Page 1

SPORT- ETi TRIMCI-UB BRUNSSUMMERHEIDE


c\

N \O-?\O\.oN \o cncONCOrn @ NNO\r\C \o H-$c\3rr) dN ldN C! an .r) N c.) t-.. llc»'lll Lr) tl'f -Í tn Ln . t/^i -s -t -Í -ï li \t \Í ,COOCO .oOC .l rJ lr rl r-j -l r-l 0J0J«JOCt.oqJ OH HHHtsH

.É o .É 1(n(s.;li

:

-o

U U

..1

H I

.r.t

c0(J ÉE! .rt

ï9

.dE

5Ë ,H

J .oo 'dÉo ïqE H 'u I

o( Í.r.1 :ts+JO) i*,c

ào . .rr E! A -) 7n -ó bO 5Ol F{

a Z

,io sqJ Í18 lr 'ilE ö0.rrl d, * HIm öol.Fl

".5 blË COo+r>l

Ll J7

l

>).cdoÉ{J J..-ro)! í) r\ ! 0J O \O(n ./)À Y _f à- O\ i (,co.: = ..1 cí

- rP?-. u m (J È d.o rr.1 AVTUU

HH

-f

! q q-.{ tl

J

\1 LL

èoÉ Érl

o.cd(dd LJ a o>>o

0.)

B o.o

0.)

c0

acl

qJ

N

o')

\o

!

_t

!r a

r.t

]J

lr .o +3o\N+^ o \ï r- -t lr t-cO\O (J .OM .\C! ^N \Ot lr -c) +J ^ +i.tJ@Cq.i .o@oHaJ .cn o è08 rl \O ..1 )0 O -É O oo ^J ! B (n rr N .-l 0J --{ qi 0Jcnv.o

50

tr a)

# o lr

À

o

è0 .r':

)

'rl ! Èl

tr

(d

L

o È,{ .o. oq É^ tr S lr O'ri O:< lr

ocJ O'O o c) É-i è0! d

!f{ÉlJ

oja É

oooo -Jt4ë

tltl

= (,

IJ

o I

lJ -o

-tqJ +Jc) Bo. Éa)

o(,

qi

Fq

a

(a

o

.F{

|l

'}a

0)

F

-tl{ qJ qJ

.É -ïÉ

..rr

.-) l.r

qk

Ji

.! .p lJ(,/) 0) NC) ^d NèO

lr

H

.rl

.rt

qJ

o>

rJ E '.-1.; ..i lr lcd o É lr 6

uÉi d (í=..r

C' (n

ۃ

o. p.H .a

JlrrOd if oL^, ccó ! r - . Z otm c rr.i4(J, ci5.' . {.i-s H = C,lr(i"

..o

.i o I

0,,

'rl

'rl oÉ !

.o

.. rto

t{

! o! G) o.o

[-\ . ':l \O>rn!0J fa trÉP.^ r''1 .

._t

E

.!

o ]J a

o o

tr .-l d.n

J

tr

!r (o 01.il P rr lr d .r{+r

+J

co {J c\ o.

d

.f

l.,r

{f,É

B

OJ

Ln .rt

CJ

O§ Ou 'A ö0cJ.d (,] è0 .-:4

()

l-t

E

O

rr]il

H

a

al

o cd É cl] .n.iltr(J..rÉ r{f4 O ^.P cd >/"-ilu6É ^§ -.| É lr ${ t-loopd (n .il àÉ trl +J (n 'O .olral É o O 0,) O t-t'rt ip4()ipq3

.50

A

Éo 5H !< Éq()

< (J o-r<p4 cd\OFl

.r') .H9

ÍJ

Nq) tg .Lrl É -r ,O s}..( U]r{

o: Éf orli c.)!^otr.o (É aJM d o-Í .d ><-d oj.o u o o:tr Ui O\ gl È.Ccn M-t

J

tl'l

o tÍ^}lr

o ö0Élio0 fr tr É f{ .lrl oJOOOÉ>

::)

^d

U

(n

*

jl

Eo Zct

.H

,:lo Étr

'"

.r{

èD .rí

x!

$

@'Í-')

àl q) O

Éa o t{ 3P

rÉ.H O

Éi


CLUBB0EKJE STB

nr

6-86

De red'actie van het srB-clubbrad, bedankt hierbij

aIIe leden die het afgelopen jaar, via hun spon_ tane copy, medewerking hebben verleend aan de in_ houd van ons clubblad. rn h9t bijzonder ook de vere adverteerders,die dank hun financiĂŤeIe huIp, bijdragen aan de kwaliteit van ons cIubblad. Willem en hJim v. d. Linden, Fred Strating, lr'Jim Starmans, Dr Hans Ypma, Jo Simons en Jo Eyck

Zoals in de voorgaande uitgave v,ras beloof d, wordt in dit clubboekje eens aandacht besteed aan de jeugd van de STB

Ieest op bladzijde: . . . uit de bestuursvergadering 5 commentaar op het vorige clubboekje en. KapeI I er bos I oop voor aankondi gi ng 6 CANADA trip van Baymond Starmans I John de tweede werd eerste in Beek. 10 Portret van de nieuwe zaaltrainer.. 1.L Foto van drie winnende STB-dames. en niuws over begeleiding rolskieen. 1.2 onze scheidende penningmeester Gert. 13 exploitatie overzicht 1984-1985 en balans. 15 Foto van winnaar van 2 kapellerboslopen. 16 0nze jeugd, De gebroeders MuIder 1B exclusieve SĂŻB-foto en Prij s voor beste vakantie groet/verhaaI. U

2

.

.

23 24 27 2B 29

32 35 36 39 40

!dedstrij dkalender van Willem v. d. Linden Vervolg onderwerp D0PING van Dr H.Ypma

0rganisatie KoppeIloop. Kort nieuws De STB jeugd aan het woord. MirelIle, Christophe, Robbie en Bart Smeets. De jeugd gaat verder met Diana Hoogmoed en de broers Bas en Guy Rij ken De tweeling Hendrx 2 e deel estafetteknuppel van Harm van Goor ingezonden stukken van Hugo,Nancy en Martijn. De verjaardagskalender van sept. tot december


2-

Uit de bestuursvergodering TRA]NÏNGEN.

in ons trainingsprogramma is: 08.30 uur. Naast de duurlooptraining voor iedereen is er ook een looptraining voor Dames. De begeleiding hiervan heeft Annelies van Dij k op zich genomen. De Baantraining voor de wedstrijdlopers is op Zaterdagmiddag van 15.30 uur tot 17.00 UUT. 0nze jeugd kan terecht voor de baantraining op Zondagmorgen. Begin 08.30 uur tot 09.45. ger^,ïJ7ïgd

op

ZONDAGM0RGEN

UIÏBREIDING BEGELEIDERS

0ns ctublid Leon FeIs za1- op verzoek van het bestuur contact zoeken met enkele clubleden, enwel om meer mankracht (of vrouwkracht) te krijgen bij de diverse Ioopgroepen. ALGEMENE LEDENVERGADEBING

Als datum is vastgesteld !.l0ENSDAG S N0VEMBER plaats: Gemeenschapshuis d'r Sjeet te Schaesberg.De vergadering begint om 19.30 precies. De uitnodiging alsook de agenda treft U aan in dit clubblad. (losse bijlage).Het is niet aIIeen een vergadering voor clubleden met een bondlidmaatschap, ook onze recreatiesporters (donateurslidmaatschap) zijn op de ver* gadering uitgenodigd.

I


KANDÏDATEN vOOI BESTUURSLÏDMAATSCHAP

Er komen twee plaatsen vrij i-n het bestaande bestuur, enwel van Gert lrlollersheim en k'lim Starmans welke aftredend zijn en zich niet meer herkiesbaar stellen. Eveneens aftredend zijn Jo Eyck (voorzitter) en k'lillem van der Linden (wedstrijdsecretaris). Deze bestuursleden stellen zich weI herkiesbaar.Dan komt binnen het bestuur ook de functie van secretaris vrij Rob Bolk kan wegens studie het secretariaatswerk niet meer blijven doen. Hij blijft weI bestuurslid maar dan als tweede secretaris of vergadernotulist. Er komen dus twee belangrij ke bestuursposten vrij . Deze moeten opgevuld worden. !',ij zoeken dus kandidaten.ti'Iie helpt mee onze club te besturen voor de volgende twee jaar ? 0ok recreatieve leden kunnen zich melden voor een bestuursfunctie. Zíj moeten danwel het donateurslidmaatschap vooraf Iaten veranderen in bondslidmaatschap. Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich opgeven bij de secretaris ( liefst schrifteIijk), of vóór aanvang van de algemene ledenvergadering op 5 november. .

NUTH RECHEATÏEF

0nze sportvri-enden uit Nuth, houden voor club_ leden van de STB, alsook voor hun gezinsgenoten op Zondagmorgen 23 november à.s een creatieve sportdag. Er kan gewandeld worden re_ en ook gelopen. Voor de wandelgroepen wordt iets zeer vernuftigs bedacht, een soort speurtocht.Dat kan dus per familie of gezin gedaan worden. Het programma begint om fó. OO eà ver_ zamelen is op de parkeerplaats bij de markt in Nuth.0nze gastheren uit Nuth rékenen op meer dan 100 liefhebbers.


À

VHAGENLIJST

Of

ENQUETE

met de uítnodiging voor deelname aan de algemene Iedenvergadering, treft U ook een vragenlijst aan. Het bestuur dacht er goed aan te doen, offi van aIle Ieden de mening te ervaren inzake de huidige gang van zaken binnen onze vereniging, maar ook wat betreft de toekomst. Aan de hand van dit gegeven, kan dan het beleid voortgezet worden of biigestuurd. Lever Uw formulier in voor 7 november bij Rob Bolk of op de woensdagavondtraining van 29 october, of op de zondagsmorgentraining op 2 november.Ïn ieder geval voor 5 november. A1leen als iedereen meedoet aan beantwoorden van de vragenlij st, is het resultaat voor de vereniging bruikbaar. Lever Uw vragenlij st ook ir'1, als U niet zelf aanwezig kunt zíjn op de algemene ledenvergadering.

Samen

KANDïDATEN

voor

COMMISSIES

Naast bestuursleden, kent iedere vereniging ook werkgroepen die een bepaald doel of project binnen de vereniging realiseren of behartigen. Bij de S . T. B zij n dat: tr'ledstrij dcommissie, CommissÍe aanleg Cooperbaan,

Commissi e zíekenbezoekers , Bedactiecommissie. Conform ons Huishuodelij k regelement, is bij elke jaarvergadering de commissie van zijn taken ontheven en moet opnieuw samengesteld worden.De meeste commissieleden stellen zich in de regel weer kandidaat. Er zijn echter altijd open plaatsen en die moeten weer bemand worden. In tegenstelling tot de bestuursfuncties, kunnen hiervoor a1le leden in aanmerking komen, dus ook donateurleden.


moonen -wanders bv steenhouweÍii naluuÍsleen gÍarmonumenten vloeÍen

ÍlotÍastÍaal 11 - 6431 LZ Hoensbroek - teleloon (045) 214851 ol

gobr. moyors bv hoolen p.o.b.

2549 O{5 222277

lr

5ti56g

217558


II,ECTNO TECIIilISGIT BUNO

C.A.Hoevenaars

$HYÏ ITTI}DBONOMÀil8 IIOETISBROEIT T[T,.2I{388 uw adros v00r: llcht;krncht;0n zwnhrlroom lnrtnllallor.

:lnstallatie

Bitter b.v. Techniek Inslrllelir

lvoorheen VondenhoÍl

WilïÍIo

€leltronischs inslallaries labeltclevisie

:

b.v.

Ereulerueo I Fecrlen. fà. lX5-7llOt0 lnduslriclerrain

E hcnd al,rlt olÉhnirct! àBlrtraiCu

De

ctlmct

SIMON GLOODT B.nkr€Í: Credlrlbiok Hcr.lrn Il^";ïï'ïïl[,ïi'àïi' Ghmummcr lO15A50 Ned.

G{rrenirc

09óm.ot.ao, rl.3t{

Kv.K Heeilcn ru.

lnstallatlebedrflí Gas - Water - Sanltalr gellel t t2 Gt22 FS HEEBLEN Iol. (}15 - 42 19 4l

RIJB@AS lng. J.W. Jen

v.

Mierlo

ïooropslíarl

5113

fel.

HK

3

Waalwllk

0{l60 .3a3t8

lng. J.F.L.

Negriln

Cuncralaan 29

AA Fhenen ïel. 04376 - 5l 19 39ll

Bo3chllr.el tt 306 Poslbus 53mAH Z.llbommsl fel. OltSO - .605

BOVO Frbobant - Rhrn?n rch. nr. 38.70.70.030

Handc,sreg. Ulrachl

Nummcr

83302

Advlseurs en SPeclallslen ln: Palen - PreÍab lunderlngen - PreÍab kelders - Belonarllkelen - Vloeren - Lalelen - Daken


5

h'lAAR GINGEN

I,I,IJ OVEBAL

COMMENTAAR

ÏN DE FOUT ?

OP VOORGAANDE CLUBBOEKJE

VeeI commentaar is er niet binnengekomen. ij k werd het boek.j e nog Àiet gelezen- To!! iiSn er enkele uérgisàingen ö"maakt. Eén ten nadele van piet Dings,iÀzake zijn deelname aan de vierdaagse-te Nijmegen. Wij vermelden de vierde keer deel_ genomen, maar dat was vorig jaar. Nu, aldts Piet, h,as het de vij f de teàr. Grtindlichkeit miis sein. Die andere vergissing geldt Rob Biksen. Hij studeerde niet af aIs arts, maar als dokterandus. k.Jij hadden dus flink in de toekomst gekeken.Met andere woorden, Arts wordt hij nog over enkele j aren. Vermoedef

KAPELLERBOSLOOP

De datum van onz e enige STB-crosswedstrijd is dit jaar vast gesteld op Zondag 21, december. ( in plaats van 31 december). Het wordt weer e en wedstrij d met open inschri_j ving net als vor ig j aar. De plaats van in schrijving alsook het parkoers is ongewij zigd. Verder denken wi j ook deze keer weer aan het verst.rekken van consumptÍes ter plekke. Dus weer een STB -feestje met GLUHE-WEIN en ER!l,ïENSOEP.

Lees de aankondi ging ( dagprogramma) elders

in ons clubblad.


6

0NZE STB jongeren AAN HET

h,l0OBD

Canada WIJ BEGINNEN DË.78 RUBRIEK MET RAYMOND STAHMANS OVE R ZIJN TRTP NAAB

0p 16 Ju[Í h,as het zover, mijn droom werd werkelij kheid. Een trip naar Canada. ïk reisde samen met mijn twee nichtjes.t,{ij staken de oceaan over met een vliegtuig, een DC L0van de C.P airs. De vlucht van Amsterdam airport tot Edmonton in Canada duurde I uur. Daar kwam oom Jacques ons ophalen. lllfj hoefderi toen nog maar 1 uur auto te rijden tot het plaatsje Binderheim braar oom Jacques woont. Och ja, Oom Jacques is een broer van mijn vaderrnet als al zijn ander broers. Eerts een weekje aclimatiseren en overal Iekker rondneuzen, maar dan begint de echte vakantie. Met een vouwwagen richting H0CKY MOUNTENS

-


v

Nu zie je pas echt wat Canada eigenlijk is. Ruim en groot, je rijdt urenlang zonder dat je.ook maar e'en mens tegenkomt.ïk zaL julie e'ens uitleggen hoe groot Canada eigenf ij k is. De opppervlakte is 250 keer zo groot aIs Nederland, nI 10.000.000 vierkante kilometer. Er víonen nog niet eens twee keer zoveel mensen in Canada als in Nederland, maar 2J milioen tegen 15 milioen in ons Iand(je).In Canada is alIeen het inlandge merengebied Qua oppervlakte al 400.000 kmé groot, en dat is ook aI 10 keer zogroot aIs geheel Nederland. Canada is in grondoppervlakte gemeten zelfs groter dan de Verenigde Staten van Amerika. Als ik dat nu aIlemaaI zoneer schrijf, dan besef ik pas goed waar ik geweest ben. Nu verder met onze

trip. De Rocky Mountens is een ruig gebied met bergen, meren en bossen. Echt nog een wildfernis waar je ruimte hebt om te Ieven en te ademen.Sommige bergtoppen hebben het hele jaar sneeuw.Het grootste gedeelte van het gebied is natuurreservaat.


I Er is veel wild waaronder nog vrij loslopende Grízzly beren. 0ok de zwarte beer komt hier nog voor, maar tevens grote kudden buffels. Je mag overal vrij kamperen. 0p de meeste kampeerplaatsen vind je reeds de houtblokken liggen voor het kampvuur, want dat hoort erbij Vaak tref je er ook gemetselde barbeques aan, die mag iedereen gebruiken. Ïn de natuurreservaten tref je regelmatig parkwachters aan. Deze helpen je de weg te wijzen naar div erse bezienswaardighedenrzowel over dieren maar ook over de bÍoemen, planten en bomen. 0p de foto zien jullie een mooi meer. De naam is LAKE L0UïSE. Er zijn drie grote bergen omheen. t^,ij trokken dwars door de natuurparken met de namen: Jasper en Aaffff. Dan ging het richting Vancouver ïstand in de provincie British Columbia. Een groot gedeette ging per boot. Deze meren zijn zo groot, dat je meent op volle zee te zitten. Iemand die van de natuur houdt, komt in Canada volledig aan zijn trekken. De mensen zijn vriendelijk en erg gastvrij. Het geheel straalt vertrouwen en rust uit. ïn ieder geval merk je meteen dat alles minder gejaagd gaat aIs hier bij ons. Canadezen zijn Ievensgenieters. Zíj houden hun Iand erg schoon en zindelijk.Als je betrapt wordt op straat door romm€l te maken of zelfs maar een papiertje weg te gooien, kun je rekenen op een fikse boete. Ïot slot, ik heb er genoten en hoop nog ooit weer eens terug te kunnen gaan. Het mag echter ook Australië worden, want daar heb ik ook nog een oom w0nen, wie weet ??????? H.S


MNN{§Í§MffChariot

chariot is een samengaan van mooi zijn en technische perfektie. De schoen is opgetrokken uit suède pigskin met extra versterking van pigskin zadelleer. Uitwendig is driedubbel mestr nylon tricot teegepast. De voorgevormde inlegzool bestaat uit drie verschillende materialen en past zich aan bij de voet. De gepatenteerde tussenzoolkonstruktie geeft de voet en schokdemping maar vooral een een hoge stabiliteit juiste "afwikkeling" van de voet tijdens het lopen. De exclusieve diagonale Rollbar korrigeert de voet, indien nodig, op heel natuurlijke wijze. De buitenzool bestaat uit slijtvast rubber met extra versteviging onder de hie1. De kleuren zijn zilvergrijs met clrarcoal in de maten 5 t/m 15.

Ë;ffi-B.;ks

GEEVERS AUÏO.OTDERIIEIEX

Nuth (bij Makro)

Tel. O45-244242

auto-onderdelen Schaesberg, Ampèrestraal l.o. dral- en renbaan. Tel. 045-314646

l8

Veldhoven, O.L. Vrouwendiik 12 Tel. 040-531900 Vianen, Eendrachlsweg 1 Tel. 03473-76474

lI I

o*, * t*o.rrr"t fdo-ptaatrert allc

_ _Eurollse"rlrt.ot*i


§tukadoorsbedr[ Í è

J.NITVELSTEIN STUCADOORWERK SIERPLEISTERWENN

Dorpsstraat 9l BIHGELRADE

Teleíoon Í!4492.2183

Assurantie-adviesburoau E.H.G. Klelikers Brandholslrael77,6372 KB Schaeeberg. lel. {045} 31 96 55

Poslbus 31229,6370

AE

Schaesberg

R.MULOER RICHÏSPECIALlSÏ

Edisonslraal15 63T2AKSchaesberg(lnduslrlelerreln) Bank: AMHO Hoensbroek nr. 47.49.5{.749

Tel-((X51315249

a


q J0HN

de TWEEDE werd

EERSTE

lrJij kennen hem aI een hele poos. De tweede achter paul van Hameren. 0p de weg, of op de baan of in het bos, hij werd stéeds tweede. Zo was het ook bij dé opening van onze C00PERBAAN eind Juni toen er een aanval werd gedaan op het SïB clubrecord coopertest. Eveneens zagel víe bij de Bergloop van 24 PauI met enkele secoÉden voorsprong winnenaug. van zij n clubmakker. Tot. . , afgelopen zaterdag tij dens een 10,5 km stratenloop in Beek. Met Ë"n tijd yg!'r 36 min en 10 seconden finishte John B0R_ JANS (zie foto) voor de eerste keer vóór paul. John vertelde dat hij maaf 1,0 seconden achter Zef Budzijn was:Dat wordt dan een volgende keer de rivaal van Dns snelste duo. man


to Ons Clublid Henk Thijssen heeft zich beschikbaar gesteld om de fitnesstraining in de sportzaal te gaan begeleiden. Hierbij w贸rdt hij beassisteerd doorr Hans Ypma. 0p maandag nov. j.l.rheeft Henk a1 een staaltje van zi5n13kunnen ten beste gegeven.De deelnemers(siers) wa_ ren enthousiast. Er is nog plaats voor ca g personen bij !eze groep. Deze training is nog steeds om 21.30 uur in de gymzaal Kak茅rt te Schaesberg.

'r, t'1

0nze nieuwe zaaltrainer , zoals onze redactie-

tekenaar

hem z

iet

.

Bravo Henk Thij ssen.

I


BRAVO ALLE DRIE

{{

ïijdens een of andere huldig ing van een dames sportwedstrijd, zien wij nu eens drie STBers op het EBEP0DIUM. Van rechts naar Iinks: Marie-Irene Raeven, Trea v. d . Linden en Rosette Fe1s. (Deze laatste had haar STB clubtruitj e net in de was gedaan),

BEGELEÏDING LANGLAUFEN-ROLSKIEEN

0nze sportvri-end Fred Messing is bereid gevonden om voor de liefhebbers de trainingen te begeleiden op rolskieen. Dat kan op zaterdagmiddag vanaf half 4 bi-j de Cooperbaan. Het geheel is recreatief van opzet en dient om,de Iiefhebbers voor langlaufsport een beetje van de grondbeginselen en de techniek aan te leren.talij wensen Fred veel sukses bij deze mooie exclusieve sport. ïedere STB-er mag eens komen proberen.


IL

ONZE SCHEIDENDE PENNINGMEESTER GERT t/'J0LLEBSHEIM

de bestuursvergadering in Juni van ï::O? tiidens dit J-aar, gaf Gert de vergadöring ,ï:, voornemen, om af te treden als pgnniÀgmeester Uét<end. Bij op_ rÍchting van de verenigÍng'STB, hu t*ee jaar ge_ ging het om zo'à bö leden waarvoor contri_ ]"99n, DUtle ge;ind moest worden. Nu na twee jaar zijn het enkele honderde Ieden, meerdere clubevenemen* ten, eigen sportaccomodatie en wai-Oà"r-ro maal ?gg bij komt. Dit vraagt ( aldus Gert)alle_ meer y"n Iiin.vrije tijd, dan ik aan mijn hobby beste_ den kan.Voor beoeienen van de loopsport btijf ik bij de S. T. B. Verder troopt Gert, dat er ook een ander clublid bereid eens voor een bestuurs_ periode van twee jaar is, het penningmeesterschap te verzorgen.

0p de foto: Gert zoals wij hem kennen zonder trainingspak. AItijd bereid voor een gesprek, kalm en rustig en voor iedereen een fijne clubvriend. Wat vele SïB-ers niet weten.Bij oprichting in 1gB4 waren er problemen.Er h,aren twee partijen, weI een verenigingsvorm en. geen verenigingsvorm. Het vi,as Gert , die de hele vergadering redde . . en weIoverwogen om uitstel vroL.g van een maand.En ja hoor, die ene maand l.ater werd oprichting vaà de S.T.B a1s KNAU-lopersverítniqinq een feit.


Y*^ ff *::%,,,.''ldep.*"o

ffil

*.,# -"?a;'""re

,W, fu

n';rg,y.r{eo or;ry".rr"',pr;

6ierttiSan llil

L. WW

À

Te:pclsDecialitten

Carl Smuldersslngel f 01 6219 CA Maastrlchl Tel.: 043-12606, 12607

GËOPEND maandag t/m víiidagvan0S 30tol l7 0OuuÍ zaleÍda9 geslolen

'... ,.:,,

:r,.:.:


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken UATI DE KLEUT

Boesberglaan 3 6371

CV Schaesberg

Tsleloon 045-311625

xilI[fi

f§Huu|[imill!0 rrclluiken | :m}.ï:.'.*,crsror.n rcldguren I rJ,H""n crecrrrschc rolhekken I x'ffi,14Ï*b''lÉirií'ne Wll loroÍtíl

gaíantia

utthitend kwaglóltspíodrrktco

vglgrcns

Tcvcns lcireraÍrclcr

lrAnxÉzElt.

nrl

ECllÍE

dc ROMAZO vooíwaaíd.o'

van:

ZOIINESCHERIEN,

.lllorzrËr,

HoRRgll.

cn LUXAFLEXPROTXI(ÏEN. Wil

r.psí.ran

allos onder garenlb t

lUlIGA

zonwering

shorrvroom

sittarderweg 116 heeÍlen

íÈ

lut

"

tel. O45 721658

grarantle

lnatlluut wonlngbouw

AannemersbedriiÍ

Riksen B,V.

Edisonslraat

I

Poslbus 3lOBs 6370

AB Schaesberg

leleloott 045-3r6222

a


7 43

KOPPELLOOP S.T.B-BO VAN ONZE PENNINGMEESTEB

Even een terugblik oP een commissie uitmuntend geo'

Bleef vorig jaar in Has' snelste ploeg in het be dit j aar was dat ook he en tweede plaats bras I ploegen. De uitslagenlijst v( professioneel te not tij den vermelde hi.i t'*''

-:Íïri?iAïÍL

0vEBzrcHr 1e84-1e85

I NKOMSTE N

loïEïïlutie en lic. kontributie Donateurleden inkomsten van adverteerders vrijwillige giften inkomsten uit clubevenementen: f 1109,00 Heideloop 1985 f 877 ,55 kapp. bosloop f 110, bergloop 400, ink. langlauflessen TCN f kontributie 1-anglaufgroeP overige inkomsten (sPonsors e.d)

f f f

3245,00 415,00 335 ,00 1,294,53

2593,55 1040 ,00

2609,

B7

f

L1532 ,95

kosten Bond KNAU portokosten div waaronder club-

f

2279,OO

zaalhuur langlaufgroeP

t f f f f

465 , B5

414,50 680, 5980 ,44 t7 L2 ,26

f

11532 ,95

totaal UITGAVE

N

boekj es

aanschaf rollskieen verenigingskosten saldo op rekening plus kas: ra

f f f f

totaal


De BALANS per

tl+

Kas 31-12 lopers

:

NIEUWS

langlaufgroep neg. f .,,armans, S j ef van 0oyen suksesvol bij de 3/4 Giro 31.-12 Iopers f loenschappen) in Nice. Ianglaufgroep f .'tezelschap van hun echtCAB. ilt, goed weer, een pracht Bank 31-tz plezier beleefd. Wedstrij dkas (wedstrij ds.

Brunssum, za1- als matahonloop van

Debiteuren: Eè - g oe

de

n- n i

e

t

be

t

aa1d

e

cont

r

1661

geleverde kleding tegoeden van deeln.zaaltraining

Voorraden:

Sweaters e a 16.50 broeken 24 à 28,50

f f

f f f f f

T-shirts 7 à 16,00

wedstrij d singlets

rolskies 2 paar

-oEàà1

-------l [{at

lgo

g

n

99 ; € * n ---.-

598, -

225,-

99,-

684, L1.2,340, 680,.4509,75

moet je nu lezen uit deze overzichten?

Bfj jaarseinde 1985 hadden wij f 77!2,- nog in ons bezit. Twee getallen zijn echter maar belangrijk en dat is; de vergelij king tussen kontributie en de totale verenigingskosten. Deze getallen zijn respectievelijk F 3245,- + f 475,- = samen f 3660,De totale ïerenÏgf ngGI'osten zij n F 11532 ,95 min het saldo van F 773-2,26 = f 9820,69


t1

begrijpt dus, dat er voor eIk clublid nog eens 2 keer zoveel geld bij moet komen dan wat hij zelf betaald D?! kan ( nu).nog aIIemaaI, dank zij onze begun= stigers, de adverteerders sponsoren.Maar deze nig! a11een, ook de kleineen ploeg welke sportevenementen organiseren "u**i""i"feden, om de clubnaam hoog te houden en....voor de vereniging iets te verdienen U

-

-

Het bestuur

STB

CLUBKLEDING S.T.B

Het zal a1le nog wel bekend zijn, dat :lubkleding je voor bestellen van met srB-embreem bij Fred Strating m.oet"iuurreding ,ij; !r,ij hebben nog in trainingsbroeken.

de

aanbieding een stel blauwe verkoopprijs nu f 15,_ p/st.

