Page 1

Theo Schmeitz Gravenwes 56 647L VZ Ëygelshoven CLUBBLAD S:T.B lE JMRG. NR7

I

l'

SPOR'T- EN TRIMCTUB I]RUI'JSSUMMEI(HEIDE


ataaaa

\O -S \O \o c! c''l co c! co t.o c{No\F\c) ,{.f ö1 ,{rn

-{ c{ I §I llorlll lntn-Ílrl4 -f -ï -t cQ cQ

èl \o oo \O Fr .{§l (n Fa.l .tat .:( \:f, -t.f

Or

ooooo .....O.O.É oo

È{r{É{r{F{

oooooFo

j à t)

a

0)

E .11

.r{

O .oÉ .d

ào -g

a{ l.l

ÍrJ

Cg 'ÍE

o

E

,Liddul

* Ë

\fP(D Ë-

.r3, H§E

g.,Ë

-'r ..Í{ .' í fl, -o è0 ödF{ Y:

(,) É!

J o dl(J

r.E u't.E 2 3 !lË É L' öl'' co 'r hlÉ (,,p>l no .t§ o0

ao

4 J í) =

qrUÉ€ I1 rràJk r.- rJ c, o \O(A À

o È 3,S* J

zLV'H ï{^

E

ÍD trt I99 t,.

o EÉ tÏE'U L' -l fo p sgss ö t#§8 q-r

.+{ r.

t{r{

H-llJ@C.l

$r O $ É o Gt qr.È4 c, O +J tr É-i P d è0H ..{+, É I NO.rrA t{}"rÉ+r o,:l É o

oooo >(/)Àpq

l{

o'{

Ëo ,H

aO

tn X 's -$ \ï \o O \t . ti .1, o t{ O À >, H Y

r{ r-cn \o ,{^ cn É (s d -lO0 H O .o o Í{ qJ ö0 r)

ö0

O

A q, (Il

50

HF{FHH(aH OOÉ(). oal o o@(It o !É ö0ElHà0 o[r] 1.. t{ É H OO0,,OÉ> .oBo.oo (o.{,{ 6 O o${ àot{co (tl o§1 d o-f .É ><.tr O\oà oo oiÉ U) cÍr(n |.\ Ern .M-t <o{t<P(. () (d\oFI p - ró.Pl{ ipo\Nd o F\ \tr\.$ H cfi Fí ca \o o \o= rro à§J à t{.ou .r{

.C') o bOF Él\O.Fl 50O-d ö0 ^í r{ B o t{N-i orr{tn (U OrnM-o à o À< ! .e (,/[ tl{ É }{ Q . t O..{ OMaQ !t Cr.dOrJ à ö0O§ o è0 .r-r,!d 0D rÍ, Ë O .r{ .Í{ k (l ï,1 É Hfd O ^+j rt d É V.:a^rl (./| -{ É H r{ Jarioosd oo3Écau >. É{ 'r{ rr7 fr] {JO't, O El .o lr r.:P4()ihB

\o co O rn c.l .rn1§ É -ï

!

. àt{ i É O .cl .'lÉ Fl . E. > E t.F{O +JF.l .ÉB .r{ t{ ql +, O 1". O O 'n ..1 H rJ o

Ë -o !l

H }Z .\rll À §qt^ r{ A ro , r{ o I. FÍl . H u1 .. aÀ }{ 1, §t O .r{ +J Ja

G 'r, q

É

É qr

U) t{ O {r o O o É è0 É .r{ fi r ÉÉl. O ÈH. .a }. .ÉoH

Jl(U o È

O

P (,

k . o,

ol{O

qr.À

'OÉ 0, o> Ë O Od :l '. r{qrott

.tJ

c\ O O o É c{ b0 . É !O r{ -t. É É @(u c! À . l-. o \o > . . k É É. .{J Ja Orn p4or c: . Orr1 Èld H. OOr O-t IÉ O lr +,t É r ÉJA EO ZÉ ....

}1o ÉH dr{

+J-O

-{O+ri, EÀ Ë O Oo à.r{

\t I^ cn . t, ? . à t }( . H Ul à0 É r{ è0 .r{ É

at H O

r{rt qlí §,.r1à .r.r .rl f{ O AJ É È ^ +, Xt{(l, \.o C,

+r É .r-r.F{

.r{ t{ Í qt e) (o É f{ ql o.r-r .. qJ

'n

J{ '(u

O

rl

,D

\1

E

).

F{


Van achter

deredactietafet... Àan de inhoud van dit STB clubboekje werlten mee: het voltallige uitgebreide redactie-team. Dat zijn Bert GeurtenrHans Ypma, Wim Starnangr Jo SimonsrHelma Sta:mans, Fïed Strating en Jo 51rck. Yoor de ingezonden stukken zorgden d.eze teLr René Jcngen, Luc KlinkersrAnja tr)rck en Trea en vJi-m v.d.Linden. De ved-

e

strijclkalender is van

Op pagina ....... 2 Commentaar

1 415 6 7

V/i11em.

leest U: vori;; clubblad.

nieuws van de penningmeecter. 1 jaar STB ( ja.ar.,rergaclering) Uieuwe STB-trainingen.

Zaaltraining/Rolski -training.

Br11/12 ilstafette lceuppel door joep Smeets. 9/10r11 Z,íi rtie Cit clubboekje financierden. 1)/ 14 In gesprek meto.o.....r. ,,Jillem 1, STB-clubwetlstrijden in 8!-86 15 prograrnma marathons in nederland 86

16/19 familie sport-en speld.ag ( zeakamp) 2A/21 lioffietafel en koppelloop in Hasselt.

22 21/24 25 26 27 / 28 29 10 12 J\/15 16 ,7 18/

Verslag Koppelloop STB-ÀfCil\tT. .lrgometrie àoor Hans.

Wed.strijdkalend.er. Ctoss-4raining door Uim v.d.Linclen. *red st ri j d.uit slagen. In gesprek met .....,...Annemarie Werlstrijd.verslag door Lue. STB-CLIIB-KI,iil)IIIG.

Krachttraining.?? door Jo 0yck. Groeten uit Echternach. nog meer ui.t-sla5en.

19'rledstrijdreglement

fl,lÀ11.

Hoe krijg ik mijn clubboekje thuis???? Het volgende clubblad verschijnt d.e eerste week van januari 1985. Copy inleveren tot 1l Cecember.

41

De

laatste blarlzijde;

REDÀCTïI}-ADfiI1S:

írijgersbergln

11

16171 C:\ Schaesberg.


g

OO}+{ET|T,M,T OP CLUDBOEx.'B

Lagen

6

l.lj even stl16taan b1J uw lopen, oaar ook bll het

lezen.

op paglna 29 stond er leL§ over sPortachoeneo en oP Pa81aa 32 over bleasures van de achlllea peea. A1 lezende aerkte lk dat Je achtllèepees bleseurea LunÈ voorkoraen door llchtgevende atrePen op Je schoenen. en de kudllÈe1È van de Bchoenen afhankellJk 1s van rekken en acrekken der pesen. Korto[: De artlkelen rrarea door elkaar gehaspeld. Na zorgvuldlg puzzelen kreeg enlg houvaÉt en kon het gepubl.lceerde toch nog enlgzine begrlJpen.

-

Het la heel eenvoudlg. Begln te lezen op paglna 29 en vervolgens 3O. §Prlng dan over oP pagtna 34 en 35, daarna terut osar pa8loa 32 eo op paglna 33 sr.Epel ;f olert

ls dsn het slot.

OoÈO{E}lTAl'x E}I

BETREFT:Clubblad

tEÀCtrIE OP:rIllGEZOl{DEll SÍllK.n

S.T.B. nr.

:Vlerdaagae

Onderwerp

anJe BYcL'

6

Nl JE€gen.

AlleréÉrst proflclar voor de vler S.T.B-ultlopers.

BIJ het lezen van het lvlerdaagae HarathonÍ-verslag van clubblad nr 6 Btootte Lk Dr.Jo bl1k op de l2de 21n.... H8ar lraÈ zelfg onze beste atleÈ€n ult de S-tak van de S.T.B. nog nlet hebben gepresteerd... .. Toen glng ElJn ex-t andelhart exira hard kloppenruanÈ 29 reep. 28 Jaar geleden (1956-1957) oocht echrí'Jver deze heÈ genoÈ hebben oE de NÍJoeegee Vlerdaagse 2x te oogen ultloPen alg 15 resp. 16 Jartge O.V.S.-er ln een geulddèld Èeopo van 7| uur.Dlt alles met een v6órbereldlng van 1000 wandel-

kll.ooetere, nlet ln sPorttenue naar... 1n overallrhelo

oet Btalen

gchoenen

neuzenl

en

II

H.a.B. zelfs een loper(k.u.-vreter) kan zlch beheergen oo een andere NoOIE sporÈ:gANDELEN, ult Èe oefencn. Sorry voor nljn t.euperanent Plet, oaar olJn t'kroonrr laat lk oe nlet afBLoÈen.Daf, neeEt nleÈ weg dat 1k graag uet de S.ï.8. heE kroonEje zou rlllen halen.(3x ultlopeo)

Vr. Gr. Xath.Sloons ( Tt

tttuÀI{DB.sl.AclroErïaxDvolLBÏlÀuiPEPpr4(xx)ooPf,ÍfJB.

Ë.À.1r. 999 Poor)

OOH!|EITAII.; BosetÈe. Leuk zorn

8rtlkel Ín ge8prek EeÈ........

!íaar 2 korreettea EoeE lk doorgeven, eo d8È las

AIr

U

ltr

Geok bent

geborerrlr dat nler 10 Gèlt rrant drt llgt

ergeoe andere.

t{ljn léon's beste DarathotrtlJd l.a 3.u03 alnuten ea 59 aec. eo dat ls beduidend beter da$ de Publllotle van 3uur eo 59 nln.

Noot redaktle: l)CooenÈaar Èerècht.C€ok le veel klelner dan Gent en Een spreekt er Lloburge. 2)Een verschil van 5ó olnuÈen 1r goed voor eea 60tn loop eo Rlét voor zorn naraÈhonneÈle van 42.t95o!


BESTE SPORIIIIENDEN

Hler een kleln berÍchtje van de penningmeester.

i

l,lees gerust

lk hoef geen geld. Ik zou Jullle het volgende wlllen vragen. Àls Je lets noet betalen wacht gewoon {e rekenÍng af. Het ls dus geen schande een rekenl-ng overhandlgd te krlJgen. MiJn streven 1s het on 4 keer per Jaar rekeningen uit te schrlJven, en uel ln Januari Aprl1 Jul1 en Oktober. Het llefsÈ heb lk dat de betaLingen zoveel mogeLlJk per bank of giro gaan. Voor alle dutdellJkheld nog eens onze rekenlngnutrmers ;

Postgiro 4915695 t.n.v Sport en Trlmclub Br Heide. (dus nlet Gert Wollersheirn) en NMB heerlen 67.28.45.202. Deklaraties svp rechtstreeks blJ de bron, Jo Eyek voor de kledlng. l{lllern v d Linden voor de lredstri jden. Mocht Je lets ontvangen hebben wat niet op de rekenlng vermeld staat (kljk ook naar de datum van dle rekenlng) dan hoor lk het graag. Gert Wollershelm.

Varr de PEÍIIII,IGMEE§IEL..

»;\

n n il

...

...

ii

t<

I

iq iY

\

v

ll'./

-1 -.,.

à oer lÍ€BS geru$t; ik hoef geen

gel-dl"

)r.

i I t-


I \

Hst èe?sts

verenigingsjaar

zlt er op.

JMRVERGÀDERING

S.T.B. OP 9

OKTOBBR

1985.

De opkomst van deze vergaderlng Í,ías zeer goed te noemen.Een van de voornaanste taken van het oPrlchtlngsbe§tuur 1§ ongetwljfeld wel gelreest, de start van deze nieuwe sp.Jrtverenlglng op een zodaatge wljze te doen verloPen, dat ledere vrÍje Èrimmer ult de vroegere perlode als StichÈing, ruimschoots de gelegenheld heeft gehad, te beklJken hoe B.€o8. zleh onEwlkkelde.

Sedert oprlehting De

grootste

ls het ledenaantal verdrlevoudlgd. ult de recreaÈleve sekEor.

aanrdas kwam

De S.T.B. heeft nu naast zijn statuÈen ook een huishoudel1jk regelenenÈ.[í.ernee kan zonel nu algook 1n de toekonst de vereniglng goed geleld worden. Het bestuur vao de S.T.B. 1s nu 7 personen sterk en voltal11g. De dlverse copmlsslee fljn goed beuand. Een van de belangrljkste taken ls de zorg voor een adeguaat eigen trefpunt, met een mlnlmale accomodatLe. Illervoor ls door de vergaderlng het flat, gegeven.

Verder kwau ter sprake, de weos van somlge leden om let,s tueer te doen aan de recreat,ieve sekÈor. Hier zal zeker aandacht aan worden besteed.


5 Een van onze leden maakte attent dat hlJ een agendapunt mlste waarin aandacht werd besteed aan geleverde cLubprestatles en wedstri.Jdkalender. Ook dat ts waar, maar al doende kan uen ook als bestuurder nog veel leren.

Alle

aanwezlge leden en ook diegenen welke zieh afgeneld hebben, danken wlj voor hun belàngste1llng en vooral voor hun grote opkornsÈ. op dle manler hadden ook de bestuursleden het gevoel, dat zlj het gehele Jaar nlet voor nlks voor onze S.T.B. gewerkt hebben.

Als nleuwe leden heten wlJ nog weLkon: Harrle BrackenrKees van E7k ,Harm van Goorrleo de Hartog, Lles HoogmoedrGtel KleljkersrMarcel Kortman, Astrld fuyk. Henrlette v.d. Llndenrpierre tiuyrérsrJan Floegrlody Rozema, Heln VeldrJos Raeven.

Vroernen,

Jo lJLerts rRLkl HendrlxrÈiarl.e-Irene

Leden welke wi11en overschriJven of een ander soort lldnaatschap weneen b.v. rnet starLlcentle e.d. moeten dlt ulterllJk doen voor l0 november 1985 en wel schrlftellJk btj onze verenlglnssekretarLs, Latere neldlngen kunnen nlet meer verwerkt, worden door de KNAU.

BesEuur S.T.B.

Rob BoIk met

zlJn led.en1ijrt....o..


(,

S.T. B.

rRAI N I Nc

EN

Beste §portvrienèent

De mogelijkhecten van trimmenl Joggingr èuurlopen

of

orossen ziJn ïeer aanmerkel-iik uitgeb:reicl voor het komentl.e winterseizoen.

isr de zontlagmorgentrainLng vanaf d'e parkeerplaats van d.e voormalige luchtschaoht te Nieuwenhagen. De betloeling van èeze trainiÏLg ttat eLke groepe:ring van beglnner tot superatleet h{srr aan zijn trekken kan kom€ro Hoe d.at in cle pralctiik gaat werken, moet nog b]-tiken ult cle belangstel.líng. In tegensteLLlng met tte afspraak tijttens de led.envergaclering is de starttijd om 0t.45 voor tle wlnterperiotle

§IEt lÍI

en voor de zomertt Jil' OBr{l uur

ie ookr cle CB0SStraining onder leièing van l{im v.c[ Linden. ELke Dlnsèag- on VriJtLag-avond' om 1t.0O uur vanaf d.e parkeerpLaata DE ZEU(OULEI{. Deze training is all-een in het rintarseizoen.

NImnil

Ls tevenst een d.uurLooptraLnlng elke maantLag- en Vríjrlagavond van 1 1/2 uur vanaf huj.e Jo §yok. §tart 18.30 Bigenl-ijk is alat heLemaal niet nieuw, al1een stopten wij lrroeger met deze trainingen ca eind septemler. Het was echter d-e wens van meerd.ere duurloopsporters on toch een trefpunt te bLijven houdenl zodoend.e op de bekentLe p}aats. NIIIUW

al cleze trainingen zuLt U zloh afvragen. Het antwoord is simpel. De vereniging groeit en groeit. De verscheidenheid' tussen prestatiesport Ls g3oot maar ook Ln tLe recreatieve groep is deze verscheiclenheicL groot. l{í.J moeten er steedg voor raken clat het voora]. mogeS.ijk moet blljven dle nieuwkomera en begianers goed op te vangen en te begeLeld.en.AnclerziJtIg moeten ook onze wedstriJcLBporterË aan hun treklcen lornnen komen. Het gehele soaLa van trainingsmogeliikheden staat aangegeven op cle omslag van ons olubblacl. Het bestuuro

t{aarom nu


+;

M TÀTIGLAUFEII

frÍrv8ss

m SKTGY'íN'STIEX

De zaaltraining begint op tnaanèag novembere { Trains3 Hein Velcl verwactt ons weer alien teru{Io Wij hebben cle gymzaal- ín rl.e l(akert te schaesberg weer ter beschikklngo

Ile trainingstiJtten in cl.e zaal. zíjn van 21.3O_ 22.3O uur. Deze training is toegankelijk voor aIle 1eclen en gezinsLed.en van d.e STB. Buiten het lldmaatschap is voor het meedoen aan d.eze zaaltraining, alsook rLe rolskitraiaÍng een bijd,rage van ï' 15r- p.p verschuldigÈ.. neze :5:1"" orJd-rage is v6or de kostenbestrijding van de sa,al_ afschri jving trainingsatri{utei, tàr"ioo"_ l":rr k9.19" oproep langlaufenl r zonod.ig een slokjo gliibe-wein bij koud. weeí. "i... Diegenen welke nog geen lid.maatschap hatLd.en bij on?:^y""9rriging kunnen dlit due aangaan voor het 3aar

1986. AanmelcLing via secretaríaat van STB. De-kosten ziJnl F 101- p.p of F !0r- voor het ge_ here geàin. uiteraarrr. k'nt u rr.an aan arre trainingen en sportevenementen van onze verenigÍ.ng d.eelnemen.

twijfelt oVer tteelneming aan deze kan hij gerust enkele keren zo meerloen zonder d.at cl,it kosten met zich neebrengt.

ALs-iemancL nog

traivltlg,

Dan nog iets, er bestaat cle mogeliJkheid voor een ekstra B0I§KI4RÀINIIIG op zaterdag mictclag. pralctikant van het CI0S wl} zich àaar gràrgEen voor lnzetten ornrl.at hlj praktljk moet d.oen ioor"zfjn schoolopleicLing. Dus bij vorcloencte belangsteriing naken wij hlerover vaste afspraken tijd.ens d.e zaal._

trainiag.

Het bestuur.


B

BSTATETÏEKNIIPPEL JOEP S}íEBTS.

Beste Sportvrlenden Alvorens nlj voor te stellen, wil lk van mlJn verwond blljk geven, over het felt dat llenk Schleffer ln het vorig nunmer schri.jft, dat hlj zljn hoofdhaar b1J nij laat verzorgen. Nou ls mijn vraag beste lezers, laat hlj dan ook nog ander haar verzorgen? (IÍlsschien blJ de thulskapper?)

Ik ben 40 Jaar en ruim 14 Jaar getrouwd met Lenle Coerver ult Kerkrade. We hebben tvee zoons van 10 en 12 jaar. MtJn beroep is herenkapper, aL 25 Jaar. De laatste lB Jaar hebben wlj een elgen salon. [.Iat de sport betreft, kom lk uit de voeÈbalwereld. Rond nljn 36e jaar kreeg lk plezler Ln her lopen. Eerst enkele rnaandJes met de ÍErnnen van Fuss-09 ln Waubach. In aprll 19Bl sloot Ík mtJ aan bÍJ S.T.B. IllJn eerste trdee loopjaartjes llep ik genlddeld 70 km per week, met de volgende persoonllJke besttlJden. 10 kn in 36.18 10 ern in 62.31 Winterlaufl.05.5l 25 kn in 1.39.47 Marathon 3.10.07 Ooor tlj&ebrek loop lk slnds 2 jaar nog maar ca 45 km per week. Zoals velen van Jullle loop lk on na een lange dagtaak te ontspannen. Dle dagen dat lk nlet ren, wandel Lk minstens een half uurtJe. Doe ik dlt nlet, dan bllJf lk de hele avond

Het lopen heeft natuurlljk nog meer voordelen en bracht en brengt nog steeds veranderingen ln mljn leven teweeg. Een van de merkwaardlgste dingen was, dat m{in bulkmaat af en rnlJn hartstocht toe nam. Overbodig, U te vertellen dat, Lenle voor l00Z achter mlJn lopen staat. Dtt geeft nlJ natuurllJk een bevredigend gevoel. Toch ls het lopen duurder dan ik gedacht had. Niet alleen de kledtng en het schoelsel ed, slnds lk ren ben lk lid van enkele aktlegroepen waar lk een biJdrage aan geef. BlJvoorbeeld de aktiegroep "Op de st,oep geen hondepoeprr. Daar ik zomers nogal luchtig gekleed trÍm, ben lk ook l1d van de groep rrBlÍjf van mrn lljf , l.rljftr.


I

EN t-

ICI(E]{ vo€nÍHoAAt vraa,rovrgsÍ.o

rl o.5.rtrr@ f

tcttEr{

Ie.v:

I|AASIÀtC}tt

a

l oaeloe.g 90 rol O.J.6?t5t5

i! :

stnARO

-- --'--,.5r--ii

Hf

-

!i!fl<=: -g1r,

ETECTBO TEGHI{ISGII BUBO

'

ffi.&.§iloevetaa&rs S

SI,OT AI,DEBOBOMÀil IIOEHSBBOEI( ÏEI,.2T{3BS w adrss v00r: Ilcht;kracht;on zwakstroom iurtallatlos.


lo

StukadoorsbedrijĂ? -!,

J.NIEVELSTEIN STUCADOORWERK SIERPLEISTERWERK

Dorpsstraat

91

BINGELRADE

Telefoon 04492-2183

Topproducten uit de hele werg]d,

winkelcentrunr d'r Bautsch, tussen Edah en Aldi


11

BIJ S.T.B kennen we diversa soorten tralnlng bv Bos-Baan-l{eg of Bergtralnlng. Maar, piobeert U eens de zg correctie-trainíng. U vraagt zleh natuurlljk af, is dlt 1eÈs nieuws? Nou, U beglnt te lopen op een correctle-parcour, bv Ln lleerlen.

winkelslultlng loopt

Na

U dan de OranJe Nassaustraat af en de Saroleastraat op en dan over de Promenade. Onder het lopen kijkt U veel in de etalage en verbetert Uw houdlng. Deze tralnlng heeft nog meer effect, als U geheel onverwacht ln de wlnkelrult kijkt en dan neE doen of U een vreemde bent. Natuurlljk moet U ook ln tegenovergesÈelde rlchtlng lopen, rdant, anders heeft U maar aan een kant plJn ln de nek. Die ptjn ls famllie van de pijn ln de nek dle U vroeger kreeg na heÈ stlekum vrljen ln een bospaadJe en dan steeds l1nks en rechts achterom keek of niemand Je betrapte.

Een nlet te verzwijgen aspect van het lopen ls het probLeen van loslopende honden, waarvan enkele het nlet kunnen laten een trLmmer achterna te gaan of een poging hlertoe te doen. Die dieren neem ik dit niet kwalljk, maar wel hun elgenaars, dle hun dler nlet onder controle hebben. Enige tijd geleden was lleruan Jakobs nog de klos. Mevrouw Ostlander was zo vriendellJk om Herman naar de dokter te brengen en naar huls t,e rtJden. De angst voor honden heb tk opgelopen op negenjarlge leeftljd. Een grote hond legde t.oen zlJn voorpoten op ulJn schouders, waarna lk sÈ1jf van angst dle hond zlJn gang llet gaan. Dlt was voor de hond en mlj een schokkende gebeurtenLs. MiJnslnziens heeft het houden van een hond ook vaak een soclale achtergrond , bv veel vrlje tljd, gemis aan gebondeheid en men kan er ook nog eens fllnk tegen schreeuwen en te keer gaan, líanÈ dat kan men ook nergena meer. Schreeuwt men teveel tegen zlJn baas, lrordt Je ontslagen. Tegen je vrouw, dan wordt het echtscheldlng . Schreeuw Je als een gek op straat, dan gaan ze met Je naar een inrlchÈlng. I'Íaar eerllJk gezegd, zoals lk het houden van honden beschrlJf, kun je het lopen net zo benaderen.

Volgens nijn psigoloog moet Ík mlJn angst voor loslopende honden nlet opkroppen, maar ulten. Dat doe lk en heb lk gedaan door een serle boeken over dlt probleen te schrlJven.


l?.

verkrtJgbaar blJ de erkende boekhandels lnde Benelux In llederland en Belgie onder de tltels: ttK{ppeYel op een lrarme Eelde!!, t'Geruis 1n het "tr.tikgewas'r de dames, het boek welk van onder de en speclaal vàor toonbank verkocht wordt met als tltel:rtrDe trlmster contra de DulÈse Staanderrr. Inllchtingen over dlt hondenras krlJgt U onder tel nr Ze

zLJn

045-4201r4.

In Duitsland komen de volgende boeken van niJ ult: ttDer zahnlose Rothweilerrl 'rBegegnungen ln Waldtr "Dobbermann-Schelsse l'Íanrr en nLet te vergeten mlJn bestseller. "Hunde.tlo1t thr ewig lebenr'? worden ze erg veel verkocht. Ik schriJf er onder de schullnaarn J.S. llosenschelsser, want lk loop er wel eens wedstrijden en wil dan blJ lnschrijvlngen nÍet herkend worden. ItlJn la,rBte wedstrijd was afgelopen wlnter ln Krefeld. onderweg hadden we door sneeuwval vertragLng. Ik stond nog voor de W C deur op rnlJn beurt te sachten Èoen het start,schot al klonk. Zenuwachtig rtep lk naar degene dle op de t{ C zat, tt BlEte schlessen Sie auf, man hat schon geschossen[. Groot was miJn verbazi-ng toen de wc deur open ging en de S.T.B-er Herman Jakobs te voorschlJn kwam. Deze wedstrlJd kwan lk praktlsch sauren over de streeP met een (wat, later bleek) Rotterdaqmer. Enkele meters achter de finisch zel lk hiJgend tegen hem:Ich btn fertig, lraarop hlj antwoorde:Ich bln elnundfertl'g.

In Dultsland

Nou clubgenoten, zo maakt men dus van alles mee. I'llJn opgedane ervaringen heb 1k U voorgeschoteld en hoop dat nog lang en met veel plezier kunnen sporten.

we

De estafette-knuppel geef lk door aan Pierre Starmans. Plerre? nou a1s er onder heE lopen af en toe erg serleus wordt gesproken over snelle tiJden en trainingsnethoden dan hoor ik daar gtaag de st,em van Pierre eventjes tussendoor. En a1s lk verdwaald zou zlJn in een oerwoud met wilde dieren en gevaarllJke lnboorllngen, dan had lk Plerre graag biJ mlJ, want a1s Plerre ziJn mond open doet gaan ze allemaal op Waarom aan

de vlucht,

Joep

SmeeEs


l3

IN GESPREK tíET: i.Ittlem van der Linden (senlor) .le treutG-n-ï6Ëil1[Iges p reks pa.. rr,", gekozen, over mij valt nlet zo veel te vertellen. "Dàt zullen we dan nog wel eens zlenrr.

I'Illlern, onze wedstrijdsecretarÍs, tref 1k op het afgesproken tlJdstlp aan ln zljn kleine broeikas. voor bekenden een vertrouwd beeld: hIÍllem t.ussen tientallen varlat{es van de Pelorgonlum (=Begonia) .

Twa1lf jaar geleden sloot de ,rEunar en kreeg de t.oen 5l jarlge schlethouwer van der Linden zljn veivroegd pensioen. slndsdien leidt hij in Treebeek een aktlef leven mer en voor zLjn geztn. Van zljn drle klnderen: I.llllem, Arend en HenrLette heeft alreen willen moeders rokkón rosgelaten, de belde anderen lÍonen nog thuls. Regelnatig barst het huisje van t{illen en Aaltje van de aktlvÍtelten wanneer iedereen thuis ls. De twee honden en twee kaÈten lulsteren dan mee naar alle redstrlJdplannen van dlt sportieve gezln. I.Illlen heeft het ware verenlglngsbloed j.n zrn aderen. rn Treebeek rlchtÈe hi.J al in 1949 een voetbalverenlging op (C.S.V.ï) en later nog een gymnastlekverenlging. Tot zÍJn 35e trapte hij zelf nog tegen tret ieei, later namen zlJn zoons dat over en was hij (weastri3d) sekretaris. A1s trouwe supporter van ziJn zoons verruilde hiJ het voetbal voor de loop- resp fletssport toen zlj.Ëgv een ongeluk en blessures een andere sport zochten. "' Trots volgde hÍJ Wtllem Jr's eerste monsÈerloop Treebeek-Roermond vanult de auto. En ook nu nog gaan l{lllen en Aaltje overal ldjten waar Willem II en Trea lopen. redereen kan op hun aanmoedlglngen rekenen. lrillem kent menlg loper. Zo pepte hij een dodelijk vernoeide Carla Beurskens tljdens haar marathon in Frankfurt zo goed op dat zlJ dlt felt tn ArhleÈiek l.Iereld vermelde. l'IlJ kenne willem oa vao de baantralnlng, waar hlj voor ons ttJden klokt. Krijgt hrJ dorsr van al dat kÍJken naar zrreet dan neemt hlj zich graag een verfrlsslng. ulterst tevreden was hlJ over de plaats van het keerpunt biJ de koppelloop: vlak blJ een cafe. Tevreden is hlJ ook over zlJn taak als wedstrlJdsekretarÍs. Getulg! de foÈo heeft hlJ her nogal druk: mer Arhlerlek wereli[ op de borst en de telefoon blJ de hand droomt l{illen van de STB-suceess€no


ttt Dat Wlllern echter nog lang nleE aan het eind van zljn krachten is typeert de volgende ultspraak:"I'1et de honden wandel lk blJna niet meer, dÍe lopen te langzaamrr.

MEDEDELINGEN §.T.3 clubwertstri jden 85/g6 Zondag 2) d,ec '85 KAPEII,MSOSLOOP. !'Ioensd-ag 2 apr'86 iTI.IRtOOP. Zonclag 11 mei .86 HBT'EIOOP. Maandag 1l mel'86 1o/l Wn Treebeek

Zaterd.ag 2J aug. Zatertl"ag 13 sept Zond.ag 28 MÀRÀTHoN

sept.

(

ausp.STB)

BtrB,GLOOP.

1/2 uara+hon Koppelloop.

( ausp.S[B)

KAtr$IDm Nmffi.LÀND 1985

1 lebruar Apeldoorn 23 maarl Schoorl 12 apfll Weslland Marathon 19 april Rotterdam

27 april Utrecht 11 mer Amsterdam 25 mei Beek 31 mei Emmen 8 juni Den Haag 14 juni Siltard 21 juni Assen 28 juni Soest

2 augustus Noordscheschut 9 augustus GÍoolebíoek 30 augustus Lisse I3 seplember Amersíoorl 21 september Den Bosch 28 september Oldenzaal 28 september Dordrecht 4 oktober Zwolle '12 oktober Eindhoven 19 oktober Grouw 25 oktober Elten-Leur


t5 VOOR

U

GELEZEN.

De zwetende trimmer Er was eens een trimmer, die zweette als geen ander. Zijq training waa elké keer zeeÍ zwaar voor hem; hii trainde toch wel regelmatig, doch het resultaat was gering en tevreden was hii niet. Hii zuchtte omdat ziin training zo zwaar was en hii zo erg zweette en hii riep: och, ik wou dat ift talentvol was, dan kon ik lekker ontspannen trainen en veel beter worden dan nu, ilr kan dan ook aan echte wedstrildan deelne-

men. En er kwam een enget uit de hemel. die zei: u zii geliik gii gezegd hcbt. En Ni wós telentvol. En hij traindc ontspannon, en hii werd brlet gocd, cn hii nam deel aan echte wedstrijden. En toen zag hij De Grote Atleot, omgeven door zwerrnen dokters. masseura. offisiala en joumalieten. dic alls tegenstandera met gemat versloeg. En toen de talentvoue wedstriidloper dit zag, verdroot het hem dat er geen dokters, masseurs. ofÍicials en iournalisten om hém heen zwermden en dat hii niet zo goad wag alc De Groto Atleet. En tevreden was hil niet. Hii zuchtte en riep: ik wenste De GÍote Atleet te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zei: u zii gelijk gij gezegd hebt. En hii wàs De GÍote Atleet. En hi! werd omzwermd door vele dokters, marseurs, oÍficials on iournalisten. En hij won alle wedctrijden met gemat en liet al ziin tegenstanders spelenderwijs achter zich. En een iurylid diskwalificeerde Hem. Hii kon ro€Pen wat hii wilde. dc dol' ters, de masseura, de officials. de joumdisten konden roepen wat zo wilden, het baatte niet. En De GÍote Atleet klaagde dat het iurylid mocht hrd boven hem. En tevreden was hij niet. Hij zuchtte en riep; ik wenste iurylid te zijn. En er kwam een engel uit de hemel, die zei: u zij gelijk gii gezegd hebt. En hij wàs jurylid. En hii diskwaliÍiceerde dat het een lieve lust was. vooral De Grote Atleet moest het ontgelden. En de trimmer kwam zwetend voorbii. Het iurylid zei hem weg te gaan. hier was alleen plaats voor wedstriid' topers, de trimmer tachte hem uit. Het iurylid wilde hem dislrwaliÍiceren. Nu lachte de trimmer zo hard dat ziin zweetdruppels in grote druppen over het hooÍd van het iurylid regenden. En het iurylid werd drilínat en stond daar voor aap. En het jurylid klaagde dat de trimmer macht had bqven hem, omdat de trimmer hem straffeloos kon uitlachen en nat kon spatten. En tevreden was hij niet. Hil zuchtte en riep: ih wensts die trimmer to ziin. En er kwam een enge! uit de hemel. die zei: u zii geliik grii gezegd hebt' En hij wds trimmer. En hii trainde zwetend, en de training was elke keer zeer zwaar voor hem. en het resultaat was gering. En hij was tevreden.

Tja en de moraat : " llees tevreden met Hat je bent "

!!!

!

René J0NGEN.

Bronvermeldlng: De Atletlekwereld/Lopen met Gerard NtJboer.


l6 TaH,ILIE

lPo*ï Ë{ lÏEl.prag $TP

Met groot vertoon, tromrnelgeroffel en muziek kwamen meer dan I00 gladlatoren en torÍnnen naar de sportarena blJ de lucas. ZtJ zovden de strlJd aanbinden t,egen barre elenenten, zoals: RodeorlJden op weerbarstlge skippyballen, atorm veroorzaken achter onschuldlge ballontJes, bulktransport van bodemloze drlnkbekertjes en nog veel meer ornstulmlge dingen en

krachtpatseriJ.

het water 1n, tegenetrlbbelende dwarsllggende plngpongballetjes worden overgezwomm€or en tolslot: In een kleln tonnetje het zwembad over peddelen, uet de handen we1 te verstaan, daarblJ gehÍnderd door een orkaan van watergooiers van de Daarna gaan de strlJdende ploegen

tegenparÈ1Jen.

Als bezerenen stort,te de ploeg uir Nuth zlch op de skippyballen. Ze glngen echÈer 1n de fout, want Jo van Rooij strandclronder de bal en wlst er niet neer op te komen. I{eg goede tiJd en punten. HtJ had teveel naar de deuonstratie vooraf gekeken.. Scheldsrechter Hub Erkens beheerste deze rultersport ook nlet zo best. Dan zÍen wtJ de ploeg uit Kllumen aantreden. Blaauw als de Smurfen kwamen ziJ blnnen, maar dit was alleen om vriend en vijand te nislelden. Tljdens de spelen waren ziJ broodnuchter en dat was hun grote fout. ZIJ wllde. "Su.l".r, g"ro*"o" worden en daÈ lukte nLeÈ. Om hun nlet op de laatste plaats te laten elndlgen, nochten zlJ

bij meerdere onderdelen de 3-voudlge tijd benut,ten. De 4 ploegen ult de Landgraaf (40 man) kwamen meE al hun behaalde punten samen geteldr oog nlet op de eerste plaats. De oorzaak? VermoedellJk het achterwaarts peddelen-v-an een zekere Jo Simons die zonder konpas te waÈer glng. Veraer was Ín een ploe§ ult Schaesberg (blJ Stinie van OoiJen) een soort gast,arbelder ult de 4e Romeinse onder Llga Lngezet. Ook deze bracht er nlets van tereeht. Ilet de lngezette jokers waren onze brave Landgravers echter we1 rt beste. Conplluent voor het levende Jokerrje uit de Geeversploeg. Met hanegekraaÍ en kukeleku t.raden de Heerlenaren in t t sErljdperk. 9 wltte leghorns en I Barnevelder dle naar de naau Lody luisLerde.


"Ilod de tronder in der sta1" zongen zij, maar deze ploeg had alleen hanen en geen kippen. Dit werd hun fataal, want de hoofdscheidsrechEer PeEer Smeets moesÈ hier persoonlijk ingrijpen. Dus ook al geen eerste plaats.

Uit Hoensbroek (Starmans) kwam de st,erkste ploeg i_n 't veld. Zij speelden op eigen terrein. Hoogmoedig en meÈ veel overwicht begonnen zij aan hun programma. Dank zij nauwkeurige controle van de scheidsrechEers werden toch nog meerdere schoonheldsfoutjes ontdekt en dat kosttó

hun de eindoverwinning.

Ilan komt de Brunssumseploeg onder de leiding van Trea. Deze vinnige aanvoerster droeg eerr klein rood hoedje en hield de ploeg sEeevast onder de duim. Deze ploeg kon winnen, mits die onnut.tters uit Nufh niet hadden meegedaan. De iJrunssummers sloegen bovendien niet hard genoeg op de meegebrachte trommel. Jeany Sormanl wist zich a1 vanaftt begin de meerdere, enwel

2 redenen. 1) Zlj knipoogde veel naar onze brave scheidsrechters, en 2) Zij had enkele vroegere mijnwerkers in haar p1oeg. Dank zij het licl'rt dat deze exmijnlampen meebrachten

om

kon hun de eindoverwinning nTet meer ontgaan.

De Scheidsrechters deden heE uitst.ekend en a1s dank voor hun deskundige i^/aarnemlng werden z j. j na af loop in 't water gegooid. Dlt werd Jan van den Boogaard bijna faEaal, maar levensredder Freek van Gelder redde hem net op tijd.


,lB

kleinere jeugd. Kleygersit PieÈ Pilgs deze keer. jongq, Jonge wat een voortreffelijke pedagoög iè fiet. Wat Wim v d Linden op de baan klaar speelt. met zo'n 40 hardlopers doet Piet met de kleucers in rt water. Zwemwedstrijden deden onze kinderen, en met zorn j.nzet daE wij ons geen zorg meer maken over toekomsEige triaElon Dan pnz_e

overwinningen van STB-nachwuchs.

Alle ploegen kregen voor hun inzet 2 grote Limburgse Vlaaien, en daarbij heE verzoek het. tteisen verteerrr in de daarvoor bestemde kartonnen doos Èe deponeren. Een kleine 1000 consumpties werden genutEigd en ook bijna allemaal

betaald. 0p dit punt mag in de EoekomsE ieEsjes hoger gescoord worden. tlie deze schoen past, die Erekt hem maar aan.

De algehele leidtng van deze grandioos geslaagde 6-kamp, berusttrrbij de bevriende sportleraar PeEer Smeets. A1s dank voor heE. voorbereidende \rerk, als ook voor de voorbeeldige organisatie op deze dag, kreeS hÍj van de STBers een kleine vergoeding. Achteraf deelE peter mee, dat hij dit bedrag nieE zelf wi1 houden, maar als schenking geeft voor een goed doel. Stichting Green peace is de

ontvanger.


l9

Bravo Peter, Bravo ploegleiders, Bravo deelnemers, supporters en gasten van de sport en trimclub. HeÈ was weer eens rreen grandiose drgtt. Ik zelf dacht, de beste sinds jaren.

Jo Eyck.

§

ii

[§Y§* ..."

!.4

t:l

.,tr i .[ i,.rt §§'"


2.o

Sestg Sportvrienden, rn navolgÍng van {e {gon sr3 in 1)8[ georgq berust cLit jaal Èe orgenisatie bij pnze sp( tilij laten hrrrr niet in'd.e maag zitten met d.r Wie mee riL, hetzlj supporter of loper r.rr v.d.Linden ( weclstrijdseoretaris) Tel 045I

zatardas 23 na*omhor lg85

I' GR(}ÏE INT. KÍ}PPELL(IÍIP. te

HAS§ELT

-

Kuringen

INsCHRIJ KO

/N^

Plaats: St Cr

Aanvang Deelname Koppelloop bedrr

(zie inschrijwing

Jt..---.-.-------

Deelname (oppelloop + I(ol Deelname Koppelbop + I(oI

(-t

Deelname Koffietafel supp< Deelname Koffietafel supp (- 14} Naam

inschriiver. .. .. ..

,

-----------:-We zouden het zeer fijn vi taJel te mogen verurelkom« De inrichters en zeker on nodige gedaan om U een ui aanbieden . We rekenen d deelname . Het maken van uit den boze .Alles gaat t(

Start - l0

u.

Kleedkamers

Organisatie

JAAGPAD - Albertkanaal Kruising Albertkanaalstraat SÏEDEUJTE SPORTHAL

Grole Baan te Kuringen Trimclub . Bokrilklopers Stedeliike Sportdienst Wijksportraad Kuringen

Inlichttngen Danny Van \llerde Tel:01l/25 OO 68

-

De Bok

' a

Bij aanmel"d"ing É!cvrp opgeven, welke afstat de ploegen d.an zo goed. mogelijk s&men te I


1r

,niseeritg koppeJ.loop 15 + 10 + I KIrIg rtrrienclen uit 3eLgië. r koffietafel en het heerLijke g.ililen&t. .. r,. nu meteen nog opgeven bt J tIillem 250369.

TINGSFORMULIER

REGI.EMENT

iFIETAFEL rdelijke Sporthal l(uringen

fetarla. Grotebaan l(urtngen 13.00 h.

agt

fr.

5O

p€r persoon

ifórmulier folder ) lietafel: 140fr. x. . .volw-. . . . 'letafel : 1l0fr.x...kind-... .

ijaar)

rter :1lofr.x...vo1w.-... rrter : 8ofr.x...kind.-... .ar)

...totaal......

t. Dc rrdsttild O..t dou ln dlc txtoniludighcden. 2. Et yotdl Cdoqo N do.A v.n 3 or,rsotrr,n. R.spktltttlll* lo,.o dt t§ - tO .o 5 ia. D. e*an ililk. tiid is d. .lndttkl. 3. il\. continl:tas r., à,,atdt geCrcàl cn tc.ttlid ziln torgd.tcn 1. Dc r.dsatild hc.lt .cn tck..ti.l krr.k oí. 5. Oo tiiddiniea bedÍa.gl 3 uut. 6. Nla.doCocmds valkc aanlomsn lÍriigon .€n otiginad caÍailicazl t.a g.loÉn liid.

7. E.n rf,ils votdl lo.gakcnd aao do wianudc floeg nndu oadu. scheid Ft hategoila of lceltiid. Andu. tudionstclilk. Co.Crn wordoa qenccns O.àutdiCd.

8. Hal dragon vu cca borslnummu ls rcrCicht. 9. D. oÍganisalor.n iio oist retantwoordolilk voot llchtmcliikc lclsds of voot maletidc schada.

10.

Er is con dcaln.mryiis yrn 50 lÍ.

ll.

Ell<c CoaO tao 3 Ocsi rn narfr. Atn uilstag gèdblicc.rd wotdso.

Nr

parsooo.

dc

hand vaa dcz.

zd

da

t2. Hol

aaoaal deeloemcrs is bcpctkt om o(gailsatotische tcd6nao. Gelieve dus tiidig in tc schriivsn.

rden

jullle allen op deze koffi,

"il :e sponsors hebben al het rgebreide koffletaJel te kunner tarom ten stetllgste op Uw vinst is btJ deze organisatie rug nÀar de atleet . graag

t3.

Da uilreikiag van

t1.

Veryoar van - cn a.tr do slatldaats / Jragpad Nbert*rnad geschiedt nel .iO6n niddal.n (3 hn.).

15.

Na de wedstriid is 6t gdcgoohoid

v*t

,cL

Dednemea

Uw

-

voorkeur heeft. Wii Proberen Jo Srok.

telLen.

y.n

iascfuiiyino

is l6 oovcmbu

Daany 23.3stt H.st.lt

is belangrilkcr

da

1985,

bl

'i"!,'Íif"ilf!,,2:r' --

àlio i;;";;-

Ootl,69r87t-16

Tel: OlU 2? 155f. tjklopers

dalsm

,ERDE

Kl. Bamctiklaan Rok.

17.

/

,o,' lotli.lat.,l'. Gelievc aanld deelnamaÍt hiua,,a alzondqlii* ta ycrm.ldcn op bilgeocgd inschrijviagslumuli.t. Cbclts$. Uoodies - koltic . gebrf ). Deze maaltiid flotdl OFsatvèctd in da spotihal ontsttaoka 13.00 uur.

16. Uilërliik.

bif t

Guy Vandereyken

d. ccÍlilicalen en priizaa gsbeuít io dc spotlhd omsltccks t1.CO uur.

Rek. OOr.OOrc}A?.rc vinnca

lll Baron

dc Coubctlifr


LI KOPPEL_ ESTAFETTELOOP 29-9_T985

het gering aantal deelnemers was de organisatie en zoals later bleek ook de deelnemers dik tevreden. Tjongerjonge waĂ&#x2C6;. was het spannend en met name die l0 km. 3 lopers op de laatste 400 meter op korte afstand van mekaar. Een geweldig gevecht en uiteraard zeer interessanf, voor de toeschouwer met welk fanatisme de lopers elkaar besE.reden voor de eindoverwinning.0p de 5km bood onze Fred Pierik goede weerstand t.egen Hein Veld en ook a1 leek het alsof de eindoverwinning blj de Dames naar de AfcenE Striders zou gaan raspaardje Annelies van Dijk zorgde ervoor dat de overwinning naar de S.T.B. ging samen me! de eveneens fant.astische prestatie die haar koppelgenoĂ&#x2039;en leverden n.l. llia Pagen en l{arie-lrene Raeven.Bij de l0 km onEging de S.T.B. maar net de eindoverwinning maar met. wat een vechcerselement streden Math. SimonsrAndre Vogely en de snip verkouden Bert Geurten een lust voor het oog van de kijkers. Hoe spannend het was bleek wel uit het feit dat Angelo Spierts 2x liep om de 3e plaats voor de S.T.B. veilig te stellen hetgeen net niet lukfe. Zij nog vermeld dat we ook nog iemand aan de finish hadden sraan die a11es perfect in de gaEen hield m.n. Piet Dings. llen heeft reeds eens gezegd:tJe hebben Piet Dlngs niet meer nodig aan cle finish a1s we een computer hebben die perfekt wcrkL.En de eerste 25 jaar krijgen we dle nog niet. Ondanks


van onue yaste redactie medewerker l{ans mqgtq$TE

ypna.

?f

wat is dat nu alweer? Ergometrie is zoiets als SCIIWERE in het Duits. ALlernaal moeilijke woorden zoals AEROOB, ANAEÏ0OB, V Oa nax en SllBmaximale belasting. In de sport wil rnen Sha;.g iema^nd.s conditie meten om te weten of zijn trainingsvorm effect heeftr of hij/ziJ nog meex kan trainen of al aarr d,e top zit. Ergometrie dat het meten van arbeitl betekent, Ifln je gebmiken om een bepaald aspeot van je conditie te bepalen. Enwel; hart en longen.. Deze twee organen heb je nod.i.E i.r0RTE

@

in je

richaam

te krijgónr

Met de-

ze auurstof kan door een ingewikkeld stofwisselingsprocesarbeid worden vemicht. l,ien noemt dit aerol;e ( lucht) stofwlsseling. IIet is na"nelijk ook mogelijk om g§cogeen ( een soort suiker dat in de spieren zit) zonder zuurstof in energie om te zetten. Dit proces noent men anaeroob. Je krijgt veel glcogeen d.oor bijvoorbeeld veel rijst en bananen te eten. De regt van mijn veriraal is sirnpel. Je laat iemand naximaal inspannen en meet dan hoeveel zuurstof hij/zij in het lichaam kan kri jgen. \ec,c, ho,"-.,:1'.reid noemt men mal:.

I_9À

Je kunt ergonretrie beclrijven op een fiets, waarbij het wiel geremd wordt ( zoals bij de hornetrainer).De arbei,L dle verricht worrlt per pedaalslag word.t gemeten. llen and.ere mogelijkheid is het lopen op een hel1end. bandje. 0m de inepan * ning te vergtoten zet je de band steeds schuiner zodat je berg oprent. :lr bestaan ook roei-ergometerg en arm- ergometers, etc. 0p d.e fietsergometer kun je op twee manieren de VO2max bepa len. Je remt om de paar rni.nrrten sterker het wiel ( ;e gazt zwaarder belast,en totda+. iernand uitgeput ls)en rneet met een kap op d.e mond dc hoeveelheid zuurstof dle verbruilrt wordt. Een beawaar van cieze methode is d,at het nogal duul is, onr continue de zuurstof te meten en vprder is het moeilijk de testpersoon te rnotiveren om tot het uiterste te Saan. De tweed.e manier is Ce subrnaxinnale test. IIen voert de belasting op totdat een bepaald.e hartfrequentie ( ti3v; hartslag 150 ) bereilrb wordt. Deze nethode heet de subnaximale fietsergometcr test van Astrand.. Uit d.e resultaten va^n deze test, kan nen rnet behulp van tabellen de VO2nax berekenen. In d.e pralctijk is hj"er goed mee te r,rerken en deze method.e gBbruilrt men ook bij het sportmedische onderzoek van het s.l'I.A te Íjittard.


L+ Samen;evat I

I'íet erg.ometrie kun je ,Le maximale hoeveolheid zuurstoÍ' ( vOz rax) meten, die iernand met zijn hart en longen nar.r binnen kan krijgen. De VO2nax is een graadmeter voor iemanCs conCitie. lloe meer zuurstof je hebt, hoe mger .j.e kan prcsteren.

rot@

het hoeft dus "riet alleen aangeboren talent te zijns ....

je

kr-rnt

er zelf ook iets

Eran d.oen.

Ilr zijn echter enkele maars. Na een bepaalde tijd trainen er een maximum hoeveelheid VO2 bereilrt o o BÍl daarrta heeft zwaarder trainen geen enkel zin.Er zijn ook i@aere factoren Cie de sportprestatie'bepalen, en dat is naast conditie en spierkrachti TÍCHNIEK en de zin om te PNSSTER.gN. word.t

TT.Y.

De ziekenboeg va.tr ST§-ers

Jo Sitono, Jan

v.d.3ooBap-rC

is nomenteel overvol. ïílJ rensen van harte beterschap: en i,latha§ Stamans.Tevens ile vad.er vam Jol Xooa Sloonar ile redactle

va.n Sf,B.


s5

I'EDSII,IJDXAI^EMff,

I-Verdere lofor:ruatÍe ls nu reede beLeDd blJ lledstrljdsekretarla. G.I.-Inforrutle 1n nu N!g_$ET bekend btJ uedstrlJdsekretarls. l(au uogell Jlc uog-5:iíi66oen.

DÀflH

PI.AA?S

NTA}í/ATSTAND

NEDEBLANDSE I,EDSTnI JDEN.

27-lO 27-IO 27-TO

02-ll I r0-ll lo-n l7-11 23.tl 24-lI

03- I

0l-t2

OT-I2

UEn"NSNBoSCH

15-10 t 4,00 , 5,50 15.20 u. I.

E3-etrandeveneEeot(cro58) l5-l0 , 3,50 , 3,50

GBLEEN NEIX.ÀADE TECITr.r.H

Burg.Daoenparkf.

39e Enclbergloop(cross) KraneobroekertrlDloopsèrle Keupencroae foppelloop lll(Fskr Geullecroee l3-tl , 4,00 SÈ. Nlcolaaecroee l8-ll , 7,00 I Harathon 4kr l8-ll , 3,00 St.Joostertrlnlopen3/l5kn Holenvencros8 20 ku Loop Vterde Xanaalloop, l0r5 kn AVON Kerstcross Ibpellerboaloop(croee)7.2km,Jeugd l.lko en

VELDnOVEN

EA§SXLr(B) CEtrJ.E

xrrrHUIzEN }{ARGSATEII HABGRÀTEN

OBBICHT UEERLEN SCHAESBEA,G

24-tl 0l-12

l,laseenberg

08-12

llegberS

volkat

l6ncheu-Gladbach

Alcen

.

daoee l.2ko/heren 9.2km danea 9.2ko 10Ln/| oarathon 2e AdvenÈl. 8.8 kn

I5.00 u. I.

.f 5,00 13.30 u I.

Suelle sprongcrose

ECIIT

DUITSE IIED§TRIJDEII.

5/f0 kE

Ehrenatelnerloop l2,3ko-Er2kD-4,lks, 5,00 , 5,00

uAlsïx.rcHT

6Fïi-t9E-ffi6ï

l5-12

T.V.-ïorenloop(crosa)

EER§EL

07-12 sr. JooSÍ 08-12 uErJroND 14-12 EIIÍDHOVEN

I5-I2 26-12 29-12

NAINSCIiR. TIJD

VOORINSCHR.

25-

l0

DI.{7

,

50

u. I. I. 12.00 u. G.I. I 2,5O 10.00 u. G.I. 14.00

G.I.

l0.fl) u. I. , 5,50 14.30 u. I.

G.I.

, 8,00 11.00 u. I , 3,50 ll.2o u. I 15.00 u. G.I. G. I. C.t. 10.30 u. G.I. G.1.

2.050kn DM9 , 50

20-ll DM6,00 Dll 8,00 Daoea 4,4 ko 20-Il DM6r00 DH 8,00 l«»30ta stratenloop 25-ll DMl0,00 DMI2,0O 23e Int. lJlnter1auf 25-11 Dl'{I1,00 DHI4,00 Zonder uedallle DH 7,00 Hannen Start 10.30 u. Jeugd en Vrouwen Startl0.25 u.

c.t. 10.30

u. I.

Il. l5

u.

I1.25 u.

G,

u. I2.I0 u. 9.50 u. 9. 30 u. (vertrek 12.45

I. I. I. I. I. bue)


L6 CROSSTRAINING

Het winterselzoen staat rreer voor de deur. Veel baan-en wegatleten troverwl-nterenrr d.m.v. het veldlopen. Deze loopwedstrlJden elsen krachÈ en snelheid van de lopers(sters), daafze vaak over moell-1Jk beloopbaar terreLn voeren (modder ) zand,, heuvels) en vrij kort zLJn (dus llgt heÈ tenpo meestal erg hoog). Voor de dames llggen de afstanden tussen de 3 en 7 kllometer, de heren 8 tot 1l kllorneter voorgeschotbld. Voor dlegenen dle zlch deze wLnter met het cross-country gebeuren willen gaan bezlghouden worden tralningen gehouden. Dle ziJn natuurlljk gericht op de bovengenoemde elementen kracht en snelheld. Ieder S.T.Ber 1s van hart,e wel-kom, maar ik rneld er wel btJ dat er f1lnk van leer zal worden getrokken. ToÈ slot de tralnlngstijden: De extra trainlng veor de Crossers ls gepland op Dinsdagavond 19.00 uur, parkeerplaats zeekoulen. Vrijdagavond 19.00 uur, parkeerplaats zeekoulen. Wim van

der Llnden.

tekenl-ng: resultaat krachttralnlng ttCrossers olv Linden.

llln

vd


21

UITSIÀGEN ST'PERI.ATIGB AtrSTANDEN.

t00kn l'llnschoten

I'Iath. Slmons 8.u.44 mÍn.

l"laraÈhon Dulsburs : 28-9-85

Wln v.d. Linden 2.38 Andre Roumen 3.02

u. * Threa v.d. Linden 2.56 u. plerre !Íuyrers 3.14 u. u.

* *

Marathon Wesr Berll -in: 29-09-85. GerE Wollershelm 2.44 u. Margthon Hehoond : l2- 10-85. Math. Pluymen 3.35 u. Marathon Echternach 20-10-g5. Harr1e Ramaeckers 2.43 u. * Andre Vogely 2.57 u. Jo van Rooy 3.15 u. * l,Ilm Starmans 3.22 u. Jo Eyck 3.22 u. * HeLnz Esser 3. 38 u.

*=VERBETERING PERSOON-

LIJK

RECORD.

RI{EIN.RUIN-HARATEON DUISBURG

Vler van onze leden relsden op 28 eeptember af naar Dulsburg om sauen net 2660 andere loopwonders de velbekende 42rI95 kn te overbruggen. Over de entoerage kan 1k kort zlJn: een echte Duit,se stadsmarathon net alles er op en er aan: goede organlsatle , goede verzorglng onderweg, veel publlek, gute Laune und StÍnnung mlt l,íuslk. Helaas was het wat te warm (24 graden). Het parcour ls vlak en gesehikt ou een NPR. te lopen, ook al ls het laatste gedeelte lastig vanrlege de tramralls in de ' binnesEad. Zle ui-tslagen elders. Tot slot dlent vermeld dat op de grote reclaoe-affLche van

deze naraÈhon twee knappe stukken van S.T.B. prtJken: Rob Bolk en Andre Vogely. Illm van der Llnden.


18 COOPBRIEST

De dlnsdagavondtralnlgen op de Afcentbaan werden afgesloten met de Coopertest. Hoewel het geen ttechÈetr wedstrljd ls, is het lnterressant. orir te vermelden dat het clubrecord verbeterd Is. Maar llefst 3 lopers waren dit naal

sneller:Fred Plerik is nleuwe clubrecordhouder net 3600 meter. Een gedeelde tweede plaa.ts ls er voor l{lel l{l.Jnen en Paul van Hameren (3575n). Er deden 35 lopers aan deze

Cooperstest. mee. HeÈ oude record stond op naam van Gert l.lolLershein net 3575 meÈer. Met name de fltnes groep hebben deze keer biJzonder goede

presÈatles geleverd.

Ellen Ramaekers Nancy l.Iegh

Danlelle v Rooy Lies Hoogmoed Astrid v Kulk Monique Pagen

Kltty Ramaekers Annemarle Ypna Marcel Esser Anja Plerson Mark Kemnerllng Wilma Hartman

2550 2325 2500 1800 17 25

2250 ZOZ5

2550 2600 2375 2550 2150

Fred Pierik Frans Plerik Annelles l{egh Mla Pagen Leon Fels NoI Pagen Hans Ypma

Harrle

Ramaekers

Rob Pagen lílllen Marcu l.Iln El-eveld

Jo v

Rooy Berden Helnz Esser

Ivo

v Eyll Paul v Hameren Angelo Splertz Kees

I,llel

I.IlJnen

GleL Kleikers Bert llartman Jos Vroemen

Jo

Simons

3600 3500 2800 277 5

2975 2925 2850 3500 3550 3250 3325 297 5

3250 2975 2925 3575 317 5

357 5

3075

2875 2825 3275


21

IN

GESPBEK

HET:

AI.INEMARIE YPMA

I{aarschljnllJk ls het genakkeriJker on een afspraak Èe maken op het spreekuur van 'ronze,t dokter Hans ypua dan met zljn vroul{ Annemarie. Het gezln, haar werk, hobbyrs en vrlenden vragen beurtellngs of zelfs gelijktlJdlg on rijd en

aandacht. Annemarie Ypua, bij ons in eerste Lnstantie bekend van de Langlaufgroep waar het hele gezÍn (Hans, SJoerd llj, en Koen IOj) enthouslast aen deelneemt. Slnds drle Jaar rent zlj ook, op deàaan en bij Cor. Deed ze dat aanvankelijk om de langlaufe{Sblj t,e kunnen houden, langzamerhand slaat blj haar de verslaving toch ook toe. Dlt jaar werd ze Landgraafs eerste dame op de gkrn heldeLoop. Hoog op de kast fonkelt haar trofee. Alhoewel ze bllJft beweren dat ze noolt zo fanatiek als llans zal worden groelen afstanden en tralnÍngsoovang gestaag. En dat Ls maar goed ook, want met haar drukke bestaan heeft ze een pulke condltÍe nodlg. AnnemarLe werkt. als teamarts Ln gezinsvervangende tehulzen en ook op twee consultaÈleburors voor zuigelingen. Thuls vragen Sjoerd en Koen onu aandacht, leest ze graag en ls koken voor haar ook hobby. Het hele gezin is zeer

sport-nlnded: samen langlaufen en tennlssen ze, de Jongens spelen handbal, zLi en Hans rennen en tenslotte wordt er graag gefletst. Annemarle en Hans wonen nu zorn tien Jaar 1n Schaesberg. Daar voor woonden en werkten zlJ in Afrlko. Na hun studletijd volgden ze in Amsterdau nanelljk een zogenaamde Tropenopleldlng, waarna ze 3 l/2 jaar ln Garnbla als Lepra-arts (tlans) en in de Moeder-en Klnd Zorg (Annenarle) werkten. Daar nldden in de "Bushrr werden Sjoerd en Koen geboren, ze worden nog wel eens witÈe afrLkaantJelgenoemd. Mocht je ln de vakantie-perioden een zekere ypma niet kunnen vlnden dan zlt }:,.Ll/zLi waarschlJnllJk Ín Afrlka of Anerlka, Idant relzen en vrlenden bezoeken is een grote liefde van dlt. gezln. Dat werkt wederzijds, ieder jaar kornen vele kennissen ult het noord afzakken om aan "onzett Heldeloop mee te doen. Annemarle weet hen st,eeds weer te overtuigen blJ de vereniglng waar zÍJ zich erg blJ ÈhuÍs voelt (ledereen telt


3o

gelet, het is er gezelllg) dlt Jaarlljkse loopfeest mee te maken. En aan een stel drukke dagen vertllt zLj zLch nlet, dat

mee, op iedereen wordE

ze zo gewend.

1s

Bert, Geurten.

I{EDSTRIJDVERSLAG TÍATIONALE KAUPIOEICSCHAPPEN }íARÀTEON Etf U2 I{ARATII0N vAN DE NEDERIÀNDSE POLITIESPORTBO}ID

Op vrtjdag 6 september 1985 organlseerde de KonlnkllJke l"í,arechassee dlstrlcÈ Noord te Rolde (lrenthe) de natlonale kamploenschappen marathon en halve marathon voor de

Nederlandse Polltle. Twee STB-ers namen hleraan deel. Rene Jongen vertegenwoordlgde de gemeentepolltle Maastrlcht op de maraÈhon en Luc Kllnkers de gemeentepolltle Kerkrade op de halve marathon. Het parcour was prachElg vlak en grotendeels beschuÈ tegen de wind. Ideaal dus voor snelle tljden. In de laatste fase van de lredstrljd goolden de weergoden echter roet ln het eten. De laatste kllometers dLenden te líorden afgelegd tegen felle noord-westen wlnd en er vlelen hevlge hagel- en regenbuien. Rene Jongen etndlgde in een tljd van 3 uur 5l sec en werd l0e polltleatleet op de maraEhon. Luc Kllnkers benogde I uur 24 rnnln en 21 sec voor de halve afstand en werd daar 9e.

L Kllnkers.


RI

TV F]ADltl 1sffi m n{YA\ --E

E E

R{VI Rr

t

tl

ks*e[Ë#flisie VERIICHïING NOOIG? MAAK

KASfEilUAtI 8l

HEERLEN. Telcíoon

EETI

ATSPRMK!

:045'720036

§


32 CLUBKLEDING

S.Ï.8.

tledstri jdshlrt Lichtblauw met vlgnet

f

Alleen

na

€stelLLng

nogelljk).

30,00

WedsÈrljdshort Donkerblauw met blnnenbroekJe Aan te beveLen: Adldas sprlnter marlneblauw.

BiJ Jos BreljrHoensbroek en Wl1na Rusrnan, SltÈard ln voorraad.

f

35,00

T.-Shlrt

Nog enkele

Ín voorraad blJ Jo Eyck

maten

Donkerblauw f 17,00

Maten: L

r,t

s

2 kleuren STB sweater

met rugreklane

Í

16,50

(

Nog dlverse maten ln voorraad blj Jo EYck

Zonder rugreklane(all.een nàbestelling mogelljk)

, SïB clubbroek ,50

,98 Gee

adrre

mlnnl

ste lllng met maten op (vla een Jo Eyck.WedstriJdshlrts moeten 0s tuks besteLd worden.

40,00

Alleen ndbestellng rnogelljk.

briefje) aan het ln partlJen van


33

Meer kracht opbouwen Het !.s biJ onze STBers niet onopgemerkt gebleven, dat er overal Èer wereLd (dus ook in elgen club) nleuwe records worden

berelkt.

tlet zlJ door beter materlaal, betere begeleldtng of tralnlngsmethoden worden athleten op a1le punten

sterker.

Deze punten zlJn 1nte111gent1e. Beperken wlj ons

: kracht, snelhel«l,

betere

sÈeeds

reactlevermogen en

in dlt verhaal tot Splerkracht. Als Je spreekt over een sterke sporter, kunnen we 2 dlngen bedoelen: Een sporter met veel S:lgkr..ht of Lemand met

ulÈhoudlngsvermogen van de spleien. Een dlscuswerper blJvoorbeeld, legt in een beweging al zlJn kracht. BIJ een sprlnÈer (korte afsÈand) spreekt men van lokaal uithoudlngsveruogen. De beenspleren maken snel achÈer elkaar dezelfde beweglngen. De duurloper Doet het hebben van zljn u1Èhoudlngsvermogen, ook we1 treonditierr genaarnd. Er zijn geen bewegingssporten, waar Je alleen rrsplerkracht'l of alleg4truithoudingsvermogen van de spLerenrr voor nodlg hebt. Het ls steeds een comblnatie van dÍe twee. Dan

í.ets over krac!..1!!re|ping:

e!Íone llehaansbeweglng extra belast.(wordÈ dus zwaarder gemaakt). Er wordt derhalve gebrulk genaakt van het 'roverload prlnclpe'r, ofwel de overbelastlng. ttutprutaae@ters, loodvesten, Erekveren etc. Als je tn de loop van de tralnÍng steeds leÈs meer gewlcht lnbrengt, betekent dlt dat de spleren ook sterker worden. Toename van splerkrachÈ bereik Je het snelst door een kleln aantal herhallngen (zg reps) ult t.e voeren. Dan ls het belangrljkste, dat Je Je spleren ook altljd de tlJd noet geven ou zich te herstellen na een tralnlng, doe Je dat nlet dan bouw Je geen spierweefsel op maar ga Je tn

kracht achterult.

I{at heb Je nu aan krachtrralnÍng ln de praktijk? De voornaamste grondetelling ls: I{aarmee Je tralnt Ís het mlnst belangrlJk, maar hoe Je tralnt, daar komt het op aan.


3lr

Het is natuurllJk leuk a1s je allerlel soorten toestellen halters btJ de hand hebt. Vergeet achter nlet dat Je een bepaald doel voor ogen moeÈ louden en dat is: l.lat wtl ik

en

door krachtÈralning bereikení

beste ls heÈ duidelijk te maken met een voorbeeld. Een van 75 kllo sprÍngt, rechtstandlg hoog 50 cm. Hoe kan hlj nu nog hoger sprlngen, I,Ie 1 op twee manleren:l) A1s zijn lichaamsgewlcht verruLnderd zaL hlJ besllst hoger gaan sprlngen. 2). A1s hij zljn kracht gaat vergroten, zal hÍJ ook hoger springen. Het

man

Nu gaat

het nooit alleen om de beenspleren, anders ga je lÍJken op de hardloper volgens de blJgevoegde tekentngl Hel zlJn de beenspl.eren het belangriJkste, maar eenzijdlge tralnlng van alleen maar beenspleren is noolt aan te

bevelen. "le móEJfrEIE llchaàm en bewegingsapparaat traLnen. Verder l-s een vereLste dat je Je steeds concentreert op de Julste adeuhallng, tlJdens de krachttrainLng, de zlt en of llghoudlng etc. Het is zeker aan te bevelen om voor krachtÈrainLng gebrulk te maken van sportscholen met geschoolde deskundige

kracht.en. l'Íaar al te veel "BodyBuildlng', centras zie Je op alle straathoeken verlchfffiEr prljken reclameborden van reusachÈige gebrulnde goedgevulde football-spelers en body-buLlders.


Stel Je eens voor dat onze soepele en tengere athleten en athletes et zo gaan ultzÍen. Op zlch aL ondenkbaar maar, dat 1s niet het grootste gevaar. Veel van deze body-blsnes-centras verlelden hun kl-anten tot kopen van

gebruik hlervan kan grote schade veroorzaken als aan de geest. Onze redactle medewerker Hans Ypna zaL 7a de komende clubboekJes nog wel eens een artikel wiJden aan het gevaar van stlmmulantie. 0 j", tot slot van dit artlkel wll lk nlet nalaten te vermelden dat er ook bon flde krachtcentrars zljn. Ik heb er zelf een bezocht in Schimmert, blj onze vroegere

sterolden.

HeÈ

zowel aan llchaam

STB sportmakker John Starmans.

Een

voortreffeltjke lnrichtlng

voorlichtlng.

met goede begeleldlng en

De 10 tallen tralnlngstoestellten zlJn meestal van elgen ontÍ{erp en zien er sollde ult. Ik heb er eentJe proberen na te tekenen (zle schets).

Jo Eyck.

35


36 }TEDSIT.IJDYERSI.AG

Echternach Luxemburg 20-10- | 85 Dat Heins Esser (weer) naar Echternach glng was ons bekend (zle clubbloekje 6). Dat er echter zovele STB-ers nog een late marat.hon zouden lopen was een volkomen verasslng. Een en ander hleld natuurllJk verband met de herfsÈvakantleweek. 0p een afstand van 5km voor Echternach werd ln het Dultse pJ.aatsJe Irrel gekaupeerd. Llefst 4 earavans van STB-ers st,onden daar opgesteld, met zotn 20 personen. De voorbereidlngen leken meer op een 1n aankomst zljnde karnavalsfeest dan op het serleus meedoen aan een mara thonloop. Harrie Ramaekers met KltÈy en Henk Sehlefer uaakten

"Ferlen auf

dem Bauernhofrl

n daË er

RECREATIEF

gelopen zou

worden, behalve onze sportvrlen Jo van RootJ, HLj zag het allemaal veel serieuzer en dat blijkt ook uit de elnd

ultslag.

Ztjn 2e marathon (le Frankfurt 3.22) verbeteide hlJ rnet 7 mlnuten. Ulteraard werden ook anderen, dle helenaal nlet meer marathon rlJp waren, verleld tot meedoen. A1 is het maar een halve werd er gezegd. Dlt deed dan ook pronp Fred Strating en Henk Schleffer. Geheel flt (alsof hlj zomaar uit zlJn bed stapte) was Í{eer onze Helns Esser. BiJ een elndtljd van 3.38 L1ep hlJ nog even vlekkeloos a1s voor de start. Voor Harrle Ramaekers was Echternach de grote dag, 2.44 en vooral |tmlJn zelfvertrourtren komt weer terugtt. Geheel recreatÍef werd gelopen door Wlm Starmans en Jo Eyck, 3,22. ZiJ maakten royaal gebrulk van de verzorglngaposten. BoÈerhammen en Malsbler. Daar zou Je bijna twee keer voor lopen. Dan Andre Vogely die zljn 2e marathon na een langdurige blessure afsloot meÈ 2.57. SamenvaÈÈend: Een hardsttkke leuk weekend ln een moole ongevlng, dle een bljzonder recreatlef tlntJe had.

l{1J zoeken enkeLe begeLeful.sters of begeleiclers voor recreat iespoï'tbeoef ening, Het gaat om groepjes begLnnersl jeugd.igen en kind.eropvang. Aanmelclen btj het bestuur van SfB

tel

045-311236

of

045-324284

Voor d.e nood.zakelijke opleid.ingen wordt gezorgdo


Tien KLlometer straEenloop

3?

+Í,r Hoensbróek.

Vanaf de geluldswagen constateerde speaker GlavÍmans van de organÍserende verenlging AVON :"Wat lopen er toch veel deelnemers rond in een blauw Ëenue. O, tk zle het al. Het.ls S.T.B.rr Geen wonder dat voor de 26 S.T.Bers, die zlch achter de startstreep bevonden, de vedstrl.-ld toen al nlet meer kapot kon.

Ultslag:lHax v Wersch, 2 Ad Dtederen, 3e Jan Hoven 34.05m1n -+ 5e !{.v.d.Llnden

35.27mi.n.

7e Paul van Haueren36.23nin-+ Be H.Ramaeckers 36.30m1n. 9e Frans Piertk 36.36m1n. rlle H.Rlksen 37 0 knln. " 12 Rene Jongen 37.28m1n -13e Sj.Ridderbeks 37.29nin. 14 Jan Ploeg 37.30min <l6e A.Llebergh 38. Q lnln. l8 T. Starmans 38. I4nln -t21e A. Rouuen 38.l4rnÍn. 2l Jo Eyck 38.24n1n*3le Ed VlJgen 38./rBnln. 32 }larn van Goor 38.48rnln--.r 36e Threa v.d.Linden39.00mln 43 Theo Schrneitz 39.3Ínln--»49e PauI !Íennens 40.32rn1n. 57 Lody Rozema 4l.l8nln-r65e Fred Stratlng 42.00 mln 72 lrlllleo Marcus 42.33nin-r82e J. Starrnans 43.40mln 97 Marle-IreneRaeven44. 43mln-99e K.v.Eijk 45.l5rnln IlOMla Pagen 47.5lminqll2e AÀ Maessen 48.27n1n.

H,alve l,Íarathon Landgraaf en

I0 Kilometer loop.

Ultslag:I Peter v d aart, 2 Hub Donders, 3 Heln Veld, 4 Harrle Ramaeckers I.14.ll 5 Wlm v.d. Linden 8 Hub Breuer L.L6.42 12 Bert Geurten l6Bert Pronk 1.19.59 l8 Sjef Rtdderbeks l9Albert Lieberg L.20.29 32 plerre Muyrers 37Hub Erkens 1.24.4L 39 Theo Schneits 46Wlu Eleveld 1.26.22 49 Paul Mennens SOl.Rozema I .27.26 53 A.v.Dljk 54T.Starmans I.27.38 57 Frans pierlk 85G.K1elJkers 1.32.09 89 Leon Fels 92J.Smeets 1.32.55 93 Angelo Splerrz 97Jan van Hees 1.34.04 I34 Ger Knauf l4lHans Ypma 1.44. 15

I . 14. 25u.

1.18.22u. I .20. 20u I .23.44u. 1.25.14u. 1.27 .26u. 1.27 .34u. I . 28. 20u. I . 32. 20u. I . 33.24u.

1.42.18u.

lOkn

6 Paul van Hameren 36.57min. B Andre Roumen 38.07nin.

7 Ed Vijgen t4 Jo Sinons

37. 54nln. 40.35m1n.


3g

Seste sporters van de S[3.

De becloeling ie zo langza,merhand in ons clubblacl bepaal,tle hoofrtEtukken uit het K.N.A.U weclstrÍJdregJ.ement te publiceten.I{ij beginnen met cle indeling van d.e Leeftijclsk].assen afr 23,

HOOFDSTUK Arl.

t

III

23. lndeling yan de deelnemers naar leeÍtijd

K.N.A.U-leden worden voor deelneming aan wedstrijden onderscheiden in vier groepen, te weten:

a: pupillen b: juniores

c: seniores d: veteranen. Aan pcrsonen, die in het desbetreffende kalenderjaar Sjaar ger zijn is deelneming aan wedstrijden niet toegestaan.

ofjon-

Voor alle hierna aangegevn leeJiijden van pupillen, juniores en seniore.s geldt dat deze in het lopende kalenderjaar dienen te worden be-

reikt. Ont prakti.sche reden geschiedt indeling overeenkom.stig deze hepalingen reeds vanaf I novernber, vooralgaande aan het deshetreffende kalenderjaar. a.

l'upillen

Pupille n worden onderscheiden in Jongens B-pupillen, Jongens Apupille n. Meisjes B-pupillen en Meisjes A-pupillen. Jongens B-pupillen: 9 jaar Jongens A-pupillen: l0 en I I jaar

Meisjes B-pupillen:

9

jaar

Meisjes A-pupillen: l0 jaar b. Juniores

Juniores worden onderscheiden in: D-jongens en D-meisjes, C-jongens en C-meisjes, B-jongens en B-meisjes A-jongens en A-meisjcs. D-jongens: l2 en l3jaar C-jongens: l4 en l5jaar B-jongens: l6 en lTjaar A-jongens: l8 en 19 jaar D-meisjes: I I en 12 jaar C-meisjes: l3 en l4 jaar B-meisjes: l5 cn l6 jaar A-mèisjes: l7 en l8 jaar


33 g,Sepiorgq

Tot de se niores klasscn behoren allen, die de in het vorige lid gestelde oudste leeft ijdsk lasse he bben overschreden. d. Veteraner Seniores dames en heren, die de leeftijd van 35 jaar respektievelijk hebben bercikt zijn gerechtigd uit te komen bij de vetera-

13;*. ln

tegenstelling tot de overige leeltijdsgroepen geldt voor vetetanen ols overgong.sdarunt de dog, |eaarop nrcn de oangegeven leeftijd be-

reikt.

Bij

wedstrijden, die zich over ,rreer dagen uitstrekken geldt yoor de op de eerste wedstrijddag.

leeltij*indeling de leeftijd

De vetcranen kunnen verder worden ooderverdecld in lceftijdsklasvijfjaar aangehouden worden.

senr waarvoor steeds perioden van De opbouw luidt als volgt: Dames: 35-39, 40-44, 45-49, enz. Heren: 40.44, 45-49, 50-54, enz.

Uitkomen in andere gro€pen Juniores mogcn in de naast hogere leeftijdsklasse uitkomen, d.w.z. D-juniores bij de C-juniores, C-juniores bij dc B-juniores, B-juniore s bij de A-juniores cn A-juniores bij de seniore s.

Dit mag echter alleen op onderdele n. die ook in het eigen programma voorkome n. Juniores mogen tijdens een wedstrijd niet in twee leeftijdsgroepen op hetzelfde nummcr uitkome n,

ItIlJn naaar le KOBI lpMA, en ik ri] mijn Landl_auF §lc!ën met stokken etr sohoenen verkopèn.ffis een kj'ndermaat 33. zeet gootl ingelopen. BeL ra 18.OO uur mr.Jn moed.er ÀnneÍoarls 045:31214.1.

lle koop enkele kippen, bijra aan Ae Ieg. kLeur gemengd. bnrLn. t 7 fiO per stuk. A45-311236


Uo

IIet laatgte Clubboe§e van de redactiecommlssl.e 1g reer voI, Een ekstla ilikke ultgave en

toch no6 iliveree lngezoden stukken alie D,at

vtJ ntet

konden plaateen.

geeft nietl Ln Januarl koot

al.neer een volgend erenplaar. Elernaaet zlet U eea tekanlng van een heel r1Jke Dat Seld nl,et voor "sasnltl.ng. ona. Eet budget voor ona SIB clubbled voorzLet nlet ln het per poat hmnen verzenilen van 6 olubboe\fea per Jae!. Onze boe§ea yor.iloa nog nlö!. verdeeld tlJttens de tr.aLnlngen. l{u kunnea ulJ tree dLrgen iloent 1) Er nelilen zlch vriJullligero ilie r[e clubboekJes per vlJk ri]len bezorgenr'of: 2) Àra rtat niet lukl, ooeten iliegenen velke zeklen of nooLt onze tralnlagca bezoeken, kenbaar uaken dat ziJn hun elubboe§e via <te poat ylllen ogvangga. De portokosten per Jaar zijn ca F 10r- verrekening vÍnitt plaate vLa de ponnlngceàter. Eet spreekt vanzelf dat biJ ziekte of bleaurea een ultzonilerln6aposltie Éegtaat.

4O-JARIG

HII}IET,ï

JKSI,'iitÍjT

Onze felicitaties gaan naar het bnrid.spaar Iioos en Anna Slmons. ErweL vanwege hrrn {O-jarig huwelijksfeest. Ilelaas ond.er wat trieste onstand.i.gheCenr ondat Koos nog 1n het tÍeverziekenhuís Iig,t. ge;rte Koos, van harte betersohap en voor ju1lià beirt-enr AOg vol.6 golukhige jaren samen. Led_en en bestuur

S.T.B. T Deze

B

HOROSCOCP

keer zonder omechrlJvlng van geluk of ongeluk. Er le geen plaeta rer. tJel

rlJ niet nalaten een verjaarakaleniler te plbllceren. Elcr zlJa ze daa. ,) d.eceuber SJef van Oo5rru. ,O october tao rle Ea^rtog. Í? Xata§ Staroa.nr, { novenber Eenk Sctriefer. 6 Harie CrlJna. 18 Jo van Booy. Uub Erkeng. 21 9 Ger Eaaera. 18 l{ath Plupoen. 21 Àctrlil Erryk. 19 DaniElle van Rooy. 25 heek vaa Gsliler. 19 Angslo Splertz. 29 SonJa lieaalng. 21 hans Plerlk. 22 januari Eub Sta^mans . Mts pe8lng. 1 22 Jo Sinons. 1 Jaen Stanana. 26 1 Jos RLittlerbeks. Stlnf e 93o 6*to. Jau lloven. 4 1 ilecerber tlath Heuschen. 6 Bert Prouk. tel"isa Steeng?aver. ) Halrl,e Raeoakera. 7 Li.ea Hoo6aoed. 4 I HerrLs Pa@ns. aosette Feia 9 1 1 Jan van l{eee ALLE[q,Àf, ; ven IIAIIIE PRO]IICïAT. kunnon

De zlekenboeg vaÍr SIB..era La nornenteel ovenrol. líiJ rensan van harte beterachepr Jo Sl[Entr Jan v.d.Boogaard en !{atha§ Starna^na.Tevens de veÀer van Jo, Koog Sllons. <te redectle van SIB.


Beste sportvrienden,

[Jij stellen ons aan U voor als een sportvereniging, waar ]ret mogelijk i6 dat beginners en gevoralerde Lopers, samen Isrnnen sporten met ile geroutineerde weclstrijcllopéxsr lÍij doen niet aan de konventioneLe athletiek op ale baan. Onze sportactiviteiten zijn uat men in ile vol.ksmonal noemt do 't D{IURIOOP§PORTB ". Voor rle nederlanclse sportbond K.N.À.U heet det: wesathletiek.

BiJ onze g?oep is cle doelstelting rtat het needoen belangrijker moet zijr clan tle presta*J.o. Vermoeetelijk is rlit ook ile sportboo€fening cLie U wilt Liezcn. Is «tat zo, dan bent U lrelkom binnen onue g?oep. Deskunelige sportbegeLeitlerg staa,n tot l]w ]eschiklcing. ÀIs enige eis stellen rijr rtat \J zelf zotg, iJlra;agt, voor een medischo keurlttg vooraf.

trainiagsgebietl lig:È in d.e gehele Oostelijke Mijnstreek, met als oentruD het prachtige natuurgebioil van de BRIINSSIJIIIvIBHmDE en Ae SohlÍweldse tossen. Birurenkort hebben wij tevens rte beschikkinS ovar een Cooperbaan. Ons

Onze

clubtralogen zijn als volgt:

- Zondagnorgen (zoner) 8.45 uur (wlnter) 9.45 uur

Tr imen/ joggea/ duurlopen ln de Brunssunmerhelde.

Tref punt : Parkeerpl-aats Scirachc, Schachatraat Èe Nleuwenhagen.

- llaandagavond

(zoner) 18.30

uur

(wlnter) 18.30 uur (wlnter) 21.30 uur - Dinsdagavond

(zoner) 18.30 uur (wlnter) 19.00 uur

- lÍoensdagavond

(zoner) 18.30 uur (wlnter) 18.30 uur

- VrlJdagavond (zoner) 18.30 uur

(nablj Tennlspark T.C.N.). Ilarathontrainlng. l{ t/m 3 uur. Febr. t/n Okt. DuurloopÈralolng. l| uur. Nov. t/ro Febr. Zaaltralnlng.Flttnes- eu sklgymn. Okt. t/n ltrt. BaanÈralnlng ln Brunssua. Crosstrainlng voor wedaf rljdlopers. (PlaaÈs ln overleg) Duurlooprralnlng. ll uur. ParkeerplaaEs de Zeekoelen ln Brunssuar.

urt. t/n

okt.

Draf- en Renbaan te Okt. È/n Mrt.

Schaeaberg.

Marathofitralnlog. 1| t/n 3 uur. tr'ebr. È/a Okt.

(

winrer ) 18.30 uur

DuurlooptraÍnlng. l.} uur.

(

wlnrer ) 19.00 uur

Cro6atralnlng voor vedstrl jdloper8. (PlaaÈs ln overleg) Baantralnlng ln Brunssu,q.

- Zaterdagmiddag (sinter) 15.30 (

uur

Okt. t/E I'ebr.

lrinter ) 15.30 uur

Okt. t/n l4rt.

RoIBkltralnlng (vgls

Okt. È/u tlrt.

af spraak)

Wilt U meer lreten over onze vereniging, bel of oc'hliif nÀar onz6 secretaria Rob Bolk. Tevens het adres voor inlwering/ aanvrageD van Ur inschri jf-foruuLier. ldet sportieve groetenr bestuur en letlen van tle SPOnT- en TRIIICL{IB


§ffïEn§ rur0.0lDEmrEr.tx Nuth (bliMakro) ÍeL A45-244212 Veldlrcven, O.L. Vrouwondiik 12 Tel. 040-53190O Vianen. Eendrachtswog I

Íel.

euto-ondordchn

O3473-7è474

Schaosheq, AmÍràreslraal 1 8 l.o. dref- m ronbaon.

Iol. Oit$314&i6

Rutt gebroken, boi dan

A45'3ll4l3

Ne l8'N) uur 04*313222 Vraag vrllbl$vend offerte aan, Gratls deskutrdlg advles.

Voorrillc raorlcn glrc b dn , cLAs.í,lt-Looo , GLA$II*.KOPEE .OI,TSREPANANE§

& ir f

v a"a

M ungrrttan tdrot

o" 7',r,,,,,,,8D*rF

§tlpcryleÍn Í4 Scàeac&org Frtv*-edrut: Jocr Jongenclraal 2

r

t

STB Clubblad 1985 nr 7