Page 17

Haben Sie was ,, uuirl1"n, vroeg de overijverige Douaneman ? Nein: ulas het antwoord maar daar nam deze geunieformeerde schijnbaar geen genoegen mee.Haben sie Fleisch aus

tl

Ho}land mitgebracht? Ja, e-in klein bischen,zei Fieny' Das ist verboten wegen di-e SCH'dEINE-VERSAUWUT'IG. Ja wat nu ? Terug§aan, dat nooit. Het vlees weggooien mocht ook niet.0f laten afhalen van een firma die garant staat voor vernietiging of alles opeten. Goed N"d"*ffiË", werd gekozen voor dit laatste. Nu bteek pas, vlat Fieny voor een zorgzame huisvrouvl is. Das kleine bischen, was meer dan genoeg om een 3-persoons gezin 14 dagen te voeden. Ijverig werd aan de ochbendmaaltiid beàonnen onder het controlerende oog van de grensuit*ovér. Eórst was het lekker smullen, toen de honger gestild was werd het "eten naas't de darm" en vervolgens EEll GHOïE KI'JELLING. De broekriem moest los. De ogen werden groter ríegens een tekort aan vel en de mond bleef open ótaan. In geen geval van de honger' Dat er hier en daar nog stiekuà ietó werd l'leggesmokkeld spreekt vanzelf ' He'c Uewi3s hiervan, heeit onze clubbladtekenaar in beeld ge-

bracht. l4et bolle buik en openstaande broek ging Henk vertelI-en dat 'ALLES AUFGEFBESSEN" was. Dan tlUnsche ich Ihnen eine gute Beise was het antwoord. Hier kon je alleen maar nog de'tekende kernachtige :' uitdrukkrng op geven die in Limburg bekend staat als' l<on§e1-i.k, zij het, dan',vel binnensmonds gepreveld'

Hei spreeki vanzelf dat tussen deze grenspost en plaats van bestemming nog de nodige deining is geweest. Eerst kvraad, dan gelachen en tenàotte a1le closetpapier verbruikt Tot slot kan alleen nog rnaar verteld worden, dat de rest van deze vakantie goed geslaagd I'ras. Het caravannen beviel uitstekend. Hoe Henk terug'gereden is,is de redactie niet bekend.lrlel is ons bekend dat het verhaal uraar gebeurd is. De redactie con'r,roleerd; omdat ook di'r, jaar weer een prijs ter beschikking staat voor het besté STB-vakantieverhaal. Voorlopig is deze prijs -

van F 25,- gereserveerd voor Flenk en Fieny. Och ja, bij controle van het gebeurde deelde de r'loordvoeróer van genoemde grenspost ons nog vertrouwelijk mede, dat er rveinig touristen aldaar passeerden, zodat het geoorloofd was, dat men zich een keer per lveek een zg:"ÉCHEBTZ" mag permiteren. Je moet dan toevallig làngskomen en het slachtoffer zijn. HalHalHa!

STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement