Page 1

Theo Schmeitz Gravenwes 56 647l- Evselshoven CLUBBLAD S]T.S. 2E JAARGANG


.a

c'l \]) -t \O \O N \o ín co N co rrt cO N a.l cr\ r-- C) .-r -$ §l H ft \O A dN sN I c.l cn .a (\ ci fI I tcr' I I 11 rt -ï rn t.^ . tí'I \ï -$ -t \ï -ï jC -ï OO OOOOO .r...O r{ '-l r-''l r-{ H ! r--l 0J 0,) qJ 0J O.O 0l E-{Ért-rHH ots 0) {J .t o .tnrd. :Ë èOÉt{b0' tr ! É tr .Írl

CN

\o

ca

()èO Ir)l] N{J

t,.Ö (, 'u} 0J Ë-Í nAd a..É o.-t u (4 Éo aEi

j

q.,

-É crl

.11

ö

írl

=

*Vlrvr tYlicdÉ

...{ (, .o io r{ è0(U d'd "'-1 !

ug

'!H 4

.oo

ë

od, ii Í-ruí{ à €U0l za É,D --\ . ..1 A ;, .o r,o èdF{ Y! :r 6r Élu Vl d r..'{lÉ Z. O O c.d.rl E è0'.{l l. ÉlH tLL .d t{ öO dJl co rr ..iÉ klE oI OrJ>I CO .-t -c È)- (d o c:|J J'tcJk () r.\ +r 0) O co O. iÉ \o È. o\ -ï92 H oco.. = 0.) .

A l-I

q Ë 5ï38 -) Z c).Ë C0 trr:§8, CO É .3- Éo !1qrq{ -l J ,\ LJ

L. cr: ooÉÉa, Y i! cd è.rl ó o>>o C

<o-ï<D4 (§.oÉ U ,Ààrnu aif orNi

tr

o

àO

.o ^r

\., . l

'rl

'l

0.)

l{ u) 0J'.I, qJ o 0., u 'n t. ! Í( É.-l èolr '-l+rÉ3 N q.J 'rl 5

14 tr É !, OJ É (,

(, 6J

.o

É,.

ÈU q)É ;l n! q)()

!ir

u-oË

. I'J +JO

-q, q.) +J d

I

iq F1

d"r ó3 .rl

tn

CJ L/I

. É. 0l in

\C)

r-l

p.

4

0i o\

O-ï ql 1..

q,

..t

0ll] +JÉ Éa il jlo

Érr (Ë .È{

É(J

ót

8)(/t à ,r{

!n cö5

NO. tr\

(j

o-o r3E {J a>

o.H .rA

\O>

§r .. _{0J lJ ,-t

o. o!

!

._{ >o

.n ll TJtJ (nJa €6 UU F§1

U)

,r

..t

t4

.rt J-1 .p

u"o .n§

0l .J

o

'rJ

q.. !o Jl 0

0)

]J

.1 (] 9E ö.t h,l

\)

'

É--

L O

C)

d)

àe

IJ

lJÉ

o{Joo >ttp{É ltll

.--l

tr

}]

o

rd

/\ n

a.J

.v

tr

è0

l,r +J o! l]aJ aJ È.a

V -t

'd'd !fil O V -rl o^Ircd El ^,-:lr-lÉ!L .*r-lOOrr6 ooBÉ(n+r x ro .-{ u7 tl 3lLO'ó d}É .ok o O O O tr..{ \&rtïfrrB

í')

-J ..6

-:f r.- -f lr rcn .c rn }z .<) ÀN \c)t à lr ^O rJ 4ilJ@an.rl q) cnoo od .cn íJ O03 rJ \O .rl 50 A., -É b0 ^5 rtr B (/J o ti c'i r-t 0J -t o c-) :i -c (-, o àd A o(Lr E^ ! r! LrO"-lO:4rl ql -É o rJ àA è0O-É o è'0 ^ (o íd É o 'rljl H u'í

\o

§4 \O

I-r

t\ c.)

\t _:f

Olr-Okcn (d qJ>4 Í! O-Í -C ><.d 0J\o o o (,u!É (A

d

H (.7J

U)

ooooJÉ> .ó30É0) o à ír'J4À

à

rd

r{<

Éq()

f0,r_, 'r-l à

ul (rl

tr (., {)E

È"à t-J

"Xl'' .\.otí Fd

!rJÉ . 'r"1 .rl

Zr-Érd,.4 !r M oJ .ltr$ al l.{ c.l 'r"r

d> o.. ö0(,

É

'r.{ trP {).1

',-)

,u


rNHOrrD CLI,BBoH(J§

2-1986

Aan d.e introucl en uitvoering van cl.it clubboekje werkten meer De voltal1l6e redactiecommissie en voor de ingezond.en stukken zorgd.en Albert Slagmolen, d.e gozustera Raeven en Jo Simons. U leest op pagina: 2 Voor U gelezen

3 l,ledstrijd.licentie'86

4/6 Uít

d.e bestuursvergad.ering

'l . Waar de redactie in d.e fout ging B/9 mze beid.e secretariaten 1o/12 Estaf etto knuppel d.oor.....

1 I Heideloop 14/.15 Zaaltrainingen van d.e sTB ers 1.r/,17 Recreatlef r.rand,elen tot aan d.e 4 daagse 1 8/,2O Vergad eringen marathongroep 21/24 STB bestenlijsten over 1!B) 2l .l{ed.striJdkalend.er tot 1/2 meí.... 26^/,27 Van d,e wetLstrijdl,cie 'UUnlO0p en Hn[DmOOp 86 2ö/3O Herkenning van blessures door A.slagmo1en 31 De ziekenboeg 32 .Onze nieuwe led.en en de verjaard.agskalend.er

31/35 uitslagenl uitslagen, uitÀIagen ....... 36 per bus naar RCtÍITmDAil. 37/35 Cooperbaan STD, hoo gtaat het ermee? It Resultaten KapellerbosLoop AO/ ZUeI onromantisohe hart van Jo en Jo 43 1I|.C.N en S.ToB 44 Í'oto's Cgoperbaan in aanleg

ClubboekJe I versohtJnt d.e eerste week van lrlei Copy inLeveren bij de

redaotle voor 15-4'86


VOOR

U CEf,EZEN

IN

r

ZEITUNG Aflugtle

Qie spllere SÍegertn bel den Frauen (3085) 28. Suptember 19BS thre Bestzefi

Íea

sPtRtDoN

Be-ilage

v.-d. !J1td9n au9

wn à:56:59 lDaneOàn aU

85

ljgllqrldrdte beim Dutsburger Maratlion am aer Fziiert Ànneties vay lX

spetere Z

_ltrlhziern

o..

uncl naast Ànnelleg Llef wrgeren sportfrlend......

Assu ra ntie-adviesbu reau E.l*t§;"

[[gji

kers

Brarrdhoíslraal77,6372 KB Schaesberg, lei. (045) 31 96 55

Postbus 31229, 6370

121

AE Schaesberg


-

ungsrnr JpL r cnNr

r ns.- r 9 86

-wsosrn$or, r cnmrss-

r ? 86

Beete wedetr§dIopers, Een aantal van Jul1ie hebben bli allt cLubboekJe hun uedstrijdlicentie reeds aangetroffen. Dit zljn de geLukklgen. De Happy E'ew. AlIe anderen z$n de ongelukkigen. ZU ztin (voor]-opig) het aLachtoffor van de automatieering. De KNAU-adminlstratle stokt even omdat men een nieuwe computer in gebruik heeft genomen. Hlerb§ voert men ecn nieun eyeteem ln. Omschakel-ing hiervan naar de nieuwe computer zal nog enlge ttJd in beoLag nemen. De KNAU belooft eohter de Rieutre kaarten 1986 zo vlug mogell$c af te leversr. De oude kaarten 1985 blfiven voorlopÍg dus gelcllg' tr'ruetraties hierover kunnen r,eggererkt vorden door een portio extra fanatleke traÍ'ninga-

arbeid. Zo

heeft iedere zaak nog z$r goede z{Jde' Rob BoLk Secretarie

voor Lnfo ,?4284.

i

a

KrunrreÍr

a.

al

N.iet A.nders dan K.lunzen

?

-


4

Uit de bestuursvergodering DRINGBND YERZOEK

lfaar bllJven de kandidaten tralnlngen????

ln oktober l9B5 deed het bestuur een verzoek aan U voor noodzakelljke ultbretdlng van ons tralners/begeleldersbestand

Reeds

Geen react. le tot heden. Nu zÍen wlJ ons blnnenkort genoodzaakt een ledenstop in te voeren. Laat het a.u.b. niet ZOVER komen. Ook toen U lld wou

worden van

de

S.T.B.

hebben wtJ

daÈ

nlet

gewelgerdrlntegendeel:ons motto tras en ls:ledereen dle belangen heeft blJ de S.T.B. en ook regelrnaÈlg meetralntrls weLkom.Door u1Èbreidlng ven ons begleldersbestand met mLnstens 7 personenrkunnen wlJ de vele geÍnterresseerden voor de loopsport nog een dienst bewijzen door aanslultlng btJ de S.T.B. Verder verwachten wtj met het ln gebrulk nemen van de COOPERBAÀN, ook een belangrlJke toevloed van puplllen en junloren.Kandldaten voor een tralner/begeleldersfuncÈle kunnen zlch qangeldel blJ Eeg sekretarlaat ROB BOLK. SPORIXET'RII|G.

In december 1985 berelkte ons lnformatle van de K.N.A.U lnzake het hutdlge standpunt en vlsle t.à.v. medische sportkeuringen.tllJ zu1len dlt artlkel proberen ln zlJn tota11telt te plaatsen.Mocht dlt nlet vanwege plaatsgebrek kunnen gebeuren zLJn er voor dlegene dle het lnterresseert losse kopleën te verkrlJgen blj het sekretarlaat.Rob Bolk 045-324284.De lnhoud spreekt voor zLchzelf.DuB nu 11gr de verantwoordellJkheÍd of u we1 of nlet sportnedlsch gekeurd bent blJ U zelf.l{lJ als bestuur denken dat dlt ook zo hoort. lItJ advlseren U al1en dan ook, elk Jaar een sportmedisch onderzoek te laten doen blJ een deskundlge artys. In etgen omgevlng zlJn er dlversen.I'liJ kunnen ln osn clubblad geen namen noemeno U kunt ons wel vragenrDan voor de lange

afstandlopers en trlatlonners:

Hec ls de bedoel.lng om elnd maàrE of de eerste week van aprÍl weer deel te nemen aan de SMA-keurlng ln SlÈtard Bel onze sekreÈarls Rob Bolk of U wllt deelnemen en op welke avond(en) U het beste ultkomt.De sekretarl§ reserveert dan voor U. De kosten zlJn U bekend.Ca f 90100 en aldaar voldoen. Tel. Rob Bolk 045-3242}4.Opgeven voor 15 maart t.


5

vervolgt UÍf DE B§iTIIIJR§VERGÀDERII{O CLITBI(LEDTNG

§.T.,B.

clubkledlng ls vanaf I maart 1986 de aangewezen persoon:FRED STMTÍNG.Adres:Kapelweg 30 te lleerlen . Tel . 045-7 25052. Voor dlst,rlbuerlng

In voorraad

1s momenteel nog: gevlokt vlgneE

I.IEDSTRIJDSHORT meÈ

PrlJs ,

in de maten 415/ ea 6/7

34,00

T-SHIRTS,Donkerblauw met STB-vlgnet.Alleen de maEen S en PrÍJs , 16,00

Tralngtnsbroek:Donkerblauw ueE

Prijs ,

STB. Maten SrlÍrL

28,50

SweaEers llcht/donkerblauw vlokembleen STB.Haten 8(M).

PrlJs í

vlok

M

met rugreklame

GEEVERS en

16,50

Deze kledlng kan nlet meegebracht worden naar de ËraÍningen. Dus zelf even bellen en zelf afhalen blJ: FRED STMTTNG,KAPELI,TEG 30 HEERLEN.TEl. 045-725052.

GBEN GRIJZE LEDBN

BIJ

DE STB.

Beste sporters van de STB alsook alle huisgenoten. Wij ziJn een nog vrlJ Jonge verenlglng, ÈenminsÈe wat, de aansluiElng blj de sporLbond betreft. Voor leder lld ( bondslld) moeÈ een groot gedeelte van onze eontrlbutie ( f 14,- pp) afgedragen worden aan de KNAU. In het verleden hebben wÍJ actle gevoerd om de vereniglng sEerk te unken, door de hulsgenoÈen ( welke veelal aan flEness-trainlngen e.d.meededen) ook gezlnslld Le maken. De kost,en uraren mlnlmaal.Voor een lndivldueel lldmaaÈschap vroegen wiJ F 30r- per Jaar en voor het hele gezln samen F 50r- per Jaar.


venrols UII

DE BETUUR§IIffiGÀDBING

Bfj een gezln van 4 personen ging dus aI meer geld naar de bond, dan wlJ zelf vroegen. Dat kan natuurllJk nLet. Evenmln wlllen lrlJ ln onze cLub een zwarte of grlJze ledenltJst aanleggen. Onder gtttze leden verstaat,

men,

personen waarvoor de verenlglng geen afdraeht ttJ il.e filÀU èoet. l{a laag beraad ln dlverse bestuursvergaderingen hebben wlJ :en oplosslng gevonden, dle zowel de kosten van de leden alsook van de begunetÍgers van onze verenlglng ten goede komen. Met 6 stemmen voor en I stem tegen heeft heL best.uur gekozen voor de volgende lndellng: Voor 1986 en volgende Jaren kennen wiJ maar twee soorten van Llilmaatschap, dat zlJnE0I{DSLIDI'íMTSCHAP of DONATEURSCHAP.

wÍJ STB leden, welke actlvlt.eiten naar butÈen hebben, en dle tevens zelf verklezen stemrecht te hebben ln het verenÍglngsbeleld. De aanvullende gezlnsgenoten, dus dlegenen welke geen actlvlteLten naar buiten hebben en alleen maar meedoen aan recreat.Leve clubevenementen, dle delen lrij ln bU de donateurs. HeE spreekt vanzelf dat deze donateure of'begunstlgers van onze

Cnder Bonrllólldmaatschap versÈaan

;1ub, geen rechtspersoon zlJn binnen de verenlglngr €n dus

op

algemene ledenvergaderingen geen stemrecht hebben.

Door een zulke lndellng Èe maken blljven wlJ blnnen regels van de statuten, welke tevens bondsstatuÈen zljn.

de

i.lu nog de vastgestelde tarlevenl

Dan nu nog i[6 vastgestelale

tarieven voor

1986.

en voLgshd.e l)r3) f 25r- f 2or- f 2orSIB b ondí.itlrnaat sohaP f $[B gezlnsdonateuÍB f 3or- f 2or- f 10r- f orokotre kosten XNÀU ltoentle t 25f p.p ( onverandert) ekstra kosten deelname zaaltraintng f llr- per gozin ( was \mo€ger f 601- )

I 3or-

2

De pennLngueester heaft voor de í.nning van da oontrlbutle ovèr 1986 aI rekonlng geboud.en mot douo nLeuws

tarlweno

Het bestuur van §lB. 6


Van achter

deredactietaÍel

Beste lezere,

f

...

als eerste het

commentaar voorgaande clubboekJe.

dat naar ons

toekwam

biJ het BrJ de ulEslagenlljst van de Koppelloop te llasselE is een typefoutje. geslopen. De ploeg ulE Nuth kwam nl-eÈ ln de ïfEifàgerilf1st voor. Hun naau was: De Nuthse Boys.Verder zlj vermeld, dat deze ploeg in de uitslagenlljst een suksesvolle Be plaats veroverde. Sorry t'lutherlkken, het was geen boze opzet.

blljkE dat ln de rubriek van onze vasÈe medewerker Dr Hans Ypna ook lets haperde. Een aandachEige Iezeres ontdekte dat. er tussen de vlEamlnes B, en de vitamines: ArDrE, en K Dan

lets ont.brak 1n dat verhaal . Nu wordt het x0oe111jk voor de redacEie. De schrlJver zei, laten weekomen? De redactle had 1naar een bladziJde, enwel ;AE-een EAgC*An een elnde. Nu weten wlj nleE hoe we dlt moeten oplossen. Dlegenen onder ons, welke nu oet een tekort of teveel aan vLtamines ronddollen, worden verzoeht

praten persoonlÍJk meÈ de schriJver te ult. gaat vrij hier corresponderen.De redactle

of

re

een ander redactloneel vergriJp. Niet Ín heE clubboekJe maar 1n onze Heldeloopfolder. Ergens staaE een ltJst van wlnnaars van de voorgaande 6 Heldelopen.BtJ deze opgave Ís de enlge en echte nlet vermeld. Beter was Heldeloopwlnnaar voor het Jaar l9B3 het geweest dle andere 5 te vergeten, want ln dat jaar 81ng Dan nu nog

rreE EREMET*t

""íL"ï::

:

ilfl;t#x-clubsenoot) Hoe moeLen !r1J dlt nu goedmaken, du folders zlJn al gedrukt.MogellJk ls het beter dat Max zelf deze verglsslng goed maakt door te starEen op onze 7e Heldeloop oP 1l mel o.s. Indien hlJ voor de tweede keer de zege zou behalen, zal hlJ nluner meer over heg hoofd gezÍen worden, dus Ï'íax: zeE heÀ opl!lt!!!t lleE smoesJe: waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt, paat hier besllst nieE op. t{i1 schamen ons.


Portqet van onze sec-retarlgsen.

BlJ de SI3 zlJn twee secretarlaten enwell 1) Lgt v_erenigÉ,ngsgeoretarla?t van Rob 3oLk.

ónclentie verzorg§. en ontvansaÍrr Everteens het adres voot Barrmelöing cq beeindlgtng Lldmaatsohap.Ileze seoretarJ.s roept tevens a1Le verged.erJ.ngen blJ el}aar en zorg:t voor de notulen en aotle liJet€n van cle tll.vcrge te verlohten takeno Contactpersoon tussen STB en I0{ÀU.


Uw adres voor alles wat

Ínet íietsen te maken heeÍt

r/,

r§*bq

f

Hclgank 30 Nlouwonhegcn ͧ 045.3Í2545

Str..pcírtr.

§

unct i o nele

ort mode

sp

2 Schaecberg

045-3t3033

LEMMENSIMEESSEN INSTALLATIEBEDRIJF

GAS

-

\ryATER

.

B.v.

SANITAIR

VOOR SANITAIR

EN REPÀRATIES AAN WATERLEIDINGEN, AFVOEREN, GASLEIDINGEN EN DAKGOTEN. EIG

EN SAN'

T

A

I R-SHOW ROOM

geopend: moondog tlm vriidog von 8.00 tot 17.00 uur en zoterdog von 9.00 tot 13.00 uur. DtV ERSE A4N.flt ED! ryCEry t N sHowRooM-BADKAtTtERS ! litscherveldweg 2 - heerlerheide - tel. 045 - 213661


Topproducten uit de hele wer*d,

Íers aqnggvoerd ïiét wekéli ons eiqen koélvervoer, voor u verkrijgbaaíop de Zandw"g-l91 en inwinkelcentru-rii d'r Bautsch, tussen Edah en Aldi

bsel# INBRAAK- EN BBANDBEVEILIGING met aanslultmogeliikheid oP de G O M alarmcentrale, goedgekeurd door Min. v. Justitie T.B.B.S. erkend

Lid Uneto

GOM Beveiligingstechniek

Barbarastr- 26rGeleen Tel. O4 494-47 235.


2) wed-strlJrteecreta.3iaat van Wlllem v.dolind.èn. ljvingen voor deelne-

nlng aan wedetriJtton vorzorgd. !e verrJ.ohte prestatí.es vastgelegd en doorgogeven aan ile sportbond. Vastste}ling t.b.v publlkatio van

de wedetriJd.kalender ( zie olubboekJea) ra1sook het samenstellen van d.e jaarlljkse beotenf.iJsten en do olubreoordg.Ideerdere kereï-@ @'-ïí er ovorleg met d.e seotle wedstrijdsport IO{ÀU-6utttrvoor vercleling van d,e wed-

striJd&alender in het tLl.strlot. Waarom nog eens cleze ultleg? De sterke groei in onze ver€nigtng noodaaalct onerde nieuwe leden v€rtrouw't te makon met cLe gpng ven za,ken binnen d.e §T3. Derhalve wordt ook nog een foto van beid.en gepubliceerö.


/6:) \'e

/ {(

..d6 estafettelstópol ,g1pt .iild;trr,Noth.... o. 't -- - ."L ! ! "'

o

ESTAFETÏEKIIUPPEL DOOB I{ELLY EN UÀRIE-IRENE RÀEVEN.

Waarde

Trlm-wedstrlJdlopers en supporters van S.T.B.

ln nov. rwaarop lk nog nagenleLend van een gezelllge duurloop lekker breedult naast Plerre ln zlJn "brede mercedesrt (speciaal voor trl-mdames van S.T.B. gebouwd) zaÈ, vroeg hlJ laconlek tussen een muziekJe door: "Zeg 'ltLL JIJ de estafetteknuppel?".Ik moet toen heel schaapachtig gekeken hebbenrirant meteen legde Pí.erre ulErdat ik dlr niet letterllJk maar flguurlljk moest zlen.Het had te maken met een artlkel ln het clubblad.Daar zat tk dan mooÍ mee opgescheept. Ik kon deze gal-ante ridder toch nlet met ziJn "knuppeltt laten zÍÈten.Gelukkig bood mtjn zus thuls meteen haar medewerkl-ng aan.Hler volgt onze ttStory". Op een woensdagavond

lo


moonen-wanders bv steenhouwerii naluursleen gralmonumenten vloeren rietrastraat 11 - 6431 LZ Hoensbroek

-

teleloon (045) 214851 oÍ 217558

g.bí.meycítbu ho€ílen g.o.b.2549 O45 222777

lr

56560


Metsel- en steigerwerken voor ruwbottw

Metselwerken VA}I DE KTEUT

Boesberglaan 3 6371 CV Schaesberg Teleíoon 045-31 1625

rolluiken

cn

I 3Hffl*'.*-srsroí ebctÍi3ctt

roldgurgn I S,m-'n rolhgkkgn| xrmffi*bove,isÍts Wli twcrcn uitsltilend krralleltsprod*tcn nnt ECllÍE garantie valgeírs dc ROMAZO voorsaaÍdan'

:

ïoyens l6,eíencLí van ZOiË{ESCHERICN' MARKTEZEN. JÀLoEzEËil, l{oRREN,

en LUXAFLEXPROo(XIEN. Wil rcpareien tlloa ondcí getsntL

lUlICA showroom

!

zomrering

sittarderrrueg 116

heerlen

o

tel. o45

21658

í§ ffiffi* AannemershedriiÍ

Edisonslraal9

Riksen B.V.

Poslbus 311Bs 6370 AB Schaesberg Teletoon 045-316222


ll

_

In een wereld waarLn vrljwel alles gemotorlseerd lsrzlJn er van die voorwereldltJke figurenrdie alles nog graag eet hun elgen splerkracht doenrze wÍllen al1es nog lopend of fletsend doen? Hoe ls dat zo gekomenrdat twee dames ulÈ AmstenraderdÍe ln hun dagellJkse leven andermans klnderen op de basissehool proberen te begeleldenrzlch tot deze sport aangetrokken voeldenrterwlJl ln hun hele stamboom geen lopers te bekennen vallen?.De aanleldtng hlervan moet rnen zoeken ln de vakantlesrdle ze altlJd zeer actief doorbrengen. Ze noemen ons ln Tirol rrDí.e Flachlandzleger'. I^I13 maken 1n d1t land huttenErektochten en gletschercoeren. l^I1llen wl j nog langer van deze heerlljke vaeantles bllJven genleten, dan moeten w1J zorgen daL onze condlEle op pell b1ljft. In de BERGFLITS lazen wlj dat Joggen hler een goede methode voor was. We besloEen Ín het Jaar l9B4 ln de avonduren op een heel rustig ÍreggetJe (achter het bejaardenhuls ELVIM ) te begÍnnen. Hler llepen we immers minder rislco om gezien te worden.Ze zouden 1n Itoos dorptrkunnen denken dat die twle va Raeven aan het gek ware zint.I,Iat viel heE joggen Èegen. Na ca 400 meter hlJgend al opgevgn. Thuí.s zochten lrlj lecEuur over het Joggen en waE bleekl l{e konden nlet zomaar beglnnen. Het woord schema ls ons altiJd blJgebleven, en rrat frapant is, dlt woord ls ons bllJven achÈervolgen. We namen alle goede raad ter harte en langzamerhand werd de condit.le beter. lle kregen ook behoefte om eens Ín een andere omgeving te _lqpen. De Brunssummerhelde leek ons zeer geschÍkt. 0p een zaterdag parkeerden wlj de auto ln de buurt van de Helkop. I.llJ volgden heel braaf de bl-auwe paaltJes. Wij waren bang om Èe verdwalen.Later kochLen ldJ een platte grond biJ de schaapskool, waar we op goed geluk ulÈkwamen.Gewapend met deze kaart zetten wÍJ een rouÈe ult, te voet, dle we ln een uur zouden kunnen lopen. Een paar maanden laterr op een zondagmorgen hoorden we gepraat, gelach en l-2-3-4..h.rp t ! I t ! HÍer ls wat loos, zelden we Eegen elkaar. Er oP af ! WaE ontdekten we tussen het strulkgewas? Geen melsjes maar bezweÈe mannen, dle druk bezlg sraren mer gyxn-oefenlngen. Een van ons vroeg? Wat Is dat voor een club? [']e kregen als antlroord: de club van Zul.d-Llmburg. Hler uag ledereen blJkomen. Iedere Zondagmorgen vertrekken wlJ om kwart. over acht blJ de paaltJes. Vele paaltJes lelden naar Rome,naar stonden de Julste? S.r"t uret SJef RÍdderbeks ziJn we toen met de club van Zuld Llmburg naar dle bewuste paaltJes gelopen. Onderr.reg werd er nog blj een bank gezongen.Het leek ons best een gezelllge boel. Er volgde ook nog een traktatie. Een van de club zeL


ons nog: denk maar nlet Dames, daL het zo ledere zondag gaat! trleer een ander zelz Ik ben benleuwd of Jull-te er volgende zondag ztjn. Er zljn a1 meer Dames hler begonnen. Met slecht weer en ln de wlnter dan zien we ze nlet

Amstenrade weten van uÍc meisjes volhouden.slnds dte tiJd zljn \{1J blJna altiJd aanwezig geweest. We vinden het nog steeds leuk en ontspannend' Langzamerhand kregen v/e steeds meer contact met ledereen. Irte hoorclen dat er op woensdagavond ook een duurloopEralning was ln de Hel.Veel van de zondagmorgenÍnannen waren ook sfwoensdags van de partlJ. O.a. de STARMANNETJES, (nlet te verÍ\'arren met de STARSISTERS). Zll hlelden een warm pleidool voor deze duurlooptralnlng. Dus wÍJ op een woensdagavond ook naar de Hel. Die eerste woensdag wa§ dle duurloop een vuurdoop voor een van ons tweeen.Weet Je!l'larle-Irene, had op aandrlngen van I'Illma Rusman a1 een halve marathon gelopen. Daar ln Slttard had zlJ aan de liJve ondervonden wat het was om Èe lopen oP snel-heid. Zl3 werd toen lld van de S.T.B. Een tweede poglng lukte mfj ( Nellle) beEer.Nu rennen wtJ met zlJn tweeen in deze groeP. Wat trekt ons nu zo aan blj de S.T.B.? Er lopen hler meerdere Dames. Er is ook meer varlatle ln de Eralnlng. Verder is er een groEe groep marathonlopers, Ook op de baanÈralnÍngen gaat het leuk toe, ook voor de recreatlesporters.Er zlJn veel

meer.Iíaar rdeze

Foto I

NeL1le

blJ

Cooperbaan

de

aan het oarbol"ineren van d-e afrastarl.ng

M


-t3

meest u1Èeenlopende beroepen. Je hoort van alles. Iler 1s er gezelllg, naar er wordt ook doelbewust get.ralnd. De hele omgang ls leuk en ont.spannen. Wat ons vooral aanspreekt ls: ledereen zorgt dat gezarnenllJk het elnddoel berelkt wordt btj de tralningen. Geachte S(trljders) T(egen) B(lerbuÍken) mensen met de

W1J hopen biJ Jullle nog een lange en gezelllge mogen genleten van de loopsport.En met deze laatste

tijd

!e

woorden

geven wlJ de ESTAFETTE KNUPPEL door aan Jan Ploeg. Waarom Jan vraagt U zich af? WeI hÍj 1s een Nuther jongen en net nog geen twlntlg jaar. Jan, zet hem op en veel suksesl

Ontwerp I

i Bèr Heuts Heerlerheide

HERINNERING

HEIDELOOP

I 9 8 6.

Een exclusieve penEek€n-íng van de in aanleg zijnde S.T.B.-CooperbaÀn, gelegen in de Brunssummerheide bij de voormalige Luchtschacht

aa*,dt.-§ehachtstraat in Nieuwenhagen.


l}EpR,EÀrrEVE Fr§§ESs r nArNrNc

Niet overal btj tle activiteiten van d-e SIB 1s de boog zo strak gespannen, hoeweL er tijclens cle fitnesstrainingen in cle gymzaat nou niet bepaaltl geLuiercl en wori[t. Naast d.e gronttige warming uPr word.t het programa voortgezet met een oircuittraining' Trainer Hein VeLd. spaart zlJn clloipelen nlet, d.at is zichtbaar op d.e foto. WÍets in actie met de wed.el,sprongoefening. De heren bezÍg met een opstapoefening, die ekstra z$?.ar gemaalct nordt cloor een 5 kil-o zwars ba1 nog boven het hoofdl te tilLen.


afloop soms nog we1 eens gezellig napraten, waarbij wafels van Henrittte van Wersoh d.s rondo d.oen. BiJ koud, weer ( aat is het nog weL eens ln d.e winter) is e_en glaasje gluhewein een welkome afsluiting. Helaae is d.ezo tralnlng alweer voorbij. Tot vo).gend. seizoen, U bent allen welkom. Na d.e


t6

WANDELEN-RECREATIET-I^IANDELEN.RECREATIETIIANDEIEN

STB-dames' dle ln l9B5 zo suksesvol wàren-blJ de 80 km lange Kennedey-marsch te

U

herlnnert zlch nog ongetwiJfeld de ll

van Sittard. Verder de suksesvolle en sportleve Preststle DlÈ Jaar onze STB afvaaardlging blJ de NlJmeegse vlerdaagse' bleden' kan ons wandelen het dat genoegàn, het wlJ aan wlllen eens lrat meer aandàeht gaan besÈeden' Dat hier de

ls recreatlesporters behoorllJk aan hun trekken kunnen komendat naÈuur' de opzet van het hele plan.Wandelen ln de vrÍJe l-s het mooLste r.raÈ er beetaat' ziJn' Het hoeft nlet allemaal zo erg lang en zo heel ver te ln de en Belgle buurland In elgen regto en vooral in ons meeste De maken' te Etfel, zlJn ,àt"tijt" leuke wandellngen mogellJk mee zlJn georganlseerdl o.r" advles ls ook om zo veelzlch afvragen? U zult te doen aan deze wandeltoehten. l.Iaarom Dan bekend' afstand 1^1e1, op de erste plaats ls de te lopen er nlet la verdwalen dus loopt U op een gàmarkeerd parkoers, traJecten ult' blJ. De organlselende verentglng zoekt meestal Ook zlJn er zLin' die voor de wandelaars velLlg en at,ractlef vaak verzorgingsposten onderweg' een lljst van wandelevenementen, die onze Wlj plaatsen sportvrlenden Leon en RosetÈe Fels voor ons verzameld hebben'

lets. Er ztJn llefhebbers dle dlt Jaar collectlef ( dus al"s STB pfoeÀ) w1l1en deelnemen aan de 4-daagse van NlJmegen.llen denkt zelfs om een CÀMVAN-TENTENKAMP ergens ln debuurtoPteslaan.DttsTBkampementlsdandeverbll'Jfen verzorglngsplaats voor al onze deelnemers, de verzorgers en weL de eventuelee begeleiders. A.pro.po! verzorgers, dat zoulange suPer onze door $rorden kunnen eens waar genomen afstandslopers. Op dle manler wordt van de nood een deugd gemaakr. oà kursus BLMRBEHANDELING en KUITMASSAGE wordE vooraf gelnstruerd door en speciale deskundlge op dit gebledt nl; Jo Slmons. lopen aan Er moet ulEeraard getralnd worden om mee te kunnen zo maar het om geen kattedrek een vierdeagse. Het ls besllst Dan nog


Yffi , g,orrbor

rír3

,qegh;ff M

r;:;oarrre,ae^

-rw ,W, tha

.oor,

tla

-§+

t"óïl*,^,

lL-

öroo:'gun-- /////

ow'w

À

Ttgelsprcialistttt


StukadoorslredrUÍ

J.NIEVELSTEIN STUCADOORWERK SIERPLEISTERWENK

Dorpsstraat

91

BINGELRADE

TeleÍoon 04492-2183

Assurantie-adviesbureau E.H.G. Kleiikers BrandhoÍstreat 77, 6372

KB Schaeaberg, tel. (045) 31 96 55

Postbus 31229,6370

AE

Schaesberg

R.MULOER RICHTSPECIALIST 6372AK§chaesberg(induslrielerrein) Ïel.(045)315219

Edisonslraall5

Bank: AMRO HoensbÍoek nr. 47.49.54.749


1f

eens te noemen. De eerder vermelde wandellngen, zlJn al een goede tralnlng voor dlt evenernent.De bedoellng 1s ou zo omstreeks 15 aprll te starten met gezarnenllJke tralnlnlgen. Dlegene van de STBers en vooral de recreatÍeve aanhang, dle iets voelt voor dlt voorsÈel, gelleve contacF oP te nex0en met Leon of Rosette Fels. Adres:Nlc.Maesstrad't 17 te i Brunssum.Tel 045-259886. ls aI weer gauw april het I,IachE nlet. te lang ruet besllssen, en dan beglnt dlt feest.

Ilier volgt

oen 9 $€ek8 trainLngsgohema yo91 egksewoLle í" { daagse te ÍtSmegen ( t5 t/n 1B Jult 86) èeelnemlig

""r,

Ieder@betekent 1 uur wantlelon tegon 5 a'6 I§n per uul'.

Blj

vo6rkeu3 ln de weekends meecloen aan een georgenissar§e waud"eLtocht. De { rLaagse bliift z\I&àtt Dit voorbeeld- ie een ninirmrm proÉramma.

12 l,tel 1e

w

x x x x x x

[erneuzon 15 Isn ( 3o a'35) ,16-5 rt Stokkum 16 lm ( 35 24-5 Tongeren 20 lor "'40)

2 3

}I

!,

a x x x x x x x lt x x x x I I

4

t,

x x x x x x x x x

x x

x

x

À

rxxx

.I

x

5

w

)l

6

IT

x x x x x x x x x x

7

rd

B

w

9

w

10

week

of

x x x x x x x x x x x x J( I .lLl À T À x x x x x x x

1J lanaken of B UrmontL

21 tgr 30 km 15-6 Ianklaar 33 Isr 21J Torneuzen 40 krt 22-6 Àfferden 40 lon 28-6 $e}aen 40 }cn

6-? Uaagneohelen 50 f 5.6-7 §tevensw.55 }on x ï x x x x x x xl x x r x x 12-f Brrrnssun-? 30 lon aan èe 4 claasse dee claagse in NIJri{mEt{. (1 :-t B Juli )


.18

VERGADERING UÀRÀTIIONLOPERS.

9

JANUARI 1986.

De opkomst voor deze marathonbespreklng was zeer grooÈ. De kantlne van T.C.N. was stampvol' Trainer Wfun van der Linden

onthulde de hele groep de Eechniek en doel van de opbouwtralnlng voor het komende marathonseizoen. De tralnlngen beglnnen 6 weken vroeger dan voorgaande Jaren. De reden ls: deelnemen aan de narathon ln Rotterdam op 19-4-86. De S.T.B.-lopersgroep ls ca dertlg personen sterkrwaaronder

drle dames. De voorzltter Jo Eyck wees de aanwezlgen erop, dat het ultermate belangrljk ls, de voorgenomen plannen voor deelneming aan deze vroege Erainlngen vooral met heÈ t.huisfront goed te bespreken. HeÈ ls voor de loper een grote lnspanning, maar evenzo voor dlegenen welke thuis zLÈ,ten te wachten of voor de normale hulseltJke problematlek geheel alleen komen te staan. Het bestuur dacht er goed aan le doen, ook een blJeenkomst voor de echtgenoten te

beleggen.Dlt gebeurde op donderdag 30 Januari. betrekking Èot de tralnlngen gaf Wfun ultleg over de vele varlanten en combinaLles van trainlngsmeÈhodenrHet ls nlet

MeE

meer alleen maar duurlopen. De tralnlngen worden gecomblneerd met Eempolopen en repeterende versnelllngen ln tlJdschemats.De eerste 6 tralnlngsweken ls het duurlopen zodanlng, daÈ de hele groep blJ elkaar kan bllJven.Op dlt moment ls de basiscondltte berelkt en kan iedereen 2l uur acht,er elkaar lopen. Daarna wordL zodanlg een splltsing voorgesteld tussen de groep dle onder de 2.50.00u wil lopen

en de overlge lopers van rond 3 uur en daarboven. Het trefpunt b1lJft voorloplg nog KriJgersberglaan 31 te Schaesberg.TezljnertlJd wordt dit trefPunt (net als andere tralningen) onze Cooperbaan blj de Schachstraat te

Nieuwenhagen.

BelangrlJk ls dat er nog steeds precles opÈiJd wordt begonnen meÈ de trainlngen.Vergeet nlmmer Èhuis mede te delen hoelang er op bepaalde dagen getralnd wordt. Dan nog de wedstrlJd ln Rotterdam.TlJdens de vergaderlng werd besproken dat wtJ met een bus gaan. Dat betekent dan ook allemaal.Voor ledere loper í.s er pl-aats aLsmede voor een supporter, Z1-Jr, er nog pfaatsen vrlJ, dan kunnen deze

opgevuld worden met overlge belangstellenden van de S'T'B' Over de relskosten wordt U nog ingeLicht. Denkt U aan S.T.B. clubtenue? Hebt U het nog niet? Tijdlg bestellen.(zie elders ln dtt clubblad) ResE nog U a1len een succesvol marathonselzoen 1986 toe te wenaen.

Tra'lner u{m 'rr.d. l.lnden en Besturtr S.T.B.


,W ?

,'lkt

W

WW mw* ww

''r

s: In de gezelllge TCN-kanttne werd na afloop nog een tljdJe verder gepraat, maar dan onder genot van een lekker

FoEo I

glaasJe bler.


DO}IDERDÀG

30

1986.

YBR§T"AG BIJEENKOUST

I{BT

DE

tekening) De blJeenkomst was zLnvolralthans de aanwezlgen(zle Wlm van tralner en Eyck van voorzltter Jo

volgdin de ulÈleg der Llnden meg bËlangsteLllng. A.pro.po! ! belangstelllng'het slechte was maar zeeÍ matlg. MogellJÈ "" donderdagavond een trlj zull-en keer heI n1àt? een volgende keuze, of wist"r,

"Ï3 van de marathonloPers ' op dà voorllchtlnisavond hulsgenoten nee ultiodtgen.Na afloop ziJn lde nog tJs et.en.Dus toch nog een zinvolle biJeenkornst' Jo Eyck

Lt

I

4+L tfr-'t llvÀ

to

i, ni,

fS

hun gaan


LIJST VAN PRESTATIES VAN ATLETEN AAITGESLOTEN BIJ DE S.T.B. GELOPEN IN EET JAAR 1985. (at Leen lloentiehourl.ero ) r500 METER.

TIER.EN.

3-7-85

Fred Plerik.

Slttard.

t

3000 I'ÍETER,HE,REN. Jan lloven. I.

SiEtard.

26-7-85 26'7-85

t.

2.

Fred PlerÍk

5000

I'ÍETER,HEREN.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jan

Slttard.

Kerkrade.

Hoven.

Fred Pierik. I^Jlm van der Llnden. Rob Bolk. Harry Ramaekers. Albert LÍeberg. Jan van Hees.

Aken

Aken. Brunssum. Brunssum. Brunssum.

lB-6-8s 29-9-85 29-9-85 29-9-85

Slttard.

10.000 METER,HEREN. Hoensbroek. 1. Jan Hoven. 2. HarrY Ramaekers. Brunssum. 3 .lllrn van der Llnden.Hoensbroek.

. 5. 6. 7. B. 9. IO. It. 12. 13. 14. 15. 16. 17 . 18. 19. 20. 21. 22. 23.

4

Bert

Brunssum. Brunssum. Brunssum. Brunssum. Brunssum. Hoensbroek.

Geurt.en.

Frans Pterik. Andre VogelY. Rob Riksen. I.llel l.llJnen. Rene Jongen.

SJef RldderbeksrVetlHoensbroek. Hoengbroek. Àlbert Lleberg. lloensbroek. Hoensbroek. Hoensbroek. Hoensbroek.

Ton Starmans. Andre Roumen. Jo Eyck.Vet.2 Ed ViJgen. Theo Schmelts. [^Ilm §Èarmans.

Wim Eleveld. Paul Mennens. Jean §tarmans.

I

B-6-86 r 3-7-85

r

Brunssum. Brunssum. Brunssum. Ïtroensbroek. Brunssum. Hoensbroek. Hoensbroek.

29-8-85 29-B-85 29-8-85 29-9-Bs 29-9-85 29-9-85 29-9-85 29-9-85 29-8-85 29-B-85 29-B-85 29-B-85 29-8-85 29-8-85 29-B-85 29-9-8s 29-9-85 29-9-85 29-B-85 29-9-85 29-B-85 29-8-85

4

.25 .6mln .

9.07.9m1n. 9. l8 .Omln. 15.57.5m1n 16. 38.9min

t6.45.8min I6.5 I . 2mln 17,22.0m1n L7,25.0m1n 19 . l3.Ornln 34.05m1n. 35 . 36mln. 35.37m1n. 36. l7min. 36. l9min. 38. 28min. 36.47m1n. 37. I7mln. 37 .28mln. 37 . 29mln. 38 .0lmtn .

38.14m1n. 38 . I 4mln. 38.44m1n. 38

.44min.

39.05m1n. 39 . l Trnln 39

.29mln.

40.53m1n

4t.1Bmln.

GIel Kleykers.VeEI Dulsburg.

l0- 1 1-85

42.00m1n. 42. 33m1n. 42.40m1n.

10.000 I'{ETER DA}'ÍES. Trea van der Llnden Dulsburg. Annelles van DlJk Duisburg.

10- I r-85 10- t l-85

4I.23mln.

l. 2.

Fred Strating.Vet Willeur Marcus.

38. 34min.


I5.OOO I.ÍETER.HEREN. Jan Hoven.

l. 2. 3. 4.

Jan Wegh. Iluub Neells. Jan van Hees.Vetl

l. 2, 3.

5 l,lETER

IIEREIT. IO

IÍaastricht. Maastrlcht.

MIJL. Landgraaf

Jan Hoven. SJef Rldderbeks.Vetllandgraaf

Wlm Srarmans. Hub Erkens. Rob Riksen. Ed Vijgen. SJef van OoYen.VeÈl

4. 5.1 6. 7. B. Andre Roumen. 9. Ger Hamers. i0. Frans Plerlk. ll. Paul Mennens. 12. Wlel Vonken.Vetl

Landgraaf ' Landgraaf. Landgraaf.

Landgraaf. Landgraaf' Landgraaf. Landgraaf. Landgraaf. Landgraaf. l,andgraaf . Landgraaf' 13. Joep Smeets.Vetl 14. Henk Schiefer.Vetl Iandgraaf. 15. tlarry Ramaekers. Landgraaf' Landgraaf. 16. Herman Jacobs. Landgraaf. 17. Joep Verreck Landgraaf. lB. Jan Gulpers. Landgraaf. 19. Ad Loog. 20. John Smeets.VeEI Landgraaf. 21, Hans Kousenbergh Landgraaf. 16.093.5 METER DÀ}1ES. 10 MIJL. l. Trea van der Linden Landgraaf. 2. Annelles van Dljk. Landgraaf. 20,000

}{ET§RIuEREN.

I. Wlm. van der Linden. 2. Ger Haners. 3. Rob Bo1k. 4. Ilub Breuer. 5. SJef trLLderbeks.VetI 6, Ton Starmans' 7. Jan van Hees.Vetl B. ALbert Baar.VetI

2r-4-85

I .07 . ABu. I .09 ..1 lu.

09-3-85

0.57 . 55u.

l 2-5-85 l 2-5-85

0.55.30u ' I .00.46u. I .02 . 53u. I .02 . 55u. 1.03.18u. I .04 .00u. I .04. I 7u. 1 .06, 1 9u. 1.07.46u. I .08 . 48u. 1.09.02u. 1.09. l9u. I .09 . 40u. 1.09.42u, I .09.44u. 1.12.00u. 1.12.03u. 1.12.39u. 1.13.13u. 1.14.01u. 1 . 18.24u.

Maast.rlcht.

Trea van der Llnden Alph.a.d.RlJn

16.093.

0.52. l3u. I .02. 14u.

2 2

I5.OOO I.{ETER.DAMES.

i,

1-4-85 r- 4-85

llaastricht.

Alph.a.d.RlJn Gl1lrath GllLrath

Gl1lrath Gl11rath

Nleuwegeln

Gtllrath Gtllrath a4 ^.lL

2t-í-Bs

I 2-5-8s I 2- 5-85 I 2-5-85

2-5-85 2-5-85 r 2-5-85 r2-5-85 I 2-5-85 I 2-5-85 I 2-5-85 I 2- 5-85 r

I

l2-5-85 2-5-85 r2-5-85 l2-5-85

r

12-5-85 12-5-85

l2-5-85 r

2-5-85

l 2-5-85 I

2-5-85

I .06 . 28u. I .08.48u.

09-3-85

1.09.4Iu.

l3-4-85 l3-4-85

1.09.55u. 1.11.51u.

13-4-85 3-4-85 07-9-8s I 3-4-85 I 3-4-85

I . 15. 25u.

1

1.16.46rr.

1.17.lIu. 1.24.49u. . 28 .03u.

1


z'b

20.000 I'IETER DAI{ES. 1. Trea van der Llnden Nleuwegein 2. Annelles van Dljk Nleuwegien

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, B. 9. 10. I l. L2. 13. 14. 15. 16. 17 . 18. 19. 20. 21. 22, 23. 24. 25. 26,

Geleen. Jan Hoven. Geleen. Ger Hamers. Wlm van der LÍnden. Geleen. Rob Bo1k. Plerre Lahaye,

Andre VogelY.Vetl Frans Pierí.k. Albert Lieberg. Ton Starmans.

Bert

Huub Neells. Ad Loog. Joep SmeeEs.Vetl. John SmeeÈs.VetI.

r

7- 3-85

I . 18.52u.

05-5-85 I 5-6-85 I 5-6-85

1.19.54u. 1.20. 14u. 1.20.35u. 1.21.27u. l.2I .36u. 1.21.47u. L.22,24u. 1,22.37u. 1.22.44u. I . 23. 34u.

SitÈard. Geleen.

Andre roumen. Jan Wegh. Ilub Erkens. Rob Rlksen. Wim Eleveld. Albert Baar.Vetl Theo Schmeits. Henk Schlefer.Vetl Jo van Rooy.Vetl Jan van Hees.Vet. I

1.12.27u. 1.15.27u.

Geleen. Sit Èard,

Slttard.

Geurt,en.

I . 10. 59u.

05-5-85 05-5-85 05-5-85

Krefeld.

Helmond. Geleen.

Jo Eyck.Vet2. Ed vlJgen.

07-9-85 l. 17. I lu. 07-9-85 L.22.23u.

Slrtard. Slltard. Geleen.

Slttard. Sittard. Geleen. Geleen.

Sittard. Geleen. Geleen. Geleen.

Krefeld. slÈtard, I(ref eld. Krefeld.

€{;:3

I 2- 10-85

05-5-85 I 5-6-85 05-5-85 1 s-6-85 I s-6-85 0s-5-85 r5-6-85 I 5-6-85 05-5-85 05-5-85 1 5-6-85 05-5-85 05-5-85 05-5-85 I 7- 3-85 15-6-85 r7-3-85 I 7- 3-85

I . 24. 36u. .24 .47u. I . 25.07u. L 25. l6u.

L

1.26.35u. I . 27 .34u. l. 27 . 33u.

1,27.40u. 1.31.05u. 1.38.00u. 1.39.26u. I . 40.46u.


1. 2,

25.OOO }ÍETER.HEREN. I. Ger Hamers.

2. 3. 4. 5. 6. 7

.

8, 9.

05-5-85 05-5-85

Threa van der Llnden. Gelèen Annelles van DlJk. Geleen.

Rob Bolk.

Hiichem Stammeln .03- 3-85 Hiicheu Stamrneln .03- 3-B 5

SJef Ridderbeks.VetlHiichem lliichem Ton SÈarmans. lltchern l.IÍm Eleveld . Iliicheur Wim Starmans. LJÍel Vonken. Vet I Hiichem Hi.ichern Jo Eyck.Vec2. Hiichern SJef van Ooyen.

MARATIION ! HEREXT

Stauuneln.03-3-85 Stammeln .03- 3-85 Stammeln .0 3- 3-85 Stamrneln

Stammeln

l. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. l1 . 12. 13. 14. 15. 16. L7, 18.

Ger llamers. Wim van der

20. 2l . 22, 23. 24. 25,

Wlm Eleveld, l,Ilel Vonken.Vet

Utrecht. Frankf urt

Paul Mennens, Math. Pluymen.

Enschede. Den Bossch. SlÈEard. Helmond.

Frankfurt.

Linden DuLsburg. Il,arry Ramamekers Echternach. Gert

Wollersheln. BerlÍJn.

Bert Pronk.

Maassluls.

Plerre Lahaye.

Frankfurt. Etten-Leur. Frankfurt.

Andre

Den Bosch.

Rob Bolk. Ed VlJgen.

Vogely.Vetl

Ilub Erkens

.

Maassluis.

Frankfurt. Frankfurt. SJef van Ooyen.Vetl SJef ltLdderbeks.VetISlttard.

LIlm Starmans.

Andre Roumen. Frans Plerik. Jo Eyck.Vet2 Rene Jongen.

Pierre Muyrers. 19. Jo van Rooy.Vetl

1 A1bert Baar.Vetl Henk Schiefer.Vetl

Maassluls. FrankfurÈ. RoLterdan. I'rankf urt. Duisburg. Echternach,

MAMTITON DA}ÍES.

.03-3-85

Stammeln.03-3-85 Stammeln .03- 3-8 5

.

Tl---G; van ïer Llnden Dutsburg. 2. Annelles van DlJk FrankfurE.

.03-3-85

I . 33. 59u. I . 36. 28u. I .40. I Iu. I .47 .00u. 1.47.12u. I .49 .58u. 1.51.02u. 1.52. l9u. 2.07. l5u.

l9-5-85

2.34.17u. 2.38.52u. 20-10-85 2.43.37u. 29-9-85 2.44.00u. t3-4-85 2.47 ,34u. I9-5-95 2,49 .12v.

28-9-85

26-10-85 2.5I.56u.

t9-5-85 I 1-8-85 l3-4-85 l9-5-85 l9-5-85 t5-6-85 l3-4-85

2.54.45u. 2.55. lOu. 2.55.38u. 2.57.35u. 2.58.25u. 2.58.40u.

22-6-85

t9-5-85 t1-8-85 r5-6-85

3. 23 . 35u. 3. 17 . I Iu.

t2-10-85

3.23.58u. 3.28.28u. 3.35.30u.

19-5-85 20-4-85 19-5-85 28-9-85

3.0I.36u.

3.03.05u. 3.04.30u. 3.06.12u. 3.14.43u. 20-10-85 3.15. l0u. 28-4-85 3.16.07u.

28-9-85 2.56.59u. l9-5-85 3.13.02u.

Wedstri jdsecretariaal

Willem v.d,Lindene

í?

1.25.05u. 1.27.09u.


u-E-u-9-I-B-l- J-!-[-0-t-E-N-U-E-8. DATUM

FLAATS

AANVANI] INF:

NAAI'I

13.0A u. L Trinlopen. 3 t/n l5kn 6l^gl St. Joost.p Bergl auf { Indi v iduee I ) 3 rSkn 15.30 u. l . Al'gl Aken. 15 kpr(Danes/Vetl +?Akn(Sen) . t4.3At 15.00U. I AA-93 Atphen/Rijn I. 13.Afr u l5 kn 08-93 Duisburg. 14.45 u. I. gq-Al Roet'mond. 15 kn Jubileuntoop. 11,00 u. I. \ l'larat,hon 15-03 Ve I dhovetr. ll,frfrl l1.15uL \ llarathon etr l0 kt't. tö-03 Eschroei ter. 10.6il u. I . I ó-È3 Huchelr-St anne I nX 25 kn u. I. 15.00 l5 kn e2-63 Nettetal. I u. 18.30 Uurloop S.T.B' AZ-A4 Schaesberg ) etdersl clubblad {Zie 15.00 u , \ l'larathon 03'94 Duisburg. t6,aa u, kn g3-A4 St, Joost. l5 t/n Tnimlopen.3 ( 19.frfr u. 3k n I en atrk 0trdenb 0o I oop A9-ö4 Schinveld, u, A.Afr I andfianathcn. tlesl, 12-04 flaassluis. u. ft.AA llan athon. l9-04 Rotterdam. u. 13,60 lSkt't Heeg. §trat,enlooP. 2fi-A4 Haastricht. u. 13.00 t't. 5k Observant t oop. I 2 r ?7-fi4 l'taastricht. ll .9fl v, 10 kt't 30-04 Heertenfi 12.30 u. \ I'lan athotr . A4-A5 r3eleen,| u. LA,3A 7e IilT. HEIDËLO0P. ll-gS §chaesbergfi u. 15.30 I'lar'athon. Ansterdeí'1. I l-05 t0 kn Si,ratentooP' t9-05 Treebeeh.)( auspici€n §.T.8. I. IB'AA u' \ l'larathon. a4'05 Titz. )

e5-65 Beek. ( Ni jnegen) l'larathon. 7,g-05 l,lonschau-Èohren. l6klr Lagenf euer utrd Èritt \ l'larat'hotl. 31-05 Dornagen. I'lar athon. 31-65 K I az i en aveen ,

ËI.

1?.15 u.

ËI.

GI.

clubr,ledstrijden.Deze hebben vanzelfsprekend voorrang hebben bij Uw keuze. Infonna[ie te krijgen oven deze loop bij de uedstrijd sekret,aris. To[ op heden nog geen infornatie beschikbaarr naar deze kan de lonende r^leken natuunli jk uel binnenkomen.

Vetgedr'ukt: 5.T.8. I.

I.

GI

tledst,ri jdsekretaris tli I len van der Linden.

Tel.045

- a86369.


Van de wedstrijdcommissie

T'TIRIOOP DRA.F- EN RENBAAII

TE

SCUAESBERG.

Uirnodlglng voor deelname voor S.T.B.-leden. lloensdag 2 aprtl sÈarÈtlJd 18.30 uur preeles.

Wij verzoeken de S.T.B.-ers zich deze keer aan t.e melden vla het wedstrlJdsekretarÍaat.Echter v6ór 15 maarE a.s. De reden ls dat het een offielële KI{AU wedsÈrijd ls. HeE bestuur s.I{.s. wou dÍt graag op de evenementen kalender

zlen.LIlJ houden ons het recht voor, voor dit evenement maxlnaai 60 sporters Ee laten sporten. Dus na 15 maarÈ kunnen. wlj pas lopers van andere verenlglngen Èoelaten. Gelopen wordÈ \deer oP de uldenbaan (asfalt) met een ronde-omvang van 833 neter. Kom op EiJd Í.v.m. lnst,rucLle van wedst.ri Jdregelement eÍlz. , BIlz Kleed- en douchegelegenheld ln de kanËlne van de lnspansEallen.Aldaar ls ook de lnschrljvlng en certifÍcaten o

uitrelklng. Kosten: STB leden t 2150 p.p. Overigen Í §'$Q

7E

TNTEBNÀTTONALB EETTIEIOOP OP

11 UEI 198.6.

HeE kLlnkt nlsschlen gek maar ll uel is dlchterbij dan r.rlj rnoenteel denken.De nieuwe wedstrljdkornruissle (vrljw111|ge opgave door leden S.T.B.) ts allang ln volle gang.De ene vergadering na de andere en het beloofd een SrooEs spektakel Ee worden met aardlg wat verrassingen voor iedereen.Nu wiJ vereniging zljn bllJkt alles lrat berer t,e Iopen en dat ls goed voor de verenlglngsgeest. De herinnerÍng voor elke deelnemer ls ueer een Elnnen onderzetÈer.Het motlef ls deze keer heel bijzonder.het ontwerp ls van Ber Heuts en gekozen is voor een penEekening van de etgen tralnlngsbaan blj de schachl. Z6


tl Er ls gekozen voor een andere start- en flnlshplaats. Op de camping hebben lre ons gedurende 6 Jaar goed kunnen behelpen.llaar steeds meer groeide het evenement en steeds werd ons duidellJker of werd ons door derden zelfs duideltjk gemaakt dat we mee moesten gaan met de tfjd.Zeker nu de I(NAU elsen gaat stellen aan wedstrlJden.Men gaaÈ m.b,t. de reklame voor een loop een puntensysteem hanÈeren. Met deze regels werden we onlangs pas geconfronteerd en als Je dan alles op een rljtje zet dan noet Je concluderen: Een welgemeend bedankt Dtrectie Canplng de Bousberg voor a1 hetgeen JuLlle voor ons hebben gedaan hebben ln de afgelopen Jaren.

De lnschrtjvlng en prijsuitreiklng zal nu plaats vinden ln de Gymzaal in de Kakert.Vlak blj onze voorzitter en ca 200 meter verder - nsql de verharde weg van de Vlekkenkamp- komt de sÈart en finlI[-Te llggen.Er komt, een klelne wlJziglng ln

het parkoers van de 10 EM vooraL de eersEe en laatste km. Indien het deflnltlef parkoers bekend ls zullen we het Jullle op de tralnlngen mededelen. alles alleen Als wedstrlJdkornmissle kun je nlet

organlserenrdaarvoor heb Je hulp van leden nodig. Daarvoor hebben rre een vulstregel gehanteerd dle luldt: Vele handen maken ltcht L,erk. lJij steLlen ons op het standpunt dat ledereen bereld moer zljn om mee te helpen. Wll hlj graag meelopen omdat hlj b.v. een kans heeft op overwlnning of beker hebben we daar geen moelte mee.HAAR hlj zoÍgt voor een vervanger en wel een vervanger lraarop we rekenen kunnen voor de vol1e honderd procent dat hlJ ooao Bàolrezlg ls en berekend voor zlJn taak. Dat helpen kan bestaan ult daags tevoren of de dag zetrf. Dus de komende tlJd kan het zlJn dat U benaderd wordt door leden van de wedstrijdkommlssLe om te helpen op 1l mei a.s. KormiselelLd Jan llegh heef t nu reeds een verzoek.Hi j treedt o.a. op a1s koordinator voor de prl-Jzeu vau de Tombola. ZiJn er leden dle mede kunnen zorgen voor prlJzen voor de tombola? Dat, kan zlJn:Een waardebon van een wlnkel of restaurantreen sportartlkel(nleuw)reen kado van een wlnkel en zo zlJn er nog honderden lraardevolle dlngen te bedenken dle Je lemand kadoo kunt geven.Het hoeft heus geen honderden guldens per kado t,e vertegenwoordigen maar Je kunt ook nieE iemand ulteraard opschepen met 50 zakkammmetJe van 5 cent. Levensmiddelen uiE een wlnkeLrT-shirtsrvleeswaren.


Iedereen kenÈ zowat de prljzen van de afgelopen de Èombola en weet heus wel wat de bedoeling ls.

Jaren ult

je dat Je leÈs kunt "verslerenrr alva§t bedankt en neem kont,akt op met Jan llegh.Jan zaJ- waarschiJnllJk vanwege bleseure nleE kunnen tralnen en daarom alvast, zLJn Denk

relefoonnunmer

.

Tel .045-7 52243, Namens

de wedstriJdkommisie

Jo Slmons.

TNGEZOTpBN pOOR

HeE herkennen

ALBqBI

SLÀGryOLEN.

van SPIER- en PEESblessures.

?0


Levering van: Orthopeclische kunst en hulpmicldelen Tongersestraat 12 6211 LN Maastricht

誰e|.043 a6773

UW

VOERENOAAL Valkenburgerweg

4l

MAASTBICHT Eemelerweg 90

lel.045-751700

lel.043-62t515

誰EGELEN

SITTARO

Het Groene Kruis Parallelweg Nrcl 2 Hulsberg


TV F1ADIt]

M[3ilï,sie uideo

electro uerlichting

lGSItElUlÀil 8t ]lEEBtftI, TolsÍoon,045-720036


t: Wlj

hebben

het ln dlt artlkel

chronisehe letsels.

over akute letsels en

over

AKUTE LETSELS.

IGerr;kklng of verrekking. 2)Gedeelteli jke scheur. 3)

Tota-le scheur.

OORZAKEN:.

fen -pfotsellnge te grote trek(kracht) dle op een gedeelte valt de spler/pees wordt ultgeoefend (meestal door de spler zelÍ),btJvoorbeeLd door aanspannlngen van een te grote weerstand of bij een SeltJktlJdige aanspannlng van de tegengestelde spleren.(contra spleren). FakEoren dle de spler/pees n?dellg beir-rvloe{en.zijn: atle van de sPler/Pè€sr vermoeldheid. of algehele 2)Lokale 3)Onvoldoende getraindheld. 4)Onvoldoende warmlng-uP.

5)Algehele slechte conditle(b.v.

tljdens

of kort na

een

lnfecktle of zlekte). !íaarneembare versch_1 jnselen.

èèn akute felle pijn (zweepslag) in gestoorde funcEle van de spler' door gevolgd een spler/pees. zlJn voor een belangrijk zwelling van de mate De funetie en letsel.Een beetje pijn het van de ernst voor deel bepalend btJ een weerst.andstest duidt gewoonllJk oP, een verrekklng .,r"r, d" spler/pees. Bij hefElge piJn ls meestal sprake van eerl

gedeelteiiJke scheurrsoms gepaard gaande net krachtsverlies. ri: een totale scheur ls er sprake van zwakte bij de *.àr"trndstest, behalve 1n het meer akute stadl-um ls er weinlg of geen Pijn. THERAPIE BIJ SPIERLETSELS: Ijsbehandeling l5 - 20 mlnuten er 4 - 5 maalperdag herhalen. Leg tussen huld en iJs een doekJe anders ls er kans op bevriezlng (blaarvorming). Drukverband

ffiËïoe lGen Ik adviseer U naar de hulsarts te gaan.I.lll Je er sneL vanaf zlJnr laat het dan behandel-en door een fYslotheraPeut dle ervaren ls meÈ dlÈ soort letsels. Theraole bÍ i peesletsels: Ijsbehandeling, Drukverband, Hoogleggen,

z. s oillo naar een sommige gevallen zelfs

Ca

speclalist operatle,

voor _?a

81ps

of

bandage. In


CllRoNISCtlP LETSELS

oF

TEND-9PATUIE ' (

Peespi Jn)

lI1eronderverstaffit1e,ofwe1verm1nder1ngvan de kwalÍteit van het Peesweefsel' OORZAKEN:

i)-6ffiÍsche overbelasÈlng. 2i lfnao,e van de bloedvooizlening ln de Pezen'(b'v' net

heE

ouder worden).

3)Abnormalebelasting(verkeercleloopschoenen,schulneweg) door afwljklng ,àt de srand van het llchaam of door abnormale beweglngen van de benen' 4) Verkeerde (sJ*s- onvoldoende) tralningsopbouw of onvoLdoende tralningsonderhoud (b'v' nÍet rekken) ' 5) Injecties met. cortiiotu* (sterolden) zowel ln alsook langs de pees.DÍE kan zelfs lelden Èot scheuren van de Pees' :.r^- kan lran of nr ls íc 't. 1n de meeste geva'lIen ZEER 6) Ànabole sterolden peesweefsel heE voor SCIIADELIJK ' TI{EMPIE: Huisarts en fysiotherapeut.

een van de AG"*"t" opnerklng.Voor sPorters ls rekken30 Jaar zeer belangrljkste rooirorg"maatregelen'Boven de zeker.

Verschljnselen blJ peesptJn.(Tendopathle) : ligheid rvooral na een zware lnspannlng.Verdwljnt vleer na enkele uren' SEadlum

Stadlum

II

III

}Íatige pljn aan het begin van de sporiactlvltelten en na beeindiging'Doch nu Utt3ven de klachten veel langer aanwezlg' Weerstandstest en rekken van de Pees doet Pljn' PiJn tljdens heÈ begln van de lnspannlng'dle tlJdens de sportbeoefenlng wel lets mlnder wordt naar nlet geheel verdwljnt.Na de tralnlng kan de plJn nog dagen aanhouden ln de vorm van doffe of zeurende pÍjn.Vooral blj belasting.De prestaties worden nog nlety ongunstlg belnvloed maar dat zal niet lang

Sradlm IV

meer duren. De pljn ls nu EiJdens lnspannlng

Stadium

De ptJn 1s nu bllJvend aanwezlgrook

11 V

zo ernstlS

dat de sporÈ/werkprestatle er duldelljk jdr

.

3o

in

onder

rusE.


sl Slotwoord. Als er zlch tijdens de voorbereldÍng van de *"r;tho"-trainingen een van deze verschlJnselen zleh voordoet,raak dan nlet ln panlek.Laat, er naar klJken en behandelen.Neem tat rustrdat ls soms beter dan met ' eventueel blessures bliJven tralnen.TraLn ln plaats van ll uur achter

,

el-kaar 2x 30 mlnuten per dag. een gewaarsehuwd man Èelt voor twee.

Het breken cn scheurcn van P€zen kan door warming'up oefeningen voorkomen worden.

"w Een verstuikte band ontstaat wanneer een gewricht te ver gedraaid wordt.

S.T.B. ZIEI(ENBOEG.

DIJ het verschlJnen van ons vorlg clubboekJe keek de ziekenbezoekcorunLssle ln en lege wachtkamer.Nu Ís dat anders,

want deze actleven krlJgen weer werk aan de wlnkel: Van Harte Beterschap wensen wiJ: HELMÀ STARI"IANS

ROB BOLK

JAN

WEGIT

I^rU hopen Julle weer snel terug te zlen blJ de actieven.'Dat

wlj ook al onze vergrÍepÈe sporters.Dan nog een apart ruggesteuntJe voor de steeds maar enkelverzwlkkende Jo van Rooy. IIet enlge Llchtpuntje dat wlJ Jo kunnen geven is, dat trtj overwegen een veegwagen aan te schaffen dle voor hem ult rl jdt .

wensen


NIEIILE q?r.q.-pB§.

John HendrÍx met zlJn tweelingzoontJes Maurlce en Roger. Betsy Vogely en zoon Reno. Peter I'JetzelsrJohn BorlansrJung IlaÍnzer,Nelly Raeven. Alexandra Bolk met haar kÍndere Robbie en Jessie.Jacques Gerards.Theo SniekersrSJaak Bàumler. WIJ wensen alle nleuwe leden een PretElge en sportÍeve perlode blJ de Sport- en Trtmclub

LIIJ TELICITEREN.

de volgende jarigen:

'i

I Maart Wlel Voncken. L2 naart AlberE Baar.( Abraharn 50 jaar). 15 maarE Jo Hendriks en Bert Geurten. 17 naart. Trea van der Llnden. 20 maart Ïhera Pasmans. 22 maart John llendrlx en John BorJans. 23 naart Theo Sniekers en Kees van Eyk. 26 maart Huub Neells. 27 aaatt Leon Fels en ]l maart John Smeets.

I{1rn Beckers.

I Aprll Rob Bolk (volgens de geboorte akte geen I aprilurop). 4 april Zus Jorlssern. 6 Aprll Jan Ploeg. 7 april Ilarle-Loulse Starmans. 14 Aprll l{1llem Marcus. l5 apr1l Al l,{aessen. 17 apri.l Rlkt Hendrlx(moeder van de tweellngnleuwe leden) en eveneens oP 17 aprll Rob Pagen (zoon van Nol en i{ia). lB aprl1 Lody Rozema. 22 aprl]- Jo wlerts. 24 aptLl Anja schaefer(voormallg Eyck). 26 aprtl Nol Pagen (vader van Rob en baas van RoNo) . 27 aprll Hub Breuer. 28 aprl1 ltarlon Vermeulen.

5 Mel Frank Llnder. 7 mel l{ancy ÍIegh. 10 nel sven l{egh(ons kommunlekantJe van 4 rnel). 13 mel Marlj Prevoo. 14 mei Jan l.Iegh(voorloplg wegens blessure van de weg weg wegh). De zln en de onzí.n dÍe onze astrologlsche medewerker tussen

de Jarlgen ultstroolt, moet U deze keer mÍssen wegens plaatsgebrek. HlJ deelde wel nog mede dat het allemaal normale gevallen ziJn waar de astrologie geen blJzondere Eekens 1n ziet. Jarja noem Rob Bolk maar normaal ! !. JL


UITSIÀGE}I.

Cross-selzoen 85/86, Deel

2.

Door

1.11m

van der Llnden.

ef

waÈ

veldlopen gepland zlJn, hebben de meeste van onze lopers(sters) de overgang naar de teg alweer gemaakt en berelden zlch voor op Rotterdam. l,Iegens plaatsgebrek geen ult,voerlge beschrlJvlngen van de veldlopen ln december en Januarl.Wel een beknopt.e uitslagen-overzlcht. Kapellerbosloop. 29-12-1985. Heren: le John Verhlel, Ach.Top 25.52 mln. 2e Hub DondersrtrLrmer ??? 26.33 mln. r3e l,Ile1 Peeters, Ach. Top. 26.57 ml"n. , 4e Heln Veld rAVON , 27 ,O7 mLn. r 5e I{lm van der tlnden, S.T.B. , 27 .09 mÍ.n. , 9e Ger Hamers, 27 r41 m1n., 13e Harrle Ramaeckers, 28.12mí.n. Dames: le Trea van der Llnden. S.T.B. ,29.37 mLn., 2e llan Vos, Ach. Top, 3l.06mtn.r3e líarie-Irene Raevenr S.T.B., 33 . 32mln.

Glllrather crosslauf. 04-01-1986. Jongens B: 1e Alex Dorper, 2e Angelo spleitz, s.T.B.rl7.50 min. ffi. Jongens A: le Frank Ke1ms, LGODI"Í, 16, t4 uÍ.n., 2e LoÈhar FoersEer, AT\I GellenkÍrchen, 16. 19 mln., 3e Jan Ploeg, S.T.B. , 16.23 mln. tleren M30: le Louls Tummers, Unltas, 31r 20 rnln. , 2e tllm van der Linden, trimmer??, 32.35 mln., 3e Ger Hamers, S.T.B., 32.48 mln., 6e Theo Schmeltz, 35.43 mln., Be Ton Starmans, 35.55 mLn., l4e Hub Prevoo 38.49min., M35: 7e Harm v.d. Goor, 40.29m1n. M40: Jo Wlerts, 4l.05mln.

Carmelcross Beek: Heren: le John Vaessen, 31.06m1n., A.v, lleert, 3e }Íiarc Jaspers, unltas, ffilerx, 6e Jan Hoven, S.T.B. Dames: le Trea van der LlndenrS.T.B.r11.32mln. 2e Marlles Sch111lngs, Unltas, 12.44

mín., 3e Van der Velde, Klrnbrla, 13.20 mln.

Zuidnederlandse Vel9loopkamploenschappen Uden Heren: le

ef

Franssen,

Unitas, 31.33ru1n., 3e Joost v.d. Bormr3l.5hnln. r75e Illm van der LlndenrS.T.B.l 36.35 mln. §prokkelcrqss Waddlr.rxveelt. Heren: le R. v. Wllt , ClyÈoneus , 33.35 mí-n., 2e K. de Munck, Illon, 35.55min. 3e J. Janssen. De Bataven, 34nln. 20e I,Iln van der LLnden, S.T.B. , 37.44m1n. Dames: le Trea van der Llnden, 10. l0mln., 2e Ctska van VeLzen, ïl1on, 10.14min., 3e Ina Booy, A.V' 36, 10.40 min.


G. 4P9t1:r""" XgrLrSae . 2-2- 1986. Jongens B: le FranssenrUnltas,13.14 min., l3e Angelo §piertz, S.T.B., 15.4lmln. Heren:le TonnLe Dirks, de Kelen, 26.34n1n., 2e Marcel Versteeg, V&LTC, 27.04min., 3e W. Poschmann' ASV Koln, 7.28m1n., 26e [Jln van der Llnden, 31.38ruin., 33e Hub Breuer, S.T.B., 32.47 uÍn, 35e llub Erkens 1 S.T.B. e 32.56 mÍn., 42e theo Schnelts, S.T.B., 34.25 min., 46e Andre Roumen, S.T.B., 35.33u1n. Veteranen: le T. v.d. Boom, Road Runners, 20.07 mln., 2e Kees van Loon, UnÍ.tas, 20123 mln.r3e G. Schllchttng, DLC Aachen, 20r.58mln., 9e Andre Vogely, S.T.B., 22.08uln. Naschrift een der redakteuren: Volgens de foto 1n de Llnuburger moet Jo Slmons tweede zlJn geworden.BlJ de flnlsh bevond hlJ zlch vlak aehter de winnaar.Kan d,eze ultslag 1n de ultslagenllJst worden gerectlficeerd?

0ff1c1ë1e ultslagen

I,Ilnterlauf .Alleen de 23e Int. S.T.B.-Ieden zlJn ver Hauptklasse: 62e Bert Pronk, 1.03.40min. I"130: l6e Harrie CrlJnsrl.03.03u.r 30e Leo de Hart,og 1.06.46u, 40e Ton Starmans 1.08.15u., 9le Hub Prevoo l.14.17u.,113 Wlllern Marcus 1.17.30u., l34e Huub Neells 1.21.07u. , M35: 14e Harrie Ranaekers 1.04.14u.,25e Hub Breuer 1.06.19u., 38e AlberÈ Lleberg 1.08.40u., 40e Theo Schruelts 1.09.02u., 61e Pierre Muyrers l.ll.39u.r7Ie Wim Starmans I.12.42u., 137 Jack Gerards L.22.12u., l66e Ptet DÍngs 1.25.48u., 182e Eans Kouwenberg 1.28.09u,, l89e Ilans ypna 1.30.08u.,

IÍ40: 23e Andre Vogely 1.07.08u., 43e Joep 1..102u., 47e Wiel Voncken l. [2.06u., 77e John 1.16.01u., I39 GÍ.el KlelJkers 1.23.56u., I42e Heln I .24. l6u.

Smeets SmeeEs

Rurren

M45: 2le SJef R:l-dderbeks 1.09.32u. , 1. 18.28u., 105 Ger Knauf 1.2I.09u.,

90e A1berr Baar I 14e AL Maessen L.22,34u., l48e tlol Pagen 1.28.50u., I56e Jo van Rooy 1.30.4Iu.

Jongens A: l. 14.04u.,

l3e Jan Ploeg 1.08.57u., 15e Angelo Splerrz

lI30: 5e Annelles van Dljk 1.13.46u., I,I40 : 2e Marle Irene Raeven I . 16. 2Iu. 1.24.38u.

, t le Nellle

,

7e }Íla

Pagen

Raeven 1.27.15u.

i_ Marafhop Heythulzen

Ger llameis 1.12.17u. ( 2e plaats Senloren), 1.20.02u. en Theo Sctuneltz 1.26.00u.

)?

Ivo

Berden


Leverancier van alle soorten

BAI§TET}I

.§TRAÀϧTEEil O

BI}IIIEilTIUURSTET]I

Veelal uit voorraad leverbaar. Producent van gesinterde handvormstenen. Ook leverancier van §teen§trips, pannen en systeemvloeren. Drievogelíraat 80, Korkredo'W, Tel. O45{ I 1 2 t 3 Showroom iedere dag geopend tot 17.30 uut

w.uolllÍEH mï tlmru0l§[ 8rnrff

uB0R

Faprretlc an otrd.(horrd ellc mcd<rn lnbouw cn rctrlco LPGJnrtrlleUcr

Vcttoop nlGuwr cn gcbrultlc àxtEfra

1ro€r

ralluttd

O

''ftica ,q,.d *r,,tà.ra Pr,,tst.

ruto'r

P.$r{al


SONY

rmrrt

tt{ou0i^^eE

ÍlIrfiïi! pHruPs

E I fr^ w

(Èuknerht

6

-8t

SHAÍlP

gE

ililu§sl ITTEEI

ir^l'#

HooYer

Qar.;uteurlr;r ,VIVI

={cï§

murunEn rlr-rr.-rntZ,.

ItilieIe ),Ll mm

r\ t\)

C?ztf

@nrrAcHr

Handelsmij Kremers B.V StÍeepeÍstÍaai 72, SCHAESBERG Verkoop en administratie: tel. 04$317657 Filiaal: KerkslÍaat 324, BBUNSSUM

lel. Uí271225

Service aídeling: Stíeepeístíaat 72, SCHAESBERG

Te|.045313267

EEN EXTRA

ZEKERHEID

vooR:

.GARANTIE .SERVICE

.ITEM


veryolg uitslagent

l0

km Wegbgrg

Annelles van DÍJk 40.17n1n.(le Plaats

D30)

25km

Jan Hoven 1.46.,.11

1.27 .. .u. ( 7e plaaÈs .1 Jo Eyck 1.51...u.

LANGLAUFEN

rrrrvEss

..LA FAGNARDE'' "

M.H.K),

Ton

Starmans

SKIGYTNNASTÍEK

BELGIAN NORDIC SKI RACE Tussen cte 2500 d"eelnemers aan deze praohtige fangïaufwectstrljcl, !^raren evena]g voongaand.e jaren ook weer een l0-ta1 STB ers aan de start. Éen bravo voor de d.ebutantanrPeten !{etsela, Henk Blezer en Ton Houbiers. verder ded.en meer lb€d. stratingrtrbecl Messing, Jo syck, Ilans ïpma, Ton Starmans, sjef van Ooyen en piet Dinger In het volgende olubblad volgen nog een paar aotiàfoto6 van d.eze sportieve gro€po


}íÀRÀTHON RO] TERDÀH

19 ÀPRIL 1986.

