Page 1

SPORT- l-Ni ]-RIN4CLUB ÍIRUNSSUMMI:RIIHDI


aa

c! \o

\o \t '-O \O öJ

enco(\corn

Or

\o

CO NNOIF,-O d.f N-{tr) \() -{ e.l | -..r N '-{ N cöcac{cOrllorlll .Lrl rnrn\ïrör1 -ï -ï.$ -t -t Jl oo-t ooooo

r{dr{r{-{

cn

OÖO tn! () c.l l.o .rí1 O

.o

tl-{

oo(Jqro.oq,oH HHHHH .Ë

À

1, .r'1

.r{ O .o .l, .r{ h0(, ÀÀ ÉÈ 'r{ H

trl

'l I '38

o

u .; J-

€dO (ï.r.{(dÉ i:i o(d,

Ë Z

fl-,§

F+JO)

--)

H

.

o É,4A .rl

ö €f Plt !É b'í.1.8 2 { ö0..{l d, 'i * 3l*

H

m ".Í blE CO cn+r>l

(doË{J 4 ÈJ'r{OH í) r- +J (D o \OcA A =

o * 3,*? J

-'rr^ïp ur m Íï1 uH LU

&9IUU

EF.H

?

I -.

drJ

0É t{ q{ '.l-r t{ -l -^\(U(d(doJ J !1 öoÉ Éd

() à t§E8

c., V -t < -du-t<^( () d\oÉ u1 .utr ,O ^ ,-i!]orNH o Ir_ \t r_ \t Hq) coM cn\o \Ot .\.o àN . t{ ^O tJ dH+J0Oca.-l ca@ O--{ Al .c7) O O0B 50 O .C -lèO\O ..{ r{ B o l.t e.l^J!-l c, .-l (^ 0JcoM-O 0J - o È{ .o orH É ! qt rtroiloJM! 0J -c (u 1r .o è0O-É o à0 'r-)J4 (n d É o .r{ 'ri lr C, 'rf É l.{frl (u a+.t (d §4 ^r{ co d É ^Ja.l É 11 l-,r !-lOO+J(d o3 àa{ o XCq 'r{ A fd +rcDÉ .ot{q, 0)É o O ()ïhB O !'.{ -11 t'l 0)

pd

oo (o 0r€ t{ .rl q,, O O

É--l u r{ cd è0! .t.r

'r{PÉ, NO.F{J l{rrÉrJ

oJd Éo o(ucro >(/)F{Eq trtl

O

aa

r{

\.o OÉ .f .(d tr .lJ

oM (d o-ï o\o ><.d -d U OO\tnUId F\ A

o

tn

\ï -S

(d

t)

Éo AL

XF-

oroo(ud> .oBo§(u o.{ .-{ a ÉaOHca Ol{

-: a

o d

r{< Éq(J

.'tr|oo o roG. !d è0ÉHà0 o[r] f{ i{ É !

j

É-ï ío

ae§ (l1r{

a.) Ed

-l§e

ulH

lr

0l

t

t{ ir

o§ Èo >' Mèo .

'r, l'{

' os.{ àd É-q)È €Àà .rJ

M

cd

-l ,.o

. 'v) .r{

_l

H'

OJ

FA

r-.{ u.{ d ..{

H

.,

dB

.r'l

tr d

0, HO Jt() OH !aÉ .nd .rl t{ rJu

oJa Ed 0,, BO tÉ

CJ 0J

l.l

0)! O,o -oÉ 0.1

o >

Éo rl) Ë

l-r '-{ or(u

É0) .+J

{J-O

+ro

É

rl() FO.

O e{oo+J OÉ NoOÉO rfi(Ut,

^ t{r{

coopr N

.'-)c

l-\

o

d'n

.'

O

.F{

d . fu.n r-l '-{

r{. cró (u-Í

P! a

u dÉ 'r'r.rl ..{ }r

A! X .

.É d

o tr O

! , Fl

O) oÉ

l-. (d o'rl

EÉ H Ol.{O.. lJd è0 0) .d'r, .r{ J{ FA Ji è0 OO to .F{ 2d t...È'lQ

t

.r{

.t

\O>rn!O cf) !rrod orn cdol

llo Ét{ c, .r{

.rl

r{ËÀ. É.r., .+JXt{

>o

IJ

aJd tr OB ]J o0l o+J qlr.,l É ö0O. Ë tilU d . ÉFar 0) a.H . .LD >J4 . H

ir") 'r"{ -:f É . É

Fl

r.

FaÉ .(d


VAN DB REDAKTIE

Aan d.e inhoud van d.it club - 4 bLaadlje werkten meer Jo Simons, Fretl §trating, Wim §tar5ans, Jo §yck en in beLangriJke mate Bert Ceurten. i, D.z" laatste red.actiemedewerI ker heeft hiermee ook zijn

laatste artikelen ingobracht. Bert gaat verhuizen naar ilIslo Zeer waarschijnlijk zal hij dlan ook oversohrijving vragen naar een vereniging d,ichter

bij huis. In ied.er geval rvensen wij Bert nog een lange en periode toe, waap , sportieve 'ook ter Iand.e.

Tegens mist U in deze uitgave de lijst van nieuwe lerlen en de verjaarskaLenèer. Niet wegen§ plaatsgebrek, maar de verjaarèagslijst moet eens nodig biigetÍerkt worden. Dus da.t wordt herstelè.

Verder lecst Ur 2) vodovooxzitter

) bed.evaarbsloop 4) commentaar 5) sport-en sPeld-ag 6) trimmen of lopen ?) loopachoenen 8) Àbraham Nol 9) bestuursvergador 1l') Rotterdam.roor Uitslagen'. .. 1 6) 1?) Nostalgior Àlbert 21) KennedeY-rnarsch 22') Estafette knuPPeI 25) Weitstriittkalender 26) In gesprek met ... 29) Gerrit v.d.M&st... 32) Cooperbaaït i... 3

ïlióíg"ïï"::ï,::k';è;'u,"E *an, wi"ns foto hler staat

afgebeelct

(

startno

t ,99)


2 VAN DE VOOBZITTEB BESTE SPORTVRIENDEN. In een plaateellJk weekkrantJe las 1k een artlkel over onze STB. Het lljkt er op dat onze actlvLtelÈen ook elders waardering vÍnden. Daarom llJkt het E.L. aardlg, dlt artikel ln zlJn totallteit in ons clubbloekJe Èe publlceren. De redacteur van ENSU-WEETJE ls HarrÍe Scholtes. Vroeger zeer actlef ln de atletlekssport en ook nu nog zeer begaan net alle atletiek-en loopsportaktlvitelten Ín de Zuid oostellJke MlJnstreek. De verwachtlng van het STB-bestuur ls, daÈ nlddels de beschÍkbare rnogetlJkheden van onze Cooperbaan, er een belangriJke uiEbreldlng za1plaatsvÍnden Ín ons ledenbest,and. Hoe gelukkig moeLen wlJ nu hleruee zlJn? Bevordering van de beweegsport ls een heel goede zaak en dat 1s ook steeds de doelstelllng geureesE van onze groep. WIJ wlllen echter adviseren erg voorzlchtlg te zljn met een Èe sterke groei. Op dit moment moet Ín eersEe lnstantle gewerkt worden aan de opvang van de Jeugd. Zonder

Jeugd geen toekomst. I,IIJ moeten de Jeugd echter een goed en zorgvuldig programma kunnen bleden. Dat, moet vooral gerlcht zljn op het speel-element ln de sport. Ons verzoek aan-U voor ultbreldlng van het tralners- cq begeleidersbestand ls nlet vergeef.s gewee6t. Onder leldlng van I^IÍm van der Llnden zal een Progranrma uitgewerkt worden. In eerste instantie i onze elgen Jeugd waarnee gestart zal worden en dLegene welke op de

wachtlljst stonden. Daarna zal pas worden gewerkt aan ní.euwe aanwas van bultenaf. Dan nog een nededellng waar U ongetwlJfeld recht op hebt om te weten. u weet dat wlj lnzake aanleg en reallserlng van de Cooperbaan een beroep hebben

flnanclele blJdrage van de Gemeent,e Landgraaf. Nog nooit voorheen hebben wtj gebrulk gemaakt van gemeenschapsgelden. Deze keer zou het echter uoelllJk worden oD het doel (Cooperbaan) te verwez,enlljken zonder gemeenschapsgelden of grote bÍJdragen van sponsoren. t{ÍJ kunnen U echÈer rnededelen dat lrÍJ door onze elgen lnzet en spaarzaam btj elkaar houden van geldenrhet grootste gedeel_te zeLf hebben kunen bekostlgen. Voor dat gedeelte waar wlJ nog om wat geld verlegen zat,enrkunnen wlJ U nedelen dat door de bestuurders van de Gemeente Landgraaf posrrrEF gereageerd is, Dank dus aan allen dle dtt nogelljk maakten. gedaan op een


'26 maartí986

a

*:1 É

NIEUIIIS VAN OT SFOÉf,. EN TRIMCLUB BRUNSSUUMEB HEIDE Sport' en Trlmclub BrunsgummcF

oo "-o o[{ O OrrJ

helde dle ook ln LandgraaÍ ulter mate actleÍ lg bulkt v8n acthltelt

verenlglng werd In í 967 aletrlm club opgerlcht ln 1 98O werd §T.8.. ale Stlchtlng lngeschreven VanaÍ novembor 1984 la de Sport en De

Trlmclub Brunasummerhelde aan geeloten bU de Konlnklflke Neder landse Atletlek Unle. Jo Eyck van de Krllgersberglaan 3J te Schae*

berg vervult op aublleme wllze het voorzltterschap. H[ wordt In zfln íunc{ls bllgestaan door eecretarls Rob Bol( ElkehoÍ32 te Ubach over

glHl ËlËl FII(ÍlI

tersberg 18 te Schaeebergr, Fred Stratlng ult Heerlen en Wlm Stan' .,manB.ult Hoengbroek 'van Gezien de

ÈIIJI

het ledenbe

enorme uitgroei

stand zoekt S.T.B dringend trainers die de diverse groepen kunnen be geleiden Het bestuur venrvacht bo vendien bij de ingebuikname van de CooÉerbaan een grote toeloop van pupillen en juniores Degenen die een trainers cq begeleidersfunctio bii S.T.B, denken te kunnen vervullen kunnen contact opnaman met secrÈ

taris Rob Bolk Woenedag 2 aprll organlseert §T.8. op de draf en renbaan Llmburg

tg

Schaeeberg

een uurloop. De startt[d ls exactom 18.3O uur. Er wordt gelopen op de geasfalteerde middenbaan Aan deze

ofÍicièle KN.AU. wedstrijd nemen

maxlmaal 60 atleten deet Op'l I mel organleeert §T. B. de 7 s' lnternatlo nale Hsldeloop. Elke deelnemeÍ ont-

'r) ) r1 ÉÉÉ

*l*l

-r l§r

I

È:l(al

a

1t,,l

ÍlËl

Ëldl <lHl

orJÉ01 É jl o o! È{ O! k oÉÉo qJ3 É thkU! =F{ !,o.>0.,

^l

(, e É Èl H N

len een heel wat S'T.B..ere op zc terdag 19 aprll ln Rotterdam deeÈ, nemen aan de groto Marathon yan Rotterdam.

Éé 9o

NF{ ,{UÉ..{ rJ oo öo .o) o t{ U'nOrro o.r{ o oÉ oo l.lÉÉ od(d5 (l,é -c ö0u t+{

d ,oÉÉB dqr!

Éel

A.È{ (,l > Oor{ !J F{ è0 aDU)c .,<

I

I(-) (nr{ L] < ol >a lrl ()|l ld ld u, t) kl

F.l Vr<

|/]al Èr= Ft-

F.IOO

ot l(n

Ct)

g'7

lr1 lZ

5 o0 o,r ɀ)rr tt{(l(u(u

OÈ{F{à{)N oooÉo, 3o Eo

.,')

t-{ (/) t< Í

.-rOU döÍ)

c\t

-, öJ

I r-{ ui 0, tr]o,-1 V> o) AF HO0 oo 3 FÉ &H <c0,, cao J(^ -o Jld O rrJV d

d

Vt{ ÈÀ rd L)

ào

>= >t o>

A

I

biJ

uitreiking thans zullen plaatsvinden ln de sportzaal ln de Kakert VooÉs zu}

HOt,l

&auo H .o O.{ 14 O.-{ E!rÉoÀ. (lo .s cí o o.uo

vangt een tinnen onderzetter met een bijzonder motief. Er is gekozen voor een ontwerp van Bàr Heuts voorste| lende de nieuwe ST.B Cooperbaan

de voormalige luchtschacht to Nieuwenhagen Men heeÍl deze keer wél gekozenvooreen andere start- en Íinishplaats en wel nabij de verharde weg van de Vlekkenkamp. Dit impli. ceerl dat de inschriiving en ds priJe

Ír1 (U

E>

ËtÍt 'at ÈII

l.co (ho ïJ V t{ }]o

É(u(U

*,§l

Hl"l

il

Èl

B!Ë

EI

Worms en pennlngmeester Gert Wolershelm ult Doenrade. Verdere bestuursleden zlln Jo Slmong Gao

td o o Éo

"d OF{ È{>O O OF{ >È{ O rU o(d

»


I'ISCf,.T.{INBRENDE,ÏEKST.

*

coÍmentaar op Gl-ÈbotkJ" 2/.9É

Tot mÍJn grote verbazÍng vtel mljn 9og oP de eln r geen griJze leden blJ de S.T.B. I blz. 5 van de ultgave naarE/aprll nr 2

j.1.

Dlep geechokt en zeer teleurgeeteld over deze ultspraak, dl het bestuur erop wiJzen dat de S.T.B. naar mlJn weten een vereniging Ís van vrÍJheld en bltJheLd. Wanneer andere grtJze leden zlch ook door deze ultspraak aangesproken voelen, reageer hlerop en laat het er ntet blJ zlt,tent I Nu zlJn wiJ aan de beurt, mlsschLen bLJ de volgende ul'tgave zlJn het de kaalhoofden, brlldragere o.1.d.

De lnhoud van het sÈuk heb lk verder zlnssnede was voor niJ ptJnllJk genoeg.

maar

niet gelezen'

de

l'íet vrÍendellJke groeten, r

P..s

mag

lk

nog

ltd bllJven?

t

een

grlJs lidr

I

Inltlalen van het griJs

11d: H.P.


V#

"'oh$h ï';:%,,u.-

rw

L-

,

thr>

'' à"**

,:rW, ur^

o'iif;;'ffi /

Tegelspecialisten

Carl Smuldersslngel 101 6219 CA Maaslricht Tel.: 043-12606, 12607

GÉOPENO maandag l/mvriidag van 08 30tol'17 00 uur. zaterdeg 9e3lotèn

::j:: _ .:

':

:

:r.:j

:::

:::!:!l:

::i!:!:::!.i:

:::::::::::::::::

r:::j:::: . .:.-

::

::


Metsel- en steigerwerken voor ruwbouw

Metselwerken UAII DE KTEUT

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg

Teleíoon 045-31 1625

ffiilif,lL

E6ilrW|Emilil0 rolluiken rcldeuren r-olhekken

h

lrout. lteal. lo.Jrttttcí .l1

df.ttrrlduÍÍr

lrlt

h&d-an aloclÍi3ch.

U.(tcr*g Iooí irdalb, ifad(bctÉalhtrgl

rír .tttitirgoo

Wli lanrtn dt3lit€fid ktv.Ir6it3pÍoó*tm mt garmtÈ vglg.ns dc ROMAZO YeíwaEíd.n.

ECIITE

ïersns lcrpranckr van: ZO}.II{ESCI{ERIEN, MARxEzEr, .tlloezrËn, lrngErt. cn LUXAFLEXPR(DIfiïÉN. Wii rcparercn alhs dtdGí

lUlICA

gtrlnfb

!

zonwering

showroom §ttarderrrcg 116 heerlen

o tel. O45 721658

í8ffi* AannemersbedrijÍ

Riksen B.V.

Edisonslraat 9

Poslbus 31085 6370 AB Schaesberg TeleÍoon 045-316222


5

SPORT- en SPELDAC S.T.B. Zon d ag 29 iuni a.s. TOr CÀ 15.00 u[rR.

BEGIN IO.OO T'UB

DEZE KEER IIOOFDZAKELIJK GEBÀSEERD OP SPELEN EN ONTSPANNING VOOR DE JEUGD.

In het

prograÍnma komen de navolgende onderdelen o.àe vooÍ3

CROSSFIETSEN.

PLAY-BACK

SHOT.I.

PONY RIJDEN KOEK HAPPEN.

DIV.

(Onder voorbehoud)

OVERIGE SPELLETJES.

voor dlegene dle hun eer§te Jeugd hebben gehad komen o.a. voor: MODESIIOW. Dames

en Heren.

BESTE HOUDING AAN DE BAR. VOOR

ALLEMML: Speurtocht

net opdrachten.

TOT SLOT: Barbeque.

Drank en eten verkrlJgbaar tegen koaEprlJs. PLMTS:

COOPERBAAN

S.T.B., schachtstraat te

e-*-A--'t

Nleuwenhagen.


6

EET VERSCtrIL ÏUSSEIS TRNOIEN ErI EABDLOPEN.

Hardlopers (duurlopers of baanlopers) tral.nen Ín de regel iets anders dan joggers of trÍmrners. Wat belden gemeen hebben is, dat iedereen als Jogger of trimmer begonnen ls.KrlJg Je echter zoveel belangstelling voor de loopsort daE je regelmatig wllt deelnemen aan wedstrlJden, dan ga je anders (lees:meer doelgerlcht) t rainen. ÍJaL je hier leest. teet iedereen al, maar toch mag het nog wel eens op papier Eezet worden.Trlmmers lopen rustLger of met andere woorden: nlet hard genoeg or' hun polsrag tn een hogere versnelllng Èe zetten.KoBt, de adenhallng in een hogere versnerring dan ontaard dÍt blj de trimner ar gauw in hlJgen. DÍt kan lelden tot, ademnood en indÍen mlnder zuurstofotr,ame via longen in de bloedcirculatle komt, kun Je ook Íet meer verder lopen. De triuuner wnadelt dan even en dat heet Joggen. Blj de harloper gaat dat lets anders toe. Door veel inEensleve tralnlngen (bepaalde afstanden in bepaalde rlJd) en frequent herhalen gaat hij ztJn grenzen verleggenrzowel zljn polsslag alsook zlJn adernhallng.De loophoudlng Ís zodanig dat het longvolume optÍmaal gebruikt wordt. Hoe meer zuurstofopname des te meer arbeidsvermogen voor de spleren. De polsslag gaat meestal boven de 140 slagen per oÍnuut. Tot-slot, als je kunt trlmren kun Je ook leren hardlopen. Leeftijd of geslacht vormÈ geen beperklng, maar zoals blJ alle sporten 1s ook hler de gulden regel:verwacht g""rt spectacuraire resultaten op korte termijn want dat ontaard meestal ln teleurstelllngen.


7

LOOPSGEOENEN.

Voor de trÍnmer en hardloper is de loopschoen het belangrlJksÈe uicrustÍngsstuk. om Èe beglnnen kles bij her kopen van een loopschoen iustlg de tÍjd.ntj ropen op ongeriJk terreln(zoals ln de Brunssunrm"if,eta.)-rog.i loàpscÉoenËn besllst nlet te kleln zÍJn.Blauwe teennagelsU;zÍjn - goËa" blessures. Momenteel is er een ruime keuze - r;pljnlijke loopschoenen.vaak loopt de prlJe wer eens uit de hand, vooral als de naam van een vedet verbonden'ls.omdat ni"t "raànde fabrlkanten voetert hetzelfde zÍJn, hebben "riu gezorgd voor een groot assortl.ment. BelangriJk Ís o.a.: 1) een goed verende hak 2) een gevoerde hlelkap 3) een soepel bulgzarue zool 4) blnnen ln de schoen een voetholte-verhoglng(cambreur). SporÈers met een hoge voetboog(hoge wreef) doen er goed aanradvÍes ln te wlnnen blJ een orthopeed.Dat geldt ook voor

doorgezakte voet,en( pLatvoeten) . Ten slot,te nog een raad: Koop uw schoenen í-n wLnkels lraar men zlch op het gebled van sportschoenen gespeclallseerd heeft. B1lJf rustÍg I uur ln deze wlnkel met de schoen van uw keuze aan de voeten. Nog beter is te vragen of u de schoen even bulten nag proberen en loop er l0 nr.nuten Ír€€o rk ken winkellers dle dlt toestaanrergo:zelfs aanbevelen. u zult er we1 begrlp voor hebben, dat wij blJ dit arrlkel geen merknamen vermeld hebben.I,Iel beschikken lrij over een uitgebrelde schoenentest van recente onderzoekLngen. Deze test ls gedaan Ln twee prlJsklassen.De resulÈaten zljn soms we1 verbluffend. Testen zlJn ter inzage te leen blJ: Rob Bolk en Jo Eyck.

Veel loopplezler.


-§\'

I ÀI,WEER, ÀBRÀHÀ}T

Deze keer Ín §oinveld biJ NOL PAG$I. tílJ feleolteren hem van ga,nser harte. 0P èe

tekening hiernaast ziet er nog steed.s goecl uit.

hii

Bi j cte red.actie-oommissie waren wel enkele twljfels, men d.acht d.at onze retl,actio-

nele tekenaar zl.ch in het huisnummer vergist heeft, toen hij NoI ging tekenen. rr Voor een Pagon, liilct hii wat te breed[ merlste iemand op. Dat za! d.e pret beslist niot

d.rrrkken d"aar in §CHïLIEIEN bij Nol en marathon-MIA. In ieder geval een heel ple-zlerige d.ag op ttie 26 e apriI.

I}ITMCITY '86 Ond.er deze naam organÍseren twee verenigingen uit I'Iaastrich en Bilzenr op 1 Juni a.s een 1/Z marathonloop. Inschrijvlng ln 3LIzen. Bfr 1OO1- p.p ,d.an met bussen naa:r ldaastrioht alwaar de start om 1{.69 uur is op het

Vrijthof. Dit lijlct ons een aarcllg evenement om a1s §lB-ploeg mee te, iLoen. I{ie heeft zLn ??? opgeven bi j llillemr ( wea*Ji-i Èlioenti e vereist' ) VÀN ONZE TNÀTNIR }IIU

weg wil ik tte MarathonLopers beclanlcen voor hun doorzettlngsverïnogen bij de voorbereid.ingen van d.e Rotterd.am-marathou. Ik waa zeetr trots op ju1L1e d.aar in Rotterdam. De trainingskilometers draaien we iets terrrg, maar bliJf de duurlooptrainingen beaoeken op maand.ag en'vrijd.ag. Na d.e vakantÍe-periode starten we ïreer op en programeren ons d.an op een ( rog betere ) najaarsmarathon. Wim'rr"À f.irÀa-

Via deze


aro*ror.NQ'

DE U,S.A, zijn

Chariot is een samengaan van mooi en technische perfektie. De schoen is opgetrokken uit suède pigskin met extra versterking van pigskin zadel1eer. Uitwendig is driedubbel nesh nylon tricot teegepast. De voorgevormde inlegzool bestaat uit drie verschillende materialen en past zich aan bij de voer. De gepatenteerde tussenzoolkonstruktie geeft de voeÈ een hoge stabiliteit en schokdemping maar vooral een juiste rrafwikkeling" van de voet tijdens het lopen. De exclusieve diagonale Rollbar korrigeert de voet, indien nodig, op heel natuurlijke wij ze. De buitenzool bestaat uit slijtvast rubber met extra versteviging onder de hiel. De kleuren zijn zilvergrijs met charcoal in de maten 5 t/m 15. De nieuwe Brooks

SEEUER§ AUIO.OTDEROELET Nuth (biiMakro)

Iel.045-244242

autobcdrijí Schaesberg, AmpèÍestraal ÍB t.o. draí- en renbaan. Tel. 045-314646

Veldhoven, O.L. Vrouwendijk 12 Tel. 040-53Í90O Manen, Eendrachlsweg 1 Tel. 03473-76474 0pcl- an

leö-rcnlcr

lutrnhrtm* rllc

Europcra rutomoiblcn.


StukadoorgbedrUÍ

J.NIEVELSTEIN STUCADOORWERK SIERPLEISTERWERK

Dorpsstraat

91

BINGELRADE

TeleÍoon 04492'2183

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleijkers Brandhoíetraal77,6372 KB Schaeeberg, tel' (045) 31 96 55

Postbus 31229,6370

AE

Schaesberg

R.MULOER RICHTSPECIALISï

15

6372 AK Schaesberg (indusltieterrein) Bank: AMRO Hoensbroek nr. 47.49.54.749

Edisonstraal

Tel. (045) 31 5249


9

UIT DE BESTUURSVERGADERING (23-4_86) OFFICIELE OPENING COOPERBAAN. Wij reserveren hiervoor zaterdag 28 juni. Het dagprogramma wordt in zijn geheel in beslag genomen, door het afnemen van Coopertesten

(12 minutenloop) voor scholen. De officiele openíng is het startschot voor de finalett ,zo omstreeks 17.00 De uur. drie best geklasseerde van iedere .school kunnen hieraan deelnemen.Er is een schooltrofee te winnen voor de totale afstand van drie lopers opget.eld. Tevens is er een STB programma deze dag, welke de mogelijkheid openlaat, de bestaande clubrecords van de STB te verbeteren.. Zowel in de seneorenrveteranen en dames klasse. 0m ca 19.00 is dan receptie in de T.C.N.kantine. Het spreekt vanzelf, dat het geheel een grote feestedanrr

lijke

bedoening

COOPERBAAN

niet

zal

worden.

IN BEDRIJF, voor diegenen welke het nog wij mede, dat alle trainingen af

weten delen

zijn. We zijn reeds begonnen op ons baantje, en het zïet er naar uit, dat de STB met deze accomodatie weer "HET SCHOT IN DE ROOS " heeft geraakt. De jeugd is nu al bezeten van de trainÍngsmogelijkheden welke wij hun nu kunnen bieden. Kom eens kijken op een dinsdagavond en breng Uw kinderen

Cooperbaan

mee.

In ons vorig clubblad reeds aangekondigd dat voor onze recreanten ( of noem ze maar wandelliefhebbers) de mogelijkheid wordt geboden, s3men te wandelen. Hetzij voor ont.spanning of ter voorbereiding aan een groot wandelevenement. Ook deelname en voorbereiding voor de grote 4-daagse van Nijmegen kan overwogen worden. Het begint binnenkort en zo U mee wilt wandelen, geef dit dan door aan Rosette of Leon Fels. Tel.259886. RECREATIEF I^IANDELEN.


rt0

FAMILIE SP0RT-en SPELDAG.

op Zondag 29 juni a.s. Het bestuur besloot dat in het kader van de feesteli.jkheden bij de opening, deze dag geheel moet worden gewijd aan de S.T.B.jeugd. Het programma ziet U elders in ons clubblad. HEIDELOOP

11 mei

a.s.

De commissie wedstrijd-evene-

heeft het karwij rond. Gezien de ingrijpende noodzakelijke veranderingen, is er veel werk besteed aan de voorbereidingen. De deelnemende sporters, kunmenten

nen weer verzekerd

SPORTFEEST. Ook

zijn

van een

G0ED GEORGANISEERD

de prijzentafel is beter dan ooit.

het bestuur ziet met trots terug op de geleverde prestaties ( vooral van de debutanten) hi.j deze marathonloop. Een bijzonder compliment voor onze hoofdtrainer Wim v.d.LÍnden. De organisaEie van onze reis was perfect. Nogmaals een woord van dank aan allen welke ziclr hiervoor ingezet hebben. Marathon Rotterdam,

Het college van B en l,rl, alsmede de Landgraafse gemeenteraad;' heeft voor de laatsÈe vergadering in hun oude samenstelling, ons verzoek voor een startsubsidie inzake aanleg en afwerking Cooperbaan ingewilligd. Wij zijn nu in staat, het geheel naar behoren af te werken. Een grote ( hele groEe) zorg minder. AANLOOPSUBSIDIE,

Onze Belgische gastheren hebben voor deze 4e editie de datum zaterdag 24 meí aangenomen. Het betreft een 25 km prestatieloop welke geheel recreatief wordt afgelegd. Ook een gedeelte van het parkoers lopen is mogelijk. of zelfs geheel of gedeeltelijk wandelen. Een bezemwagen is terplekke alsook de nodige verzorging. In Scherpenheuvel weten ze al van deze plannen, derhalve is het beroemde Belgische gildenat, in overvloede aanwezig. Bi-j voldoende belangstellingr saan we weer met een bus. Reiskosten worden op f 10,- geschat per persoon. Ver[rek ca 08.00 uur vanaf GAK en terug in Heerlen ca 15"00 uur. Aanmelden bij Rob Bolk tel.324284 liefsr voor l2 nrei"a.s" BEDEVAARTSLOOP HASSELT SCHERPENHEUVEL.


ttl

S.T.B. TRAINERSBESTAND. Onze oproep voor noodzakelijke uit.breiding van onze trainers/begeleiders, heeft gehoor

gevonden bij onze leden. Binnenkort ziet U reeds meehelpen bij de trimgroepen Ger Knauf en Wiel Vonken. Bij de duurl-oopsporters André Vogely,Ger Hamers. De kortere afstandswedstrijdlopers kunnen verzekerd zijn van hulp van Theo Schmeitz en Bert Pronk. Paul mennens zal_ zích ontfermen over de jonger jeugd en de pupi11en, terwijl Mw Alexandra Bolk de groep van 4 tot 7/8 jaar bezig zal houden. lrlim van der Linden blijft hoofdLrainer. Jo Simons blijft eveneens in funktie bij de trimgroepen. We zijn er bijna, want er zijn nog een drietal vacatures, enwel; de tweede man naasL Paul Mennens voor de jongere jeugd, een begeleider/ster voor de fitnesgroep en een zaaltrainer voor de winterperiode (indoor-training en

fitnes).

Het is niet onvermijdelijk dat trainingsuren iets beter verdeeld gaan worden, i.v.m optimaal gebruik van onze Cooperbaan. Dat kunnen de sporters beter zelf met hun bege-leiders regelen. STB

stickeractie

stÍckers aan de man brengen en ffierd de actie is geslaagd. l,Jij hadden een.rotaal vàn 1000 stuks. ca 750 zijn er verkocht. De aanschafkosten zijn dus al gedekt. Vergeet niet af te rekenen met de persoon waar U de stickers van gekregen hebt. 1986. Binnenkort is het weer zover. Wij hopen dat eenieàer in de gelegenheid is, actief of passief te ontspannen. De redactie alsook de thuisblijvers, stellen het elk jaar weer bijzonder op prijs, dat er een kaartje komt met de groet.0f dit nu van de Riviera komt of uiL Tudderen, dat maakt niets uit. Veel plezier in ieder geval met Uw vakantiet.rip, en kom behouden terug. VAKAryTIE

RECLAME

rN

CLUBB0EKJE.

Enkele leden maakten de opmerkino

dat er weI veel reclame staat in ons clubboek(3e). nat ' komt zo, wij besloten nog maar een ker per jaai sponsors te zoeken' voor al' onze evenementen aLsook voor het club-

boekje.Dus diegenen welke vroeger a1leen meehielpen de Heideloop financieel zeker te itellen, komen ook het hele jaar in de belangstelling van reclame.


{2 Her serviceburo-La1{S311de SĂ&#x2C6;ichting SP0$T=JEUGD met ffig en CULTUUR, op zaterdag I Juni op de sportvelden van de voetbalclub Nieuwenhagen een open dag organiseren. Diverse verenigingen zullen hier'hun sport kunnen demonstreren. Men heeft de STB verzocht om een demonstraEie rollski t.e willen geven. Aan dit verzoek zullen wij gehoor geven. Het spreekt vanzelf dat alle STBers met hun aanhang op dit treffen SUN SPELEN ..LANDGRAAF.

welkom

zijn.

Het bestuur gaf zijn fiat voor aankoop van een deugdelijke t.ypemachine, zodat onze correspondentie naar buiten en evenzo ons clubboekje er beter gaat uitzien. Zowel voor het secretariaat alsook voor de redactie is aanschaf zeer welkom.

TYPEMACHINE.

vanaf october 86. De volgende data6 werden vastgesteld om te reserveren bij KNAU zuid. Ee KAPELLERBOSLOOP; op oudejaarsmiddag 31 december. UURLOOP draf-en en renbaan; woensdag I apri187 8e Int.Heideloop; Zondag 10 mei 87 Bergloop 6 km STB-Cooperbaan; zaterdag 22 augustus 87 Koppelloop 3x 5 km en 3x 10 km; zondag 27 september 87 Verder wordt gedacht aan een ĂŠenmalige loop in centrum Heerlen. Dit na overleg meL Stichting Heerlen Sport.

CLUBWEDSTRIJDEN

Marathon 1987 Er is veel belangstellinB voor een herhaling van deelname aan de marathon van PARIJS. Zeer waarschijnlijk wordt deze gehouden op Zaterdag 2 Mei 1987. het best,uur.


moonen-wanders bv steenhouwerij natuursleen gralmonumenten vloEren

rietraslraat 11

- 6431 12

Hoensbroek

- teleÍoon

(O4S) 214851

gcàí. m€yoís by hccítèn p.o.b. 2549 O45 2227?l

h

ffi5,eg

o,

217SSB


EIECTAO TECIINISGII IIURO

G.A.Hoevenaars

SLOT ÀI,I}EBOBGMÀil8 IIOETÍSBBOEI( TET.2I{308 uw adrcs y00r: llcht;kracht;on zwnkstroom instnllstlor.

:lnstallatie

Techniek Bitter b.v.

(vooÍheen VondenhoÍí lnslallatie b.v.

Siirlo

Elekiíonische installaties kabelrelevisie

Èkcnd dckt otechsitch inírllttGu

8ÍeuleÍweo I

Heerlen. Tel. 045'71

l0l0

lnduslíicterrein De crameí

AIMON GLOODT SankieÍ: Ned. CÍedi€tb.nk HeeÍlen Bankeh ní. 23.09.01.611 GiÍonummoí 10.15.850 G-íekening 099.00.01.40, KY.K Heerlen nÍ. lr.3'la

lnstallatiebedrijf Gas-Water-Sanitair Beatel I 12 6422 PB HEERLEN Tel. 045 - 42 19 41

RIJB@AS ing. J.W- v. Mlerlo Jan TooíopstÍaat 3 5143

HK Waalwiik

Tel. 0{160 .34318

Negíiin AA 39tl Bhenon Tol. 08376 - 5l t9 ing. J.F.L.

Cuneralaan 29

BoschstÍaat 18 Poslbus 306 Tel. 04180 -,1605 5300AH ZaltbomÍnel

BOVO Rabobank - Rhenen rek. nr. 36.70.70.030 Handolsreg. Utíecht

NummeÍ

63302

Adviseurs en Specialislen in: Palen - PreÍab Íunderingen - PreÍab kelders - Betonartikelen - Vloeren - Lateien - Daken


l3

mfrlfrW Srord

t9

APRTL

t986

unoet aanYoerl-ng van onze ambassad.eur voor RotterMarrorthon d.amse l4arathon zaken ( Cief Kleikers), stapten JB STB ers met hun aanhang uit de bussen op Blaa.k west. Voor d.eze dag was het grote kantoorgebouw van Roelofs-assurad.euren ons clubgebouw.L\eneena zorgd.e Gj.eI voor een nasseur, d.i-e vooral na de wedstrijd. handen vol werk had om d.e totaal verkleumde maar vold.ane lopers weer op de been

Rollerdam

te krijgen.

Voor het_gebouw kond.en wij onze Rotterd.amse gastheren ( van a1le kanten behangen met reclame) tracleren op een foto-opname onder het gezangi rr O, wat is het toch fijnr..... om bij Roelofs te zijn.rr Dat sloeg in. Toen inlopen met video-opnamen erbij ehrdan àven showen op d.e Coolsingel met cl.e hele groep. Ook dat maalcte in_ druk, want er stond.en al rijen dik toeschouwers, wae.rond.er ook onze bijna 100 man sterke suppoerters met STj_ spandoeken.

De concurenten van de R"V.S ( ook al zón verzekeringsrnij) stonden tandenlrrarsenrl achter hun grote kantoorranren. ,)e RVS-directeur zeirt L!,jlr_ lie Eoelofs alweer. "

Trainer Wim, ber*aalcte als een kLoekse IIen, de hele ST.rlc1an. vooral de debutanten.. -. en nLet zond,er gukgeg. van d'e JB deernemenden, bereilcten er )5 moe, verkleurniL, maar vold.aan de finisch. Dat is de grootste pluira op ce hoed van onze trainer llim v.d.r,ind.en.ook in àe koers leed hiJ voorbreffelijk werk. Het spandoek -_ISïB noa veure', heeft heel Rotterd.am op zeker e puatsffi Onze 12 debutanten finishten allemaaI. Dat is d.e a11ergrootste prestatie; welke de STR in haar bestaan ooit heeft beleefd.. Blj d.eze nieuwelingen ( aie zeker geen van allen op vo11e kracht liepen) was paul van i{a.meren de rapste, met direct achter zich Jontr Borjans. ! Clubled.en bleven royaal onder de magische grens van J uur. Door d.e kou karr men rustig a,annemenl d.at elke loper bijna J 'a 10 nÍnuten op dijir haalUare tijà heeft moeten toeleggen. Dug d.at komt er nog uit bij de volgend.e i'larathoni ( tf, dc start tas het BoC, en omstreeks l8roo nog ma,,. 50)


Vermeldingswa.ard is zeker de goed.e prestatie van onze vetcranengroep. Bij d.e heren r+as André Vogely d.e snelste i,cper net een nieuw persoonlijk record van 2 u 49. Bti li: JaIIiés Marie frene Raeven met 1 ,t 11 én onze wilskrachtige ijsersterke Mla Bagen ( veteranes If klasse)"ln Ju !8. lia afloop en recupereren, was er een echt Rotterdamse lunch uet een Limburgs accent ( t,imuurgse vlaaien). Dan volge het ;"; Lfi{3lJitcii KI/ARTI§RTJET dat voorzitter Jo L}ck voor zijn Iei'.':rli]i8 iian. Ij; oeselreef Rotterdam a1s een echte ltÍarathon Grqo! Stadt ;ie iict kan opnemen trret Berlijn, fari;@t Dat komt hoofdzakellJk d.oor het Rotterd.a.mse publiek.Iangs

riappen ziqen en moedigen de sporters aano Ook nog d.e aller 1:::tscn. itoiterda^nrners zijn hard.e werkers zei voorzltter io ,.;.ck. Iaa.rom waarcieien zij de Marathonlopersr omdat z,e ueteir ,rlat nier 6epresieerd, wordt. Tot slot na^m l{arrie d.e Brey ( afe d,eze d.a6 eveneens zijn eerste rrarathon liep) nanens zijn werlcgever Roelants, r-et SfB geschenk in ontvangst. Een plaket met aan de boven-

k:nt

een

t;'pisch Rotterda.ns

i{Àl'iD

I}l

strrobool:

IIAI,I.DI KiMifRÀDEN

en daaronder de d'ata

met

1;ritVering;

)e S.T.B., die staat zijn man, in de marathon van ROr!'IERDAM. en zo was het ook d.ie d.ag.

-a:I llu nog Ce uitslagen. iaac) ^ ererr seniorenl $/*'19

2.45"10 1 -:er'*- Pronk 2.52"04 i) ;au1 v.jlarueren j 'Iarrie Ranaekers ?.52.05 .i ilub rrkens ?.r2.05

)

r'

I

,'.1bert Lieberg John Borja^ns liir.n;, v.rh 0oor

.,nJré

a

Roumen

) ,rim Starmans riin Budziak

iC

11) ',{i11em }larcus

Pierre Muyres

1^t

1)) llu-b i?evoo I

rt

)

l.o1.oz ,.01.00 1.O3"29

i.07.49 5.09.16 1"12.41

,.11.09

Jan fink

1j) .iarrie cle Brey 1.) l,r,ik KLinkers 1j) Johrr lineet

2.52.47 2.54.48

s

1.19.02

,.21.10 ,.24"10 1"27 "oo

SoIk 1"11.51 Nuyten 1.41"25 Veteranen t ( +o-+g jaar) 1B nob

1!)

i{ans

ï--Tíalr,EToeery 2.49.05

2 Sjef Ridrlerbeks2.59.41 ) Sjef v Ooyen 2.59.5C 4) Hamie Bollen 1.A7,41 5 lriel Yonken ,.10.50 6 Jan van Hees ,,21.10 ,.2ro4ï 7 Ger l(nauf 8) .lr:rrg l,lainzer 1.21.40 ! Fred. Strating ).27.59 10 Paul Mennens' 1.10,10 11 Jo 'ran Rooy )"16.10 ( 50-59 jaar) 2\

rrenk Schiefer

).15"2t,

].18,)2


-Dames senioren( 1 ,l\. van Dijk Da.nes veteranes

t5

tot l4 jr) J.58. 10 15-44

I(

jr)

Iï(

jr)

De met ) gemerlcte namen, liepen hun eerste marathono

1) M.I Raeven j.11.5, Da:nes t

veteranes

) t'tia Dagen

45"54 ,"58.10

Blj de 1! lo-loop in Rotterd.a.m d.ed.en van d.e STB nee; Ivo Serden 55 min en 18 sec. Giel Klelkers 68 min en 1J seco -o-o-o-o-o -o-o-o_o_o_o_o_o en uL

_o_o _o _o_o_

Rotterd.am

mana

54 min ;p 11 uur 10 min 1I1;

2 uuJr 3

3 PECI{

voor

uur 11 mLn 1111

GER

Onze ma^rathon-clubrecordhoud.er Ger ilamers, wou en zou zijn crubvrienden in Rotterd.a.m traet"reo óp een nieuw

en verbeterd. clubrecord.o ( net onder de Z uux). Het mocht echter niet zo zi3n. 41 bij J km $ ioelde Ger een stekende piJn 1n d.e benen. Tot 1! Un ton hij aL tan_ denbijtend van de pijn, zijà echema nog handhavei. Het kostte hem echter zoveel kiacht en opófferlng, dat hij bij krn 17 tle strijd. moest staken. Ja.nmer voor Ger en ook voor zijn srB. laaar hij verzekerd,e ons, d.at hij zich na herstel van d'eze bLessuxe za\ revancheren. l'Iaar en hoe, d.at zien

wlj nog vel. FVeneens pech in Rotterdam'voor onze clubvriend en recactieqredeirerkel Bert Geurten. De reden van zÍjn opgeven moge

ons d'uide1ljk z.iJn, biJ het lezen van lert zijn eigen art,ike1 eld.ers in dit crubblad.. Ook hiJ zal zich ie'ranóh"ren, enwel onder weersonstand,ighed.en d.le geen ekstra ener6ie kosten d.an Bert in zijn reserve-korrórtje kan meenemen. Kop op t wat in het vàt ,it verzuurd. niàt.


,16

I'I-:].)S'IRIJTLOPORS

Ii{ }E

SI,A9

Liefst deelnemen aan cbrie weclstrijden, respectievelijk 10, lJ en 21 ,1 km. De totaaltijtl gaf een ekstra klassering. Dat is echt STBers ?íerk' Trea v.d..Linden wist daar haar eerste plaats te verdedigen tot d.e laatste snik. Ook Ivo Berden scoolde niet slecht. Hier hun tijden: t/Z n totaaltijcl 10 km 15 km

DUISI]URG.

ryo

,7.23

1 .18.59 1.23.18

2.53.09 Trea 3.01.26 59.20 Eind.klassement: Trea 1 e plaats Iil3O Dame§ tevens winnares a}le catagorien. Ivo 4 e bij Heren [I30 en 11 e plaats bij aIle catagori.en. 36.47 38.28

VEIOHOV$I 1/2 Ilarathon. volgens de deelnemende $IBparkoersl good 6eorpPni@ropen seerd. Resultaat: 2 persoonlijke records, enwel: Àlbert Lieberg in 1 .1 7 .36, tr'rans Pierik 1 .19 .06

Den llaag C.P.C.LooD. lPussen een kluwen v&n meerdere duiàend.e lopers, behaaLde Bert Pronk een Nieuw per§.

record in 1.1!.01

$schweiler 10 }qn looD. Gestart wordt hier om d.e d.ere leeftijdsklassen. Wel aard,ig om te zien wie je conourent is, maar erg uitgeclund. tijdent Ivo Berden 35.11 en Jo §yck in 43.03

Iedere deelnemer een uitslagenliJst van de uurloop gekregen. Diegene welke deze ( nog ) niet heeft, vraagt alsnog een aan Jo Simons.

eeft

vERzoEK AÀN t.lmsrnrJDt,oPffis

<{

clubbLad-. EVenmin zijn Uw prestaties bekend bij wed.striJtlsecretariaat. Dat ligt hoofd.zakelijk aan U ae1f. Publikatie of opname In d'e "verenigíngs-besten-1ijst'r r kan aLleen maar geschiedent mits het wedstrijd.secretariaat over een uitslagenlijst beschilcb. Niet alle verenigingen sturen d.eze gratlg, helaas. SteLt u priJs op pub}icatie dan moet U zelf deze uitslagenlijst bestellen en op z'n minst ter inzage ,I,even aan l{illern v.d.Linden. Dat is d.an afgesproken.


l?

Plafondbouw l(erkrade b.v. P. SC}IEPPERS

Showroom: Lindelaan 4. Kcrkrade. Verkoop van plaÍond-matcrialen, elektrische ma!erralen,

hout.eniizerwarcn.

DBEUMEX handcleanerr. Ovcrtuigt U zich vrn on:c lage priizen en

kom vriiblijvrnd aven binrcn.

Systeemwanden yooÍ uítheiding oí indeling yan uw

woning. Tclcíoon 04il5ti6i'5 OPENINGSTIJDEN:

t/m vrlJdeg 13.00 - 18.0O uur zaterdag van 13.00-17.00 uur

maandag

ln de ochtenduren alleen tel. afspr;rken voor plafonds

TEGEI.zETTERSBEDBIJF

HILHORST B.V.

St. Remigiusstr. 25-27 - Simpelveld Tel. O45'442793 VOOR AL UW TEGELWEBK

tr O

Alle vormen van wandbetcgelingen Alla vormen v6n vloerbetegelingen Plaatsing van steenstrips Plaatsing natuuÍstosn, marmeÍs,

O E hardstean D Betegeling keukencbmbinaties wanden-bladen 0 Levering van wand. vloertegels, D

tegellijnen Voorts alle benodigde materialen t.b.v. tegelwerkzaamheden Allc voorkomende repaÍatios van bcrttEnd tcAelwaik.

ttl llt] aallr


rg

Schae sb erg ena,r en, liep e

PUUR V{}$ Alfred Baar ,!et was

een

schitterende belevenis. Wel

erg zwaar. Ondanks het feit dat

we al een week van t€voren in Grlekenland waren om te ac-

cllmatiseren. Vooral de laatste 12 km dwars door Athene wa. ren e€n 'ware marteling. lVe

liepen op een zesbaansweg.

Alle verkeer was

stopgezet,

maar we konden door al die

uitlaatgassen nauweliJks meer ademhalen". Dc

iwÉ LlmblrtcE. hrírtehlè

lukc trlm.as, bcbbcn bca cr tr[í vmr ovcr Jched, B[r: -Mrttàonl] D.n Ir en J.wcldlac oltdadU. Hct frt 6 [lct oE drt Jo pcr E ëntc

Eftt wordcn. Ja mct probcrca h.B [lt Lc lopcn. Drl l! eo hclc kt§!, Í)É EGlc htrac íltrndllopcE tlh rl wrl mdcr. J. h*l lcno rÍUcD. Jc rtcrtl drlc kÈÍ Urdcn! ro'n r.e. Jon. 3m lopcn rlc lc bl, hct ltrÉlchot cr dt m hu vrtr doot Íru. Mlat nr twlntlt illomrtcr rlJn rc nrrtcns mEr".

Hel twetal. lid van Veteranen Neder. lsnd, en or8anisstic binnen de KNAU die deze tnp organiserde, hoopt dat er mk rn Lrmburt meer van dtt roo[1 evenement€n op touw Sezet wordeo. Jo Eyck ..ln Limburg hebje pEchtrge trqjecten voor dit soort wedstrijden. lk ben wan oveduigd dat en hele boel trimm€E €. grsag arn zouden mee

den. Alr je in hct wëkend dmr dc Brunsummerheidc loopt, rie Jc onlzet-

tend vel mensen op de

knge ststahdlopen is en

V_Iak uoor de stoí oan de moralhon l<:tijgl Grieks meisje d"e trad.ítionele potm

Afred Baor

uan em

l,rimbaan. gezonde

manier om je conditie op peil te houden. MeesBl stopje opje 25ste met actieve sportbetrfening. Alr Je 33 bent u'rl .;e u cer wal lichemEbcweging

krijgen"

AlÍ'cd BrEr

cn drn

buums

Jo Eyck

lopcn pcr wccL l!0 lm. Pusr voor dc door henk lan@Iern lol. En ls cr crtcn! ën lufr rf. SCTIAESBERG - Een hlstorlsche maraÍhon lopen ls voor 3trndsl@p. hct ,,proÍ6looclc" wc[nlg monrcn weg3clcgd. AlÍted Baar (39] cn Jo Eyck ({l) lrlmtwcctrl lr erbU.2orls undsÍ ln

kunncn cr pr&t op tmn tot de 5? Nederlanders te behoren dle twee weken tclcden ln Grlekenland van het plaatsJe Mam. thon naar Athcnc llepcn. Dc Schacsbcrgenercn volgden do, zelfde routc als de Grlekse bode 490 Jaar voor Chrlstus. Dwars door het Pentell-gebergte, lrngs oude dorpen als Palllnl, Stavros en Halandrl llcpen de twce hobbyisten het oudc, mrrmeren nlet mecr ln gebrulk zljnde Olymplsche stadlon van Atbcne blrncn. Bcjubeld door dulzcnden cnthouslarte Grls' hen. Na eca bare tocht ysn exact {2 km en 195 meter, waarvan vooral het parcours van Plkcrml tot Athene het ulterste van dc 1200 declncmerr vcrgde.

Ubrch-Prlcnbcrf. Eyck; .,Hct lt Íè w@n loÍ oB mcÉ lc docn. Voonl ln Ilultslud zlJn boslopcn cr! populelr.

Som! strsn cr 600 dG?lncmaB .rn dc strrt. Etr rl dcnk lk v$k,,Dlt l! d€ l.rtslc kcer", lk Ze cr aoch !lo! mcc dmr. OÍ lk ou E ,rlc oí 200stc bcn Íè wordcn".


ru,

Âťechte" warathon,

R DE

tot

tg

1986 Mer ca 60 sporters, die ondanks de koude kwamen sporten, zĂ­jn we vo1 vuur gaan zingen bij de jarige Albert Baar. Een man van het eerste (STB) uur noemde de voorziEter hem in de korte toespraak.

Woensdagavond 31 maart

dit te bewijzen een krantenknipsel uit het STB archief van 1974. ALBERT

0m

BAAR? TOEN NOG AANTREKKELIJK JONG UITZIEND, temidden van Griekse schonen in het plaatse Marathon. Het zingen van de OUWE, die wi.j nog nimmer zo goed hebben gehad, klonk aardig va1s.

In de tuin sierde het STB-abrahammet-.je compleet met klein hondje het decor comp1eet. 0p de parkeerplaats ( na afloop), stond onze Abrahan ons weer op te wach[en. 0f wij nog eens moesten zingen ??? wij maakten ons al zorgen voor de slaaprust van de edele paarden die daar overal liepen. Geen zorg echter, Albert tracteerde zijn clubvrienden op van alles en nog wat. Hij had er dus echt op gerekend vermoeden

wij.

(toch leuk zo'n nostalgisch stuk.je nieuws, vindt U ook niet ? )


VLEK UERWAHMING B.U.

I

LitscherYeldweg 6413 BA HEERLEI{ Tel. 045-212857

Wij leveren en monteren uw centrale verwarmingsinstallatie naar al Uw wensen. Naast onze uitstekende seruice geven wti 2 iaar AC|-garantie op particuliere installaties. Kom met ons praten oĂ? bel ons gewoon even, wii laten U niet in de kou staan.

lochl42 bl 045-416770

hellebrekers t>

-_o --]'*

ourger-en

f

utiliteitsbouw

laq) rr-rrtttt

--.1'E --1

3 ffi lf ++--+-

--l_o __l

J-O

\mlll

voor renoralie

-o kurslstol L

o o @ U)

c

l< =

rannn en deuren


S

?9 Maart

I

ITTÀRIF PM§ZÀTERDAG-XGNHEDYMÀRS .

s ochEends om 6.00 uur gaan meer dan 4000 wandelaars van start, om een mare van 80 kn af te leggen. ltet weer werkte besllst nlet mee. Derhalve nÍet verwonderlljk dat blJna de helft van deze sportlevellngen de flnlsh nlec berelkten. Wat mlj verbaasde, was het onEzet.t.end grooE aantal scholleren van mlddelbaar en hoger onderwljs. Deze llepen voor een goed doel(derde weredlproJecten) en werden door familie en kennlssen gesponsord met t 0,25 per km. Dlt verklaarde ook het groot aanEal ulCvallers. Veel scholleren sEopten blJ heÈ berelken van een bepaals bedrag dat zLi blj elkaar wllden brengen als groep of school. Bij dlegenen welke de flnlsh berelkEen, waren ook deze keer een grooE aancal leden van de STB. Voorop ln een zeer goed wandeltempo van rulm 8 kn gemiddeld per uur st.apEe Pierre Lahaye ulr Beek. HIJ moet zor{aE omstreeks 17.00 uur geflnished zljn. Dan zie lk Jan Ploeg ult Nuth. Dat was in Maaselk. Hlj hoefde toen nog maar 16 km. Ik rolste er tlree, nI Sonja en Leopoldtne. Naderhand hoorde lk dat zlj erg gezelllg een kleine pauze gemaakt hadrlen Ln een kroegJe (staminèke). Dar klopte or:k. Op


22 de terugweg naar Slttard zag 1k hen iíe€ro Luld zlngend en handenklappend stapte dlt duo voort. tr'lt ala een hoentJe aleof ze pas begonnen rrareno Conclu§le: Zofn goele zln krlJg Je nlet van een glaa colal I Ik wae echÈer op zoek naar eeo van de Jongste telgen van de STB. Onze Danlelle van Rooy uit I.IlJnandsrade. Deze 13 Jarlge krachtpateer had vorlg Jaar (geuoon voor de Lol) een etuk meegelopen met haar moeder. Nou Ja wat heeÈ biJ DanlelLe een etukJe. tlet bleken meer dan 55 km geweeat te zlJn. Nul dtt Jaar paraat voor de hele Kennedy-

mars, samen met haar moeder en een tante

Henny

Slerra-Starmane. En Ja hoor, zo tegen het donker lrorden komen zLJ door Maaeelk. Nog net genoeg llcht voor een foto. Dan stappen ze parmatrtlg verdeÍ €n o.... berelken zo tegen half l0 moe naar voldaan de flnleh. BRAVOT deelnemera aan de Kennedymara, hetzlJ voor pre8tatle, ont8panning of sponeorlog voor een goed doe1. UÍÈetndeliJk 1s deze afetand. nog altl.Jd twee keer zolang daa een marathon. Bleeeures??l??????????? noolt van gehoord.t I t t tt,tt

BSTATETTEKNT'PPEL

R^rro sPotr9RIEtDBN

het vorlge STB clubblad van Marle-Ireue en Ne1 Raeven dat lk de estafette-knuppel toegeríorpen zou krlJgen. TlJdene de weken voor de off1clele frwlsgelr' heb lk er werkellJk allea aan gedaan om de koera van de naderend eetafetteknuppel te veranderen. Crenlddeld drle keer per gezanenl-lJke trainlng heb lk geprobeerd om ÉÉn ( of tsee) van de hardlopende zusaen van achteren pootje te lappen. Drie keer heb lk de banden van hun aut,o leeg laten lopen, Baar het rnocht niet baten. Na lang en vaak uletellen, ben lk vandaag due toch naar begonnen met het op papier brengen van deze hersenbrouwael-s. Op 6 aprl1 1967 ben lk geborea en elnedleo woon tk ln Nuth. tllJn sportieve carriere (voorzover Je van carrlere epreken nag) begon tiJdens mlJn zeede levenaJaar, toen 1k 1n navolglng van nlJn vader en broer lld werd van de tafelt,ennlsverenlglng

A1 enkele weken voor de ultgave van

vernam tk

Mlnor 1n Nuth.

a

t


23

drle Jaar hleld lk het daar echter gezlen en heb ik :en tljd lang gezwoÍrmen en getenniat. voor Op 15- JarÍge leefrljd ben: ik Ë"t.". t.."g["k.ra naar de tafel,tennleverenrglng, waar ik nu nog steeds lld van ben. slnds 1980 zlt ik Ín lleerlen op het corlovallero college. Het toeval wirden dat Ík enkele weken na de aanvang van het vlerde schoolJaar dat onze geschledentsleraar langàurig zlek werd, zodat wfj een vervanger kregen. Dlt bleek ïheo snieckers te ziJn. l.iet heu praat,ten lre na en tiJdens de leseen we1 eens over hardlopen. Theo wae toen ln voorbàreldlng voor de narathon van Amet,erdam (1984). rn dat schoolJaa. ,1j., belangetelllag voor het hardlopen due opgewekt. samen ""idnet Ed Blache (AvoN) ben ik roen Ln aprlr r9g4 nàar Aken gegaan om niJn eerste paar hardloopachoenen te kopen. Jan ploàg w1Ide gaan hardlopen, aLthane dat dacht hlJ, want al na I week gaf hl.J op. Enkele naauden later hoorde 1k echter tlJdene een tralningeavond van de tafeltennleverenlglng, dat t,wee Leden van deze verenlglng mee zouden doen een trltrLoop. Meteen bealoot lk om mee te doen. DuB "an Btond lk zondag 28 oktober 1984 Bamen met Jo l{lerts, Harry Braecken en Roel souren aan de etart van de l{elterhofioop. Zeven klloneters moegtenr aLe het even koa, rennend afgelegd worden. Nou, dat heb ik geweten. rk had welierraai redeliJke condltle, Daar 7 kiloneter rías toch we1 veel. Na"à., ca L2 q.l4*uq.en Eqgq_ff ulrgeput blnnen. De volgende dag had lk overal eplerplJn. vanaf aeze tirnroól rende Ík samen met Jo I'Ilerts en llarry Braecken 3 of 4 keer per week. rn apr1l r9B5 kwamen !Íe via Jeanny sormanl met de srB ln aanraklng. r.Ie begonnen op zondagoorgen in de helde. Na enkere weken heeft men ona weten over te halen om ook woensdagavond mee Èe trainen. Na enkele maanden zlJn we toen lrd geworden van de STB. De rrainingen wàrden uitgebietd met de snelheldetralnigen van I'Iim op de AFcENT-b;an, waarna ik toch wel fltnk voorult gÍng. Het begon a[enaai goed te draalen toen lk ln oktober en novenber oo[, nog mee gtni doen de cro''-tralnlngen. samen Det l{ln, Trea, Annelles aan en Ton start,te lk 1n verechillende crosswedstriJden, dle erg leerzaam eu nuttÍg rraren. vooral op het punt van de verdertn! van Je krachten. Het was Jamer dat rk nu met het oog op dË naderende elndexanene bij de croestrar.nÍngen de wedstrlJden vanaf deceuber verstek moe't laten gaan."n op dlt moment ( 15 aprll) sta ik nog m4ar enkele dagen voor het examen. wanneer Jullie dit Lezen zal het leed Àl we1 geleden zÍJn....... of nlet. rk hoop dat tk na nlJ exa,en wat treer Na


L4

t ftn gaan traÍnen, zodat ik in het naJaar nog enkele baanwedstrlJden kan 10pen. Het la de bedoellng dat li 1500 en 3000 meter ga J.open. Ííanneer al1ee 1uÈt, zat. deze estafett,eknuppel ook een beetJe aLs afecheld dlenen, want het ls de bedoellng dat 1k na rnlJ exameo en na de vakantle naar Delft vertrekr ríaar ik technleche natuurkunde w1l gaan studeren aan de Technlache llogeechool. A1s Ík eenmaal ln

Delft zlt, wll lk lld worden van een atletlekverenLging 1n DelfÈ of Den Haag. HopellJk Ls het daar even gezeiltg als hler ln Llmburg. NatuurLlJk za1 lk tÍJdens vakantle en vrlJe weekelnden vaak terugkomen naar Limburg, zod,at Ík toch nóg wel verechlllende keren met de srB kan lopen. Dan ls nu het noment aangebroken on de eetaffette-schriJver voor het volgende clubblad bekend te maken. rk nodlg paul van Hameren ult om de volgende editle van ons clubblad te verfraaLen toet ziJn geschrÍften. Iiraarom paul? welnu, paul is geliJkttJdlg meÈ mlj l1d geworden van de srB en heeft vanaf februari kelhard getralnd voor de marathon vsn RoÈterdam. op het noment dat 1k dlt achrlJf la het nog maar drle nachtJes slapen, voordat Paul het asfalt op de coolslnge]- za]- 1aÈen smelten onder zlJn voeten. Ilet Lljkt ne Leuk om ln het volgende clubblad te kunnen Lezen, hoe paul zl.Jn

eerate marathon volbraeht heeft. Ik wena Je veel auccea, paul. HopellJk !rcten de redaktieleden 66k biJ nljn verhaaL een goede tekenlng te verzlnnen, de vorlge vond lk zeer geelaagd. groetJes, Jan Ploeg

L. . c Dot[t's Bloot ?u" I r ntsn een goele keuze Jan. De redactie houdt ook van Delfts bl.auw.

É


Uw adres voor alles wat met Íietsen te maken heeÍt

r//

f unct i 2 Schaoobcrg ?§ 0a5-3t3033

llrccporstr.

onele

ort mode

sp

TEMMENSIMEESSEN B.v. INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

.

\ryATER

.

SANITAIR

VOOR SANITAI R

EN REP,ARATIES AAN YÍATERLEIDT NGEN, AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN. E I AEN SAN I T A I R-SHOWROOM geopend: moondog tlm vriidog von 8.00 tot 17.0A uur en zoterdog van 9.00 tot 13.00 uur. DIVERSE AANBIEDINCEN IN SHOWROOM-BADKAMERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 0rl5 - 213661


SOI\IY

nnïn

lAt-^ga"*

nirilrril pxtltPs

t; I

(Èuknerht

Gl

-gt gE

ililussl

r^ w

ir^l'# HooYer

)*aueuu<, ,VlV,

= B7^\

mffunEn rnEu.ölrrtz,.

IIiliele .'',Jl ,''i , m O,J,

@nlrAcHt

Handelsmij Kremers B.V StÍeepeíslíaat 72, SCHAESBEHG Verkoop en administratie: tel. 04$317687 Filiaal: Kerkslraat 324, ERUNSSUM

Íel.04ï271225

Service aídeling: StíeeperstÍaal 72, SCHAESBERG

Tel.04$313267

EEN TXTRA ZEKERHEID UOOR:

.GARANTIE .SERVICE

.IíEffiil


t5 Van de wedstrijdcommissie

TJEDSIBIJDKALHTDEN.. DATUI"Í

PLMTS

NAA},Í

AANVANG

INFO

Wegwedstr. Ned

neÍ

I narathon

1l meL

SCUAESBEBG

12.30 u. 7e INT. EEIDEIOOP lO.Elí, 8kD, 3kn, 2 h

1l nei

Amsterdarn

llarathon

Treebeek

10km/5kn AuspÍclen

4

19 nei 24 mel

mel nei I Junt 7 Juni l4Juni 25 31

Geleen

l0

1O.30 u 15.30 u.

STB

Itasselt-Scherpenheuvel. 25 kn recreatlef groepsgebeuren. Zle elders

GI

I lbrathon !,Íaastricht/B11zen. * Marathonl2.00 u. Heluond * Marathon Slttard 17.30 u. lOkrn * - + trarathon 17.30 u.

GI

Tegelen

12 JulÍ Gemert 13 Jul1 Weert

Uurloop 20 kn l.Okn

10 kn

Goes.

Ned.IGmp.danÉes

Bo:meer

10

l5kn/heren

km

Í'legwedstr. Dultsland * marathon 18.00 u. 10 krn 19.15 u. 6 Junl Ingenbrolch 9 kn 20.00 u. 7 JunÍ Herzogenrath I naraÈhon 18.00 u. 15 Juni StoLberg 25kn/l0kn 9.30 u. 21 Junl Konzen 15 krn 19.00 u. 28 Juni Roetgen I Marathon 18.00 u. 19 Jull JullcJ Berglauf 9r5kn 14.30 u. 26 Jull Schmidt * l'larathon 18.00 u. 24 30

I

Beek/NiJmegen Marathon

25Junt Valkenswaard 9 JulÍ l.Ieert

t9 Jull 28 jull

EDí

I. I.

neÍ Tltz net Monschau

I I I

GI GI GI GI 25ku GI GI


L6 BaanwedstrÍ jden. 16

mei

I Junl

Kerkrade

SltÈard

8 Junl Kerkrade t3 27 4

6

19

25

junl Sittard

Junl Slttard JuI1 Kerkrade

JuIl Kerkrade Jull Slttard jull SltÈard TII GESPREK

Normaal gesproken

dames 1500 heren 3000

ZuÍd Ned.

m n

21.30 u 21.50 Ur

Kamp.

15 km B-loop 12.30 15 kn A-loop 11.30 (bÍnnen 55 min.) heren 5000 m 21.00 heren 3000 m 20.50 Nacht v. Kerkrade l0 A-loop 21.45 B-loop 22.30 heren 3000 m 15.50 heren 5000 m 19.45 heren 3000 n 20.50

GI

u. ll. Ue

llo

I I I I

km

llo Uo

u. Ur

llr

I I I I I

HET...........UEzELtr.

ls het alleen aan aupersterren om í.n

een

schrljven over hun rrel en !ree. ZoleÈs leesE rmenr graag. Ik rdl ne nlet tussen dle supersterren plaatsen maar schrtjf toch een stukje over nezelf. Gewoon omdat ik te laat was met t g regelen van de elgenllJke

elgen column te

mogen

inÈervLeuws.

In gesprek met nezelf. Iedere Loper gaat elke keer dat htJ het edelverend rubber tot vlbratle brengË een dlaloog aan meE zlJn llchaam. Hoe mlnder loopvrienden om mee te praEen, hoe beter heÈ llchaan te horen Le. En dan kriJg Je van alles te horen. Is de condltle goed, dan bllJfE het gezelllg keuvelen en een beetJe zweet. I.lanneer de algenene llchaamsgesteldheld slecht la, dan wordt er geklaagd en moet kranpachtig geprobeerd worden het gesprek gaande te houden. Ik schrlJf dtt artlkeltje oudat nlJn dialogen met nÍJn 70 kg vlees en bloed volgens niJ een tlkkeltje anders verlopen dan blJ de meeste S.T.B.-ère. Ik ben namellJk suikerpatlënt. Dat ben lk nu zorn 8 Jaar, en geloof het of nlet,, elnds 1k dlabeet ben sport tk leder Jaar meer. MlJn body flulstert me


in dat dat goed voor mlj 1s. MiJn arÈs trouwens ook. Voor hen die nleÈ weten wat, sulkerzlekte nu precles ls zal ik dit kort ultleggen. Bij ledereen (nou ja, ledereen...) produceert de alvleeskller lnsuline aI naar gelang de hoeveelheid voedsel die wordt. verteerd. Veel voedsel wordt door het llchaam omgezet en opgenomen 1n de voru van sulkers. Insullne maakt het rnogellJk daE dle sulkers ult het bloed ln spler- en andere lichaanscellen komen. Is er geen lnsullne (zoa1s blj In dlabeet) dan krÍjgt het llchaam geen voedsel, de sulkers verdwÍjnen vla de urine. Daarom spuit een diabeet. onderhulds insuline Ín. Dle lnsullne wordt door het llchaam geleldelljk aan opgenomen. De dlabeet 1s daarou verplicht vaak per dag kleine rnaaltljden te gebruiken, €r Ís immers altljd lnsullne-aanvoer. Eet hij te lang nlet dan houdt hlJ geen brandstof meer Ín het bloed over, de hersenen en spleren verslappen. Op zorn moment Eoet hlj snel suÍker eEen, om flauwvallen te voorkomen. EeÈ een sulkerpatlënt Ee veel lneens dan 1s er te velní.g lnsullne en stljgt het bloedsuÍkergehalte tot ongezonde hoogte. Voor een dlabeet is sulker strlkt genonen geen vergif, het vraagt alleen te veel lnsullne ineens. De groie moellijkheld ls her ou, om de hoeveelheld voedsel-, lnsuJ-Íne en de te verrlchten arbeld meI elkaar ln evenwlcht ce krÍjgen. Dat kost heel wat gesprekken


28

en mlJn lLchaam, naast de voor een duurloper sowleso a1 hefttge dlscussLes tussen hoofd, longen en benen. Blj mlj zIE daar de alvleeskller nog eens tussen. Er wordt dan ook stevig geroddeld over de balans tussen eten en kllometervreten. Om Échte lnterne onenlgheid en de daarulL voorEvloelende algehele slapte te kunnen bevechten heb lk altijd sulker blj Írsr Een training van 1l tot 2 uur kon 1k goed door, vooral als lk korÈ van tevoren lete kan eten. Maar omdat het mlJ voorloplg nÍet ls gegund een marathon ln 2 uur te rennen moet lk onderweg ook nog lets nutt,lgen. Ik eet daarom ttJdens echt l-ange lnspannlngen graag een banaanÈJe. Op blJgaande foto zien Jullle de daarblJ behorende tussen nij

gri.Jpbeweglng tlJdens miJn eeraEe marathon. In tegenstelllng tot wat men vroeger dacht le

het Julet goed voor een sulkerpatlënt om regelnatlg te Bporten. Daarvoor ls het wel van belang dat hlJ zrn llchaan kent,. Al met a1 zullen Jullle begrljpen dat tk constant Det een lntern oortje naar mlJn llchaan lulster. OndaE lk weet dat het voor nlJ extra goed ls ou gezond en flt te zlJn, neen 1k vaak te horen daE miJn body zlngt en Jubelt wanneer lk ren. En rÍanneer lk een keer lul wll ziJn bront nlJn lnnerllJk maar a1 te graag over een dreigend sulkertekort, MÍjn vrourí geeft rne dan een banaan en duwt me de deur ul.t,

++++àÉBerrGeu*en VAN DB TTEDSTRIJDKO}íHfSSIB.

1.4-86

WRLOOP OP DE DRA}'- EN RENBAAN

ÏE

SCIIAESBERG.

l.lat troffeo \re het deze keer met de weersorustandigheden. Nagenoeg ongeveer al1es was met ons. Er zlJn dan ook de nodlge persoonllJke records gesneuveld. Door de grote deelname en heÈ aantal nanelders - ln felte waa namelden helenaal nlet mogellJk - was heÈ voor de rturfersr extra opletten geblazen. ZiJ deden hun werk echter uLt.stekend en die t.wee klelne rekenfoutJes werden dan ook PronPt hersteld. Het deelnemen van gerenonmeerde lopers van Achllles ToP gaf het geheel een extra cachet. ZLJ zorgden voor een fraal kiJkepel. Laten we dle drle mensen van Achllles Top nu eens even verget,en dan zlen we toch ook fanÈastlsehe afstanden van onze elgen menseno Afstanden waar menlg atleet van elders zo troÈs als een pau!, op zou ziJn. Gerust mag er dan ook gesteld ' worden: rtde STB ztt ln de llftI .


Levering van: orthopeclische kunst en hulpmidclelen Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht Tet.043 216773

Het Groene Kruis Parallelweg Nrcl 2 Hulsberg

,. starmons .oÍthopedie

JI(EN ICI(E]'I

VOEBENDAAL

TT

rel.045-751700

MAASTRICHT Bemeleíweg 90 rel.043-621515

TEGELEN

SITTARO

ValkenbuÍgeÍweg

41


Topproducten uit de hele were d, wè IGI

ij-K qer§ àang§voëfrffiée

ons eigen koélvervoer,

M

voor u verkrijgbaaíop de Zandweg 101 en in winkelcentrum d'r Bautsch, tussen-Edah en Aldi

INBRAAK. EN BRANDBEVEILIGING met aanslditmogetiikheid op de GOM alarmcentrale, goedgekeurd door Min. y. Justitie T.B.B.S. erkend

Lid Uneto

GOM Beveiligingstechniek

Barbarastr. 26rGeleen Te!. 04494-47 235.


L9

Bert Geurten.

cloor retlaotie-

med.ewerker

j;'

(,,

tr

oh O

§

/w,

§

r},

IIÍ

GESPREK

t{ET....... .

GENRIT VAI{ DER }IAST.

wle ls GerrÍt van der Díast? Je kunt het mlsschien z6 st,ellen: LIIJ S"T"B.-ers spelen in zÍJn tuln...... Gerrlt ts Hoofd van de araettng Teirernbeheer, onderzoek en ToezlchÈ van her Recreatleechap óo"t.tt3t Zuld_ilnburg. Dat betekent dat hiJ meer dan 2.000 ha -groengeuera beheert, waaronder de Brunssummerhelde, de Schinveldà bossen en vele krelne percelen her en der verspreÍd 1n onze reglo. rn opdracht van diverse lnsrantlee onàerzoekr hlJ de (mo[e1rjke)

reereatleve, toerÍstlsche en natuurwetenschàppelijke waàrde van dlverse terrelnen en bepaalt zo mede hoe ,oet. d1e gebieden moet worden ougegasro

rn dle functÍe heeft hrJ in directe zÍn te naken de srB, daar hlj namens het ttschap' de aanreg van onzemet cooperbaan ruogellJk heeft gernaakt. HiJ ra ae aangeràzen persoon om iets meer ce vertellen over 'onze Brunssummerhelde,r en daarom zocht lk hem eens opt


50

Ik spreek Gerrlt op een van dle erg koude februarldagen ln zlJn kantoor op de BrunssummerheLde. In het nieuws de laatsle dagen was de schade dle bossen ondervlnden van o.a. schlunels

en zure regen. A1 gauw gaat het gesprek daarover en schlldert Gerrlt ln grove llJnen de total-e problenatLek waarmee hlJ ln zlJn functle ale beheerder van zorn prachtlS natuurgebled te maken heeft. D€ informatle dle hlJ zo ln een half uurtJe overdraagt laat Je toch met andere ogen naar de hei klJken. De Brunssummerheldel B.h.IÍ. wandelpark voor een dichtbevolkt en dlchtgebouwd gebled, is w.b. de aanwezLge flora en fauna

een zeer waardevol gebled. Dat, ls het geworden mede door Gerrlts toedoen, daar htJ zich vanult een zeet persoonlJke kfjk op natuurbeheer nu al heel wate Jaren lnzet voor het herstel van dlverse oorspronkeliJke ecologische systemen.

ouderen onder ons zullen zich ongetwlJfeld kunnen herinneren dat l0 a 15 Jaar geleden veel bos op de helde gekapt ls our p1aat6 te maken voor de heldevelden van nu. Men wllde het oorspronkellJke heidegebled, zoals dat weer tot vlerduizend Jaar lang hLer bestond, weer terugwlnnen op het oPrukkende bos. SchÍpperend tusaen natuurbehoud en de recreatl.eve functle van heÈ gebied ls nen sindedien eteeds Ln de seer geweest om de naÈuur 1n oude staat te heretellen. Daarvoor moest rnen soms ook delen van de helde voor hèt publlek afsluiten, terwiJl andere plaatsen (m.n. ) de Rode Beek aantrekkellJker gemaakt werden.

Vlak blj

dle Rode Beek Ís tn 1985 nog 2,5 ha bos gerooÍd en ziJn honderden vrachtwagens aarde afgevoerd. Geen vernlellng van de nat,uurl Gerrit legt uit dat Julst dat etukJe grond, de Wolfskeelr e€r nogal zeldzaam hangveen ls geweest. In zlJn striJd om het. zeldzame en het kwetsbare te beschermen schuwt Gerrit het nlet om rlgoreus op te treden. lIlJ weet dat over een aantal Jaren hier een unlek sEukJe natuur zaL zljn hersEeld.

De zorgen

om "zlJn" bos sÈapelen zich op nu ziektes en zure regen het houtbestand danlg aantaaten. Vergeleken met de rest van het land valt het nog wel mee, toch zl.en we her en der lngrlJpende ultdunnlngen van boomgroepen. Daar zÍJn meerdere oorzaken voor aan te wlJzen. Zo ls de stormschade van de vorlge zomer nog steeds nleÈ volledlg opgerufund en verder zljn er te dlchtbegrolde bossen dle lucht en llcht nodig hebben on lagere planÈen en bomen op te lat,en komen.


3r

Daarnaast word& de helde bedreigd doorallerhande plannen van gemeenten en parLlculÍeren dle plelten voor de aaoleg van wegen of bedriJfaterreÍnen. Het recreatleschap overlegt op ambtellJk nlveau en heeft vla vele contacten de mogeliJkheld om e.e.a. tegen te houden. De laatste vÍJf tien'tot tr.rintlg Jaar heeft het "Bchaptt zelfs grond voor recreatie en natuurbeheer terug weten te wlnnen. Denk naar eens aan de plaatstwaar nu het bezoekerscentrun schrleverheÍde llgt: daar lag eerta een vulletort. !íede door Gerrlte toedoen heeft her schap een vlsle op Natuurbehoud ontwlkkeld waarln het oplosslngen zoekt voor strukturele problemen. Het bedenkt oplosslngen voor het vullnlssÈortprobleern:één regionale sÈorplaats op rn afgelegen en onlnterresaante plaats. Zo werd ook het probleeru van de voortrazende trÍnmers op de Brunssummerheide aangepakt. Oolt werd aangkondlgd dat grotere groepen Joggers voort,aan taboe zouden ziJn ondat er nogal wat schade ontstond aan klelne paden en lage planten. Men koos later voor een andere taktÍek. Kwetsbare delen van de hel werden voor groepen mÍnder of, nl.et toegankeliJk gena-akt, de grote paden julst extra verzorgd. En nu, als klap op de vuurpiJl, een specÍa1e eportaceomodatle voor de STB. Door de Jarenlange contacten met de STB, meÈ TCN en de geneente wisÈ rc schap Èot een zeer acceptabel pran te komen. Gerrits vtsÍe:Jaag de mensen nlet tegen Je rn het harnas ,oaar kom ze tegenoet. Er worden nog meer clalms op zlJn terreln gelegd, zo verteld Gerrlt,. Ook de motorcrossers vragen om een elgen terrein en voor hen wordt aan een reglonaal lawaalsportcentruu gedachr. Verder vecht men nog eteede om het behoud van de Schinveldse bossen, waar t.b.v. de Al.IACS-toestellen van de NAVO 7 ha bos zou moet.en verdwiJnen. Ondanks grote bezulnlgingen werkt het schap harder dan oolt om dlt gebled Ín stand te houden. Indicaties voor het elagen van dat atreven zlJn er volop. Overal herstelt de oorspronkelljke natuur zlch, riJgen ketens van blol-oglsche syst,enen zich weer aaneen. ZLJa er b.v. voldoende lnsekten en ls er voldoende rust, dan keert ook de nachEzwaluw lreer terug. De Brunssummerheide heeft een zéér hoog broedbestand aan roofvogels (nr 2 in Nederland) en 407. van de Ínheemse planten kont hler voor. In 25 jaar

tiJd 1s dlt gebÍed van een onbelangrlJk en

waardeloos

afgraafgebled ongevormd tot een rlJk natuurgebÍed, let,s waar GerrÍt trots op kan ziJn. Hen resÈ srecht.s Één raadselr eo dat is de toenemende verzllting van de bospaden" ï.Ií,j zullen hem maar nlet verterlen dat daC llgt aan ons hevÍg zweten......


52 COOPEBJAA}I

IN

GEBRUIK GEIIOUMI.

het lngaan van de nog maar é€n tralningen onze zomertlJd, voor al ttDE C0OPERBAAIITT. ls en dat verzamelpunL aangehouden Volgens de eerste reacties: EEN UITSTEKEND TREFPITNT.

Volgens mededellng van ons bestuur werd net

ls lilnlddels ook terplekke ge8tart evenale de t,rln- en fittnessgroep.

De baantralning

Een van de leukste ervarí.ngen ls wel het 100 meterbaantJe. Onze Jeugdlge sporters zlJn er !íeg van. Daar kont nog eens een'eind aan wlst ons een 9-JarÍg JongeÈJe te vertellen. Blnnenkort zul-È U ook kennls maken met de elndafwerklng. Nog

enkele veken en de schullhut st,aat overeind evenals de eerste trlnat trl-buten. Dan het, BORD VAN HENK Iller ls pre;Ies aa"g"geven blJ welke rondetlJd van heE 300 meter traject overeenkomt rnet de enelheid per klloneter en ....... het aantal klloneters per uur. Dat er op dit baantJe

nog menlg gevecht uitgevochten zal. worden ls nu reeds zlchtbaar. Ook niet S.T.B.-ers maken al veelvuldlg gebrulk van de Cooperbaan. En zo hoort het ook, al komen ziJ nlet altlJd rnet dezelfde vreedzame bedoellngen. Soms lÍaren er sporÈievellngen dle kwnanen on te vernlelen. Daarom: hoe meer r.rÍj en anderen van de baan gebruik maken des te beter 1s de soclale kontrole ter plekke €o. o o o o blJ de ergste noodgevallen of vernlellngen advl.seren wlJ ln de TCN-kantlne dlrect de polltle van Landgraaf op te roePen. I{1J denken nedlo Jul1 de offlcle1e openl,nlng te houden, Iloe dit tewerk zal gaan hoorE U nog. In leder geval ls er dan feest blJ de STB. Voorloplg houden wlJ het er nog op dat Íedere zaterdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur nog líat werk aan de orde ls. Uw hulp daarbiJ wordt nog steeds op priJs geeteld. De co'rmlssle Aanleg Cooperbaan


Leverancier van alle soorten

BAI§IEE}I §TRAÀISIEE}I O BI ]I ]I E lIftIU U RSTE E]I

O

Veelal uit voorraad loverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen. Ook leverancier van steenstrips, pannen en systeemvloeren. Drisvogelstrut 80, Ksrkrado-W, Tel. 045"í1 Showroom iederc dag geopend

I

H.UOHHEH UH

UMilOffi ETMff

RcArretlc an ond.dtorrd

!.Íïlc.

1

tot 17.30 uur

UOOR

tllc mcrtm

lnbour

Gn

Ordcrtr

rtrrcr o@, aarlttítdÍry. pt!Et'í'íí ,q,,, Èl,,là..a gq,'a.

LPG-lrirtrltedcr Ycrtoop nlcrrra ro gcàrulktr rulo'l

21 3


TV RADIO radio .'a*ss'-t{'* SBuuu*'- televisie uideo electro uerliclrting

ilAsrEEulĂ&#x20AC;tl 8l ]lttBtEil Jols[oon,

045'7201130

t


ZTÍET8N OT ITA}ISPIREBEI|.

Zoale

33 zal het

ln het vorlge clubblad werd aangekondlgd, keer lets vertellen over het onderwerp

JO-JO duo deze

of ln de anbtenarentetrB:

zwETEN

IBANSPIREREN.

Ilet preclzle ftJne over warmteetuwlng in ons llchaarn heeft ons redaktielld HANS YPMA al een keer ult de doeken gedaan. (Z1e clubblad 4-85).

Iedereen Í{eet wat, zlreten 1s, waar het vandaan komt en hoe dit vocht ruÍkt???? Toch voor de onwetenden enkele detalls als opheldering. De atleet dle bezlg ls aan een langer durende Ínspannlng (ueer dan 2 kn) beglnt Plotsellng te z!'eten' De oorzaak komt van bÍnnenult. De hartelag wordt hoger, het bloed noet sneller stromen door dezelfde dlameter van de aders en bloedvaten. Er onÈsEaat I'Jrrljvlng en dlentengevolge ook war:nt€. H€È ,grootste gedeelte van ona bloed besEaaE uit vocht (water). l.Iat,er heef t a1e elgenschap de warute snel te kunnen opneEen. Dlt verwarmde water (bloedvocht) zoekE zlch een uitweg vla de haarvaatJes naar het huldoppervlak en

verder naar buiten. Op de huld zl.et men dan vochE verschlJnen. Het mee6Èe oP het voorhoofd ondat aldaar de meeste bloedvaatJes zltten. Op de huld verdampt dit, zweet en voert dus op deze wlJze de te hoge llchaanstemPeraEuur af. BiJ lnspanning en hlarnteverhoglng regelt het llchaam zijn teÀperatuur zelf. Dat ls heel knap van ons llchaam en ook ls bekend dar het llchaam het beste functÍoneert blj ca 37 graden C. Deze werklng heet: De natuurllike Í{armteregulatie van ons llchaau. Du8 het woord zweten of tranaplreren krlJgt nu een andere klank. J.lat,uurltJke-warnte-regelalrie stlnkt- ook nlet meer maar ruftt. Waarnàl Dat laten wiJ aan de lezer OV€Í. VOORZORGSMMTREGELEN

De atleet moet zlch dusdanlg kleden dat het vocht weg kan. Verhlndert hij datrdan zal ziJn lÍchaanstelnPeratuur te hoog worden. D€ beste kleding tlJdene een lnspanning zou dus het zeet dunne nethendje ziJn met soortgellJk short' Onze buÍtentenperatuur leent zlch daar echter niet altiJd voor. Ook de duurloopsporter dle progra"-ars afwerkt van urenlang, zal. zlch enlgszlns moeten beschermen meE goede vochtdoorlatende kledlng, dle tevens eterke afkoellng weert. Wat moet Je besltst nlet gebrulken! Alle plastlc regenkleding ls fataal" Ook sríeater8, T-shlrt,s dle ult I00Z vlecose stof (dtcht weefsel) vervaardlgd ztJn deugen nlet. Dus weg ermee dan kan het U ook nleE meer schaden. Indlen U op warue dagen


54

toch uw tralnlngsschema wllt afwerken, doe het dan op een tijdstlp van de dag als de ergsre hltte voor|iJ is. ïijdens een wedstrijd, dÍe meestal op vaste ttjden gepland is moet Je dus maatregelen kunnen nemen om oververhittlng te voorkomen. Dat kan zljn! Een lets rustlger schema dan u wou lopen onder lndeale omstandlgheden. Gebrulk maken van sponzen (afkoellng) of water op het hoofd. RegelnaÈlg kle1ne hoeveelheden drtnken. BIJ de eerste gevoelens van onwel worden st.oppen en de schaduw opzoeken. MogellJk dat u na een korte pauze weer verder kunt. Komt heÈzàlfdà gevoel lreer opzetten, staak dan Uw wedstrlJd, Dat ls besllst geen schande. Het ls wel schande a1s je tegen beÈer rreten laveloos aan de flnish komt. BIJVERSCHIJNSELEN:

of wedstri jdloop I ltter vochr aan de hand. De geleerden zeggen d.at 2y" vochtverlles van Je lichaamsgewicht het toelaatbare maxLmum 1s. Dat kan zTjn voor de ongetraLnden. BiJ een 2-urlge duurloop van een goed getralnde sporter hoeft z a 3 liter liÈer vochtverlles nog niet fataal te zljn. l,Iat dan wel gebeurd ls dat de llchaamstemperaÈuur boven de 37 graden c

ffiraÍnÍng verllest ls er nlets

zal

stljgen.

Ult

ervaring is bekend dat bfj

hogere

lichaamsÈemperatuur heÈ zenuwstelsel negatlef beÍnvloed wordt. Blj 39 graden C. wordr men dulzelig (soms mlsselljk) en daË verschÍjnsel heeÈ DEHYDRATIE. NU KOMEN

WIJ IN DE

GEVARENZONE.

Dehydratle heefr nadelige gevolgen voor alle lichaamsfunctles, voorar op de bloedsomloop. Doordat er Eeveel voeht ult het lichaam ls, wordt het bloed dtkker. Het hart. moet nog harder werken om deze bloedmassa door de aders te pompen. Op een bepaald moment gaaat het nlet meer en dan : :::: ::::::::::::::: heE was een goed iemand. Bulten het bloed bezir hilmenseliJk llchaam nlet al te veel waËeropslagplaatsen. Dit in tegenstelllng met enkele dleren zoals o.a. het karneel. Dlt edele dler kan zerfs 251[ llchaamsgewlcht verliezen om dan nog lekker door te blijven hupperen. Aangezlen w1-j toch noolt, een kameel zu1len worden - hoewel er toch aardlg wat kamelen rondlopen - nenen wiJ de goede raad van onze deskundlgen ov€ri Ook hler komt het eerder geplaatste art.ikel van arts Hans ypma weer goed van pas: blJ hoge Èenperaturen of langdurlge lnspanní.ngen is het regelmaÈlg drlnken van klelne hoeveelheden vocht beslist noodzakelljk. I^relk soort vocht?. u moet het zelf uiÈproberen


kan ledereen wat U het beste kunt verdragen' In leder gevalslot nog het 35 toi Dan NORMAAL DRINKWAT9R verdragen',

Í'antr en zwoel Leer 1s ' Hieronder verschiJnsel Ftret -L"" kun '1e hoge luchtvochttgheidsgraad' DiE ook ver6taat, men: aanvoelt, prakkerlg en herkennen . indlen de Ëuid klam de luchE zonder tnspanntiË. wra ls dan het gevaar? omdat op Uw zweet het kan 1s, reeds zwaat ,"i vochÈ verzadlgd nlet llchaamswarmte |'GEEN -llchaam nleE verdampen' Dus ook Uw raad: beste d9afvoeren. Onder die onstandlgheden ls AAN.I' Evenul-n zware TIEDSTRIJD TE IOPEN' OOK NIET KALM .tralnlnggarbeld te dóen ook al heb Je nog zorn strakjeschema. elgen ls narnelljk naar een belangriJk schema en dat ls Er

gezondheld.

BIJ wann Íreer: OP Uw gezondheld' Jo EYck en Jo Siuons IN

GESPRBK

HET..........

TRED PIERIK-

Inditportret.van.é6nvanongprobeerikéénvandejongere Het zal- geen 'rustig leden van de STB te schllàeren' Plerik véél te aktlef' Fred stilleventJe worden, daarvoor is ultwerken' portret zrn IleE snelle Pennest."k"., zal ik en Eenentwint,ig Jaar oud en slnds drle Jaar verkocht hij kwam Frans' broer' zljn verknocht ttr, d" loopsorE. Door incontactmetdeSTBtoenhÍJvanvoetballenoverstapteprima naar het rennen-zonder-bal. De STB vindt hij een plannen- te verenigLng, mede omdat Je er zo vrlJ bent je elgen Fred kan bltJven' prlna t,rekken en de contakten toch altljd hlj traint nlet aan zo heel veel tralningÀn meedoen' dag dat hij ene dle op En week. desalnletEemln zes keer per a1s hij pas verdwlJnt nlet rent jeuken zlJn beneo' Of" Jeuk opzondagaaneenofanderewedstrijdofcrossmeedoet.De hij het crossen ln rnidden- en noord lfuoburg bezoekE llgt hem Kerkrade ln freguenÈst. t"Íaar ook b.v. de llerfstloop her blj hlj dat daar hem het wel. thee 5trt l"f"den overkwam leek Dat st'aat' lleE wagen de vertrek zÍ3n rËnschoenen onder dat mlsschien oP 'n poglng om een reden te hebben met zeer was echEeÍ hlj i" kunnen stopPen, vermoeiende "pott"r, een tijd later terugkreeg'-0* logstaPpers ziJn hlj toen bl1j 5a heel even urr3 nàt ropàn Ee bltJven, Fred renr het llefst ons b1j hlj 10 klloneter oP de baan. Baantralnlngen volgt vanuit en Achllles ïop. De duurloop wordt meestal getralnd en broer tzlJnt dorp, Blnielrade. In gezelschap van zijn


36

--+]nsen als Ad DÍederen en Paul van Hameren worden de holle eËerr en karresporen ten noorden van Brunssum afgeroffeld. Ire<l doet echter néér dan alleen rennen. Ik denk dat hlj 'n beetJe de vroegste vogel van onze club ls: rs morgens rond 5 uur, de haan van Blngelrade draalt zich op dat moment nog eens om en trekt zlch de hanekam nog !rat. vaater over de ogen, zo vroeg beglnt voor Fred de dag. In het, dulst,er zoekt hlj zo'n 200 brlevenbussen op o.o er de krant Ln te deponeren. Is hlj wat te laat, dan rijdt zlJn vader mee Ln de auto en. doet Fred het traject om en door BÍngelrade in looppas. vervolgens spoedt hij zlch richtlng sittard want daar volgt hij het laatste jaar van de MEAO. Een aantal dagen per wàek ga.al hij na school naar zlJn werk blJ de Torro-supermarkt ln Brrrn*csum. rn zlJn functle als f vulploegmedewerker r lees :

"-l:kerrbtjvuller, gaat er heel wat kilots doór zlJn handen. zljn blJverdlensten sPaart hlj oln later dlt jaar naar l{ernp}1ls r U. S.A., te kunnen gaan. Daar woont een tante van lietn, toevalllg ook een aktief loopster. ZLi llep blJv. al de

marathon van Nev York (een droom voor velen van ons) en heeft een beste tlJd van ongeveer drl.e uur. Die twee zullen het goed met elkaar kunnen vlnden denk lk. Sport wordt al

Jarenlang bedreven blj de Plerlks thuis. Vroeger fletsten Frans en Pleter onder coaching van hun vader blJ de amateurs' PleEer r.ras ooit nog Llmburgs Kamploen. Zeer tot verdrlet van

Pa Plerik werden de fletsen gestald, werd PÍeter een tlkkeltje zwaarder en glngen Frans en Fred voortaan harlopend het dorp in en ult. Pa vlndt er eeht niks aan, ledere loper is knotsgek volgens hem. Hij zal dan ook nooit eens komen klJken blJ een r^redstrljd. Het enËhousiasme van zlJn Ewee zoons ls echEer nlet te temPeren hÍerdoor. Ondanks steeds weer in de w1nÈer terugkerende rug- en knleklachten ( zlJn rug vertoonE een mool.e bocht, daar zlt lets niet goed) rent Fred dus zorn zes maal per week, meestal vroeg ln de avond. WanÈ rond 9 uur 1s het al bedtlJd voor deze Plerlk. Je zult begrljpen dat er met zofn drukke dagen welnlg tijd voor andere hobbyts overbllJft. Iluzlek heeft ziJn belangstelllng, hlj heeft Bruce Sprlngsteen en de Rolllng Stones ln de Kulp mogen aanschouwen. l{aar meestal vind Je hem ln een stadLon op het oranJe ovaal, zLe foto. Fred draagt nuÍtmer 599 en doet hler zpals Je ziet ontzettend zlJn best om dte rwltter achtèÉ,.r"'hem voor te bllJven. Ik weet nlet of dat ultelndelljk gelukÈ J.s, lk ken dle twitter en weet dat hlJ snel 18. Haar onze ook......... fred dat bliJkbaar ls


Seste spor. .:.i Rr:dcn,

ÏIij stellen. .: aan. U vn,rn alÍ; een:lportvereniging, waar het mogeli jk i= .14r. : --oir',Ie:rs cil 1evorcleI,r1e lopers, samen kunnen sporten met de ger. :i;:c,:ril e l;cdstrijiilopers. Wij doen niet aan de ,1r,rn'lr$ne1e a.thletiek op r,l.e taan. Onze sportactiviteiten zi jn , .: :-yr;n in ije .ro11:snotxl. noern.b rle rr DUIIRLOOPSPORT@. ". Voor de neo.. !r.:lrLsr: slorL1;cn{l í.H.;1.U l:ee-t datt eregathletiek,

Bij onze gr'oep is de doelsteliing dat het meedoen be1a.llr;rijker moet zijn dan de prestatie. Vermcedelijk is d.i* ook de sportbeoefening die U uilt kiezs[. fs dat ze, dan bent U welkon i:innen onze g?oep. Deskunàige sportbegeleitlers staan tot LF't beochikL:i:rg. A1s enige eis stellen rrijr dat U zeLf zorg d.raagt voor een mediscle keuring vooraf.

trainingsgebieil Lig:t in de gehele 0oste1i;..:' I'Ii jnsrl::cek, rnel, a1s centrum het prachtige natuuxgebied van óe BP.1j,,ri1-illil'-l:ilj,lIJr.iE eÈ ile Sohinueld.se bossen. Binnenkort liebben rij tevens de qt:cirik-Ons

king over een Cooperbaan. Onze clubiralngen

zijn a1s volgt:

- Zoudagmorgen (zomer) ( wlnter)

8.ili

uur

9.45 uur

Trimen/ joggen/duurlopen

ln de Brunssumerhelde.

Tref puna :Parkeerplaats SchachÈ, Schachsi::::; :a Nleuweiilagen.

- Maandagavond (zorner)

- Dlnsdagavond

18.30 uur

(

winter

(

Hinter ) 2I.30 uur

)

(zomer) (

wlnter

- Woensdagavond (zomer)

)

18.30 uur

18.30 uur 19.00 uur 18.30 uur

(nabij Tenntspark ï.C.N"). liaraEhontraining. 1| t/m 3 uur. Febr. t/m Okt. Duurlooptraining. 1| uur. Nov. t/n Febr.

Zaaltralning. Plttnes- en sklgynn, okt. t/Ín Mrt. Baant.ralning

ln

Brunssum.

Crosst'raining voor wedstrl jdLopers.

(Plaats 1n overLeg) Duurlooptralning. l| uur.

Parkeerplaats de Zeekoelen ln Brulssm.

IírE" È/m okt.

(

- VriJdagavond

wlnt er ) 18.30 uur

(zomer) (

18.30 uur

winter ) i8.30 uur

- Zaterdagmiddag (winter) 15.30

uur

(wlnter) 15.30 uur

Draf- en Reabaan t.e Schaesberg. Okt. t/n Urt. lÍarathonlralnlng. 1| t/n -1 uur. Febr. t/n Ckt, Duurlooptraining. 1| uur" Okt" È/n Febr,

Baantrainlng ln Brunssm. okt. t/m Mrt. Rolskltralnlng (vg1s af sPraak) okt . t/n l.{rt.

Wilt U meer seten over oïze vereniging, be1 of schriif naar onze secretarj.a Rob Bo1k. Tevens het salres voor itlleverlngf aanvragen Uí ilschri jf-f ormrlierr Met sportieve groeten! testu'.rr en leder rètt ile SPORT- en IIRIMCLUB 3Rfi,ïSSUMIfiRÉfiDE.


Vraag vri!P''flvend oÍíarte aan. Gratir : .skundig advies.

* GIÀS IN LOOD " GIÀS

IN KOPER

" GIJISREPARATTES *

RIJKSSUESTDTE OP DUBBELE BEGI-4::iNG vooÍ dl6 roort€n

fla

is

dil h6t aaÍtgewet*n'tdrs

&ief -anOoyn SCH!LDERSBËORI-'F EN GLASHANDEL RUI'T GF]IIROKI.]N

BEl, I)AN 01..:r .jl I'11:l Na lB"00 rrur 0d.5 - 3l:i221 Streperplein 10. Schaesberg Frive adres: Joes Jongenstraat 2

KOZlJSrlEFl! Alle soorten tirn merwerk.

Levering en piaaising van lri;rdhouten koziinen mei enkele oÍ dubbele beglazing;

ramen, deuren. kozijnen en trappen voor nieuwbouw en renovatie.

0e Haan ÀÀI{NEMEHS. EN TIMMERBEDR IJF

§clrJrE§s§lïc *,§Hl'Ëil tlEru WTHKEL 42 TEL o45"318849

Werkplaats: Streeperplein Í O

STB Clubblad 1986 nr 3  
Advertisement