Page 1

Theo Schmeitz Gravenwee 56 6471 VZ Eygelshoven CLUBBLAD S.T.B. 2E JMRGANG

NR

SPO[(T- EN 誰-R|,\4C!-LJB BRUNSSUMful[RI_IEIt]E


D

à M

o

.o .r-)

..{

o .o !o ,r.l b0(u ad

kÈ ."{

lrt

R

ïg

È,.

ÏE H b*g g.,Ë = J.

ïz

: --l ií

.aO 'dÉo

+J a o .-l -o bo

(1,

é,oa àÍil

F{

501

'r{

,2 -iU gtU ÍlH Z.i

l{ 'iE à0..{l É, * Elco rr É r]lÉ

-r{

ouPlotll o co -{.É 4 J í) =

(sod+J .r{ot{ r- +J (t o \Orrf À

O È 3,X?

f' ËFË: ó ÍD É q* l-'r{d

-) L 'il**, J >1 b0É Éac, o ö 3§§ 3

É..y

\o-Í\o\oN N cO coc\l ótr\ \O N.\tor\r\o co H.sNir) \o HN HN H I cacnc{carN llo\ll .rn1 rnrn-ttnll,) §.s-Í-$-s!-ï OooOO .O.OC r-.lr{r{'{-{ }e-{ ooooo.oo HHHHH oH o'oÉl() .t o .otí. :d ö0Ér{öo !i{dr{.I{ OOOOci> q, O-o -oB O O Or{H Ot{.OkcO (u oM (d o\t ><-d o\o -d uo o:E! rn r.or\í) .dca .M-f <U\Í<tr(. (-) d\oÉ ${ .o . !n u ilporNd co -$r-\t r\ l{ íOM cn\O O \ot.\o.N à H.Or-r àdlJcoce.r{ caoO Od O .cn o ö08 ,--t \o ...{ à0 O -d öo ^í rr B o ke.l-{ O-{íl Oc.lM.OO. . o o.{ ,o oq É rr q, . i{O.r{OMr{ or.d o +r ^o öoo-d (a öo. 'n,li (,, d É O 'rí'r{lr(r'.{d Í{trlo ^rJ(0 g^-ro(dÉ.,{c.OÉ .Je.J d k r{ J-{OO.lJt0 uoBElui]J .'{ A >,ÉApU)"O t{ o É .o r{ b cd (J h E{ 3 r{ (I, +r (,) Ë 0,t o.r{ o o lJ rr É.-.l +J d ö0t{ ..lu d, NO.rl, lrt{Ë+r (D O.:l É oq,oo >rrlo{Fa

o\

\O cft

o ö{ .Lnl'o É.t ,O A o o.{ Éo AH TA

(n X -t -* -t \O à O -f, . t{ $(, l{ O À >' i7 M. <. t{ Aà É o 'c| É .-l È €' > É ..r{O r|-i lË B ï{ t{ d +, O k o o 'n T{ t{ P O \, -O t

öo

K

O

A O

qt

5!

O ut d r.cO \o F{cO É tË d -{ö0 tr (u 'o tt, t.l A ö0 rr-) ï{ H §z (d \\ È. \,ql r{ .o .o , O I. FA . H a

.. O H !(lt O T{ +l J. 6 U (tl

.

Fa . (a H O lJ o O (u É b0 É .r{ 6l o ÉÉl. O O.H . .V) >.H ÉO .u +J í, N O O, O É N à0 ofi 1rr .S dÉ .É co o o.l p. . F\. \O> }{ É É. .rr J Orn odo. É . Otn "{d t.t o OOr O-Í Id 0, l{ rr É o É,}4 EO zÉ .... J.O É qlr{t{

É

r0

Jd

o

O

}

C,

U

A

r{

o

o}.r O o.o EEI 0, o > É O OÉ J F{t{ O0, tl-o .{ ÉO O .rr B À O Ë (U(,)

'lt/l . P ! . Z ! È4 . l{ e à0 É r{ ö0 ."{ É q' k O

-.-l }{-í (u , d'-1 'rl à il t4O O. à tJ xl{ \O {r 'r1

.Fl

d ql E

.Fl

H

,É ql O) O Èql tu (u'-r

-

.. o

'r! & 0,

o

A € t

F{

,


VAN ÀCETSR DE REDAI(TIEÏATEL.

Aan de lnhoud van

werkten

dir

STB-clubblad

mee:

De redaktlekornmissie :Wim Starmans, Jo Slmonsrllans YpmarHelma Starmans, Jo EyckrFred Stratlng en Bert Geurten. Voor lngezonden stukken zorgden deze keer:WLm v.d. Linden,Leo de Hartog, Plerre StarmansrGer Hamers en WILLEM. U LEEST OP

2

PAGINA:

.

DLstrlbuëren clubblad.

4 StÍchring Vaarwel 518 Cooperbaan STB 9l l0 Onze sponsors die dit blad financí.eren lll 12 Goede raad van de dokter l3 Zlekenbezoekcommissie l4l L5 Slechts 6én Sínterklaas bij de STB. 16l 17 Henk 50 31

18120 EstafeEteknuppel door Plerre Starmans.Plërke.

2l+24 STB horoskoop 22/Zl Rotterdaur marathon 25 Van de redaktle. . .. . .. .. 261 2l Utt de bestuursvergaderlng 28 NLeuwe leden 291 30 STB tralningen 3ll 32 STB ln Leersum door Leo

33/34+37Nleuws van onze succesvolle crossers 35 Onze sponsors die dlt blad financl-eren

36 381

40

39

STB clubkledtng Onze marathonrecordhouder vertelto. De wedstrljdkalender van Willem

o

...

.

4ll 42 Koppelloop Hasselt 43 Aachen 1^Ilnterlauf 1985. 44 Onze sponsors dle d1È blad financieren verschlJnt de eerste week van Maart 1986. CopÍJ lnleveren:ï0T 13 FEBRUARI f986. Redaktleadres:KrlJgersberglaan 31, 637 I CA Sehaesberg. Ons volgende clubblad


UITI}ELEN CLUBBI.AI)

De redaktie deelde Ín het voorgaan{e clubblad rnede, dat wlj geen mlddelen hebben om het clubblad ln grote getale via de posE te laten bezorgen. l,Íet de huiatge conErlbutleblJdrage kan de pennl.ngneester ons niet verder helpen.Dus bllJft over:

verdeleo tlJdena traÍningen.IlaÈ is federe roenadag.Voor de baanEralÉ1ng ln de slnternaandeu zaterdags en lu de zorer-

maauden dlnsdags.Yoor de langlauftraÍnlag in de vintel gedu rende de oaodeu dat er tralní.ngen zLJo op de -randagavond.

Gelukklg hebben enkele clubvrlenden gehoor gegeven aana ons verzoek, om de boekJes te bezorgen 1n hun omgevlng, voor die leden welke de betreffende trainlngen gemlsf hebbenrhetzlj door vakanEierzlekte etc. Voor diegenen welke noolt, op onze trainingen kornen (gelukklg zijn er dat niet veel) wordt de nogelljkheld opengelaten hun clubbloekjes af te halen op een adres btJ hun ln de omgevlng. Voor de gemeente........ €.o. ls dat: NUTH Jan PloegrDonatussLt. 26, Nuth WAU

BACH-

N

I EUI.IENHAGEN

Wln Eleveld rApollolaan 34rNieuwenhagen

KLIHMEN-VOERENDML Hub PrevoorManensheide 42rIOimmen' HOENSBROEK-TREEBEEK

HEERLEN-KERKMDEe.o

Ton Srarmans rKeukenweldeweg 2,Hoensbroek André Vogely r Dr. C.Meulennanstr.38 Heerlerbaan.BLJ Kerk

BRUNSSUM-ONDERBANKEN e .o .

l.Illlen v.d. LindenrDr. A. perstr. 40, Brunssum

De Redaktlekommlssle

Kuy


3 STIGETING I?I}iCLUB BRII}ISST'UHERIIEIDE OPGEEBYBN.

Eerst een stukje geschiedenis van onze S.T.B.

zljn gesEart oet een groepje lopers ult de aktleve sportcarlëre van Martln Poglayen in 1967. Deze meervoudlge Europees Judokampioen vertrok destlJds naar Japan.Lopen en crossen \{as een wezenllJk onderdeel van ziJn condltletralnlng.ZiJn trainlngspartners bleven echEer de loopsport beoefenen en noemden zlch TTTRIMCLUB BRUNSSUMMER HEIDEf'.In de loop van de jaren r75 en volgende, groeide deze groep naar ca 30 man.In 1978 organiseerden wlj de eerste wedstrlJd. In 1980 werd het Ldee van het organLseren van de i-nmlddels bekende HEIDELOOP geboren.Er moest voor de organÍsatoren alsmede voor de tralnlngsbegeleiders een beschermende vorm worden lngebouwd.Voor een vereniglngsvorm waren wlJ nog niet rlJp, daarom de keuze voor een StlchÈlngvorm.Oprlehtlng 1981. De tijd gaaE snel, zo ook het anlmo voor de loop- en beweglngssport.De STB groeide boven de 100 actieve sporters en was in de reglo bíj dlverse wedstrijden 1n grote getale aanwezlg.Vooral de marathongroep(ca 40 pers. tn 1984) had behoefte aan een elgen identiteit. WIJ

Daarom werd in 1984 de verenlgingsvorm met de naam SPORT- EN TRïIíCLUB BRITNSST UHERHEIDE opgerlcht. De Stlchtlng had nog verpllchtlngen en bleef dus nog be-

is het dan zover, €n...bewezen, dat de STB-vereniglng levensvatbaarheid heeft. De Stlchttng ls dus overbodl"g. sÈaan.Nu

conforn de statuten opheffing aangevraagd en verkregenÏHet doel is ook berelkt'kan men zeggen. Er is nog een batig saldo in kas en dlt wordt aangewend voor een doel zoals gesteLd in de statuten.De keuze ls gevallen op een bljdrage in de kosten van aanleg van de Cooperbaan ln de Brunssunmerhelde. Het mag voor sommlgen ml-sschlen aIlemaal waE vreemd 11Jken. Toch ls er ook biJ ons sprake van een normale ontwikkeling, net. als blJ diverse andere verenlglngen.Een bewlJs van vooruitgang en ontwlkkellng ls ook de behoefÈe voor een eigen trefpunt en oefenplaats. Ook nu geldtrdat wij nog niet rljp zlJn voor een elgen sportpark voor ultgebrelde atletlekbeoefenlng etc. De Copperbaan ln de Hel ls wel verantwoord en ook betaalbaar. Wle teet wat de Eoekonst ons nog allemaaI


brengt. Het nu nÍet Ícèr f,urctlonergnde Stichtlngsbestuur - t.rr. Jo Slmons en Jo Eyck - hopen op een prachtlge goed functlonerende club, waar ledereen voor de sportbeoefenlng aan zÍJn irekken kan konen.

LiIIG

LEVE

DE

s. T.

B.

in welke vorrn dan ook. Jo Slmons en Jo

Ar[obel §tiohting is niet meer

Eyck

mijnheer.


:) COOPERSÀAN STB

wat is dar???

Een Cooperbaan is een vlak stuk !reg, r^raar op gezeÈLe afstanden van 100 meter een merkteken is geplaatst. Cooper ls afgeleid van de naam van een Amerlkaanse revalldatle-arts ult de r50 jaren. Hij r{ras vooral gespeciallseerd in revalldaÈle voor hartpatiënten. Een groot gedeelte van de mensen - vooral ln Amerika volgden de raad van Dr. Cooper en begonnen in grote geLale te joggen om HARTMNDOENINGEN te vermijden.Het gevolg kennen jullte, ook bij onszelf en overal Èer wereld wordt voor het ropen en Joggen en trimmen propaganda gemaakt.Dan terug naar onze Cooperbaan.Waar komt die? DaÈ is een gekke vraag. HiJ Ls er al. d.\t.zo onze toekomstige oefenbaan is Ín wordÍng.Zowel Reereatieschap alsook Gemeente Landgraaf staan ons bij met HULP, die wiJ zelf niet kunnen verricht.en of opbrengen. Dan blijft er nog heel veel handwerk over.En dat moeten wiJ allemaa1 zelf doen.Een accomodatiecommissle hebben wiJ ook. Hun namen:Aanvoerder is Jo Eyck,wedstriJdlelder is Henk Schiefer en technische coach is Harrie Ramaeckers.l,Iij hebben verder een goed mlddenkader dat bezet wordt door Fred Slrating, Andre Roumen, Rob Bolk, Frans Pierik en Heln Veld. Voor adviseur van Eralnlngsat.ributen werken verder nog mee: Albert Slagmolen en WÍm St.armans.U zlet, dat hier georganiseerd wordt. volgens lrret 4-2-4 systeem en dat gaac goed. Hoe komt dle baan mer trlmparkoers nou in bedriJf en I^Ianneer?????.Dat is de goede vraag waar ik nou aI een hele Eijd op zit te wachten. het antwoord:

NIET VAN ZEL?,

maar we1 met een beetje hulp van ons allemaa1.

Velen van ons doen dat ook al. Iedere zaterdag wordt hard gewerkt en eerlljk gezegd is het er nog reuze gezelllg ook. ook eens helpenrbreng wat gereedschap mee zoals schop, harkrkruiwagen e.d.De werktijd is Lussen 8.30 u. en 14.00 u. Tussen KersE en NleuwJaar wordt bijna dagelljks gewerktrwant de afrastering moet zo snel mogelijk klaar anders blijfÈ er niets over van onze baan. Kom


5

is heE?? In Nleuwenhagen, nabr; de voormallge Luchtschacht van de Hendrik.Nog duidelijker de weg die U inslaat voor U naar de tennlsbanen van T.C.N. gaat.Nier duldelljk waar de tennisbanen ziJn?? Daar waar we de bergloop organiseerden. Waar

Wij

bouwen aan onze eigen Cooperbaan. en hopen cLat a]-1e St3ers............oo.oo....

ilÍ,1

ír

;")

-ÍY1

# ',t

/a,t:---')l--

.

.. ..

".MEEWEBKEN NAAR "DRAAGKRACHT"

6rxïrt'


+

Í'oto:

Dc

;ra,ina,:irine btzig Lri; a::nleg C()[)pf,Rj,],iI. jil\§ T

t:§

l

,,\i,'d,

llarr j-e Raeri;:.t:r..,:.r,.g ri.e1-1, knÍ '' i,-, -.:Ít t íj,1ens ,le vrerkza,i.mirecen cp cnze Ccoperbaan. nr ligt oYefigens nog sneetrhr.

Foto: Iíenk eontrol.crrït L,ct irir.r,rtwerk e T;:.nrlneters bij.ie Ccopcrha.,rn. "j

varl


Dan nog 1eÈs:Hee1 spont.aan heeft zich een damescomit.e gevormd, welke om beurt een vgrsterking komen aanbieden voor de harde werkers. Hun namen:Irene en Nelly RaevenrFiny Schiefer Wlets Stratingrf,'rancien Simons en José Eyck. wlJ kregen al Gliihweln en Erwrensoep en wle weet rrat zlj nog allemaal 1n petto hebben?. Door een bezoeker werd ook al Jonge Klare geconstateerd en eveneens daE er mensen goed gelulmd waren o.I.v. de aanvoerder. NÍeuwe lnitiatlefnemers melden blj José Eyck. De accomodatlecommÍssle

vlndt hec ln ieder geval:

EEN EARI}§TIKKS GOBD TNITIÀTIET.

( ( I

^\-


I

KTC

EN i.lirr

ICI(E]{ lr.v;

YOEnfrroaAt LlastnrcNr Vrlarbrrgqw.e {l B.í[l{Bag 90 hl 0.3.rÍlr@ bt o.f,.62ttts ICGELË'{ SITT^RO Xrt trU!ítrD"e 96 Ougwot 59 rll Orr.r!a53 - rd óaigdroToI l^>ë--

-

j-J -:

--.

Lf-*r-1$ls5

,cïr,

EI,ECTBO TECHNISGH BUBO

ffi.&"$fro&v@rua&rs

SHN AI,DEBOROMÀil8 IIOEHSBROEIT TET.2I{3$S uw adrcs voor: llcht;kracht;ou zwakgtroom ingtallatlos.


Stukadoorsbed. rUร

J.NIEVELSTEIN ยงTUCADOORWER.N SIERPLEISTERWERK

Dorpsstraat 91 BINGELRADE

Telefoon

04492-2183

Topproducten uit de hele

werg-!_d,


l,l

VA}I OIIZE YASI? }íEDEIIERKBR ARÏS EANS I"}IA VOEDING.

Enkele vragen wtl ik behandelen. l)Problernen met voedlng als men in 2)VitamÍnes.

trainÍng ls.

t)Ienand dle 100 km per week loopt heeft 2 tot 3 keer zoveel energle nodlg als Lemand met een kantoorbaan en zlJn kaartavond.HtJ zal dus meer moeten gaan eten.Dat ls een moel1lJkere opgave dan dat je op het eerste gezicht zou denken. De meeste lopers kunnen nÍ.et met vo1le maag tralnen en verder vermlndert biJ zware tralning de eetlust. EersË een kleln stukje theorie. De spleren gebrulken voor 802 koolhydraten als energlebron en verder l5Z vet en 57" elwlt. Dit ls Ja er rdant ute hebben ongeveer 2500 kcal- vet. Bij een zwate traLnlng is 5000 kcal nodlg per dag. Je zult dus koolhydraten moeten eten totdat Je barst anders kun Je noolt een zwaar trainl-ngsProgramua volhouden.Koolhydraten zltten ln suikerrmeel aardappelen, rlJst en o.à. bananen.Elwl§ zlt. ln vÍsrvlees, bonen erl. vei lntvlsrvlees en olie(pindats).In de praktljk komt het in veel gevallen erop neer dat men vele tussendoor maaltiJden nuttlgt ln de vorm van koekenrchocolade en andere zoetlgheid en mlndert op de erarme maaltiJd om meer te kunnen trainen. l{lerdoor kun je veel sulker (koolhydraat) blnnen krijgen maar te weÍnig eiwltrvltaml-nes en andere belangrlJke voedingsstoffen. ÀdvLes:eet klelne koolhydraatrljke naaltijden waar welnig sulker lnzit (hetzelfde wat mensen met sul'kerziekte doen). Zotn maaltlJd bestaat dan uÍE volkorenbroodrmuesllrrljst, aardappelen en studentenhaver, wll Je perse koekjes eten. er bestaan ook volkorenkoekJes.Lees wat over vegetarisch eten, daarln vlnd je veel over een goed samengesteld dieet, maar waE vlees en melk erblj kan geen kwaad. 2)Iemand dle voor zljn ontspannlng loopt en normaal eet wat de pot schaft, heeft zeker geen extra vitamines nodlgr maar als je je in heÈ avontuur stort en t,u/ee tot drle maanden de


marathontralning volgt lígt het verhaal anders. Als je Èeveel energie haalt uit rrzoetlgheidrt is een vitamlne Eekort van vnl vltamtnes Brs en wel Bl,82, 86 en mogelljk vlE C, en vlt E dus geen vlt ArDrE en K (wateroplosbare vlt). Vaak zlet. men dan ook een Eekort aan iJzer (bloedarmoede) en verder een t,e kort aan spore-elementen.nat zijn stoffen dle het llchaam ln nlniscuuFkleine hoeveelheden nodlg heeft. Het gaat dan voorzover men weet om zink, chroom en koper (wat vroeEer zat in centen en pljpleidlngen) Er is echter een grote maar: als Je teveel van deze stoffen neemt sehaadtnEllliffifrï-Eltijdens de tralnlng een tekort optreden herstelt dat weer bij langere rusEPauzes van b.v. een roaand.

xlryY

,Sie haben meioer Frau gestern eine Verj0ngungsspritze gegeben..

.

!'


,t3

Praicti jk Dr Vogely en Dr Starmans, en Zt v.Wersch

\I"tilU tt hr,

--(

(( ,{

EOE

Kijk maar, de

ZIET IIEÏ ERUIT IN

\

O-NZE ZIEKENBOEG.??

wachEkamer is 1eeg. Komt. dat door de goede zorgen van onze ziekenkonunissle? U weeÈ wel dat André VogelyrTon Starmans en Henriëtte van l,lersch zljn de ambassadeurs voor geblesseerden en/of zieke S.T.B.-ers. Ontslagen uit het zlekenhuis werd inmlddels E1s Starmans en Nathaly Starmans.Dle laatste net voor haar verjaardag. Geblesseerde Jo Simons zien we ook weer vanaf 2 janauri. Van Fred Messing ls mij bekend, dat híj ook weer begonnen is met lopen?lrtim Meuffels wandelt momenÈeer veel ,dus het gaaE weer goed met onze gezondheid.Houden zo! ! ! Wordt nou toch iemand ziek, laat het ons wet.en.Geef dit even door aan onze ziekenkommlssle of..,. aan de sekreÈaris Rob Bo1k.


14

ST.

N-ICOIÀAS OP BEZOEK

BIJ

DE S.T.B.-ZAALTRÀINING.

tljdens de maandagavondzaalt,ralning ln de kakertse gymzaal.Slnterklaas himself was aanwezlg en wou deze trainlng eens bewonderen.Al gaul, was hlJ gewend aan het zweetluchtJe van deze sporters en hlJ genoot zlchtbaar zlttend op een stoel met in de ene hand de staf en ln de andere hand een fles plls. De Goedhelllgman kwao alleen.Dus ook hler werd bezuinlgd. Alle Pleten zlJn ln de [í.W. wlst hlJ te vertellen. HIJ wou Henriëtte van Wersch a1 meteen een Plet aansmeren, naar JetJe hapte nog nÍet zo v1ug. ZlJ had lLever t'lnne loestlgerl en niet zorn gluurder dle steeds het dak op w11. Hoog bezoek

Annemarle werd beloond met een fles Gliihwein omdat zlj een van de meest trouwe bezoeksters ls van zaal- en baantralningen.Ook zaalhoudster Flen Vonken werd geprezen voor wf:er een Jaar goede zorg aan de sportverenÍglngen gewijd.Trainer Heln Veld kreeg een kompllment, zowel voor zljn trainerskvalltelten alsook voor zijn nleuwe zaak 1n Hoensbroek.De Slnt was er al geweest, sranE ln zlJn vrlJe tlJd deed hÍJ ook graag langlaufen. De Sint voegde er wel nog aan toe dat nlet alles tegellJk kan, want Keulen en Aken........ Ja hler kon Hein vel uee lnsternmen en hlj beloofde zljn best te doen en alles goed af te werken. Tot slot een leuke verrasslng voor de hele club.Onze Jongst,e telg van de zaaltralntng AnJa pirson mocht namens de STB 2 paar rollskleèn ln ontvangsÈ nemen. Hlermee zlJn de trainigsmogeltjkheden van de aktieve langlaufers rreer aanzlenllJk uÍtgebreld.Onze verenlglng heeft nu dus 5 paar rollskieèn en kan dus wel een tljdje voorult.

Foto: Hein op het matje bij Sinterklaas.


l5

Sinterklaas maakte er echt een feest.je van voor iedereen. Hlj 1let gliihwein uirschenken alsook een lekker pllsje en lekkere wafels en koek eten,De Sint zelf vertelde nog wat moppen (voor volwassenen wergezegd).!íant onderbrak tri3 -rcn herhaaldelijk. ... a1s Slnt maak je van a1les mee. Na de bekende stoomboot werd ook nog stevlg het lledje van DE zAK van slnterklaas gezongen, .ïant ook deze sint was van het lledje over de ZAK ,"ur g""hJmeerd.Volgens deskundigen hebben wij daar 4-stemmig gezongen. Dat lukt nooÍt als je geen gli.ihwein drinkt wist eender dames nog op te merken. samenvattendreen gezellige boel daar Èijdens dle trainlng. DANK

trITSLAGEN

1

U SINTERKLMSJE.

MARATH9N MARGH/rTIU

1 degenber

1285

winnaar werd. J.d Maeseneer van A.C.Lebbeke in 1.09.26 jammer genoeg staat in rle uitslagenliJst nog iemand als eerstel Dat uiteraard niet spórLlef. Hppenlijk 'korrt nog eens lnlshet wedstrijclregelenent te staan, dat bl j zo'n oneport ie f werl st ri j,lgedrag DISIWALïFICATiE volgt. Nu is de heLe uitslag vertekend zodàt wi3 a1Leen naar cle tljclen van de Sl[B-ers verme].d.en, Jan Hoven 1.12.51 Wlllem ltÍareue 1.r1.J9 Gert lrJollersheim 1.20.1) ÏJlm Eleve1t[ 1.11.50 Harrle CrlJns 1.22.04 Huub Prevoo 1.18.51 Albert Lleberg 1.22.14 Theo Schmelts 1.27.r5 Totaai 125 deelnèo€roo Keee Eoven 1 .29.50 PLoegenklagsenent;4 e p1. Bij de d kn werd Rob Pagen 2 e Èn Huub §ells )5 e van totaal 11! deelnemers. ( geen tijden opgenouren).


r6 ffiNK

50

Nier te geloven, dat zijn de woorden van veel mensen die Henk en Fienle kennen.Zo'n broekie die net 38 lljkE viert Abrahamfeest.Zij feesEEen nieE alleen.Een groot aantal STB-ers (ln diE geval de marathonlopers) waar Henk het meeste mee optrektr $raren meE hun wederhelfE aanwezig. Op her feest zelf toonde Fienie zich een

virtuoos achEer de t.apkast.Het werd een wedstrijd tussen snel taPPen en nog sneller leegdrinken.Net als incle biertent bij Tirolerfeesten, ging er zo nu en dan gejuig op, a1s weer eens een vaatje leeg was.Fienie en Henk hadden zelf hiermee de grootste 1o1.De sfeer was goedrevenals de drank en de muziek.Zo af en Eoe verdween iemand in de keuken om zich tegoed te doen aan diverse lekkernijen.Fienie had volgens recePt van haar schoonnoeder GEHAKT FANTASIE gebakken.Deze werd koud geserveerd met dLverse soorten roggebrood en heerlljke sausjes.Een feestavond om nleE te vergeEen.


Ioto: Finie

en Henk

ti

j.Jcns het

ARRAHAM

feest

rn de vroege ocht,end werd reeds de srB-abraham in de Euin gezet.NatuurliJk tn elgen clubtenu.rs Avonds stonden er al drle.volgens Henk hadden ziJ allen een symborlsche betekenrs. Dle net overall herinnerde hem aan zlJn ,ro.ge.e nlJnwerkersperÍode.Het net.te heertJe met zwart pak en màole baard was de gemeenteopzlchter.En die vlotte loper met een beetJe rosslg haar- en trainlngspak aan, ls Henk in ziln vrlle titd dle van het duurlopen zlJn hobby tffi Namens de Marathongroep kreeg ttenk Éet tralnlngepak kadoo voor ziJn lleve FÍenle een royale plantenbak.Tót slot van en feest danste Henk nog een solodans alleenrln de stlJl van het John Travolta.Laten wr@ beslist nlet onder voor dLe John.Niet alleen de marat.hor,lopers maar ook bestuur en a1le srB-leden wensen Henk en Flenle er nog eens vlJftig Jaren btJ ln goede gezondheld en eonditie. UIT3L.\GEN.

blijverr populair bij srB ers. lm {0 nin en 6 sec. op 15 kmn wer,1 Rob liksen 2 e in! 54 min en Tlieo Schrreit.s yerovercle ie í,. e pla..ats in {1msscr 12 s )J en l{in lllcveId werd g e ín iJ.Jtl,

% (.)! )- tu

t.rep íjees .ran .$rk over:

ïerf.ptlcor:-KBRLiRA)E. Àd tiederen won de 1ZrJ75 km met Jír.ïr:loven 2 e in 42.2) j?cb Riksen lyerd e in ! 44.4, 18 e -iarnn v.Goor in zl!. )) net :rchte:: zich pierre i4uyrers -D*n in 49,)7. volgde Theo schmeits, ililIem en GieI Kleikers. Totaar- 60 deelnemers.itert GeurteeMarcus werd. l ;'";--t 8.2\0 n en Jiioà ,iueet s Z? e, .t,ub }leelis 47 van 5! àeeln. :lg 3ij Ce 4,1?, n wer-il r're,l pierlL /; 2 in 1{.J0'en -rr.ngelo Spie-rt,z 1] e ir. 1í .1c' ',i j r.ezo .t r.r;rn,_t ,./:lrilti 6f aó"ln..nel:s.


{8

ESTATETTSK}TUPPEL DOOR PIEARB SÏAR}íANS.

BesÈe meelopers,

Mljn onsterfelijke dank gaat ult naar Joep die de Knuppel voor het Kerstnummer ln mÍjn rlchtlng manoevreerde.Blj het doorlezen van ztJn laatste allnea kom 1k zorn beet.je over a1s Tarzan.Dan weeE lk met wÍe lk llever ln het oerwoud verdwaal,

Joep!. Beste sportvriendlnnen en -vriendenrPierke 1s 39 jaar oud. Loulse Bernaards ls meer dan 20 jaar mljn levensgezellln en onze dochter Nathalle werd op 17 december j.l tl jaar. We hebben een taxl-bedriJfJe en lk ben hoofdzakelljk werkzaam ln het ziekenvervoer.Loulse scelt dlverse moole dingen ten toon en Èracht dle t'aan de man te brengenrt, ze ls demonsÈratiee en helpt ult in drukke taxl-tljden.Blj het ter pèrse gaan van deze knuppel ligt onze dochter netJes lngepakt en opgehangen ln het ziekenhuls t,e genezen van een gecompliceerde beenbreuk(auto-ongeluk).tle gaan ervan ult daÈ ze weer gezond en we1 op haar pootjes terecht komt en dat we haar met de Kerst thuls hebben in WiJnandsrade.I.Jie nlet weet waar daf ligt, hlj neme de atlas en zoekt het middelpunt van de aarde (Aalbeek, aldus Burgemeester Rutten)rdirect daarnaast 11gC l.lljnandsrade.UlÈermate gunsEig voor een taxÍ-

bedrljf

om daar gevestlgd te zljn.Nogmaals, dlt is een kerstnummerr en een ondertoon van itengelenhaartt loopt als een rode draad door het, verhaal.Toch moeEen mlj enkele opmerklngen van het hart over Joep's knuppel.DaÈ verhaal staat bol van sexrpoep en honden.Wat gaat er ln Je hoofd ou, Joep, als je loopt? Ik vraag me af wat er rnet de hoofden van klanten gebeurt als herenkappers gaan trimmen. Beroepsmatig leldÈ Ik voornamellJk een zlttend 1even. pure

toeval dat mljn passle een zlttende sportaard ls(fletsen). BiJ zoveel zlE-eelt moet je wac bewegen,daar gaan we: op maandag langlauf en skl-gymnastiekrdinsdags een Èrinloopje van ongeveer een uur met een plaatselijke promlnentrtg-Lroensdags S.T.B., de dag erna zlreulmen en de werkweek word beëlndlgd met een rrlos-vastrr clubJe, r^rlens leden om toerbeurt een loopje organlseren. In het weekend trekt het gezln de wandelschoenen aan nadat. de zondag met STB is doorgebracht.Nu lk dat eens allemaal op een rljtJe zetrrealiseer ik me dat al1es slechÈs mogellJk 1s als Louíse


l9 trde telefoonrt doet.verdomme, dat maak ík net é6n bos bloenen noolt goed. Mlsschlen dat Joep een goede tlp heeft om ult deze lmpasse te geraken.(Opm. "verdommetr is kerkelljk goedgekeurd).Door nlJn dageliJkse werkkrlng (zlekenvervoer) weet lk hoe waardevor het 1s wanneer je gezond bent van llJf en leden. IlleruÍt put ik een groot deel van de mottvatle om te bewegen. Een ander facet van de bewegende sport is dat lk na afloop een lekker pilsJe kan pakken zonder ónniddeliJk 1n konfllct te komen met mljn "fÍejuur".ook vlnd rk sporten voor de geest zeer verkwlkkend en ik raak heel wat "druk van het vat'r kwijt tlJdens en na een uurtJe benegen.U mag dlt zowel- letterllJk alswel figuurlÍjk opnemen.Met de raàeflets heb lk menig mool plaatsje in de omgevÍng gezien maar met lopen genlet 1k ook van ontzettend mool-e plekJes dle voor de raceflets onr,oegankelijk ziJn.Onlangs tleten we (nlJn dinsdagmaatje en ik) rs-avonds ln een ,kerstkaart,rÈàfereel (laatsce weken van november). Je hoort zlngen en je ruikt de gliihweln.zo heefr elk van dede4engeren JàargertJdàn zlJn charme.Een frlsse geest is ook voor de ongang.ót j" collegars van grote waarde.Mljn hulpvaardlgheid heb ik laatst nog bewezen aan een collega dLe met veel moelte een overmailg dikke dame naar zrJn menlng ln de taxi trachÈte Èe 'rhelpànrt. rk had onmiddelljk door dat hem dat alIeen nret zou lukLen en dus maakte lk zonder veel vragenstellerlJ het andere achterportler open en trok aan dle dame.Maar dat vlel weL effe tegen.WlJ liepen beide rood aan en de dame blauw. "ColLegatt, zeí- lk. 'rdle dame krlJgen we er nlet inrr. HiJ verzuchtte:t'Mi5n Godrplerre, dle dame moet eruitÍ Een tweede voorval van niJn hulpvaardlgheld wil lk Jurlle nlet onthouden.onlangs moest een coLlega taxi-chauffeur voor de rechter verschlJnen wegens een (zoveelste) snelheidsovertreding.De rljbevoegdheid zou hem 4 weken worden ontnomen.Geen brood op de plankrziJn grote gezln zou honger ltJden.HeQ was de man er alles aan gelegen om die straf vermlnderd te krljgen.Zo bood hij m1j een aardlg bedrag lndien lk de straf wÍst terug te brengen toÈ é6n week.omdat hlJ ook nog zo stotterde heb ik aan zljn verzoek voldaan. Na niJn betoog voor de rechÈer heb Ík ootzettend veel vÍndingrlJkheld aan de dag moeten leggen om dle ene week erult te slepen want de rechter was van plan hen vriJ Èe spreken.BlJ het verschiJnen van de januari-86-edttle zijn de feestdagen voorblJ.Tochrvanult ÍIljnandsrade voor alle


2-o

S.T.B.-ers en gezlnsleden fljne kerstdagen en een gelukkig,gezond en sporrlef i9g6 coegurón"c. En dan nog de volgende estafetteknuppel.Deze (carnavals_) estafette-knuppel geef ik door aan irde Geschwlster Raeven,,. omdat zÍ-j zotn sporÈieve Dames zljn. Beste Nelly en Marie-Irene. Veel sukses met jullle verhaal

ult

Arnstenrade.

Noot van de Redaktie:I,IIJ dachten dat Mèrcedessen ruxueuze en qua omvang grote autors waren!Gezien valt dlt schiJnbaar ook tegen.

Fot o

Pierre

bij

altljd dit verhaal

zLJn niur+e Mercedes,


L'l

Horcscoop sTB

HOROSCOOP.

onze astrologlsche medewerker

krljgt in dlt clubbraadje weer

wat ruimte voor zijn voorspelllngen.

Het wordÈ een bÍJzonder jaar voor de srB-ers dat Je als je a1 gegroon eens naar de sEerrenhemel kljkt.Ni"a"zre dan fonkelende lichtjes.Achter elk lichtle eei geheÍm.t{ar moole heer, nu nog gehelm.Dankztj de rulnÈevaart-ontwlkÉelingen krlJgen de astrologen deze lichtSes ook eens even van de achterkant te zienr.......en dan kun Je veel gehelmen ontfutselen. Voor de STB-ers zlet tggO à, blJzonder goed uÍt.Na deskundlge onderzoeken en firysofteen uL5tt dat de hele STB-c 1an behel s t word t d_ggLeen-_ggn! funenleel blor lthrne . U

raadr het al het heefr ii"" 20 ian,r"ri. .SÈ.erlokken:tor 'Íe Huub en Jean starmans op I januarl.cevolgd door stlenle van ooyen de 3e en Jan Hoven volgt de 4e pronk de 6e. í".t op 7 januarl komt Harrle Ramàeckers, de "r, Be Harrle pasmans met.twee dagen later Gert Woll_ersheim.Voor deze hele groep geldt:Er wordt op Uw gevoelens gespeeld.Dat ls normaal nleÈ zo erg, want als Je heÈ een beetJe slln aanlegt kun aaar ie je voordeel meedoen.Daarom is ceit (onze p"rr.rïrrg*"ester) ook nog net btJ deze groep.Vanaf 12 Janaurt wàrdt het lets ook nog mensen dle overtuigd ziJn van hun eigen :"d:I", kwaliteiten, let maar eens op:sablne nyàk op de en Ttreo schmeltz de l5e. ons nÍeuw ciublid Kees Hoven der2e I6e en onze allerbeste en llefste Mla pagen de l7e. Mla deelt de eer op deze dag met ons clubrld Jan vlnk die herenaar ver ríeg rroont ln een vreemd land en-d1e we gemist hebben op de wlqtàrlauf. Waar was het ook ,,og n gehoord! l) Onze Hans Kouwenberg "" (Ummer dle Klinge) slult de rlJ van steenbokken op de 20e.

2l-l tot 2A-2 de I{ATERMANNEN. Jonge'Jonge, dat ís pas een st,errenbeeld.I,lat voorspeld men hier?De lnvloed van de zon ln de sneeuwrgeeft hun kracht om ulÈ te stralen boven de rest.Dat is ook toepasseltJk "oor-J" fegqertq van de waÈermannen, dus de raad tsiga veel wandelen ln de sneeuw dls tevens de zon schljnÈ.Wle zlJn dat: Van

F!'.rl*

lt, irlZ-

A^


T

l9 april l986 6th international Stad fiotterdam Marathon leste :iportvrienden. )eelnerren aan ieze naratho:: i;a.at, nisl op Ca .,ebr,-,fEIlj,Ë ma.nier, ',{ilt IJ in llotterdan 1o|en, .Can noet i' eelr .Lci:lnarie formulier cp'/rad(rr) bij o;rze 'r.'e'l.strij:isecretaris',.jil 1ern, i..lLir fi1',':iLTili; e;:----i----:-------: Z;,Li. cP:lTtaEli.

-I

nEiCnrIJï:.ng

via

Vcrenj_gi::6.-:. .i.:; :ri,..L :loi,e1ijk. ,_!-0!Tf,.Rn.{M It{R-ITilON st.;-irt LI Cern een irccÍjFtg-iror.i rtl- ÉLrst -,Én llxf lr r:.rrlalen. íarcitt rrj.et te lar'.g net i,el ils:irrijfiorrnrrli_er opvraËen t'a ,Ierzenden, r+::ii ;;e:: 1:.,t lra.a.r

r:

)e l:;

{000 lcpers neeCoen. Tij:e.ris je bijecnkornst van ,ie t{a:at}rongroep oF )criiie:':L3a.ron.l 9 Janrxrr.i in :e T.,.l .ll !:.rr:t ine zi jn ,.reelnaine formr.rlieren verio:i;.;i-.a.:r i,iJ',.ii1*en.

H NaamlFamily Name

Voornaam/First Name

llilllllllllIt

AdreV4ddress

l_t

irII I II IIIII code

Geb.

dalum

I l ll

Jaar

ó;ï";ïLïïn;;:: Teleíoonnumm

Ll

II|| IIi II II

Land/Country

Postcode/Area

er t

I

ele phone n

IH:t it t r t tt

t

y,1;xïi

LU

B:;L]_j

Ll-i-ti"i'l Nal.lNalionatity LeeÍt. op t9-4-86 Age at 19-4-86

umber

yfl,:,..1

lt

Man/Vrouw r

I l_l_ll

Beste Marathontiid Waar gest uarahoÀ

t;;e

plaats/Íown

inrr"

**,hu"jJl r l! r r ll rir

U

wanneer When

Praats

l l iLL]"U r_r i-i r"iïr

r

Voor gratis T-shirt Beroep/Occupation

I ti I LLlt_Lt i I I I I I I I I I I I I I I Lid KNAU (exc ept lor

lorcígnërc) u ja

O

no

r

MalelFemate

place íinishecl

ForlreeT-shir!

SMt

Licentienunrmer

IIIIII

XL

r

I


r5 UITSLAGVERWERKING/ EESUL TS EEGIS Tfi A IIOI{;

verzorgd door Philips Computer- en Communicatiesystemen by Philips Computer and Communication Systems

PRIJZEN/AIíABDS:

Rotterdam Marathon medaille, uitslag (in boekvorm), T-shirt voor elke deelnemer. The oÍÍicial Rotterdam Marathon plaquette, ollicial results (in the marathon boo\let), Íree T-shirt.

TIJDSLIMIET ITIM E LIMIT:

5 uur/5 hours

TIJDREGISTRATIE/

digitaalklokken bij etk S km punr, slart en Íinish en op de eersie 4 km punten. Digilal clocks at every 5 km point, start and íinish and on the first 4 km points.

r,l},§ REG'STRATION:

MINIMUM LEEFTIJD/M INI M IIM AGE:

18iaar/18 years

SLUITINGSDATUM INSCHRIJV]NGEN/

15

R

EG I ST

RAï' O N D EAD LI N E:

febr. 1986/

Febr. 15 1986

MAX. AANTAL DEELNEMERS/

4.000

INSCHRIJFGELD I ENT RY FEE:

Nederlanders Í 35,Foreigners $ 17.50

BETALINGSWTJZE VOOR

Acceptgirokaart wordl toegezonden na ontvangst van uw inschrijÍÍormulier.

LIM'T ON NUMEER OFCOMPETIIOPS;

NEDERLANDEBS:


Lt,

Paula vonken uit Kliurnen daar beglnt het feest mee op de 23e Januari.op de 27e volgt Andrd Roumen en daarna het vliegend hert Annelles van Dijk op de 30e.Daags daarna Ed Vljgen en wle komt d,an??????1.? even kljken.Een lief leuk aardlgrvrolljk beschelden behulpzaam en vlljtlg melsJe.Ik hoef het eigenlÍjk nauwelljks te noemen.Jullle weten het a11emaa1 alrjulst:Henriëtte van Wersch.De datum?o Ja de 3e februarl. Wim Meuffels wordt VeÈeraan lB op de lOe en de aanvoerst.er van de groep u1È Nuth de lle.Jeanny Sormany. Dan een jonge telgrRoel Maessen uit. Klimnen rZoon van Martha en Al.Hij vlert het op de l3e.Dan Fred Messlng de I4e rnet onze hooftralner tlim v.d. Llnden op l8 februarL.Merkwaardig dat l.Ilrn ook waterman ls, hlj heeft elgenlijk meer$eg varr g§. loopman, maar dat is geen sterrenbeeld en dat kunnen wlJ hen niet aandoen.Zelfs een hoofdtrainer heeft een beetJe liefde nodlg.Wie slult de rlj??NatuurliJk weer een Joep en wel op de 19e. llelke Joep?? Even kijken,Joep. ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTU daar komt dle!Verreck.

Tot slot de VISSEN van 2l-2 tot. " "'L'i j gaan maar tot begin maart. Marcel Kortman voert de lijst aan op 2I-2 en aanslultend medlsch student Rob Riksen de 23e.plerre Muyrers (de man met de 3 vrouwen.Weet U het nog van die vakantiekaart?) volgt op de 25e en een dag later Tlny SEarmans.Dan komt Fred scrating die ook veÈeraan lb wordt op de 27e.Even klJken wat over hun blorythme geschreven staat.De manneltJke vis verdraagt het niet gedomineerd te worden. De vrouweltjke jui.st wel.Laat men de mannelljke vls in de waan dat hlJ de baas isrdan heb Je er een spierinkJe aan.Zo nletrdan wordt het weer een snoek dle nlet aan de haak geslagen wll worden.AnderziJds houden alle vissen van de liefderdaarom zljn er ook zoveel vissen.Dat geldt ook voor lJlel Vonken op l-3, Albert Baar de 12e maart.Hier even een pauze. Van deze vls wll lk de jaarringen even tellen. l.lelgeteld 50, dus een ABRAHAMVIS.VooT belde laatsten kan nog voorspeld worden dat zlJ ook op het intierne gebled nog nLet ulÈgeleerd hoeven te zljn. U kunt Uw leven nog steeds meer in positleve zln ombuigen totdat......... Ja hoever dat weet lk ook nLet. Dat zlen wij de volgende keer alweer.


r5 VAII DB BH)AKTIE @II}ífSSIE.

WIJ hebben op ons vorige clubblad geen konmentaar gekregen, alleen naar lof.I{e dachten.eerat dat nog nlemand trÀt cruuuóet-

Je gelezen had.Maar onderzoek van NïpO en de Rode llaan bevestlgen dat 997. var. alle srB-ers ons clubboekJe van bulten kennen.Het ls natuurlijk moeilijk om na een goede uiÈgave actueel te bllJven.Toch is dat weer zo.Zolang er van de leden en hulsgenotèn ingezonden stukken bliJven kouen, is ons clubboekJe levendLg en actueel. Denk er aan, voor het volgende clubboekje levert U kopy in vooR 13 TEBRUAnI 1986.

A propos 1986t t !. Beste vrlendenrlezers en hulsgenotenl wensr U al1en PRETTIGE KERSTDAGEN en een Gelukklg én Voorspoedlg NIEIMJAAR. Deze wensen worden onderstreept door het Bestuur van srB


L6

Uit de besf uursvergodering WINDPAKKEN.

Dankzij sponsorlng van enkele zakenlieden wordt ons de mogelijkheid geboden voor een redelljke eigen bijdrage van f 100100 voor een grote groep STB-ers een windpak te kopen. Het gaat om een wlndpak (Jas en broek) van uitstekende -door leden reeds uÍtgeteste- kwalttett.De srB clubkleuren zljn toegepast alsook het bekende lopersvlgnet.Op de rugzljde komt dan reclame van de sponsor.Gezien de vroege start van de marathontraining werd al een groepje sporters benaderd.rn totaal kunnen wlj 60 man van dienst zijn.passen alsmede betalen is een eenmallge zaak dle loopt deze keer geheel via Fred StraÈlng. SPONSORING.

Het bestuur heeft ten aanzlen van sponsoring vaste regels opgesteld die voor de toekomst gehant.eerd worden in onze vereniging.Deze regels sluiten aan bij de richtlijnen van ons HUISHOUDELIJK REGELEMENT.Deze regels ztJn: Iedere vorm van sponsoring,hetzij door kledingratt.ributen of hoe dan ook, moet in eerste lnstantle steeds aan het bestuur

worden voorgelegd. Er wordt dan nagegaan watl)de sponsor hlermee wll bereí.kenren 2)wat heeft de verenlglng hler voor voordelen aan. Indlen dit posltlef ts voor beÍde partljen dan gelden de volgende voorwaarden: a)De CLUBKLEUREN dlenen gebrulkt te worden. b)Een zo groot mogellJke doelgroep moet berelkt worden. c)Verhouding sponsorbljdrage en eigen bljdrage moet in een redelljke verhoudlng staan. d)De kwallteit van het voorgestelde noet ultgetesÈ en gegarandeerd worden. e)Op alle kleding of onderdelen daarvan moet het STB-vlgnet

zichtbaar blijven.

f)BesÈe11lng resp. betallng vla de penningmeester. CLUBWEDSTRIJD TENUE.

Zle ook elders ln dit boekje STB clubkleding. Het bestuur heefÈ besloten een nieuwe parÈlj STB-singleÈs in voorraad te gaan houden.Het ls overbodlg te verrielden dat l


!

h9! draeen van de eigen clubkleding -zonder reklarne_ brj offÍciële lredstrljden verplichr is.De verantwoordelÍjkh;id I1gt steeds blj de persoon zelf. HUI SHOUDELIJK REGELE}IENT.

Enkele exemplaren van statuten arsook hulshouderlJk regelement, llggen steeds Eer inzage btJ het secretariaaÈ yan Rob Bolk"Op verzoek zal hlj her EljdeliJk rer beschlkk{ng stellen aan STB-leden. DEELNAME MARATHON ROÏTERDAM.

De organlstaÈ1e laat niet toe dat er colrectref rngeschreven kan worden ví-a wedstrlJdsekretarlaÈen persoónlijk 'o.a.er.o, ,.o"g Ín telnschrlJven.Vreemd! t .HeÈ is echter van belang schriJven orndat er een llmlet is lngevoerd voor deelneming tot maxlmaar 4000 personen.rnschrijvlng sluÍt febr. of bij 4000 deelnemers.open inschriJvitg.Ig aprrr15 g6 vlndt de marathon plaats. Zíe ook elders in de clubboekJe. MNLEG COOPERBMN.

rn het bestuur werd besproken dat bij de tratnrngsaccomodatle eigenllJk een sclrullhut gewenst/resp noodzakellJk ia. Een ontwerpschets werd besproken welke inmrddels ook door

het recreatleschap is goedgekeurd.rn totaal hebben wlJ op dlt moment nog, 11000100 nodlg om her karwel af te maken. Er ls een eenmalige startsubsldle aangevraagd blJ de GemeenÈe Landgraaf van .f 7.000100 De resÈ kan àe verfntglng nog opbrengenrzlJ heE dan door afslultlng van e"r, Ierl.rg.I{1j dachten er goed aan .e doen, ook onze reden van dezà g"iug..,held 1n kennls te moeten sÈellen.Voor de goede orde zij vermeldtrdat deze bedragen alleen gelden voor materlaarkosten en nlet voor werkuren.rndlen daÈ erblJ komt moet men er nog een nulletje meer achter genoemde bedragen staan en de kommg verschulft dan automatlsch.Eveneens zlJ vermeldt dat wlJ vernamen dat er 1n 1986 gemeenteraadsverkiezLngen zlJn.

Kon op

STB

cl's, er is r,lcrk aan de Cooperbaiin I jl

z7


oa

NIEUWE LEDEN.

Er hebben zich voor de sluitÍngsdaÈa van l december geen §TB-leden bedankt.Als nleurà l"d"r, melden zlch: Anja PirsonrEllen BoersrFrank LindersrKarina Hensgensrlvo BerdenrMla en Nol pagenrKees Hoven, Zus Jorlssen en yvonne l.Iim Beckers.

en

Als donateurlld Herman Rutten.Als gezinsleden verder nog belde zonen Mark en Jos HoubÍers en eveneens als gezlnsrid oudste zoon Martln van l[ia en Jo van Rooy.Tevens besloten dede navolgende deelnemers van de vroegere langlaufgroep tot het STB lÍdmaatschap over re gaan:JosÈ en FriIs faJtngrlily van Dommelen en Thea Mewlssen-Geevers. }Jlj heten allcnleulre leden van hart.e welkom binnen onze club en veel genoegen in de beweglngssport. Vergeet U uw adres- of andere wijzlging dle belangriJk is voor de verenlgLng nlet door te geven àan de sekretarrs? Bedankt alvast zegt Rob Bolk.Gaarne nleuw adres doorgeven: Luuk Kllnkers en paul van Hameren.

a>e


ÏRITITIER§ ET TOPER§ OPEETEÍIII

dI Y

29

ST}-TRAININGEN.

Als men lets nieuws beglnt in een grore groePrkomt. dat meestal voort ult de wens van enkele acEieven.Zo ook de nleuwe traini-ngen voor Crossersrduurlopers en trimmers. Laat ons beglnnen bij de ZONDAGMORGENTMINING vanaf de Cooperbaan in de Brunssummerhelde. Starttijd 9.45 uur.DaE gaad goed.Er zljn meerdere groepen zodat ledereen aan zljn Erekken kan komen. l'Íen maakt zelf de keuze of men I uur wll razen, joggen of zelfs wandelen. Een grote groep van de TCN doet ook mee.Enthousiast zijn dezer spor[ersrdat zij zelfs een applausje geven na afloop. Daarbij zou het applaus eigenlljk door de begeleiders Segeven moeten worden, wantTcN 6o"1 verschrikkelljk hun best. Wat vooral leuk bij de TCN-ers is:dat zlj in grote getale kinderen meebrengen. Een echte happening. De duurlooptrainingen (vanaf Jo Eyck) op Maandag en Vrijdagavond worden bezochE door zorn 5 Eot I0 personen. Er wordc steeds gelopen van 18.30 uur EoE 20.00 uur. Nlet langer.Dus Ehuis hoeft zich niemand ongerust te maken.

De crosstraining op Dinsdagavond (Parkeerplaats Zeekoulen) sÈart 19.00 uur geniet ook veel belangsEelllng.Deze training wordt bezocht door I0 a 15 personenrdus dat gaat ook

ults[ekend.Voor de vrljdagavond gaat deze Craining vervallen enwel om 2 redenen:l) De zaterdagbaanËralnlng is Ee snel achÈereenvolgend en 2) er zlJn nogal wat wedstrijden ln het weekendrsaar men zlch voor wil sparen.Dus: Geen extra crosstrainlng meer op vrijdagavond. Tot slot: aan de ,cenErale Eralningen op lJoensdagavond vanaf Draf- en Renbaan alsook op zaEerdagmlddag 1s aan belangstelllng niet te klagen.Deze b1ljft dus zoals vanouds.


3c.r

iets over het in aantocht zijnde MAMTHONSEIZOEN l986.Wij prikken op deelneming in Rotterdam op l9 april. Dat betekent dat wlj in januarl al moeEen startten meÈ de Dan nog

opbouu/t.

rainingen

Het bestuur alsook onze trainer I{rH nodígt de -deelnenenden aan heE tralnlngsmaraÈhon-selzoen 1986 uit voor het. bljwonen van een bespreklng op DONDERDAG 9 JAIIUARI on 2O.OO uur. Plaats:Xantine TCN te Nieunenhagen, aast de Cooperbaan SïB


S.T.B. I}I

3

IJERSIIU.

sourqlge ln het buitenland verbliJvende mensenrproduceren gezette ttJden een rondzendbrlef om de thulsverbliJvende kennlssen te inforneren omtrent. hun belevenlssen.

op

Beschouw dlt stukJe dan ook maar als zolet,B. we wonen nu tl Jaar ln Leersum.M.[. de eerste maanden vond Tlneke'het allemaal erg tegenvallen.De vrlendeliJkherd van de Llmburgers had plaats gemaakt voor een wat sÈugger karakter van de Utrechters.Langzamerhand Ls door Itaktivitelten bultenshulsrr meer sociaal conÈact ontstaan. Paps had het rnlnder problernatischrdoordaE vanaf de le dag

,gewerktrt werd.werk houdt in:revalidatl-e-arts ln het Militalr RevalÍdatte Centrtrn ln Doornrsaar overlgens vrlJwel geen nlltairen komen, naar alleen burgers.Naast het werk is voldoende tlJd tot sporten.VrlJwel elke dag loop ik, tussen de nlddag, met 2 andere werkers in het ÈÍRC.Daarnaast doen we 2x per week Lntervaltraining( lxkorÈe afstanden en lx langere afstanden 1200-2000u).Gedurende I Jaar ben lk lld geweeat van AV He1las ln Utrecht.Echter de tralnlngen gaven toch nlet dat plezÍerrdat Ík ervan verwachtte.Daarnaàst ias de relsafetand (Leersum-Utrecht) te groot.Hler het eerete verschil net de srB.Gezelllg tralnen ls daar vervangen door zeer eerieus tralnenrmen praat alleen over wedst,riJden.Zelf had ik daar nÍet zorn behoefte aan.In een recent onderzoek van J.VosrlnspannÍngsfysloloogrbllJkt dat een merendeel van de rrtrimrnende mensenrr loopt voor de socl,ale kontakten en nlet voor gezondshelds of vernagerlngsaspecten.Voor nlJ geldt gezellÍgheld zeker. Bler drlnken na het lopen doen ze hler nlet.Daarnaast zwem lk vrijwel elek ochtend 1n Doornrschaats lx per week in Utrecht en cross op een flets door de bossen.prestaEí,es: |Marathon: 1.15.47(nov.85), Marathon Rotterdau r85: 2.52 u., l5km:0.53.47 uur. Dlt Jaar heb lk een aant.al trlathonts gedaan o.a. met een paar vrienden ult de buurt.De reusltaten waren niet onaardlg.l{at de prestatles betreft is heÈ heel redeliJk, alleen dè gezelllgheld van het gezamenliJk sporten zoale we dat bedreven 1n Zuld-Ltrnburgrdat is hler in veel mlndere mate.Itlat dat betreft, zou tk zà terug willen. Wat lk gezlen en gemerkt heb tiJdens de paar keer dat ik met Jull1e meeÈralnderls dat de intensitelt van de STB-tralnlngen toegenoflen is.Ju1l1e ziJn een echte aletlekverenlglng geworden. Ik hoop dat dlt nÍet ten kosten van de soclaLe band gaat.Wat dat betreft ls Hellas voor mlJn gevoel een slecht voorbeeld.lleÈ zlJn allemaal elnzelgàngers,


32

Toch a1s lk terug konrwat betrefÈ werk, dan zou lk zeker weer bÍJ Jullle tralnen.(noot mans: en wlj w66r 3x per week alleen eÈen en wachten oet een koude prakrzeker??) Een aant,al lopen dle mogelijk voor jull1e interessanÈ zÍjn en JaarllJks terugkeren:de slulzenloop(afgelopen jaar een LÍmburgse aangelegenhetd) : de VallelLoop (2lkm.) rde zwaarste I marathon van Nederland(tt1; l en f/l marathon van Utrecht (mool parkours); wlnter tri-athlon in Utrecht (schaatsen, fletsen en lopen); en Ublno I marathon Renswoude. Mochten Jullie ln de buurÈ zljn, dan hoop lk dat Jullie

langs

komen!

t

Tevens wil tk aan dlt. verhaal nog een t.oevoeglng geven, \,rat betreft heÈ artikel van Hans Ypma, over Ergometrie. De V0, max, dle bepaald rvordt tijdens een lnspanningstestris een b6trekÉeliJke i.raarde, die afËankelijk ls ïan eeí grooi aantal factoren.Het wil dus helemaal nlet zeggenrdat a1s blj een herhallngstest (b.v. na een I jaar) een VO, ,r*. Iaser ls dan de vorLge keer, dus ook de conditei sleöhter 1s." 81j onbekendheid hiermee, kan een totaal onnodlge verhoglng van tralnlngs lntensitelt optreden.De VO, max. moe. beschouwd worden i-n relatie met de verriöht,e tralnlng en de test omsEandigheden.Daarnaast. geeft Hans terecht aan dat psyche en technlek zo belangrijk ziJn.Tot slot: ik hoop Jullie eens hLer l-n Leersum te zien, maar 1n iedergeval zie ik jullie biJ de ltinterlauf 1n Aken en bíj de Kapellerbosloop.(Ik waarschuw Jo Eyck en Jo Simons dus blj dezen).

Groeten Leo de Hartog

l{ans bent

r

...: Loo, a1s ;e l,jer ;:ra;

je. gz"-n t. 1:yiy1op.

I'1a-'"r


.3j CROSSSEIZOEN

Het cross-seizoen 1s ln volle gang.Hier enlge lmpressies over het begln van dat selzoen. CrossdebuuE van Jan Ploee

rt van de SneIIe Sprong cross stond, rras er sprake van een dubbele primeur.Jan nam voortt eerst. deel aan een cross.Bovendien startte hij bij de Jongens-Arhet.geen betekende daf er voor I t eerst een STB-er ln die klasse aanwezig was. De wedstrijd verllep goed.Door gebrek aan ervaring gaf Jan lets teveel in de beginfase en moest dat de laatste ronde bekopen.Toch hras een vijfde plaat.s zijn deel.De Kempencrosse en de Enclbergloop waren nog succesvoller.Door belde a1s vierde te finishen in een sterk lopersveldrli.et Jan weten dat ze ook meE een STB-debutant rekening moesten houden.profÍciaÈ Jan! . irot o ;

voor de 4 srB-ers de openin[ van het cross-seizoen.Vooral ons wedstrijddames-duo Threa en AnnelÍes moesten wennen. Het ls dan ook een grote (snelre?) sprong van 42 kilometer naar 2500 meter. Bij de start verloren belden kostbare meEersrdte met veel moeiEe moesten worden terruggev/onnen op de drasslge paden"Toch wist Trea zlch naar een tweede plaals te spoeden.Patty Hameleers(swift) bleef onbereikbaar,terwijl Elke otermann (AV I,Ieert) derde werd.Eveneens een voordlensteltjke zevende plaats voor Annerles in dlt sterk en druk bezet deelnemersveld,Blj de heren liep niet alleen Tonnle Dirks (wÍnnaar) mee, naar ook de van een bressure herstellende

Ton.

Starmans.


3ti Kempencross . I 7- I l-85 . Veldhoven Wederom een vlerkopplge STB-afvaardiging.Vooral onze dames

(Ja, die r.reer....) bleken goed í.n vorm.Ze waren vasÈbesloten zlch nlet weer door de erg snelle st.art te laten

om

verrassen.ZlJ stornden dan ook aan de kop van de meute het brede startwelland (Belgisehe crossstart) af.Trea heeft dle posltle ereten te behouden en kwam met een voorsprong van rulm 50 EeÈer als eeïEÏË-àames over de meet.ZtJ llet gerenomeerde Loopsters als E1ke Otermann(AV Weert) rAnnle Rlndt (PSV) en Corrle Kelzers (AV Weert) ver achteÈ zÍ.ch. Ook Annelles weerde zlch dapper en wist een fraale zesde plaats uit de wacht te slepen.Blj de heren won Mlchel Franssen (Unltas), voor Rene Stam (Sprtnt) en T. van lloessel ( At Í 1la ) . Wln v. d . Llnden rrdraaiderr nleÈ best en moesE genoegen nemen Eet een 37e plaats. SinÈ Nicoolaaseross. l-t2-85. He Ehu Veel STB-ers waren present op heÈ mooLe parkoers te heythuysen.Veel concurenten ook.Dit laatsÈe geldt l-n ieder geval voor de heren.De reglonale top tras aanlrezlg.Onze mannen hadden daar veel moeLte mee.Roger Jaspers won de 8 km voor Jack v. Bladel en Marcel de Veen.I.Ilm v.d. Llnden werd 32erHarrLe Ramaeckers 3TerFred Plerlk 43erlvo Berden 44e(een goed resultaaÈ na lange afwezÍgheld)Ton Starmans 55e en Frans Plerlk 58e.In tegenstellelng tot vorig jaar (Annie van Stlphout HAC) en Janlne v.d. Bolt (Aeh.Top) was de anl-mo blJ de dames natlg.De overwLnnlng was voor echtegenote Trea. Alleen Joan ilerx kon haar de eerst.e kllometer volgen, maar moest ultelndelÍJk een 200m prljsgeven op 3km.Derde werd Carln Sneets.Annel-í,es kon d.o.V. een fg-}le elndspur! (Ja ,Ja) de

vtJfde plaats STB

veroverÈ

Lnnemen.

Dul sburg

streek als her RuhrgebÍed uet zÍJn mlljoenen lnwoners een loopevenement organLseertrkun Je

ffi(w)olkte

rekenen op een voldoende aantaL deelnemers.Maar llefst 530 loopfanatenrwaarond,et 42 damesrstonden op 10 nov. J.1. B8o de start van de DLV-lauf ttRund um den BLegerpark". Tlen kllometers moesten worden afgelegd op een vlak maar erg bochtig parkoers.Ook de stormachttge wind maakte de omstandlgheden verre van ldeaal.Toch presteerden de STB-ers (zlJ waren overLgens de enige bultenlanders) zeer goed. Dlt tot groot genoegen van organÍsator HuberÈ Kwapp.ÍJl,m v.d. Llnden finishte als elfde tn 35.40.HJ1J.werd derde 1n de lt30-klasse.Ton Staruans herstelt langzaam maar zeker en wlst in de ff]O-klasaen een 16e plaats te behalen ln 38.58 nln. Glel KlelJkers llep ln de M40-k1assèn en fÍnlshte als 3le ln de fraale tlJd van 42.31 mln.Bovenstadnde tltel had


TV RADTt]

15ffi m

l-

E

\t3

t -

6.

E

R{V/I

R.

,v/

F

R{ tl

kw**[ËH#rsie VERTICHTING NOOIG? MAAK EEil ATSPRAAK

KASIEELLMII Bl

H

EEBtEil. ïelc íoon : 04 5-72 0 036

!

E


56 CLUBK,EDINC

S.T.B.

I{edstrl jdshirt Lichtblauw met vlgnet , 3oro0 Binnenkort

{m

voomaad

I

WedstrtJdshort,

Donkerblauw met blnnenbroekJe Aan te beveLen: Adldas sPrlnÈer marineblauw.

Blj Jos BretJrHoensbroek en Wilua Slttard in voorraad. ,35,00 T.-Shlrt

1q

in

Donkerblauw 17,00

f

2 kleuren

STB sweater Eet rugreklame f 16,50

(

Rusman,

Nog enkele maten ln voor-

raad

bij Jo

EYck)

Maten: l.l + s

( Nog diverse maten Ln voorraad btJ Jo EYck)

ï( À Nog ca 20 broeken

,'\)

i\t

r

tit

STB

clubbroek

,e8,50

met maten op (vla een brlefJe) .aan het Eyck.WedstrlJdehirts moeten ln partlJen van

Geef Ury be s tell-lng

adre É

n Jo

in voorraad.

mlnl maal I 0 stuks besteld worden.


37

elgenllJk net zo goed kunnen luiden:Frau AntJe veroverE Duisburg.ons damesduo riet de duiEse concurentle ver achter zlch.Trea werd eerste dame in 3g.32(npr) en Anneries werd tweede 1n 41.27 mln.Er werd dan ook een kleln Limburgs feestJe gevierd, waarbij Giel Kleljkers ultblonk ln heE

leggen van kontakten met onze duiÈse loopvrienden van is een herhaling/uitwissellng een goed idee.Tot slot een kompllment voor de organisatie. ASV Dulsburg.Misschien

Meerser Maasloop B-12-95

Eenmaal @r kreine dorpje Meers, dat tussen de Maas en het JulÍanakarÈal ligr ingeklemd,uii van de lopers/loopsters.Het 5-jarrg iuLireum werd gevierd mer een record aantal deelnemers van zorn 500 deernàmers.Dit jaar was de loop voor het. eerst een officiele KNAU_loop.De omstandigheden waren dlrmaat bi-jzonder goed:heldei (nier te koud)weerrmooi parkoers,veel (sÈerke) dàeInemers.De eerste drie op de 5r2 km waren Hugo Kusters (Unltas) in 16.21,Cer Lemmens (unltas) en Berry parada (uniras).Fred pierik riep zeer voordlensteliJk en werd loe in L7.42. ook op de i0 kà waren de at.leten van unltas Heer en meesEer(es).Ad Diederen werd eerste (l0r4l«n in 32.42). John vaessen tweede en Roger Kllngensteln derde.Jan Hoven riep eveneens zeer sterk en werd vijfde in 34.Z3.Andere STB-ers.2I Wim v.d. Llndenr3le Harrle Ramaeckersr43 Harrie Crijns,73 Ton Starmans,T4 Ivo Berdenr94 Joep Smeetsrl0l paul van Hamerenrllg Kees Hoven,l23 John Smeets,l4l Frans pierik,Ig6 Huub Neelis.Bij de dames werd favorlete WiLna Rusman (Unitas) winnares 36.27.trea v.d. Llnden liep (naar eigen zeggen) een slechte wedsÈrljdruaar werd toch Èweede voor Marlies Schillings (Unitas).OpgemerkE dÍent. t.e worden dat na de naam UnlÈasrsteeds de naam STB opduikt. En zo hoort het ook, nÍeEwaar?

?

tJlm

v.d. Linden


iB

a IIIGEZOTIDEN DOOR GER EÀHERS ONZE GLUBRE@RDEOUDBR OP DB

TIARAIuON.

MLJn

wedsrrlJd.Mel

1985

jaar met velerlei blessures waardoor lopen vaak nieÈ en soms wel mogeltJk was traden elnd 1984 opnerkelljke

Na een

verbeterlngen op.Mljn gevoelige achÍllespezen konden d.m.v. iJskoellngen en veel rekoefeningen op een aanvaardbaar plJn niveau gehouden worden en kon ik regelmatig tri.mnen.Voorzlchtlg begon lk net de trainingsopbouw en al spoedlg begon de marathon mlJn gedachten alweer bezlg te houden.Zonder noemenswaardlge blessures kon lk de trainingskllometers opvoeren t.ot 100 per week.Deelname aan de marathon van Frankfgrt begon tot de mogeliJkheden te behoren en serl-euze aanpak werd nu gewenst.Ik stelde een trainingsschema voor l2 weken op dat bestond ult cycllsch Èralnenrontspannenrduurlopen en ptttige fartlek en intervaltralnlngen ln de hel(gemlddeld ca 130 kn p.week) Ook wedstrlJden stonden op het programma, maar die zou ik louter a1s testen beschouwen.(Tengevolge van een paar llchÈe blessures htel"d 1k het schema nlet altljd aan). MÍjn eerste heroptreden vond 1n lluchem Starnmeln plaats;lk llep daar de 25 km ln I uur 34 nln.(gepland had 1k 19 mln. per 5 km)Door de testtedstrlJden (steeds op een van te voren vastgesteld schema) werd duideliJk dat 1k t.o.v. 1983 een aanzlenlLJke voorultgang geboekt had. lbee weken voor Frankfurt was lk ln topvormrll-ep ln Geleen de I narathon in 1.12.46 en stelde mLJn uarathonschema op 2.36 af.0p 19 rnel was het dan zover.Om 9.10 uur klonk het startschoÈ en anderhalve minuut (90 sec) later kon 1k over de startstreep stappen(nijn naaste medelopers vonden het nodig om naar


39 Emlel Zatopek Èe zwaalen.).Hlerna volgde een l5 kilometer lange worsteling voorblj rljen lopersrsraarvan 1k mij ook nu nog steeds afvraag hoe het mogelljk ls dat dle allenaal voor mij nochten starten.Het verlles op het schema liep langzaam Èerug en na de eerete helft had 1k nog maar 17 seconden achterstand (l.lB.17) over de eerste 2l,lkrn)Vanaf dat moment kon lk voor het eerst mlJn eigen rltme gaan lopen en kwauen de 5km tussenÈijden in de buurt van de lB minuten.Eindelijk kon ik ook aandachE besteden aan de omgevlng en bemerkte lk dat het vrouwelljk.schoon dat ik passeerde steeds befaamder van naan werd.Door de helling voor heÈ viaduct bij 38 ku werd ik hardhandlg uit hemelse sferen gerukt.De brandstoftank begon leeg te rakenrhet rltme stokterde soeplesse verdween en het werd vanaf dat moment knokken met de blik op onelndlg.l'let 2.34.17 kwaru 1k (met een prachE van een achillespeesonÈsteklng) als 249ste over de eindstreep,maar net aIs díe 7296 anderen voelde ik me een beetje wlnnaar. Ger

...1) Íi",Je,, iltt

ïít«lt

It(tl"err rrt ltll*ul ,r," /r"l ,,.,"1 uttltrttt.

s*n1a 'tt7"/,

")a"h

S"Aou{nr

geven elkaar het ,,Ja-woord" op zateÍdag 22 lebruati 1986 om 15.30 uur in de H. Barbarakerk te Schaesberg (Kakert)

Hamers


\o

TET§IB!T![itE!!E8

DAÏUII

1{AAIí/AFSïAIID

PLAAϧ

lle 6illrrlher Crosslauf 4-l-86 Gillrath I - l5tr ïrillooP 4-t-86 Sint Joost Carrelcoss 5-l-86 Beet luidtled.Crosshenpioenschappen t2-t-86 Uden Íe-l-86 Egmnd ran lee l/2 llarathon l2-l-8ó Hegthugzen lÍlal ll2 rara[hon l(ranebroelerlrirlopen l2-l-86 Echt 4e llintertrinloop Unitas t9-l-86 Geleen l0 en 25 lr e6-l-86 llegberg §uestra-loop. l0lr 5e e6-l-86 Susl,eren J-1514 ÏrirlooP l-2-86 St. Joost jrost Abdi 2-e-86 l(erhrrde lOe Vlelcrtemoss 2-e-86 Venrag

8-2-8ó Uallenscrard t5-2-86 lluisburg l6-e-Bó Tindraat 2l-e-86 tleerl

AAIt,AilG

llltÍlRltAllE

t5.00 uuur

I I

15,00 uur

6I GI

12.00 uur

I

ll.0e lí.00

I

uur uur 10.30 uur [0.10 uur 10.00 uur 15.S0 uur

t3.50 uur

l0ta

15.0í uur 10.30 uur

ffi

;[ffi

2 februari el mrt l2:pril l9 apri I 27

ll

apri I

rei

25 rei

3l I

14

nei

juni juni

28 juni

deze

zrl

de

cel binnenlolen.

-il]'ffi

ffi Í-il-i íil:

----- ---

Apeldoorn Schoorl llaassluis Rotterdat Utrecht Anslerdat

2 augustus Hilversur 2 eugustus Groolebroel 30 13

augullus

:ePt,erber

2l septelber 28 sePtenber

Lisse

Aaersloort s-hertogenbosch Enschede

leet(bij llijnegen) 28 septeaber llordrechl

l(lrzienrveen 4 otl.oher l3 ollober Den Harg 19 ottober Sittrd 25 ottober §oesldijt

I I I GI

l=lnfomatie over deze loop t.e trijgen bij de uedstrijdselretarir. ll. v.d. Linden.ttr. A. Kugperutr. {í, Brunsrul.Ïel 045-2501ó9' loaende eelen

I

GI

5e llintertrirloop Unifrs Ijzerennan-bosloop

nffi

I GI

l(arnavalsross

GI=ïot op heden nog geen verdere inforrrtie belend,

I I I

luolle Eindhoven

Grouc{Frierlrnd} Etten leur


4t EASSELT NOPPEIJÍ}OP

en SNEEIJL'J, was de belangsteLling voor deelnenlng aan deze koppellloop zeer groot.Meer dan 50 koppel-s aan de startrhraarvan de STB l0 koppels(30 lopers vertegenwoordlgen).Het spannenste moment in deze wedstrÍjd Lras ongetwlJfeld het gevecht om de eersÈe plaats. Het sterkste STB-koppel Ger Hamers 15rWfun v.d. Linden 10, en Fred Plerlk 5kn gaven behoorlljk partlj. De klelne achterstand van Ger na 15 krl maakte Him meteen weer goed. BfJ kn 2 was hij weer in de kopgroep.Dit kostte hem zoveel kracht dat hlJ blj 6krn weer moest lossen.I'1et 41 sec. achterstand op nr I begon Fred Plerik aan de laaÈste 5 km. Dlrect achter hem(ca 6 sec) sEartte de beste loper van koppel 3.Het werd een lljf aan lljfgevecht voor de 2e en 3e plaats. De eerste plaats was nlet meer berelkbaar.De laatsEe 300 meter van Fred redde de eer van de 30 STB-ers volkomen. Met een knappe demarage over de besneeuwde grasstrook naast het gladde jaagpadrverraste hlj zljn rivaal en finlshre met een voorsprong van 2 meter.Spannend en goed georganlseerd. Onze STB-dames l'Íarie-IrenerAnnelles en MLa Pagen zorgden voor een le plaats. Gelukklg na afloop was ook het koppel onder de naam: Noolt eens prijs.Voor deze spltsvondige naam had de organlsatle lets extrars achter de hand. Over organisatle gesproken.Ondanks mLnder gunstig Íreer voor de toeschouhrers en evenzo voor de lopers(vooral de laatsten) was alles plekfiJn 1n orde . Ook de koffletafel en de prljsultrelklng.Bravo Guy VanndereiJken en Danny van Werden alsook alle madewerkers van de Bokrijklopersrde Sredelijke sportdlensÈ en de l.Iijksportraad Kurlngen.UlÈslagen: ONDANKS KOUDE-GLADIIEID

Ie 2e 3e 5e I le l9e 22e 25e 27e 29e 33e

1.41

"00 Dtepenbeke 1.43.14 ZZZZOEFFFF! ! !(Hamers,v.d. Llnden,Pierik) 1.43. 15 Beeldjes crossérs Waterloo. I"45,27 DE TEMPO BELTLEN(Ramaeckers,Pronk,FransPierik) I " 56. l3 DE BINGELBOYS( Danlels , Krist ,Vroemen) 2.O2.27 VLAAI'ISE PJUZEN( Bolk,v. Hameren,Bracken) 2.04" 15 JONGE LEEUI^IEN(Eyck,Essers,Fels)Samen 156 jr. 2.06.00 RACETEAM FORMI(v.Roolj,Dlngs,,No1 Pagen) 2,07 .29 de NAKOMERTJES(T.StarmansrN.RaevenrJ.Sormani) 20.08.38

2.lO.LZ

De VLIEGENDE HERTEN(M.Raeven,A.v.DÍjk,M.pagen NOOIT EENS PRIJS.(v.Hees,lJlerEs,J.Rldderbeks)


4?-

t,

"

aUÍi:N DÉ lN(i,EBouwoE \rEkt.E( OMTBREEKT

eR No6. A4,N...,..

l{ier zÍet

U onze geautonatiseer,le re,iaetie-t1'pist Jo Sirnons l-n actie. GEEWË

rutob-drlli Scfiaesberg. AÍrpàreslÍaat 18 t.o. dÍaf- en rerÈean.

rel. (X$3t4646

»frfríNlK§ KLEUR: BLAUWWII lllATEN: 6T/M 12 + 13 GEMCHT lN MAAT 9: 275GRAt''l V€RKOOPPBIJS: | 126 fi

ff Io.0mEnDB'[r

Nuth (bliMakro) Tel. o415-244242 Veldhoven, O.L. Vrouwendlik 12 Tsl. 0'10-531900 Manen, Eendrachtsweg I

Tel. O3173-1d171

t-

F r

lra.-rdcr

friryhdrrf ilr Erï.!. rhllrhr.


hs

TTINÏERI.NIT

T

5- I 2- 1985

Beste SportvriendenrGezlen het grote aantal nameldlngenrwas het zeker lonend geweest oo sauen met een bus te relzen vanui-t Heerlen. Voor 23 vooraanmeldingen konden wlj geen bus bestellen,dit werd dan te duur.Heren namelders het was lang genoeg tevoren bekend waarom dan niet op tijd opgeven?? Dus dan maar rleer een volgende keer beter hopen wij. De

Voorzitter.

Onderstaand volgen een X-aantal uitslagen zoals deze zeJ-f door Jo Simons geklokt ziJn.Deze zullen haast onmogelijk kunnen afwiJken v.d. uitslagenlijst.Helaas heb ik nlet alle personen gezlen.Deze worden de volgende keer vermeld. John Smeets I. 15.54 H. Crljns | .02.52 l.l . Marcus 1.17.30 B. Pronk r .03. 37 1 . 18.26 A. Baar H. Ramaeckers 1.04.15 L.2r.O2 H. Neelis H. Breuer I .06. r9 1.21.04 G. Knauf L. de HarEog 1.06.44 I .22.28 A. Maessen A. Vogely 1.07.09 J. v.d Hees 1.24.14 T. Starmans 1.08.08 1.25.35 P. Dings A. Lieberg r.08.37 H. Kouwenberg I .28.06 Th. Schmel ts I .08 . 58 r.28.28 S. Rí.dderbekks L .O9 .29 N. Pagen I .30.05 J. Smeets H. Ypma 1. 1l ,0r P. Muyrers P. Starmans 1.30.34 I .11 .26 H. Bracken 1.30.34 W. Staruans l. 12.43 1.13.46 H. Prevoo I.14.13 A. v.Di jk 5e Dame W5 klasse M. Raeven I . 16.21 2e Dame I'I40 klasse A1len van harte proflclat net heE behaalde succes. Rest nog te vertellen daÈ de weersomstandigheden niet al te best waren.Regen en glad en modderig.Men het ldee had dat de afstand langer was geworden ondanks feit de de berucht.e trapjes er nlet meer in zateÍL.En dat beide dames nog een $rorst gewonnen hebben dLe ze eventueel kunnen afhalen bij Jo Sinons.Voor het bestek zullen wlJ wel zorgen als de dames nu voor het brood en drank zorgen Ís alles in kannen en

krulken.


,4

ffi BEKENDMAKING AAN

I"AIIGIÀI'TEI{

ALLE STB-LEDEN EN HUISGENOTEN.

BiJ sneeuwval ln onze streek, ls er elke ZONDAGMORGEN

gelegenhetd

ZÀTERDAG- en

tot langlaufen'

VerErek:Cooperbaan/Kantine TCN 9.30 uur

Inst,ructle voor beginners is gratls: Voor Introducees

í 2'50 P.P. De LanglaufgroeP.

U KT'NT IÀ}IGIÀUTMÀTERIML cENTRt

KOPBN OP EIIREN

BIJ LIINGIJU'T-

UErN VBLD, EOHIíBRTERI{EG 5,BOENSBROEK-

GÀ EEI{S KIJKEII. BESLIST DE }IOEITE I{AARD.

W.USHHE[I urï

um.il0tff 8rnrff

uB0R

Rcparetle cn ondadtoud allc madrcn lnbouw rír s.talcc LPG.lnstalladct Vcrtoop nlctrwe an gebrulktc aulo's OtÉ*tal!.

ar@, Yat\u.Étg Íl.t*tal

',ívÉa ,qea ÈlurD.a

o.vra.


e sportrrri entlen, tlij ste}len ons aan U voor als een sportverenig"ing, waar het mogelijk is d"àt beginners en gevoralerale lopers, samen kunnen sporten met d.e geroutineerite wettstrijitlopers. Wij tloen niet aan de konventionel-e athletiek otr cle baan" Onze sportactivitel,ten zijn lIat men in ile volksmonrt noent tLe 'r DIItÍf,TOOPSPORTffi 'r. Voor de nederlanitse sportbonrt K.II.À.U heet atett Best

wegathletiek.

Bij onze Eroep is tte ttoel§tellLng rlat het meecloen belangrijker zijn rlan tle prestatie. Vermoed.elijk is ttit ook tle sportbéoefeníng tlie U wilt ts16EoD. Ís ilat zo, dlaD bent U welkom binnen onze g?oep. DeslcunrLige sportbegeleirlers staanr tot l},r teschikJclng. AIs enige eis steLlen Íijr ttat U zelf zorg draagt voor een medigcho keurlng vooraf. moet

Ons tralningsgebLed. lig:t in tle geheJ-e Oostelijke l,Íijnstreek, met a1s centrrrm het prachtige natuurgebied van de BRIÍNSS1JMUffiIíEIDE en ale §chÍrweltlse bossen. Binnenkort hebben wiJ *evens de leschlkking over een Cooperbaan. Onze

clubtralngen zijn al-s voLgt:

- Zondagmorgen (zoner) ( wlnter)

- Maandagavond (zomer) (

8.45 uur 9.45 uur

18.30 uur

winter ) 18.30 uur

(wlnter

)

21.30 uur

- Dinsdagavond

(zomer)

- lloensdagavond

(

zoner)

(

winÈer ) 18.30 uur

18.30 uur ( vinter ) 19.00 uur 18,30 uur

Tr

lmnen/ joggen/ duurlopen

in de Brunssunmerhelde.

Trefpunt :Parkeerplaats Schacht, Schachstraat te Nleurenhagen. (nablj Tennlspark T.C.N.),

Èlarathontraintng. l| t/m 3 uur.

Febr. t/m

okÈ.

DuurlooptraLnlng. l| uur. Nov. t/n Febr. zaaltraÍnlng. Flttnes- en skigymn.

Okt. t/n

l,trt .

BaanÈralning

in

Brunssuu.

Crosstrainlng voor wedstrl jdl.opers.

(Plaats ln overleg)

Duurlooptral.nlng. lI uur. ParkeerplaaÈs de Zeekoelen ln Brunssun.

Hrt. t/m Okt. - VriJdagavond

(zoner)

18.30 uur

(wlnter ) 18.30 uur

- Zaterdagmlddag (winter) 15.30 uur

(wlnter) 15.30

uur

Draf- en

Renbaan

Okt. tlr Urt.

te

Schaesberg.

Marathontralnlng. l| t/n 3 uur. I'ebr. t/m Okt. Duurlooptralnlng. l| uur. Okt- t/n Febr. Baantrainl-ng

okt. t/n Urt.

in Brunasw.

Rolskltralnlng (vgls afspraak)

okt. t/m Urt.

Hilt U mee, weten over otlze verenig{.ng, bel of §ohrtif naar onzs secretaris Bob 3o1k. fevens het adres voor inlevering/ aarrvragsl [Brr Uv inschri jf-f ormrller. Met sportieve groeten: teetuur ett leilen vÉn do SPORT- eN TRIMCII,B

BRTII{§SIJMI.TERIIETI}Eo


qffi -ffi

Sctraasberg, AmpÀíseksst'l 8 l.o. drní- e.r rorrb.aan. lel. O(C-314646

ETEYEM TWO.OIOEBOErIT Nulh (biiMakro) Íol. O45'244242 Vsldhoven, O.L. Vrouwondifi t2

ïel.

04O-53'190O

Vlanen. Eordrachlswog I Tel. O3473'76474

--- o7.l'.. lr&rnlcr

li :t-

lrtr+hrttrlt rllr EÍ#rla rrtrorSrhr'

Hutl gabroken, bal dan 04§-31í.413 Na t8.0O uur A4*3í3222 Vraag vrílbtllvend ofíerte aan' Gratls de*kundlg advles'

Voor etlo soortcn gltt

lt dn tr,|. nngawazcn t&ct

'GLAS-tltLooo . GLAS.IN-KOPEN . ALA§NEPAR'NE§

&

irf

rr^sa

O " f r,n,o*Rsa,Dn

§traparploÍn I 0, §cb*r,barg Frtt'&adtvl t : Jo<t* Jongenctraal 2

lF

STB Clubblad 1986 nr 1  
Advertisement