGA showroom

!

zonwering

s*ttardeÍrcg 116 heerlen o !sl. O45 21658

íE ffiffi* AannemersbedriiÍ

Riksen B.V.

Edisonslraat 9

Poslbus 31085 6370 AB Schaesberg Teleloon 045-316222


Levering van: orthopeclische kunst en hulpmicldelen

ïongersestruat 12 6211 LN Maastricht Tel.043 216773

VOERENDAAL Valkenburgerweg

MAASTRICHT

41 Bemelerweg 9Q

lel.045-751700

tel.043-621515

3:[3*3,*

TEGELEN Kaldenkerkerweg 96 lel.04490-10707 tel.077-33433

_:§

#=

Het oroene Kruis Parallelweg Nrcl 2 Hulsberg


a

DE WEDSTRÏJL COMMISSlE

Het visitekaartje van de STB. Derhalve staan zij ook in dit

fleurige omhulse1. 0oor het verhuizen van Piet Dings en Leon FeIs, Iets gewij zigd qua bezetting. Het vele werk wordt di-t iaar weer verricht door: MABIJ PHEV00 coördinatie HENB.

v

WERSCH

tij dcontroles, uitslagen e. d

JAN WEGH +

JO SlMONS

ïàfi

assistente

XïlrnÏffI.

horeca

nainschrij ving. TBEA

+

I,JILLEM

!'JÍM v.

v.

d

d

voorinschrij ving LINDEN

LINDEN

Parkoers/microf oon.

Er is uiteraard nog veel meer werk te doen tijdens een sPortevenement.Hiervoor wordt door de wedstrijdcie weer een beroeP gedaan oP alle clubteden en hun aanhang,

lt


I N]EUt^,

BIJ

DE S.T.B

in 1987 is:

DE JEUGDSP0R誰 commi-ssie ,..i-',r_r.![

tr

d

en HARM van G00R. Deze commissie heeft al een start gemaakt, mi-ddels een bezoek aan de ouders van de thans bij S誰B ingeschreven j eugdledei-r. Er wordt dus gestart met eigen STB jeugd. Als aIles een beetje behoorlijk draait, kunnen nieuwe jeugdleden tot onze vereniging toetreden. JOS RIJKEN

JOHN HENDBTX

EEN SPONSOB VOND HET ]NITTATIEF VAN ONZE CLUB ZO GOED, DAT HIJ METEEN EEN STABT_ BEDRAG SCHONK VAN FL 1OOO,_ Voor onze jeugdathletiek, betekent dat, dat zij alvast zu1len starten met een STB clubshirt' 0p 6 december werd dit door Sinterklaas himself uitgereikt.De rest van het geld wordt besteed bij aankoop van oefenmateriaal voor de j eugdathletiek .


lo Wij stellen verder

aan U voor:

ADVIES COMMISSÏE

COOPERBAAN

HENK SCHIEFEB

HARBÏE BAEMAEKEBS FRED STRATING

Deze commissie heeft alvast de handen vol, om de verlichting op de Cooperbaan te realiseren. Verder staat nog op hel. programma, een verschuiving van de loopbaan direct

naast de weg , ca 1 meter over de hele lengte.Daarbij nog aanleg van springbak en andere hulpmiddelen voor de jeugd-

athletiek.

EN...

.HET PERI0DIEKE 0NDEHH0UD.

Hierbij

hebben

zij

getukkig al .Want dàt za1 toch met hulp van alle gebruikers moeten blijven gebeuren.

DE KAS-CONTBOLE commissie:

Twee keer

per jaar wordt

de verenigingskas gecontroIeerd. Dit gebeurd uiterlijk 2 maanden na het financieel boekjaar. ( voor eind febr.) en... uiterlijk 2 weken voor de aIgemene ledenvergadering welke meestal de eerste week van november wordt gehouden.

Kijk maar! de kas is leca :::

Voor 1987 wordt deze taak vervuld door: I^JIEL V0i'lKEN, JOHN SMEETS ( en op de reserve hank zit) HUB PBEV00.


+l

rft loc o

I

L=6,

r

DE REDACTIE commissÍe: HANS

YPMA redactie II

JO EYCK

FRED STRATING lrJïM STARMANS

J0

SïM0NS '!? ??

medewerker II

Lay outen samenstellen. drukwerk adresseren en verzenden. 2 vacatures voor redactie medewerkers. Wie durft ! ! !

1n

hcb

...einals tlat Je biJ SfB zIt Je 1! llter overgewlohtltt roiletrL Jil-oonmlssr,e

De tekening geeft aan. dat in 1987 de clubboekjes verzonden worden via-dó post. Ingesloten treft U dan ook twee-maande-

aan. eventuele nóta's van de penningmeester, folders vaÉ clubwedstrijden. uitnodigingen van het secretariaat en andere belangrijke mededelingen.

Iijks

V00HBEREIDING. MARATH0NïRAINING

in

1987

l-bt is bijna ween zover. De e&te wint€r nnet rng koren, dan begifit het gekriebel alweer in de teren te korren vom heb volgerde nmattrseizoen.

Prijs*rmatlnn is rng vtraf, nna mk r^em dicfitbij. Wim v.d Lfuden hÍil ÍÍEt de trainirgen sttrt€n nedio fehumi. Vmrteen ueer een infoavrd sn het pm$arÍÍE uit te leggen. Brerg [f^, vm-lu of pmtrBn nee. Datr De

krrt U r,reel stan

bij

de opOcu{tainirg.

introd"rtie/vmlicfrtirgsavord ramdt g*ruderr op ffiiEFDAG -avo-d 22 #NSRI

Wie

niet

neegaat

ttÈstla-ffiron en

van hebben

de

1S7.

rnm

Café Vcr-ken,l-trrnrrterneg FENBBGK. aÉrwtrg 1I).30 urr.

Prijs,

op 11

kan

Ap'ÍI,

PmijsImatlpn

heb vmjaa mk kiezen uit: Fbttetrdannmatlnn op 1S, Agil. is op Zs@ 3 ÍrBi. op 10 t'bi.

in


EI,EGTRO TECIITIISGII BURO

C.A.HoelIenaars

SI,O[ ÀTDEBOB0I,ÀÀI8 IIOEHSBROEIT TET.2I{3$S uw adrcs y00r: llcht;kracht;on zwakstroom ingtallatlos.

:lnstallatie

SiltrEro

Elektronische installaties kabeltelevisie

$

Techniek Bitter b.v. E!?ïr.""íïi"r

:

tou.,,,o,o

lndustÍieterÍein Èk."à-eiektotechnischinsrdlateu De cramer

AlMOIrl GLOOtrT Bankier; Ned. CÍedietbank Heerlen

gankek

nr. 23.09.01.611 Gironummeí 10.45.850 G-rekening 099.O0.01.407 Kv.K Heerlen ní. 17.314

lnstallatiebedriiÍ

Gas-Water-Sanitair Beitel 112 6422 F.B HEERLEN Tel. 045 - 42 tg 4l

RIJB@AS BOVO ing. J.W.

v.

Mierlo

Jao TooÍopstíaal 3 5143

Tel.

HK Waatwiik 04160 - 34318

ing.

J.F.L. Negriin

.

Cuneralaan 29

3911 AA Fhenon Tel. 08376 - 5119

Boschstraal 18 Postbus 306 5300AH Zallbommèl Ter. 04180- 4605

Rabobank - Fhenen rek. nr. 36.70.70.030

HandelsÍeg. UlÍecht

Nummeí

63302

Adviseurs en Specialisten in: Palen - Preíab Íunderingen - PreÍab kelders - Betonartikelen - Vloeren - Lateien - Daken


TV HADIO roírrí-Bí'í* [,WBËtsun-

radio teleuisie uideo electro uBÍliclttinU

mlmflUUtíl 8t HEtRttt. Tolatoon,045t20030


ULEK

VERWARMING B.U. Litscherveldweg I 6413

BA

HEERLEII

Tel. 045-212057

Wij leveren en monteren uw centrale vetwarmingsinstallatie naar al Uw wensen. Naast onze uitstekende service geven wii 2 iaar AC|-garantie op particuliere installaties. Kom met ons praten of bel ons gewoon even, wii laten U niet in de kou staan.

lochl 42 b1

o45-416770

hellebrekers )

o

vmr renovatie, urrg"n

:ts

utiliteitsbouw

C o -o 3 :f o

-o

["n

) voor Q tunsrstoi I

6'pry+++ o a

cU) :f

lĂ­

) O

I

!:

voor

,rn-{"*9n I

i-O l-lC rlc6 o-

let

ontwikkelen

i


l5

ftsn STB te scl'rijven, ffi eigenlijk

I'ELL0 SPCHTFHEIE lrfu

ga

ik

proberen een vertnal

nret geen pen

te besdrijven is.l-let gaat cnren mijn deelnare aan de I!e^, Ymk ÍÍtrathm en volgens Ivol1e (my wife) mk iedee Óllm hÍaild. Ja Yvorre en Fred vergezelden mij op 30 octoben en wii mriveerden woeg in de nwgen in de grootste stad van de hele r,rereld: N.Y.

in centlrm van l&rffitan, en dat nm'kten wii al cm ffi.O s'rongers toen hÍij uit fu| raan keken. De ffioirs urmen tlerl aI zo vol net passarten, dat ik dac,^rt dat, er rret, een voetbalv'ed@jd afgelopen

fts ffieI

uras

M§ en rEt stdim leeg stroont. D6n volgrt er een rortrit óffi de stad, en.. kGl^l .... dit is echt N.Y-N.Y. Pnecies zoals je dat bij rs in è filns ziet. frlet het sttrtbetlf.ijs rnrend die dag het n€rtÍÍÍÍEr dgel'nald. thm stordst

sffi ik ca 3ffi Ítensen jn de rij. Ik s1oot aarl en toen ik dacht aan bo.rt te zijn, bleek de rij rng een straatffiÈ on te gaan en sto'd er rng eens zo'n zelfde lmge rij vm mij. zo de

was mk ik aan de barrt. BU rp1 sttrt;1ÍÍÍrpr loeeg je vm de mwilsatie ieden rng een T-sl"rjrt en een spoturetie_. vqder rEg een n-gnÍrEr vm deelrsre aan de BFEf\lGASf-1mp, rlie de volgerde ocfrterd umd g*§Jden. Daffina zijn ue lekkm ga6 ei6 in een van de horderde r.esta.rrsrts die N.Y rijk is. HaJS geíEql, van FhC DorElds taÍt hhndy en vtrl kieks tot CftjÍEes. De prijs-lijkt betaalbail, en aI ga.u begin je de &Ilaas even garnkketjk uit te gwen alsof het E 1drs uar€n'

Eirdefijk


l6 Die avmd op tijd in bed, hEnL fit zijn voor é 'mtbijt nn" de valgende octrberd. !È staan trn ffi.15 ulr op on saren net Fred 07.15 nam H V.N-gebotx te rerren. Het uras stralerd rrreer. Daar aargekoren ÍÍErkten wii dab ure niet de eerstsr w6r€fi. Er rrmen aI zo'n m.m e P.m bpers vmr ons. Dan ga je retjes op jn de \CIorteffeLijke uganisatie, zrekt het bmdje ÍÍEt de naan van je lard vm dkorsL, en luisberL naar toespaken, ; l'uldigirgen, leclaÍE en rng van aïles u/at. Bij het rordkijken en foto's nnken zien ue Wjm Hijsbergen,l-hmri Hom en rog b/at bekerde figlmen. *r Dan nrag en gelopm uJmden. De afsLard is ca 5 l«t naar Gntral Pak. Aldaa is hreakfast en ffi is ru v,eer N.Y. Tafels van ïJ rÍEtff en la-go, gevuld neb donrtsen,vers fruit,cake, jerrycars trtrEe juice, grape juice. Eclrte óers lopen en rord en de fuizerde vraatzuchtigen laijgen hn fmger gestild. ïen al joggerd tenrg naa m ffieI. Diezelfde mi@ rng winkelen, vomal spffitkledfu€ en spffitsctneren. Eirdelijk is het dan zoven. Zod€ 2 mvsrben. D-day zo.r je kwren zq[Fn, nnar ik houd het toch nna hEtr s/en bij mijn ni,ar^le stop^md l,Gh, : l-bt regenb, h/at H je adens vsranctrb. Bij een Mc Donalds cm 6.0 u.r tamdt onUxyten, dan ga ik alleen naa de stmtplaats net de hJS. l-ht sttrtpurt {gt bij Venazam Í\lrrq^/ Bri€e. Deze hr4 is rng in de rer,rel gel'uId, heb is irmiddels 07,S u-a'. Wij koren aan op een mi-titaire bmis vnar fnrdffde tentsr staan opgesteld sn crls unrm te fruden en vmral fuoog. Ook hier gaat H ween ArBrikass toe, Koffie,ctnmlat en milk umdt uitgedeeld. Enkel 0reergir1s probenen al heakdarsend de nnssa bezig te lurdtr' en dit al1es op aannrijzirg van Fred Fbbcr^r, e grote organisator van de N.Y city-rnaatlur. (hr 10.30 operen zictr de poffiten en gaan wij nam de stffit. 20.m bp:rs jn t^Ee SEÍEpet, nI mde en b1atr,'re rugrïJrrrErs. Je ziet aïlesr nnm jacks, petben,broekan,beren,ngruÍÍÍEtrs,tJ:uien, reclare, po'tten sreersel en aïles uordL urqgegmid o.deftEg vmt je na de stmb nieb nEer rndig denkt te rebben. Dan rng eens 20 miruten Mrcrftsr, totdat ergers op enkele rnnderde Írgbers e,fstard em groot karm vuudb afgesfuen en de hele nsrte zió in beregirE zet. Dit is v,en*elijk orgelmfelijk, zo'n írprsenrrlssil, die zió allen een ueg zoeken over de irnerse gute bn€. l-bt dr.rde u.er sren voordab ik mk aan de sttrtstreep !{as en dan zoek je nnm em plaatse op heL u,egdek on eryers je voeben mk te kwren blijven reenzebten. Da-r MijI L, tine: g min. Ik Ug al acfrter op het scl'sna en dit zal mk rng large tijd zo blijven. Q de bn8 l'Ed ik het idee, dab deze Íret de loperde rrpÍlseÍTrrrssil neescl'srr nelde. Aan de kanb staan inrdende pinkelaas eenr uaterlozirg te maken, mk dat hoort erbij.FH sd'srn 9 rniruten per 1 rnijl ÍÍDet ik rng steeds blijven aarfrr-den. Largs de kanb staan d;izerde m rng eers d:izerden ; l-nrdenklapperde kirdere en volwasseren.ívleer dan de helft leeft een ónkere t luidskla-n.


t?

l-ht @koens is uitgesproken sleclrt. Uit de grord steken stukken ijzer, heel gd oppassen unm je loopt. Waar heb aI te erg is, liggen rode lopens. De tffpraturr was ca 12.Wden C. liij lopen via de wijken:Brmk1in,8,rcers,Bmnx en Hmlon riclrtirg hal Park. Bij 30 km mteer ik 2 uur 10 miruten. Tot kn 34 keeg ik het toen even nnei'lijk, maar &n ruik je toc{-r H, laatste half u-r, vmral het pbliek largs de hele ro-rbte blijft iedereen toeklappen en aarnnedigen. Ik zie de rnljten v«rbijgaa'r, n- 24-25 en dan rng de ]aatste rnij].Voor de finish gaat teb rng eventjes bergop. Dam is heb geaoon te gek. Dat i-s de nmiste finishlijn vm mijn leven, zoveel ÍIersen, zoveel enblrusiasre. FinishbÍre: 3 urr 17 rnintrten en 20 seco'denr. Zer.t te vreful. Ik krijg een kmts van een nBdaille crn de rek gehargen. Ionard zij rng, dat bij de organisabi-e Írg 7.5m Íeda^ierkers hÍaren. l-bt was hf,Ft',, hf,Fl^J en rng . eens t/\St^J. De resb scfijfb Yvorrp.

je nret

Ik ( yvcrre)

zal nnm iets oveÍ'de belevenissen van de toescí"ouvurs scfurijven. De dag van de nnrathmlmp zijn Fred en ik a} qn G.CI u nam de finish in Central Park gegaan.Wii febben ons dam beslist niet, vmveeld. On ca 13.0 t-ur arriveerde Giani Poli. De plaat van Frank Sinatra lmide het beksde lied: Ítlsn Yffik, Nlsn York, If I can nnke it there, I'IL neke it av4anere. Dat uas een mlrcnb zeg. Ïedenean stord op, zirgt en klryt ÍIEe en tussen zoveel entlu:siasne storrnt Giani PoIl nam de finish.Dit was zo Írrhul«vekkerd dat het je neeslryt. Even dachL ik, foe za: Frars zió voelen. l-ht waren en ectrter zovelen, dat wU hon helonaal niet hebben zien bjrrenkcnen, helaas. Wij treffen l'En hel ueen in het hDtel. Even entkusiast en voldaan als wij ze1f. Dan restsr cns rng traee d4en cm te genieten van deze stad en dit ltrd.Wij gaan winkelen, en mk nam de 107 e verdiepirg va-het hbrld Trade

Cent€r. Uiteraard mk eer bezoek aan heb ÏÍrpirc stat buildirg en neb de veerbooL rna M kleire Libenty-eilffd, waar het grote vrijl-eidsbeeld staalr. Dan is het rnnersdag, de dag van vertrek. l"la een vluctrb van ruim 6 u,r zijn hE víeer op Schi$nl. lbe doffi het tijdsvenscttlt, ffiff. zem tevreden en neb heb voorreÍEn mit rog eers naar het lard van UrcIe San

terq te gaan.

AIs dat gebeurt, ren

ik mk de nmatl.m.

FHAI6 en Yvorne

Pimik.


,18

kíii

verwelkomen de navolgende 25 nieuwe clubleden'

Petet Blon, llíneiX-le van de Bungt Katel Coondt, llichel Hodeniu's,F nída CooX'en Ruth Cneemena, Ed Ríemena, Leni Smeet's '

Jo'a Outewennd,Bant Sneet's,Rob Sneet'a zn Luct1 Smeet a,llanlz Houbiena,Chni'stophe Smeet's ' Hugo van GoonrKoen Ypma, Mancel Heclzman's' Jan Uettíng,lliaeLlle Sneetd,Nancg van Goott' Jo,s Houbíen,s, llatttLin van GoonrS!oend Ypma' Redíe Rí!hen en Ett'hett vethoqen'

t^iij *"n"Ën hun allen een preÍtige en vooral spJrtieve bezigheid bÍj'onze S:T'B'

De VERIAAHIAGSKALENtrH vanaf 1987

zifr

*

:'

als vo§t uit:

10 15 16

Gert hbllesfeim

t7

Mia Pqen Jan Vink

2 fehruari Peten hbtsels l-hm-van !'lrscft 3 Jtrg }hirzen I Jea-rY Sunnni 17 t'H< l'b-biens 10 fuel lbsen A Frcd iÈssirg L4 Bob SÍEets !7 Kilef Comdt 18 l-birs Esser 18 Wim vd Lirtrt 18 ,,@ Verreck 1S)

l-hrs Kalnetog Jos ftijken

a ,ö

1jantri Hr.b en Jem Starmas Stinie v.OoYen 3 Jan l-bven 4 Btrt Prmk 6 Ed RisÍEns 6 l'hrie Raomekers 7 l-hrie Pasrss I

L7

n B a 24

a

s 31

De

ïheo SdrÍEits

lGe

l-bven

PzuIa Vmken

Mireille v.d.&rgt ArrhÉ RouÍEn

ArrEU.6 van Dijk Ed Vijgen

redactie van

verj aardag.

2t

l(ael lfutrmt

%

RÓ Riksen Pierre lifuYrers Tiny Stanws

n n

STB wenst U

Hobbie Botk

Fred

Stratirf

sen.

allen een Prettíge

;


tg

iN ECHTERNACH Een bezoek aan Echternach (of omgeving) in de herfstvakantie, is bij de sTB inmiddels traditie. Eveneens is het traditie dat Hennie starmans erbij is en CARAVAN_HERFST-ïr,lEEKEND

dan verjaardag heeft. Nieuw bi: f*b aigetopen herfst treffen was, het driedaagse bezoek rlan Wiel, Paula en Monique Vonken.Ergens in een "ALT-SïADT" was nog de bruids-suite vrij. Dus díe werd voor Wiet en paula gereàerveerd. S'avonds was er dan ook op uitdrukkelijk verioek van Paula een soort bruiloftsfeest.Het ging er [ezellig toe dat weekend, ook het bezoek aan de

stad

Luxembourg.

foto is óe 2b persoons sterke groep bezj-g met het ontbijt.Dus goed weer tijdens dat weekend. wat heet weekend, Hei grootste gedeelte startte al op woensdag en de laatste ( naiuurlijk Éenk en Finie) vertrokken pas weer huiswaarts

0p de

de week nadien op Maandag.

Voor de zorgvuldigheid van dit artikel moet nog vermeld worden dat er ook nog marathon werd gelopen in Echternach. Voor Jo van Hooy'stopte de CR0N0 op 2 u 25 min, en Henk Schiefer ( die onze nieuwe penningmeester uiteraard voor zich Iiet lopen), kwam 2 minuten later over de finishlijn gestormd.

iets

vermeldenswaardi-gs. Enkele dagen na de wedstri-jd, toonde WieI Vonken mij zijn finishfoto uit Echternach met een ni-euw persoonlijk record op de tijdktok van 2 uur 29 min. Voor de fotograaf van dit kiekje, de man aan de klok en ook voor Wiel zelf: EEN HARTELIJK D(B)ANK JE tttJEL. Nog


?-o

23

N0VEMBER

was ook NUTH HECREAT誰EF

Bij fraai winderig Herfstweer startten ca 25 STB ers aan een KERKENL00P over 1.2 of 16 km. 0nze sportvri-enden uit Nuth, welke dit evenement organiseerden, hadden alles goed in de hand. Voorteffelijk was, dat niemand kon afsnijden of eerder uitstappen. De lopers werden nl per 25 tonner naar het verste punt gebracht en gedropt.

I

rt

Een goed idee, dat blj aIIe lopers goed in de smaak viel. De wandelaars, waaronder een tiental kinderen, konden mi-ddels een uitstekend in elkaar gezette speurtocht Nuth in zijn eigen omgeving bewonderenr en.... voor zover zij de vragen begrepen ook nog wat opsteken. De uitslag wordt nog bestudeert, dat althans voor de volwassenen. Voor de kinderen was dit aI bij afsluiting bekend. ( Gem.Nuth) 3e plaats voor Hugo van Goor.

2e plaats voor Nathalie Stasrmans( ( Le plaats Danielle van Booy

fh

Gem.Nuth) Gem.Nuth)

sit J I ''.


2t

lrlat ons hierbij direct opvalt, is: dat de kinderen uit Nuth, VEEL intellegenter zijn dan bijvoorbeeld de kinderen uit àe Landgraaf. Die kwamen niet verder dan de 4 e tot en met de 10 e plaats. De hond van Paula Vonken werd 1.1, e. ( ras: voI§€:BS Ton Starmans, een Madurodam-Herder) Het einde van de tocht was de kroon op het werk van de organisatoren. Die mogen best wel eens ge.

noemd worden: J0 tl,JIERTS, HARRIE BBAEKEN, JEANy S0RMANI en JAN PL0EG.

o. ja

: De f inish was j-n een heerlij k bruin cafeetj e , waar warme chocolade, v1a en krerntenbroodj es getracteerd werd.Voor iedereen was er net i-ets teveel, dat kwam door dat onze sportvrienden uít Nuth, rÍ6)d wat meer STB ers verwacht

hadden. 0ndanks

dat, zeer geslaagd, en voor onze sportvrienden uit Nuth: DANK JE tll/EL. Voor 1987 wordt van onze Brunssumse STB-leden verwacht, dat zij in hun omgeving STB-RECBEATIEF zul-fen organiseren. Gepland is 22 november 1987.


L2

MARATHON DE PARIS De keuze van inmiddels weer 4 jaar geleden, dat wij met een volle bus lopers en supporters, deze milioenenstad met Het

is

een bezoek vereerden. Wie herinnert zich niet de gigantische start van 13.000 deelnemers, met daartussen 14 STB ers, waarvan Math Simons de snelste was.Amper 55 plaatsen achter de winnaar Jacques Boxbergér. Inmiddels is er wat veranderd hebben wij gemerkt. De STABT is nu op zondagmorgen half 11, enwel op de 3 MEÏ.

het parkoers is iets anders, gestart wordt bii CONCORDE. vervolgens naar de Arc de Triomphe naar Bois Bologne en dan weer stad-inwaarts langs de Seine voorbij Tour Eiffel, Notre Dam naar Bois Vincennes waar ook de fini§h is. Ook

Bij voorinformatie was er aI animo voor twee volle bussen. Er is nog steeds keuze uit een twee- en een drie-daagse trip.(dus: 1 bus voor 1 overnachting en L bus voor twee).

dit nu allemaal geregeld wordt, leest U in de bijlage. Hierbij bevindt zich ook het inschrijf-formulier. Hoe

definitieve inschrijving voor deelname aan de marathonlater geschieden, echter uiterlijk voor 1 Mrt.87 Wij nemen niet het risico, dat wij uitgesloten worden. De

1oop, kan

Deelname aan de reis gaat via Jo Eyck. De wedstrijd-deelname via het wedstrijdsecretariaat van ïdillem v.d.Linden.

Voor niet Parijsgangers, is het nog belarigrijk te weten dat de Westlandmarathon op 11 april, de Hotterdammarathon op 19 aprit, en de Amsterdammarathon op 10 mei wordt georganiseerd.

t


23 UITSLAGEN

2

MABATHON MÖNCHEN GLADBACH

t.tt.23

30 38 44 51

1,.23.40 1.27 .04

Theo Schmeits tiíim Eleveld Willem Marcus

Jan lrlelting

(totaal 95 deetnemers)

KIIMMEN KOMETENCHOOS

1.30.48 1.32.07 1 .34.03

g

W Budziak STB 28.58 L0 H Bollen 29.06 13 F.Messing 29.78 15 H v Goor 30.00 27 J.Duteweerd 3t.OZ (totaal 49 deelnemers)

nov

VETEBANEN M 40

]-T-Fiïend-1

.L7.23 18 J Mainzer L.Zg.It 33 J.v Hees 1.33.28 48 J Wierts 1.37 .ZO

( tot.81

ca 7 ,5

nov

I

1 6

22

deelnemers)

km)

25 J Mainzer 3t.47 26 H Prevoo 31.53 27 J Ploeg gZ.O7 28 J Wierts 32.07 .Ot 31 John Smeets3?.4Z

Crristophe Smeets Ach.Top 4.3g (ook 1id STB). Hugo van Goor

1.2 Nancy

van

pupil SïB

Goor

" " "

13 Ranco Marcus 15 Martijn van Goor

:::::::::::::::::::::::::::::::::.. ENCI cR00q Kimb.ls_9_.,e,

5.15 6.56 6.59

7.38 (totaal 15 deeln.)

i;i;;;' ;i'

" " " ''

Dàmes--EdsjesAca3km 1) M Persoons ADA Aldam g.04 4) Trea v d Linden srB 10.05 (totaar 16 deelneemsters) HEREN (al1e catagorieën) ca 7,g km

1,) Boger JasperÀ Unitas zs.ós 2t Jan Hoven STB Zl .1.z 35 !{im v.d Linden 2g.33 (totaal 102 deelnemers) AKEN

2 nov.Volkslauf g,2

12 krlim vd Linden SïB

km

3t.42

34.49 totaal

225 deelnemers.


2q UITSLAGEN

16_11.

BATTTCE

H.

Baemaekers

trll.

vd Linden

A

Vogely

.

Bel.qië 33 km. Z.tq.$ (21e Pl. rr

.36 .05 .Or .57

2.17 2.20 2.26 2.26

H. Bollen A. Roumen

34 4t 69 76

)

T0TAAL 313 loPers kwamen aan de finish.

rr rr rr

Het STB vijftal, behaalde een fraaie derde plaats ploegenbekàrs. P R 0 F I C I A T

bij

ïir ri

Pd ,;tr''J*

sl

\,

ltl

h',

"

1]if

ffi,

10'Eng- Mijl-2 nov' 1- Henk Jorgensen (Denemarken) O '47 '41' (nieuw P.R.) 0 '57 '43 90 Bert Pront< (7 km ca) TEGELEN SNELLE SPR0NG CR00S 2 nov

DEN HAAG

1

Michel Franssen Unitas

10 Jan Hoven 32 Kees Hoven

STB STB

19

2L

24

'53 '3L

'1O $7

deelnemers)

de


25

1 nov(12.37b m) 1 Jan Theunissen Ach.Top 42.03 5 John Borjans SïB 44.16 8 Hob Riksen 44.A5 37 tr'l.E1evetd 49.50 9 P v Hameren 45.01 56 J Mainzer 51.40 HERFSï1OOP KERKRADE

10 John Hendrix 21 !{im Budziak 26 Hub Brouwers 30 Theo Schmeits 36 Harm v Goor

1

45.13 47.47 48.42 49.57

75 J Duteweerd53.37 17 Jo Wierts 'S4.Zz 91 G.K1eikers 55.20

LZ3

H.ypma

61.31

49.45 (tot.12g deeln"r"r")-

Herman van Es

STB

skoor.cross 23.11 4 5 7

I

John Borjans John Hendrix Rob Riksen

86 L2 kn .09 19

Brouwers 47 .34

43.SS 21 Andre Roumen 49.16 43.b9 25 J Duteweerd 49.46 44.32 38 Jos Rijken 53.36

Hameren 4S.ZS 3g Jan WettLng 54.05 Hoven 46.20 44 GieI K1eikérs55.15 Jongen 4G.42 Bollen 47.21. (tot.60 deelnemers) 2 km "ieuqd tot tZ iaar: ffi 5 Boger Hendrix 8.32 pupil STB II 5 Guy Rijken 8.39 'I BRAVO I Bas Rijken 9.36 sTB-ertj es. :: I Maurice Hendrixg.4g :: 2 km 13 tot 16 iaar 1 Tonio Handels 6.38 STB jongens u. Paul v

13 Kees 16 Bene 18 Harrie

D

MÀÀÀiióN' ËèiiËÀNÀcH'

Henk

Schiefer 3

"

;;il;;''

27 nín.

MARATH0N ETTEN LEUR

ffin35sec

ió'

25 oct.

Pierre Lahaye 2. 52 min 34

P.R. nieuw P.B. N]-CUW

sec

)

)


Z6 MAHATH0N EINDHOVEN

Jan

tZ oct.

Hoven 2 uur 38.31 (34e) ( nieuw P.n.)

WvdLinden 2.45.t3

Vogely 2.53.10 Lieberg 2.57 .34 ( nieuw P.B. ) 2 .59 .00 H. Bollen E.Vijgen 3.00.46 ( nieuw P.R.) W.Budziak 3.05.56 A. Boumen 3 .09 . 11 (nieuwP-B.) J.Mainzer 3.14.35 P.Muyrers 3.18.11 Van de 1.12 natathon is geen uitslagenlijst gemaakt. A

A.

AftEHIB'IIÏE

krlij zoeken vwr periodiek trdertrcUd aan trze Oooperbaan em ÍÍEdelmter. l-ht betneft enkele urEn ptr ued<, ulaavm em vergOedirg tlmdt betaald van F 50,- pen naryd.Ïn e€rste irstanbie fppen hlii isÍErd te virden die enigzirs berhnokken is bij de verenigirB.(bijv:fanilielid o-d.) eemOigden ktrrpn vmden jrtrsnetie kiigen bii lb* Scflietg. tel 311846. AI},EHIETIilE

StB-fan (vak mk \rriiwjlige rBds,',€rkster) zekt vmr l'nu ffiy "zelf wijn nnken ", hritt€ budeal wijn flessm.Sdrudenroe].Zij ksrÈ deze zelf aftnlen en wi1 mk nql t',lat vergoedirg ger'en' Wie rp$t Smja Ehlen n @L 04492-128ö. Een ecl'rte

AI,EHIB{ïIE Te koop MINIïHD( trein--arplacererÈ, Tv,ree locs, dirmse uagrs,h-tisjes, wjssels en tree trafo's. Evenb.reel irruil v4 }knen/kres-spartfiets is

ffill;.i".-i,.ïï;iiff;*************rrr**************************


Plafondborrw l(erkrade b.v. P. SCI{EPPEFS

Showroom: Lindelaan 4. Kerkrade. Verkoop van plaíond-mateÍaalen, elektrische maienalen, houtDREUMEX handcleaners. Overtuigt U zich van onre lage pri;zen en kom vrilblilvend even binnen. Systeemwanden vooÍ uitkeiding oÍ indeling van uw woning. Tclcíoon 04il55635

OPENINGSTIJDEN:

maandag t,/n vrijdag 13.OO - 18.0O uur zaterdag van 13.00-17.OO uur

in de ochtenduren alleen tel. afsprrrken voor plafonds

TEGEl.zETTERSBEDBIJF

B.V. HILHORSTSimpelveld

St. Bemigiusstr. 25-27

-

Tel. O45'442793 VOOB AL UW TEGELWERK

D Alle voÍmen tl D D 0 O

van

wandbetegelingen Alle vormen van vloerbetegelingen Plaatsing van steenstÍips Plaatsing natuuÍsteen, maÍmers, hardsteen Betogeling keukencombinaties wanden-bladen Levering van wand, vloertegels,

tegellijnen Voorts alle benodigde materialen

O

t.b.v. tegelwerkzaamheden Alle voorkomende repaÍaties van bestaand tegelwerk.


Topproducten uit de

INBRAAK- EN BBANDBEVEILIGING met aansluitmogeliikheid oP de G O Itl alarmcentraler-- go.dgekeurd door Min' Y- Justitie T.B.B.S. erkend

Lid Uneto

GOm Beveiligingstechniek

Barbarastr. 26rGeleen Tel. 04494-47 235-


Tegelsprcialisten

7

ln de Cramer 6411 RS Heerlen Tel.: 045-71 8008

iiii:'i...if

i.i.l

Carl Smuldersslngel 101 6219 CA Maastricht Tel.: 043-12606, 12607 GEOPEND maandag

th

vÍrldag van 08 30 tot t7 00 uuí

laleídag geslolen j . . i',ii.,.,...::':'::

. :'.j.'i.. .i::: :....:::. :.. r!.::1'

:::::

TEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

.

WATER

.

:

B.v.

SANITAIR

VOOR SANITAIR

EN REPARATIES AAN WATERLEIDT NGEN, AFVOEREN, CASLEIDINGEN EN DAKGOTEN. E

I

GEN SAN I T A I R-SHOWROOM

geopend: moondag tlm vriidog van 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot |i.00 uur, DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOWROOM-BADKAMERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 - 213661

.


30 !rJAT

ÏS

EIGENLIJK VEGETARÏSCH ETEN

?

Ik zal hactrten dit te verklaren, unabij heb tekenirgetje uitsaad pzien noeL htrden in het teken van spmt-en sportprestaties. Er bestaan nnm heel heinig echte vegetmiëns, dJS ÍÍErsen die helsnaal gem dier€n of h-nt prodJc'ten eten. Dus geer boter,eieren,nelk,vis of vispodrten, lanhrgms,paté en rn€m ÍrEtr op. AIs je aïLeen zoJ ÍÍDeten leven van fruit, graren,mtrr of zadm, hrijg je mom t l-ee1 ueinig vitanire B-12 birnen.bk in arden vegeta'isch voedsel zoals sojaboren,tuvrekioren en ze$Íieren,bevatten arper'ffi roodzakelijke vitanire B-12. Uit een vertnal in een var orze vomgaarde clt-bboekjes, heeft mze r#ti-enEds^Erker Dr l-brs Yfrn en al eers 0p gerezen, dat vitanire B-12 gebrek, leidL tob btoedanpede, spimz^nkbe en algÈele vsnneióeid. tH kan ru eemnal nieb bij de spmt, zelfs nieL bij licl"rbe ilbeid. Dieg,ren uelke vegetrisó eten, zijn dan mk neestal rErsen die giem rrrwdrr vlees eten. Z.g. Lacto- of orro-lacto-vegetariërs. Ze eten vuel eienen en zuivelprdicten en vaak mk vis en gevogelte. De nseste vegeta"iscl'r eterde, nBrenr dab zij gezrden eten dan de vleesverslirde r*ÍEnsen. ltfu kan het ffi zo zrjn dab zij gelijk hóber'. Irderdaad l«"ijgen ze mirder venzadigde vetzwen in hln bloed. l-ht risim van hat-en vaabziekten is g€rirger, mk de ka-s op fnge bloedftJk is daadoor miÍder. Vosrdab n: iedeneen rst als Popeye naa de spirnzie Fijpb, ÍÍDeb ik er tocfr bij vertellen dab er rng rnoit een ba,djs gelevend is, dab de bloonkml beter kan tafelternissen dan de bieflap. Evermin dat het ui, een betffie ÍÍEathm loopt dan het eitje.

Jo

BL0EMK00L contra BÏEFLAP.

Eyck


3t BESULTAAT ENQUETE STB

Bij het voorgaande clubblad hebben wij een enqu{. teformulier ingesloten, waarop enkele vragen in te vullen waren, die voor het besturen, cq de verdere ontwikkelingen van onze vereniging interesant waren. Bij de algemene ledenvergadering is e.e.a. reeds bekendgemaakt. Eveneens is medegedeeld dat het resultaat nooit een bindend karakter heeft. Bij een vereniging is het nog altij d zo, dat de algemene ledenvergadering de belangrij kste beslissingen neemt, en het gekozen bestuur deze verenigingsbelangen zo goed mogelij k behartigd. Nu de uitslag Van de 100 verzonden enqueteformulieren werden er 43 geretourneerd. Hierbij uĂ­aren 27 stuks van de wedstrijdlopers, 15 stuks waarbij de invuller zich trimmer noemt en 5 stuks afkomstig uit de recreatiegroep. 0p 2 na uraren het allemaa1 leden welke actief meedoen bij STB-trainingen.Deze ze1-fde 2 vonden ook de Cooperbaan ongeschikt aIs trainingsaccomodatie. Meer dan 60 % vond de accomodatie goed en de overigen vonden de Cooperbaan op dit moment nogwel geschikt. Een andere belangrij ke vraag was de Iedenstop. 60 % vond weer van niet,25 % vonden we1 en de rest gaf geen mening. Hetzelfde resultaat werd gescoord ten aanzien van Sport voor jeugdigen, met dien verstande dat 85 % voor uitbreiding was met een actief jeugdbeleid, 10 % geen mening hierover gaf en de rest afwijzend invulde.

0ver de vraag of een trainer/begeleider voor zijn activiteiten een vergoeding mocht krijgen waren de meningen fifty-fifty. Hieraan gekoppeld was de vraag, of men bereid was hiervoor iets meer contributie te betalen, was een groter gedeelte afwij zend onder de wedstrijdlopers dan onder de trim-

mers en de recreanten.


3Z

Als Iaatste de informatie over verlichting op de Cooperbaan.Hier was B0 % voor ( hoofdzakelijk wedstrijdlopers) de meerderheid der trimmers tegen. Voor de goede orde wordt nogmaals vermeld dat het resultaat van een enquete alleen informatief is. Daarom onthouden wij U ook niet de informatie die sommige Ieden op de formulieren aanvulde:

wedstrijdlopers vindt dat de trainingen teveel afgestemd zijn op de snelle wedstrij dlopers. Sommigen vinden de groepen te groot en het veschil in mogelij kheden moet meer gesplitst worden. Een enkele zag Iiever nog meer deskundige begeleiders binnen de STB. 0ver het algemeen (95 %) vindt het bestuur goed, maar iemand vond, dat het bestuur zieh op aIle wedstrijden moet Iaten zien. De recreanten hadden meer klachten over de begeleiding, vĂ­aarvan de voornaamste klacht was, dat hier te vaak gewisseld wordt. Eveneens vi-nden sommigen van deze groep, dat de beginners onvoldoende aandacht en begeleiding krijgen.Bij a1 deze wisselingen is er ook weinig Iijn in de begeleiding voor de trimmers/beginners. Een deel der

Commentaar van het bestuur en de sportbegeleiders: De gemaakte opmerkingen worden bekeken en waar dit mogelij k is, ook iets aan gedaan. Maak Uw h,ensen ook eens kenbaar tijdens de

traĂ­ning bij diegene die er voor staat.Vaak weet men niet wat iemands wens of probleem ic


33 NIEUWE SPOBTTRAINEBS/BEGELEIDEBS STELLEN IdU VOOR:

Zo nieuw z:-jn ze nu ook nj-et allemaal, maar dank zij goed voorbereidend werk van onze clubvriend Leon Fels, komen we weer een beetje op sterkte. HOOFDTBAINEB is Wim van der LïNDEN, die geassisteerd rie Bàemaekers,e.o. Die twee nemen de marathongroep ,,A', voor hun rekening. De marathon "8" groep wordt begeteid door: John SmeeÈs en Fred Strating. Voor begeleiding van wedstrljdlopers en gevorderde trimmers bijde baantraining, hebben zich beschikbaar gesteld: Theo Schmeits en Harm van Goor. Dan de

"T"-tak van de club.

alsook voorlopig 4§_grorgi""tr" """" ". voor de jeugdsport is Jo Eyck ingezet. De begeleiders voor de diverse disciplines zijn: Dames loopgroep: Annelies van Dijk (res Hans Vpma) BegÍnnende trimmers: Hans Ypma (res.Jo Eyck). Duurlooptraining op woensdagavond: pierrà Starmans, Ger Knauf en Sjef Ridderbeks. Algemene conditietraining Indoor: Henk Thijssen. RoIski/langlauftraini.ng: Fred Messing Jeugdtrainer/begeleiders: (voorlopig) Jo Eyck met assistentie van enkele ouders.

Beste clubleden, als het met deze uitgesproken gesellecteerde groep niet lukt om jullie TOpFIT te krijgen, dan lukt het U ergens anders ook niet.

lÍr'

,i',,


§tukadoorsbedrUÍ

J.NIEVELSTEIN STU CADOORl'lE

RK

SIERPLEISTERS

IN:

BÏNGELRADE

Dorpstraat

NI 91

04492- 2783

E U!'JB OUbJ

RENOVATIE

HESTAUBATIE

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers BrandhoÍstraal77,6ts72 KB Schaeaberg, tel. (045) 31 96 55

Postbus 31229,6370

AE

Schaesberg

R.MULOER RICHTSPECIALIST 6372 AK Schaesberg (industrietenein) Eank: AMRO Hoensbroek nr. 47.19.il.7 19

Edisonstraat 15

Tel. (045) 31 5249


§';5'-Leverancier van alle soorten

BAI(§IEElI O

SIRAAT§TEE]I

OBI]I}IEilMUUR§TIE}I Veelal uit voorraad leverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen. Ook leverancier van steenstrips, pannen en systeemvloeren. Draevogelstraat 8O, Kerkrade-W, Tal, 045"f 1I2J3 Showroom iedere dag geopend tot 17.30 uur

w.uoIllIEIt UH

UMUOffi ilNTff Ulllln

Fogeretlc an oíÉ.dtoud alle mcdren

lnbous ao t Íalcc LPGJirrelhUcl Vrkoop nlcuwc cn gcbrulktc !uto'3 oir<t,r.,y ,,flÉ, (t @. y att.t&Q ,.r*t*el ,q,,Él,,,là.t garr.,!.


76 TRAININGSPR0GRAMMA

vanaf

Woensdagavond 18.30-20.00 uur

CENTRALE TRAÏNING.

duurloop 5/4 uur.

Donderdagavond

1987

18.30

BAANTHAINING

21.30

ALGEMENE

wedstrijdlopeers

en gevorderde trimmers. Vrijdagavond 18.30 MAHATH0NTRAINING "A" en "8". Zaterdagnm. 15,30 BAANTRAINING voor de jeugd. ROLSKI-TBAINING (op afspraak) ' Zondagmorgen 08.30-10.00 uur. "TRIM-TREF" voor iedereen verdeeld in groepjes. Maandagavond 18.30 MARATH0N-TBAïNING *Au en 'B'.

"

Dinsdagavond 18.30

u

19.00

(indoor).

CONDIÏIE TBAINING

BAANTBAINING

voor

JEUGD en

Damesloopgroepen . CROSSTRAINING (aIleen

cross-seizoen)

18.30 Krachttraining

in

het

.

marathonlopers. is meestal, waar de beginnende sporter terecht kan. liel volgens bovenstaand schema is de Zondagmorgen het meest geschikte moment, en daarna de Woensdagavond-training in gedeelten, totdat men een duurloop van 5/4 uur beheerst, ( ca 15 km). Kun je: dat, dan lijkt het meedoen aan een wedstrijd of snelheidstraining op de baan pas aan te bevelen. De vraag

STB.CLUBSTICKER-ACTIE

Beste sportvrienden en vriendinnen, welke meegeholpen hebben de sticker-actie aan de man te brengen.Helaas hebben de verdelers een beetje tegoeder trouw gehandeld en geen notities gemaakt van distributie en afrekening.Nog steeds zijn er enkele onder óns, die vergeten hebben af te rekenen, of de onverkochte stickers te-

rug te geven.

A1§ je dit nu leest, en weet maak dan je nalatigheid even

ter

kan dan ook

dit

dat je in gebreke bent gebleven, in orde. 0nze (nieuwe) penningmeeskapitel naar behoren afhandelen.


37

De Sj.nt en

Piet op de

COOPERBAAN. Vrer€de bij de STB jer4d over dit l-nge bezoek. Niet alleen voon de srnep en surprice, ree de goede brave nnn bracfrt de kirfuen welke gaan needoen aan de jeugdatletiek een ecl-íc SïB club-uedstrijd-

shirL nee.

voorzijde voorzien van ons clubembleem en op de achterkant heel groot: S. T. B. De

niet alles. l-bt grootste kaó kont rcg. De SirÈ belmfde de kirderen dat het rng onLhekerde triÍretribuut"de horizonbale ladder", rng dit jaar ,*,ordL gelevend en geTnírieerd. Hiemaast ziet U rng een afbeeldirg van Dat uns rng

dit oefrrtoestel.

Er nnet \nel mg bij ventetd tlorden, dat Sjnterklaas geste nngelijk was, danl< zij een zeer gul1e sponsor die zo enbl^uusiast was, dat wij d.rven te @iruerl net ,fteti"k vmr rle jeugd, dat hij hiervoor een startbechag scfnnk van F 1íff,-

Wij

danken deze mbekende

,

v,/ensen

lun goe& zaken en vmrs@ en hnpen dat

aILe autorijders mk aan l'sn wj-Llen denken, (vooral Ford fans).


NIUEWE UITVINDING

De afbeelding hiernaast is een ingezonden idee. Het moet dienen als hulPmiddel voor de toekomstige jeugdathletiek, met name bij het HOOGSPRÏNGEN.

De inzender wordt beloond met

promotÍe naar

de BELGISCHE

NATIONALITETT. KENNEDY-MARSCH SÏTTARD

B0 KM wandelen

uit wie durft in navolging van onze favoriete Dameswandelploeg L985, in Booy van Mia en 1gBS, alsook Oe suËseËsen van Danië11e meedoen aan de KennedY-marsch' Het evenement vi;;t-píaats op 20 APRIL 1987' AIs je wilt meedoen, dag al met neem het besluit dan'op 1 Januari en begin diezelfde de eerste training. VeeI sukses '


3g IÍ'JEDSTBIJDKALENDER

a Zee tl2 marathon.

77 j an 1987

Egmond

18 25

Zandboscross Deurne

t7

01 febr o7

Ned. CrosskamP AV0N

Nike croos Sprint Breda. Abdijcross Ach ToP Kerkrade M idwintermarathon APeldoorn

Beek Caesar KasteeIlooP. A. V tr,Jeert cross Des Eersel 1/2 marathon 0ss. wegwedstrij d 15 km Carnevalscross Valkenswaard Des EerseI 1/"marathon en 15 km De keien Uden Ned crosskampioensch. Roermond Swift 15 km wegwedstrijd

OB

08

2t 22 28 28

01" mrt 08 08 74

Zaandam tunnellooP 30 km Alphen ald Rijn. wegwedstrijd 20lt5 Veldhoven citymarathon.

2t

km

Geleen Unitas tl 2 marathon.

22

01

Heerlen Zuid

UURLOOP STB DRAF EN HENBAAN SCHAESB.

apr

CARROSSERIE.DELEN

mtffiIm

tum@ghlÍonfl

bmFSm

Nuth - Veldhoven' Vianen - Almelo

boílr6$lh

0PEL-LADA-SUZUKÏ verkooP: Schaesberg , AmPèrestr. 18 Gemeente LANDGRAAF.


lro

S.T.B.ACÏIVITEITEN-KALENDER 1987

zat t7 j an. Avondspeurtocht voor de j eugd. 17 .00 u zat t4 febr Coopertest vanaf 14.00 uur [{o 25 mrt Jeugdwedstrijden Cooperbaan 14.00 u wo 01 apr Uurloop Draf-en renbaan.18.30 uur zat 04 apr Familie fietstocht 10.00-14.00 u wo 22 apr Jeugdwedstrijden Cooperbaan 14.00 u vríj / zo 1,-2-3-Mei CLUBREIS PARIJS-MARATH0N. za 10 mei 8 e Int.Heideloop 10 EM/8 km/3 km/ 1 km zat 23 mei 25 km wandelen/Iopen Hassett-Scherpenh. wo 03 jun Jeugdwedstrijden Cooperbaan 14.00 u ma 08 jun ïreebeek 5l70 km stratenloop Sï8. zat 22 aug BERG-op BERG-afloop STB 18.30 u zat 72 sep Coopertest vanaf 14.00 uur wo 23 sep Jeugdwedstrijden STB CLUBKAMPI0ENSCHAP. zat 26 sep Koppelloop t5 I 70 I 5 km Hasselt ( bokrij kt . ) di 23 oct Kampvuur + spooktocht voor STB jeugd. 15-18 oct Caravan/kampeer-weekend Echternach. zo 22 nov S.T.B recreatief (heerlen noord of

.

zo

22 dec

brunssum) Kapellerbosloop Schaesberg.

FAMILIE-SP0HT EN SPELDAG 1.987-tevens 20

jarig

bestaansfeest

z.

tevens nog in voorbereiding, een bezoek aan de nieuwe Sterrenwacht, een excursie bij AWACS en... een bezoek aan de paardenrennen op de draf-en renbaan te Schaesberg. Bestuur S.T.B.

ïn

1987

is


Beste sportvrienden,

l'Jij stellen ons aan U voor als een sportverenigi-ng waar het mogelijk is, cat beginners en gevorderde lopers, samen kunnèn irainen met dà geioutineerde wedstri.j dathleten. onze specialisatie is de "DUUBL00psp0RT", ook we1 wegathletiek genaamd.

Bij onze vereniging is de doelstelling dat het meedoen belangrijker moet zi-jn dan de prestati.e. vermoedelijk ió dat cok de sport oie ó witt beoefenen. A1s dat zo is, bent U welkom binnèn onze verenigrng. Het enige waar wi.j u dringend om wil1en verzoekèn ís: een dègelijke medische keuri.ng vooraf. rnlichtingen hierover kunt u krijgen nlj onzË beËtuursleden. Ons trainingsgebied

ligt in de gehele 0ostelijke Mijnstreek, met als centrum "de brunssummerheide". Aan de schachtstraaE te Nieuwenhagen hebben wij onze eigen sport en tralningsaccomodatie zelf aangeregd. Hi.er zijn wij erg trots

op.

Kom

De naam van deze open accomodatie

eens kijken

hier

aangegeven.

is: C0óPEBÉAAN S.T.B. bij een van onze trai-ningen. Het veelzijdige

ïBAININGSPROGRAMMA

staat

vanaf, 1987

.00 uur duurloop 5/4 uur

LrJoensdagavond 18 .30-20

Donderdagavond

prograrnma

CENTBALE TBAINING

.

18.30 BAANïBAINING wedstrijdlopeers

en gevorderde trimmers. "A" en "8". BAANTBAINING voor de jeugd. " H0LSKI-TRAINING (op afspraak) Zondagmorgen 08.30-10.00 uur.'TRïM-TREF" voor iedereen verdeeld in groepjes. Maandagavond 18.30 MABATH0N-TRAïNING "A" en "B".

Vrijdagavond 18.30 Zaterdagnm. 1-5,30

"

21.30

Dinsdagavond 18.30

"

19.00

MABATHONTRAINING

ALGEMENE CONDITÏE TRAINING

(índoor)

.

BAANTRAINïNG

voor

JEUGD en

Damesloopgroepen . CHOSSTRAINING (alIeen

cross-seizoen)

18.30 Krachttraining

in

het

.

marathonlopers. de beginnende sporter terecht kan. llrlel volgens bovenstaand schema is de Zondagmorgen het meest geschíkte moment, en daarna de Woensdagavond-training in gedeelten, totdat men een duurloop van 5/4 uur beheerst. ( ca 15 km). Kun je, dat, dan lijkt het meedoen aan een wedstri-jd of snelheidstrainj-ng op de baan pas aan t,e bevelen. De vraag

is meestal, waar


*

Vraag vrijHijvend ofÍerta aan' Gratis destundig advis§.

GI./,§IN LOOD

* GLAS IN KOPER * GI-I,SKEPARÀTTES

* RI.TKSSUBSIDIE OP DUBBELE BEGLAZTNG uoor Cle soorten glas it dit hot aangerrezen adre*

Pff -onOnyn SCHILDEHSBEDRIJF EN GLASHANDEL RUIT GERROKEN tlAN 045 - 3l l4l3 Na 18.00 uur 045 ':113222 Streperplein 1 0, Schaesberg RI1L

Prive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJHEH!

Alle soorten iimmerwerk. Levering en plaatsing van hardhouten koziinen met enkele of dubbele beglazing;

ramen, deuren, koziinen en trappen voor nieuwbouw en renovatie.

De Haen AI\NÍ{EMER$ EN TIMMERBEDR IJF

SCHAESBERG ACHTER DEN WINKÉL42

TEL 045-318849

líUerkplaats:

Streeperplein

1O

STB Clubblad 1987 nr 1  
Advertisement