Page 1

t::ll.".l"JïiÏsL"l;:lÏl ,,.,,4i't'"J*rïFri. ,j

rrr "ï'

3Ë$

tlf; #!í: F #r" ,i Aa,f'

,-l';l,,a.r'$J,u.'rr,il

1,

:ilfull5 ïrr*.

::i

SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE


CLUBBLAD SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

tn

1)61 s'batutair a1s verelliginS geregistreerd Nov.B{ aa.ngesloteir bij d-e spori;bond. iGrLiU 1-1-1985 opgea-icl1t

Bestu u rssa me nstel I i ng

voorzit-te:'

Jo g,-ck Kz'i j gers'r-rerglaair l1 Scbaesberg 'c

6371

el.045-311236

P.ob

secretaris

Boli:

trj-lteiro-f 32. il'pach ove:' idorns.6:i81 i-[{ 'lel. 045-324284

Geri; i'íollershei-tn K.l.uisstr:a a'; 49 . 'jt: -79 LIi *eL.C4492-2926

IreC- Siraiing ilapeli.reg 3C 6415

Llil}em

)r

RX

noeir-.r:ac''!-e

rel-,,nr Giro

iieerlen

À.K;rupers-Lraat 40

-be1. o45-250369

KLEUB: BLAL-lW/WlT MATEN: 6T/M 12 + 13 GEWCHT lN MAAT 9: 275GRAM

VERKOOPPBIJS:

Í

126.fl

bestuir-r'slidbcs-bu.:rs1ià

v . cj-.],inc],eir

644.4X5 Bru:rssr::n

peanii-:.grae"ster

We d-s'r

r i j d.s e cret ariaa.t


Van achter de redactietaÍel

"

'

INHOUD.

Blad l. Van achter de RedaktíetafeL' Blad 2. Nieuwe S. T.B.-teneut s. Blad 3. Uit de Bestuursvergadeting' Blad 4. Sponsors die ons clubbl-ad betalen' Blad 5. viaag van onze hoofdtrainer? Bl-ad 6. Estafette knuPPel.... Blad 7. Vervolg es Èaf etteknuPPel

/,N

e

BLad 8. I{eds tri j dkal-ender . Blad 9. Ingezonden stuk over hitte door Haas Ypma BLad 10. Vervolg hitte. Blad I l. Bedevaàrts1oop. S.T.B. - Bokrijkl-opers' Blad 1 2. Jogging- en WedstrijdPakken' Blad 13. l{edstri j dvers 1agen. Blad 14. VervoL9 weds trij dversLagen' Blad 15. Van de voorzitter.

Vervolg voorzitter. Ned. KamPioenschaPPen Marathon' Famil-ie Sport- en SPeldag' Vervolg fanilic: Sport- en Speldag Rolskiwedstrijd oP 29-6-85 Nieuw trainingstoestel. (Jose Eyck patent) ' u8 egos met de earavan oP stap' Max de "coming mant'l BLad 24. Vervole Max. Blad 25. i[iià-tBtöËàtt teten in aktie'

Blad 16. Blad 17. Blad 18. Blad 19. Blad 20. Blad 21. Blad 22, Blad 23.

BLad 26. Iloroskoop. BTad 27. S.T.B. in Frankfurt am Main'

Blad 28.

BLad 29. Blad 30. Bl-ad 3 i . r]-ad 32.

Blad 33. Blad 34. Bl-ad 35.

Blad 36.

Reklame

Heideloop 12 mei 1985. Vervolg lleidelooP Vervol-g iieidelooP !íilma Rusman. Sponsors die ons clubblad betal-en' S.r.s. in de Vastentijd I,trist U. . .. Aan dit cl-ubblad werkten mee: Fred Strating' tr{im Starmans, Helma Starmans, Jo Simons' Jo Eyck' Hans Ypma, Ííim Eleveld, Wim v'd' Linden waar biijft de rest????????.???


Ă?t

L

^*-efs na. de weĂ–s-uruo s'I'tj .

1n nun nieuwe sportkJeding.

De gul1e gever was . o..

r

r....

9{


3

Uit de bestuursvergodering UIT DE BESTUURSVERGADEBI§q.

J! U U

[''\ door is Door een te druk progranma in de maand Juni gepland die bestuur beslist, àat-de 5 en 10 km-loop

het was

op zondagmorgen 23-6 verplaats wordt naar zondag 29 uË teàoeting is on deze loop tevens te comblneren alsook "àpt.. ,"L .ut koppelloopl otr" zoweL individuele tiJden een het of nagaan ploegtljd", p"r kóppel. [Iij zullen

wedstrijd zal

wo4!e4.

au[ustus valt samen met de Marebosloop(dit jaar 10 EIÍ)' lJij hebben de om Marebosorganisatià ingeitcht en hun het aanbod gedaan nog echter is gebeurd een andere data te kLezen.Of dit { niet bekend op dit moment. ,

-

--iikeuze gevallen op een .vene'ettÈ in de vorm van het

vroegere t.v.-pràgramma: SPEL ZONDER GRENZEN' ÀIs beste data kwam ae zàndàg I sept' ln aanmerktng' Elders in dit clubboekie vindt U nadere Ui!-19& gaai. zekex De .ritgestelde spooktocht voor onze Jeugo Hierover oktober' door dit jaar, enwel in de maand

-

volet

woensdag

bericht.

9

word't gehouden

oktober.Nadere gegeve+s -v918en

oP

$oB'rr,,,r

Linden is afwezig van 25 juli tot 11 augustus. Àameldinger Yoor deelname aan weastrtSaen kunnei Ln dle periode gebeuren bij de ,".r"ogàt. Rob Bolk oeent dit uaar'Te1'O45-324294'

Àls nLeune leden heten wij welkon: Ger (nauf, Anja Eyck, Ton v.d' Broek en Sybille v'd' Broek, Ad Loog, tórióo Yermeulen, Carina Eensgenroffer,.o", Jose ryéL, Jan van de Boogaard, Eans Kouwenberg' lertíe quadackers, ËenrLette van ltersch en Bllea Ranar kers.

aanhang Eet bestuur reost verder alle S'T'B'-ers let hun vooral en familLe een heel preEtlge vakantie en vergeet riet een kaartje te sturetr voor de thuisblijv€rso Veel plezler en kon vooral gezond se1 en terug'

Bestuur S.T.B.

i


rt

KI EN ICI(EH Ir:

VOEBENOAAL

UAASTNICNI

rel.045-75-17@-

§ Bomolwsg 90 tel.043'62!5t5 :

TÉGELE'I

SITTARO

valtenbu.gerweg

Xaldenkeíkemeg

rel077-33413

4l

96 BsígeN€g 59

->: tet.o449o-10707',-í=+_ a

r*# e

EI.EGTNO TEGHITISGII BUBO


5 VOOR DE MARATHONGROEP EN OVERIGE I,IEDSTRIJDLOPERS.

TRAINEN

IIIJ

OOK

IN DE ZOMER?

Na een lntensleve tralnlngsperlode ter voorbereLdlng van de voorJaarsmarathons is het goed om en aantal weken Itgas terug te nementr, het wekelijkse aantal klloneters lrat te verlagen. TegellJk kan er dan wat meer gewerkt worden aan de baslssnelheld door wat kortere ríedstrtjden en meer intervalÈraLningen. Ilet is echter niet de

bedoelÍng dat eenieder zijn elgen hreg gaat en de groepst.ralningen overslaat. Ilelaas moet lk konstateren dat na de Frankfurt-llarathon de belangsËe1-llng voor de groepstrainlngen op maandag- en vrijdagavond sterk is teruggelopen. IIet verschll- was deze week (3-9 Juni) wel erg groot tussen de rrrnarathongroep" en de

tttri-.ersgroep". Maandagavond 5 lopers, woensdagavond 50(???) lopers, vrijdagavond 4 lopers 1nkI. nijzelf.

ALs begeleider van de marathonlopers naak ik me daar uiteraard zorgen over. Maar al te vaak hoor ik dat men alleen traint. Vandaar dat tk middels dit schrijven erop wil wijzen dat wij gekozen hebben voor een verenigingsvoro omdat, wij vonden dat wij als lopers altijd saoen trainden en dus ook samen een vereniging wilden hebben. Ik ben er van overÈuigd dat Juist saamhorigheldsgevoel het sterke punt van S.T.B. was. Ik hoop van ganser harte dat dit nog zo is.

ik nu geen oorzaken weet van het teruglopen van de belangstelling voor de training, vraag ik jullie ne liefst zosorno kenbaar te maken, ríaarom je niet naar de Ondat

groepstraining kont? VerÈel me rustig wat je klachten, !íensen, suggesties BÍrzo €nZo zíjt. Jullie weten dat ik probeer zoveel nogelijk rekening met je te houden.