Eveneens nog enkele

T-shi.rts (Iicht blauw) alleen kinderrna6sn. verkoopprljs f 5,_ p/st. }{edstrijd-singlets in arre maten merk Masita f bz,9ryllTEHS, zonder. reclame, met op voorzijde

STB_ op achterzijde àu ,oït"àià"-Ërubnaam "TblegT,en vrok'Arleen verkri3gbaËr-ui3 besteiii;g vooraf. in Prijs ( afhankerijl"r"À-te-Éestelrun-nË"veerheid; tussen F 3b en F 40,_ per stuk. Besterren voor of tijd"n!-à"-"rgà*"n" ràoenvergadering op S november a. s. Verkrijgbaar in alle maten. kleur Iicht bl-auw.


4b

0nze redactie bezocht ook nog enkele van onze jeugdleden thuis. Allemaal konden wij hun niet bereiken, maar wel bijna de helft. h'lat die allemaal te vertelIe hadden Ieest U op de volgende bladzijden. trrlij beginnen met: DE GEBROEDERS MULDEB

UIT

SCHAESBERG

r{

I

Paul I jr. Politieagent.

Wat

wil jij later

worden?

I

RICK

9 jr.

I

I It< oot<, nee i-k I wil toch wat an-

I d"t" worden. is je lievelings _l vak op school? | ,", ha, daar I ken je niets van. WeIk T.V programma vind je 't mooiste? I ,,0,,_r"rr. Waar gaan jullie het Iiefste met vakantie ,l I oot Engetand. Wat

Bekenen

Night rider.

誰n

Engeland.

Daar zijn veel kastelen.

Waarom dan?

En spoken??

I

I or"

bestaan nret,

Iniet echt,---I .. ... wel in boeI

t<en.

'}


I l"r*n jullie

t1

dan aI

boeken?

I I

fk lees de on-l

dergang van oef zwarte draak- I lV"uug van Vader? hoelver ben je dan aL???

bladzijde 13.

Ja,avonturen ververhalen uit "DE VIJF"-serie van §nid Blyton.

I

lWeffe andere sporten ldoen

jullie,behalve

bij _ Ik ook hetzelfJllopen de. ïk speel bij het elftal E 2. ïk heb twee

STB ?

Tennis bij Rapid, Voetballen bij Kolonia zhremmen.

-..

fk ook twee.

zwemdiploma's De gebroeders werden

een beetje rebels,

ik: vech jullie wel eens

daarom vroeg

Artij Ik.

ten d

.

Zullen wij eens een kleine demonstratie ge-

samen?

lnlie

wÍnt er dan ?

Artij

d.

Nee.. IK

ven?

De redactie is toen maar vertrokken, víant anders waren h,l; nog getuige geweest van een flink robbertje broederlijk geknok. Alles bij elkaar een prima stel die twee. tr,lat betreft de sportbeoefening veelzijdig en dat is een goede zaak.


In ons ons clubblad nr 4 -1986, stond op de mid_ denpagina een grote foto van de marathongroep met de nieuwe windpakken aan.Er was ook een iotograaf bij, die de hele groep van achteren kiekte. Nu Ia_ wij juIlie eens raden wÍe dat geweest is. lel Buiten Robbie Bork (die stiekum omIeek) weet nie-

mand

dit.

t/\,IE l^,ORDT BELOOND MET DE MEEST EXCLUSIEVE VAKANTIE GROET

Nu de vakantietijd er voor de meeste mensen op zít, wordt het tj-jd om te bekijken wÍe er in het zonnetj e gezet kan worden voor het sturen van de opvallendste vakantiegroet. Een hele zaterdagmiddag hebben wij gedrieen gepIand. [lIij dachten dat het wel een hele klus zou worden om zoh stapel kaarten te beoordelen en uiteindelijk eentje te belonen. Achteraf viel àat mee. Na de eerste keurronde vielen er van de dertig inzendingen a1 heel veel af . 0pmerkelij k was nI. het v_eIe bloot dat toegezonden h,as.Vóor ons, DRIE GEËMANCïpEEBDE VR0U-

h,EN,reden genoeg om

die meteen uit te sluiten.


l3

Plafondborrw l(erkrade b.v. P

SCI-IEPPERS

Showroom: Lindelaan 4. Kerkrade. Verkoop van plaíond-mateÍialen, elektrische mateÍralen

hout-enijzerwaren. DREUMEX handcleaners. Overtuigt U zich van onze lage priizen en kom vriibliivend even binnenSysteemwanden yooÍ uítheiding oÍ indeling van uw

woning. Tclcíoon0{il55635 OPENINGSTIJDEN:

maandag t,/m vrljdag 13.00 - 18.OO uur zaterdag van 13.OO-17.O0 uur.

in de ochtenduren alleen tel. afspr;rken voor plafonds

TEGEIZETTERSBEDRIJF

B.V. HTLHORSTSimpelveld

St. Remigiusstt. 25'27 Tel. O45-442793

-

VOOR AL UW TEGELWERK

O Alle voÍmen van wandbetegelingen

O Alle vormen

van

vloerbetegeling en

0 0 O D

Plaatsing van steenstrips Plaatsing natuuÍsteen, maÍmers, hardstoen Betogeling keukencombinaties wanden-bladen Levering van wand. vloertegels.

tegellijnen Voorts alle benodigde materialen

t

0

t.b.v. tegelwerkzaamhedon Alle voorkomende repaÍaties van bestaand tegelwerk.


z0

Toen bleven er gelukkig nog genoeg over die weI geschikt waren. Gekeken werd naar de tekst en de orginaliteit.Na herhaaldelijke beoordeling bleven uiteindelij k drie kaarten over. Ergo, deze drie sprongen er duidelij k uit. De eerste was van Jan Ploeg, dÍe ook tijdens de vakantie het sporten niet kon vergeten en toch maar eventjes moest gaan trainen op de athletiekbaan Ín Monaco. Wat ons aangreep was de tekst, waarop Jan vermeldde onze Cooperbaan te missen, omdat z'n tijden a1daar niet om over naar huis te schrijven waren en verder omdat zí: daar nog nooit van een schuilhut gehoord hadden.Al met d1, mistte Jan zijn trainingsmaatjes alsook zijn eigen sportaccomodatie

I

i

tt

behoorlij k.

Nummer twee was de kaart van de familie Hendrix waarop Boger HinauIt, Maurice Zoetemelk, John de bergloper en Riki Hendrix ons de groeten brach-

ten van L'aIpe Huez. (zie ook clubboekje 5-1986)

0nze keus viel uiteindelijk op een kaart uit 0tterlo van John, Mirelle,Christophe en Lucie Smeets. 0p hun kaart doen de loge'ees uit een gevangenis hun verplichte loopronde. John geeft op deze kaart de gevoelens van een hardloper weer, althans bij een de woensdagavondtraining.Hij nodiqt ons tevens uit, ook deel te nemen aan die bewuste woensdagavondtraining.Leuk was ook het feit, dat deze kaart uit Nederland kwam, het meest zonnige vakantiel'and ( i! 1986) van heel Europa. De prijs voor de leukste en origineelste kaart gaat dus naar familÍe Jonh Smeets.Wij feleciteren hun ensvolgens ons als jury voor de kaartenrhebben zij de prijs van de redactie verdiend.

tl,Iij hopen volgend j aar uiteraard weer op ( hopenlijk nogmeer) vakantiegroeten of vakantie-verhalen. De jury Kitty van Hameren Trea v. d. Linden Henriëtte v. d. Linden

t


2-l

t))oe.*l{aq. - qo1ttr.il'(rq.i,tio ? C. i|13. Het is U nog weI bekend, dat de redactie van het STB-clubblad ook dit jaar víeer een prijs van F 25,beschikbaar stelde voor de beste vakantiegroet of vakantieverhaal. Alsrrr"' vakantieverhaal kregen wij alleen maar de storie SCHtlrlEINEFLEÍSCH VERB0TEN"" van Henk en Finie Schiefer binnen. En dat.. was een hele goeie.( zte cl-ubblad 3-1986).

prijs wordt dus gedeeld door fam.John en fam. Schiefer. Ieder F 12 ,50 De

Smeets

De redactie STB-

clubblad.


VLEK

VERWARMING B.U. Litscheneldweg I

6{13 BÀ HEERLE}I Tel. 045-212067

Wij leveren en monteren uw centrale verwarmingsinstallatie naar al Uw wensen. Naast onze uitstekende service geven wï1 2 iaar AC|-garantie op particuliere installaties. Kom met ons praten oÍ bel ons gewoon even, wif laten U niet in de kou staan.

lochr 42 bl

o45.416770

hellebrekers voor renovalre,

_o r,ll-

1C

o _o 3

f

o

_o

h:rger-en ulilileitsbouw

À C

o o

ia-

IU) C

v=

ÍaíTEn en deuren

_o

o

= _o C (6 o_

vooÍ fÉl ontwikkelen

plannen Í-I-r_

van

I

I

!


E zat zat

23 Ul,EDSÏRÏ JDKA LE NDE

zo zo

25 25 26 26

oct oct oct oct

zo zo

L 2 2

n0v nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov nov dec dec dec

zat

zat zo zo zo zo

zat zo zo zo zo zo

I I I I

16 22 23 30 30 30 30

H

marathon Essen start ? marathon Etten Leur " 12.00 T. V torenloop Roerm '

u

15 .40

9 km Ub. Palenberg " 11.00 Herfstlopen Kerkrade "u ? 11,15 9 km Aken Tegelen snellesprong " 15.30 25 km Nettetahl " ? ? 10 km Duisburg Enci bergloop Maastr. " ? ? ?O km Valkenswaard " ? Kempencr. Veldhoven " 712 M'Mö-Gladbach+10 km 14.00 ? Deurne zandboscross "

u u u

u

9 km Wassenberg " t2.1,5 u 112 M. Margraten " ? ïilburg Warandaloop " ? St Nic. cross Heythuizen ? Meersenermaasloop Meers. ? ZO 7 ? 20 km Eindhoven zat 13 zo t4 17,3 km Winterl.Aachen 10.30 u Z ONDAG 21"dec S . T. B Kapellerbosloop zie folder. vrij 26 dec Kerstcross AVON Heerlen ? ? hro 31 dec 15 km Wegberg wo 3t dec Silvestercross Aachen 15.30 u ? zo 4 jan Carmelcross Beek zo L1, jan Zuid Ned.crosskamp.Heerlen ?? Bij het verschijnen van dit clubbIad, was bij onze wedstrijdsecretaris, flog niet aIIe info binnen. Derhalve dat ??? bfj diverse evenementen. Houdt er rekening mee, dat voorinschrijving meestaL t4 dagen voor de wedstrijddatum 1igt. De nainschrijvingen moet U zelf ter plaatse doen, ED jammer van het geld,deze kosten vaak het dubbele. De wedstrij dsecr. !,lillem v. d. L


,Ll+

VEHVOLG

van

0NDEHtr'JERP

D0PïNG

(zie clubblad 4 -86)

Het probleern van de duurloap i= dst er vele

comple>le factsrren =ijn die de pre=tatie bepalen.Eij pre=taties

l,:ortdurende ri:als get+ichthe{fen, =pri.nten en pi=tct:lgchieten overheer=t e*n faret van het mensel.ijl,: li.chaam, de spierl:racht, de aanleg of de roncentratie.t{et rniddeilen {=orn= daping } lran nren de=e onderdelen 'ran het lichaar* beinr.rlt:eden.Ëij het lopen l,:EÍrt jEt echter in de probleinen.Ee ideale vseding bij duurleap vet =ijn ,het geeft de meeste energie =c:u ,erhter da maag kan het niet verdragen if'len gebrr:iltt nu gluccrse {sui},:er} ,dat t"rordt erhti=r te =nel ÉpgenoÍttctri en hee{t ËEn t:ngu=tige irvlaed cp de inguline spiegels ,je mi:et het eigenlijl,: de hele +.ledstrijd dssrneinen).Een ander var=rbeeld ri_in de amfetarilines ,je kunt er het rtrevrrel van mc:eheid rnee be=trijden maar je gnel dat je looptechnieÈ,: verslechtert =eer ve'*I rnlevert qua =nelheid.=sfru= eigenlijtr is dnping niet rnogelijl:, Íilaar toch is er iet= r"taar v;*el rirenËeil ftààr ztrel,:en.f5 EË i{U IEï§ tdAAFDOOFi JE DE VtrËi.t UAÍ,I DE DAEi liftIJGT- Het is hel:end ciol: aI heb je een tc:pprestatie gelevËrd er tsch dingen tegen=aten =t:al= vaedingrnachtru=i e,tc ,ter-urijl een andere keer al= ideaal i= er tsrh rninder gepresteerd wordt. Ër r.r*rdi. nil tla in Haastricht if,ndÈrzoe},: gedaan r-JE{ar-Ëíii de vrrrrn er niet is bij Lriteraard ideale training rvae,ding etEIt'Ju terr-ag nasi- de doping ÈHAE0LE STEftOIDEl"l zijn op het ogenblil: zeer populair ÍÍiaar weinig intere==ànt vsr:r de loper=ïn een recent i:nder=ss[,: in Finland ,werden l,:ratrhtspcrtei-= onder=orht ru*r=telaar=, pe:werlifter= En bad.y blrilder=.Een graep gebrr_tikte anabt:le diu= re ==1f t:p de =rrarte m-er[,:t kschten Eri de andere grËep gebrr-tikte niets Na =e= iÍra-andËn traÍrrinq Etsg het r.er-=rhil tu=sen heide gr§ËFÈn indrui:.Flel:i:End. In de gebruil':ers Erc:ÉF utar-en de ea.adbËrllsn trt de helft gel::rctÍilFEn en uias het =snder- ;aadcellen.Er be=ta=-t ciur= tcch een=aad pil yift:ide m.En ,Ë}ndere bijwerl;ingen


25

;ijn de vrr-rchtbaarheid=verrninderingt lever{unctie=tanrni=sen sn bi-i vrDLlPn PÉn zl.raardere' =tern en tn tsename beharing'l'let anahrln =ternicten En goede vneding neecnt de sneller toe oof het nivealt hoger =pierllracht wsrdt betwijfelt {=ie de zr:nder r+nrdt darr recente resultaten van kogel=toten en discut= blerFren nde rertrrds wnrden toch verbeterd Endàn[,:Ë atrenge daping contrr:le].

l':.leine hoeveell-leden hcrrmoon geven ook toename sFierl::ràcht en nar-lr+e1ijk= bijr+erkingen' Het

advies van artsen i= da.n ook als je de=e hormsnen gehrr-til':t je regelmatig te laten rontrt:leren t:p die hijwerkingen. De *rtsen zullen echter- niet de rniddelen voorschrijven.

Een a.nder vr:rrdeel van deze middelen dat oolr in kleine rrngeva*rlijke hoeveelheden ideaal=e zijn am lritplrtting te bestrijden waardncr rnen sneller ds training kan hervatt'en tbv ns EEn rnarathsn en Eel::er na Een triathton). Uac}ral vanuit de Universiteít van l'1aa=.tricht prordt hierover gepubliceerd. En nu de ELDEIIDOPIhIE. Elaeddoping is als je blsed gee{t ,=aals bij bloeddonor=? en dat je=e1{ nu vlak voor- de r+edstrijd je een bltredtransfnsie krijgt van je eigen bloed.Technisch gee{t dat ncrgal wat problernenrHet bloed mr:et gned betlaard rrrorden en eerr hloedtren=fu=ie in een kleedl,:amer ig ooi: niet

a.lles-

Je hoopt met een bloedtransfugie'het=elfde e{fect te krijgen als rnet training ep grote

hr:agte ,ínEEr blt:edlichaampjes om =odoende rnee,r zuturstsf {energie} naar het hart en andere spieren te brengen. De hloeddc:ping bli_ikt betere resultaten te Eleven. Het effect van training ap grete hr:ngte i= nogal wisselvellen up de prestatie. Sarnenvattend :ijn er fi!ààr weinig mogelijl:heden vÍrrr dnping vt:Er lange afstand loper=.Of bloeddoping oal,; helpt bij afstanden grater dan 1ö

[,:m

is mij niet

be],:end.


KOPPELLOOP

S.T. B-BOKRIJKLOPERS

L7

Even een terugblik op een door onze wedstrijdcommissie uitmuntend georganiseerd evenement-

Bleef vorig jaar in Hasselt de prijs voor de snelste ploeg in het bezit van onze gastheren, dit jaar uras dat ook het gevaI, want de eerste en tweede plaats was voor Nederlands-Limburgse ploegen. De uitslagenlijst verzorgd door Jo Simons is professioneel te noemen. Niet alleen de ploegtijden vermelde hii hierín, maar tot onze grote bewondering ook nog de rangvolgorde per gelopen afstand inaividueel. Een juweeltje van een uitslagenlij st. Met Wim v. d. Linden aan de speaker,werden bii doorkomst de vele aanwezigen op de hoogte gehouden.Wie het ook was, uit binnen of buitenland, [{im kende ze alIemaa1. Daarna dan, de happenÍng in het Gemeenschapshuis te Treebeek. Alweer de familie van der Linden in touw.Deze keer werden zo'n tz0 personen verwend met een uitstekend vel"zorgde koffietafel. Aaltje en !'liIIem hebben zich zorgvuldig van hun taak gekweten. Het leek wel of zíi regelmatig een grote familie te verzorgen hebben. Een heleboel andere actieve medewerkers wiIlen wij hierbij níet vergeten. Er wordt voor een sportwedstrijd aI een hele smak werk verzet, maar ook tijdens de wedstrijd en nog erna. Denk maar eens aan het maken van de folders, de inrichting bij start en finish, inkopen van prijzen, aanvragen vergunningen, verzorgen van parkoerswachters, markeren met zaagsel, schoonmaken van

kleed/wasruimte. registratie van nummers en tij den bij de finish,en nog tientalle andere zaken. Voor onze wedstrijdcommissie en aIle andere vrij-

willige medewerkers een DANK u ,,EL'

welgemeend BRAV0 en

bestuur s'T'B'


t8 KOHT NIEUtÍl,S

0nze tri-atleten,k,lim-StarEals, Sjef van 0oyen en Harm van Goor ,waren suksesvol bij de 314 triatlon (Europese kampioenschappen) in Nice. Zij maakten de tocht in gezelschap van hun echtgenoten en. . . . in een H0MECAB. Volgens de verhalen: enorm, goed b,reer, een pracht van een wedstrijd en veel plezÍer beleefd. NEW YORK MARATHON

0ns clublid Frans Pierik uit Brunssum, zaL a1s eerste STB-er meedoen aan de matahonloop van new York in november. Wij uíensen Frans veel sukses....en hopen op een leuk verslag van dÍt evenement in ons volgende clubboekj e.

25 JAAR GETROUWD Fien en Henk Schiefer, vie@er hun 25-jarig huwelijksfeest. Enkel van hun STB-vrienden gingen feliciteren.Een van hun was Harrie Raemaekers. Hij vertelde de redactie dat aldaar alles gesmeerd toeging. Henk en Fien: op naar de volgende 25 jaar.

25 JUBÏLEUM DaE-ïas inzake het 25-jarig bestaansfeest van de zaak van A1 en Martha Maessen in Klimmen.WieI Vonken deed het woord namens de STB aanhang. Voor het, CIubbIad hadden wij Sjef Hidderbeks daar naar toe gestuurd. Hij ( dus Sjef) heeft aIles heel onopvallend in de gaten gehouden. Klachten zijn dan ook niet te vermelden, alleen vond Sjef, dat hij wel wat lang op het feest had moeten blijven, totdat die breuzelaere van de STB eindelij k eens naar

huis toe gingen. Sjef kennende, is zo'n offer nim-

mer teveel voor

hem.

NIEUWE h,INKEL

van MIA en HEïN

VELD

in sportartikelen, met een uigebreide keuze in langlaufmateriaal, heeft Hein en Mia VeId geopend op de Bokstraat 81 te Heerlerheide. Wij wensen Hun goede zaken. Een nieuwe winkel


BÀKSTETlI O

3IRIITSIETII

O

BI]IIITNfrIUURSIETN

Veelal uit voorraad leverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen.

Ook leverancier van steenstrip§. pannen en systeemvloeren. Drlevogelstraet 80, Kcrkrade-W. Ïel. OttS-{lt2l3 Showroom lederc dag geopend tot 17.30 uur

w.uoilHEIl Utï

UmilJilff mntffit

U00R

Fcprrrllc tn ondrrhoud ellc mcrlon lnbouw cn tcrvlcr LPG-lórtrlleUcr Vcrkoop nteuwt cn gebrulklc eulo'r Olrdryae

)ffia d@ Yallurdq Paantt t.9.oÉlttL..p,lta


TV F]At]It]

-

:; radil0 M$e

i-s.r-*\orru.o

P$$ï'fi!

íamfrïrlrl uideo

W-*uY'- glgctro uerlichting


SI"B JEUGD AAN HET

l^JOORD

MÍrei11e Smeets 13 jaar.

2 e klas gymnasium Rolduc. ZíJ traint regelmatig op zaterdagmiddag samen met haar vader op de Cooperbaan. Verder

speelt zij gitaar, maar doet ook graag díscodansen op schoolfeestjes en dergelij ke. Haar favoriete ïV-prozijn films die een beetje ernstig zijn en toch een happy end

grammas

hebben. De vakantie brengt ziJ

het liefst door in Frakrij k. Dat is helemaal niet zo verwonderlijk aIs op school Latijn en Frans je lievelingsvak is.lrlat MireiIle ooit later wil worden, houdt zij nu nog geheim. Het zal- wel iets worden denken wij, uraar je talen bij moet kennen. k{ij uíensen deze jonge dame verder veel sukses a1s gymnasiast.

DAN VOLGT HAAR BHOEH CHRISTOPHE SMEETS ( foto links ) Mijn beste vriend is Robbie van oom Joep, de kapper. Christophe is 77 j aar en is in de 6e klas L.0 "An d'r Put" in t,íaubach. Hij is fanatiek wedstrij datleet (j e) bij AchiIles Top uit Kerkrade,..... en hij is Lucy's trots. Dat bleek uit het volgende gesprek: hlat wil j ij later worden? BEBOEPSATLEET, was het antwoord. Lucy: Christophe, j ij t^,ou toch ook wat anders worden ? Zeg dat aan die

mij nheer. ???????watte da L. Je weet wel.

mam.

?????

Ch: ïk weet het niet meer mama. L: Je wilt toch FISI0THERAPEUT worden. Ch.:Wat is dat nog eens

mama ????????

'


Zo

Ons interview gaat verder, Heb je wel eens een wedstrijd gewoànen? Ja hoor, afgelopen zaterdag ben ik in mi3n klasse clubkampioen geworden, met twee nieuwe persoonlijke records erbij' Dan worden cijfers, getallen,tijden en afstanden genoemd, en Christophe groeit met de minuut ' lrlat valt er nogmeer te vertellen over een jongen die za behept is met zijn atletieksport' Atles valt in het niet, De te Iangzame auto (R4) van zij n vader, zij n lievelingskost: Frite met Bief, eén diÉg bliift wel overeind, zijn neefje Robbie zijn beste vriendje. hlant vult Smeets is en blijft VAN ONS SMEETJES H0ET JE aan:" gesprek Bobbie het HET HEBBEN. " ', trotse moeder(Lucy),kon niet nalaten ons nog enkele prikborden met medailles te' tonen' bravo Lucy HOBBIE SMEETS 11 JAAH

is aan het woord, en dat wordt' lachen geblazen ' Toch lukte het ons te ervaren, dat hii als meisje lang-smal en blond verkiest, iets kleiner dan hem€fl zelÍ omdat het anders niet zo fraai uitzíet, herhaalt altijd dat die is, hij een rasechte sMEETS X ''VÀ ÖS SMEETSJERE , MOTïE ZE UT HEBBE. DAN hAA}t hij ook de naam: Yàfi zijn beste vriend erbij, ook eeÀ smeets, neef ChristoPhe. rA-rrteam Rob ziet graag Cowboysfilms maar ook het mag zich íerrrËugen oó zijn belang9t9lling 6 ; klas basissóhool-leerling. Hii is wel tevreden met vaders ( joeps'datsun) auto' maar 1?1-1ater toch maar ( als beroepsvoetballer) P0HSCHE rij den. SiiOs zijn 5 e jaar, is Rob lid van de voetbalclub RKVV t,,AUÉACH. Hij speelt op het D-eIftaI ' Rob, traint ook weI graag rondjes op de Cooperbaan van de STB, maar zou ook weI graag springnummers

erbij willen doen. AIIe sport op ïV verslindthij, maar zijn favoriete voetbalctub is PSV met Ruud Gulith. Bedactie: Een levendÍge iongen deze Bob, ik denk dat bevlonderaars van voetbaalsport, flog veel genoegen zuIIen hebben als Robbie op het veld komt' Eentj e ,lie het gras opvreet om te winnen. . . . . '


ÏN

GESPBEK

MEÏ DE JE UGD

VAN S. T. B.

0p de foto:de Huldiging van Bart Smeets ( de winn3?r v?n de 4 km bergafwaartsloop) omringd door !I-j.n rivalen: Rob smeets, Marcel Minnartzl Cf,risSmeets, E11-en Baemaekers, Bas Rij ken, Boger Igp.le Hàddrix Guy Hijken en Maurice Hendrix, en Hug-o v. Goor. 0p bezoek bij Bart en Bob Smeets

Bij binnenkomen, ik kom de jongens interviewen voor ons STB-cIubblad. Joep, kom binnen, ga zitten, kij k niet rond, r^/ij zijn aan het verbouwen, wat wiI je drinken, wat jammer....wij moeten nog even weg.. Bart:"Jank dor Pap, dea meneer kunt toch vur ös"" En dan de eerste vraag: zeg Bart, jij bent 13 jr. Heb jij ook aI een meisje? B. : Nee. Rob. : j aweI, ziJ heet--elaudia,. Dan even alles opgesomd: Bart wil Iater ook kapper worden, hij hplpt zijn vader we1 eens, niet bij de klanten, maar vegen en _osk- ureI..e.ens a.f re,.keneqr, aan de .k.assà. Rob er tussen door: Ik wiI later ook kapper víorden maar geen haren knippen, alleen maar aan de kassa zitten. Neen, ik wordt eerst BER0EpSV0ETBALLEH, PB0FFFESI0NAL; weet je, net aIs mijn 0pa en mijn vader, dat víaren ook twee heel goeàe _

voetballers

r


3a

is nu nog D-jongen bij Ach.Top. hij 14 en is dan C-jongen. Dat ' vindt hij teuk, omdat hij dan op de.B00 m en 1500 meter mag uitkomen. Deze (midden) afstanden liggen hem goed. Bart won ook meerdere wedstrijden in zij n leeftij dsgroep, o.o De Schinskoelenloop De bergafloop van SïB en de Maasloop in Elsloo. VÉrder is over Bart nog te vertellen, dat hfj de 2 e klas Havo op het Eykenhagecollege bezoekt, zijn favoriete voetbalclub H0DA is, 4 zwemdiplomas heeft,klarinet speelt bij harmonie Laura, heel graag sport kijkt op de T.V., later P0RSCHE wil rijden en de popgr.oep QUIN fantastisch vindt. Nu víeer Bart: Hij In november wordt

D]ANA

HOOGMOED

LAAT ONS

WETEN:

dat zíj 1.7 j aar is, en haar moeder Lies heet. 0p de vraag waarom zLJ minder vaak komt trainen op de baan, antwoordt zíi: Dat ligt aan de mam. Een van har hobbles is DÏSCO dansen en muz j-ek luisteren. Oo,k Diana is op dezelf de school ats Bas, Guy , Boger, Maurice, Rick en Paul. De tlrJinkelhof heet onze school Verder weet zíi nu ol, dat ze later kapster oflen schoonheidsspecialiste zaI wdr-

den.

Met "Webster" aIs favoriete T.V-Programma laat zíj ook nog Jos Brink met het prog:am ma: "ti'ledden dat...." haar belangstelling gunnen. Diana zít op de 6 e klas lagere school, buiten Iopen op de baan , zou 7ij ook graag nog iets anders wi1len doen bii de STB. Hoogspringen bijvcorbeeld vindt Diana fij n. ZiJ is een trouwe lezeres van ons STB-cI blad merktte ik, want op de Iaa'Ëste bladzijde van die hond die dood is gegaan, vond zíJ erg verdrietig. 0.ja., ook Diana heeft 2 zwemdiplomas.


teverlng.van: Orthopedlsche kunst en hulpmiddelen Tongersestraat 12 62í1 l-N Maastrlcht Tel.045 216773

,.stoÍmong

-orthopedle

ICT(EN

I,

VOERENDAAL

iIAASTRICHT

Valkenburgerweg

Bemelerweg 90

4

I

lel O45-75l7OO let 043-621515

TEGELE}I

SITïARD

Het Croene Kruis Parallelweg Nrcl 2 Hulsberg


Topproducten uit de hele w í J\

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aanslultmogellfkheld op de GOM alarmcentrale, goedgekeurd door Min. Y. Justitle T.B.B.S. eÍkend

Lld Uneto

GOM Beveiligingstechnlek

Barbarastr. 26rGeleen Tel- 04494-47 235.


[nJij hebben er nog meer bij de nu op bezoek bij de

STB,

(7 jr) en GUy (10 ir) RTJKEN 0p de f oto: de fruiOigÍng van Bas, als zijnde de jongste deelnemer bij de 4 km-bergafloop. GEBB0EDERS BAS

is op de 4 e ktas en wordt 1ater piloot of Doktor. Beide beroepen liggen na aan zijn hartj e. Bas daarinteg€o, wordt net a1s zoveel andere STBers P0LITïEMAN en wiI boeven vangen HoeweI de auto van vader Jos nog wel voldoet in hun oogjes, kiezen zij later toch allebel maar voor een POHSCHE. Bas dbet op school het allerliefste tekenen en Guy vindt gymnastiek het fijnste. Het vak geschiedenis(vanwege de spannende verhalen) mag zich ook verheugen op zijn belangstelling. Bij dq welpen is Bas in de groep "800D". Guy, ook nog weIp, gaat binnenkort samen met Maurice. en Roger over naar de verkenners. Beide jongens vechten met elkaar zoals dat hoort, waarbij Guy, zijn broertje Bas ook wel eens laat yrinnen, om de aardigheid van het ruzíe maken erin te houden. Gyu

rr,1


34

Wat de vakantie-genoegens betreft: is bij beiden de watersport ( met name zeilen) favoriet.

Zíj hebben beiden dan ook aI 2 zwemdiplomas en tekenen zetLboten bij het Ieven. 0nze redactie kreeg van beiden nog een tekening mee van een schip met vo11e zeilen. Gul zijn deze RïJKEN-jongens in ieder geval. Dan wordt er een vraag gesteld die ( zoals Iater bleek) een beetje pijnlijk overkwam Hoeveel zakgeld krijgen jullie ??? Bas. : Mama, wat is dat, zakgeld ? Moeders.: Mijnheer U maakt hier dingen Ios, die nog onbekend zijn. Zo zíe j e màar r/íeer, hoe j e als redactie -medewerker in de fout kunt gaan 0verigens mogen ook de ouders van Bas en

Guy

trots zijn op hun kroost.Met ' A " team en films braar hoge golven in voorkomen, ammuseren deze jongelui zich opperbest. 00k op de Cooperbaan zijn beiden erg vlijtig. Waarbij weI nog vermeld moet worden, dat ook deze pupillen graag meer zouden wilIen doen, dan alleen maar I oop s port

Uit gesprekken blij kt dat de S.T.B jeugd ons clubboekj e niet al1een leest, -,i maar verslind. Dat is een goed

teken.


35

pE sïB-JEUGD AAN HET .l,toonD 0p bezoek bij onze 9-jarige tweeling MAUHÏCE ert BOGER HENDHIX.

0e redactie.arriveerde om ca 20.00 uur. De gebr. Hendrix waren aI naar hun kamer en konden dus nog wat langer opblijven. Zíi arriveerden dan ook in pyamae(met de loopschoenen no.g aan). Hoeveel zakgeld krijgen jullie per week? antwoord van beiden: 1 gulden.

Is dat voldoende? H: (even naar mama kijken en dan) Hmmm. Ja Kunnen jullie ook zwemmen? antw.: Nou en of, allebei 2 zwemdiplomas. Wat is jullie favoriete vakantieland? R. : Zwitserland,0ostenrijk en Frankrijk. M.: .....daar zijn wij toch aI overal geweest AIs jullie bij de SïB trainen, víaar lopen jullie dan 't' liefste? M'.: opde baan. B.:ïn de hei, over alle crosspaadjes. Hebben ju1lie ook nog andere hobbies? Ja, beiden.:de verkennerij. R.: nu zijn wij nog bij de weïpen, maar binnenkort mogen wij s'avonds gaan, bij de verkenners. Wat zouden juIlie nog voor andere sporten willen doen dan M:

:

lopen? M.: Ver- en hoogspringen. H.: Speerwerpen en springen, maar alle atletiek vind il< Ieuk, ook op de televisie. M.:ik ook, ik kijk ook alle sport op de T.V, vooral motorcrossen als die zo hoog springen.

Vechten jullie wel eens samen? Ja hoor, wel 10 keer op een dag bekend Maurice. Roger bloost en kijkt zijn vader aan.

Zo vaak ? dan moetenjullie wel aI vroeg beginnen I H.:Ja. ...zodra pap naar het werk is beginne !Íij.. 0p de vraag wie wint, h,as het antwoord heel duidelijk: 2 keer " ïK '. De gebroeders Hendrix zijn op de lagere school samen met de broers Mulders en Hijken. Ook zij willen later politieagent worden en...... P0RSCHE rijden.

Bij vertrek: Mijnheer blijf nen wij nog wat langer opblijven.

nog wat vragen, dan kunEen

heerlijk stet

deze 2.


513

DE ESTAFETTEKNUPPEL

AIs vervolg op het eerste gedeelte van de estafetteknuppel, volgt hier dan het 2 e deel.U hebt de vorige keer gelezen van de voorbereiding naar mijn eerste marathonloop in Rotterdam. Na zo'n marathon is er een tijd van uitrusten en bijkomen. Deze rustpauze mag niet telang duren, anders vaI je teveel terug in je conditie. Goed, na een weekje rust volgde de voorbereiding op mijn eerste hele triatlon in Almere.Met !'lim en Sjef werden plannen gemaakt.Deze plannen hielden in, zoveel aIs mogelijk samen te trainen en op te bouwen.Het fietsen vraagt enorm veel tiid. Soms trainingen op de fiets van meer dan 6 uur. Vanaf I weken voor de wedstrijd in AImere, trai-nden ik gemiddeld 20 uur per week.Vaak pakte ik een middag verlof om toch maar een lange fietstrainÍng te kunnen maken. Dan komt de tussentijdse proef. De t/2 triatlon van Stein. Met de herinnering van 1985 nog vers in mijn geheugen, ging ik toch een beetje met angst in mijn liif van start. Deze angst bleek achteraf geheel overbodig. Het zwemwater had de aangename temperatuur van 23 gr. ïn'85 was dat 15 graden. Ik heb het nu nog koud als ik daaraan denk. 0ok het fietsen ging beter dan het iaar voorheen en na 3 uur en 26 minuten startte Ík aI met het Iaatste onderdeel, de Ll2 marathonloop.Het was inmiddels bloedheet geworden die d"g, meer dan 30 graden. (dezelfde dag aIs opening van de Cooperbaan).Er was echter veel en goed publiek in sTein. De vele sponsen zorgden voor de nodige afkoeling. Het hele parkoers stond bezaaid met emmers water en tuinslangen. A11e drie konden wij terugzien op een geslaagde test met een echt Limburgs tintje. Vol goede moed trainden wij verder voor de hele van Almere.lllij hadden toen nog 7 weken. Drie weken trainden t,'/ii nog samen, toen gingen lrrlim en Sjef op vakantiestage in Italië en bleef Harm alleen.


Uw adres voor alles wal met テュietsen le maken heeテ考

Tlttbq Holgant 30 Nlcuwcnhagcn

I t

0.5-tt25a5

Slrocpcrrlr.

I

Schacrbcrg

0'15-Ot3O3t

r/,

functionele

sport mode

LEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAツァ

.

WATER

B.v.

SANITATR

VOOR SANITAIR EN .REPARATIES AAN WATERLEIDINGEN, AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN.

EICEN SAN I テッ AI R-SHOWROOM geopend: moondog tlm vrildog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot |i.00 uur. DIVERSE AANB'ED'NGEN IN SHOWROOM-BADKAMERS ! lltscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 005 - 213661


Àflt

SOhTY

".r..n

r.t.liͧt

t't"*0t^ "*

IÍfitÍli! pHtrrps 6

(Buknerht

*go§E

rH;

illtussl

n^

w

EgtrE!

ir^l'#

Hoover

)*aueuxxt ,YIVI

{c7^\

lrLAl.iilLlZ,.

llfiele

,)

),ll x-'t

]

Em C7'tJ

@nffAcHl

Handelsmij Kremers B.V StreepeÍslÍaal 72, SCHAESBERG Verkoop en adminislÍalie: lel. (XS317657 Filiaal: Kerkstraat 324, BRUNSSUM

Tel.04í271225

Seruice aídeling: StÍeeperslÍaal 72, SCHAESBEBG

Tel- 0{5-313267

EENEXTRA ZE;KERHEID UOORr

.IGARANTIE

.§ERUIGE

'UERfR()t liíEl'l


77

I

I

t,'ĂŻ$,[;];,,r*Ut*fltil1, r'.,,

0p de foto: Huldiging van de twee suksesvolle triatlon-atleten door de vo0rzitter van STB. Al1een train je bij de STB eigenlijk nooit. Bij veel fietstrainingen had ik steun van Harrie Raemaekers en bij de looptrainingen, het gezelschap van Ton Starmans. De laatste weken voor Almere waren eigenlij k de moeilĂ­j kste. Het ging allemaal wat te Iang duren. De overi-ge gezinsleden ( vooral Paula mijn vrouw) werden ongeduldig. De normale huisetij ke zorgen

kwamen grotendeels bij haar alleen terecht. Met 4 kleine kinderen erbij, dus een dubbele taak. Dan breekt de grote dag aan. Ik had met mijn familie een vakantie-adres in Harderwijk. 0m 06.30 begint de voorbereiding voor het eerste onderdeel: 3, B km zwemmen in open water. Er meestal wat goIfsIag, en dat betekent dat je ook nog soms wat water inslikt.Terug op het strand neem je snel ( ja alles moet snel) een warme douche. En dan hup op de fiets voor een 190 km lange fietstocht.


38 De eerste helft ging probleemloos. In Dronten was het keerpunt en toen kwamen meteen problemen.Er bleek nogal wat tegenwind te staan. In grogpen f ietsen ( dIs uit de wi-nO) mag niet.,. dan - vol!t diskwalificatie. Dus , trappen geblazen. Na zo'n 150 km voel j e j e krachten uit j e benen !'regzakken, dan speelt de wilskracht een hartig woord je mee' Eindelijk weer Almere in zicht. Na 10 minuten rust en een zalige douche begin je aan het laatste onderdeel, de marathonloop. Nu nog maar 42,2 km rennen en dan ben je er vanaf hield ik mii zel-f voor.Ik zal- maar niet vertellen wat dan nog allemaal door je hoofd gaat, anders moet ik dit he1e boekj e volschrij ven.

