Page 1


!,.t r4l

aa

\O -$ \O \O Gl c..l cöcONcOin \o NNOrF=O cO H.+c{Ètn \O ic{ I dN (\ co(aNcaFllorll .rnI rntr)-d-lr)tr.| \ï-ï§.$-$§-ï OOOOO OC .O r-l Fl r-{ r-l r-1 lr -l oqJ(.}Gr(j.oq) HHHHH oH

\o

cO

oö0 ir1

: .; C)

.11

.il qJ ,aÉ.r{

À-

ö0(u

'd lr

{r9E

ul

,rl

u-1Ël

d2

Irddt: =j lYrrr0É

il

.ao

:t .E

:+-O) fo ɀ ..F{ a -\

n v) É .-l rPlt lr ,.rl z. o o É

É öol .d oo ..r;1.t

-1 'i E *f;|CO - +r É trlÉ ..t 01t0, CO cnu>l ruod*J 4 J.rto,! +J É r\\ou) o)

í)

O *:,Jl

O

È

l_..rd

tD Lr:3à, ÍD É .:- É= CÉ kq+q{ rr L9'H

-)

p tl.

$,EE"g p. d (d tr L,' A o>> o

=

,\

o} c) .-tr| o rord. :É ö!ÉHö0 .Fl Í.t fr É rr 0roq)0,)É> .o3 0-o(,-{d 0i o Éf Crli-O!c.) $ oJM d aJ-ï ><.6 cj\o -É oo oE A o\c/) r\ v-t d -Éca o-tdcl O (s\OÉ ! ,O ^ rr) di]o\NHo a\ .$l\§ lr cov ca\o \OE .\O -N0) tr C) --t^ H +J @^ ce .r{ .noc)oÈ0J .co o ö0F Fl \O ..1 50 O -d o0 ^5 rr B O t{ N r{ 0J .-l íJ aJcn}4.O o o Àd -o s)t+r E^ Í{ Q tr O.rl O54àArl o.C o +r o0(J-d o c0 ^ '-3cor0É(,r ..{ .rr ! () .,r É ! td C) +-.t d M .-l o^ rÉ É

ocJ tr (, O.E o.H o o r-llrEÈ-l +r ó ootl .í$ É, N q,J 'ri , t{l.rÉrJ (/) oJi É oa)0,0.) >c/)PrFq tltl

O tA

r.c.) \O

-t -S6(,

. Éa

(d

ji o

tn Ir

(.1

F

0i

lJ

0) +J

-tO \.oCOO

a

tr

cÉöo

o. 0) t.{

'(d'rl trr-{É. +r o!ro. ! 0J P.

è0 0J -O o

à!> ga

Éo

0)d Jl ilt{ qJ 4,, +J.o

.r{ a öo Éol . +J

.trcJ r{MNc)

HUE ^ldNbo

É 0) .o

-{O c., $

-O. .

FÀ É c)(,

0.,

.d rn 'rl

.o _ÍÉ .É

É .J(dcoo) .i N oi '-l .p!\-.-$ .o 'Ë5\o>!^ . >cJlrÉ '--1 lÉ É . .!

..-i 0JÉq;{. . !.-l H (n É=

..{ !

d +'J .. o !o:Ët-i )Ào.É 0J lr OE+JÉÖO

'r-) 'rl ir lJ t O E

(.)

q,

ï5É.n (o>al

ÉÉq p.H .a

i-',

.

^jl -{ É fr f{ Jl'iOO!cd

0l Jd

o) (d

a X

+-.1

k

A

ÉQ

.L.,

ooBÉ(/)+r c, àFa .i 1.1 rJ (n 'g 0rÉ .otr O O 0.) O tr'.1 a&rJ-ÉqB

A

3o a..É (nFl ÉoJ 3H k<H

td

j

!

N(' .rn| É -t

(Ë 0) .rí lJ d t O

oJLn Odc' É .

ó.n r-li il" oJ o\ o-t

!

r-{

rd 'r-)

.i--'!

ce

F . !

Z. 11

.

otr

o

. Fa -V E oi Z& JdO Étr .l.r{

É

a.)

4.6

\O(U d

plr

É^

'r1 .r{

'rl lr -É cd

(nÉ

!6 O'r-) (, '-l

'rl è0

JA

0)

F 3 t

.F{

lr 0J

.i ^

${ (]É

e)

o

()


,

t.

VAN DE REDACTIE

テッer

gelegenheid van de opening van onze CO0PEBBAAN, is deze editie van ons STB-clubblad een

feestuitgave. Feest is er ook bij de redactieleden, omdat wij thans de beschikking hebben over een goede typemachine.

bij opvielwas, dat je ook op deze electronische machine taalfouten kunt typen. Maar het voordeel is,dat deze foutjes nu netter leesbaar zijn.

hlat ons daar meteen

U

leest op bladzijde:

2 opening Cooperbaan. 4 breuzel van de voorzitter. 5 familie sport-speldag I Estafetteknuppel.

10 vakantie verhaal 12 verjaarskalender 13 in en uit de ziekenboeg 14 Landgraaf on-spontaan 16 cl-ubfoto 19 triatlonners in actie 20 financieel overzicht 85 vliegende Hol}ander race 21 geslaagd ..en vakantiegroeten 22 Doping rvat is dat? 26 schimmels...br... 28 uitslagen uitslagen 32 wedstrijdkalender. . . . . Aan rJe totstandkoming van dit clubblad werkten mee: Dr Hans Ypma,Jo Simons, Wim Starmans, Fred Strating lnlim en Trea v.d.Linden,PauI van Hameren en het vakantieverhaal van Fieny en Henk. Het volgende clubblad verschijnt in de eerste week van september.Zorg voor goede copy, vooral vakantie-verhalen,

want de redactie geeft F 25,- voor het beste verhaal of origineelste kaart. DE HEDACTIE I,JENST U ALLEN EEN PRETテ終GE VAKANテ終E.


i

tL! oi'

;'?

OFFICIELE OPËUTruE VAN C00PERtsAAÍ'l op zaterdag

DE

28 JUNÏ 1985.

Na maandenlang geploeter met schop en hamer,

is het nu eindelij k zover dat rvij voor de buitenwereld onze sportaccomodatie offÍcieeI in gebruik gaan nemen.

---e\ïL Onze accomodatie wordt versierd met bloemen en vlaggen. In de schuihut rvorden foto-reportages opgehangen welke een cronologisch beeld ureergeven van aanleg en bouw van de Cooperbaan.

Vanaf 12.30 uur zullen scholieren uit de hele regio coopertesten kunkunnen afleggen.

tlet grote werk begint echter met om de STB-clubrecords

starttijd hiervoor is

pogingen

te verbeteren 16-30 uur.

.De


0m 15-45 uur verwachten de Showband BARBABA uit

h/ii ;

Schaesberg.

1

&-

voor hun hulp en steun.

On 17.00 uur is het dan zover. Met het startschot voor de fi-

naleloop voor de scholierenbekers opent directeur Boonman de COOPERBAAN.

I

-./

{?

Och ja, wij verwachten nogal wat bezoekers en doen een beroep op eigen leden, zoveel mogetijk aan het begin van de toegangsweg te parkeien.19.00 uur BEeEFmtr voor leden en genodigden in de kantine van 誰.C.N. hJij hopen dat iedereen qevolg geeft aan ons verzoek om samen een glaasje

te drinken. _: 5'" Aansluitend kunnen urij dan nog even doorzakken uraarbij een dansje niet uitgesloten is. Het bestuur van S.T.B. v,


4

VAN DE VOOBZITTEB

Beste clubleden. Een hele drukke periode ligt achter ons. Dat was de eindafwerking van onze nieuwe sportaccomodatie, het bouwen van de schuilhut en wat deze keer bij zondeE veel ulerk vergde was de organisatie rond de T"Internatio-

nale Heideloop. Je kunt zeggen: r,vij hebben het breer met zi j n allen geklaard. Vanuit mijn functie als clubvoorzitter kan ik aIleen maar Iof uitspreken voor zo' n inzet en enthousiasme. Ik t'lil daar iedereen bij betrekken, maar vooral ook onsthuisfront Nu is er eindelijk eens tiid om feest te vieren. Dit gebeur dan ook tijdens de officiele opening van onze Cooperbaan op zaterdag 28 Juni. Het feesi begint orfl 12.00 uur s-middags met het afnemen van Coopertesten voor scholieren Verder zullen enkele van onze clubleden proberen het clubrecord ie verbeteren. De officiele opening is precies om 17-00 uur. Dit gebeur middels een startschot voor de finaleloop. Voor deze gelegenheid hebben lvij de directeur van hei RECREATIESCHAP DHR. B00NMAN uitgenodigd. k'lij hebben eveneens de SH0WBAIID St BARBARA ter plekke. Na de finaleloop worden enkele personen welke de STB hun sportaccomodatie mogellj k maakHet spreekt vanten officieel bedankt. zelf dat dan de hele STB-cIan terplekke vertegenlvoordigd is. tĂ?ij feesten verder om 19.00 in de kantine van T.C.N. 0m die tijd is er een receptie en kunnen t^rij aIIen samen een gla;rs j e drinken. 0ok hier is elke STB er met zij n aanhang welkorn. Dan daags erna houden wii op eigen sportacco-

moda'iie onze FAMILIE SP0RT-EĂ?{ SPELDAG 1986. EIders Ieest U het dagprograrnma.0ok dit beloofd ureer een ec hte f eestdag te worden. Dus

t-I

tot ziens op 28 en 29 junu a.s- Jo

Eyck-


Y*ffi lto.o^

b.^ h

wru t+/rh

80^

'h

€"+

'oóï:*.^

L*

m,l3u#w /lil

rffit§w

À

Tegelspeciqlisten

l.i,

ln de Cramer 7 6411 RS Heerlen Tel-: 045-71 8008 GEOPEND

r

maandag t/m vriidag van 08 30 tol 1 7 0O uut zalerdag van 09@tol Í3 oouuí

Carl Smulderssingel 101 6219 CA Maastrichl Tel.: 043-12606, 12607 GEOPEND maandag t/mvíiidagvan0830tol zalerdag geslolen ":

"

..

ii!

:..

I7OOuur.


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken UAII DE KTEUT

Boesberglaan 3 6371

CV Schaosborg

Teleíoon 045-311625

lfl.l[I[

ffi}lltffitBm[i]rl0 rolluiken rcldeuren rolhekken

h hout,staal,llÍ'rstsloí €íl alluÍÍririuín írBl hand-on eloctíisclE b€dieÍring

ríooÍ isolatb, hbraakb€!€ilaÍiÍlg

en alsbatingen

Wii lovgís! uitshitond kwaliteitspíodd(tm rpt EGHTE garantie rolgens ds ROMAZO vooíwaaÍden. Tàyens leveíarrcier van

MARítEzEil,

:

ZONI{ESCHEBT,/EN,

.nloezeËH, ltoffREN .

on LUXAFLEXPROOT.I('TEN. Wii repareien alles ondcr garantb

!

zonwering llllICA shonroom

sittarderweg 116 heeÍbn

íÈ

"

tel. O45 21658

grarantle

iiË iffi::l#t-

R!tc#N

AannemersbedriiÍ

Edisonslraal9

Riksen B,V,

Poslbus 31085 6370 AB Schaesberg Teteloon 045-316222


5

FAMILIE SPORT- en

§PELDAG Utl

V/

op ZONDAG

29

JUNI

?r

..--4

,ft

r§ Ook

U' I

dit jaar weer een meeting tussen de diverse uit Klimmen Nuth , Hoensbroek , Heerlen Ubach

ploegen

,

,

over Worms, Schaesberg,Ilieuwenhagen,Brunssum en de rest van het land. Het geheel staat deze keer in het teken van de jeugd. Maar voor de volwassenen is er ook iets te doen. Dat leest U elders.

10 11

.30 uur .00 uur

14.30 14.30 15.00 15.10

uur uur uur uur 15 .30 uur 17.00 uur

PROGRAM14A

precentabie van de ploegen. start van de diverse spelen. einde spelen. Barbeque (of eigen Iunch)

sui treiking/huldiging ploegen Modeshow ( voor Dames en Heren)

Prij

Play-back show Einde en sluiting.

.


ti (Í fr\, )í a

0nze super Barbeque .6T8-kok in actie. Denk aan het tijdig inleveren van Uw deelname

briefje.

l.'r

Ieder

krijgt enkel-e consumptieVoor deelneming aan de barbeque vragen wij echter een bijdrage van t 4,- per persoon. U iloet ulel van te voren opgeven wie en met hoeveel personen U deelneemt aan deze barbeque. Dit i.v.m inkoop van het vlees. kJij hopen op begrip, dat er voor diegene welke niet vooraf besteld heeft, ook niets voorradig is. Introducees zijn (beperkt) welkom.Wíj vragen echter een bijdrage van f 5,- per deelnemer. STB clublid bonnen gratis.

h'i on

^61,^i

nnan


xffffiÍruiffiff, r"t

I

ffi-

Chariot

B.rrks Chariot is een samengaan van mooi zijn

perfektie. De schoen is opgetrokken uit suède pigskin meÈ extra versterking van pigskin zadel1eer. Uitwendig is driedubbel mesh nylon tricot teegepast. De voorgevormde inlegzool bestaat uit drie verschillende materialen en past zich aan bij de voet. De gepatenteerde tussenzoolkonstruktie geeft de voet een hoge stabiliteit en schokdemping maar vooral een juiste 'rafwikkeling" van de voet tijdens het lopen. De exclusieve diagonale Rollbar korrigeert de voet, indien nodig, op heel natuurlijke wijze. De buitenzool bestaat uit slijtvast rubber met. extra versteviging onder de hie1. De kleuren zijn zilvergrijs met charcoal in de maten 5 t/m 15. en technische

GEEVER§ AUTO.OTOERIIEIET Nuth (bij Makro)

Tel.045-244242 Veldhoven, O.L. Vrouwendijk 12 Tel. 040-531900 Vianen, Eendrachtsweg 1

auto-onderdelen Schaesberg, Ampèreslraal 18 t.o. draí- en renbaan. Tel. 045-314646

Tel. O3473-76474 0pcl- en leda-scrrlce luto-plaatrerl allc Europcsc automoblclGn.


StukadoortbedrlJf

J.NIEVELSTEIN SïUCADOORWERK S!ERPLEISTERWERK

Dorpssiraat

91

BIHGELRADE

TeleÍoon 04492.2183

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers BrandhoÍstraal77,6372 KB Schaeeberg, tel. (O45) 31 96 55

Postbus 31229,6370

AE

Schaesberg

R.MULOER RICHTSPECIALIST

6372 AK Schaesberg (induslrieterrein) 15 Bank: AMRO Hoensbroek ot. 47 .49.54.749

Edisonstíaal

Tel. (oa5) 31 5249


heerlij k : Feest bij S. T. B Ha

Ha

heerlij k

:

even doorzakken na het sporten In de kantine van onze buren van ï. C. N.

Voor iedereen van de S Ï B, na afloop van de receptie bij opening C00PEBBAAN op Z ATE BDAG 28 JUNI a. s


DC ESTAFETTEKNUPPEL

komt deze keer van PauI van

Hameren

Beste sportvrienden van de S.Ï.8. Jan Ploeg duwde de estafetteknuppel in mijn handen om mijn ervaringen van mijn eerste marathonloop in Rotterdam te noteren.Aan dit verzoek t'lil ik graag vo}doe, maar wiI evenmin nalaten jullie te vertellen dat er aan mijn vrijetijdsbesteding heel ulat veranderd is. 0orspronkelijk vlas ik helmaal bezeten van motorcrossen.Hier deed ik zelf ook aan mee. 0m zo'n motor goed te kunnen beheersen, heb je ulel een ijzeren conditie nodig.Zodoende begon ik rnet joggen. In de winter 84-85 ging ik vaker rnet de gebroeders Pierik en Jos Vroemen naar de wintercrossen.Dit is mij zo goed bevallen, dat ik inrniddels de motorsport geruild heb met'de hardloopsport. Via de gebr.Pierik kwam ik ook in contact met de STB.Ja,toen was mijn joggen aI snel veranderd in t"redstrijdsporter.

Mijn eerste uledstrijd liep ik tijdens een vakantie in Utrecht. 10 km was de afstand, en meteen liep ik

aI

een blessure op aan een teen ' Rust r"lerd voorgeschreven, maar drie weken later deed het nog steeds pijn. Toen bleek dat de teen gebroken t'las, dus aluleer verplichte rust. De t^lintertraining werd uitgebreid mei een ekstra training voor de crossers. Hier heb ik veel kracht kunnen opdoen, zodat ik in het voorjaar besloot mee te doen aan de marathontraining met als doel: 19

april in

Rotterdam.

leiding van i,rlim v. d. Linden kt'lam ik er aI gauw achter dat er nog intensiever getraind moest trorden dan ik ooit had gedaan. Vooral de }ange duurlooptraningen vielen niet altijd mee. Maar dan zie je plotse-

0nder

en dat geeft weer veel rnoed. Ïk noenl Stamlen ín 1.34.08. De uurloop op de Draf-en Benbaan met L7.301- meter,enz.

ling resultaten

hier 25 km Huchem

ik

voor het eerst op schema lopen. Dat hras rreer irat nieuk,s" Stel je voor

In Duisburg moesten

John Borjans en


I dat je nooit ànders gedaan hebt dan zo hard mogelijk hollen achter de eerste aan. Plo-iseling zegt dan je trainer dai je 1. 26 over die 7/2 narathon MOET cloen. ïoch maar proberen. Jöhn uras weer haas. ïk moesí; hem wel 10 keer terug roepen omdat hij veel be snel liep. Bij krn 1, was de tussentijd 3 nnin.4O sec. Bij 2 km haalden r,.lij zelfs t'lim v.d.L'inden in, die ons toen prompt terugstuurde. Schema lopen was de opdracht en dat moesten urij toen nog leren. Eindtijd i-n Duisburg 1, u 24. Wij rvaren tevreden, Wim vond van niet, omdat wij 2 rrin. te snel traren.

het echto zbrare werk. De 3 uursbrainingen.De eerste training gehuld in het nieuwe STB r"rindpal. Resultaat: windpak goedgekeurd, 3-uurstraining afgekeurd.Ik raakte total-Ioss. Maar nu begon ik het door te krijgen. Het is een kwestie van leren doseren, daarom starttó-ik in Botterdam ook rustig nadat om 15.00 uur het startschot kLonk op de Coolsingel. In het begin wist ik niet wat er met mij gebeurde.Lieist 4000 andère lopers liepen om mij heen. Na zo'n 3 kilometer krarn er wai ruimie en kon ik mijn eigen tempo lopen. Doordat ik de eerste 30 km mijn krachten goed verdeeld had kon ik op het einde nog de beuk d'r in gooien. Resultaat een 321 ste plaats met een t,ijd van ?.52.04 en ApETROTS op Dan konÈ

mÍj

zelf.

betreft, heb ik voor het jaar mijn doel bereikt. Nu train ik voor baanwedàtriden om mijn basissnelheid nog iets te verbeteren.Dan rest

blat de langere afstand 1986

mij

nog tot slot de ESTAFETTE I(NUPPEL over te dragen aah iernand anders. Deze iemand andars is nu fanatiek bezig inet de voorbereiding voor de Almere triathlon. Ja de familie van Goor moet nu maar eens in de pen klimr,ren. Liefst schrijven ze allemaal een klein stukje. Harm cver Almere, zijn vroub, over de drie kinderen cle jeugd zelf iets over hun supersnelle tijden op het 100meterbaantjs bij onze Cooperbaan. AIs Mathei nog niei schrijven kan, Ís een tekening ook vrelkom. Dus sport,rienden 'ran de STB, verheug je op een ekstra dikke uitgave van ons volgende clubblad, geschreven en geiekend door de familie van Goor. P.

v.ll.


10

VAKANTIE VERHAAL

van Fien en Henk.

SCHI,JEINEFLEISCH VERBOTEN.

Jongens, wat ons nu gebeurd is, dai slaat aIle vorige gekke vakantie belevenissen. Eerst'r,lai voor informatie. Vorig jaar uras de S誰ts recreatief aan liet marathonlopen in Echternach. [rlij sliepen samen met de familie Ramaekers in een Bauernhof. Za' n andere 30 STBers vJaren echter ergens gezellig aan het caravannen. lrlij hadden aI jarenIang Campingervaring, zij het dan met de bungalovrtent. Dat caravannen siond ons wel aan, en zie enkele maanden Iater werd onze brens vervuld met een H0BBY-caravan.

0p aanbeveling van Jose' Eyck, zou onze eerstp uitstap naar Saarland gaan, enwel in L00SHEIM. Dan worden vakantieplannan bij ons pas werkelijkheid,als Henk de Europalandkaart erbij haalt,.Ja van Henk moet gezegd rvorden, dat hii steeds recht dodr zee gaat. Zo ook met onze reisroute. Henk pakte een liniaal en trok een rechie lijn'tussen Schaesberg en Loosheim. Kijk Fien zei hij trots, Zo rijden trijl Ja en dan krijg je een route langs vreemde tlregen en evenzo vreemde grensovergangen. Ons vakantieverhaal begint dus ergens bij een grensovergang tussen Luxenburg en Duitsland.


Haben Sie was ,, uuirl1"n, vroeg de overijverige Douaneman ? Nein: ulas het antwoord maar daar nam deze geunieformeerde schijnbaar geen genoegen mee.Haben sie Fleisch aus

tl

Ho}land mitgebracht? Ja, e-in klein bischen,zei Fieny' Das ist verboten wegen di-e SCH'dEINE-VERSAUWUT'IG. Ja wat nu ? Terug§aan, dat nooit. Het vlees weggooien mocht ook niet.0f laten afhalen van een firma die garant staat voor vernietiging of alles opeten. Goed N"d"*ffiË", werd gekozen voor dit laatste. Nu bteek pas, vlat Fieny voor een zorgzame huisvrouvl is. Das kleine bischen, was meer dan genoeg om een 3-persoons gezin 14 dagen te voeden. Ijverig werd aan de ochbendmaaltiid beàonnen onder het controlerende oog van de grensuit*ovér. Eórst was het lekker smullen, toen de honger gestild was werd het "eten naas't de darm" en vervolgens EEll GHOïE KI'JELLING. De broekriem moest los. De ogen werden groter ríegens een tekort aan vel en de mond bleef open ótaan. In geen geval van de honger' Dat er hier en daar nog stiekuà ietó werd l'leggesmokkeld spreekt vanzelf ' He'c Uewi3s hiervan, heeit onze clubbladtekenaar in beeld ge-

bracht. l4et bolle buik en openstaande broek ging Henk vertelI-en dat 'ALLES AUFGEFBESSEN" was. Dan tlUnsche ich Ihnen eine gute Beise was het antwoord. Hier kon je alleen maar nog de'tekende kernachtige :' uitdrukkrng op geven die in Limburg bekend staat als' l<on§e1-i.k, zij het, dan',vel binnensmonds gepreveld'

Hei spreeki vanzelf dat tussen deze grenspost en plaats van bestemming nog de nodige deining is geweest. Eerst kvraad, dan gelachen en tenàotte a1le closetpapier verbruikt Tot slot kan alleen nog rnaar verteld worden, dat de rest van deze vakantie goed geslaagd I'ras. Het caravannen beviel uitstekend. Hoe Henk terug'gereden is,is de redactie niet bekend.lrlel is ons bekend dat het verhaal uraar gebeurd is. De redactie con'r,roleerd; omdat ook di'r, jaar weer een prijs ter beschikking staat voor het besté STB-vakantieverhaal. Voorlopig is deze prijs -

van F 25,- gereserveerd voor Flenk en Fieny. Och ja, bij controle van het gebeurde deelde de r'loordvoeróer van genoemde grenspost ons nog vertrouwelijk mede, dat er rveinig touristen aldaar passeerden, zodat het geoorloofd was, dat men zich een keer per lveek een zg:"ÉCHEBTZ" mag permiteren. Je moet dan toevallig làngskomen en het slachtoffer zijn. HalHalHa!


L2 VE R JAARDAGS KA LE NDE R

2 juni 9r' rl 19 24

tr

4 juti 5'' 11 t4, L7, 19 22, 24, 25. 25, rr

rt

28-7 29

3 aug. 5, , 10 L2 tZ

r!

rr

13 .

13

16

!r

,

18

rt

22

r!

22, ?2,, 22, 27 29, 29, 1 sept. !t

4!r

Ger Knauf

MonÍque Pagen

['JiI]em v . d. Linden ( sen) Hobert van Booy Hugo Vogely Hein Veld Els Starmans

Francesco van 0oyen

PauI van

Hameren

Leopol-dine Berden-Veugen

tr'liets Strating

HeIma Starmans-Zinsen Tony van 0oyen Jose- Pasing-Heuschen

Fred Strating Anne-Marie Kleikers

Jo Eyck

Ton Houbiers Ad Loog

Ellen

Hamaekers

Mia van Rooy-Starmans Martha Í"laessen Joep Smeets

Harrie Braeken lJieI hlij nen Harm van Goor

Luc Klinkers

Sj ef Ridderbeks May Robberts

GieI KIeij kers

Ton vàn de Broek Ton Starmans Hub Prevoo

Rene- Jongen


Uw adres voor alles wat met Íietsen te maken heeít

r/t

f

unct

ionele

sport mode

TEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

.

\ryATER

B.v.

SANITAIR

VOOR SANITAIR EN REPARATIES AAN ITATERLEIDI NCEN. AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN.

EIGEN SAN I T AI R-SHOWROOM geopend: moondog tlm vríidog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot |i.00 uur. DIVERSE AANBIEDINGEN IN SHOWROOM-BADKAMERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 0[5 - 213661


SONY

AIIIFIT:IFIII

7§IrSl

ttr.".A^"*

liïif!lrlit PHrilps

;r

CÈuknerht

u

30158

I

zffiussl

n^ w ir^l'#

Hoover

)auueunxr ,lrVl

{ cï§

mffunEn rrrSrr.-tntZ,.

Itliele

i) ir)

),Ll ml t

CZ'J7

@nracHt

Handelsmij Kremers B.V StÍeepeístÍaal 72, SCHAESBERG Verkoop en adminislratie: tel. 04t317657 Filiaal:

KerkslÍaat 324, BRUNSSUM

Íel. M*271225

Service aídeling: StreeperstÍaat 72, SCHAESBERG

Tel. 045-3í3267

EENHXTRA Z;E;KiERHEID

vooR:

.GARANTTE -SERUTCE

.lrEm


1_3

IN DE ZTEKENBOEG Jan l{egh, r,uerd in het Brunssums e Ziekenhuis aan miniscus geopereerd op Vrijdag 13 Juni I.l.

Net toen hij zo'n beetje uit de verdoving kwam en bel.angstelling begon te krijgen voor de verpleegstertjes, stuurden ze hem alureer naar huis Dat uras op [tlaandag 16 j uni. 0nze redactie-tekenaar bezocht Jan thuis. Hij lag nog plat. De volยงende patient zullen ze wel een DOE HET ZELF pakket met handleiding thuissturen, zuchtte Jan teneergeslagen.

Eveneens op non-actief is onze voorzitter Jo Eyck. Een i'rardnekkige voetblessure die aI dateert vanaf het jaarsbegin.Jo Ioopt niet meer totdat dit letsel geheel hersteld is, Hoe dit er uj-t gaat

zien schetste onze redactie-tekenaar tijdens informatief bezoek tijdens zijn werk.

een

Er zijn ook verheugende berichten. Fred l4essing heeft de trainingsarbeid vreer hervat. Dan nog een spoedig herstel aan de geblesseerden toegenenst.


14

llotĂ?mdgncl

2 a

Met Landgraaf Spontaan trachtte de Gemeente Landgraaf een goede zet te doen, offi bii de plaatselijke bevolking, meer bekendheid te geven van de verenigingen welke in hun gemeente

geregistreerd zij n. t',ij hraren er ook. Een sierlijk eigen standje met foto-reportages van onze activiteiten en voorlichtingsmateriaal m.b.t de Ioopsport. Orn het geheel wat meer glans te geven, hadden wij nog wat langlaufatri-buten uitgestald, en tevens een rolski-demonstratie. Geen hond die kwam kij ken r maar dat was niet aIIeen het geval bij onze stand.De enige plek waar het gezellig druk was, dat was de bui-tenopgestelde tapkast.Goed bekeken van de organisatoren, om op eig.en sportplaats te tap te 1aten lopen. De overige verenigingen h,as het ook toegestaan iets aan de man te brengen. Ons bracht dit een batig saldo op van f 5,- (zegge vijf hele guldens).Daarvoor stonden wij wel van 10.00 tot 18.00 uur met 5 personen. ( 5 stickers a-F 1,-) Och j a, het b/eer werkte niet mee, !{as de a}gemene klacht. Toch hebben wij"nog zo'n 750 reclamefoldertjes verdeeld. Daarop is ook 1 reactie gekomen bii het secretariaat. Toen de vraag werd beanttloord voor een heel jaar dat de contributie -haak f 30,gegooid. er op is, werd de Conclusie van het bestuur: nooit meer aaĂŻi meedoen, want zo spontaan is de Landgraafse bevolking nou ook weer niet. Kosten voor STB op deze dag: ca F400, - en dat is erg jammer.


45

Plafondborrw l(erkrade tr.v. P. SCI{EPPERS

Showroom: Lindelaan 4, Kerkrade. Verkoop van plaíond-mateÍialen, elektrische materralen. hout- en ijzerwaren. DBEUMEX handcleaners. Overtuigt U zich van onze lage priizen en kom vriibliivend even binnen. Sysleemwanden yooÍ uitbreiding oÍ indeling van uw woning. Tclcíoon 045455635

OPENINGSTIJDEN:

maandag t,/m vrijdag 13.00 - 18.O0 uur zaterdag van 13.0O-17.OO uur

in de ochtenduren alleen tel. afsprrrken voor plafonds

TEGEl.zETTERSBEDRIJF

B-V. HILHORSTSimpelveld

St. Bemigiusstr. 25-27

Íel. 045'44?793

-

VOOR AL UW TEGELWEBK

O Alle voÍmen O D [J E 0 D

van

wandbetegelingen Allo vormen van vloerbetegelingen Plaatsing van steenstrips Plaatsing natuuÍsteen, marmeÍs. hardsteen Betegeling keukencombinaties wanden-bladen Levering van wand, vloertegels, tegellijnen Voorts alle benodigde materialen t.b.v. tegelwerkzaamheden Alle voorkomende reparaties van bestaand tegelwerk.


16


t!.,.:;,

q4

.q'誰W; a1,',.. ,il


ULEK

VERWARMING B.U. Tel. 045-212057

Wij leveren en monteren uw centrale veĂ?warmingsinstallatie naar al Uw wensen. Naast onze uitstekende service geven wii 2 iaar AC|-garantie op particuliere installaties. Kom met ons praten of bel ons gewoon even, wii laten U niet in de kou staan.

045-416770

hellebrekers -o

_o

oCI

0)

-o 3 f

o _o

C

o o U)

C

v:f

raĂ­Ten en deuren

-o

o

= _o

c(l

E-


19

ÏRIATLON T985

Ter LAND, ter ZEE en op de FIETS, dat is de slogan van onze supervedetten, welke zich ook dit j aar kíeer wagen aan het grote werk, dat men SUPERSP0RT noemt.

0p 28 Juni begint het feest in Stein. Jammer genoeg valt dit samen met de opening van onzó Cooperbaan. Gelukkig duurt deze tl2 triatlon niet tot in de avond, zodat b',ij hun op de receptie nog hoPen te zien. Paraat voor Stein zijn deze keer I{eer: Sjef van 0oyen, tlim Starmans, Leo de Hartog, Harm van Goor en aIs debutant:Hub Prevoo-

in Stein is voor de eerste 4, een verplichting voor deelname aan de hele triatlon in Almere. Voor diegenen onder ons, welke niet op de hoogte is met de afstanden, de hele triatlon is een N0N-ST0P programma van 3,8 km zvíemmen in open l'later r vervolgens 180 km f ietsen om verder nog aansluitend een hele marathon te lopen van 42,2 kilometer lang. 0nze STBers zullen daar ongeveer 11,5 a'L2 uur mee bezig zijnHet thuisiront moet, er eveneens veel voor over hebben, want de trainingsarbeid (naas-t j e dagtaak) kost je gedurende 4 a'5 maanden aIIe vrije tij d. Waarvoor doen die boys dat nu ? Een goede vraag, maar het antwoord moet U zelf proberen te achterhalen, door eens als supporter mee te gaan naar AImere.Echt waar, een kijkspel naar Supervedetten. Daar is een normale marathonloop,zo iets als een kleuterspeelplaats bii S . T. Bers , veel sukses met j ullie prestatie

Deelnemen

.

.


20

VLIEGENDE HOLLANDER

RACE

Tijdens de Pinksterlopen in Treebeek hadden de organisatoren een aardig kijkspel ingelast, door 16 teams te Iaten deelnemen aan vliegende Ho1lander races. Het STB 6 taI plaatste zich al gaubr in de finale. Daaq bleef het dan ook bij . Een verdienstelij ke 4e plaats, víaarmee wij ó" beste verliezers waren. trrlaarom hadden hrij niet gewonnen, werd na afloop gevraagd ? Antwoord van tIiIlem Markus: was het maar voetbediening geweest. In werkelijkheid wou dezelfde blillem de aandacht van zich zel-f afleiden, want na het J-open van twee wedstrij d.en diezelfde middag;, was hij amper nog in staat op die grote fiets te klimmen.De rest Iiet hij aan ons over

, ttonstt waren Ton en lrlim Starmans, [^lim v. d Linden. Hub Prevoo, Albert Lieberg en Jo Eyck. p. s.

---r{>

?wt:.

Het is bijzonder moeielijk,van onze penningmeester het fi-nancieel overzicht over 1985 op tafel te krij§en.Gelukkig blijft Gert er kalm onder, dus komt dit toch wel een keer. (Gert: zie--)) 0nze redactionele tekenaar keek door het sleutelgat tijdens een bestuursvergadering.

t


moonen-wanders bv steenhouwerij natuursleen gralmonumenten vloeren

ÍietÍaslraat 11

- 6,131 LZ Hoensbroek - leleÍoon

gotr. moyors

tx

(045) 214851 oÍ 217558

hooden p.o.b. 2549 O45 222277

tr

5§5og


ETECTNO TECIIilISGII DUNO

C.A.Hoevenaar§ s[0ï I II0E[{$BB0[II ïE[.2[{308 ÀtDEBon0mÀil

uw adros v00ri llcht;kracht;on zwakstroom lnstoltatlor.

:lnstallatie Techniek Bitter b.v. ívoorheen VondenhotÍ lnslallatie b.v.

griikto

ElektÍonische installaties kabeltelevisie

E kend elelírotèchni3ch

inírlhteu

Breulerueo

Heerlen.

Ïel.

1

045-71 1010

lnduslrielerrein De cramer

SIMON GLOOtrT BankieÍ: Ned. Credielbsnk Heeílen gank€k n.. 23.O9.0'l.6ll Girooummer 10.i15.850 G-rekening 099.0O.01.407 Kv.K Heerlen nÍ. lr.3l4

lnstallatiebedrijÍ Gas-lÀlater-Sanitair Beitel 1t2 6422 PB HEERLEN Tel. 045 - 42 19 41

RIJB@AS ing. J.W.

v.

Mierlo

Jan ïooropstÍaal 3 51r13

ïel.

HK

Waatwllk

04160 - 34318

lng. J.F.L.

NegÍiln

Cuneralaan 29

AA Rhenen Tel. 08376-5119 39.11

BoschslÍaal 18 «)6 Poslbus 5300AH Zallbommal Tel. 04í80-4605

BOVO Babobank - Bheoen rek. nr. 36.70.70.0«) HandelsÍeg. Ulíechl

Nummer

63$2

Advlseurs en Specialisten ln: Palen - Preíab Íunderingen - Preíab kelders - Betonartlkelen - Vloeren - Laleien - Daken


ZI

[*^--F A-7. i *ttbtaè'

VAKANTÏEGROETEN

De eerste vakantiegangers stuurden reeds hun groetjes naar het thuisfront. Een goede STB-gewoonte die wij in ere willen blijven houden. Jan Ploeg. Groeten uit Monaco (gepost in ftalie). Jo Eyck en Jose-: Groeten uit het HABZ-gebirge. Slin1e e Sjef v. Ooyen uit Gran Canaria.

GE S

LAAGD

ttlÍj felïEïteren

met een suksesvol afgelegd schoolexamen, onze jeugdleden: Nuth. Jan Ploeg

Suzan Ramaekers Schaesberg Heerlen Reno Vogely

Pierik Bingelrade. hlij r,rensen jullie allen van Fred

harte proficiat en...

voorgenomen vervolgstudie.

veel sukses

met de

I


22 DNFïI...IG

Verbrden 'rr-r-tchten, gevaarlijl,:, orr=in, m;rar wel iet= uraar je tri-ine dagelijl:s in de pErE iets over leq=stIn 'El4 is er ten trt:ngres qÉE'{Ee=t overen de mee=te informa'tie heb il': sport dopi.ng en irr rJie t-ijd =ijn ver-=chertendi"e lrit- artil.elen , fle grotr: 6i5gp'sgie pr:nten eijn lroat is rJopinq en vrat rriet, en wat veg-hied j= en r',et nietIn dit verh.aal prr:heer i['; alles EEns wat betreft dopingr met t:p een rijtje te :etten a1q therna's ula&. is doping wat niet-, wat is slecht voor ie ge=ondheid ,vrat nietr weeroín r+ordt d',:ping gebruil,:t.Om de zaak over=ichtelijlt te h,:,-rden, heh il.: hst laa-t=te pr-rnt gebrr-ril:t EÍn etn i.ndr=ling te Ína[::Én l)"drrping" vla.l: voclr de uledgtrijd om beter te: pre=teren ?i"cioping" \'orfr een betere npboutw van het lichaam ii"doping"Dtn een sneller her-=tel v.an een bleg,-tre te bewerl,:stelligen 4)"doping" trÍn een =nelI-ar her=tel na zwàrE

training.

Ëa voor je =elf na bij a.Ile voorbeeldenl =ou il'': dat doping vinden, =ou i[,: dat- verbieden en hoe, En tlaÉ.r leg je =el$ de grÉn= orn iet= te gehrr-ril:en.

/.?


23

1) "iets" vlak vc:ífr cle rged=tr-ijdr waàrdocr je Lreter presteertlalp=.yrhi=che Etimulerinq : n= u* tt-ainer- Dit kan EÈEr gevaarlijl,: zijn. Spelers !:.ufir€fi daardsor in een trance raken waardoor de -egr-essiviteit kan tnenemen, waardoor de pijngrens verlegd l:-en r.lorclen waard.for er nret ernstige ble=Íiures doorgelopen ulordt.Het bel,:ende bloed aan de pa.il bij voetballers. Cf de kreet bridge i= oorli:gUiteraard valt dit niet onder de doping controle Ínaar het nadelige effect ervan t:p gercrt-ldheiiJ van jezelf en anderen is vaak veel groter dan van ulel[,. rniddel t:ol,:. tdat vind je overiEens van daping roatrok: bÍj bcl}::Eers? Je :iet dan de paradoil (tegenstellinqi. Het heeft veal ir.er*r effert vrror cJe gezondheid van de sportrnan en de sportiviteit sm het =oqÉnaarïde nrotivërËrt nret =peerhes en andere vt:rírien van indsktrirraties te verbieden ,dan de 1:ti0 rniddelen r=p de dopingslij=t van de irled l,Jielrr-tnie.Het is t:m de :el{de redenerr beter hi=t bol::=en en de autoracerij te ver-bieden . Andere vcrrrnen vàn p€.'.ch stimulering rijn '/'crga , trypno=e, meditatie {get.,richtshef-fer= err hocgspringerË)rl':rui=telien rallerlei rsu.tine handeiingËn orr tot rugt te l:ornen I'Jiet on=Ëhuldiqe middelÈn [lun je velrclelen in =tirïIïerEtË inirjdelen en verrdovende middelen Het trel.endste stirnule.i-ende middel i= het_ eflifgtarnine. Hiet lijtlt een beetje cp l,:offie, Je vselt de vermoeidheid minder, j= voelt je p=ychi==h wat beter-Het g=vaar is dat =e

,ry \"


24

ver::levr=n en Ep cJe lange dr-rlrr harta{wij},:i-ngen gevr=n"(l'1aar rlat §inp=on op rJe ?"lnnt Venl:or::r. tgv vàn overrlo=ering +rnfetarnine= is ge=tarven is onw.aai-sctri_inlijk.)-In lderJsrl*nd vallen =e onder de opit.tmr'+et., íns§,r- in EeIgie zi in ze gemakl:rlijk verl,:r-i.,igbaar

OoÍ,: *lcohol zt:u !5rrms betere resultàtpn gevenrlk 1,:en vE.rrhaLEn va.rt gch;rl:r€ï-E die Lret-er presteren , Ínaar aa[,: r"iielrennerË die =srrden h.a.rder de br'-r-g Elpgaan ,en verder natnr-rrlijk de

b,=rqbr:l,:limmerg en andere sport-er= in

],:c:r-rde

ltliin:tenlb rr-rstgr=vende tablet-ten =Dà.18 valit.tgfi en mogadon om de volgende dag uit=ceslapen en rninder nErvEL,.s aan cle wedstrijd deel te menen.Hierbij i= er altijd een risitrn van ver=laving-Veel van de piloten die inga=et wet-den in de Faltlland oorlog gebrr:il:ten =laaprniddelen op dnl"tprsadvies de dag vot:r de =trijd 1r LichamglUl," t+V=i=.fr= =ti** Een rqàGEEEEEnrtef midràt i; dt Ée[àjÉrsi,:t':er,dat i= een rniddel r+eardot:r het hart niet zn gnel gaat l,:lspFren" Het is geprobr:erd bij hartlopen, je zou niet =o rnoe worden, srndat het hart rr-r=tiger l:lt:pte : rna-+.r al =nel trlee[,. d-qt er ook lang=.àínEr gelopen werd,Het wordt nel veel in de schiet=pnrt gebrr-rikt , een =nells hartslag tgw :enur,ten gee'tt EEn (]niElr.Er-E Er-l =oms trillende hand {vialisten gr:trruiken het welr=ens bij r:Ftredens, en ik =chrijf het weleens yrlor bij rijer:arnen=) -De --'chietbnnd htreft toern ge=egd dat dit middel -=lleen op del':ters advies gebruril,t rnocht rrrt'rÍEnr.iad-rt veeL =rhr-rtter= nu =o'n hriefje op zal,: he,bhen {anuin?} Am#etas:rinas =ijn .r1 genoemd Een on=rhr-rldiger middel is ra.ffiene -t:-of'fie voíJr de wed=trijd maa[,:t rneer glycogeen {}':racht=tof) r-rit de spieren vrij.Er rijn nu caffiene tabl in de ha"ndel ,het grt:te nadeel is dat jr-" rn;a-ql,:1arl-rten l-;ri-igt ,verder i= het ver=lavericl en :oals oqlr [roffi.e(l] slecht vo{fr het hart-


25

Oo[::

worden vaa]:_ pijnstill;rrs

gebruil:t

om ondanÍ;= blesslrres toch aan de weditrijd deel ti-: nernen.Hiervotrr kun je ool_: rnorfine(apir_rm) preparaten gehruilren, wat lriteraardi?) verhoden l5r Ínaàr rrrederam rlraàr ligt de gren=-LËí.:ale

injecties tegen de pijn ? . Onschuldig =i_in de inr*rijfmiddelen (rna==age olie), wonderdrgnkje= rnet of =.,nder s*i[,;er: Írrààr veel onsrhuldige middeltjes gtaan op dopinqil-j=t van de ulielerbond, :oals neu=druppel=, a=tàa en hooikoortsmÍddelen. Snuifmidd.ele.n t:m tle neuË t:pen te houden t=,-l het hart te stirnnleren bij gewichtsheffer= bol,.:ser l::unnen iu=ch weinig kiaad gerien rÍe en dnpingcontrole, fiaar bet-Jenll wel det iedere lit=gr nieuure midde,len yrorden bedacht clia nir-.t op de dopinglij=t voori;crmen, màar die vaak in llàle doseringen nadelige erffecten hebben op no*É lichaarn. volgt-nde l:.ÈeF È:t:ffiÈfi punten ? tot en - 4Een met aan de beurrt met de beroernde hcrrrnonen tde anabole steroiden). En verder tle bloeddoping en luchtdoping hij EwEtinrïer=. Hans Y-

Aktie foto van Paul- v. Hameren(vroeger)


26

!$E!!IIIE!_Is

GE

EN L0L LErJE

FUNGI ( eenplantaardige

Ievensvorm) gedijen niet alIeen op aarde, maar op allerlei warme, vochtige plaatsen-- dus ook bij de mensen tussen de tenen en in de lies. 0nder fungi vaIIen gevíassen zoals paddestoelen, zwammen, gist en schimmels . Schirnmels komt veel bij sportlieden voor,omdat die zich vaak ophouden in vochtige urarme plaatsen, zoais doucheruimtes. Soms oót door na een training of wedstrijd telang met transpiratieverzadigde kleding blijven rondlopen. Schimmels veroorzaken besmettelijke vormen van eczeem, en deze parasieten Iaten zich niet zo gemakkelijk verdelgen omdat zíj zich in een voch_ tige warme omgeving razend snel vermenigvuldigen. Voetschimmel begint met jeuk en schilferen van de-huid tussen de tenen,vervolgens ontstaan barsten en kloven die erg pijn gaan doen.Onze redactionele tekenaar zíet het zoi

N

t:

i\§ -( /*,


Levering van: orthopedasche kunst en hulpmicldelen

テ出ngersestraat 12 tN Maastricht

6211

テッet.043

ICI(Eil I,

VOERENDAAL

MAASテッRICHT

Valkenburgerweg

Bemelerweg 90 tel.043-621515

4l tel045-75t700 TEGELEN

SITTARD

216773

Het Groene Kruis Parallelweg Nrct 2 Hulsberg


a

a

vgrs aqng9voer ons eigen koélvervoer,

voor u verkrijgbaarbp de Zandweg 101 en in winkelcentrum d'r Bàutsch, tussen Edah en Aldi

INBRAAK- EN BRANDBEVEILIGING met aanslultmogellfkheid op de GOM alarmcentrale, goedgekeurd door ilin. v. Justitie T.B.B.S. erkend

L

ld Uneto

GOM Beveilig:ngstechniek

Barbarastr. 26rGeleen Te!. O4494-47 235.


27

Er zijn twee manieren om te vooikomen dat je ten broedplaatsen van schimmel worden: DROOG

ZE ALTIJD

tussen de tenen.

GOED

voe-

AF NA HET D0UCHEN, vooral

DOE IEDERE DAG SCHONE SOKKEN AAN.

Schimmels in de lies, kunnen vaker van ern st ig er aard zijn. Raadpleeg in beide gevallen toch maar even je huisarts.誰egen schimmels besta an ook goede zaLfen Haar steeds geldt de gouden rege1. Wee s zuinig op je lichaam.Voorkomen is nog altijd veel makkelijker dan genezen. ^r.

Jo Eyck.

G.A.l.

WOLVERS

SPORTMASSAGE

TEL. (0411 460t75

lt

EYGELSHOVEN


2B

UITS

L AGE N

19 mei, Pinkstermaandag Treebeek Een doorTWC de tweewielers uit Brunssum georganiseerde wedstrijd, waarbij het loop-programma onder auspicien van STB. -

Klokslag 13.00 een loop voor kinderen, die aI ruim L uur voor de startlijn stonden. Bii het startschot werden de kleinsten meteen onder voet gelopen. Gelukkig bleef het bij enkeIe schrammetj es . Bij de 5,5 km ging de overwinning naar G Lemmens uit Elsloo.lrlillem Markus haalde een^verdienstelijke I plaats en Jo-Eyck ulerd !4e(totaal 49 deelnemenden)

Bij de 10 km speelde de hitte parten' maar desondanks toch zeet verdienstelij k voor de grote schare STB deelnemers. 0nze dames Trea en MarieIrene rrlerde respectievelii k 1" en 3". Gezellig was ook de rondrit over het 1400 meterparkoeri van winnaar Piet v - d Aart van AV 34 samen met onze Trea

4e 10 It Harrie Bamaekers t4 John Hendriks 24 Borj ans John ' 27 Pierre LĂ haye 30 Albert Lieberg 37 (1e0.) Linden Trea v.d 39 Theo Schmeits 40 Andre' Roumen 47 bJim Eleveld (atweer?) 51e Willem Mar.kus 54 John Smeets 55 Pierre Dircx 64 GieI K1eij kers 67 (3eD-) M.Iren Haeven (totaal deelname B0 loPers). Jan Hoven

PauI v . Hameren

33-01 34 - 15 34 -24 34 -52 36 - 15

36.48 37 - 01

38-01 38 .09 38.26 38.59 40.31 4L -tO 47-45 43 -23 43.33


Leverancier van alle soorten

BAI$TET}I O

§TRAAISTET]I

o BI]tltEl{mUURSIEtll Veelal uit voorraad leverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen. Ook leverancier van steenstrips, pannen en systeemvloeren. Drievogelstraat 80, (erkrade-W, Tel. O45-4 I t 2t 3 Showroom iedere dag geopond tot 17.30 uuÍ

w.uolllIEIl utl l,mru0ffi $ffirff

u00R

Rcparetlc tn ond.(houd ellc mcdrro Inbouw co rcrvlcc LPG-InltellaUcr Vcrkoop nlcuwe cn gcbrulklc eulo't A)óatatta ,nrca doo, vatl.xtdg frto.w, ,gif, Èrarb..a gqta.


+

TV HADIO íní'ír$ïorntnn

UISIS

ír"SÉ uldeg

WEUYZ'eiectro uerlichtin$

lUlSItElUlAt 8l HEEBLEII, Toleíoon'045-720Í,36


D29 ) ,

UÏTSLAGEN UITSLAGEN UITSLAGEI,i UITSLAGEN

Ll2 Marathon GELEEf{ 4-5-Ba Senioren totaal 40 deelneÍners: L Ronny van Agten 1 .05 .34 10 Jan Hoven t.tL.LL 18 Harrie Raemaekers 7.14.29 22 Ivo Berden 1.16.55 ?4 Albert Lieberg t.'1,7 .26 33 Harm van Goor 1.22.38 34 Andre'tlournerl L.22.39 36 Theo Schmeits 1..23.41. Veteranen I totaal 74 deelnemers: 1. 7ef Budzijn 1.08.32 7 Andre- VogeIy L .1,9 .1.2 I May Robberts 1.19.56 10 Jan van Hees 1,1 Paul Mennens 1,2 Jung Mainzer

t .28 .42

1.29. s5 1.30.30

totaal 4 deelnemers: 1 Trea v . d. Linden

Dames

sT.J00sT 24e TRTMLooP

(5-aprir

Fred Pieri k

52.55 56.50 57.43

2e

Theo Schmeits I

Jos Vroemen 10 Heins Es'ser 32 L .O7 .1.2 Jan v.d.Boogaard 43 1.10.01 (totaal 49 deelnemers)

7.21.50

)

15 km.


e

30

aa

UITSLAGEN-UITSLAGEN-UIÏSLAGEN-UITSLAGEN

Ïntercity-1/2 marathon Maastricht-Bilzen 1 Jos v. d. hJater 1.09.35 1B Harrie Raemaekers 1.16.20 25 Bert Pronk 1.18.38 32 Hub Erkens 1".20 .25 34 Sjef Ridderbeks L .20 .43 35 Ivo Berden I .20 .43

59 Andre- Roumen 92 Annel. v. Di.j k 93 Ton Starmaàs

1.24 .09

1.29.10

7.29 .28 1 .30 .04

2eDames

100 Jung Mainzer 104 Henk Schiefer 1.30.14 t48 Marie, I. Raeven 1.34.27 5eDames 275 Giel Kleij kers 7 .4t .43 (totaal 300 lopers bereikten de finish) AVONDWEDSÏBIJD KEHKRADE

16-5-86

A-Ioop (licentie houders) 15 km. 1 Marce} de Veen 49.s8 4 Jan Hoven 50.53 5 Theo Sniekers 53 .26 7 Math Simons s4 .19 I Karl ïrags 55 .26 B-loop (niet Iic. houders) 1 John Hendrixs 54. t8 3 Hub Breuer 57.45 5 John Smeets 66.52 (totaal aantal deelnemers A+B-1oop 25)

i


)

31

I i

MAHATHON KLAZÏNAVEEN

Math Simons

2.

Albert Lieberg Math Simons blim EIeveId

SB

3.02

MARATHON UTRECHT 2 .49

3.18

MARATHON SITTABD

Gert lrlollersheim 4e Z.4g S j ef Hidder!:eks 3 .02 P ierre Í\,lu yrers 3 . 34 (van 712 M en 10 km nog geen tijden bekend)

NÏEUWE LEDEN

BIJ

DE S. T. B'

Beste spoftvrienden en vriendj_nnen. De vèreniging blijft groeien, vooral bij de j eugdleden en dat is ulat wij zo graag l,riIden. Bij ons volgende clubblad besteden wij aan deze nieuwe STB-populatie eens watmeer aandacht.0ok de namen van de overige aanwas sedert april wordt dan gepubliceerd.

Voor twee personen wil ik echter een uitzonde_ ring maken. Dat zijn KARL TRAGS, rvelke over_ schrijving heeft aangevraagd van Afcent Striders. en: een beginneling. Ger }rlolvers .


32

I,JEDSTBIJDKALENDER

56-

Gor

IN

; t JULI

10 E.M. 10 E.M.

k um

0ss

15 .00 14 .00

WEDSTRIJDKALENDER AUGUSTUS

49t523^ XZB301.1022 2931-

Elsloo criteriumloop tijd ? x) 20 km 16 .00 u. Voerendaal 10 km ?x Cooperbaan STB Bergloop 6 km 18 .00 ( voor fitnesgroep : Bergafloop 4 km 18 .00 Hoensbroek 10 km ?x Amstenrade 10 km ?x !l,EGWEDSTRIJDEN IN DUITSLAND Burdorf 10 km 19 .30 Monschau marathon 08 .00 Eischerscheid 10 km 19 .45 Duren I of 14 km 19 .00 Eschweiler 10 km 10 .00

2-

S

Diepenbeek B

itt ard

9-

23

BAAN[.JE DSTH

I

JDE

N

1500 m Dames 1500 m Heren 5000 m rl

16 .50 17 .50 19 .00

1500 m Dames

19.10 78.20 19 .20

15 00

m heren

3000

mll

500 m Dames 1500 m heren 5000 mll 1

.00 .30 19.1s 18 1B

De wedstrijden met x) gemerkt, heeft ons wedstrijdsecretariaat nog niet a1le info

binnen.

Geef tijdig

op, wegens vacantie van onze wed strijdsecretarテ行 (eind JuIi--begin Augustus)

t

C!


neste sportv-rienden,

liij stellen ons aan U voor a1s een sportvcreniging, rvaar het mogelijk is dat beginners en gevorderde 1opèrs, samen kunnen sporten met d.e geroutineerd"e wedstrijd.lopers. l,lij d.oen niet aan de konvectioneLe athletiek op de baan. Onze sportactiviteiten zijn wat men in de volksmond. noemt d.e ,r DUURLOOPSPORTffi. ". Voor de ned.erlandse sportbond K.N.A.U heet dat: wesrthletiek. Bij onze groep is de doelstellj-ng dat hei meedoen belangrijker moet zijn d.an de prestatie. Vermoedel-i,jk is di* ook rle sportbeoef,ening di-e U uilt klez61l. Is dat zo, dan bent U welkom'binnen onze ëï'oep. leskundige sportbegeleiders staar .i;ot Ifu beschikking. A1s enige eis stellen lrijr dat tJ zelf zorg draagt voor een medische keuring vooraf.

Ons trainingsgebied. liet in de geirele 0ostelijke l{ijnst"eek, mei a1s centrum het prachtige natuurgebied van d"e BRUNSSIIMI,ïffiHEÍIS en ale Schinveldse bossen, Binaenkort hebben wij tevene de beschik-

king over een Cooperbaan. Onze

clubLraingen zijn als volut:

-. Zondagmorgen

(

zoner)

8.-,,

(

winter)

9.45 uur

- Maandagavond (zomer)

- Dlnsdagavond

uur

I8.30 uur

(

winrer ) 18.30 uur

(

winter ) 21.30 uur

izomer) (

i8.30 uur

winter ) 19.00 uur

- i,loensdagavcnd ( zoner )

18.30 uur

(winter)

18.30 uur

( zomer)

18.30 uur

- Vrijdagavond

(

winter ) 18.30 uur

- Zater<iagmiddag (winter) 15"30 uur (winter) I5.30 uur

Trimmenl joggenl<iuurlopen

ín de Brunssummerheide. Tref punt : Parkeerplaats

SchachË,

Schachstraat ce Nieuwenhagen. (nabij Tennlspark T.C.N.). Ètarathoniraining. 1| i/n 3 uur.

Febr, tlE okr. Duurlooptraining, 1| uur, Nov. tlm Febr, Zaaltraining,Fittnesen skigymn" OkE. t/n Mrr. Baantraining in Brurssum, CrossÈralning voor wedstri jdlopers" (Plaats iq overleg) Duurlooptraining, Ii uur" Parkeerplaats de Zeekoelen 1n Brunssu. Mrt. t/m okÈ" Draf- en Renbaan te §chaesberg. okt " t1r l'!rt . Marathontralning. 1| tlm 3 uur. Febr. tlm Okt. Duurlooptraiaing. I{ uur. Okc" t/m Febr. Baantraining, in Brunssum.

Okt. rlm Mrt. Roiskitraining Okt. tlu I'Írt "

(vgls afspraak)

Wilt U meex Heten over o:1ze vereniging, be1 of schrijf naar onze secretaris Rob BoIk" Tevens het adres voor inlevexingf aa.nvragen I'an Uu inschri jf-f ormulier. Itlet sportieve groeten: llestuu.r en leden van de SPORT- en TRIT1CLLIB BRul'lS-sLqí1.1mHt{}E.


f i

** i

t Vraag vrijblilvend oíferte aan, Gratis deskundig adviec.

* GLAS IN LOOD * GLAS IN KOPER " GLASREPARATTES *

RIJKSSUBSIDIE OP DUBBELE BEGI.AZTNG voor Cle 3oortan gld b dit het aangewezen adrel

&ief -anOoTen SCHILDERSBEDRIJF EN GLASHANDEL RUIT GERROKE,N RI.IL tlAN 04.5 - 3l 14l3 Na 18.00 uur 045 :11:1222

Streperplein 10, Schaesberg Prive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZIJ]ttEN!

Alle soorten timmerwerk. Levering en plaatsing van hardhouten kozijnen met enkele oÍ dubbele beglazing;

ramen, deuren, koziinen en trappen voor nieuwbouw en renovatie.

De Haen AANNEMER§. EN TIMME RBEDR IJF

SCHAESBERG ACHTER DEN WINKEL42 TEL ()45-318849

Werkplaats: Streeperplein

È

1O

i! #{ 1-.

STB Clubblad 1986 nr 4  
STB Clubblad 1986 nr 4  
Advertisement