Er 1s al een bus besteld. In prlnclpe ls er plaats voor alle lopers uet één begelelder.Nu besEaat het vermoeden dat wij mogellJk twee bussen zul1en volkrlJgen. Dlegene welke meer dan een begelelder rnee wlllen nemen of S.T.B. supporters welke graag wlllen meegaan............. Geef je zo snel uogellJk op bÍj het secretarlaaÈ ROB BOLK, Tel. 045-324284. Bedenk we1: aanmelden betekend ook ruee betalen, ook als je besluit op later tiJdstlp nÍet mee te w1llen gaano Vla Glel KleiJkers wordt nog onderzocht of er sponsorblJdrage van een bekende Rott,erdamse verzekerlngsmaatschapplJ te verkrijgen Ís. A1s dlt het. geval is komt dat ten goede aan de relssom. Nu is deze relssorn biJ een vol1e bus vasÈgesteld op í L7,50 per persoon (1nk1. reisverz. en fool chauffeur.) ln Rotterdarn hebben wlJ de beschikklng over een elgen STBkleedrulmte.

l'Íogelljk ook nog een verrasslng n.b.t. $redstriJdkledlng.Glel is druk aan het onderhandelen.Wlj marathonlopers wensen hem sEerkte.Als Glel alles goed lukt nemen we hem mlsschlen nog mee naar RoÈterdam.Bel dlrect na het verschlJnen van dlt clubblad Rob Bolk en geef op dat U met de bus mee wllt gaan en het aantal begeleÍders of supporters. Na 6 naart, kunnen wij geen tweede bus neer bestellen. IIeÈ vertrek ls gepland op half 8 rs-morgens en terug ztJn wlj diezelfde dag ca 23.55 uur.In prÍnelpe ls er maar een opstapplaats enwel bij het GAK-gebouw ln Heerlen.Er ls daar voldoende parkeerplaats voor Uw eigen auto. Zo spoedlg als er deflnltieve berlchten zlJn van sponserlng bus en kledlng(verzekerlngsmaatschappfj) zullen wtJ dit meedelen op de trainlngen.


»frfrn0|Ífi. Chariot

N/ DE U..S,A.

5ffi-o'ks

Chariot is een samengaan van mooi zijn en technische perfektie. De schoen is opgetrokken uit suède pigskin met extra versterking van pigskin zadel1eer. UiEwendig is driedubbel mesh nylon tricot teegepast. De voorgevormde inlegzool bestaat uif drie verschillende materialen en past zich aan bij de voet, De gepatenteerde tussenzoolkonstruktie geeft de voet een hoge stabiliteit en schokdemping maar vooral een juisÈe "afwikkeling" van de voet tijdens het lopen. De exclusieve diagonale Rollbar korrigeert de voet, indien nodig, op heel natuurlijke wijze. De buitenzool besÈaat uit slijtvast rubber met exÈra versteviging onder de hie1. De kleuren zijn zilvergrijs met charcoal in de maten 5 t/m 15. GEEYER§ AUÏO.OXDEBDELEX

Nuth (bliMakro) Tal. O45-244242 Veldhoven, O.L. Vrouwendijk ï2

Tel.040-53Í900 Viansn, Eendrachtsweg

1

Tel.03473-76474 Schaesberg, Ampèrestraat

l.o. draí. en renbaan. Tel. 045-3t4646

t8

teda-unlce luto-plaatre* allc

Opcl- an

Europcn rutomoblelcn.


EIECTNO TECIIHISCil

BURO

S.A.Hoevenaar§ §t0ï

ÀIDEB0R0L/IÀ!I8 II0EIISBB0EII TEL.2l{308 uw adrcs v00r: Ilcht;kracht;0n zwakgtroom lnstollallog.

:lnstallatie

Technigk Bitter b.v.

lvoorheen vondenhoí ln§lallalie b.v.

Siiho

€lektíonische installaties tabeltetevisie

E

!c^d

.t€Ituot€chdrch inIidlrleu

-

Breuleeeo I

Èeerlen. Te'I. 045'71 1010

lndustíieteíÍein De cÍameí

gIMOH GLOODT BankioÍ: Ncd. CÍodiotb€nk Heoísn Bsnk sh ní. 23,09.01.61 I Gkmummer tO.45.850 G-Ískening 099.00.01.407

Kv.K Heerlen tr. tr-3la

lnstallatiebedrijÍ Gas - Water. Sanitair B€itel 112 6422 FB HEERLEN Tel. 045 - 42 19 41

RIJB@AS BOVO ing. J.W. v. MieÍlo Jan ïooÍopslÍaal 3 51.3 HK Waatwiik T€1. 04I60 -343t8

Negíiin 39ll AA Rhenon ïel. 08376 - 5l tg ing.

J.F.L.

Cuneíalaan 29

Boschslíaat t8 PostDus 306 5300AH Zaltbomm8l Tel. 04180 - .605

Eabobank . Rhenen rek. nr. 36.70.70.030 Hand6lsÍeg. UlÍ€cht

Nummeí

63302

Adviseurs en Specialislen in: Palen - Preíab íunderingen - Preíab kelders - Betonartikelen - Vloeren - Lateien - Daken


DE COOPBRBAÀIÍ S.T.B.

Hoe staaÈ

het

37

ermee?

In dlt elubboekJe worden meerdere fotor s afgebeeld dte ttJdens de werkzaamheden of ttJdens de soeppauze ztJn

geschoten. De 300 meter loopbaan ls nagenoeg kLaar. Nog niet om op te lopen Lrant er moet nog een afwerklaag op komen.Verder moeÈ de natuurlljke afwatering op enkele plaatsen nog bekeken en taar nodlg verbeterd worden. Een mlJlpaal was wel het gereed konen van de btJna 600 meter lange omhelnlng.(zLe foto) Onze voorzltÈer had de eer om het laatste stukJe pinnekesdraad vast te maken.Fred zorgde voor de HEILDRONK.AIle afraeterlngspalen (250 stuks) alsook de 320 meEer planken werden door onze ferme Amstenraadse gezusters met een fí.kse laag carblnoletrm voorzien. I.lerk van drle weken en besllst nlet het fraalste werk.I.Ile zlch nu gchaamt dat hIJ nog geen hand heeft ultgestoken kan daL nog steeds goedmaken. De Cooperbaan ls nog nlet klaar.Er komt ook nog een

blj met oefenattrlbuten.(zie afbeelding). Een van de urooÍste karweí.tjes is echter het schoonmaken van heÈ gehele mlddenEerreLn en de aanleg van de 100 rneter sprlntbaan.(geschat ca 1000 manuren werk). Dan a1s klap op de vuurplJl:rrDe SCIIUILHUT'I.!IlJ hebben een afbeeldÍng van de bouwkundlge tekenlng ln dlt boekje TRIMPARKOERS

geplaatsÈ.Zowel welstandskonmissÍe alsook de Bouw- en I,IoningÈoezlcht hebben de plannen goedgekeurd.Nu nog het geld en dan " AN DIE GEWEREN'i. - Landgraaf te Wat dit geld beÈreft, hopen wÍJ blJ de GemeenÈe elagen met toekennlng van de aangevraagde aanloopsubsldÍe.IIet ls ulteraard een moeLllJke tlJd, maar anderziJds hebben wlj nog nlmmer ook maar EEN CENT subsldle gevraagd of gekregen. WiJ hebben onze heleJÏïïiïlële reserve van Jaren zuinlg beleld en zelfarbeld, Ln deze Cooperbaan gestoken.Blj onze sporÈvrlenden van de gemeenLe ls dlt nlet onbekend en wordt dtt hoog gewaardeerd.HopellJk kunnen vlJ hetzelfde van onze bestuurderen van de gemeente zeggen.Tot slot, als a1les naar wens gaat dan hopen vlJ nog voor de Heldeloop gereed te zlJn met onze baan.Dat er dan gefeest wordt spreekt vanzelf.Er

moet nog een z.g.o.

COOPERBAAN FEEST KOUMISSIE worden samengesteld.Vooral 1n het openlngsJaar moet onze accomodatie bekendheid" krrJgen.wat leent zÍch beter dan het organlseren van evenementen.vooral de schooLJeugd rnoeten wiJ bekend maken met de aangename ontspannlng dle de loopsport en schoolatlettrek bledt.De cooperbaan ls daarvoor geschrkt en kost de scholen geen geld.


Beste sporters vàn de S.T.B. Dlegene dle wat vrlJe Èijd wiI besteden aan dlt goede doel vragen wlJ, ztch op te geven aIs 1id van de COOPERBAAN COMMISSIE. Geef U op btJ de sekretarls ROB BOLK. Tel. 045-250369. ÖE TE N T(JEST ELLÈ N

v""

-l

'*

'l

D1 accomodat,lekornmlssle. .

i'' 'l

--1

'i r

rfr tl:

Jl

Alleen kun je niets, met elkaar alles.... Deze kreeE 1s nlet van Shakespeare naar van de (klelne) groep dle elke zaterdag z!/oegen voor reallserlng van onze eigen de C0OPERBMN. sport.accomodatle. U weet wel..........

JB


VAN DE TIEDSÏRIJDKOIOIISSIE.

Verslag van te

afgelopen wedstriJd en te

wedstriJden dle georganlseerd worden door S.T.B. 29

DECEI.TBER XAPELLERBOSLOOP.

In

1984 begonnen met

verwachEen

2E EDITIE

het als opzet onze magere vereniglngskas en deze §roelc nu langzamerhand ult tot een wedstrlJd dle niet meer weg te denken ls ln onze regio. Het aantal deelnemers was ca 90 meer dan ln l9B4 en het, behaalde netto-resultaat uras ook dtt Jaar groter verhoudlngsgewlJs. Het weer hadden we enorm mee - nlet te gek koudrdroog en later sneeu$, - dit had een posltleve lnvloed op de verkoop r^raE

te

ondersteunen

van de dranken en soep.Mla van Rooy en haar hele clan had dat goed verzorgd,Ook de erwtensoep deed het ultst,ekend want dagenlang daarna kon je nog rulken hraar de boeren gemest hadden sf waar S.T.B-ers die ertensoep hadden gehad langs wa

ren gekomen. Leon Fels was verantwoordellJk voor de lnschrlJvlng en ook dat liep vlot want geen enkele start, hoefde te worden uitgesteld.Komt daarblJ nog het feit dat we aan de finlsh een computer hadden sÈaan (merk PIet Dings) dan loag gerusÈ gesteld r+orden dat deze loop geslaagd te noemen ls meE

verbeterlng van enkele schoonheidsfoutJes. Achteraf bleek dat, er Èoch veel behoefte was aan een ultslagenllJst 2800m en voor de Jeugdloop. Dan de trimclub van T.C.N.(Èralnen zondags onder S.T.B. begeletdlng) dle \íaren zo sterk vertegenwoordlgd dat we ze beloond hebben met een EREPRIJS voor deelnemende recreatleve verenigÍng.

de best

geklasseerde

Dan de wlnnaars.0p leder onderdeel fantastlsch.Cevochten werd er voor het leven en dat past ln een goede I{redstrl jdgeest.Elders ln diE clubblad leesE U de plaatsen van a1le S.T.B.-ers.

Na afloop hrerden alweer plannen gemaakt voor de volgende keer en daÈ ls een goed teken.


ltET OtIf,OlrANÏISCffi EiiRÏ VAN DE

SPORTER.

is het hart dat reeds Jaren lang door dichters en schrlJvers genoemd wordt.Dan eens als zetel van heldh;fEtgheidrmaar meestal voor de edelmoedlgheldrde Het

vriendschap en de onvergetellJke l1efde.

daÈ ls hetgeen de sporters ln verblndlng kunnen brengen met hun hart.In flguurllJke z1n: De llefde voor de looPsPorÈ

Ja de

ltefde,

Ons hart,dat prozalsche llchaamsdeel, ls eigenllJk een krachtlge holle onwlllekeurlge spler dle fungeert als PomP. Als zulgponp voor het bloed ult de holle aders en ulE de longadeisr €D als een persponp voor het bloed ln het harE zelfrdat door heÈ llchaam wordÈ gestuwd. Het gewlchE van een hart van een volwassen man bedraagt 265 gram; van een vrouw 230 graru. Een volwassen mens heeft ongeveer

vlJf llter bloed' ult de helft ongeveer voor bloed bestaat Het allerlei plasma zlJn plasua.In het bloedvloelsEof rhet stoffen opgelost.De andere helft bestaat ulE de bloedcellenrdle verdeeld ln de bloedvloeÍstof zweven ( rode bloedL ichaarup Jes , wi Ète bloedllchaanpJes , bloedplaat

Jes ) . Opgemerkc zlJ

dat de neeeÈe ondersLaande elJfers gemlddelden ziJn en dat er sprake ls van een volwassen Persoon ln

rust,toestand. tlet zuigen ult de aders o.a. de holle aders naar de boezems, heÈ stromen van het bloed naar de eronder llggende kamers en Iret pereen ln de slagaders gebeurt tussen de 65 en 75 keer per uLnuut..Dit Boemt nen de frequentie.Gemlddeld dus 70.

Per slagvolune hartelag wordt er 70cc ln clrculaÈle gebracht,.M.a.w. per mlnuut gaat er gemlddeld 4900 cc bloed door het hart.Laten we daE nu even afronden dan gaat er per mlnuuÈ 5000cc oftewel de vlJf 1lter bloed dle lenand ongeveer heef t door het hart.Slagvolurne X Frequentle = l'Ílnutenvolume.Nu gaan we even verder te11en.5 llger per mlnuut. daÈ is gemlddeld 7.200 llter per etmaal bloed dat door ons llchaam clrculeert.Dat ls al een aardlge Ëankwagen vol. Van dle 5 llter bloed, die ln rusE het hart passeerE, 1s de


6Í()otte van hel hart van ccn iltlcel

verdellng over de organen:

- herseneo - spÍeren - nieren - lever - overlge Ïotaal

: : : : :

ó00 cc/mln 800 cc/mln 1300 cc/mln 1500 cc/mln 600 cc/mln 5000 cc

Nornrlal haii

llee hart werkt contr-nu.Het maakt, ln, Jaar ult 100.g00 slagen per e.maal.BrJ inspannrngJaar kan dat volume nog wel drlemaaL zo groot zrJn.ook trJdens de voedserverterrng, emoties en blJ koorts is het h.rtrlr,,rtenvolume verhoogd. btj A1 deze prestaÈles llJken nog groter men bedgnkt, daÈ ln elk llchaam de totale Lengte-vàn allearsbl0edvaËen meer dan 100'000 kllomerer ts.ïerrÀn we nog verder: Í^rat rn jaar tijd door ons harr gepompr 2,628.óoo100 ltrei bl0edeen dan ls daÈ genoeg om een super (orte)tanker geheer of grotendeels t.e vulLen.JarJa beste sportvrlenden, dlt lezende L,rnn"., ;rj even een zucht sLaken.Mefi mag dan ook gerusÈ stelLen dat nul hart de sterksre spier tn onJ lrehaam Is.Maar neÈ als arre andere spleren dle goed geÈralnd zLJn kan het hart nog GR0TER en nog S?ERKER worden.Daarvoor ooet er wel getralnd worden en hoe? De sr-apJanus dle eens per week naar het voetballen gaat krJkenreventueel ars een iek allerrel en beledlgende opmerkingen naar de scheldsrechter vieze onderÈussen een- pakJe sLgaretten rookt en ookroept, nog aanslultend een halve enmer É1"r zal onmogellJf , een sterker hart aan het opbouwen"orr"u,eert ziJn.Dat is dan ook geen sportman.Een sporÈman/vroul, Ís dlegene welke dagellJks of zelfs dagellJks meer dan óen * uui aerobische "rg"io"g Èralnlng doet. Dan nog wat gegevena over een normaal hart en het geÈralnde hart van de sportman. NORMAAL TIART:

0ngeveer zo groot als een vuLst. Pompt ongeveer met eenzerfde kracht welke tennlsbal samen te knlJpen. Pompt gemlddeld 70 keer per mí.nuut. llartslag :100.800 keer per etmaal.

nodlg is om een


42 HEt

(SPORTIIART)' GETRAINDE HART VAN DE SPORTER

flg.) Harrslag ln rust rs rs groter dan het normale harr(zre to 72000 keer ca 40-50 "f"g"n per mlnuut'Pompi ongeveer--57600 zoleta slaat per dag.Dat betekent energlàbesparlng'KlJk dure tljd' aan.lilie wll nu Seen energle Éesparàn ln deze bLoed,hoef E het van l.Ie gaan echter ïerder.nrJ ae voàrzlenlng te epannen'Per ln zoveel sPorEhart zlch dus naar half lrarÈslagg"".a'"«ledubbel-ehoeveelheldbloedsEroomdoorde groter ln dlameter' aderen.o" sr"!.;;;"; zlJn dan ook veel CONCLUSIE:

trnu dat verschll? vermogen van het sPorten ls het sukses gelegen ln hetllchaam het BlJ rond te het hart om met z,,urstofgevuld UtoIa aóor te laten polupen.zuursiof dle broodnodlg ls om de spleren laaÈ prestatles sPorÈer werken.Spteren dle op hun beurt de kunnen of drle keer verrlchÈen dte ongetralnden nlet dat de sporter voordeel langzamer laaÈ zljn'ei fs nog een ook stress' verdragen' heeft. IIet g"a."iià" h"tt kàn neer onromantisch zo Dus l'lefde' Ook romantfËtr."t vrlendschtp "tt 1s ons sPorthart toch nog nlet'

W"ar

Jo EYckrJo Slnons Vooraankondlglng:

artikel over zW€t€Íl

de

er een In het volgende clubboekJe kontoftewel $JARMTE-REGELING van het llchaarn

o

Voorbeeld van een normaal hart en het getralnde hart van de atleet' Het f,aat om de lnhoud. Normaal P t ;3= 267 cm3 (ca à doorlnede heeft als lnhoud ll6 Hef,

eporthart

tnhouà

van - I0

cn doorsnede heeft

("" à llter) ' van 523 "r3

llrer)

een

.--

ln een T.C.N. en S.T.B. dat wordt- de laaÈste Jaren vaker want, de aaern geUrufftt. EtgenllJk nleE zo verwonderllJkkan nlet samenwerklng voor bevordering van de begewlngsePort van breed genoeg beleefd worden' Ook al 1g het hoofddoel Jullte de tennlssPort en blJ ons de loopeport, toch hebbèn, wij veel gemeen meE elkaar.


Voor nagenoeg alle beweglngssporten ls de baslscondltle het belangrlJkste en hlerin zlt nu heE gehelm van onze samenwerklng. De groel zll er blj de S.T.B. duldelljk in. SÈeeds groter wordt de vraag naart geschlkt.e plaats voor flttnetsport of schoolatletlek.Er was en ls behoefte aan een elgen accomodatle. Het recreatÍ.eschap al-sook Gemeente Landgraaf heeft groen ltcht gegeven voor aanleg van een zal sporraccomodaÈle welke de naam:tt@ veel hlerblJ dat wiJ krlJgen.Het mag wel eens verneld worden sÈeun hebben gehad van het Servlceburo S.J.C. van onze gemeent.ermaar ook van de voorzLtter dhr. Coen de Jong.Dat Coen bij T.C.N. thulshoort is jullle niet onbekend. Voor de reallserlng alsook voor toekomsÈ19 onderhoud moet S.T.B. zelf zotg dragen. Met de aanleg zlJn wlj reeds begonnen enwel naar voorbeeld van T.C.N. welke 1n het verleden ook met hulp van elgen mensen de tennisvelden hebben

aangelegd. Net als de tennlevelden, wordt onze Loopaportaccomodatle ook omrasterd. DIE moet wel anders bllJft er nlets van over en ls alle werk voor nlets geweest. OÍlze Cooperbaan met trlmparkoers bllJft echter voor ledere recreant ÈoegankellJk mlddels een voetgangers toegangspoortJe.Op de plaats van de Schaehtstop komt nog een

geti,ginlààh*Ér*ai.f;'3"ïà8'18gffi 5Ë1'hgt "Ëgr.,sÉr 30Ë3;".1r s ee rd lsrwant nl,emand schlJnt geld te hebben, lrlj ook nlet meer veel. Een kleln gedeelte van dat gebled dat ons werd toege\"rezen, werd |n het verleden a1S parkeerplaats gebrulkt. Op drukke dagen zou dit wel eens problemen kunnen opleveren. Volgens het Schap ls het nimmer een offlclële parkeerplaats geweest.Dat er nlets groel,de kwam door de grote hoeveelJheld acht.ergelaten betonfundaties en puin van de eermallge mlJnontgtnners. Er ts echÈer dlrect naast de grotere een SchachstraaÈ van de Eoegangsweg parkeermogeltjkheld aanwezlg dan nu vervallen is. De naam ls ARENDSDEL. l.I1J zullen nog zorgdragen voor lets duldelljker bewegwlJzerlng zod.at. blJ tennlstournoolen of loopr+edstrijden de bezoekers een plaatse voor hun auto vlnden. De loopafstand ts ca 250 meter' voor een aetleve gPorEer nauwellJks een probleem. Tenslotte hopen bestuur en leden van Sport- en Trlmclub Brunssummerhelde, dat l'1J als toekoí'stlge bureí van heE voornallg Schachtcomplex we1 sreun aan elkaar mogen hebben. Dlt alles zal alle 'leden van beide verenlgingen ten goede kOmen en d6ar...... gaat het nu allemaal om. Jo Eyck VoorzltEer S;T.8.

*i

4


44

pauz6, ttJèens het werk. Dat zt Jn vaa ttLe Leuke momenten als, hot Dameeooml.tee mèt d.e, .qrrton- of bononaoep komt. §oma

ts er ook een kletne

hts1orlsch monent blJ aanleg va11 clo Coopor]o€.11 Do voorzlttor Jo §yok mag (Lè Laatsto &raadverbindtng paketll terrlJl Frecl Stratlng de glaasJes: vuliL-voqr èe HBILDROIÍX, Een


Beste sportv-rienden, l{ij stellen ons aan U voor als een sportvereniging, vaar bet nogelijk is d.at be6innera en 8evorderde lopBra, samen hnnen §polten met de geroutineerde wedstrijdlopers. i'lij doen niet aan de konventionele athletiek op do baan. Onze sportactiviteiten zl,jn lrat nen in rle volksmond noemi èè rr DUUnL0OP§P0RTER ". Voor de ned.erlandse sportlond K'N.A.U heet datr

wegathletiek,

Ilij onze groep is de doe1atel11ng ilèt het meedoen belenglijker zijn d.an de preÉtatie. Verrnoedelijk ls dit ook ile oportbooefening iiie U lrilt klecoa. Is dat zo, dan bent U líslkon binnea onze groep. Deskundige spoltbegeleiderg etaaÍt tot lJ* bsschiLL-{a€! À18 enige eis etellsn !r'iJ, ilat U zelf zorg tlraagt voor oen nedisohe keuring voolaf. rnoet

Ons trainingegebied 1lg:b in de gehele OosteLijko MiJastreek, met als centru.rn het prachtige nÀtuurgebied van d.e BRUI{S§U}1},1Eu{EID§ en

ile §ohlnveldso bossen. Binnenkort hsbben wij t€vane king over een Cooperbaan. -Onze

d.e

t'oschlk-

clubtralngen zlJu sIs voldt:

-Zondagnorgen (zooer) 8.15uur (ulnrer) 9.45 uur

TrÍmruen/Joggenfduuriopen

ln de Brunssumerhelde.

ïref

punr

:Parkeerplaats §chach!,

Sclrachstraat te Nleuuenhagen, (nab1J lennlspark ï,C.N. ). Haraf,hontralnlng. l{ t/s 3 uur.

- Maandagavond (zomer) 18.30 uur l'ebr. r/u Okr. (elnter) 18.30 uur Duurlooptrslníng. lf uur. Nov. l/n Febr, (ui.nter) 2l " 30 uur ZaaItralnln8, §1t rnes- en sklgyun. Okt. È/n Hrr. - Dlnsdagavond (zooer) 18.30 uur BaantralnÍng 1n Brungsrrn. (vlnter) 19.00 uur CrossEralnLng voor uedetrljdlopers. (plaare 1n overleg)

- ldoenadagavond (zomer) 18.30 uur Duurlooptralnlng. If uur.

Parkeerplaate de Zeekoelen

(ulnrer) 18.30 uur

Urt. rlu

Okt. Draf- en Renbsatl

OkE.

r/o Hrt.

te

in

Erunssuo.

Sehse8berg.

- Vrljdag3vond (zomer) 18,30 uur Xaralhontralnlng. l| t/n 3 uur. (wLnrer) 18.30 uur

Febr. r/m Okr. Duurlooprralntng. lI uur' okt- t/B febr,

- Zaterdagolddag (sinter) i5.30 uur Baantralnlng ln BrungerE. Okr. r/ts Urt. (ulnter) I5.30 uur RolekÍtralnlng (vgla afspraak) Okt. r/n Hrr. Hilt U roeer veten over onzo v€ronigingr bel of schÍiJf naar orrs6 secretarie Rob BoIk. Tevene het adree voor irrlsverlngf aanvragsn Uw inschri jf -f ormuli er. l,let eportleve groetent bestuur en led.en van S

P0Ítt

-

eo TRI

lrl0

LUlt BRtiIiS

§Uid|,l

IltHlXD!].

do

1'an


Vrr*g vriibliivrrd oíÍrrtr rsn, Gntir d*kundig advilr.

, GtÀs tN L00t) 'Gl"/tS IN KOPER

,

GT.,ASREI:ARÀ.flr5

, TJ/K§§Y,&SIDTE OP ]}UIIBET,E BEGI-1ZING r*t:r Ck:F{rrtëi lr

b dir hat *rrs*wrrar rrlrtl

&yf *','nÖn7e* SCHILN§H§BHOE IJ F Et-l GLA§HANnEt llul'r cnllttoKl,.N llF,l, I)Àii 0,1ir' 3 I l't l3 Na 18.00 rrrrr 0,tr5 -';\lll222 Streperplein 10, Schaesberg Prive adres: Joes Jongenstraat 2

KOU IJHHH! Alle soorlen tinrmerwerk. Levering en plaalsinq van hardhou' len koziinen met enkele oÍ dubbele beglazing: ramen, deuren, koriinen en tlappen vcor nieuwbouw en renor,atie.

De Ffaen ÀAHHEMË

N*

Ë}I TIT{ME BBEDN IJF

SC}IÀE§BE§G AC}"ITËR DEH WIHKEL 42 TEL CI45-318849

WerkpÍaats: Streerrerplain 10

STB Clubblad 1986 nr 2  
Advertisement