Page 6

4

VAN DE VOOBZITTEB

Beste clubleden. Een hele drukke periode ligt achter ons. Dat was de eindafwerking van onze nieuwe sportaccomodatie, het bouwen van de schuilhut en wat deze keer bij zondeE veel ulerk vergde was de organisatie rond de T"Internatio-

nale Heideloop. Je kunt zeggen: r,vij hebben het breer met zi j n allen geklaard. Vanuit mijn functie als clubvoorzitter kan ik aIleen maar Iof uitspreken voor zo' n inzet en enthousiasme. Ik t'lil daar iedereen bij betrekken, maar vooral ook onsthuisfront Nu is er eindelijk eens tiid om feest te vieren. Dit gebeur dan ook tijdens de officiele opening van onze Cooperbaan op zaterdag 28 Juni. Het feesi begint orfl 12.00 uur s-middags met het afnemen van Coopertesten voor scholieren Verder zullen enkele van onze clubleden proberen het clubrecord ie verbeteren. De officiele opening is precies om 17-00 uur. Dit gebeur middels een startschot voor de finaleloop. Voor deze gelegenheid hebben lvij de directeur van hei RECREATIESCHAP DHR. B00NMAN uitgenodigd. k'lij hebben eveneens de SH0WBAIID St BARBARA ter plekke. Na de finaleloop worden enkele personen welke de STB hun sportaccomodatie mogellj k maakHet spreekt vanten officieel bedankt. zelf dat dan de hele STB-cIan terplekke vertegenlvoordigd is. tĂ?ij feesten verder om 19.00 in de kantine van T.C.N. 0m die tijd is er een receptie en kunnen t^rij aIIen samen een gla;rs j e drinken. 0ok hier is elke STB er met zij n aanhang welkorn. Dan daags erna houden wii op eigen sportacco-

moda'iie onze FAMILIE SP0RT-EĂ?{ SPELDAG 1986. EIders Ieest U het dagprograrnma.0ok dit beloofd ureer een ec hte f eestdag te worden. Dus

t-I

tot ziens op 28 en 29 junu a.s- Jo

Eyck-

STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement