Page 1

Theo SchmeiÈz Gravenwee 56 6471 VZ Eygelshoven CLUBBLAD S]T.B. 2E JAARGANG NR 5


c\

lo\Í\O\ON N c.)cON@Ir) \O ctNOlF\O aO H-SaJdr) \O dN l4§l ca.nNcOÈN Ilo\ll I r} tó -Í tn '.n . tn $-$-ï-ï-r3\t

cooco

\o .o

o50 Lnlr ... t§ .u") É -s 30 r^.d

.o(Ja)

=

CJ

.r-l

cJ .F{

lro O qÈ

..{

UJ

Ï9 'íE

l-l

H

í ll -.4

I.dÉO =.cDu) ÍYr{rdÉ Í.J"1 Y '' ii

=

t,,§

:+J0J z o ÉÉ J"dir t^ .o è0 50iFl

ïn :o Eo,l .Íls ól.ik Z É Óo..{l 'il d, * Íl* CO ! É lrlÉ

..1 cl I §J COo+r>l 4(dodlJ J..ioti f) F- rr oJ O \ocD À =

O * 3,S? J

l.J

7 .X gl il:Xr^ ín ï: Ëë -)

CÉ r. IV^^i-*

.+.r

q-r p

o 6 5##5

.É ><.d o\o U O U:tr a cn '.n r\ }4 -t d -É.a cl-t4od U (d\oÉ li -O.tn+J o e3or(\i F- -Í r-'$ lr caM .4\o 0J \Ot e\O ^N 6 ! àO JJ

d_

rl 50 0)

.o l.{

'-1

.(í o'

.rt F-l .-o

d .-l

>

c)

É.

I

Fl

rJr-1 d ..r dB .Fl

H

a

lr

Èr

o

]J al

HU Jao ok uïg .'-)

oi É Ur oqJ(J0J >'rp{tQ

6&

0.)

li!É+J

tltl

.i t{ lJ+J

..

(J

0)

+J

É

(). ()l.i

b0 .r.{

Ë. Éca aJ. *-

VE

0>al

.A rli .+J lJO

rlt.t o

cJ

"Fl

"d

0.1

+J -O È

-iO+Jal

-É .É ufi .í co

Ba. É{J qi(,J

r+-

lr -l d '-l

a,

-Í rn

ca

É. .rJ

ii 0Jn c4 c' .\o otn

r-l d !. (J0\ 0J -* cJl{

vru

!J BOJ

.l)

r\ \C>

v) .r{

rJÉ tn i.{ .r-{ o oJ.U(/ 0J {J +J fr É -r' ! d ö0t{ 'rl+JÉJ NOi'r{,

rJ

cl

d-('| É

r.

OJ

o

'tl !M

ir

o oB ."J Éca! tn >. c4 kl +r U)'U O, e .o i{ o o (] 0 l{.i id(}-t'rB

\c

/U MèO .

Ë

$ qJ

o 4.0 >,

H

.

É

r'-

§d .d lr .*J o! lr

d#lJcoao.r{ q) cnco oÈ .co o 508 .{ \O .r{ 50 O -d b0 B O g N^Jr{ r{ 0J .-i r,O sJcnM.o cJ rn o,d .o. rrr.H Ë^ f{ g ir O"l 0J}Z fl aJ -d (., +r .G 504,.d (,,) 50 ^ (, 'nii o (d .r{ ..1 l.t (J'.rd É lí14 0J ^rJ (d

o lr6 M ^-r É ^§ -l .ti.-{OO.rJr{

d

U7

Ar X _? -t !

^>^^ar O A U)rJi Otr-Ol{co d (jM d 0J-Í

.d

.,r

o

c)0()0,É>

:

o.)

o-.{ o a Éqi -1 Fr r{<H :qO

.JFlr+-{'-J lr-l 0r0ioo(J-oo rrtr HI{HFH td o(J ..u .od. è!Ë!à0 !frÉf{.H

q) (n

dd

ZU 'l4O Ék ÍÉ

É

.Fi (^,

.rl

lr(]

0,, É 1-,

a a

X! \Od +JÉ

a

a

a

M a

lr o

'r{ t{ aÉ f{ §d

ö0

Yl à0 OJ

Í{ o

'11 ,tÀ

0

§ 3

t

(J


INHOUDSOPGAVE CLUBBOEKJE

STB, nr 5

1986 (sept.)

Aan de inhoud werkten mee: Jo Simons, Frd Strating,Wim v.d. Linden, Wim Starmans, hlillem Marcus, Harm van Goor en Jo Eyck. U

2 3

4

Ieest op bladzijde.. over voorgaand'clubboekje 0pening Golfbaan Brunssum Nieuwe leden bij S.T.B. Commentaar

5

Besten-Iijsten wedstrij dlopers

6

Vakantiegroeten Van Zomerseizoen naar najaarsmarathon Becreatief marathonlopen, kan dat nog Clubrecord Coopertest. De nacht van Gulpen

I I

12 1_4

16 18 19

20 23 27

29 30 31 32

STB

??

Koppelloop S誰B/B0KB誰JKL0PEHS. Uitslagen Baanwedstrijden De bergloop van Julich.

De ESTAFETTEKNUPPEL blijft bij Harm Nabeschouwing Fam.Sport-en Speldag 1986 Nabeschouwing opening Cooperbaan.

Bedevaartsloop op de helling ??? Subsidie bij aanleg Cooperbaan. Duursport ACTUEEL, een nieuw sportblad. De restUes) waar elders geen plaats meer voor was.

U mist de wedstrijdkalender. Hiervoor komt een losse circulaire. U mist de verjaardagskalender. Dat komt omdat de vereniging met zeker 25 leden gegroeidis, waardoor eerst de ledenverjaardagslijst bijgewerkt moet worden. Dat hebt U dus ook nog tegoed. U mist ... meer variatie in de artikelen. Dat komt omdat Uw eigen copy voor ons clubblad niet bij de redactie is aangekomen. Dat laatste kunt U nog goedmaken. Ons volgende clubblad komt pas over twee maanden. Veel sukses. (inleveren voor 20 oct)


)

COMMENTAAR OP LAATSTÉCLUBBOEKJE

Nieuwe typemachine Beste redactie.

?

Bij deze wil ik jullie van harte jullie supersonische electrische

machine.

gelukwensen met

aotomatische

schrijf-

JI^!1" mij best voorstetlen dat jultie daar ApEIl9ll_"e fiin. rk vraas mij echtór af, uit werke

RIMB0E

jullie dít

appaiaat gehaald hebben ?

Er zit namenlijk geen "C,, oó. Sedert jullie in het bezit _z,ijn vaÀ bovengenoemde schrïSfmacnine, heet ik MABKUS in plaats van M A B C U S: WiILem.

maakt ons geen flous aus, willem. Schrij f ons maar hoe je heten wilt! Markus met een kleine willem of Marcus met een grote [/,,ILLEM. 0nze nieuwe machine kent alles.

redaKtie

STB.

S.*'\

4-DAAGSE

van

NIJMEGEN

Voor zover ons bekend, hebben twee STB ers deelgenomen aan de 4-daagse. En met sukses. ll'lii feleóiteren Piet Dings met zijn inmiddels aI 4 e deelname maar ook de debutant voor deze sportdiscipline

Pierre

Lahaye.


'Tr+

.ffi

Ti;;"",,"o"^ -'raeen:,,r."ffi M

rËffffiffi *noiJJ*

L-

///'

Wrr" /

TegelEecialisten

qlli= w...q. iÍ.;::::

:'::'::::':' :.:':::"" 1'l ::::::j::::.:.::::::::.:-':::::,r:!:!.,.,::.i :i !::!:.!

!r!ri!!:!i :lirii:lriillilitiiri!:§i

I

:liÍi::!i:::i:iiii!!!!:::r'ii!

Carl Smulderssingel 101 6219 CA Maastrichl Tel.: 043-12606, 12607

Heerlen Tel. : 045-7í 8008 GEOPEND

:

: r.::::::::l:::::::j

GEOPENDT maandag t/m vriidag van 08.30 tot ',7.00 uur. zaterdag gesloten

maandag t/m vraidag van 08.301o1 '17.00 uur. zaterdag van 09 00 tot '13 O0uur

:.:.:i:::i:::.:::j::::::::::::::

::::::.::::.. .

.

:

.::.::

::::::::::

::i:j


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken UAil DE IOEUT

Boesberglaan 3 6371

CV Schaesberg

Teleloon 045-31 1625

rolluiken rckleuren rollrekken

h hout, 3taal, kumtstoí sÍt alhrÍÍ**rm lÍÉt hflrd-en èloctÍische

Hi.r*rg

YooÍ asdatb, iÈraakbGtÉiligang en aíslitingen

Wii lovDíeír uitshiteíd twaliloitspíodd(tgt rct ECHÏE gaídrtie uqlgeíÉ de ROMAZO voorwaatden. Toyens leyeíaírcier

van:

ZOiTINESCIIERiGN'

MAf,t(EzElt, .tlloezeËn, HmRElt, l,ot wwAt{DEN €n LUXAFLEXPROOTI('TEN. Wii rcpareren albs ondet gEíantb

!

lUlIGA zonurerlng

showroom §ttarderyreg 116 lperlen

íÈ

lrll

"

lsl. O45 721658

gorantle

instituut wonlmbouw

AannemersbedriiÍ

Riksen B.V.

RilKSEN Edisonslraat I Poslbus 31085 6370 AB Schaesberg Teleloon 045-316222


tl

I

3l ,l

'i

,/i

^\

rdu\

OPENING GOLFBAAN BBUNSSUM

Volgens mededeling van het recreatieschap, zal- op donderdagmiddag tt september 6.s. , de G0LFBAAN BBUNSSUM óff:_cieel worden ó"_ opend door niemand. minder dan prins Beinard. Agngezien dezg golfbaan qau aanleg en voor_ zieningen ook ioegankelij k is ,oö, wandel_ aars en trimmers, verzocht de directie van het. schap, de STB met meerdere personen aan wezig te willen zijn.

H"! hele gebeuren heeft veel publiciteit,

ook van de T. V. Daarom zou ,het bestuur van de STB het bijzonder op prijs stellen a1s wij een groep wedstiij d en re_ creatielopers die middag op de beén konden

brengen. ?: openi-ng

is om 3 uur. tr,Ii.j verzoeken de liefhebbers zich te wiIIen verzamelen om 20 minuten voor 3 bij de Cooperbaan. Liefst in herkenbare STB-kfóding. 0nze jeugdleàen zijn eveneens van harte ielkom. Met een redelij ke vertegenwoordiging kun_ nen wij ons t. o. v . het iecreatieócnàp eens revancheren voor hun medewerking ter rea_ liseering van de Cooperbaan. Uw aant{ezigheid voor een trim_ ?r" !ogmaals, loopje naar en rond de nieuwe G0LFBAAN wordt erg op prijs gesteld.Iedereen kan meedoen.

Het bestuur.


NIEUk,lE LEDEN

BIJ

DE

S.Ă?.8

0nderstaande personen heten wij van harte welkom binnen onze vereniging, Hennie Smeets ( donateurlidmaatschap ) it lt Rob Smeets

Bart Smeets Erika Handels Jos Rij ken

'lll lllt

(Bondlidmaatschap

)

( donateurlidmaatschap ) Guy Rij ken ,til Bas Bij ken ll fl Huub Brouwers !t ll Jan Mulder lt il Ria Mulder il Rick MuIder I Ă?l PauI MuIder I I Ranco Marcus Henk Thi.jssen (bondslidmaatschap) Marielle v. d. Burgt (donateurlidmaatschap) t1

PascaI

Pluymen

Het is verheugend, dat er bij deze groep van 16 nieuwe leden, acht jeugdleden zijn. Het betreffen junioren en pupiIlen. Dat is een teken dat er bij de jongeren ook behoefte bestaat in clubverband te sporten. Belangrij k is nu iets op te bouwen waar deze jeugdleden ook iets aan hebben. Alleen maar Ioopsporb op onze Cooperbaan is onvoldoende.

Deze vernieuwing van generatie moet derhalve door het huidige bestuur eens zorgvuldig bestudeerd worden. Voor de komende


5l algemene ledenvergadering m,oet dan een voorstel aan de ]eden hrorden'gedaan, hoe een en ander aangepakt moet worden. Bij de meeste verenigingen is het zo, dat

het aantal jeugdleden de MELKK0E van de club is, voor de gemeentelij ke subsidiepot. Dit mag beslist nooit het geval worden binnen onze Sï8.V. ,het opvangen, begeleiden en trainen van de-jongeren is in ieder geval meer hulp nodig-dan nu het geval is. Wie wiI daar nu eens serieus aan meewerken?? BESTENLIJSÏEN STB CLUBLEDEN

Van de Wedstrijdsecretaris, Sinds de oprichting van de STB-vereniging nu bijna twee jaar geleden, probeer ik zo nauwÉeurig moge_ lijk de uitslagen van wedstrijden waar clubleden van ons aan meedoen te verzamelen.

In. de eerste plaats voor ons eigen archief, maar ook voor de jaarlijkse bestenlijsten die wij oómaken Hierin worde clubrecords alsook p"r"àoniiSte records nauwkeurig geregistreerd.

Het verzamelen van uitslagenlijsten levert echter nog wel eens problemen op. Helaas sturen niet alle verenigingen de uitslagenlijsten naar ons secretariaat. Dit gebeurd zeer zeker niet, als de deelnemende STB-sporter niet via mij ( dus het STB-

clubsecretariaat) wordt aangemeld

schreven

oi vooraf ings-

ik de wedstrijdlopers uitdrukkelijk, om bij nalnschrijvingen zelf naar een uÍtslagénÍi5st te vragen of te bestellen. De bedoeling ié Oezé Iijsten dan aan mij te geven. Alleen op deze manier is het voor mij mogelijk,het Nu.vraag

noodzakelijke secretariaatswerk nauwt<eurig n:_5 te

houden. Ook de prestatie,

bij de diverse triathlons i-k graag voor ons eigen archief. Bij

voorbaat mijn dank.

had

Willem v. d. Linden (senior) .


6 VAKANTÏE GBOETEN KOMEN VAN:

Barcelona Malgret de Mar. paul Mennens en familie. Ita1ië, Lidodi Jesolo.André Vogely,Betsie en Reno. 0ostenrijk,Grossglockner:Marie-Iréne en Nellie R. Frankrijk, Le Pont D'arc.Rob Riksen en Esther V. Frankrijk,Llisle sur Sorgue.familie Ridderbeks. lugo di Garda, Sjef.Stinij en Francesco v.0oyen. Frankrijk, Mousters Ste-Màrie.Jan,Annelies, ór"n en Nancy Wegh. Schweiz , Faulhorn . Pierre Starmans , Marie-Louise en

Nathalie. La France,Les Landes Touritiques.Mary en Hub prevo. Cote D'azur,Wil1em,Marjo,Ranco en Birgit Marcus. Lagi di. Garda,Mia,Jo en DaniëIle ran Éooy.(Bardolino) 0ostenrijk Kàrnten,ïheo Scftrmeits.

CANADA,Edmonton. Raymond Starmans.

_dan enkele bijzondere groeten: Hinault,Mauris Zoetemelk,John De Bergloper en Riki Hendrix sturen een kaartje van Alp"Huez... HoggT

Jon Smeets stuurt orc de groeten uit 0tterlo. Hij was daar met zijn familie in het Rijksmuseum Krö11er-MtiIler en zag de schilderi-j van de B0NDE DER GEVANGENEN van Vincent van Gogh. Hierin zag hij de !{oensdagavondtrainng van de thuisblijvende STB voor de geest en kreeg ter-

stond heimwee.

Als laatste een kaart voor senioren, Ahl les boules! deze stuurt Rob Bolk en familie ui-tde Camergne France. Er zullen beslÍst nog meer kaarten en hopenlijk

ook

enkele goede vakantie verhalen nog binnenkomen bij de redaktie. U weet, dat er ook een beloning staat voor het beste verhaal. Doe je best, zoals Henk en Finie met "SCHWEïNE FLEISCH VERBOTEN. (clubboekje 3)

redactie

STB.


?

W # '{

'{í,

wij een afbeelding van een kaart uit frankrijk van Roger en Maurice, omdat er een vertaIing bij staat: Héé, pak de rots en niet m'n broek ! Dan plaatsen


B

VAN HET ZOMEBSEĂ?ZOEN NAAR NAJAARSMARATHON

Het

is

weer zover,

dit loopjaar in.

wij

gaan de derde periode van

Na een voorbereidingsfase voor de marathon van Botterdam en een periode van (betrekkelijke) rust volgt nu de voorbereiding van de najaarsmarathon. De meeste marathonlopers hebben aI vernomen dat het mijn bedoeling is begin october te pieken.Gedacht wordt dan aan de marathon van Eindhoven, maar ook Duisburg,Berlijn,Essen en Echternach worden genoemd.

Dus keuze genoeg. k'lij zul}en binnen de groep nog overleg plegen. Houden wij aan Eindhoven en doen weer een cyclustraining van I weken, betekent dit dat wij op 10 augustus weer moeten beginnen.Diegene welke eerder dan in Eindhoven een marathon loopt, zou er goed aan doen, ook eerder met de cyclustraining te beginnen. Omgekeerd ook die later een marathonloop plannen. Nog wat opmerkingen over de zomerperiode. Er hebben meer wedstrijdtopers de baanwedstrijden opgezocht. Een ontwikkelipg die mij deugd doet. 0p die manier wordt het accent van trainingen en wedstrijden meer gelegd op de snelheid.Het is en blijft dus een zaak van bijschaven van de basissnelheid alvorens vĂ­eer aan het duurwerk te beginnen. Binnen onze lopersgroep kunnen wij naast Jan Hoven weer drie nieuwe baanspecialisten begroeten. Het zijn Angelo Spiertz,John Borjans en PauI van Hameren. Dan nog enkele debutanten waaronder Ton Starmans, Kees Hoven,John Hendrix en Trea v.d.Linden. Eenoverzicht van hun prestaties vindt U elders in ons club-

blad.

wil ik nog opmerken, dat gedurende deafgeIopen peri-ode het trainingsbezoek erg hoog en stabiel is gebleven.Voorgaande jaren viel dit we1 eens sterk terug na de voorjaarsmarathon.0p dat punt ben ik dus zeer content.Ik verwacht dan ook een voortreffelijk najaarsloopseizoen en wens alle lopers nu a1 veel plezier bij hun trainingsarbeid. Wim van der Linden. Tenslotte


»frfrn0tfi, Chariot

en technische perfektie. De schoen is opgetrokken uit suède pigskin met extra versterking van pigskin zadel1eer. Uitwendig is driedubbel mesh nylon tricot t€egepast. De voorgevormde inlegzool bestaat uit drie verschillende materialen en past zich aan bij de voet. De gepatenteerde tussenzoolkonstruktie geeft de voet een hoge stabiliteit en schokdemping maar vooral een juiste "afwikkeling" van de voet Èijdens het 1open. De exclusieve diagonale Rollbar korrigeert de voet, indien nodig, op heel natuurlijke wijze. De buitenzool bestaat uit slijtvast rubber met extra versteviging onder de hie1. De kleuren zijn zilvergrijs met charcoal in de maten 5 t/m 15. GEEYER§ TUM.OTBERI'EIEI Nuth (bij Makro)

Tel. O45-244242

autobedriií Schaesberg, Ampèrestraat 18 t.o. draË en renbaan. Tel. O45-314646

Veldhoven, O.L. Vrouwendijk 12 Tel. 040-531900 Vianen, Eendrachtsweg 1

Tel. O3473-76474 Opel- cn teda-sarrlce

luto-phaEeil alle EcÍopGsG automotlelen.


§tukadoorsbedrfiÍ

J.NIEVELSTEIN SïUGADOORWERK SIERPLEISTERWERK

Dorpsstraat

91

BIHGELRADE TeleÍoon 04{92'2183

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Klsiikers Brandhoígtraal77,6372 KB Schaeeberg, tel. (O45) 31 96 55

.

Postbus 31229,6370

AE

Schaesberg

R.MULOER RICHTSPECIALIST

15

6372 AK Schaesberg (industrieterrein) Bank: AMRO Hoensbroek nr. 41.49.51.7 49

Edisonslraal


moonen-wanders bv steenhouwerii natuursteen grarmonumenten vloeren

rietrastraat 11

- 64Í11 LZ Hoensbroek - teleloon

(045) 214851

eussi/hoillamd gpbt. mcyeÍB bv ho€íten p.o.b. 2549 O45 222277

tr 565@

ol

217558


EI,ECTRO T§CIIHISCI BUBO

G.A.Hoevenaars 8 s[0t

II0EHSBn0EII TEt.?u008 ÀIDEBoRoLIIÀH yoor: uw adrcs llchhkracht;on iwahstroom lnstallatlos.

: -:liïil LJ

Bitter b-v. lnstattatie Technipk b'v' (voorheen vondenhotl Installatie

Sïirto

Elektronische installaties kabeltelevisie

E keÀd èlekbotechnÈch

inídlaleu

fi L""ï I"",í1r"3.

bou-r,

r o',

o

lndusttieterÍein De cramer

AIMON GLOODT BankieÍ: Ned. CÍedietbank Heerlen or. 23.09.01.61 I Gironummer 10.45.E50 G-íekening 099.00.01.407 Kv.K HeeÍlen flt. 17.314

Bankek

lnstallatiebedriiÍ Gas-Water-Sanitair Beitel I 12 6422 PB HEERTEN Tel, 045 - 42 l9 41

RIJB@AS BOVO ing. J.W.

v. Mieílo

3 5143HK Waalwi,k Tel. 04160 -34318 . Jan TooÍopstraat

ing. J.F.L-

Negriln

CuneÍalaan 29

AA Bhenen Tsl. 08376-5119 3911

BoschslÍaal 18 306 Postbus 5300AH Zallbommel Tel. 04180-4605

Adviseurs en SPecialisten in:

Rabobank ' Rhenen rek. nr. 36.70.70.030 Handelsíeg. Ulíechl

Nummer

63302

Pafen - PreÍab íunderingen - Prelab kelders - Betonartikelen - Vloeren - l-ateien - Daken


I BECREAïIEF MARATHON LOPEN ??? MABATHONïRAïNING voor najaarsmarathon 1gg6

ïn dit clubblad hebt U kunnen lezen, dat onze trai_ ner Wim, alweer met hart en ziel begonnen is aan de schema's voor het vervolg marathónseizoen. Voor hij met vakantie ging, waren zijn plannen al klaar. Nu moeten sommige marathonlopers zich niet laten afschrikken om weer opnieuw ie beginnen afs ze-fe_ zen over baanwedstrijden en opvoeien van basissnel_

heden enzovoorts. Binnen onze vereniging is een grote groep marathonlopers alleen maar REóREATIEF zíj willen (blijven) meedoen om deleorieiteerd. sport en niet zó zeer om de prestatietijd. Dat kan natuurlijk al1émaal mooi samen blijven gaan, althans in het verleden werd er maar al te vaak een mouw aangepast. Is dat nu wel aIIàmaaI goed en verantwoord moeten wij ons eens een keertjà afvragen. Waarom moeten de lopers van 2 uur 30 tot 2 uJr 40 nog drie uurs trainingen doen ? Iedereen propageert àat voor deze catagorie lopers een 2 1/2 uurs iraining maximaaal en optimaal is. Waarom moet de recreant of beginneling steeds het gevoel krijgen dat hij het toóh niet Éaalt, ten_ minste tijdens trainingen waarbij op hem ( of haar) gewacht moet worden.

Bij de opbouw in het voorjaar hebben meerdere be_ ginners reeds na korte tijO het trainingswert àp houtje of met anderó begeleiders öoeten doen. :ig"? 0p zich zelf helemaat geen Bij een àpà"r"àO "aàp. schema moet nou eenmaaÍ meer de nadiuk gerLiJ ,Ë"_ den op het moete.n en minder op het aankunnen. Daarom wi} ik voorstellen om bij de opbouw van de najaarsmarathon te starten in tilee groepen. Trekken wij de grens bij een marathóntijd van on_ der drie uur en boven Oé drie uur dan nËUUen wij


4o

al een goede schifting. Laten wij het voor 't ge"A" en de "8" groep noemen. Het doel is hetzelfde. De trainingsopbouw i-s verschillend. De "Bu lopers moeten zich realiseren dat zij meeer tijd kwijt zullen zijn voor hetzelfde kilometrage als de "A" lopers.Dus bij deze groep blijft het doel, eerst deel te rlemen aan een marathon als zij mak de

bewezen hebben onafgebroken

te trainen.

drie uur achter elkaar

realiseren wij dit nu ? Het sukses begint bij de geschikte begeleider. Ui.t de groep moet een begeleider aangewezen worden die door iedereen geaccepteerd wordt.Hij hoeft niet persé veel overwicht of gezag te hebben. De groep moet hem dit gezag of noodzakelijk overwicht gunnen. Uiteindelijk moet hij er voor zorgen om de hele groep bij elkaar te houden en wat nog meer en veel belangrijker is, iedereen het gevoel geven dat hij erbij hoort en prestatle levert. Dat moet ook eens aan deze of gene gezegd worden. zoiets Hoe

is belangrijk. Tot slot van mijn voorstel.Jullie moeten niet van mlj verwachten dat ik de "8" groep zal begeleiden. De reden is eenvoudig: Ik kan dat niet meer. Het laatste half jaar kamp ik met meerdere blessures en andere ongemakken. Het zal wel met de leeftiid

maken hebben zeggen sommigen. Dat zou best kunnen clenk ik, maar als het nog allemaal zo vlotjes

te

en gemakkelijk ging als vroeger, zou ik dit verhaal beslist niet geschreven hebben. Ïk had dan geu,oon op de marathontraining gezegd, jongens of rneisjes boven de drie uur, gaan met mij mee en de

snellere blijven bij

Wim.

Nu zullen sommigen zich afvragen, moet dat nou' Vroeger ging het toch ook goed samen, toen liep en tiainàe ielfs een Max van Wersch mee die toch marathon droomtijden liep rond de 2 uur 2O ?

Vergeet

niet beste sportvrienden dat de groep toen-

Oerii3a meestal 15

man

sterk

vías en nu tussen de

30 en 40 marathonlopers. Vroeger had ik het veel gemakkelijker en kon de individuele prestaties


lt van deze of gene gemakkelijk bijhouden. AIs je l0 f.?n of meer te getijk móet bégeleiden, kaË dat beslist niet meer. Het wordt dan massawek en min_

der goed beheersbaar. Wie moet nu de "8" groep gaan begeleiden ? Beste sportvrienden, ik kèn er zeker 5 of 6 binnen onze vereniging die dit werk perfect zouden kunnen dg"!.Ik. hoop dat iemand nu de moed opbrengt en zich ook eens enkele jaarjes voor deze kai 1aat spannen. fk kan hem verzekeren dat het 1euk werk is met een hoge waardeeringsgraad.

Veel sukses toekomstige sportbegeleider(s) Zolang het nog enigszins gaat, wil ik we1 blijven meedoen. Jo Eyck.

GES LAAGD

0nze clubgenoot Rob Biksen, slaagde op 27 Juni als arts. 0ok wel medicijnman genoemd.Proficiat Hob met dit resultaat. Leden en bestuur van STB.


4t CLUBRECORD COOPERïESÏ

sportief hoogtepunt bij de opening van onze sportaccomodatie " DE CO0PERBAAN S.T.B.,', was de recordpoching van enkele leden om het clubrecord te verbreken. Fred Pierik, beheerste dit met 3650 meter in de bekende 12 minutenloop. Bij de veteranen stond dit nog steeds op naam van de nu niet meer actieve Wim Meuffels met 3400 m. Een

De omstandigheden braren ook nog

i-ets anders. De eerdere clubrecords werde op de 400 meterbaan van de Afcent te Brunssum gelopen. Nu was het op de 300. meter lange Cooperbaan, dus veel meer bochtjes in het parkoers. Daarbij kwam nog dat het op 2g Juni een van de warmste zomerdagén van het jaar

WAS.


{3 Geen probleem

echter voor onze STBers. Het veel-

tallige publiek spoorde de recordjagers enthousiast aan bij elke ronde, zeker toen men in de gaten kreeg dat na I loopminuten een kopgroepje van 3 lopers reeds 1 seconde voorsprong had op het vroegere recordschema van Fred Pierik. Tot I mi-nuten had Paul van Hameren zeer constant en behoudend zijn schema gelopen. Het was een van te voren opgestelö plan, om de laatste 4 minuten het tempo te verhogen. Dat lukte hem maar gíng ten koste van beide volgelingen. Als eerste moest John Borjans lossen en een ronde later ook Hein Veld. 0nze Paul was niet meer te stuiten, hij liep niet meer maar vloog over de Cooperbaan. Een spannend schouwspel.

fantastisch

en

Na 12 minuten was DE AFGELEGDE AFSTAND 3730 meter. Een grandieus nieuw clubrecord voor PauI v.Hameren. Ook Hein VeId en John Borjans verbeterden hun eigen persoonlijke record, respectievelijk 3676 en 3664 meter. Harrie Raemaekers werd 4 e met 3496 m.Direct achter hem André Vogely die de spanning er goed inhield bij het publiek. De veteranenrecordtijd werd echter wel geëÍenaard op 3400 m, maar niet verbeterd' k'lim EIeveId verbeterde eveneens zijn persoonlijk

record en voltooide in deze t2 minutenloop een afstand van 3247 meter. Kortom een geslaagde dag en laten wij hopen dat er nog vele persoonlijke alsook clubrecords zullen sneuvelen op onze éigen Cooperbaan. k'lim van

UITSLAG MABATHON

der Linden.

NOOBDSESCHUT

clublid M.Simons werd bij deze marathonloop 4'e in het totaalklassement, echter hij was 1 e in de Veteranenklasse. ïijd 2 uur 48 min 36 sec. Ons

winnaarstijd van de Belgische atleet Scherpenberg werd op 2 uur 36 min 03 seconden geklokt. De


{f

O'Àzun VÍlefr

r§tïP"H'i

o,lËSffi, 24-7 L986.... Beste SïBers, zittend onder de 4€ulf wuivende palmen op het strand van Marlme f-TROPEZ rt e Cote d 'Azur heb ik toch eventjes IAMAruELLE' ANTIBES

C*lmaude CogollÍb

Cavalalre BorJn-":

jullie moeten denken. Ik moest nI nog "un een verhaaltje schrijven over de nacht van

Valmer

Gulpen. tr'lelnu hier is het Willem Marcus en de zijnen.

groetjes

van

. 0p zaterdagavond t4 juri gingen 4 srBers om 23.00 uur van start voor de 70 km lange hrandeltocht door het Mergel_ land. Het waren: Jeany Sormani_, Leon FeIs, Bert Pronk en ik. De wanàelvereniging DE vrioL0pERS uit GuIpen organiseerden dezé tócht en er ltraren ca 1000 deelnemers. De SïBers vertrokken als Iaatste. Dat kwam omdat er op de markt heerlij Gulpener bier werd geschonken. Er was ook nog k orkest Oij r dus altèmaal dingen waar brij niel vies van zijn.Laat ons nog eèntje vattei jongens ygnt.morgen zou het op kunnen zi5n. Uiteindelijk gingen ook wij van start. De sfeer oer gezellig onderweg. Dat kwam hiet aIIeen las door de vele wandelaars óaar meer nog door de duizende toeschouwers en supporters Iangs de uíandelroutte. Het eerste caf é Oàt v,rij ondeiweg tegen kwamen,was meteen een prooi voor Bert pronk met zij n l-laagse vriend Dick. _


{5

Jeany Sormani werd in deze nachtelijke tocht be_ schermd door haar neef René . Íkzerfldus willem) kreeg het wanderen aangereerd door de zeer ervaren L"gl Fels.Wij maar inhàlen en inhalen, zodat we

weldra aan kop lagen. Erg snel ging dé grote meute niet maar dat kwam meer door dé oiganiiatie die ' het wandeltempo op kop zel-f regerdei. Dat had natuurrij k iets te maken met de veirigheid. Het tempo Iag zo rond de 6 km/uur en dat was àigenlijk voor de STBers iets. te traag. Daarom besloien wi5 bij de stops, een iets lan[ere pauze te maken, en kon_ den op deze manier tocÉ een goed tempo lopen door weer iedereen voorbij te gaaÀ tot bij de kopg.oeo. De temperatuur was deze nacht 16 graden.0verdag hras het zelfs 30 graden geweest. Dit verklaarde ook de uitval van Bert z#n Haagse vriend bij 40 km. Ikzelf liet bij km 30 door de verzorgingspost aI een fikse blaar verzorgen.De hele nacht was de belangstelling van het publiek enorm. 0peens wordt het daglicht zichtbaar. Je hebt geen idee meer van de tijd. Och j a, de reden van uitval van Dick was - - , - - na* tuurlijk de schuld van het Gulpener bier. Dat kan ook bijna niet anders,als je maag op Haagse hopjes is afgesteld. Dan komen

wij in Reimerstok bij het km.punt 52.

Het is daglicht en nu wordt het een open wedstrijd. D.lnl.Z dat iedereen op eigen kracht en tempo naar de finish toe mag lopen. 0nder leiding van Leon werd flink doorgestapt.En dan komen !,rij rond 1,2 uur in de middag in Gulpen aan. Hier is het een com:

pleet groot feest. Een fantastische ontvangst,met muziek van Fanfare en Harmonie. BLijkt zelfs ook nog bier over te zijn van de avond van te voren. Altes bij elkaar valt nog te vertellen dat a1le 4 STBers goed zijn aangekomen. Een grote inspanning geeft ook steeds weer een grote voldoening. Echt iets om nog eens over te doen, liefst met nog wat meer clubleden. Echter eén goede raad, niet ongetraind aan zoiets beginnen, want samen met Dick, waren er nog meer dan 100 uitvallers. lí',ILLEM MAHCUS.


t6

voor deelname aan:

UITN0DïGïNG ZATERDAG

20

SEPTEMBER

1986 in

SCHAESBERG

4 GNOffi II{T. KtlPPELL(ltlP. De koppelloop met drie Iopers met afstanden van 15 km, 10 km en 5 km door een team,

wordt jaarlijks

georganiseerd door ïRIMCLUB of door SP0RT-en ïBIMCLUB Dus dit j aar weer in

UDE B0KRïJKL0PERS BRUNSSUMÍ'.lEBHEIDE.

Schaesberg. PBOGRAMMA:

Samenlomst vanaf 14. O0 uur in Gymzaal Kakert,. Starttijd t5 km lopers om 15.00 uur Starttijd 10 km lopers om 15.30 uur Starttijd 5 km lopers om L5.45 uur. De gezamenlijketijd per koppel is de eindtijd.

ïeder koppel meldt zich aan met een eJ.gen Voor elk Koppel is er een prijs en een certificaat. Los daarvan krijgt elke deelnemer nog een uitslagenlijst rnet ieder zijn persoonlij ke tij d TEAM naam.

.


1+

ii 1

L

5 r r'

0e huldiging en prijsuitreiking is tij'dens een koffietafel om ca t7 .15 uur. ïn de Gymzaal zijn voldoende douches voorhanden. Deelnemersbijdrage F1 5.50 per persoon

of Bfr

100.

koffietafel Ft 5.50 per persoon of Bfr 100. (aIIeen deelname koffietafel mogeliik bij vooraanmelding). Meebrengen van eigen Iunchpakket. is toegestaan.

Deelname

AANME

LDING

:

IecGn-§TB voor 1 september bii uledsri j dsecreta riaat k'liIIem v . d. Linden. Te1 O45-250369 . Leden Bokrijklopers en co, bij Danny Van [,lEHDE. Kl.Eameriklaan 23-3511 Hasselt te1.

011-250068.

(bij voorkeur ook voor 1 sept.)

Lopers van andere verenigingen worden pas toegelaten tot deelname na 1- september,mits het aantal koppels van max.40 niet bereikt is. HET b,ORDT DUS !'JEER EEN ECHT LOOPFEEST ÏUSSEN BEVRIENDE LOPERS UIT BEIDE LIMBURGEN.

steeds ge1dt, dat Iopen belangrij ker is dan winnen. HoeweI dat laatste ook aangenaam kan zijn.

AIs

'

3 ) , '

De samenstelling van de ploegen kan in

elke combinatie (ongeacht geslacht of leeftiid). Voor STB-leden stelt trainer lrlim de ploegen samen.Dus bii aanmelding de gewenste loopafstand opgeven.Met eigen voorkeur per koppel wordt natuurlij k rekening gehouden. Verdere inf ormatie bii Leon FeIs (uredstri-j dcommissie) teI A45-259886, of bij Jo Simons

tel 045-317786.

Voor onze Betgische sportvrienden Danny van Tel.efoon: 0:l-1-250068.

Werde

-


,ts UITSLAGEN BAANT^,EDSTRIJDEN

vooraf. Deze Iíjst is waarschijn_ Flfgt".opmerkingen lijk niet heremaar vorledig.De wedétrijdsecreià"i" had niet aIle uitslagen biÀnen. CR betekent CLUBBEC0ÉD PB betekent PERSOONLIJK RECOBD Aken 5-6 8G 5000 m dames Trea

'r

'r

v.d.Linden 1g.26.o pB

Annelies v

Dijk

u

p. v.Hameren

pr

pr

a

CB

cr

pr pr pr

9. t3 .7

I .21.0

Vetweiss ,2-7-A6 5000 m jongens B:

A.Spiertz 1g.b6.2 dames Trea v.d.Linden 19.1g.4 " 3000 m heren P.v.Hameren g.t7.g rr r J. Borj ans g .33

pr pr

Kerkrade,4-7-86 10.000 m heren Jan Hoven 33.00.0 vet.f John Hendrix 35.31.1 "

pr cr

pr

.3

Kerkrade,6-7-86 400 m jongens B. Angelo

3

1g.0g.0

Kerkrade 13-G g6 199 , jongens B Angeto Spiertz 60.g 5000 m Darnes A. v. Dij t tg .04.2 5000 m Heren Jan Hoven 16.05.3 rr tr P. v. Hameren 16.06.7 rr 'r John Borjans 16.34.6 rr "rr Bert proÉk 16.44.9 'r Ton Starmans 1g.13 . g " " Kees Hove n Lg .ZS .7

SÍttard 27-G-86 3000 m heren Jan Hoven ,

*

cr

Spiertz .62.0

Vetweiss,g-7-86 jongens B, A.Spiertz 3.01.0 ^1999, 3000 m dames Trea v.d.Linden 10.44.7 5000 m heren P.v.Hameren 16,03,7 I' tr John Borjans 16.43.6

t

I

pr cr pr cr


,lg

>.

a

Vetweiss . 15-7 -86 3000 m jongens B. A Spiertz 10.30.9 1500 m dames Trea v.d.Linden 5.09.2 10.000 m heren P.v.Hameren 31.X.9.3 rr . John Borj ans 35 .30.1 rr I' krllm v.d.Linden 36.47.8

pr cr pr cr

Ïn Vetweiss betrof het een serie van drie wedstrij-

den op de baan.Hieraan was nog een apart klassement verbonden. Voor de STB ers was dit als volgt: 6 plaats voor Angelo Spiertz jongens B. 1 plaats dames Trea v.d.Linden. 3 plaats heren Paul v.Hameren 4 plaats heren John Borjans. hlim v. d. Linden. I^,EDSTRÏJDVERSLAG BERGLOOP JULICH

19 juli j.1 gingen enkere srBers richting Julich voor deelname aan een.bergloop. Nimm"" ÀËnÈ"n-ii5 bij_het passeren van de aJtob"an tussen Aken en Keu1en links van de v{eg_een Ààg" n".g g".iàn,-ruu" hij was er toch en nog lierst Ig0 *";";-;;;: A;r_ gelegd door mensen

uif ,ro"g"r"

kolenmij

il;i";l.

traiect van g,5 km met steeds steiggndde ,à" een fraai parkoers uitgezet naar het GIPFELKREUZ. Tussen 4b óri;;" Iotgenoten be_ vonden zich André Voge1y, André Roumei, U,fiÀ ff"_ veld, wim v.d.Linden. Over een

KIESWEGEN,

r )

Hói bergop uías gelijk_ matig zodar her 1ooptempo_hoo§ Ereer.zeer llrlei Ë"À-Ë"o"t verschil met onze eigen'STB bËrqlooo. .., i" top bleken die FLACHLANDER AUS ËoriÀNoMaar Ël i5;" niet zo srecht oedaan te hebben.-a-oïi:"àà ËË"X." 13, met zelfs or"rrinning in de veteranenklas_ "Ën Vogely.tr,tat"mijzelf se M40 door André echte come-back na eén iange p"iioO" betràii, ""n van blessures. Nu de ergebnisliste(uitsfuöi ---

Karl J.Heinartz M30 T.V.Herkenrath 33.50 min. S.T.B 34.50 ( 1 e in zijn klasse M40)36.33 l$.9_Vogely I Wim Eleveld' 37'30 ,J.

3 7

hlim v.d.Linden

r.3

André

Roumen

38.02 LtJ.v.d.L


ZO

DE ESTAFETTEKNUPPEL POTVEHDOBIE,WAT DE LANDGRAAF

ÏS

{

begint deze keer

DAT VOOB EEN OBGANISATIE

HIEH

julie niet zorgen,dat er ÏN iemand op het keerpunt staat als je 2x dezeLfde bkm moet lopen. Dat is toch te gek :::

Kunnen

Toevartig stond !.lim starmans daar

die antwoorde mii, wat heb ik daar mge te maken.en De sïB o"oàÀiseerd deze triathlon niet. Ga bij de organi"Ëii" .k..agen waar je ook aangemeld hebt. hlij schrijven augustus 1gg4 en waren bezig met de

1/4 triathlon.Ja, dat was mÍjn eertse contact met ik 30 minuten ïater mijn 10 km_Ioop beeindigd had, werd dit misverstand ópgefost àn met andere triathlonl"tiài"n'r"n :to!g_iknagezellig praien. te Dat waren Sjef v.dt;;,-wi,n S:_!_IB bEarmans.el. enkele. Bij dit gesprek kwam ook l9g het woord ALMEBE ter discussie. Èeiàe mannen had_ den aI ervaring opgedaan aldaar bij de hele triathde STB. Nadat

Ion.

ïoen was ook mijn persoon onder de indruk en ik al oor. Ik wilde alles weten over voorbereiding.Daarbij kwam ter sprake dat diedetwee trainOen Ui3 de marathongroep van-de 31^jarenlang Sï8. dat eigenlijk de basistraining ,"Loà" À"tgrotere werk.Mijn besruit stond vàst. De eerstvorgende training (dat was op een woensdag) metOe it hras een en

mij

aan a1s nieuw

lid.

Het was voor mij een unieke ervaring, want na af_ roop van een duurloop van t t/q uur-( mijn eerste duurloop overigens langer dan 1 uur), brËcht dà vrouw van een der lopers enkele kratten bier.Er was iemand jarig en die tracteerde. ïemidd"n ,àn een flinke plensbui werd dit biertje gedront<en.Àan de regen stoorde zich niemand.Het was-augustus en de lopers v,,aren toch aI nat van het zweei. Je-kÀn hooguit frisser gaan ruiken.Er werd gekletst en gelachen.Ik vond dat reuze naar m'n iin.

l

.


L4

De weken en maanden verstreken en onder

het motto

van serieus trainen( waar ook de gezelligheid niet verwaarloosd werd),werden de plannen voor het 1opende en komende seizoen gemaakt.Voor mij zou dat beteKenen: MARATHON ROTTERDAM en ÏBIATHLÓN ALMERE De weken voor,de marathon bleken

echter niet

zo

probleemloos te verlopen als ik gedacht had. Onze trainingsopbouw zou bestaan uit een voorbereiding van twaalf weken met afwisselend duur en tempotrài_ ning. De eerste weken liep het al mi_s.T.g.v een

bil-blessure kwam mijn kilometrage meteeÀ al op een lager pitje te staan dan gepland was.ïk werd deskundig behandeld en het ging langzamerhand weer beter.De groep zelf was al gevórderà tot t L/Z uur duurloopwerk,dat kon ik dus nog best bijtrainen. Maar_ niet lang. Een griep-epidèmie veldó mij 2 weken later alweer en na een wek bedrust werd de trai_ ning voor een korte poos hervat.Het was toen aI de vorstperiode van minus 15 gr, en ik kreeg een blaasontsteking. Jonge, jonge, ik begon de Éoop op marathon Botterdam zo langzamerhand aI op te geven. Er waren nog 6 weken over toen ik hersteld v/as en gelukkig heb ik in die periode probleemloos kunnen door trainen. De laatste week voor Rotterdam kwamen de zenuwen. Die week had ik de marathon in geàachten aI zeker drie keer gelopen en meestal in een tijd, dat andere mensen pogen te

slapen.De dag van de marathon vías ik aI vroég opgestaan. VoI vertrouwen ( maar toch iets gespannen) gingen we met z'n allen in twee bussen riónting Rotterdam. ïon Starmans voorzag iedereen van kóffie. Alles was puik voorbereid, wij hoefden in Rotterdam niet zolang te wachten voordat er gestart werd. r.

Eerst even wat fotous en video-opnamen, inlopen met de hele groep, oefeningen e.d., vervolgens nog wat informatie en tips van hlim v.d.Linden en toen kon ik aan het karwei beginnen. Toen het startschot viel zette de hele meute zich in beweging, d.w.z. stapvoets. Na ca twee minuten passeerde ik aI de finishlijn en begon ook voor mij de 42 km en 1"gS rneter.


22

ik rustig aangedaan.Na 5 km in het ritme en nagenoeg elke 5 km pasage zat ik iets onder mijn schema van 3 uun' en o5 min. De hele wedstrijd heb ik niet een keer vast gezeten of andere nare dingen ondervonden. De man met de hamer ben Ík schijnbaar onopgemerkt gebleven. Bij km 32 geloofde ik zelfs nog aan een droomtijd onder de drie uur. Maar achteraf bleek deze wens iets te hoopvol. Mijn tijd bii de finsh was 3 uur 01 min., en Harm was dik te vreden.

Vanaf het begin heb kwam

ik

goed

Voor mij was het een geweldig gevoel deze ervaring in de Rotterdammarathon. De gehele entourage, een haag van mensen waar je door heen loopt, de belangstelling onderweg, vooral ook van onze eigen STBers, die het gehele parkoers navlogen per metro. Vooral het laatste stuk op de Coolsingel werd je door het applaus van het publiek nog wat opgezweept en kon je er nog wat meer uitpersen. Na afloop en vooral tijdens de terugreis, werden onze ervaringen uitgewisseld en ik denk dat iedereen tevreden was.Wat mijzelf betreft, werden mijn verwachtingen zeker overtroffen.

Mijn volgende grote stap is de hele triathlon in

A1mere.ïk geef de estafetteknuppel nog niet door aan iemand anders, omdat ik over mijn ervaringen bij de triathlon nog iets wil schrijven. Verder denk ik ook dat mijn vrouw Paula en de kinderen ook iets zullen toevoegen bij het vervolg van onze

(2 e deel) estafetteknuppel. Harm van Goor.

[T^_EI1 aïot!ffi.1

a


FAMILIE

L3 SP0RT en SPELDAG

op 29 Juni

Een terugblik op deze laatste sport- en speldag laat zien, dat er bij de STB ook fantastisch goede organi-satoren zijn, als het spelprogramma hoofdzakelijk wordt opgezet voor de kinderen van onze leden.

0e diverse spelletjes brachten zeLfs de meeste ouders in spanning om vooral veel punten te scoren met hun groep. 誰k meen mlj te herinneren dat de ploeg waar Jo Simons bij ingedeeld was gewonnen heeft, maar het kan ook Klimmen onder de leiding van ploegleider Wiel Vonken (tevens Jury) geweest zijn. De eigen sportaccomodatie C00PEBBAAN, blij kt voor dergelij ke evenementen eveneens een ge-

schikte plaats te zijn.

Suksesvol was ook het optreden van de Wijnandsradener play-back Frizzl-e Sizzle. Van deze groep plaatsen wij een foto. (rechts kunt U duideli-jk ons clublid Nathaly Starmans herkennen) .


l,tt

Dan de modeshow die de afvaardiging uit Nuth opvoerde.Nog onontdekt talent voor toekomstige

beroeps

DRESS-MEN.

0mstreeks hatf twee, gooide K0K Fred Strating de vlam in de pijp van een inmense grote barbeque.Een uurtje later konden meer dan 100 personen tegelijk aan een lekker maaltje begl-nnen

,/.

,

Fred

en Wim

in

actie b ij het

barbequ een.

ir'

^rS'f

ĂŻ

ih,

t,rllo i

Tot slot werd er nog door de j eugdleden een hardloopwedstrij dj e gehouden, waar de voorzĂ­tter aan mee wou doen . Hij werd ook hier glad onderuit gelopen.


Uw adres voor alles wat met Ííetsen te maken heeÍt

S§Ébq Hclgank 30 Nleuwenhagcn 6 045-3t254s Strccpcrstr. 2 Schaesberg c 045-3t3033

r/t

f

unct ionele

sport mode

TEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

.

WATER

.

B.v.

SANITAIR

VOOR SANITAI R

EN REPAEATIES AAN WATERLEIDINGEN, AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN. EIGEN SAN I T AI R-SHOWROOM geopend: moandag tlm vriidag von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot |i.00 uur. DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOWROOM_BADKAMERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 - 213661


t

SOI\IY

ffiffl

tti"..rt ^"-

M

pHil.rps

m I

(Èuknetht EJ

-alrsË ZMU§$

fr w ir^l'#

Hoover

)ruaunulurrr

A

mffunEn rLAr--rn!2,,

Itiliele

:3{i.tl mr CZIJI

@nrracHt

Handelsmij Kremers

EENIXTRA B.V

StreepeÍslraat 72, SCHAESBERG Verkoop en adminislratie: tel. 04S317657 Filiaal: Kerkstraat 324, BRUNSSUM

Íe!.0/.5271225

Service aÍdeling: Streeperstraat 72, SCHAESBEHG

Tel. 045-3Í3267

Z;ÉKERHEID

vooR:

.GART\JITIE .SERVIGE

-vEm


Levering van: Orthopeclische kunst en hulpmiddelen Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht

Tel.043 216773

EN Ir

VOERENDAAL ValkenbuĂ?gerweg

MAASTBICHT

41 Bemelerweg 90

tel.045-751700

tel.043-621515

Het croene Kruis Parallelweg Nrcl 2 Hulsberg


Topproducten uit de hele

INBBAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aansluitmogeliikheid op de GOM alarmcentrale, goedgekeurd door ilin. Y. Justitie T,B.B.S. erkend

Lid Uneto

GOM Beveiligingstechniek

Barbarastr. 26rGeleen Tel. o 4494-47 235.


i

f u *f*

I 'Ik誰

Het fraaie hoedje moet Theo beschutten tegen bruin worden.

Christoph Smeets voert de 7 persoons skieen met ferme pas naar de finish toe. .


?-6

Alvorens iedereen voldaan huíswaarts keerde, werden twee van onze Ieden gehuldigd.Dit waren Henk Schiefer en Harrie Raemaekers.Deze eer hadden zi) te danken aan het vele werk dat zij aan róaliseering van de C00pERBAAN hebben gedaan, niet alleen maar voor de hardlopers van de STB, maar tevens ook voor onze

j eugd.

lrlie de j eugd heeft, heeft de toekomst. Dit spreekwoord is voor ons STB ers een waarwoord aan het worden.Wij k unnen dus met veel vertrouwen de volgende fami 1ie SP0RT-en SPELDAG weer tegemoet zien.

! r' ilÉr '1x,ft', ,

i

Nili@'

qffi -"

,rltli

h

'f,

"'

',til, "&--_

De j onge dames uit tlllij nandsrade kort voor hun optreden in de play back show. (op deze foto nog ongeschminkt).


1"7

OPENING COOPERBAAN

S . T. B

0p 28 Juni j .1. , was het een grote dag voor onze vereniging. Het project " C00PERBAAN", waarvoor de algemene ledenvergadering in october'85 toestemming gaf, was voltooid en gereed voor gebruik. De openingscommissie koos voor recreatieve Coopertesten voor scholieren, en dlt was een schot midden in de roos. Meer dan 100 kinderen van Iagere scholen ult de hele 0ostelijke Mljnstreek alsook uit het naburige Gi1lrath, deden mee

"

VermeldingswaardĂ?g is zeker de uitzonderlijk hoge score bij de Coopertest van scholleren dle tevens Clubtid van STB zijn.Het dagrecord ging naar onze I jarige Roger Hendrj.x met 2875 meter. Zijn tweellng broer Mauris deed het samen met Guy Rijken en Paul Muller (aI1en B of 9 jaar) met 2Bt0 meter niet veel minder.


2B

Van de Landgraafse bestuurders was er eveneens

veel belangstelling.De burgemeester kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van dit hoogst uitzonderlij ke proj ect.

Het feest slaagde zeker, dank zíj de medewerking van onze buren van T. C. N. Door het ter beschikking stellen van hun kantine met hele inboedel was ook de receptie voor eigen leden met hun aanhang een sukses. Bestuur en Ieden van STB, wi-llen alle medewerkers nogmaals bedanken vooï de gegeven hulp.Wij hopen ook met het toekomstig gebruik van onze Cooperbaan, aan vee] sportbeoefenaars een dienst te bewij zen. Een speciaal woord van dank gaat zeker naar het recreatieschap. Met een Cooperbaan aIs sportacco_ modatie direct aan het grote recreatiegebied, maakt men iedere loopsportbeoefenaar mede_eige_ naar. Een goede eigenaar respecteerr. en bescÉermd zijn gebied en zo moet het ook blijven.

Directeur A. Boonman van het recreatieschap, bij de officiele opening van de C00PERBAAN


z9 BEDEVAARTSLOOP HASSELT-SCHERPENHEUVEL

F

traditionele ?5 km recreatieloop die wii al sinds jaren samen met onze goedbevriende trimclub UDE B0KHĂŻJKL0PERS" uit Hasselt samen beleven, k as wat betreft STB*deelname een afDeze.

gang.

er bijna op, dat STB ers alleen in volle getalle aanwezig zijn aIs het prestatiewedstrij den zij n Welgeteld konden wij 7 Lopers op de been brengen en 6 wandelaars. Verder deden wij de organisatie nog enig geweld aan door niet in Hasselt te starten, maar in Scherpenheuvel.Wij Iiepen dus de Bokrijklopers tegemoet en keerden bij ca 12,5 km. Stel je voor dat volgend jaar een groep deelnemers van de Heideloop bij de Schaapskooi start. Toch zijn er deze dag nog vermeldingswaardige prestaties verricht. 0nze Harrie Bracken verlegde zijn grens van Ioopkilometers naar de 25. Dat schijnt hii alleen in zijn moederland klaar te kunnen spelen. Dit feit( en nog enkele Ieuke andere dingen)werden na afloop in een echte leuke Belgische kroeg uitvoerig besprenkeld met Gildenat. De voorzitter mocht van de gastheren nog een Ieuke herinnering meenemen in de vorm van een handgeschilderd bord met opschrift van het evenement. 0p zo'n moment schaam je je behoorlijk als voorzitter van een grote vereniging. VooĂ? zo weinig belangstelling was een bieryiltie nog goed genoeg a1s herinnering. Laten wij het in 1987 in ieder geval beter doen. Het fijkt

. .

Jo

Eyck


3cr

SUBSIDÏE VOOR AANLEG

COOPERBAAN

Bij de gemeente Landgraaf heeft de meerderheid van de raadsleden zich positief opgesteld, toen het verstrekken van subsidie voor de Cooperbaan STB aan de orde was. VooraI Uwe Heiligers (sociaal democraten) kwam niet aIleen de belofte van zijn verkiezingsprogramma na, maar hij verdedigde het ook nog. Lei Bisschops ondersteunde het betoog van Uwe. 0ok het gehele CDA is pro STB. In 1990 zul1en wij ons dit riog herinneren. Ja, het vrouwenappel vías tegen. 0nverklaarbaar ten aanzien van hun vooruitstrevende gegil bij het winnen van kiezers- stemmen. lllij publi-ceren het verslag van deze raadsvergadering, zoals dit vermeld werd in het ENSU-!l,EETJE.

ENSU-WEEtJE pag.

i6

IANDGRAAF GEMEENTEBAAD VERGADERT MOEIZAAM

.CRÏDIEÏ

cooPEBBMN

De sport- en trimclub Brunssummerheide heeft nabij de voormalige luchtschachÍ te Nieuwenhagen doot zelí' werkzaamheid een Cooperbaan aangelegd. B & W adviseerden de raad deze Stichting een crediet ad Í. 7.000;

beschikbaar te stellen uit het londs buitenspoftaccommodaties. Verder om de S.T.B. iaarlijks een biidrage in de

afschrijvingslasl Íe ,aten betalen ad

f.350,00 en wel gedurende een termijn

van

10 jaar.

Heiligers was voor het loekennen van het crediet ad t.7.OOO,OO màar toonde zich tegenslander om de S.T.B. tO jaren lang t.35q000 te laten betalen.

Mevrouw Vossen (Vrouwenappèll

achtte het merkwaardig dat de subsidie ter sprake komt nu het project reeds gerealiseerd is. Mevrouw Vossen verklaarde dat het Vrouwenappèt

positiet staat Íen opzichte van de Stichtrng S.Tts. maar wees anderTijds het toekennen van een subsidie door de gevolgde gang van zaken van de hand.

&í\

i

t,

Horbach verklaarde zich met mevrouw Vossen solidair. Kockelkoren ICDAI roemde de zellwerkzaamheid van de S.T.B. en zei het voorstel van het college te zullen ondersteunen. Triibels (landgraaf '811 zei eveneens "tegen" te zullen stemmen. Bisschopsvoelde er veel voor om het voorstel van Heiligers te ondersteunen.

UiteindeliJk werd het voorstet van het college met í5 stemmen voor en í1 tegen aangenomen.

{r


t*

Leverancier van alle soorten

BAKSITElI O §TRAAT§IEI]I

OBI]I]ffIITIUURSIEET Veelal uit voorraad leverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen. Ook leverancier van steenstrips, pannen en systeemvloeren. Drievogelstraat 80, Kerkrade-W, Tel. 045-41 1 21 3 Showroom iedere dag geopond tot 17.3O uur

w.uoIllIEIt UH

UMruOIffi

UNffi

UllON Fcparatlc tn ond.(houd ellc mcrten lnbouw co t rylc. LPG-lóltrllaUcr Vrkoop nlcuwc cn gcbrulkle lulo'f a.r<*afÍ,. t

rvÉa ar@. vattmdrg

lq§a Èror.,.ta

grvaaa.

P.g.al


TV

{it

RADIt] radio teleuisie uideo electro uerlichting

Itr

XAlmElUUtl 8l llEEBtEtl,

TeleĂ?oon :045'720036


3Ă­ BESTE SPORTVRIENDEN

Sinds kort is er verkrijgbaar een nr.euw TRIATHLON EN ATLETIEKMAGAZINE.

De naam is DUUBSP0RT-ACTUEEL.

Dit boekje is voor vele van onze clubleden aantebevelen. Het past helemaal in de geest van de sportbeoefening binnen de STB. tirlii dachten er goed aan te doen de inhoud'te publiceren,alsook de aandacht welke de redactie van dit blad besteed aan drukbezochte wedstrijden in het gehele 1and, waaronder ook onze Heideloop. Jo Eyck.


32 VERJAABDAGSKALENDER

trrlij beperken ons deze keer met aIle jarigeSTÉ leden een gezellige dag toe-te wensen' De l-edenlij st is verre van compleet,- zodat het beter is onze namenlijst pas bij een volgende uitgave víeer in te vullen ' De Redaktie.

ï

UITS LAGEN

uitslag van de reeds overbekende trimlopen in St Joost, enwel d e 27 e editie over 15 km: 1 B Vergoossen Pey 53 .05 min. 2 John Borj ans STB 53.42 rtl 10 !{im Eleve}dt STB 58.49 n I Rob Riksen STB 58.08 t2 Theo Schmeitz STB 59.33 tIt 20 Jung Mainzer SïB 1.04.18 totaal 27 personen aan de start. 5 juli 1986 De

VIERVOETIGE SPORTBEGELEIDER OVERLEDEN.

De meeste leden van onze marathongroep,

zullen zich BIacky nog herinneren.Gedurende 0 j aar heef t hij deze groep samen met zij n baas begeleid. Nimmer een trai.ning overgeslagen. Sinds een j aar niet meer actief met uitzondering bij aanleg van de Cooperbaan. is hij er niet meer. Troost.....? ja zeker, Iy hij heeft een echt goed hondenleven gónaO dat !. 74 j aar geduurd heeit. .t

R.Z. llt a

BELANGBIJKE DATA'S

2 October (donderdags)

JAARVERGADERING S. T.

22 november TRIML0PEN in

NUTH

e

B

(org.STB-afd. Nuth)


*

3es*e sportvrienden, l'{ij stellen o4s aan U voor a1s een spor*vereniging, waar het mogelijk is àat beginners en gevorderde lopers, samen hrnnen sporten met de geroutineerde wedstrijdlopers. Wij doen niet aan de konventionele athletiek op de baan. Onze sportactiviteiten zijn w",t men in de.rolksmond noemt d-e'r DIIIRLOOPSPORTffi ". Voor de nederland.se sportbond K,N.À.U hee* dat:

.

Bij onze groep is de doelstelling dat het meedoen belanglijkex zijn d.an tle prestatie. Vermoed-e1ijk is dit ook àe sportbeoefening die U vilt kiezea. Is dat zo, dan ben* U weLkom binnen onze g?oep. Deskuadige sportbegeleid.ers staan tot ilw treschikJcing. ÀIs enige eis stellerr rrij: rlat tj zelf zorg Araagt voo! een med.ische keuring vooraf.

*I '

vlegathletiek. moet

'

Ons *rainingsgebied ligt in d.e gehele Oostelijke IvÍijnstreek, met a1s centru$ het prachtige natuugebied van d.e BRijHSsUIll,4ffi.HEIDE en ile Schinveldse bossen. Binnenkort ?rebben w'ij tevens d.e beschikkín5 over een Cooperbaan. Onze

clubtraingen:ijn

als volgÈ:

- Zondagmorgen (zomer) (wirter)

8.....uur 9.45 uur

Trimen/joggen/duurlopen in de Brunssummerheide. Tref pune :ParkeerplaaÈs Schacht,

- Maandagavond (zomer) 18.30 uur (winter) I8.30 uur (winter) 21.30 uur - Dinsdagavond

(zomer) 18.30 uur (winter) 19.00 uur

- Woensdagavond (zomer) 18.30 uur

- Vrijdagavond

(winter)

18.30 uur

(zoner)

18.30 uur

(winter) 18.30 uur

- Zaterdagmiddag (winfer) 15.30 uur (winter) 15.30 uur

r

Schachstraat te Nieuwenhagen, (nablj ?ennlspark ï.C.N. ). Harathonrraining. 1| t/n 3 uur"

febr. t/m Okr. Duurlooptrainiag. 1| uur. Nov" tlm Febr. Zaaltraining.Fittnes- en sklglmn. Okt. t/m Mrt. BaanÈralning ln Brunssuo. Crosscraining voor wedstrijdlopers. (Plaats ln overleg) Duurlooplrainlng. l| uur. Parkeerplaats de Zeekoelen ln Brunssm. l'lrt. È/n okÈ. Draf- en Renbaan te Schaesberg. okt" tlo UrÈ. Marathontraln:.ng. 1| t/m 3 uur. Febr. t/m Okt. DuurloopÈralniag, 1| íur. Qkt- tln Febr. Baant.raining in Brunssm.

okt. t/m MrL. Rolskitraining okt. EIE lÍrÈ"

(vg1s afspraak)

F.

r n

!Ii1t U meer !íeten over onze verelLiging, bel of schrijf na.ar onze secretaris Rob Bo1k. Tevens het adres voor inlevering/ aanvragen Uw inschri jf-f orrmrlier. ItIet sporLieve €roeter! bestuur en ledea vaa tle SPORT- en TRII,ICLIIB BRUI{SS1]I.{I,18IiEIDE.

van


Vraag vrijblijvend ofíerte aan.

* GLAS IN LOOD

Gratis deskundig advies.

* GLAS IN KOPER

, GLASREPARATIES " RIJKSSUBSIDIE OP DUBBELE BEGIAZING uooÍ Jlo roorton

gla

is

ll

È

dit het aangewszen.d̀5

Pief -anOoyen SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL RUI'T GERROKEN

BI.L DAN 045 3l 14l:i Na 18.00 trur 045 :ll3222 Streperplein 10, Schaesberg Pa'ive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJNEN!

Alle soorten timmerwerk. Levering en plaatsing van hardhouten kozijnen met enkele oÍ dubbele beglazing; ramen, deuren, koziinen en tÍappen voor nieuwbouw en renovatie.

De Haan AANNEMER9 EN TIMMERBEDRIJF *,

SCHAESBERG ACHTER DEN I'I'INKEL 42 TEL ()45-318849

Werkplaats: Streeperplein 10

STB Clubblad 1986 nr 5  
Advertisement