En dan is het zover, nog 1 km. Duizende applaudiserende men sen aan de finish. Iemand duwt een bos bloemen in je hand. Je voelt geen vermoeidheid meer, geen Éiin, alleen nog maar geluk en triomf' Daar heb je nu drie jaar voor getraind en naar toe-

geleefd. Eindelii k. óirect aan de fiÀisn staat Paula met onze kinderen. Vreugdetranen, handjes schudden, kussen in ontvangst nemen. 00k van vrienden en kenissen van de sTB-c1an. Dan ga je voor de derde keer die dag douchen, Bo"' rrret vrouw en kroost naar Harderwij k terug, waar wij allen te samen nog een weekje heerlijk vakantie door' brengen. Zo, IK HARM van G00H , ben nu van de schrijverij af. WeI komt er nog iets bij van Paula en de kinderen. De estafetteknuppel geef ik door aan onze (uit BeIgië afkomstige) S. T. B-er Leon Fels. Veel sukses Leon met j e story . Groetj es, Harm. BRïEF VAN PAULA van

G00R

plaatsgebrek, beste lezers, kunnen wij in deze uitgave de ingezonden brief van PauIa niet publiceren. Dat moet U dus nog eens te goed

Wegens houden.

,


De SïB-JEUGD AAN HET t\,00RD

59

Ingezonden door Nancy van Goor.

ïk vind het leuk om te rennen op de baan.Maar in het bos vind ik het ook leuk om te rennen.

en het turnen vind ik ook leuk.

Maar de wedstrijden vind ik niet zo leukren als wij aan het rennen... dan k9me1 hrij een boom tegen die om_ gewaait is en dan_mogen wó van Jo EÍjk op de boom gaan klimmen.

G00R. L.à , ,. rq,k om samen §'1 * l, ::ïtij:^'1:ol!:l-:"!i. Hugo, de andere kinderen en Jo Tet -\ I STUKJE VAN MABTTJN

van

|

te lopen op de Cooperbaan. .Eyck VooraI estafettàlopen dàet hij graag. Vaa,k krij gt hij een f f uii -van Jo E;;ck en begeleid hij de baantraining uuí

,3T"!hongroep op z ij n fluit 9". net Ir-efste

ffi\

V

.

Iiefste.zou hij elke wed_ strijd wille.n lopen.Als l,taiti3n wel eens iets van zijn eten overlàat,wat niet vaak gebeurà, dan hoeven víij maaar te zeggen ,dan_kun jij ook niet goed is zijn bord sn e1. leeg.dus voor maiti5nlopenldan i; lopen a11es.. Ik vind h

STUKJE VAN HUG0

van

G00R

te lopen, maar ook om door bossen en door de heide te Iopen.Maar ook om andere sporten bij de STB te doen, zoals hoogspringen of verspringen dan a1leen maar atletiek.Binnenko:t doe ik een crosloop in december. Ik ben aI zo'n half jaar bij de STB en ik heb 4 of 5 wedstrijden gelopen.en toen ben ik boven d'e vijfde plaats gebleven maar ik wi1 doorgaan tot onder de vijfde plaats. Geschreven door Hugo v . Goor. Beste Nancy, Ma rtijn STB-clubbtad v indt

en Hugo.De redactie .i

ullie inqezonden

HAHDSTIKKE GöED.

van het

stuk j es


4o DE

1 sept. 4, 5" 5u 7u 9', 10, rl 14

1-5 ,

18, 18 18, 1g,

rl

2r*

NAVOLGENDE CLUBLEDEN FELICITEREN WIJ MEï HUN VERJAARDAG

Huub Prevoo Bené Jongen Guy Bijken Henk Thijssen ltrlim

Eleveld

Baymond

Starmans

Mennens Eyck Karel Trags Jan v.d.Boogaard Thea Mevissen Paul José

t

oct. Sybille v.d.Broek

2

" ll

10

It

Karen Strating

It

Herman Jacobs Huub Brouwers

L1.

19 22 25

ll ll

Í

30

I

25

It

c.e

2 dec 3" 41r Harrie Crij ns 9" , Huub Erkens L\ Bas Rij ken DaniëI1e van Rooy12 t3 * Angelo Spiertz 1-7 Reno Vogely 1g , Frans Pierik 2t Frits Pasing 25, Jo Simons 29 Ridderbeks Sjef ,

19, 21 . 22

r!

22,

26,,

Leo de Hartog

Monique Vonken

Raemaekers

4 nov 5tt 6" 9" . 16 19 .

Jessie Bolk

Albelt lieberg ', lo

Fred Pierik Sjra Baumler Pierre Lahaye

rr

Henk Schiefer Rick MuIder

Van de redactie:

v. d. Li-nden

6

22, 24* 26,

19

Piet Dings Ivo Berden

il

Marie-ïrene Raeven !:# Jos Vroemen

Kiity

Henriette

4

rr

!r

31_

Cc;'ina

Hensgens

Felisa Steengraven Lies Hoogmoed

Rosette FeIs Jan van Hees Alexandra Bolk Sjef van ooyen

Nathalie Starmans Jo van Rooy Ger Hamers Freek van GeIder Sonj

a

Messing

Jack Gerards.

0ns volgende clubblaadje verschijnt weer de eerste week van 1987 Hoe meer ingezonden stukken, des te leuker is ons clubboekje. Deze uitgave is daar een voorbeeld van. Uw copy inleveren voor L2 december 1986.


Beste sportv-riendea,

itj.i stè}lea ons aan U voor a1s een sportvereni-ging, ,!{aar het mogelijk is dat beginners en gevorderde iopers, sa,men kunnen sportel1 metr de gerouii.neerd.e wedstrijdlopers. t{íj d.oen niet e,an d.e konventionel-e athletiek op de baaí. Onze sportactiviteiten zijn !íat men in de voLksmond noemt ale ,r ,lÍLÍRLOOPSPOtTffi. 'r" Voor de nederland.se sportbond K.N.À.U heet dat:

?resathletiek.

Bij oaze groep is de doelstelling dat het meedoerr belang?ijker noe* ziin dan tte prestatie. Yermoedelj.jk is àit ook de sportbeoefening d.ie U nilt kieustr. Is dat zo, dan bent U welkom binnen onze g?oep. Deslcund.ige sportbegeleiders staaÍr tot {Jw besohikJcing. À1s enige ei.s stellen mij: dat tJ zeLf, zorg àt:aagt voor een med-ische keuring vooraf. Oas

trainingsgebied ligt in de gehele Oostelijke l{ijnstreek,

a1s oent:rrrr het prachtige natuurgebieal van de

àe §chinvel,dse bossen. Sj.nnerrkort

king over een Cooperbaan. Onze clubtraingen

zijn a1s volg!:

- Zondageorgen

(zoner) (winrer)

8.-", uur r- uur

- l"laandagavond (zomer) 18.30 uur (winter) 18"30 uur (winter) 21.30 uur - Dinsdagavönd

(zouer) 18.30 uur (winter) 19.00 uur

- I"loensdagavoíd (zouer)

18.30 uur

mèt

BRIINS§UMIItrRHEIDE en hebben wij tevens d"e bescbik-

Trimuen/ joggen/duurlopen

in de tsrunssumerheide. Trelpun! ;Parkeerplaats Schacht, Schachstraat te Nieuwenhagen. (nabij l'ennispark T.C.N. ). Marathontraining. f| t/m 3 uur" Febr. r/m Okt. Duurlooptrainlng. 1| uur. Nov. r/n Febr. Zaaltraj.ni.ng. tr'iLtnes- eu skigymn. Okt. t Mrt" Baan§ raining Crosstraining voor wedstrijdlopers. (Plaats 1n overieg) DuurlooptrainÍng" 1f uur.

(winter) 18.30 uur Vr

i jdagavond

(zomer)

18.30

uur

(winrer) i8.30 uur

- Zarerdagmiddag (winter) 15,30 uur (winrer) 15.30

uur

UarathonEraining- l| t./n 3 uur. Febr" t/n Okr" Duurlooptraining. I| uur. Okt. tlm Febr^ Baan€raíning okt-. Ë/D MrÈ.

Rolskitraining Okt" t/n Mrt.

(vg1s af spraak)

l{ilt U meer weten over onze vereniging, bel of sohriif naar onze secretaris Rob Bo1k. Tevens het adres voor j-nleveri4g/ aanvragen Ur,r inschri jf-f ornnrlier' I,let sportieve groeten: bestuur en leclen van de SPOttT- en TIIIIICLUI BRUI,ISSIII'II,iERIIEIIIE.


Vraag vrijbliivend

* GLAS IN LOOD N

oÍferle aan.

Gratis deskundig advies,

, GLÀS IN KOPER GI.ÀSREPARÀTTES

" RIJKSSUBSIDIE

OP DLIBBELE BEGLAZTNG

vooÍ dlo ítorter glar is dir het aangewezen adre

&ief -anOoTen SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL I'T}IT GF]RROKIiN

tlEl, DAN 045 3l l'11:l Na 18.00 uur 0.Í,5 ' :tl:r222 Streperplein 10, Schaesberg Prive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJHEil!

Alle soorten limmerwerk. Levering en plaatsing van hardhouten koziinen met enkele oí dubbele beglazing; ramen, deuren, koziinen en trappen voor nieuwbouw en renovatie.

De Haen AANNEMER$ EN ïIMMERBEDRIJF

SCHAESBERG ACHTEB DEN WINKEL42 TEL 045-318849

Werkplaats: Streeperplein ÍO

STB Clubblad 1986 nr 6  
Advertisement