!Í.9. I{ixo van der Linden Hoofdtrainer S.T.B. Juni PT

w

1985


6 ESTAFETTEKNUPPEL DOOR I^IIM ELEVELD.

Nieuwenha

gerL

r2T

-5-85 .

Nu Jan van }lees nij de estafetteknuppel heeft doorgegeven zai- ik mijn best doen iets over nijzelf te schrijven.Ik woon orrgà,..t 14 iaat in LÍmburg' voorheen heb iË in Ijnuiden gàwoond. Zwemmen en voetballen waren mijn hobby's. o.a. Io du voetbalvereniging Stormvogels' Toen ik 23 was ben ik getrouwd en verhuisd naar Limburg'

ik bij de Hierna kwam er weining van sport terecht omdaÈ jaar geleden zes ZotrPTT mijn vakexarnens tróU gehaald' al jaren liep Deze kwam ik Ín kontakt met Leo Brugmans. zvaar te veel ik dat langere afstanden. Het bleek toen het Aan had' meer was geworden en toEaal geen conditie veel ik had PTT de loket en later bij de bureau's bij last van stress. Ik ben toen veel a11een gaan hardlopen uij zodoende kreeg ik veel zuurstof in mijn hersenen om de weer natuur de te \^reren tegen stress. Verder kreeg volle aandacht en heb ik alweer vele reeën en buizerds enz. gezien. Ongeveer dri-e jaar geleden kwam ik deheb me marathongroeP van de S.T.B. tegen in de lleide en goed bij hen aangesloteÍr wat mij tot nu Èoe nog steeds op bevallen is. Vooral de baantraining op dinsdagavond mijn de Àfcentbaan vind ik 1euk, dit verhoogd vooral het Voor kan' baslssnelheid dle beslist nog sneller het uur ëerst heb ik nu een 15 kn loop in Roermond onder jaar ik heb gelopen dus we maken vorderingen' In tweee in tijd beste nu zo'n 10 naraÈhons gelopen met een ik Utrecht van 3 u.16 nin. Ilet aanEal à marathons wat toe nu tot heb gelopeÍr weet ik niet meer' De snelsEe af 1.23.12 u.. Dit jaar hoop ik hler nog enkele minuten met bezig minder wat ik te halen. oe laatste tijd ben duurlopen en wat meer met snelheidstraining bezig' wat

i:::' -:l':Ë"ï';:l i:il"i:'r5?'.l3i3l*, }3i'inuï: iàlï Iíarm' Sinds drie jaar werk wind, het is mij n.1. snel te

een van de mooiste dorpen ik i.v.m. mi3n iezondheid in rsl*lorgens ben ik de snelste van Limburg ;.1I ni*burg.


postbode en I s middags de langzaamste ambtenaar aan het loket in Rimburg. Verder kweek ik dwergpapegaaitjes, in 26 broedkooien kweek ik rnet verschillende soorten van deze vogels vele kleurvariaties. Behalve nijzelf bestaat rnijn gezin nog uit een lieftallige vrour4í die níj veel gelegenheid geeft om te harlopen en drie kinderen. Twee dochters van 13 en 1I jaar. De oudste houdt zidn bezíg met paardrijden. Verder heb ik nog een zoon van B jaar die als hobby zwenrmen heeft. Dan is het zover dat ik de estafetteknuppel weer mag overdragen. HENK SCHIEFER. is de persoon aan wie ik dit graag doe. HENK maak er rrat van en ook alvast sterkte toegewenst met je opdracht. WIM ELEVELD.

Foto beneden. Een trotse E11en Ramaekers op het ERE-podium

bíj

op I 2-5-1985

,ol

de

Heideloop


MND/DAG PLMTS

AFST STR PRIJS

29 29 JULI 6 JULI 6 JULI 6 JI.]LI 6 JULI 21 JULI 26 JULT 27 JULÍ 27

10EM 12.30 f 6,/8,50 20km WADL -í32,50

JUNI JUNI

AUG. 2 AUG. 3

11 11 AUG.- II AUG. L7 AUG. 17 AUG. 22 AUG. 24 AUG. AUG.

OSS AMELAND

Mar. L7.00f25/f30

SOEST

? ?? Dytlsl t7 10EM 15p0 fB,/7EM ?? DM8/10 9 ,lKM ? ? Dt45 /7 25KM 17.00 fto/20KM

SOEST GORKUM

BAD MUNSTER

LINNICH

17.00

{lÍ6;--25 AUG. 30 SEPT. 1

?

1OKM

KOBLENZ

RUHRD.

LISSE.NED.KAMP SCHMIDT EIFEL MUTZENICH

9kn ??

HOOGEVEEN

MAR. 14.00

27

0SS.N.K.Vet. ALMERE.E.K. ETZENMDE ITOENSBROEK

BXBGLOOP STB TCN. BARBEQUE NA

SITTARD

1

20-3586

i

Idem WED.SEKR.

01830-22562 WED. SEKR. WED. SEKR.

07

l-89

1685

WED. SEKR.

Dr45/7

WED. SEKR.

??

WED.SEKR.

fl0/13

??

05284-2tO6

?? ?? àthr. ? ? ?? Thri ?? ?? 16km ? ? ?? 10km ?? ?? 6KM 1q00 GRATTS MAR.

MONSCHAU

LANDGMAF

04

JO EYCK 02rs5-18641

{nar

5/10krn ?? DM10/13

AFLOOP.

AUG. 25

INFO

àuan r?

WED. SEKR

JO EYCK I,IIM STARMANS I,JED. SEKR. I{rED. SEKR.

CLUBTEDSTR

VOOR LEDEN

NIET LEDEN f5,00

?? WED;SEKR. OPENINGSIIIEDSTRIJD NIEUI{E KUNST.B ROLLENBROICH 8/ DVI4/ hIED. SEKR. SPORÏ- EII SPELDAG Leden

KERKRADE leden

f 5,00

14KM S.T.B.

pp. SEPT. 9 BRUSSEL/ANTI^I. MAR. ?? SEPT.l4 DUISBURG MAR. ?? sEPT.l4 LANDGRAAF àUAR. ? SEPT.29 K9PPBLLOOP S.T.B. 5+l0KM 10p0 SEPT.29 BERLIJN },IAR ??

5

gratis/niet

Bf6OO ?? ??

I^IED.SEKR. I.,ED. SEKR. hrED. SEKR.

f5,/pp .f 10r-peE koppel ?? G.WOLLERSHEIM

AFST=MSTAND. STR=STARTTIJD. PRIJS VOOR.-/NA-INSCHRIJV. MÀR= I'íAMTHON THR=àTRIATHLON THRI=THRIATI{LON I.IED . SEKR . =WED STRI JD SEKRETARIMT . Te 1. 0 4 5- 250 3 69


g

TIITTEBEVANGING EN ZONNESTEEK.

stond Jo Evck 1n Frankfurt, al na na ruim 1* àe kant? Eveneery ""n staakte--Í{in Starman§. tijdens het lopen van uur. Waarom de thriatlon in Lande de wedstrijd? Deze vragen werden aan iedereen gesteld en vla Jo Eyck ook aan mij, vandaar dit ingezonden stuk. BekiJken IÍe even het probleem van Jo Eyck in Frankfurt. Na 10 ninuten had hiJ het aJbenauwd en na i uur zag };.LJ het nlet meer zitten en hield het voor gezien. Ja Jo je was lijdende aan een ttEEAI-STR0KE" (hltte beroerte). De ziekte begint met dulzeligheid, Het

I"ÍYSTERIE, waarom

3/4 uur

hartkloppingen (po1s boven de 140). Als je nu tpch doorzet vaI je bewusteloos en mensen van boven de 65 jaar blljven daar tn.(tn Anerlka sterven 1n een hittegolf 1 tot 12 mensen per 100.000). Eerst wat algemene informatie. Een serLeuze sporter behoort, toch iets over zljn lichaam te lreten. De mens zou je kunnen indelen blj de Èropische dieren. Zijn ideale leeftemperatuur is 28 gr. C. Zíin huidtenp. is dan 33 gr en zijn binnentemP.(van hart, hersenenrlever etc. )37 gr. Het llchaam bestaat ult ce1len. DLe cellen kunnen leven bij -l gr C tot 45 gt.C., maar 41 gr.C overleveÍt ze

korte tijd Als arbeid geleverd moet worden dan wordt 75% omgezeÈ in warmte en 257" in arbeid. (nt5 een stoomlocomotief is dat 902 warmte en 102 arbeid. Als een getraind persoon een uur werkt en hij zou zijn warmte niet kwijt kunnen dan loopt zljn lichaamstemperatuur van 37 gr op tot 60 gr. C.(Zoals je nu r^reet is 4I gr de grens om te blljven leven!)

maar een

Gelukkig kan meestal het lichaam de warmte wel

kwijt alhoewel de lichaansÈemp. vaak oploopË Ëot 40 gr. Het BLOED transporteert de warmEe die vrijkomt 1n de spleren naar de huld. Het lichaam zorgt ervoor dat de huidvaten openstaan zodat er 2 tot 3 maal zoveel bloed

doorheem stroomt,.(Vandaar mijn warme handen in de wLnter). De huid geeft de warmte af door straling en zr^reet. Ilet lichaam heeft ongeveer 2 rniljoen


,lo

zweetkliertjes en kan blj inspanning ongeveer 2 Liter per uur proàuceren(maximaal I0 tot 12 liter per dag).

zqreet levert 580 kcal- op. Het ls belangrijk ou te weten dat- het lichaarn zi.ch aan de warmte aanpast, maar dat duurt .twee welcen, dan neemt de huiddoorbloeding toe en ook de zweetproduktle. llet grote probleem Van het voorjaar is ook Jo, dat het Een

liter

altijd

maar een

of

twee dagen warm

ls!

A1s je wilt sporten in de warmte gelden de volgende adviezen (als je het voorgaande goed gelezen had had je ze zeLÍ. kunnen bedenken). 1) Draag uitsluitend ruLmzittende katoenen kleding vanwege het zneten. Lichte kleuren voor afwerlng tegen de zon. 2) Langzaam starten, omdat, het lichaam veel arbeid moet verrióhten om al dat bloed naar de huid te

transporteren. Het kost ook Eijd voordat de zweetklieren op gang zijrt. 3)Drink voor en tijdens de wedstrijd. Bedenk we1 dat je neer water verllest dan je kunt drinken (max 800 cc per uur tegen een verlies van I tot 2 liter). Drlnk zuiver water van 15 gr. C., dat neemt het lichaam het best op. Dus geen suiker-, glucose- of zoutwater. 4) Geen zout.tabletten! ! Het zoutgehalte van z!Íeet is laag en fref lichaam heeft teveel zout' doordat je uitgedroogd raakË. Het is een heel ander verhaal als je een week door de woestiJn looPt. 5) Geen alcohol, alcohol geeft extra warnte. 6) SIOP ONMIDDELIJK ALS J! JE NIET I]EIqEB_V-9ELT (zie b;s Speciaal advies aan JO en anderen boven de veertig: Geen ttwarmerr uarathon in het voorJaar. Van de dames Ís uit onderzoek bekend dat zíi beter bestand ztjn tegen de warmte dan de heren' Eans

YPma

Lees ook tttips voor l{arathonlopers" van de vereniging van trinmende artsen. Enkele exemplaren zijn nog in bezLt van S.T.B.


tl BEDEVAARTSLOOP HASSEI.T-SCIIERPENIIEUVEL.

er weer, een hele bus met S'T'B'-ers' wandelaars, joggÉrs en lopers. In llasselt op het bekende plein voor SAII'ÍA stonden ànze Belglsche sportvriendenis met het bekende witgroene BOKRIJKLOPERS-tenue' Ferm het ploegje Darnes tà noemen die prornpt met de wandeling over 25 kn begonnen. Vooral een compliment aan Nathalie Starmans en Danlelle van Rooy' Bij de outsiders (ex-Kennedy-nars-loopsters) zoaLs Els Starmans, Mia van Ze waren

Rooy, t eopLlatne Beràen en Paula Vonken voelden zLi zi-cn. go"i-bescirerud. om 13.00 uur arriveerde dit gezelschap en zij hadden hun kopje koffle en uÍteraard het Diestà-pilsje zwaar vàrdiend. De lopersgroep werd dezeJos keer zwàar onder controle gehouden door oud-kapÍtein Beelen hinself. Mannen denk aan de achterblijvers zel zelfbehoud' hlj telker" ,""t1 llierbtj was ook een beetje mocht zotn en remmen Èe meer nlet Na 15 km was de meute we hebben Dat worden' gelopen 7 a I km eigen tempo geríeten. De entge dle twee zeer snelle Belglsche (H)azen de kon bijhouden was onze veÈeraan Math. simons.I'íaar bij deelnemende dameslooPsters was de overwinning voor de de, OLLANDSE TIIREA. Daarvoor ontving zij Eijdens als bord tinnen fraaL een ook wederzijdse toesPraken gastheren de betuigden S.T.B.-eÍs clubherÍnnerlng. De hun erkentelijkheid, door GOOD OLD Jos een EREPRIJS in de vorm van een trofee uit te relken' Een bedankje ook voor de goede verzorging onderweg' Daar lilaren meerdere volgautots met Spa ràinà of Sportdrank' In de basillek aandacirt besteed aan onze overleden Belgische *"rà "r". Sportvriend Roger Luycks. De broer van Jos Beelen -welke pii""t.t is -, nam dat met Srote gevoeligheid waar' Met even grote gevoeligheld werd daarna aan het Belgisch vakmanschàp g.pro"fd. ónder het motto YAKIÍANSCHAP.ig' MEESTERSCHAP werd onder aanvurlng van de ]!:ryigllst frö BERDEfCen vergelljking gemaakt tussen: Dieste-Geuske-Kriet-V"iUoa"n Vrucht-Asselbergs donker Trapiest en gewoon SÈella. Eén man was erbij(Fred preiit) die nadat hij van a11es tvíee geproefd had, tot de conclusie kwam aai ni3 toch liever COLA zou drinken' wij om uet-ï6àffio1ffi ook al van de hitte - kwamengenoeglijke werkelijk Een aan. half vier weer in Heerlen dag en dan maar weer:Tot volgend jaar bij de bedevaarts-

loóp.

à. I


4,,.

JOGGINGPAKKEN. Dankzii een royale sponsorbijdrage van de Automat,erialenhandel Gggvgrs , is het nogeli jk al -br:r,. oede joggingsPakken te voorzien, voor De kleuren

een- gqg4Egpg

zijn:

BROEK: Marineblaurí met S.T.B. vlokembleem. SI,IEATER: Lichtblauw met S.T.B. vlokembleem en rugreklame.

Voor clubleden is de bijdrage per pak f NaËtËïEg-iosse broeken per stuk f

45100

28'50

,Voor NlET-Clubleden is de prijs per pakf 67,00 NabesteLllng losse broeken per stuk f 35r00

Er zijn

100 pakken besteld. De Ínvestering voor onze

clubkas is dernate hoog dat wij bij afleverlng een lening nodig hebben. Daarom verzoeken.wlj eenieder betallng te regel-en bij ontvangst.

Ilet Bestuur

de

S.T.B.

I,IEDSTRIJDSHIRT EN BROEKJES

in Aprll bestelde wedstrijdkleding is EINDELIJK geleverd, ztJ het dan wel met een groter S.T.B.-vlokembleem dan besteld was. I{lj kunnen ons niet aan het ldee onttrekken dat wiJ btJ deze leverancier op de laatste plaats staan. Grote opdrachten lopen nog wel aardig naar nabestel-llngen! ! I ! Onder het motto: ttl^Ile het kLeine niet eert, i" h.@d"

De

S.

Maar eerst de huÍdige voorraad wegwerken. I{ie clubkledÍng nodlg heeft, melden blj Jo Eyck.

nog


43

VERSI.AG

ROTTEPOAM

20 APRIL

1985

Carlos Lopes, het Portugees loopwonder maakte in de 5e Rotterdanrmarathon de snelste tijd aller tijden. Ilet nieuwe wereldrecord is nu op 2.07.12 u.. Op heLzelfde parkoers verbeterden 2 andere Limburgse marathonlopers hun persoonlijke tijden. Cor Lambrechts werd 3e in 2.11.02 u.I'lartin ten Kate 4e in 2.12.56 u. en Peter Rusman 9e in 2.L4.52 u. Gerard Nijboer faalde voor de zoveelste keer en staakte de wedsĂˆrijd 5 km voor de finish.Op het erepodium stonden nog meer linburgse lopers.De marathonloopster I,Ii14a Rusman werd 1e bij de dames met een nieuw pers. record van 2.35.32 u. Hiermee is zij de 3g-nelste da*e op de Nederlandse ranglijst.In Rotterdam was het een grote happening. Van de S.T.B.-groep was alleen Jo Eyck erbij. Tijd 3.04.46 u.Een vroegere S.T.B.-er(onze sport-

vriend) Leo de harËog, verbeterde ziin maraEhontijd net een

nieriil-!ffid.

Tijd 2.52.11 u.


STRATENLOOP

IN TREEBEEK

OP 27 MEI 1985

T.I^I.C. de Tweewielers organiseerde met de hulp van enkele leden van S.T.B. een stratenloop over 5 of 10 kn' Daaropvolgend een wielerwedstrijd. Harrie Crijns' een van dà hoofdorganisatoren, tevens S'T'B'-lid zorgde voor een fraaie overwinning bij de pedaleurs'Threa v'd' Linden won de stratenloop bij de Dames en bij de Heren ging de overwinning naar l"like Bings(Af cent Striders) ' Onze Jan Hoven werd 2e en verder waren er nog vele §J.B-ers die verdienstelijke plaatsen behaalden' llet aantal deelnemers bedroeg ea 100 maar er \{as eeÍl sfeer en vooral op deze dag, veel spontane waterdragers bij de Treebeekse bevolking rondom het parkoers' Deze loóp is voor, herhaliJrJq va.tbq+q en wij wensen TI'íC de Tweewielers dan ook verder veel succes' AUVERMOERLOOP

IN

HOENSBROEK

OP 1-6-85 CA 10

KM

De overwinning werd .behaald door S.T.B. clublid Veld werd 2. Proficiat Jan. - Jan Hoven. Hein MMSTRICHT 15KM STRATENLOOP OP 21-4-85

Ie Karel Lismont 5e Jan lloven 22e Andre Vogely 35e Ton Starmans

IN DE HEM

49.26 min. 52.13 57 .09 60.10

Verder \lrerd hier nog gelopen door o'a' Bert Pronk, Annelies van Dijk, Jan van Hees en anderen' Zij staan niet in de uitslagenlijst' Of iets rnisg.g".r, of een computeruitslagenlijst alleen van de

vqqE-eq@

EIFELAVONDLOOP MET MIDZOMERNACHTBAL.

de 15 km avondlooP

in Konzen.In vergelljking met voorgaande jaren een bittere ontgoocheling. Prijzen waren er niet meer, we1 een huldiglng waar iedere deelnemer zijn certificaat kreeg. Dit vond plaats in de feesttent. Je kwam er echter niet binnen zonder entree te betalen' Grappig

geregeld. Die Jungs hadden das scI[IEM bedacht. Jammer voor onze S.T.B.-deelnemers Threa, Wim en Rob' Wel nog goede klasseringen, Rob Bolk 9e, Wim v'd' Linden 12e en Threa 2e Dame. Deelneners ca 400' En laat Threa zich ook nog kapot ergeren dat de eersÈe dame dezelfde was als het jaar daarvoor en dat ze die makkelijk had kunnen Pakken.


,15

V." a"

"""rritt"., Beste sportvrienden van de S.T.B. Wij hebben er bijnai een jaartje opzitten sedert wij de keuze gemaakt hebben daf de vroegere StichEingsvorm vervangen mclest worden door een verenigingsvorm. Het opricht,ingsbestuur zal bi,j de algemene ledenvergadering, welke wij op woensdag 9 . oktober a.s. houden, plaats maken voor een definitief -bes . Bij cleze algàmene ledenvergadering zal ook lret huishoudelijk regelement door de leden goedgekeurd moeten worden. Naast de verenigingsstatuten is diE regelemenE het handvest hoe in de toekornst de vereniging best.uurd kan worden. Wat vooral duidelijk in het regelement tot uiting komt is, dat alle deelnemers die nu nog belangen hebben bij S.T.B. , zích uitspreken over lidmaatschap van de verenj.gi-ng of donateurschap. Dat beÈekent dat iedereen die meegeniet van de S.T.B.-pot, ook zijn deel bijdraagt. Bij een vereniginsvorm moet duidelijkheid zijn, zowel voor a1le belanghebberrden onderling alsook ten aanziÈn van de sportbond. Sedert oprichting heeft de vereniging al een flinke groei gemaakt. Hoofdzakelijk uiÈ de groep die vroeger bij de SÈichting <.rok a1 mee deden. De enquète onder de langlaufgroep .heeft uiEgewezea, da: 907, zLch uitspreekt voor lidmaatschap S.T.B..Dat betekent weer een behoorlijke ledengroei. Uit rekaties her en der, valt ,:p te maken dat. ons clubblad in de smaak valt. DaE korn[ hoofdzakelijk door de gevarieerdheid van arEikelen irit onze ledengroep. Een goed clubblad is de ziel van de vereniging.


16

Ten aanzien van onze aktiviteiten naar buiten, blijkt dat de S.T.B.-vereniging AU SERIEU genomen wordt. Dit

geldt niet alleeen voor de overige sportverenigingen in ons district, maar meer nog bij SportstichEingen en Servicediensten van diverse Gemeenten, zowel bij het Recreatieschap. De Regio-pers en de plaatselijke Streekbladden brengen de aktiviteiten en de persoonlijke prestatie van de leden regelmatig in de publiciteit. WaÈ vind ik als voorzitt,er er zelf van, dat er een verenigingsvorm gekomen is? Dat zal ik jullie oprecht en eerlijk vertellen. Qua werkzaamheden is het we1 een stuk rustiger geworden. Wat echter belangrijker is, dat ligt in een heel ander vlak. Het bestuur bespreekt maandelijks de gang van zaken en de te ondernemen aktiviteiten. De verantldoordelijkheid ls over wat meer nensen verdeeld. A11e besluiten wor{en beter overwogen. En ik wordt door mijn mede-bestuursleden regelrnaÈig afgeremd als ik m,b.t. de clubaktiviteiten op hol wil slaan. En mijn ervaring is inmiddels, dat het terecht is. Samenvattend kan ik zeggen, dat wij bezig ziirr onze doelstelling te bereiken met een eigen identiteit. Namelijk een groEe vrienden- en familieclub, die sport bedrijft op een manier dat zowel recreant als vedet er zich thuis voelt. Onze aktiviteiten zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de breedt.e-sport. De grootste groep akt.ieve leden zit nog steeds in dè categorie senioren.

betrekking tot sport voor jeugdigen schieten wij nog tekort. Dat komt echter hoofdzakelijk ondat wij nog geen vast eigen trefpunt of accomodatie hebben. Er zijn echr.er wel enkele informat.ieve gesprekken ge\^7eesÈ zoaLs bij her Recreat.ieschap alsook bij de Gemeente. Voor de komende jaren acht ik het niet uiÈgesloten daÈ er een geschikte plaats wordt gevonden, rraar de S.T.B. baas op eigen plaats is. Pas dan kunnen wij iets ondernemen voor de behoefte die er bestaat bij de aEhletiek-mindende jeugd. Vergeet niet, in de jeugd rust het voortbestaan en dat geldt ook voor de toekomst van MeE

onze S.T.B.

Jo Eyck, voorzit.t,er.

tD

è


t?

I L

NEDERLANDSE KAMIOENSCHAPPEN I,TARAÏHON 1985

I.Iie wordt Nederlands kamioen? Op zaterdag 22 junl is het weer zoYëT. I'Iie doet mee voor een Ereplaats als het om Nederlands eer gaat. Enschede is de plaats waar de strijd gestreden moet, rlorden. Cor Vriend werd reeds 5 naal Nederlands kaupioenrmet als Ad Steylen en Gerard Nijboer pas 2 maal.De meeste tlederlande vedetten zijn inniddels tot broodlopers . gedegradeerd-,en zullen denkelljk ntet aan de start verschijnen. Jaromer, rdaar blijft de I|AïIONALE TBOTS? I,Iij plaatsen voor belangstellenden een lijst van de Nederlandse kampioenen. Heren sedert 1932 en de Dames vanaf 1981.

Nederhndse kampioenen Aan de Mamthon Enschede is het kamvan Nederland verbonden. 0nd*stamd de Nederlandse kampioenen met hun tijden. Mannen 1932 Pleun van Leenen 1935 Harry Landheer 1937 Arnold Groeneweg 1938 Pleun van Leenen

t947 Joop Overdijk 1948 Joop Overdijk 1949 Joop Overdijk 1950 Adri Moons l95l Joop Overdijk 1952 Janus van de Zande 1953 Janus van de Zande 1954 Janus van de Zande 1955 Jan van Ginkel 1956 Piet Bleeker 1957 Piet Bleeker 1958 Piet Bleeker 1959 Piet Bleeker 1960 Frans Kunen 196l Joop Frederiks 1962 Jan Boelens 1963 Jacques Smits

l9ó4 Joop van de Berg 1965

Aad Steylen

l!)66 Aad Steylen

Aad Steylen l!)68 Aad Steylen 1969 Aad Steylen 1970 Louis Vink 1967

3.17.

l3

3.10.02 2.54.O3

3.14.43 2.53.59 2.46.37 2.32.22 2.58.12 2.43.42 2.39.37 2.36.12 2.32.45 2.43.51 2.42.35 2.32.30 2.29.39 2.35.58 2.26.07

l97l Geert Janssen 1972 Geerl Janssen

Johan Kijne Henk Kalf Cor Vriend Ko van de Weyden Cor Vriend Roelof Veld Cerard Nijboer Rudi Verriet l98l Cor Vriend 1982 Cor Vriend 1983 Cor Vriend 1984 Gerard Nijboer 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

2.43.O4

Vrouwen'

2.34.39 2.36.15 2.38.30 2.30.45

1982 Annie van Stiphout 1983 Eefje van Wissen 1984 Eefje van Wissen

l98l Carla

Beurskens

2.39.M 2.31 .55

2.2s.48 2.26.29 2.39.55 2.25.18 2.21.20 2.24.30 2.23.14 2.23.33 2.3 t .30 2.21.47 2.14.02 2.16.48 2.20.22 2.17.05

2.12.t5 2.16.43

2.t4.28

2.42.56 2.37.28 2.41.37

2.43.5r


48

GEZELTIGEDAG STAAÏ VOOROP BESTE SPORTVRIENDEN S.T.B.

ar eehouden o De Farnilie sport- en speldag r{ordt dit zondag I sept. 1985. Het bestuur heeft hierover bepaalde voorstellen overrrogen en de keuze is gevallen op een sporldag in de geest van SPEL ZONDER GRENZEN.

Bij sormrige wel bekend van vroegere t.v.-uitzendingen. In ieder geval hebben wij uit ons ledenbestand 6 ploegleiders nodig.Ook hebben wij aan onze hoofdsponsors gedacht.!tríj zelf. dachÈen dat hiervoor de volgende personen geschikt ziirt. hlim Starmans

Ploeg trIit Ploeg Rood Threa v.d. Linden Frans Mevissen

Ploeg Groen

Ploeg Geel

Ploeg Blauw

l{iel

Vonken

Henk

Schiefer

Ploeg

ZwarL

Albert Liebergh

De bedoeling is, dat de ploegleiders vergaderen 1) De groep samenstellen naar gelijke sterkte.

2) »e sportdisciplines uitzoeken die verricht

en3

moeten

worden.

3) Itet puntwaarderingssysteem sauenstellen, met superjoker enz. 4) tren soort Eijdschema(draaiboek) maken. =IIet spreekt vanzelf dat i-edere ploeg ook helpers heeft. Verder za:. de ploeg ook vooraf ",rppoit"ts samen moeten komen en trainen'

dus

=Denk herkennlng via de ploegkleuren' =Verder wordt een beroep gedaan op I'Iiets Strating' Marie-Louise Starmans en Betsy Vogely om te zorgen voor een hapje en drankje.

G a.

,


,19

=Diegene welke vermeldt staat en niet mee kan doen verzoeken wij dit op zeer korEe terrnijn even dcor te geven aan Jo Eyck. =De scheidsrechters welke bij dit spel nodig zijn, moeten onomkoopbaar en strikL neutrael zijn.Daarom worden zij buiten de vereniging gezocht.

=Het wordt r^reer zoals altijd:EEN

IIARDSTIKKE

GEZELLIGE DAG.

De le vergadering van de organisatiegroep is gedachr op vrijdag 28 juni om ca 20.30 u in de Lucasstichting te Hoensbroek.

Sept

l ).


?o .

ROLSKiWEDSTRIJD OP DE BRUNSUMMERHEIDE.

Hierbij nodigen wij U uit voor de Eerste Brunsrrmmerheide-Rolskiwedstri jd op zalerdag 28 juni 1985. In het parkoers zijn enkele heuvels opgenomen maar er zijn geen afdalingen. De SÈart is ou 16.00 uur. PROGRAMMA

Junioren B + C 3 ronden van ongeveer 2km.StarÈ 16.00 u. Junioren Ardamesrheren en veteranen 4 ronden * 4 km bergopwaarts Start 16.30 u. Het inschrijfgeld bedraagt: f 4,00 junioren , 6r00 seniorenrveteranen inschrijven voor 21 juni bij H. Veld.Slesingerstraat 2. 6442 PH Brunssum. Betalingen bij afhalen startnummers. Voor iedereen is een prijs 1n natura. De start is gelegen aan het parkeerterrein van de Officiersclub van de Afcent aan de Rimburgerweg (verbindingsLreg Brunssum-Ubach ,over l{ontrs). Oe wedstri jd wordt georganiseerd door Langlauf en Rolskicentrum Hein Ve1d. De wedstrijd vindt plaats op een van de mooiste rolskiparkoersen van Nederland. Deelname is op eigen risico.

*

a

Beste S.T.B. Langlaufers. U weet dat wij de beschikking hebben over 3 paar rolskiës.Wie mee wil doen kan deze lenen bij Jo eyck. het lijkt mij echter ook de moeite waard om dit evenement eens te gaan bekijken.


2-t

EINZELGANGER.

N/

Looptrainingstoestel voor sporters die individueel wi1len trainen. Wordt spoedig gebouwd van de voorzitĂ&#x2C6;er

in de achtertuin


L?.

Ontdek hoe leuk carauannen is: Wie dat gevoel nog

niet

kent, kàn geheel vrijblijvend kennismaken met het plezier dat zo'n huis-op-wielen verschaft. Je kunt namelijk ook, als voorProefje een caravan huren,

Op stap gaan met een huurcaravan is àe meest ideale manier om

alle kanten van het gebeuren

te

ieren kennèi.r. Ervaar hoe leuk e4 iroe voordelig het reizen per caravan is. Ook als u van Plan bent

een bepaald type caravan te ko-

pen, kunt u'met

et.'n gehuurJ èxemplaar in de Praktijk tcstcn cifl dit model wcl bevalt.

Uoordelen Caravanvakanties

zijn

er ook plaats is ingeruimd om te eten, drinken ol gewoon te zitten.

Voor tochtjes per liets of te voet, voor het gaan surfen of zeilen en

andere vormen van rekreatie vormt de caravan eveneens een

uitstekend uitgangspunt. Het reizen per caravan telt dan ook behoortijk wat voordelen. U kunt bijvoorbeeld gaan en staan waar u maar wilt, terwijl u toch

uw nachtverblijf bij de

hand

hebt. I\let de caravan kom je in

schilderachtige plaatsjes

of

vlak

in de buurt van talloze

bezienswaardigheden. Daarbij is de caravan altijd uw komfoitabelc en

knusse vakantieverblij

f

.

meesta-l

cen perfekte kombinatie !'an avontuurlijk ti'rkken met toch voldoende kcmtort, zoals lekkei slapen op goedc bedderl, ter''vijl

Goede kombinatie Veel bedrijven verhuren

cara-

vans. Om zeker te zijn van uw zaak is het 't best de caravan bij een aan het BOVAG-schild herkenbare vakman te huren. Hij kan u desgewenst ook op weg helpen met uw eerste rij-instrukties. En hij let erop, dat de caravan en uw auto goed samengaan.

...Oe.fen weer eens vóór meteen op vakantie te goan, !/.t?t de ko.mbinatie gàneet. Of volg een (voortieffeliike) coravan-rij-instruktie via de ANrYB...(foto A

in z,i

t


COming-man

'*rax van

tYeGFqt1

De Limburgse coming-man is vastbesloten zijn doel ooit te bereiken. ,,lk heb voor de marathon gekozen omdat dat onderdeel me het meest marathonatleet aanspreekt. moet je ontzettend diep kunnen gaan en alles voor je sport over kunnen hebben. Daarom heb ik ook veel respect voor wielrenners. !k ontzeg me óók alles om vooruit te komen. Het is een enorme uitdaging. lk vind het prachtig om alles uit het lichaam te halen wat erin zit en steeds beter te presteren. Als ik me aan het voorbereiden ben op een marathon, train

Als

ik zelÍs viiÍ tot zes uur per dag. lk

doe dat ontzettend graag."

Voorlopig heeÍt Max van Wersch, die gesponsord wordt door de Amerikaanse sportgigant Brooks, geen marathon meer op het programma staan. ln Rotterdam is hij vandaag dus niet van de partij. ,,Omdat ik vorige week in Maassluis liep, zou dal zou ook niet kunnen," vertelt Van Wersch. ,,Een atleet heeft immers zes weken nodig om van .gen marathon te herstellen. lk heb de .llomende weken wel enkele onbelangrijke stratenlopen op het programma staan.

,,Ja", lacht Max van Wersch", ,,ik ben ooit als trimmer begonnen. lk was toen een jaar oÍ achttien en wilde weer iets aan de conditie gaan doen. lk moet er wel bij vertellen, dat ik vanaÍ mijn tien" de tot zestiende de atletieksport beoeíende. Daarna had ik er geen zin meer in, Het inspireerde me weinig nog aan wedstrijden mee te doen. Daarom kap-

Het bevredigende debuut in de Maas-

trichtse loop over 42,195 kilometer was voor Max van Wersch de aanzet

om ermee door te gaan. Van Wersch: ,,T-wee maanden later stond ik aan de start van de Amsterdamse trinrmarathon, die ik in 2 uur en 43 minu:en uitliep. De groei zat er dus in."

Max van Wersch was aanvankelijk lid van de Trimclub Brunssummerheide. ,,Omdat ík helemaal niet de bedoeling had ooit wedstriiden te gaan lopen. Bij de TT imclub Brunssummerheide vormden ui6 een gezellig kliekje. Omdat ik steeds beter begon te lopen, kreeg ik de behoefte aan een maraton te gaan

De zoon van een i-ieerlense wljnhandelaar (Max werkt in de twee zaken van zijn ouders) bleeÍ toch nog tot '1982 op trimnivo acteren, maal raakle

1979 in de Marathon van Maastricht. lk

een plaats in de Nederlandse B-selec' tie 0p.

deelnemen. Miin debuut rnaakte ik in

deed er 2 uur en 58 minuten over. Niet gek voor het nivo waarop ik toentertijd tlainde. lk was eigenlijk nog een trimmer. Daarom was ik ontzettend tevreden met die prestatie.'

niet veél later helemaa! overtuigd van zijn talenten, toen hij ,le Maràthon van Eindhoven in 2.21.03 uur afwerkte. ,,ln Eindhoven vestigde ik de eerste keer

de aandacht op me. Het leverde

me

a i'.: raerwota 5['"at' t1


9"\

.ía beste lezers en clubleden van S.toB

.'actief geweest binnen is jarenlang 1 7 Saar) onze gfoep. Wij hebben met hem en vele and.ere lopers prettige'brainingen en r,aedstrijden beleefd'o

I'ïax

O:r en''-eLe te noeneir: l)aan: 'oias de eersL,e Berlijn'Maraton ín 1982r liiax r^rerd 1? bii 6000 deelo€ilolsr Dat waren Pret"tige d-agen ook voor de andere S[Bers waaronder Annelies van }ijkrJo l{yck en Sjef van Ooyen. Dan d.e monsterLoop over 54 t<n en twee bergpassen van ijcharnitz naar Pertisau. Dwars door de Karwend.el op pai',d.jes waar zelfs tLe klipgeiten nog moeite mee h.adden. .llen and.er groot STB sukses met onze }Iax was de eerste rtara-bhon in Duisburg. Voor het eerst verdienden wij d.aar d-e I'1A-DIIíSCIIAIITSPRIJS. ( 'botaa.Itijd. van Öe eerste vijf

ropffiniging).

]Ie'b grootste genoegen hebben wi j echter mee mogen rriaken bij de 4 e ïnternationaLe Heicleloop welke door cle STB georganiser:rd wordt" ,,lax won deze vredstrijÖ a1s SlBer voor ziin ggrylubvrienöenl en voor ons ÏÍas dat iet@

De tijden veranderen, vooral omdat l{ax zijn tal-enten nog niet volledeig had. lnrnnen botvier€Íro Ef, zai veeL meer in en wij hebben het altijd een goed.e zaak gevond.en d.at ir'iax ergens ging traiïIen, waar men hem kon activeren om ri-at stulcje prestatie wat hem nog van d-e top verwijd.er. d-e, t e kunnen waarm&kenr 13i j onze Kerkrai'r.d se athletiekclub_églÈ.1_1s-s [op._ Ii jkt hij in goede handen t,e zí1n. In twee jaar tijd heeft liiax zíjn beste tijd als SIB trim-marathon].oper al met

6

verbeterd. trtu

n hoort hij bij d-e wereld.topo Beste liax, wij zijn trots op jou en l";enserl je bij je verdere cariëre aIs mara@lgg veel sukses toe, bestuur en leden S[8. minu-ben


z5

TRIATHLÍll{

succEs vooR THRTATHLON-ATLEET SJEF VAN OOYEN.

zaL voor a1le Limburgse deelnemers aan de thriaElon van Landen (à ttrriatlon) nog lang in gedachten blijven.Deze wedstrijd rnoest gestreden worden bij een zwoele hete zomerse dag.Dat koste bijna a1le deelnemers grot,e problemen bij het laaÈste onderdeel; het lopen van

26

lteí

à" à ,àt"Èhon. All"".-§i3f ,"t Og-kon

voldoende

weerstand opbrengen eïTetàafae hiermee een goede klassering ón de beker voor de beste Nederlands-

--Limburgse deelnemer. Profr;eiat Sjef , maar ook voor onze sporters hadden op deze dag. ALMEPG TR}IIAÏLON OP

17

die

pech

AUGUSTUS 1985.

0nze clubleden Sjef van ooyen en Wim Starmans hebben dit jaar weer lngeschreven voor diË evenemenE' Het spreekt vanzelf daE daar weer de nodige S.T.B.-supporters bij zullen zíia. I'logelijk kunnen wij CAR-POOLING doen om de rei.skosten iets te beperken. Even overleg plegen met eLkaar op woensdagÈrainingen.

T,IIELRENNEN

Ter voorbereiding aan de Almere thriathlon heeft ons clubl1d I,Iim Starmans meegedaan aan de Belgische klassi-eker die TAfËffitaat als de WAALSE PIJL. Atr'stand 2l2kn net 21 beklinmingen. Bravo l,lim, zo Ls Joop Zoetemelk ook begonnen. Cotmentaar van l,lin de volgende dag op de'looptralning met enig Belgisch accent:Ik voel me goet.


?.6 HOROSKOOP.

2t-6 tlm 2O-7

KREEFï.

2l-7

LEEIM:

Een onverstandige beslissing kan deze week aLle kansen die U heeft, behoorLijk bederven. Leopoldine, hree€i op uw qui vive, want gij zíjt de enige kreeft in onze cl-ub. (19-7) En kreeft lust eenieder wel, zuLLe.

tlm

20-8

Brullen doen leeuwen graag, daarna zijn het makke beestjes. Let we1 het eerste Leeuwtje is Fred(je) Strating op 28-7. Het eerste leeuwinnetje zijn uoeder tr{iets 22-7, Onze redaktie medewerkster Helma Starmans brult op 24-7 zachtjes en Ànnemarie KLeikers op 29-7. ï{at oudere leeuwen zijn Jo Eyck op 3-8 en Ton Houbiers op 5-8 en die brullen soms hard maar zijn daarna, zo tiln a1s een jong schaap.Een nieuwe Leeuw is Ad Loog op 10-8 gevolgd door het wel-pje Ellen Ramaekers l2-8. Maar ons molligrjïeeuwinnnetje is toch Mia van Rooy op l2-8 en de rij wordt gesloten door Martha Maessen op l3-8. Jamner dat Sjef Ridderbeks en Luc Klinkers op 22'8 jarig zijn en het mooiste sterrenbeeld uit de cosmos net gemist hebben.

NIJMEGEN WANDELVIERDMGSE OP

16-17-18-19 JIJLI.

Slechts belgische sportvrienden zoals Rgs+le_eg Leon Fels en Leopoldine Berden- zijn dit jaar van de partij.Wlj wensen hun een voorspoedige tochE zonder blaren of andere narigheden. Toirtoirtoi. Op z' n Belglseh Allez raJ-J-ez? Nijnegen ligt anders i.n Nederland hoor!


FRANKFURT AM

MAIN 19

}MI

1985.

Het. grote marathon-avontuur i.s weer verleden tijd. Met alle symptonen die daarbij horen.Dit jaar in combinatie met de Duitse kampioenschappen en een waardige winnaar die de naam Steffney draagt en goed was voor_2_-gg-E_12*

,ninrrte' en iZEf

Bij de dames zegevierde onze Limburgse Carla Beurske!!§; in 2 uur 28 rninut.en en 37 sec. Dit betekent voor Carla de aansluiting bij de_-werS14.Epr_ .Dan onze S.T.B.-ers: Als eerste toch maar weer eens de debutanten, hrant dat is toch altijd weer het fijnst.e in onze groep. In volgorde van binnenkomst: Pierre Lahaye, Frans Pierik, René Jongen, Jo van Rooy, Wiel Vonken en Ger Knauf. Proficiat mannen, or.ze ervaring is dat de

volgende en de daarop volgende steeds beter gaat. llaarom weet ik dat zo zeket? Kijk naar naar Ger Hamers-,die liep alweer een nieuw persoonlijk record. evenals Threa v.d. Llnden en hlim Starmans. Goede resultaten n.rdil-o-k-Dijk, I'Iim v.d. Linden, Rob ffian Bolk, Sjef van Ooyenrsjef Ridderbeks en Heins Esser. Voor Jo Eyck eindlgde deze marathonloop al -!i;i-] L kn- en Ilenk Schiefer kwam maar tot 23 ku. Die twee moeten nog wat oefenen en dan ergerrffi-.n doen. l"lisschien in

Sittard of

Antwerpen?

Tljden S.T.B.-ersl

Ger llamers 2.34. 17 u.

Itlim v.d. Linden.2.4l.39 u. Rob Bolk.2.49.12 u.

Pierre Lahaye.2.54.45 u.

Irlin Starrnans.2.57 . 35 u. Sjef v. Ooyen.2.58.28 u. Sjef Ridderbeks.3.03.03 u. Frans Pierik. 3.03.05 u.

René Jongen.3.06.l2 Threa v.d. Linden.3.05.36 Annelies van Dijk.3. f3.02 Jo van Rooy.3.22.24 I.I1el Vonken.3. 23.35 Heins Esser.3.34.34 Ger Knauf. 3.53.55

t


t8

§tukadoorsbedrijÍ

J.NIEVELSTEIN STUCADOORWERK SIERPLEISTERUYERI(

Dorpsstraat

91

BII{GELRADE TeleÍoon 0{{92.2183

Marathon ^H,ntwerBen

op ? september Diamant-stad Antwerpen nodigt lopers uit voor de Internationale marathon BrusselMechelen-Antwerpen. Deze zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 7 september. Veel bekende coryfeeën treffen we aan de start. Zoals de Australiër Derek Clayton en bij de vrouwelijke deelnemers, de Belgische Magda llands.

Inschrijvingen kunnen (vóór

I

augustus

1985) gestuurd worden naar:

Antwerpen Sport Promotion Pros Slachmuylders Boomgaardstraat 371 2600 Antwerpen

Tel. 3/2393914.

Inschrijfgeld voor de Nederlandse deelne-

/ 30,00. Over te maken op rekeningnummen l,Í05189061 van RABOBANK ten name van P. Slachmuylders. mers:

run'85 lOO KM

í4 SEPTEMBER '85 WINSCHOTEN

ZATERDAG

'

@Etonic Sgorttoomur&Agprnl .IOO

KM. START

O5.OO

UUR. LIMIET 13 UUR

50 KM. START 11.00 UUR. LIMIET 5 10

x

UUR

10 KM. START 9.30 UUR. LIMIET 8y2 UUR

VOOR DE 1OO KM. DEELNEMERS IS GRATIS LOGIES MOGELIJK.

BR

tlill Rodgers& Company Clothcs to run in

INFORMATIE: RUN '85 - POSTBOX 275 9670 AG --WINSCHOTEN


t-X

SCHAESBERG

12 MEI 1985. DE HEIDELOOP.

Bij de 6e Int. Heideloop ïdas deze keer een nieur{ record aantal deelnemers.Opmerkelijk is dat deze toeloop grotendeels uit eigen omgevlng kwam. Een onvergetelijk sportfeestrdankzij een_goede organi_satie, een goed

verzorgd parkoers en met sfeerverhogende elementen zoals: Goed Weer, muziek van het Tamboerkorps van d.e Kakert en video-opnamen en uit,zending vàn Siep naar.. De Kinderen beten de spits af met de 2 km-lopàn. Bij de jongens won Roger Smeets uit Beek.Snelste S.T.Ber was Eart. SmeetsTle.De overige S.T.B.-jongens plaatsI&-7TEE-E volgr : Christóph Smeers I3à,uarcel Esser 17rOlaf Spruyt 25ersjoerd yprna 2gerRob Smeets 3le, Ivo Spruyt 34erKevin Claessen 35e en Elvis v.d. Boogaard 42e.Koen Ypma vervulde een sportieve plicht door zijn neefje J_apie Vink uit Rqsterdam mee te nemen.Hierdoor werd hij voorlaatse voor .lapie. Bij de Meisjesreen S.T.B.-overwinnares Ellen Ramaekers

(zie foto).Daniell

l9e.Proficiat meisjes en jongens. Nieuw in het prograruma was een Trimloop over 3 km voor DAMES. Deze loop werd g"roorr"rffissen uit

Echt.,Mia van Roov_was de snelste S.T.B.-loopst.er en werd 12erHelma Starmans 16erE1s Starmans 17e en Stinie van Ooyen 19e. Bij het grote werk l0 EM werd ae fauwertrans Ui i ae Zij verbeterde tevens .Panà het parkoersrecord net fietst O minuten. Blj de }Ieren won_B.oger Jaspers(Unitas) in een tijd van 53.07 min. Jan Hoven was snelste S.T.B.-er in 55.30 min. Overige plaatsen S.T.B-ersl Sjef Ridderbeksí5e Veti 25e 60.46 nin. Leo de Hartog L 26e 60.54 I{im Starmans 34e 62.53 llub Erkens 35e 62.55 Rob Riksen 39e 63.18 Ed Vijgen 46e 64.00 ooyen(a" v"t,g 49e 64.17 ?j:f ":Roumen Andre 62e 66.L9 Ger Hamers 75e 67.46 Theo Sniekers 76e 67.46


3o Frans Pierik Paul l"Íennens wÍe1 Vonk"n(lO" ver.i) Joep Srneets Henk SchieEer(5e Vet. II)( E. Beckers (t7et vet; l)

I{:rrrie Ramaekers Wiel Schoffelen

Joep Verreck J;rrr Gulpers l,eon FeIs (9e vet. IrJ Acl Loog Hrrub Ncelis

John Snreers (zoe ver.l

i

Hans Korrwenberg

jef

Coop,ror,"

l00e 69.43 tO. Zt.Sf

t

Herman Jacobs

S

BBe 68.48

91e 69 .02 94e 69.L9 97 e 69.40 9Be 69.42 99e 69.42

(ïOu vut.ï i

i 18e 72.00 1t9e 72.03 l22e 7 2.39 l28e 73.02 t32e 73.13 138e 73.35 l4le 7 4.0L 176e 78.06 200e 82.57

sij

d._"Pjgg§_"glg*.i ruq v. d. Linden 2e in 66.28 min. Annelies van Dijk 3e in 68.47 min. (225 personen haalden op de 10 EM de finish waarvan I6

D:.nnes )

D-rt1

lqg

_de__6__

km

Cro-sq_.-

Bij de lleren (a11e cat.) tn 27 .2 1 .nin

won Jan Odekerken

Van de S.T.B. nog de volgende personen: Rob Bolk 4e 28.53 min. l'red Pierik Be 30.12 Pierre Lahaye 9e 30.23 .I o s Ridde rbeks 35 e 33 .49 Jo van Rooy 42e 34.10 Johan Berkx 45e 34.27 Jo Hendriks 46e 34.33 Ger Knauf 50e 34.52 5l e 35 .03 Jirrr van Llees tlarrie Leuken 88e 38.38 93e 39.25 llirns Yprna Rob Kooistra 103e 40.07 Francesco van Ooyenl07e 40.15 Leopoldine Berden 110e 40.43 ,Iac Peeters llle 40.52 Jan v.d. Boogaard 115e 4i.38

''-.

uit

Meerssen

i\


L23e 42.43 (8e bÍj de Dames tevens Ànne-Marie YDma ;finares-va;Ï-e Landgraaf-beker voor Dames) ames )

Bertie Quadackers t35e 45.09 (1le bij de Dames) ( 149 personen haalden de finish op de 8 km waarvan l9 Dames). Proflciat S.T.B.-leden en het organisatiecomile is enthousiast over Uw talrijke deelname.

0p de Foto:

Iluldiging van Anne-Marie YPma' Zij neemt de Landgraaf beker DAI{ES Akà in ontvangst van de afgevaardigde an het Oranje-Comite gem'Landgraaf '


5t

WILMA EN PETER RUSMAN VOORSTAD 38 SITTARD 04490-23126

lllnu I

hardl hardloopcentrum

Deze charmante jonge Darne is Wilma Russman. U weet we1 d-e

J

eersie bij d,e Dames i to r.u) vale onze 6 e lleid_eIoop van 12-Mei. Besoek eens haar winke1 in Sittard.. Een assortiment J loopschcenen, d,aar sta je versteld. van. Zii kan nog meér d.an snel Iopen, d-at merk je aan d.e adviezen d.ie zij geeft bij keuze

van sportschoenen. Voor de STBleden, een speciale korting op

clubwed-stri jd.bro ekj es. ADIDAS-SPRïI,]Tdï Bleu.a'

fL 34r-

»r t

neuv

Ag§TIGER

bdcnce

c 0fr0il8 >

I(ARHU

§lk

.ZzrntX -./]fÀ\'

Qeelrolt Wij hebben een groot assortiment wedstrijdkleding en -schoenen.

-Jj -r-

odidos -


TV

RADIt]

1sffi

q

rt5

t -

n{vl

n{v1rl n{

rl

radio teleuisie

electro VEBTICHTIT{G NOOIG? MAAK EEI{ AFSPRAAK !

ยง

E


34 S.T.B.-

EN DE VASTENÏIJD

foto staat ons clubli-d Ton Starmans afgebeeld, en'wel in een positie die doet denken aan een dorstige hafloper.De foto werd gemaakt op 2e Paasdag in Eupen na de à marathon. Insiders wlstenrdat Ton toen pas verlost rr/erd van 6 weken en 2 dagen alcoholvrij te leven. E.n_wegdetsghg! werd afgesloten en, deze heeft hij gerÀ/onnen. hij nu na 1à rnaand de schade heeft =f@hilfa Of is bij de redaktie nog niet bekend? Op bijgaande

AsvÉn*{gqa.U.

W MARATFIoN-REIzEN@ 7 r r r r r r ?tr r r r tr r r r tr ? r ? tr 3 Ë#r,Ë

Ë

BERLIJN

PARIJS

4 dagen - bus vertÍek 27 sept.

3 dagen - bus

"f 330,-

vertrek 12 okl.

Í 2,5,-

tr"33tr"3?tr3r

ATHENE 15 dagen

- vliegtuig

vertrek 4 en 11 okt.

Í

1075,-

NEW YORK 6 €n 8 dagon - vliegtuig vertrek 25 okt. vana, I dagen 6 dagen

/ lSlq- Í

Ë't5

ALLE REIZEN INKLUSIEF,,GEGABANDEERD" STARTBEWIJSI!Í

Jan Doetr budget tours bu frlïï'fïft?::",

6t

072-1s6464


35

wist u dat..... HUTTENTOCHT

IN

SEPTEMBER

De aankondiglng voor een S.T.B.-huttentocht ins ons vorÍge clubboekje heeft weinig reakties opgeleverd. 0p zichzelf niet zo vendonderltjk omdat de meesten hun vakantieplannen al elders hebben besproken. De bedoeling was echter om met ninlmaal 15 personen te gaan en daar llJkt het bÍj lange nlet op.Derhalve dit jaar geen S.T.B.-huttentocht. Eventuele Eifel- of Ardennenwandelingen 1n okt.ober worden nog uitgezocht. I'IADLOPEN

IN

FRIESLAI{D. ,.,i

ï

Op zaterdag 29 juni"is' het dan zoier. Llefst 13 S.T.B.-ers nemen deëJ*'aan een Wadlooptocht naar heË elland Arneland. I,Ilj wènsen hun een behouden tocht en veel plezier. In ons Volgende clubboekje zult U er meer

van lezen.

IN

GESPRXK

O-ns kbm

MET...I.."'

clubboekje .is :deze keer overvol.. De:redàktie-

i s s Íe

Ue.e

f È, .F§!,_!o t-"+,,dl

r.e

ke94a

g

è*pr"t,,S!

p gB,.

$e I van oÍLze S.T,B.-ers niet te ,plaatsen. Jammer?.? Jazeket ar i-ií-at hal ui tgave.. U,J'$e.',1"rge-nde ."I9I-r, *1,,.

t

ià'''&"t'*

loteq ,,,_',

I 1

.

.

'e.É,

-i -,, ::,nÏ _ -tt",..,,.r.,":...i:;.

_{an .2, gesp.1gkleen gewbest _-..;I, .,: ëi:'1!-.{i'a:':iÍ +a;..-í

'.-'-é-ë:t

reakts

dat

w

hebbe de_ wedsÈrijdg4ogp-, of ,..44rathon1o_pers . Zoek eens een aardigè damè bij dè,flttnesgroep. Vraag hoe zij heet

zonder bijbedoelingen €oroo.oe. dan zweeft de S.T.B. Estafette-knuppel door'de hele S.T.B.-populatie Volledige namen geven wij niet maar wel waE dacht U van de volgende afkortingen: Je So, Pa Vo, He We. St. Oo? De Redaktie


36 Topproducten

uit de hele

Loop - Evenementenkalender

BelsiĂŤ Vrijdag 2E juni Vabco Mol

Hol (Centrum)

Braderie-jogging

KAA Gent

Lochristi (Dorpstraat)

Jogging alle kat. 3, 5

Landense SV

Kersbeek-Miskom

Jogging alle

Zondag 30 juni Zondag 30 juni Zondag 30 juni Looise AV

kat.,

15

of l0 km

km

Oevel (voetbalterrein Blauwvoet vijfde jogging alle kat. 5, 7, Oevel)

km

Zondag 30 juni Looise AV

JULI Zondag 14

Zondag 2l juli AC Kortenberg

13

14.30 uur

kat.

Averbode (Cemeenteplein)

St. Jans-Corrida l0 km, alle

Gingelom

Jogging alle kat. 15 km

15.00

Kortenberg (Kiewitstr.)

Zesde jogging van KorĂ?enberg alle kat. 5, 10, 15 of 20

14.30 uur

Tweede Haachtse Reisjogging alle kat. 5,5, 11, 16,5 of 22

14.30 uur

Jogging

15.00 uur

km

Haacht (Mark0

juli

Landense SV

!;*_,-

l0 of

19.00 uur

uur

juli

Wespelaar AC

Zondag 2t

15.00 uur

juli

[.andense SV

Zondag 28

17.00 uur

Kortijs

km alle kat. 15 km


S.

T. B.

SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE Landgraaf 1984-85 Beste Sportvrienden, wij stellen ons aan U voor als een sportvereniging' h'aar het moóeIijk is dat beginners en qevorderde lopers, samen kunnen spórten met de geroutineerde wedstrijdlopers' vlil aoen niet aàn de konventionel-e atletiek op de baan' duurloop-onze is wat men in de-volksmond noemt: De spó.t""ti"iteiten 'po't...VoordeNederlandseSportbondKNAUheetdat:vreqatletiek. belangrijker moet Bij onze groep is de doelstelling dat het meedoen zijn dan de prestatie. Vermoedefíif is dit ook de sportbeoefening di; U ,^ri1t vérkiezen. Is dat zo, dan bent U welkom binnen onze groep. Deskundige sportbegeleiders staan tot Uh' beschikking' ónre'enige eis ís, àat U ielf zorg draagt voor een medische keuring vooraÍ. ons.trainingsgebiedligtindegeheleOostelijkeMijnstreek' naÉuurgebied van de Brunssummerheide

met alscentrum het pt.óhtig" met de Schinveldse bossen. Onze clutrainingen

-

zondagmorgen:

-

Èlaandagavond:

-

Dinsdagavond:

-

zijn als volgt: 08I5 uur

Maandagavond:

I'loensdagavond:

18.30 uur

2I.30 uur 18.30 uur 18.30 uir

trimmen,/joggen merheide

i.d.

Brunssum-

-

maratontraining (1s5a- 1/m okt) Zaaltraining fitness/sklgymnastiek langlaufgroeP. (a11een van eind okt- tot begin maart). BaantraÍning Brunssum aPril t,/m september ) . Duurlooptraining 5/4 uur Bruns sum,/Schae sberg

Maratontraining ( febr. L/m oct. ) . Rolskitraining Brunssum 14.30 uur - Zaterdagmiddag: Baantraining Brunssum 15 ' 30 uur - zaterdagmiddag: ( e.ind okt. tot mrt. ) I^lilt u meer weten over onze vereniging, beI dan of schrijf naar onze secretaris Rob Bolk of bij Jo Eyck tel'nr' 045 - 31 f2 36 (voorzitter).

-

Vrijdagavond :

18.30 uur

Met sportieve groeten: bestuur en leden van Sport-en Trimclub BrunssuÍunerheide.


SEEUEN§ AUTO.OIIEMEET Nuth (bij Makro)

Tel. 0É.5-244242

autobcdriií

Veldhoven, O.L. Vrouwendijk 12 Tel. 040-531900 Vianen, Eendrachtsweg 1

Íel. O3473-7il74

Scfiaesberg, Ampàrestraat 18 t.o. draí- en renbaan.

fol. 04$,31.1646

Qrl- or lrlt-rrtrlG! fr[r-phrmut dlc

Effifrn

fchr.

Rult gebroken, bel dan M5-311413 Na 18.(N uur (HÍr.913222 Vraag vr$bl$vend offerte aan. Gratls deskundtg advles.

Yoor el&, looirlen glac lc dlt hct ,E,ngcv?/,Inr

dta

, GLASIIIÉ'LOOD . GLA§IIII.KOPER

. GIASNEPARANES

v^jlotven .Zirl ( | I

/IaHILDERIBEDRUF

S:trcprpletn I 0, *h*sberg PrlYéadrcs: Jor,e Jongenstraat 2

STB Clubblad 1985 nr 5  
Advertisement