Page 35

25

Oo[::

worden vaa]:_ pijnstill;rrs

gebruil:t

om ondanÍ;= blesslrres toch aan de weditrijd deel ti-: nernen.Hiervotrr kun je ool_: rnorfine(apir_rm) preparaten gehruilren, wat lriteraardi?) verhoden l5r Ínaàr rrrederam rlraàr ligt de gren=-LËí.:ale

injecties tegen de pijn ? . Onschuldig =i_in de inr*rijfmiddelen (rna==age olie), wonderdrgnkje= rnet of =.,nder s*i[,;er: Írrààr veel onsrhuldige middeltjes gtaan op dopinqil-j=t van de ulielerbond, :oals neu=druppel=, a=tàa en hooikoortsmÍddelen. Snuifmidd.ele.n t:m tle neuË t:pen te houden t=,-l het hart te stirnnleren bij gewichtsheffer= bol,.:ser l::unnen iu=ch weinig kiaad gerien rÍe en dnpingcontrole, fiaar bet-Jenll wel det iedere lit=gr nieuure midde,len yrorden bedacht clia nir-.t op de dopinglij=t voori;crmen, màar die vaak in llàle doseringen nadelige erffecten hebben op no*É lichaarn. volgt-nde l:.ÈeF È:t:ffiÈfi punten ? tot en - 4Een met aan de beurrt met de beroernde hcrrrnonen tde anabole steroiden). En verder tle bloeddoping en luchtdoping hij EwEtinrïer=. Hans Y-

Aktie foto van Paul- v. Hameren(vroeger)

STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement