Page 1

t":;l..,,l,,Jlllïi1..Ë1]i l:iï# ',.76t.r,,,7ii,t.1,.1,1",1i.

-!1""

..flït

..i,n1,,:, t:ilr.;i

,.J',u.,p,r''íí,iir,rr".a

l.i§'dfi

Ë'

rrir.f,,j,;l,il,f.

1\r'

"

{i

í.

t 1,

SPORT- EN TRIMCLUB I]RUNSSUMMERHEIDE


CLUBBLAD SPORT. EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

opgericht ín 1)€,1 s'batutair a1s vereni6ing ger.egistreerd. Nov.84 aangesloteu 'bij d.e sportboncl iC\ÀU 1-1-1985 Bestu u rssa menstell i ng

Jo tr[ck Iiri jgersberglaair 'b

e1 . Ozi!-j

1

voorzi';'t er 11 Soiraesbcr'.3

6371

1236

Itob BoLk Eilceirof 32.

seoretaris

l

Ubach over i{orms .6381 i.ff I verenigings-s

'be1. o{}-324284

ecretariaat

)

Ceri; iiollcrsheit,t Kl-uisst::aa'; 49. 5/,39 'i-ji --uoe1-rc.r1-e pelnilg'iae.uter \;eL.ol'y\}2-2926 re1-..nr Giro fired. Sirating iiapeLr.re,l

30

l:estuirrslicl

6415 RIi ]ieerIen

bcs-buirslicl

Willern v .c'i. i,inij.etr

Itr /r.Í-yLtpers-braa-b

40

644.4XS Srunssrun

'1eI.

Wed.s'b

ri

jdse cret

ariaat

o45-250369

xfrHfi{iN§ XLEUR: BLAUWWIT MATEN: 6T/M t2 + l3 G€WICHT lN MAAT 9: 275GRAM

VERKOOPPBIJS:

I t?6.*

i i

I (


Van achter

deredactietaÍel

Aan d.e inhoud. van

...

d.it 6 e

\

S.T.B clubboekje

!r,N

werkten meeg Starmans, Jo Slmons, Fred strating, Jo syck, I:1*:. w1m starmans ( allen van d.e redactie commissie) Voor ingezondenstukken zorgden deze keert I,Íillem l{arcus, piet Dings àn Henk Schiefer. l{etlstrijtlverslag knam vàn Trea en tle wetlstrijd.talencler víeer van ]Íim v.d. Lind.en. U leest op: bl-ad.z. 2 l'{ed.ed.elingen van

3 \:5 9/.1 B/g 1O 11 1z 13

het bestuur Brief van het recreatieschap De vierdaagse zoals piet hem ziet Reclame ',r"i

"por"or" !íadlopen door Witlem Marcus Wedstri jd.kalend.er d.oor tíim v.d..Lind.en l,Ieclstri jd.verslag door Trea v.d..tind,en

rnfo

BÀAMRATNTNG

Weclstrijcl-uitslagen 14/.15 Voor U gelezen... 16/^t7 Bergloop S.T.B 17/.18 Estafetteknuppel_ door Henk Schiefer 19/.Zt In gesprek met.o.......... 2?/,25 Vakantie groeten 1!B! 26/2T Horoscoop 28 Voor U gàlezen..... 29/35 Iets over sportschoenen en achillespees blessut es

31 36

Sponsor reclame

Ro1ski in d.e Brunssummerheide.

Ons volgend.e olubboekje Inzend.en van copy graag

red"actie-aclres :

Ifti jgersberglaan

verschijnt begin november. voor 25 october aan het

, 6371 CA SCHAESBffiC. Iraat eens iets van je horen !. !. !. !. 31


7 VAN HET BESflruR.

De gereglstreerde leden van de s.T.B.-verenlging treffen 1n dlt 6e clubboekje, het CONCEPT EulshoudelÍjk Regelement aan,zoals dit door de ledenafvaardiglng samen met heE bestuur 1s samengesÈeld. De bedoeling is dat U dlt goed besEudeerÈ, evenÈueel kantÈekenlngen maakt en U over het lnvoeren van dlt regelement ultspreekt op onze le algeroene ledenvergaderlng. De geplande data ts: IIoENSDÀG 9 oKToBER 1985 oo 20.00 uur' Reserveer alvast deze daEruu ln Uw agenda. TlJdens deze vergadering zal tevens een deflnlrlef verenlglnsbestuur moeten vrorden gekozen. Kandldaten voor een bestuursfunctle dlenen zlch schriftelljk oP te geven blj ons verenlglngssekret.arl-aat. I,lJlJ hopen dat ult de groEe groeP DAMES, ook een best.uurslld komt.

Belangrijk ls verder, dat het Recreatleschap onze verenlglng groen llcht geBeven heeft voor een elgen Sportaccomodatle ln de Brunssumnerhelde. Een copie van dit schrljven, vlndE U elders in ons clubblad(zle blad 3 ) Tljdens de algemene ledenvergadering moeten de leden zich hlerover ultspreken. Hoe belangrlJk deze algenene ledenvergaderlng dus is moge ledereen wel duldeltJk zljn en nordr op Uw aanwezlgheid gerekend.

Dan E,ot sloC het verheugende felt, daE het ledental van de S.T.B. rreer met zotn 15 Personen werd ultgebreld in de laaÈsEe 2 maanden. Hun namen worden echËer

pas ln het volgende clubblad vermeld, omdat het sekreEarlaat wegens vakantle gesloten was, toen dlt. clubblad werd samengesteld.

Het Bestuur van S.T.B.


RECREATI ESCHAP OOSÏELIJ K ZUID.LIMBURG AFDELING: Secregarlaat

SporÈ-en Trr.Elclub Brunsumnerhei d e .

-

Secretarlaat: Etkehof 3A MK Ubach over tíorns.

638!

Uw brieÍ van

Uw kenmerk

t6-q-1985 Ondenverp:

Ons kenrnerk

85.6.1r3

Datum

25-6-85

Aanleg eenvoudige

aLletlekvoorziening

(

C66pgrbaan )

.

Naar aanleidlng van uu verzoek dd. I6-lt J.l. ts ln overleg meL heL gemeentebesLuur van landgraaf beslolen daL vanuegà

heL Recreatteschap nabiJ de voormalige ,rLucht,schachL., te NleuHenhagen yoldoende rulmte voorhanden ls een eenvoudlge atletlek voorzlening voor recreatlef gebrulk aan te doen leggen op haar eigendom. Het betreft hler de aanleg van een zogenaamde rcooperbaan,, van ca. rl00 meEer lengte en een breedte van 2_3 meler. Deze

voorziening 1s te reallseren niddels tret virUeteien

van bestaande voetpaadJes zowel ln heÈ bos als op oeer open terreLn, nabiJ de parkeerplaats.

Deze voorztenln8 zal bestemd zLJn voor algemeen recreat,laf gebrui.k. Onwille van de veiltgheld en dutdellJkheld zal een deel van deze baan onzerzlJds uorden afgerastcrd. Gelet op het belang hiervan voor de leden van uu Verenlglng mogen riJ ervan ulÈgaan dat uuerziJds medererkl.ng zal sord;n verleend voor de lnstandhoudlng? Voor het overige wordt u verzochL conÈact op te neíren DeÈ de heer van der Èíast, met betrekking tot verdere dclallleringen van de aanleg, t,iJdsplannlnS, onderhoud. etc. Uw suggestie beLreffende de lnvoering van een r,gebruikerskaart," voor recreatlevoorzienin5en zaI blnnen heL Bestuun ter dlscussle worden gebrachL.

Voor de goede orde delen HiJ u mede dat de aanleg van cen -meer ldeale- baan meÈ trimvoorzi€ningen uordt nagestreefd ln heL gebied van de openbare Gol.fbaan BrunsumÍf,erhelde tc

. Brunssum. Wellicht dat uíërzlJds behoefte besLaaÈ ln cen vroeS stadlun over eventuele gebruiksrechten cn/of onder_ houdsfacj.liteiÈen van gedachLen !e wisselen.

Schaapskooiweg gg

6414

EL HeeÍlen

'l'eleloon 045 - 22 31 3l

3


4 VIERDAAGSE }IARÀTHON

Blnnen onze S.T.B. zljn reeds vele prestaÈies geleverd! Een halve maralhon is voor velen een rouElne-matlge tralnlng of een leuk tljdverdrijf. .Marachons hrorden dermate veel gelopen, dat het nauwelljks nog als prestatle kan worden aangemerkt. Trlathlons gelden nu als prest.atie, maar voor sommÍgen 1s het meedoen aan een triathlon alweer zodanlg lngeburgerd dat ze net zo makkelljk (of nog makkelljker zelfs) een rrlachlon doen als hun dagelijkse vre

rkzaaÍnheden.

nog werkelijk de aandachc ce t.rekken zullen nleuwe dlngen geprobeerd, zoals super-trarathonsrkennnedymarsen drankorgies of nog gekkere lnspanningen. l'laar wat zelfs onze beste atlet.en uit de S-tak van de S.T.B. nog nlet hebben gepresteerd, ls door een aantal mensen ult de T-Tak waargemaakt. Niet eeen marathon van é6n dag, uaar een marathon van 4 dagen achter elkaar. Met deze prestaÈ1e Írordt door de T-Tak geschledenÍs gemaakt!. De super-atleten zljn weer op hun nummer gezet. en rnogen weer opzien t,egen maanden van eenzame t.ralning om diE doel te bereiken. Om alle misverstanden te voorkomen volgt hler een korÈe ultleg. Het glng nlet ou één maraEhon 1n 4 dagen, maar om 4 marathons ln 4 achteenvolgende dagen.Zoals blj ledereen waarschijnlijk wel bekend is, is een maraEhon ongeveer 40 km. De 6uper-atleÈen kunnen deze afstand nog waE nader preciseren. IJat ts er nu verkelljk gebeurd? Enkele mensen uit de S.T.B. (de T-rak dus) hebben deelgenomen aan de Nljneegse Vlerdaagse. Dlt evenement, dat volgend jaar voor de zeventlgste keer wordl georganiseerd, bledt wandelaars de gelegenheid gedurende een week de sfeer van Nijmegen te proeven op een aantal manieren: In de eerste plaats door te wandelen, in de tweede plaats door Ee pra[en meE andere wandelaars, afkomstlg uit alle delen van de wereld(40 landen), 1n de derde plaats door de gezelllge drukte ln de stadrmaar, last but not least, door het drukke ultgaansleven gedurende dle week. UlEeraard is door de S.T.B.-ers aan al deze genoemde facetten aandachÈ besteed. voor een eenzljdlge gerichtheld op heE wandelen was de samensËelllng van de equipe t.e dlvers. De ervarlngen \{aren posiÈlef, zelfs zodanlg, dat het voor herhallng vatbaar 1s. Blj voldoende belangstelllng is heÈ mlsschlen nogellJk om ln 1986 meE een S.T.B.-ploeg deel te nemen aan de Vlerdaagse, zodat onze naam ook biJ dat evenement rneer bekendheld kan krtJgen. De wandelaars van dlt jaar kunnen ledereen, dle iets meer van de Vlerdaagse wll weten, rljdens de tralnlngen ultgebreld lnlichten Om

moeEen worden


5

over dlt grootse evenement.Meedoen kan ledereen, zelfs onze super-atleten, dle tot nu toe mÍsschÍen nlet wlst.en, dat je

marathon, behalve rennend, ook wandelend kunÈ afleggen. De Vierdaagse deelnemers van 1985 waren: - Leopoldlne Berden (2e maal) - Rosette Fels-Heleven (le maal) - Leon Fels- (le maal) - Piet Dlngs-(4e maal)

een

Ter gerustsrelllng tenslotte aan de ongeruste lezer, d1e denkt, dat hler weer eens een volgende wedstrljdrage ontstaat: De Nljmeegse Vlerdaagse ls geen wedsLrljd, dus wÍnnen 1s nlet mogelijk.

Piet Dings

':,':',:,

NooE Redakt.ie:

redereen dle de vlerdaagse van Nljmegen ultwandelt, is volgens S.T.B. een wÍnnaar.

de

'il


(,

StukadoorsbedrijĂ?

J.NIEVELSTEIN STUCADOORWERK SIERPLEISTERWERK

Dorpsstraat

91

BIT{GELRADE

Telefoon $fi$l-2183

Topproducten uit de hele were,Ld,

winkelcentrunr d'r Bautsch, tussen Edah en Aldi


7

TV F]ADltl

15ffi É.

E

í4.

\rf

É C

n{vl

f

N{VA\ R{ tl

rad[m ïffi**ï-ïrs'.l g[':'" teEmulsie *#íqrFlf§'

eIectrs VERLICHTING NODIG? MAAK EEN AFSPRMK!

KASIEELLMI{ Bl

H

EERLIN. TeleÍoon, 045'720036

§

tt-


I I'ADLOPEN

IN

FRIESLAND.

om 5.00 uur in de ochtend vertrokken wlj (enard Vogely, Jeanny Sormany, Nol Pagen, Mla Pagen, Bert Pronk, Leon Fe1s, Rosette Fels, Trea v.d. Llnden, Wlm v.d. Llnden, Pierre Starmans, Hub SmeeEs en Wlllern Marcus) met gemengde gevoelens rlchtlng Frlesland om te gaan wad-lopen.Gemengde gevoelens omdat wij het van de ene kang erg leuk vonden om het eens te doen maar van de andere kang wlst.en wij niet I^raE heE nu precles lnhield.(Wlj waren dus Eoch wel een beetje bang)' Zo hadden collegar s van Andrd het al over een vrije dag en over een koffleEafel. Met mlJn collegars was het niet veel anders. Naar mate wlj dichter blj Frlesland kwamen begon het steeds harder te regenen.Wlj wlsten nu ook waarom onze voorziEter nlet meeglng. Om 10.00 uur kwamen wij aan bij hec restaurant op de Veerdam Ee Holwerd. Het regende gelukkig nleE neer. Hler werden de rugzakken gevuld en moesten wij wachten Eot 12.00 uur. In t.otaal glngen zor n 90 man wadlopen verdeeld in 2 groepen. De trlmclub "Bunschoterheide" (zo rrerden wlj narnellJk 1n Holwerd genoemd) werd lngedeeld ln de eer§te groep. De tÍreede groeP

vertrok ongeveer I uur later. Btj iedere groep waren 2 gldsen die een walkle-talkle blj zlch hadden. Met de rugzakken (met droge kleren en wat voedsel) glngen wij de rnodder ln. Rosette wllde schlJnbaar zweuunend naar Ameland. Zlj dook meteen in de Waddenzee. Gelukktg \.rerd Rosette snel door Leon gered die haar velllg naar Ameland bracht. Leon heeft haar nlet meer losgelaten. Alhoewel enkelen ln heg begln bang waren dat de schoenen vles werden, zaten we even later toch gog aan de knleen in de modder. Na deze modderparElj kwamen wij ln hoog vrater EerechE' Volgens Wlm kwàn het water tog aan zÍjn borsC. Hoffotograaf Andre' had er moeiÈe mee om zljn fototoestel droog te houden Op een klelne bui na hadden wlj best goed weer. Enkele van onze ttmannent' vonden alleen het water te koud. Het waÈer was 16 g

raden.

Plerre had daar schiJnbaar geen last van want die trok zlch meteen heE waddenhemdje aan. Er werd ,-n een fllnk tenPo doorgelopen. Voor dlt hoge temPo zorgden de dames Jeanny, Mla, RoseËte en Trea. Gelukklg voor de nanneltjke deelneuers werden zÍj door de gldsen gesormeerd om waÈ rustlger aan te doen. Het waren nlet alleen de daues dle zo snel door de waddenzee glngen, Bert en lk gingen al "skleend" door de nodder zodat wlj ons toch ln de kopgroep konden handhaven.


I Na 1 uur flÍnk doorstappen konden wlj op een droog wad iets eten en drlnken. Nol had schljnbaar teveel eten meegenomen want onderweg begaf zljn rugzak het. Na 2 uur lopen kwam land ln zlcht. en kwamen wlj op het Oerd re Ameland aan. I.llj waanden ons in Schotland en sonmlgen gingen zelfs op zoek naar Whlsky. Het was hier erg rustlg. Het landschap 1s nog nlet aangepast door de industriele welvaarÈ. Helaas zal d1t spoedig veranderen aangezlen deze ongerepEe nacuur plaats moeE maken voor de gaswinning op Ameland. op het Oerd gaat men namelljk 5 miljard m3 gas uit de grond halen.t'ten zal her óerd moeten omploegen. onder luid geschreeuw van veel scholeksters moesten wlj l uur f1lnk doorlopen naar een boerderij waar wij ons konden omkleden en wasèen. De dames glngen ln de hoolschuur en de heren buiten ln de natuur. Onder aanvoering van Jeanne (zlj had heE tempo van de Kennedymars lngezet) llepen wlj daarna nog ruirn I uut vla Buren naar Ness. Hier hadden wij 4.30 uur de boot naat het vaste 1and. Op de boot kreeg Wim nog heimwee naar Ameland. Wat vond hlj dat bosje toch

mool

!

In Leeuwarden hebben wlj daarna nog lekker gegeten (en f11nk gelachen) ln een,pannekoekenhuls. Daarna gingen wij weer snel naar Limburg want bij Jo stond het gersLenar op ons te wachten. Wlj hadden een fantast.ische dag. W1llem Marcus.

,ArqQ& .

,:.


lo

r{EpSTRIJDI(àLENDES,

DAG/MND PLMTS

AI.ST.

NEDERLANDSE I,IEDSTRIJDEN.

Éoensbroek 3l AUG. Anstenrade I SEPT. Heythuizen 4 SEPT. Geleen. 7 SEPT. Nleuwegetn 7 SEPT. ST.Joosr 29 ÀuG.

STR

TNFO

PRIJS

INSCHR.

WED. SEKR. u. Í5,u. f5,t t ,t u. !7,50/lO,- ,, " u. f?? ',,' ,, f5.30 u' J4 r-15," 316,9,12rl5kml6.00uJ3r-,' r,

l0 km 10 kn 25 km I0 kE 20 km

18.30 15.10 13.30 20.00

l-9

5-10-21, Ikrn 10.45u,1 1.30u, l3.30u.WED.SEKR l4SEPT. Landgraaf WED.SEKR.3l-8 14SEPT. Wtndschoten 50+l00krn 5.00u.f30,28SEPT. Zeveirbergen 25km 14.00 u. J7,50/10,,, l7-9 29SEPT.

6 OKT.

Brunssrn

Geleen

DUITSE WEDSTRIJDEN.

ffi 7 8

SEPT. Obermaubach SEPT. Eschweller 29SEPT, Herzogenrath

Zuid Ned. KamPloenschaPPen Koppelloop S-T.B..!0,t30 u. 3xlOkm en 3x5kn í5.- p.p l2km 10.30 u. f3,50

', ..

..

,t

,t

DI'{7 ,50/9 ,50 , , DM5,-/6,50 10km 17.00 u. ,, lOkur 1l .00 u. D1,t5,50/7 ,50 , , 8km 12. 15 u. DM5 ,,

,, ,, ,, ,,

5krnHeren20.45u. Dl'16,5kmHeren20.50 u. {4r-

,t

2I,lkm 9.25 u.

28-8

ot-9 25-8

BAANWEDSTRIJDEN.

AUG. Ake" 30 AUG. siÈrard 6 SEPT. Kerkrade 13SEPT. sirtard

,9

tt

,t

,t

20SEPT. Kerkrade

3km

19.45 u. t4 rtt I ,5kmDanesvanaf 19. lOu f4, ,t 1,5krr$5kmHeren vanaf 19.10 t4, lOklo 19.45 u. t4,,t

MAMTHONS.

l4SEPT. AmersfoorE 29SEPT. Dordrecht 29SEPT. Brussel 28SEPT. Dulsburg 29SEPT. Berlijn.Alle l2 OKT. tlelmond 20 OKT. EehEernach 26 oKT. EÈren-Leur

t,

tt

,,

ook 2l , lkm 14.00 u.

,t t,

,, t,

ll5 r-120 r- ,, ,, !15r-/20r-,, ,, tt

3o-8

l5-9

t,

1o-9 14.30 u. Dl42O,-125, ,, ,, Wollershelm lnllchElngen Gert ook 21,1knl3.00u. ,l5r,, ,, 25-9 Esser Helnz DMIS,9.00 u. 25-9 ,13,50 WED.SEKR. ook 2lrlkn Weds t r1

jdeskretarls

l^I" v"d. tinden, sen. 045-250369


,#rrt,s, ï ;,t*k

41

I{EDSïRTJpVERSLÀG1

l5e SÈ,. Joostertrlmloop. Regelmatlg worden in het Midden-Limburgse St. Joost trlmlopen georganlseerd op een mool vlak parkoers. Er worden ronden van 3 km gedraald over zeer goed te belopen bospaden. Een loop om aan te bevelen dus. De I5e ediEle werd bezocht door Plerre Lahaye, Theo Schmelt.z en Paul van Hameren.Eerst,genoemde legde be-slag op de derde plaats 55.05 minrPaul van Hameren werd 4e ln 58.09 en Theo Schmeltz werd 7e in 58.31 min. Baanweàstri jden. Deze zomer 1s er een ontwlkkellng bLnnen onze lopersgroep op gal gekomen van de wegathletlek naar de baan. Vooral de jongere gar( heeft begrepen daË een goede basissnelheÍd belangrtjk ls voor beEere prestaties op de weg. Ik hoop dat meer lopers het

voorbeeld van de volgende athleten zullen volgen. Aken 5000 m.

Fred Pierik 16.38, Rob Bolk 16.5l,Wlm v.d. Llnden 16.5l.min

Sitrard 13-7-85. 1500 n. Fred Plerik 4.25 mln. 5000 m. Jan Hoven f6.04 min. Wlm v.d. Linden 16.45 min. Slrtard 26-7-85. mö, Jan Hovà 9.07 mln en Fred Pierlk 9.18 mln. Slrcard 500'0

,. Jan Hoven 15.57

mln

Ronde van Bo:qneet 22-7-85.

pe van de Tour de France begaf het wlelerclrcus zich naar Boxneer om rondjes van 2600 m rond de kerktoren t.e draaien. Voordat het zover was traden de hardloper, in heE strljdperk om zlch uit te leven op 10.5 km. De 30.000 toeschouwers zagen het Nederlands neusJe van de zalm van zowel wielersport a1s de loopsport aan zich voorbljgaan. De organlsat,ie had kosEen noch moelte gespaard (vooral dat laatste- om de top aan de start te krijgen. Lopes(met plsÈool), LarnbregtsrDe Brodrrer, Ten Kate, Lok, van de Abeele, Vrlendrde dames Rusmanrvan de Boltrvan StiphouE, wle was er eigenlljk nle ZoleÈs is te merken aan het t.empo. De l0 km werden ln een

,


IL onEzeccend hoog teupo afgelegd. Wlnnaar Rob de Brouwer Ln 29.2L min. Onder 200 deelnemers 2 S.T.B. leden. Trea v.d, Linden werd 7e ln 39.24 min en echtgenoot Wlm werd 95e ln 35.17 m1n.

Trea

INFe

BAANTRAINING -COOPERTEST -BAANÏRÀINING

der Linden.

van

-

COOPERTEST.

De laatsre baanrraintng op dinsdagavond valc dit jaar op 24-9. Traditiegetrouw zai op deze dag de mogelljkheld van heE afleggen van de C0OPERTEST weer aanwezlg zlin.Voor diegenen dle het nler weEen:de Coopertest. is een 12 mlnutenlooP op een vlak en effen [erreln. Aan de hand van de afgelegde afsEand wordt dan een kwallficatie gegeven. Hlerbij wordt rekening gehouden met vooral aan te bevelen voor di geslachc en leeftijd. Deze Èest is flt.tnesgroep.De wedstrijdlopers kunnen een vergelljking maken me6 voorgaande Eesten.

Vanaf I oktober(wintertijd) is de baant.rainlng op zaEerdagmiddag om 15.30 uur. Eveneens delen wij U mede daÈ uitsluitend op dinsdagavond ln de zornerÈ1jd en op zaternamiddag ln de wintercijd de achletiekbaan gereserveerd 1s voor de S.T.B. ou samen t.e Eralnen Ínet de AfcenE Strlders en op geen andere tljden. Bestuur S.T"B"

ÍB.w.uo]lltEll tw llEttrm§t 8rnrff ; I

uÍxln

RcP.ÍltlG cn ondcÓoud.llG mcílcn

lnbouí cn tcívice LPG'lnrtrllau6

vc*oop nl6§a OtÉlful*

*É,

èÍr

gcbrulklc.ulo't

o@ vàrluhd8 ÉrtM


.#rrf ,s. ï

;-ïA,'?

UITSII\GEN:

Enschede maraÈhon 2l-7-1985 Albert Baar. Tljd 3u.17min

SoestdiJk maraEhon 6-7-1985 Math. Slmons 4e tn 2.u.52mln.32sec AnEwerpen MaraÈhon 2l-7-1985

Jo Eyck 3u.06min.28sec I

s Hertogenbosch Andre Vogely Bert Geurten Andre Rotuuen Henk Schlefer

maraEhon 11-8-1985

2u.55 3u.03 3u.12 3u.23 Harrle Ramaekers 3u.24

min. mln.( le marathon) mln. min. (Nieuw Pers.Rec. ) min.

Konzen 15 km 15-6-1985 53min.18 (5e Hauptklasse) Rob Bolk Wlm v.d. Llnden 53.51 (3e Klasse I{30) Trea v.d. Linden 59.20 (le Frauen Klasse F30)

Bergloop Servoz 4-8-I985. 13km lang en 816 m. hoogteverschll. v.d. Llnden tu.02.rnln.28sec. (24 sen.klasse) Trea vd. Linden lu.10.min.29sec. (1e plaats danes)

Wtur

Vljverdalloop 10 km l,laasErlchE Jan Hoven. 32 mln.59 sec. (le plaats a1g. rangschikklng) Trlmloopserle St. JoosE l5km 6-7-85 55mtn.O5 s.c. (3e plaats) fierie t atraye Paul van Hameren 58m1n.09 sec. (4e plaats) 58min.3l sec. (7e plaats) Theo Schmeltz (winaartijd 52min.19 sec) UIÏSLAGEH TRIAI'IILONS !

Steln *trlathlon Starmans Sjef van Ooyen

Wlm

6u.08mLn. 6u. l8m1n.

{3


tl

lt

Lan{qraaf tI-8'1985 l/8 Trlarhlon:

Francesco van Ooyen. lu.32min.33sec. (64e plaats

)

t Triathlon: Rob Ri.ksen Sjef van Ooyen Johan Bercx Freek van Gelder Harrle Leuken

2u.24min.00sec (3e plaaEs) 2u.3lmin.24sec (lOe plaats ) 2u.55min.58sec (33e plaats) 3u. l4mln" 14 sec ( 54e plaaÈs ) 3u. l4min.36sec. (SSe plaats ) (Winnaarstljd 2u. l8mÍn.58sec) (7 2 personen finishten)

0puerkelljk b1j deze triathlon is nog dat Sjef van Ooyen le was b1j de lndlvÍduele tlJd wlelrennen over 40 kItr ln lu. l5mln.5Osee, Rob Rlksen 6e ln 1.u 19nin.09sec. Bij het lopen (l0r5kn) was Rob Rlksen 2e beste La 42.15mÍn en Sjef van Ooyen 3e 1n 42mln.37sec BÍj het zrceuuoen (I000n) was Rob 4e beste tn l6mln.5lsec en Sjef had 28min.49sec nodig en kwam pas als 62e uit het Í.rater achEer Johan Bercx en Harrle Leuken. Almere trlathlon l7-8-1985 (1984 rljd t2u.olmln) @.t4mln. Wim SLarmans l1u.42nin. (1984 rljd l3u.59uln) Sjef van Ooyen (IÍochc nieÈ verder deelnemen na geringe

tijdslinoÍetoverschrijding bij het

zwemmen)Sjef driemaal

is

scheepsrecht en de aanhouder winE. .l

Ipnoructet el.l.gx HEt og nuuAAL»r succgsssu

VOOR

U GELEZEN IN EEN TRANSE

KRANT.

"S.T.B.-AKTIVITEITEN ln het buirenland.

JiÈ zorgvuldlge ccnt,röle van de wereldsportpers ontdekten wlj

Cat. een van oÍrze S.T.B.-loopsters blj een Cross-country, Kamploene I985 van Servoz(Frankrijk) ls geworden.

)eze l3km zwate bergcro,;s met een hoogteverschil van 813 neterrmoest groEendeels lopend, maar soms ook klimmenJ op

handen

3n voeten worden afgelegd. {Is bewljs van deze tttel plaat.sen wÍj hier enkele cí.taten ult -e Monde (Franse naam voor Limburgs Dagblad of London Times)


r5

cRoss-couNTRY

5e challenge Ferrero

J.M. Lenta : Victoire et record .

loo concurrents étalent au dé- débolres de santé de I'an derhommeo. - L F. Rsvaqgrt à Servoz du 5" challenge nler prouve qu'il revient très Junloro en lhOl'18" ;2 B. Chamagno Christian Ferrero un cross iie blen en forine. Il a donc nsl montagne comptant pour le remporté &lsément le challen- en lh38'59 etc-. championnat haut-savoyard de ge mais de plus les trols Cadets. - Cllles Romand en

lhr

cette spéciallté. celte specl&nle. Après Apres une nult nulf premlers ont 6attu le record pluvieuse les conditlons ételent ételent étsbli I'an dernler oar Briffae Briffnz. dornler par

Vótórene

dinaire.

Sénlore dames.

t'40".

2 bommes.

l.

la fraicheur du On notera égelemtnt I'excel. Carrier €n thos'3o; 2 R- Oslerpolr_couvrir matin ces t3 km lente quatrième place de Joël let ;3. R Magne etc.menant de Servoz à 816 mètres Roux bldler Ie ineilleur fon- Vétéranc I hommer. C. - t.Duc d'altitude auÍ alpages du Bra- . deur du département cet hlver. Jacquet en 58'25"12 ; 2 Jean mu 8oO mètres plus haut, uno I pour la peiite hlstolre, sa,chez (C.M.B.M.) en so's0"26; 3. D. arrivée dens un cadre extraor- )que chej les dames, ciest une Matos en th02'5J"37 Btc... idéales dans

;;'l

Ëollandatse

qui I'a

empoÉé

Jean Michel l,enta de CLASSEMEMT ' les meilleurs t Sénlors hommes. t M. dans le département, se rà l.enta de Thonon en t2. dans iuste titre. tiré la ' M) en ce cross. en téte du et 5l'30"5{; 3. P. en de fait ce sont eux animè- 52'§O"52 ; 4 íoux Dldier (Arrent la course. gen tB r 5. J.P. MetlsBrif[az conserv& téte pres; 6. J.L Richard que iusqu'à l' mètres de ce

m&is à

7.

sur le plat il

ne put

ge sec et

Michel

5OO

appel de

57',t t "93

qui

I

Noot. redaktle:

8. 0. ;

lo.

M. Perollaz

J.

Moisset

P. Derolland M. Jezequel

en en en en

57'5S"Or.

- l. T, Vanderllnden en thl0'2{3"t0 6tc... K Junlors dames, - l. Honlger en I h r 8'48".

Vétérans dameg.

- t. V. Gulllath22'59" ; 3. J. Usen en met en lhl6'{8" ; 2. C. Tambet I

h3t'{s"22.

.Jsan-Paul BOUDTER

Jean-Mlchel Lenta le valn-

queur à I'arrlvée dans le broulllard à tSoO mètres d'altltude.

!

Proficiat Trea, ga tneÈ een

R.

zo door en mogelljk r^rordt jij, -zij het danwel Frans kapsel- nog wel eens kamploene ln Nederland.

Ë*- #;,r§, ll,,t* ,^' n-,

ï*:,.

li4l*rq".'

*:'

-i.*

.#rtsu,

''*t"-'.-*


t6 BERGLOOP.

De tweede S.T.B.-bergloop Írras ereer een happenlng van de hoogsre orde. Met een goed verzorgd glaasje bier en een uitstekende barbeque 1n de T.C.N.-kantlne, ls op een uiEstekende wijze de overwlnnlng van Ger Hamers(nleuw clubrecord l8nln.49sec) gevierd. Blj de dames was Trea van der Llnden de snelsÈe en blj de VeËeranen(alle categ. ) endrg Vogely.ProflcLat. UITSLAGEN:BERGLOOP OVER CA

40e. 39e. 38e. 37e. 36e. 35e. 34e.

Mevr. G. Geraedts.

Ellen

Ramaekers.

Hans Ypma.

Mla Pagen. Nol Pagen. Kees van Eyck.

Pierre Starmans 33e Jan v.d. Boogaart 32e. Leon Fels.

3le.

Hub Nee11s.

30e. Hub Prevoo. 29

e. l{llIem

28e. 27e. 26e. 25e. 24e. 23e. 22e.

John

l"íarcus.

Smee.Es.

Fred SEratlng. Lody Rozema. Annelies van Dljk

Paul

Mennens.

Plerre Muyrers. Wlel Vonken.

2le. Theo Schmeltz. 20e. Trea v.d. Llnden. l9e. Jo Eyck. l8e. tIlm Starmans. I7e. Rob Pagen. l6e. Ton Starmans. l5e. Andre Roumen. l4e. Jan Ploeg. l3e. Hub Breuer. l2e. Albert Lleberg. Ile" Sjef van Ooyen lOe. Sjef Rldderbeks. 9e. Frans Plerlk.

6 Kl"I.

30.00 min 29.20 mln 26.51 mln 26.44 min 26.42 n.írr 25.43 mln 25.

l0 nln

25.10 mln 24.54 min 24.50 mtn 24.

ll

mln

ll

mln mln rnin mln min mtn

23.59 m1n 23.44 min 23.00 mln 22.44 mír. 22.34 nln 22.26 mLn 22.25 mln 22.06 mln 21.51 mln 21.48 min 21.46 mÍn 21.44 mtn 2l .3I mln 2l .27 min 21.24 min 21.

21.09 21.09 21.07 20.57 20.56


t?

'

8e. Bert. Geurten. 7e. René Jongen. 6e. Fred Pierlk. 5e. PauL van Hameren. 4e. Harrle Ramaekers. 3e. André Vogely. 2e. I'llm v.d. Llnden.

le.

Ger

Hamers.

20.30 nin 20.29 mln 20.22 aLr:. 20.18,min 20.18 mln 20.08 mtn 20.01 mln 18.49 mln

Bij de berslooo over 4 km won eg9&_§.pler-E- Ín 14.50 mln, Sprrryt 17.33 mln. voór Chrlstoph Smeets--i7118 .ftt "n tro naar Luclnda en Ellen Eleveld BiJ de joggers gÍng de overwlnnlng

met enkele ferme passen voorsprong op Johny en Wlm eleveld.

M-

De esÈafetteknuppel werd

Ltr{tEllExrylllr; -DOOR

HENK SCEIETER.

I

urlj per verrasslng door tllm Eleveld

:::-::'::i:,:"liï,ln,i"ili';it:,:: ïi'.i:ï::,ï::":: :: ïï-::"r

ondergronds werkzaam te zljn geweest in de Linburgse mljnen ben ik op het opgenbllk werkzaam bij de gemeente Landgraaf als technlsch ambtenaar belasE met. de afdeling Vervoer en Reinlging. Hijn loopcarrrlëre begon lk doordat lk stopte met roken en daardoor overgewlcht begon te krijgen. De eersÈe loopoefenlngen st,art.t.e ik in de Brunsummerheide en na I jaar werd de helde Èe klein en werd ul-tgeweken naar de weg vla Waubach-Schaesberg richting Groene Long enz. Daar ik mljn hoofdhaar liet verzorgen bij kapper Joep Smeets - die eveneens ltd ls van de S.T.B.-,bracht deze mij op het idee, mÍj aan te sluiten blj de S.T.B, om zodoende de loopakflvlteiten uiE te brelden en t.e verbeÈeren. Toevalllg kwam lk blj de l'larathongroep EerechÈ waar ik aanvankelijk danig van geschrokken ben. Ik kwam al gauw toE de ontdekking dat. ik nog - veel en hard Erainen moest om deze groep blj te houden. Dit was ln 1983. Het plezler van mljn loophobby werd steeds grot.er. Toen rees de gedachte om eens aan een wedstrljd mee te doen. De marat.hon werd voor rnlJ de grote uitdagÍng. Daarom tralnde lk ln 1984 voor de marathon in Frankfurr meÈ als oefenwedstrljd de Heldeloop. De Heideloop was tevens mijn eersË.e wedstrljdloop.

:

l

i


18

berelkte ik in een knappe 4 uur de flnlsh, zij het hebben 3edeeltelijk lopeud alsook Joggend het parkoers tedankbaut-:t ik maakte ifgelegd. Van de vele verzorSlngsposEen tangduifg gebruik.Ik wlst toen nog niet dat de chrono doorllep en' :venemln dat lk een knleblessure had.Ik heb ultgelopen en dat was ! roor mlJ het voornaamste. Dlt had rot gevolg daE ik veel reallstlscher werd t.o.v. tljden en me nog meer gÍng Eoeleggen om' reE lopen te verbeteren.Een van de redenen was:het wederzijds :Iezlei (vooral na afloop).Ufjn tweede uitgelopen marathon was ltten-Leur ln novèmber 1984. Mijn knieblessure lilas inmiddels genezen. Deze mararhon liep tk ln een redelljke tijd van 3.u36mln jtt ju"r t.rainde ik wederom voor Frankfurt hetgeen rnislukte (zle :lubblad nr.5 1985). Mijn hoop op een redelljke tijdkrrs nu gerlcht op den Bosch f1-8-1985. En jawel hoor: nieuw persoonlljk record 3u.23min. In de toekoms6 is het de bedoellng om I uarathon per jaar Ee lopen en dan het llefsE ln een grote stad vanwege de entourage en het plezier na afloop in clubverband.De daarblj te -open tljd ls nlet meer heE belangrijkste.De sfeer en het :onEact uret. de groep spreekE mij veel meer aan'In de :rainlngsopbouw wll lk dan een hele reeks wedsErijden van iortere afsEanden Ín rotjn EralnlngsProgramM oPnemen' Op die ranier kan lk in de winter mijn andere hobby de schaatssporE rlljven beoefenen. ik denk dat jullle mljn vrouw Flny ook wel allernaal kennen. lemeer daar zij blj de meeste wedstrijden als troulre S.T.B.-sup)orster aanwezig 1s. Daar ik ln aanraklng kwam met de S.T.B. door Ioep Smeets, draag lk hlerblJ de estafeEÈeknuppel aan hem over. (apper Joep lk wens je veel sEerkÈe meE je verhaal en veel looprlezier in de toekomsÈ. Ln Frankfurt.

'j

Henk Schlefer.

a


49

IN Reeds

GESPR9(

l{ET:

BO§ETTE HELEVEN EN LEON

tÏLS.

6 jaar zljn deze clubleden actlef blJ de Sport-

en

Trimclub.

De Brunssumse Trimmers pleegE Leon onze groep alttjd te noemen, en dat zegt hlj dan uet trot,s, tant hij hoort er helemaal blj. Nu, na zoveel Jaren ln Nederland woonacht.tg te zljn, kan zowel RoseEEe als ook Leon het toch zo aangenaam kllnkende Vlaams aardig verdoezelen. Maar zlj blijven Belgen en zlJn tereeht trots

op hun land.

Soms ontvalt hun nog wel eens een trl[drukking of ultspraak, waarblJ hun beiden HasselEse afkomsE nieE Ee verloochenen is. Uet Leon en Rosette, hebben wij niet alleen 2 sportÍeve vrienden ln onze club gehaald, maar ook kennÍs gemaakE met de Bokrijklopers, de Hasseltse athletiek verenlging err de Afcent

Strlder Runnlng Club. Vorlg jaar, tijden osze 2e suksesvolle Bedevaartloop, hebben wij Leon aL gehuldlgd en gedecoreerd als SPORTAMBASSADEUR der belde Llmburgen.

Door zlJn milÍcalre loopbaan (oa bij Afcent) hebben wij de goede relaties en contacÈen met de Sporrvrienden van Afcent te danken. De Fels familie heeft aI heel wat keerEjes van hun leven van woonplaats moeEen wisselen. MeesEal om de 3 jaar, want daE is gebruikelijk ln het mllicaire beroep. Afwisselend Duicsland Belgle Nederland etc. Leon begon zijn rnllitalre loopbaan, bij de Belglsche PanÈserdevlsie reeds op 17 jarlge leefEijd in heE l.laalse Namur. Hij was hrerkzaam bij Afcent Brunssum sedert de vestlging ln 1969. Drie jaar later verliet hij toen het Nederlandse Llmburg met helmwee en maakte Eoen de beloft.e, zo spoedig mogelljk weer terug te komen. Dat lukte pas ln 1979. Nu belden ln Brunssum'reen vasEe eigen home" gest.icht hebben, wlllen zlj hler nooit. meer weg. Ln 1972 heeft Leon het leger verlaten na ruim 33 dienstjaren. HÍj werkt nu biJ de Awacs re Gellenklrchen als clviel.Eigenlljk nleÈ vreemd, gezlen zijn ulltEaire carrlere roeE de eindrang van ADJUDANT.

mlj bekend, daE zlj ln Gent geboren ls, maar reeds op kleuter leeftljd naar Hasselt verhulsde. Deze gegevens verEelde zI.j ons ln verErouwen Eljdeus heE intervleuw, dat wij voor deze gelegenheld ln het plaaEsje GENK hlelden. Als redacEie-medewerker dacht ik, op BeLqische bodem met een lekker GiLde-nÍnrje praaE her wat vlotter en vlaarnser. Van Roset.Ee 1s


2o

Rosette en Laon in hun tuin in Brunssum

)at lras a1 meteen goed raak met RoseLte. rk memoreer een leuke .ritspraak van haar, en wel na heE binnenkomen van de jongsce r-daagse van Nijmegen pleegde zlj te zeggen:"IK WAS ZO FIER ALS :LI.I GIETER'"

iljk sportvrienden, als je zorn ulEspraken hoort, dan kan het :elfs een hele dag regenen, zonder dat je slechte zin krljgt. \l slentereod door Genk, komen wij op een plaats �^raar Rosette raar de stoeprand wljst met de mededellng:"Gell3k hler ben lk in le gooE gevallen met mijn velott. llj navraag blljkt dat de schuld geweest te zljn van de kaslJen :n de tramrails. Hoewel 40 jaar geleden, wist zlj nog precies de rlek Ee duiden, zodat wlj maar meteen een kiekje hebben ieschoten. 0p de achEergrond van de plek bleek een leuk bruln e§;tammineke te zljn met de gulzlge naam "MENGtt. let crlstal-Alken smaakte als nooit t.e voren. Rosette was haar rlauwe plek van 40 jaar geleden a1 rap vergeten.


zl

Rustpauze in de iiijmegense {-daa'gse Dan komt de WaddenÈochE ter sprake. Leon ze|, wij hadden betden een rugzak. Na 5 mlnuten ploeEeren ln de waddenzee, had lk er al t$/ee. Even later hoor ik Rosette heel hard "HULP" (zonder h) roepen. omkÍjkende dachr 1k in eerst.e lnsEantle dat zij als viervoeger wou oversgeken naar Ameland. ZLi moest ech6er uit de modder getrokken \dorden, omdat zowel handen als ook voeten klem gezogen waren door de val. óe vàelztjdlge sportloopbaan van onze 54-jarige Leon mag wel een op eens oP een rijEje gezet worden. vroeger was de korte loopafsEand zijn favorleEe sport. Dac hlj dit nog st.eeds nleE verleerd heefg, taar hlj ons vaak genoeg oP de baan merken. Blj de 200 en 400 meEer kan hlj soIDS nog racen

als een jonge stler. Dan ls hlj goed en zvrerutren, pisEoolschte[en scherrnen en langlaufen. Voor lichamelijke oefenlngen heefc hij zelfs lesÉevoegdheden. Een BREVET heet dat' in Belgle' vanaf 1980 zijn beiden bij de sTB. Als zovelen waagde Leon zlch ook op de Supàrlange afstand. Zljn suksesvolste Earaghon was ln oktober 1981 ln Essen. Tijd 03'59' Leon ls echter nu op een leefEljd dat hlj alleen nog tralnt om het meedoen en meebeleven. Tijden zlJn voor hem dus nlet het belangrlJk§Le. ook weeE hij te relativeren als het een een keertje niet lukt op een wedsrrljd' Wat bàlden gemeen hebben is de llefde voor de natuur. Samen van vakantle genleten, lekker eEen en vooral mensen orn zich heen, waarblj hun 3 klnderen met aanverwanren het mlddelpunt vormen. Een prachtlg stel- deze familie Fels (ln her Nederlands famllle sreenrl. Uij nopen nog heel war jaarEjes Ee genleten van de spor en alles \"ra! ons blnd"


27 I

VAKAI{ÏIE GROETEN.

voorlopers van de vakantleriezen 1985 waren, Sjef en stlny van r ooljen uit Rhodos. GeltJktlJdig sfuurden Leon en Rosette Fels ons een kaart.je van hun trainingskamp op Gran canarla. rn een flits hebben zlj daat ook nog Max van wersch voorbrj zien st,uiven, maar dle was echt op vakantie. op 28 mel komen groeten van cote dtAzur van René en JeanlNe Jongen. Dan zljn de voorlopers vermeld en kunnen wij met de lopers beglnnen.Dlt zljn dan alweer Leon en RoseÈte Fers, maar deze groeE komt ult GRAN NTJMEGEN, alwaar men ons hee meedoen aan

de 4-daagse aanbeveel[. Blljven wlj nog even dlchr bij hen, dan ontdek ik in de fotostapel kaarten eentje aan met. 4 paar blote bilren. Eronder sÈaat:oefenlng 6 is stofzuigen en oefenrng 9 is opdrukken . zeer orglneel, misschlen goed genoeg voor een prijsje. I.Iel bedankt Mia Jo,e-n Danlelle van Roolj. De vakantiecommlssre wlr ook eens naar

Kokz I Jde . Theo en Annie sniekers

zijn weer op de Franse tour. Deze keer stuurden zlj groeten ul-t Beynoc. Eveneens $/aren de Elevelds in Frankrljk enwel aan de bloemenkust van Houlgate "LA corE FLEURICII.

DE SCHöNSTE voN W0LFGANGsEE was deze keer l,Ilets Stratlng. Zij stuurde haar STB groet. precies op haar verjaardag. Volgens de

kaarf was Fred ook mee. veel ce warm vond Huub Neelis het in wenen, zljn kaart werd dan ook-ramelljk uirgedroogd en verschrompeld orrtràrrg.rr. Een van de .noolste post.kaarten kwam ult Grindelwald tn Zwltserland. BliJkt lat er toch nog sÈeeds mensen in staat zijn, dle de dure Zwltserse Franc kunnen betalen. )e kaart ls wel zo geweldlg mooi dat hij apart beoordeerd moet *orden door de redact.ie. U weeÈ nog wel, wlj stellen l25rbeschlkbaar voor de beste vakantiegroet. pierre Marie-Loulse rarhalle starmans val1en echter bulten de prljzenpoÈ, omdat open leze dure kaart a1leen maar t'Groetjesrr"t".t, en àat is te weinig voor een prlJs. laan we op de landkaart enkele 100-de kilometers naar lrnksrdan :ijn we ln Kàrnten oostenrljk, Daar trakteerde ons de Fam. Albert 'leberg op vakanEiegroeten ult vi1lach. op de terugweg glngen wlj ria het schwartzward, even voorbij her rràrntngkam! vàn-ae" (ldderbeks. Alplrsbach is hun domern ger.reest ais voorbereldlng op le STB bergloop van 24 augustus as. liJ Keulen llnksaf is tt sauerland. Deze srBers maakten het daar 'rel wat te bonE.HeÈ hele Blggesee jrErlm-tra6Í-geselschaft, werd


23

daar van de sokken gelopen door Famílle Andre'Vogely. Wel alles ln vakantietempo schrijft de sll-umerÍk er nog blj. Leuk gevonden voor dlegenen d1e zoleEs nog geloven. Dan zlen we bij de groeEen uiE lta1le (Gardameer) van (alweer) Sjef en Sriny van Ooijen, maar deze keer staan er ook nog de namen bij van Francesco en van de SEarmans fanllÍe Wim Els en Rayuon . De kaart wordt bekroond wegens de moolste postzegel van allemaal. Dlt ls echter onvoldoende voor een prijs van de redact.l,e-corumlssle. Nee, er zljn nog betere teksten, lees maar verder. Hub en Helnoa SEarmans begroeten ons ult Toscolano, ook daar ls het warm volgens het zonnet.je op de kaart. De jongste kaartschrljfster ls Judith. Zíi beglnÈ haar vakanËiegroeten met de rnededellng: Hallo STB,ik ben elke dag aan het meer en !s avonds moet 1k melken. Dlt speelde zich af in de Algau.er Alpen. Een pracht groet en orgineel genoeg voor mee t.e dlngen ln de prijzenpot vond de redact.le commlssie. Maai er zÍjn nog meer originele groeten. Hier komt er weer een:Aan trimclub STB. Groeten van Plerre en zijn 3 vrouwen. Daar sEaan wij van te kljken wle is deze geluksvogel? Waar is h1j geweest? Dat laatste ls wel cerug te vinden:Camping Kriegshuusbelten. De kaarE van Denemarken wordt erbij gehaald, niet te vlnden, dan volgf Noorwegen en Zereden. Nlks

hoor,uitetndelijk vinden wlj het ln de provincle Ove.rijssel. Klopt ook, er zit een postzegel ulE Nederland op. Deze kandldaat is wel orlgÍneel en wordt dus aan de kanc gelegd voor de keuze van de prljzenpot. Alleen Lrij r^reten nog steeds nlet meE L,e1ke Pierre wij hler te doen hebben. Als hlj wint, hoeft onze pennlngmeester (voorlopig) nlet te beEalen. Ha Ha. Wlj gaan verder, tussen de kràtzer en de llochrappenkopf bij Fischen in Allgau. Hier verEoefde familie Heinz Esser. Dan komt er een kaartje van de MoNT BLANC. Daarop st.aat het maraEhon strljdlled vermeld."Noa Veure, Noa Veure, da kan os niks gebeure!r'. Zoiets slaat aan bij de redactle-commlssle. Wat ook aanslaaE ls de orgÍnele kledingstrip voor de langlaufgroep (zÍe afbeeldlng) " eatt3e en tlÍel vd Llnden plaaÈsten zich hleruree definltlef in de elndronde voor de vakantleprijzenpot. Beregoed, maar er komt nog meer, en wel van ons nleuwe clublld Lody. Hij Ís werelds snelste op de meter. Wat ons goed beviel was zijn elgen geschreven opmerkingr"De heenweg is goed verlopen, nu nog terug". Zeer ori.gineel spitsvondig en geestlg. Good o1d Jan van Hees stuurde S.T.B. groeten vanult jodelland Tirol.Goede raad van de redaktle:Pas op voor koud weer met

hec


W

1-11

IK

BEhJ

g!E:L51Íé.

OP 8....

Groet jes van Locly De heenweg is goed

verlopen schreef hffi

t

kopen van antlvries.Volgens de laaEste berlchten, Idordt ln OosÈenrljk de antLvrl-es meÈ wljn verdund. Mia en Hans Kouwenberg

vanult Troglr Jugoslavia. Volgens de kaart een vestiglngsplaats, zonder naaktstrand. Dan komt een kaartje waar lemand bulgen zljn vrouw en 3 dochtertjes ook zijn hond laat Sroeten. Sllm bedacht Plet Dlngs, om op deze manler heel sllnks ln de prljzen te wlllen vallen. De redaktle kent jouw hondje Toblas veel kunsÈJes Eoe, maar daE hlj ook al kan schrijven! Nee hoor bedenk de volgende keer maar eens iets beters a1s je Lreer in Karintië bent. Nu nog de deflnit.leve keuze van de redactie commissie: Even nagaan le) De 4 blote vrouwen van Jo en Mla van Roolj 2e) ttet melken van Judlth 3e) De 3 vrouwen van (de onbekende) Pierre 4e) De gewaagde langlaufscene van Aa1Èje en Wlel 5e) t ody met zijn wereldrecord op de I meEer' Na lang beraad, vallen de 4 blote vrouwen af, omdaE zlj volgens de jury verkeerd op de kaart sEaan. Eveneens valt. af de nog steeds onbekende Pierre, wlj weten nleÈ zeker op hlj Mormoon, Mohammedaan of lld van STB ls' Dus zljn er nu nog 3. Dat wordt, moellljkrveel te moellljk, dus krljgen Judlrh, Aalcje en \.Ilel en Lody de 25 gulden prljs samen. Voor iedere wlnnaar dus r8r33 (en dle resÈerende cent Ls voor Jo Simons vanwege zljn kaart ult Schln op Geul). (ummer dieklenge motte ze han) sÈuurt groeten

Redaetie Commlssle

STB

P,s. Die uitbetallng van I cent wl1 lk persé hebben en wel Jo Slmons van de jaren tussen 1950 en 1969. l'J.G.

een


1,5

MEÍERIHDGI

ffieLv-fie@l

Bravo Lodewijk

flclr,

\

Vc.,t.i-'

Ii. .,i., Vtu.rr.c. I D« k.: rr o :r ., ,1{, 1* [r t r,t "

Dit

r,raron d.e

van AaIt

vanaf

vakantie groeten

je en t{illem

d.e Mont BLano.

ved.Llnd.en


z6 S.T. B.-EOROSCOOP.

staat er deze keer weer in de sÈerren geschreven? fraals hoor. Hlermee bedoel lk dat drle lange afstandslopers op één dag na, het rnoole sterrenbeeld van de leeuw gemlst hebben, en zlch geschaard hebben blj de I'{AAGDEN. Uit vele gesprekken tljdens de tralnlngen ls het m.1. nlet eens zo'n slechte keuze voor Sjef Ridderbeks(22-8) Seweest.Ons is bekend dat hlj erg veel van vrouwen afweet. Een andere prllle maagdenster dwaalt boven Luc Klinkers(ook 22'8).Van hem ls ons nog nlet zoveel bekend, maar daE komt. nog wel.Eveneens verjaarÈ op 22-B May Robberts.En wle kent nu nLet onze man dle het verst,e afwoont maar altijd graag met ons komt tralnen.Hadden we het nieE gedacht:die Ton Starmans is ook nog maagd. 0p 29-8 bewijst hlj ons dat.Verder doeÈ op deze dag ook Ton v.d. Broek ult Kllmmen van zich spreken. In de maand sepEember wordt het legloen van de Maagden aangevoerd door Hub Prevoo(l-9) en onze René Jongen steunt hem hlerblj op 7-g rmaar Paul Mennens verslaat hem voor de 39e keer op 10-9.Dat betekent. dat Paul over I jaar toE de gehobenklasse van de veteranen Saat behoren. Nlet gek voor dle jonge snuiter.EindelÍjk komen dan de echte Maagden ln ons sterrenbeeld. Met drle tegelljk nogwel. Jos6 Eyck op 14-9 net Bertle Hanssen op l5-9 en Thea Mewlssen op l8-9.Dlt drletal geeft

WaE

Nl-eE zoveel

heÈ moole sterrenbeeld van de Maagd de nodÍge glans.

[tö-Lé I

I

L-' _-Lt «liken wij verder ln de kosmos, dan wordt voorspeld het sterrenbeeld van de weegschaal "GELUK".Dat beglnt a1 met Fred pierlk die op 22-9 volwassen wordt. Annemie Jacobs ls dat op dezelfde dag al 2 keer.Dan lag Jan Gulpers 34 jaar geleden de 23e sepEember op de weegschaal(6 pond en ll2 Eram). ook in Beek wordt gewikt en gewogen enwel door Plerre Lahaye op 26-9. Sybllle v.d. Broek ult Kllmmen verjaart op 1-10 en onze sport.vrtend lvo Berden wordt 32 jaar op 6-10. Het teken van geluk zweeft ook rond Mla Veld op 7-10 en op 10-10 bij Karen StraÈlng(Jullle kennen haar wel van de cullnalre rubrlek. STB-truffels enz.)Ik denk dat lk daar maar eens oP bezoek gat

Dat her geluk ook 1n !íaubach is overgekomen bltjkt ult de verjaardag van de dansende kapper Joep SmeetS op 13-10 met Herman Jacobs op ll-10. gnze langlaufster Lily van Dommelen verJaart op 2t-10 en slult. daarmee het geluk van de weegschalen'


21

Blj de SCHORPIOEN gaar heE deze keer om geld. Een zlnsnede wil ik aanhalen en dat. ls:"Gulheld rnet zuur verdlent geld,brengr zelden lets op.WachÈ maar rustig afrvooral geen panlek". Jos Kleikers opent op 25-10 en wordt gevolgd op 26-10 door Alber Lleberg.BlJzonder vermeldenswaardlg 1s het Abraham-sterrenbeeld op 4-ll van Henk Schlefer. Zie ook zljn verhaal 1n dlt klubboekj onder:ESTAFETTE-KNUPPEL! Hub Erkens ls op 9-ll aan de beurt. Math Pluljmen op l8-11 en een heel Jong schorploentje(elgenlljk nog zoiets als een koelkop onder de klkkertjes) ls op l9-ll DanlëIle van Rooy.(12 jaar). 32 jaar wordt Frans Plerik op 2l-ll en daarmee ls de rLj van schorploenen afgesloten.

ïtr1 Bij het sEerrenbeeld van de boogschutter staat iets leuks onder rubrlek gezondheld:t'U krljgt volop frlsse lucht en daar gedljt U enorm blj.Dus wij moet.en uiEkljken op 22-LL naar lemand dle behoorlljk veel in de Euln sjravelt,minder tralnÈ en Eengevolge daarvan aan het gedijen is in de breedÈelr' Nog een tlp:HÍj heeft verjaardag op heC patroonsfeesE van de patrones van de muzlek St.Caecllla -hÍj geniet ook graag van de volksmuzlek,Egerlànder- en rnet de roepnaam heeft hij ook nog feesE op een dag die blJ ons tochwel bekend 1s maar zeer zeker ln lt.alle en Ln Sirtard n.1.19 maart. Ra,ra,ra wle is dat???? De Jongsto §rT.B

er laat ons -'etei1: Glenn zal helen

\l

li

jr--d>:',

ftJ& \r.5r r- ':

tï.t

t-Í

.i

-- --totfit

LJ

--t_'

Wilenweg 181

_

1... rH'

É.r

Soolr m Frcd Lr..lng BÍunssum.2l iunl 1985

,tt

ilil

:]

6f


1e,

VOOR

U

GELEZEN I,OOR

JO EÏCK UIT

EET*T

P.T.T

PERSONEELSBI,AI)

n dlt arÈlkel gtng het erou, dat de schrijver zích zorgen maakt,

,VeÍ de ttN0N-act.lvlteltentt van ouderen. let zallg nlets doen blj vervroegd ultgeschakelde werknemers moet toodzakellJk compensaE,le krljgen. ÏíaE elgent zlch nu nog beter .an het. gaan beoefenen van de wandelsport of voor de meer anatleken de jogging of loopsport. tet het sEijgen van de leeftijd neemt de llchamelljke condltle Lf. Dlt ls een waarheld als een koe. WordÈ dit echEer veroorzaakt roor de sEljgende leefEijd of door de leefrsl jze?????????? 'it onderzoek komt naar voren dat ELK LICHAAI.{ tralnbaar is. ieE andere woorden:

IS NIET DIRECT VERBONDEN AAN HET OUDER De hoofdoorzaak ls het steeds mlnder gaan bewegen. Hoe 'uder men wordE, hoe mlnder men (w11) gaat bewegen. Doe maar kalm Lan, denk aan je hart, daÈ zijn de ultspraken en slechte raad tie ledereen je meenE te moeten geven. racht men maar eens waÈ. vaker aan zljn hart. De meeste rartklachten worden veroorzaakt door de foutieve leefwljze, raarblj heE nleÈs doen de grootste boosdoener is. le trainbaarheid van ouderen, zowel mannen als ook vrouÍ.ren, hoef r riet. wezenlljk te verschillen van dle van jongeren. Het )ercentage wlnst, Ls na verloop van tljd hetzelfde. De aanloop blj ruderen duurt ln de regel iets langer, dat ls geen ramp. Ook ls rl1ang bewezen, dat de gemaakte vorderlngen nÍet hoeven af te rangen van het feit, of men in zljn jeugd WEL of NIET aan sporE reefÈ gedaan. ipieren die te welnlg gebrulkt worden degenereren. Hun kwalltelr laat achterult, ze worden slapper. Dat geldt vooral voor de :ug-en buikspieren. Door tralning kan men deze spieren weer iterker maken. Sterke spleren zljn ook mlnder gevoellg voor rlessures. )us ook voor de STBers geldt, dat de smoesjes over ouder worden rler meer geaccepteerd zullen worden. ]oven de 50 heet dan ook niet meer: Ik ben weer een jaartje ouder ;eworden, maar:Ik moet voorkomen dat. lk nlet V=eer een jaartje ;lapper ga worden. .EN SLECHTE CONDITIE IORDEN.

Ío Eyck.


IATENWE EVEN ST'ISTAAN

29

BIJ UW LOPEN SPORTSCHOENEN" Zware training oí nieuwe tÍainingsvormen vergroien de kans op hel ontstaan van been- en voelblessures. Hel doel van de schoen is oP de eerste plaats het beschermen van de

voet tegen uitwendig geweld, en cle

oP

lweede plaals het bieden van spe-

ciale voorzieningen voor biizondere omstandigheden, bv. spikes, noppen oí verhogingen van de zool. Hel eeÍste waar het oP aan komt bij het kiezen van een loopschoen is dal men iets uitzoekt dal werkeliik goed

past en dat geheel beanlwoordl aan de speciale eisen die er aan worden gesteld. Maar een serieuze loper kan

niet onder alle

omslandigheden

dezelíde schoenen dragen. Vanwege de verschillen in terrein en in mecha-

nische belasting zal men veÍschil-

lende typen schoenen moeten gebrui-

ken om onder uiteenloPende omstandigheden zo goed mogeliike

resultalen te bereiken. Dit kan in hel begin duur worden, maaí oP de lan-

gere teÍmiin komt het oP hetzellde neer, omdat men nu eenmaal altiid schoenen versliit; de verborgen exlra inveslering zorgt dan voor bescherming tegen nodeloze blessures.

Voordat

wii speciale

soorten

schoeisel gaan bespreken nemen we de eisen onder de louPe waaraan een schoen altiid moet voldoen.

Maat en pasvorm ziin het alterbelangriiksl. Helaas waren tot betrekkeliik kort geleden van de meeste soor-

len

niet

genoeg bÍeedternaten verkriigbaar, en de druk die op de Íabrikanteo werd uitgeoelend om steeds met nieuwe modellen te komen had tot gevolg dat deze zich meer toelegden oP modieuze nieuwigheden dan oP een goede Pasvorm. Schoenen moeten voldoende breed ziin, vooral over de zool gemeten. Vaak worden ze oP een te smalle

sportschoenen

zool gemaakl, en de pasvorm is dan niel aíhankelilk van de breedle van de zool, maar van de hoeveelhetd overhangend bovenleer dat rondom de smallere zoolplaat is bevestrgd. Soms

hangt daardoor bii lopers met brede voeten de kleine teen, oí zells ander' halve leen, zonder enige zoolbescherming over de rand van de schoen heen wanneer ze hardlopen. Dil vÍaagl om chronische beschadiging van de buitenkant van de voel.

Vervolgens is belangriik dat men r,en prettig zillende lenglemaat koopt, ,n het loont de moeile rond te kiiken i l de sportzaken, en le ProbeÍen een

goed en comÍortabel

Passende

schoen le vinden. Een veel voorkomende Íout van mensen mel brede

voelen is het kopen van schoenen die

een halve oí een hele maat te lang zi1n. Ook mensen met ongeliike voeten (wat nogal eens voorkomt) hebben de neiging te gÍote schoenen le kopen.

Anderzilds woÍdt in de sportweÍeld een krachtig pleidooi gehouden voor

slíakzittende schoenen, ik denk omdal men er zeker van wil ziin dat de dingen niel van de voelen vallenl Het idee van een PÍecies aansluitende "loophandschoen" is heel mool, maaí hel gevolg is dat veel mensen hun sport beoeÍenen in strak zitlende en

daardoor slecht passende en knellende schoenen. Hierdoor ont§taan allerlei narigheden zoals blaren, zere lenen, en metatarsalgie (ptin in de

voorvoel). De gulden regels luiden daarom als volgt: 1.

de

schoenmaten

ziin niet

écht

gestandaardiseerd, bliil dus zoeken totdat de iuiste Pasvorm gevonden wordl, ongeacht meÍk en Priis; 2. wanneer er Problemen ziin met de voeten oÍ als ze niet geliik ziin' koop


3o dan liever iels te gÍote dan iets te kleine schoenen en gebruik een

inlegzooltie, zodal ze prettig zitten. Andere oorzaken van Problemen

ziin de snil van de schoen, de vetersluiling en vorm en hardheid van het

contrelort (hielstuk). Nogmaals,

er

bestaan meer verschillende soorten voelen dan soorlen schoenen, en te slrak of verkeerd dichlgeregen schoenen zijn een veel voorkomende oor-

zaak van piin in het midden van de voel alsook van lenosynovilis. Daardoor ontslaan crepilaties en piin bii beweging en soms zwelling. De therapie bestaal hier uit rusl en beschermende polstering. De beste preventie is een beter model schoen. Kiik dus

in meer dan één winkel, en vooral,

koop nooit een sporlschoen voordal u hem hebt geProbeerd. De ideale sportschoen heeft een stevig conlreíort zodat de hiel goed op de grond terecht komt en niet kan wiebelen. ln pÍincipe betekent dit dat het hielstuk oP de iuiste manier is

bevesligd aan een goede zool. De hielkap hoeÍt niet hoog oP te lopen aan de achlerkant van de hiel: één van de meest voorkomende oorzaken

aan men moet denken ís dal nlet zo hoog oplopende, maar strak aansluitendl oí uitstekende naden legen de achlerziide van het hielbeen kunnen

aanschuren waardoor opervlakkige

blaren kunnen ontstaan' en ook diepliggende blaren, oÍr,vel bursae, die Oilna even hinderliik kunnen ziin als

Achillespeesproblemen' lk herhaal het nog eens, koop geen te nauwe

schoenen en ga nooii lopen met een slrakzittende hielkap. Vervolgens moet de schoen zoveel mogeliik bescherming bieden legen de schok liidens de landingslase en hierdoor bestaal er altiid een conílict lussen

oewicht van de schoen en male van óescherming. De zooldikte die nodig is verschilt naluurliik al naargelang de hardheid van de bodem waarop men loopt. Het is bekend dal de kans oP blessures groteÍ wordl naarmale grotere aÍstanden wotden gelopen en de bodem harder is. Wanneer u vooral oP de weg looPt, loont het een beetie extra schoenge' wichl mee te nemen, omdat u dan veel beter wordl beschermd. Bii de

lradilionele schoen voor langealstandlopen worden een soorl sor-

van blessures is de slevige extra bovenrand aan de achterziide van

bothaan-zolen gebruikt, vaak met een

de volgende aízel eerder legen de

Deze stoí heeÍl vele voordelen, ze is nl. zeer slerk, heeÍt een goede schokabsorplie en is biizonder licht in vergeliiking met rubber. Maar er ziln nog moeiliikheden met de venverking van sommige malerialen uit polyuíethaan' en de oplossing daarvan ligt in de nabije toekomsl. Tol die tiid moet het advies aan lopers over harde bodem

veel loopschoenen. Het gevolg daarvan is dal die tameliik stevige hoge rand bii het ílecteren van de voel vooÍ huid drukt, en soms een slerke druk uitoefenl op de Achillespees, die er immers vlak onder ligl en zodoende

tildens hel lopen aan voorldurende

lriclie blootslaal. Wanneer u een paaí schoenen hebt mel zo'n hoge hielrand, maar die overigens uitstekend ziin, doe dan wal ik al dikwiils heb gedadn en haal die rand er aí. U sniidt de rand zover al als nodig is voor een preltige pasvorm en plakl de binnenvoering vast over de buitenkant, zodat

u een niel-drukkende achleÍkanl uw schoen kriigl die uilslekend

aan kan voldoen alles wal u nodig hebl is een schaar oí een scherP mes en goede kleeístoí! Een ander punl waar-

-

loopvlak van zeer harde rubber oÍ kunststoí voor griP oP de bodem. De laalste iaren maakt men gebruik van polyurethaan als zoolmaieriaal.

luiden dat ze het extragewichl moeten accepleren, en zorgen voor maximale schokdemping mel zolen en hakken

waarin sorbothaan is veÍwerkt. Eí bestaan vele uitstekende merken waarbíj dit het geval is. De bedoeling van uilgebouwde zolen die uitsteken builen het bovengedeelte is een exlra stàbilisering van de voetzool, mogelilk


5r

Ktr,

N

JKEN

ICI(Est lr.v:

VOEA€XOAAL II ASIRICHÍ Vauonburgoíweg a, gomolo&eg 90 rel O{5.75170O d. 013-621515 IEGCLEÍ

ffi

SIÏT^RD Kakle^lartoeog 96 Bolgotuog 59 rol

O7r.33.3f,

lol Oa{90.10707

ETECTBO TEGHI{ISGH BURO

ffi.&.Bfro@wem&ars $t0f ÀLI}EB0B0LÀÀI{8 H0EI{SBn0EI( TEI,.2I{388

uw i[res

ióil

ItcfrL[iac[i;sn iwakgtroom installatios.


32 waardoor we iedere winler de nagels van onze grole leen kwiitraken! Bii de ideale ribbelzool zou het voorste

Een loper die lange aÍstanden aÍlegt over de weg is dikwiils gebaat bii het advies liever iels minder te lopen maar dan wel op zachle bodem, zoals

cenlimeleÍ moeten worden verhoogd, zodal de ribbels niel veÍdeÍ uilsleken dan de dikle van hel voorste gedeelle

gras. De derde oorzaak van beschadigin-

gedeelte over ongeveer anderhalve

van de zool, en de lenen niet bii iedere landingsÍase naar beneden worden gedrukt. Wij besteden veel geld aan sport-

schoenen, en hel verbaast mii telkens weer hoe weinig aandacht vele sporlers besteden aan het kiezen van hun schoeisel. Het is ook iammer dat vele sportzaken geen volledige collecties in voorraad hebben, zodat we dikwiils op vrijdag in paniek raken omdat we op zaterdag een schoen moeten hebben. ln die beperkle tiid is het moeiliik lot een goede keuze te komen en dan kopen we vaak iels dat minder oÍ véél minder goed is, zonder le beseflen

dal er ook iels beters te kriigen is. Denk er aan dat uw sporlschoenen uw voeten moeten beschermen oP het ogenblik dat die voelen het zwaarst worden belast, en u kunt niet verwachlen dat u altiid op dezelÍde schoenen kunl lopen zonder dat dat

stÍaÍpunlen opleverl, dikwills

in

de

vorm van nodeloze blessures.

Blercuror van de Achllleepeer De Achillespees verbindl de kuilspieren met het uiteinde van de hiel en brengt de contractie van die spieren over als plantaire llexie van het enkelgewricht waarbii de hiel naar achler gaat. De drie belangriikste oorzaken voor blessures van de Achilles-

pees ziin excessieve bewegingen, mechanische overbelasting van de pees en le hoog-oplopende hielkappen van sporlschoenen.

Blessures van

de

Achillespees

komen bij sporters veel vooÍ, vooral bij lange-aístandlopers. Hoe meer er gelopen wordt, in tiid en kilomelers, des te groter is de kans op blessures. Het is ook bekend dat hoe harder de bodem is waarop wordt gelopen, des le groleÍ hel aantal uitvallers wordl.

gen van de Achillespees is verkeeÍd schoeisel. Op de hiel uilgeoelende krachten, zoals bii het neerkomen na een sprong, veroorzaken kneuzingen

en blessures door de schok, maar verkeerd geconslrueerde schoenen

schuren soms direct tegen hel onderste gedeelte van de kuitspieren oí de Achillespees zell. Men ziet dil bii skischoenen en voetbalschoenen die soms een veniinige druk uitoeÍenen tegen de achlerkant van hel been uaar de druk iuisl gelilkmatig door cen zachte rand moet worden opge/angen. Verlenging van de hielkap

naar boven werd oorspronkeliik als

bescherming gezien, maar in leite drukt de exlra rand. tegen hel onder-

ste gedeelle van de

Achillespees

waar de bloedvoorziening het minst is, en veroorzaakl daar een plaalseliike ontstekingsreactie op de mechanische wriiving. Nauwe schoenen kunnen ook drukken op de hiel zelÍ, op de plaals waaÍ de Achillespees vastzit aan het hielbeen, zodal de Achillespees oí de

daar gelegen bursae (zakies

van

synoviaal weelsel) onlsloken raken. Een van de oorzaken van Achillespeeslelsel ziin de schokken bii hel neerkomen, en het is daarom veÍslandig beschermend materiaal in de zool in te bouwen, zowel voor hel opvangen van de schok als vooÍ het iels hoger maken van de hak, waardoor de bewegingen van de Achillespees en de rekkrachten die er bij het lopen bil iedere stap op worden uitgeoelend, worden verminderd. Een stevige hak onder de schoen is nodig om het wiebeten van de Achillespees bii hel neerkomen le beperken. Ook het alronden van de achterkant van de schoen is hiervoor gunstig, want de voel kan dan op meeÍ natuurliike wiize worden alge-


wikkeld van de landingsíase naar de mid-sleunÍase.

Er beslaan twee soorten letsel van de Achillespees: rupluur van de pees

en ontstekingen. ln de pÍakliik heeft de paliënt bil het scheuren van de

Achillespees duideliik het gevoel dat

er iets "knapt" ol "breekt". ln

ziin

ernsligste vorm is de ruptuur van de Achitlespees volledig, de paliënt kan niet op ziin lenen staan en heeft een gevoet van inlense zwakheid bii het alzetten voor de zweeÍíase, omdal de Achillespees de kÍacht niet meer kan overbrengen die de kuitspieren willen

leveren. In veel gevallen heett de patiënt het gevoel dat hil een trap tegen ziin hiel kriigt, en hii hoort ook soms een geluid. Bii sportmensen is in dil geval operatieÍ ingrilpen geÏndi-

ceerd, omdat het

bii

conservalieve

behandeling te lang duurt voordal de

pees weer voldoende sterk is

voor

sporlactiviteiten.

De laatste iaren constateert men ook subtotale ruptuÍen van de Achillespees; meeslal is er dan wel een "knap", maar de hooldmassa van de pees is nog duideliik aanwezig Herslel bliilt uit, oÍ het gaal, vanurt hel slandpunt van de atleet gezien, zo langzaam dat ook hier tenslotte een operatie nodig is om losse weeÍselíeslen tengevolge van de gedeclteliike rupluur te verwiideÍen en zo nodig de beschadiging te ÍepaÍeren door hechlen oÍ transplanteÍen van nreuw peesweeísel om zo het deÍect te overbruggen. Veelal gaal men eÍ

vanuit dat subtotale

AchillespeesÍupturen dezellde behandeling moelen kÍiigen als de lotale, omdat

gevoeld ondeÍ omslandigheden die tot oveÍbelasting kunnen leiden, zoals verandering van schoenen, een ongewoon terÍein oí een andeÍ trainingsschema. ln lichte gevallen is niets te

vinden behalve lichle piin bii stevige druk op de Achillespees, en dit is met een paar dagen rusl verholPen. Een

nuttig advies is om alliid in alle schoenen hakverhoging le dragen. Het tÍainingsprogramma moet natuurliik worden aangepasl en een veilige richtliin

is: geen tÍaining wanneeÍ er nog piin is.

ln ernstiger gevallen vindt men soms cÍepilalies en zwelling van de weeÍsels rondom de achterkant van de hiel, vaak met ochlendstiilheid en sterke drukpiinlilkheid van de Achillespees. Hier is een langere Íusl veíeist, en wanneer de loestand niet

duidelilk is verbeterd na zeven tot tien dagen rust en het gebruik van eenvoudige hakverhoging moet de hulp van een deskundige worden ingeroepen. Er worden wel successen vermeld van Íysiotherapie in de vorm van

iis, ultrageluid oí massage, maar de belangriikste voÍm van behandeling ts

de mechanische verlichting van de mechanische slress waardoor de blessuÍe wordt verooízaakt, d.w z rusl. ln dit stadium bestaat misschlen

een bepeÍkte indlcatle vooI lnleclie van sleroïde stoÍÍen in de weeísels

rondom de AchillesPees, onder geen enkele voorwaarde in de Pees zelÍ, maar onervaÍenen gaan hiertoe niet gemakkeliik over.

Het komt voor dat de onlsteking van de AchillesPees oP geen enkele van deze maatregelen reageert en de

desorganisatie van de Pees in beide gevallen tolaal is. Opgemerkl moet worden, dat de Paliënl vÍiiwel altiid in staat is om ziin voet naaÍ beneden te bewegen door o.a. de

atleet zo bli1ft kwellen dal hii eÍ tenslotle mee ophoudl. ln dal sladium kan het littekenweelsel íondom de

ging geell rn de meeste gevallen de

steld. Het mag legenwoordig niet meer voorkomen dal iemand ziin spoÍlcaínère Ínoet bteëindigen van-

de

teenllexoren. De kuil'knilp-test (Thomson) bii de paliènt in buikligdiagnose.

Ontsteking van

veroorzaakt piin

de

AchtllesPees

die meestal woídl

Achillespees operalieÍ worden verwijderd waardoor de druk oP de Pees wordt opgeheven, zodal de normale beweegliikheid en Íunctie worden her-

wege pijn aan de AchiUespees

33


5{"

algeleid van orthopedisch schoeisel'

Dàor het exlra zooloppervlak komt de voet slabieler neer, en wordt het sta-

biliserende €Ííecl van het conlÍelorl op wiebelbewegingen van de hiel versierkl. Er worden togenwoordig ook aíqeronde hakken gemaakl, en dal is an"atomisch iuister dan het oude type

rechthoekig algewerkte hak. Wanneer men neerkomt oP de PUnt van een scherpe hoek is er een lichle trilling voordal de voet verder wordt algewikkeld, terwiil bii neerkomen oP een

algeronde hak de kans oP een sta-

bióle tanding groter is, waaÍna de voet op natuurliiier wiize wordt aÍgewikkeld - vergeet niet dat we worden geboren mót aígeronde hielen! Kort [eleden ziin ook'spoilers" len lonele ierschenen waarbii het materiaal van de hak verder naar achter doorloopt' De theoÍelische achteÍgrond is dat de schokken bii neerkomen op de hielen hrerdoor nog beter worden opgovan-

gen, maar ik gelool dat hiermee nog ierdere experimentele en praktische

ervaring moel worden oPgedaan'

want eiziin méér Íacloren die dan een rol spelen, zoals de elasticiteil van de zool, het oppervlak waarop men neer-

komt, de looPsnelheid en de Paslengte. Waarschiinliik ziin bepaalde spàters uitstekend voor bePaalde bil een bepaalde snelheid'

"ilet"n maar voor anderen weer niel' Een soortgeliike gedachtengang

ligt achter het aÍronden van het teengàdeelte van de schoen. Schoenen iar"n ,to"g"r zo dikwiils abnormaal slerk gesleien op die plaals dat hel heel lógisch liikt hel harde zoolmaleriaal een stukie te laten doorlopen rondom de voorkant van de schoen' De hoogte van de hak is afhankeliik

van persoónliike voorkeur en ervaring'

Wii worden ons leven lang min

of

meer geconditioneerd dat de hiel iets hoger behoort le slaan, en hierdoor *oidt de keuze van ons schoeisel beïnvloed. Het is soms moeiliik zich te realise-

ren dal we zonder schoenen

ziin

geboren! Men moet altiid voor ogen

houden dal sportbeoelening de hoogsle eisen slelt aan de voeten, en het is daarom logisch dat aan sPorlschoenen veel geld wordt uitgegeven om zeker le kunnen ziin van de beste bescherming wanneer dat het meeste nodig is. Ïot voor kort was dit precies omgókeerd en waren sPortschoenen de slechlsle en de goedkooPste schoenen die geen enkele bescherming boden. Bï1 het materiaal voor de zool speelt de buigzaamheid een grote rol' Het is technisch moeiliik een schoen le maken die stevig genoeg is om de

schokken voldoende te demPen' en

toch llexibel genoeg om liidens hel

lopen iets m€e le geven. Wannesr de zool niet genoeg meegeeft kan lasciilis plantaris ontstaan - een onlste-

kino van de diePe voetboog die bejint vlak voor de onderkanl van hel

hielbeen. Maar wanneer de zool te dun is oí le buigzaam beslaat eí meer kans oP metatàrsalgie en overbelasling van de

bal van de voet, en misschien hetzellde Probleem aan de hiel en andere blessures die kunnen ontslaan bii onvoldoende bescherming' Dus oPnieuw, kiik uit en Probeer' Soms doet het Probleem zich voor dat een schoen op alle andere punlen

perlect is; men kan dan de buigbaari"reid van de le stiive zool verbeleren door mel een mes dwarse inkervingen le maken in de buitenste rubberiaag, waardoor de versliivende werking van deze vasle buitenlaag enigszins wordt verminderd' Tenslolte is ook het bovengedeelte

van de schoen belangriik' Suède en

leer ziin waarschiinlilk het sterkst'

maaÍ ze ziin niet meer zo prettig om le

dragen wanneer ze dikwiils nat worden- en weer opdrogen oí niel goed worden onderhouden. Aan de andere

kant ib het veel lichtere bovenwerk

van nYlon ol gemaasd weeÍsel meeslal niet zo sterk. Ook hier geldt weer dat u uw schoenen moel kopen vooÍ het gebruik dal u er van gaal maken' Vooi een lichte loop in de zomer hebl


u heus geen schoenen met exlra veÍ-

sterkt zwaaÍ bovenleer nodig. Wanneer u een schoen vindt die in principe wel goed is, maar bv. le waÍn, voor lopen in de zomer oÍ op de weg,

kunt

u altiid

gaaties maken

in

het

bovengedeelte. Het is niel zo eÍg wanneer ze bii nat weer doorweekl worden, de extra ventilatie is bii hitte biizonder prettig, en de mechanische slevigheid woídl er niet mindeÍ dooÍ.

Wat betreft meer gespecialiseerd schoeisel: er bestaat bij de cross country dikwiils veíschil van mening over de vraag wat beter is: min oÍ meer platte schoenen mel lage nop-

Dit kan heel goed gaan op een zachte bodem, maaÍ hel kan heel onaangenaam worden wanneer hel terrein harder is, en zeker wanneer de schoen met de harde noppen wordt gebruikt voor lopen op de weg ol over verharde paden. Enige tiid geleden ziin de Íabrikanten van populaire meÍken tÍainingsschoenen begonnen mel schoenen die ziin voorzien van een gíoot aantal vrij lage noppen. Deze ziin beslist heel prettig en butgzaam, maar hel

voor de buitenzool gebruikte materiaal zou te zacht kunnen ziin voor

intensieí gebruik

op een

hard

pen oí ribbels, oÍ noppen en metalen spikes. Volgens miln mening is het

oppervlak. Bovendien is de hoogte van de noppen misschien niet echl voldoende voor een modderig cross country leÍíein, Gezien cle nieuwste

lopen. lmmers de meeste cÍoss country tr4ecten omyatten op zijn minst een stukie harde bodem, zoals paden oÍ wegen, en hierdoor kunnen degenen die spikes dragen, ernstige blessures oplopen. Op nal terrern geven voor de baan bedoelde spikes een-

ontwikkelingen

ongewenst en ondoelmatig cross country wedstriiden op spikes te

voudigweg onvoldoende grip, en in

hel

algemeen geven

ze

meestal

onvoldoende schokdemping. Van de andere kant liikt hel mee-

doen aan een gemiddelde cross country op gymnastiekschoenlles oÍ op platle lrainingsschoenen meeÍ op hardlopen op een iisbaan dan op hardlopen op een cÍoss country baan! De gÍote moeilijkheid is hier dat de meesten van ons graag hun gelieÍde trainingsschoenen zouden willen gebruiken vyanneer er maar goede noppen ondeÍ zaten, en dit is een van de grote uitdagingen die nog voor de schoenonlweÍpeÍs is overgebleven. Het is namelilk technisch zeer moeiliik goede en prettrg aanvoelende noppen onder een lichtgewicht schoen te zelten. Hel gebruikeliike compromis is een harde Íubber nop, biina zo haíd als onder een voelbalschoen, en een stevig lederen oí waterprool bovengedeelle, mel weinig beschermend maleíiaal daartussen.

in de

polyurethaan-

technologie verwacht ik dat er een buitenlaag mel goede noppen komt, polyuÍethaan van grote dichtheid verbonden mel een meeÍ elastische binnenlaag, zodat we een nieuwe versie van de vertrouwde allround trainingsschoen krijgen die een goede grip en veel bescherming biedt en loch nog lichl is. De ontwikkeling van de loop-

is de multi-noppenzool volkomen ingeburgerd. Zolen met luchtkussens oí luchlkanalen ziin al toegepast dooÍ enkele merken. Ethyleen vinyl acetaat (E.V.A.) is momenteel een der meest gebíuikle mateÍialen voor de schokabsorplie in de zool. Sliitvastheid van de buitenste laag en cluuzaamheid van de elastische eigenschap van de lussenzool ziln thans de problemen die opgelosl moeten worden. Een waarschuwing in verband mel de zeer populaire schoen met geribbelde zool. Sommige labrikanten lalen do eeÍste ribbel ongeveer anderhalve centimeler achteÍ de teen beginnen, zodat bij neerkomen op een hard oppervlak schoen gaat snel. lnmiddels

de ribbels ineengedrukt worden

(en

dus een goed stootkussen vormen), maar de tenen rnel kracht naar voren

en naar beneden worden gedreven,

35


36

l'} i t t ig' L,un

gluu [1turt:out't; ui lgez,el

Rolski op de Brunssummerhei IIRUNSSUM - Onder auspi- daar moet zien uit te komen", cièn van de Stichting Trim- zei initiatiefnemer en skileclub Ilrunssummerheide raar de heer Hein Veld. werd zatertlagmiddag een De oudste deelnemer in Brunstestrvedstrijd en een demon- sum was de heer Jos Vingerhoed, stratie van rolskiën gehou- 62 jaar uit Rotterdam en de jongden. Llr was op de llrunssum- ste, de talentvolle ll-jarige Inge rrrerheide een pittig Langlauf- Stevens uit Hoensbroek. Een proparcours van 2,5 kilometer bleemloze wedstrijd die gewonnuitgezet. Een ronde die vijf nen werd door Rob Stevens uit keer genornen moest worden Hoensbroek, die 31,16 minuten door tle heren en twee keer deed over ll,5 kilometer. tloor de dames. ,,Rolskie, een

sport die in opkomst is en nog in tle kinderschoenen staat en

I lalae ,l

lurulhort

LANDGRAAF

-

De Stichtins

Sport, Jeugd en Cultuur houd-t

op 14 september in en om sportcomplex Strijthagen in samenwerking met de Land_ graalse sportverenigingen en-

kele trimlopen en een halve marathon. Het programma ziet er als volgt uit: Om 10.45 uur begint de 5 km-loop om 11.30

uur de l0 km-loop en om l3 uur de halve marathon Landgraaf. Eenieder die .intresse heöft in

één van de drie onderdelen kan

meedoen. Inschrijfformulieren zr;n te verkrijgen bij het servi_ ce-buro van de Stichting, Heigank 29, Nieuwenhagen e OqS324477.


S.

T. B.

SPORT. EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE Landgraaf I9U4-85 Bcste SPorLvrienden, een sportvereniging' uaar het wij stcllen ons aan U voor aIsgevorderde lopers' samen kunnen en beginners dat ,,"i,,iilx is r1,órtoi met de geroutineerde wedstriidlopers'op de baan' atletiek *ïi à""n niet ain de konvenEionele -onze duurloopin de vorksmond noemt: Deweqatletlek' .r,Jrii."lritcitren i; ;.a men Sportbond dat: heet KNÀU sporEer. Voor <te ueàerlandse nreedoen belangriiker ntoet Brj onze groep is de doelstelting datis he! ook de sporÈbeoefening dit pr"ttaii".-vài*o.auriit zijn dan ae bent u welkom binnen onze àii u rirt vàrkiezen. rs dat zo, àan staan Èot uw beschikking' ;;;";. ó""xrtàig.-ilortuegereiders onze enrge'ers 1s, àat u íelf zorg draagt voor een medische

keuring vooraf.

.

ligt in de gehele Oostelijke Mijnstreek'

ons trainingsgebied met alscentrum het ptuóhtig" naÉuurqebied van de Brunssummerheide met de Schinveldse bossen. onze clutraininqen

- 'Zondagmorgen:

ziin als volqt: 08I5 uur

trinunen,/loggen i.d. merheide.

Brunssum-

maratontraining (febr. t,/m okt) Zaaltraining f itness,/skigYmnastiek langlaufgroeP. (alleen van eind okE. tot begin maart ) . Baantraining Brunssum aPril 18, 30 uur - Dinsdagavond t,/m september ) . Duurlooptraining 5/tl uur 18.10 uur Í,{oensdagavond: Bruns sum/Schae sberg Maratontraining ( febr' t/m 18. l0 uur - Vriidagavond: oct. ) . Rolskitraining [Jrunssum 14 . l0 uur Zaterdagmiddag: Baantraining Brunssum 15. 30 uur zaterdalmidda!: (eind okt. tot mrt- ). t,ilt U meer weten over onze vereniging, bel dan-of schrijf naar onze secretaris Rob Bolk of bij Jo Eyck LeI'nr' 045 - 3t I2 l6 (voorzitter).

-

Maandagavond: Maandagavond:

I8.30 uur 2I.30 uur

3

Met sporEieve groeten; bestuur en Ieden van SporE-en Trimclub Brunssurnnerheide.


€GEeue

firy'=m ffiï$

tuto-ondcrdclcn Schaesberg. AÍnpèÍeslÍast I I

SEETENS AUTO.OTIIERDEI.EI Nuth (bii Makro) Tel. A45-244242 Veldhoven, O.L. Vrouwendiik 12 Tel. 040-5319O0 Vianen, Eendrachtsweg 1 ïel. 03473-76474

t.o. dral- on ronbaan.

fol. O493t,1646

r l,rl*rrrlct Arltfffirrt rtlc Imfa rt i.Hth. 0frl-

Rult gebroken, bel dan 045'3ll4l3 Ne 18.(N uur (H*313222 Vraag vr$bltlvend offerte aan. Gratls deskundlg advles.

Voor etlc rrortcn gkit

lt

dlt

M

ungctrrozut adrrot

. GLA§'IT*,LOOO .GLIS,'&'(OPEB .OLASHEPAETNES

(

vàt1 Otven -34ir[ | t

S'beprpleln I 0, *hee, cbcrg Prlvé-odns: Jorlc Jongenilraat 2

/SaHILDEHSBEDRUF

STB Clubblad 1985 nr 6  
Advertisement