Page 1

r

,.

i

,,./ rlii

i

i i:::

l'

' :i;i r....

i::l

i

t:::i

i"|

...l,iir.,,i.r ','i,.it.

j. r

.i'r ..i

ir

i'irr

::::::::;; ii

'

iili:::

.t:: l:l' r:í'f'' "l 'iil":il i ' I ":rl::lÏ:i i rt " i

i:l

r:::'

SPOR"T- EN TRIMCLUts BRUNSSUMMERHEIDE


CLUBBLAD SPORT. EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

opgeiricili tn 1)61 s'batu-tai:' a1s vereniging geregístreerd- Nov.B{ aa.:rgesloien -1:i j d-e spori;bond- ïCiilÀU 1-1-1985

ï

Bestu urssa menstel I i ng fu*ck iiz'i j gersi:erglaair J1 Sci:aesber.g -i; e1.02!)-j 11236 6371 CÀ

r,'oorzit't e:'

P.ob 3o1!:

secretaris

Jo

j2.

1

over

idorns .6381 i.fi l

Ei1.-eircf t-l-nach

'bel.

rr.""ri*in,ts-s e cretariaat )"

045-324284

Cls-rlii 116f ler:sheita

K].uisst::aa';

49

tel.a[[]2-2925 Freà Sirai;ini3 Ilapel',,regl

3C

Wiilem v. ii.

"

547, lr,ii -loe:r::aC,e pe'rrningrae"Ster relc.irr Giro

6415 EJi iieerlen

À.(y-upers-tYad; 40 Àlj ljruilrs Í],JIII '1e1,045-250369 b4 4./l

ffiffiffi§§§§N§ KLEUB: BLAUWWIï MATEN: 6TlM 12 + 13 GEWCHï lN MAAT 9: 275 GRAt!4 126.§ VERKOOPPRIJS:

|

bes-i;uir:'slid-

bes-i;ui:rsIiiL

t,inc]-e1r

-lr

í

i

We d-s-b

r i jd-s e cre',;a.riaa*


Van achter

deredactietafel

...

Sportvrienden van de S.'l'.

B.

Aan de inhoud van dit boekje werkten mee: Bestuur S.1'.B., Jeanr[{uubrTiny en IIe]nra Starmans, Sven Wegh, .Io Eyck, E1s Starmans en Jan van Ilees. De redaktie werd verz,orgd door: Iielma Starmans, An ja Eyck , .Io E.yck, Fred lrJim Starmans en Jo Simons.

S

t r"r t

ing,

U leest op bladzijde:

'1) Van achter de redaktietafel.

1a) Idem. 2 ) tJieuwe Leden, il11ir:houd.Regeletnent, iledstri jdkalender. 1) Ingezonden; door Sven VĂ­egh. 4) Cutinai-re rubri.ek:Truffels van chocol,r. 5) Non Aktief. 6 ) Bedevaar tsloop , S tra tenloop Brrrnssrrm. 7\ ĂŻn gesprek met I ) rdem.

9)

rdem.

10) S.T.B.-ertjes: Te I(oop 11) Advertentie zakenlui die ons financieel ondersterrnen. 12) Idem. 1l) Huttentocht naar Oostenrijk. 14) Puzzel aller1ei. Vervolg zie volgende pag.


1n Ve

rvo 1g van

pag.

'l

Van achter de Redaktietafel. 1l teest op pag:

15) Estafetteknuppel door Jan van tlees. 16) Idem. 17).Idem. 18).Iaem. 1!) Mededelingen.

20)

21

lrriadlopen in llo rosk oop.

Friesland.

22') Idem en vervolg wadlopen.

2)'i 2]e l(ennedymars: 24 ) Idenr.

B8O t<m.

Schaesberg-Oostenri.jk.

?7'i Idem. 26) Idem. 2/

t

ICem.

2è) lidvertentie zakenlui die ons financieel ondersteunen.

?9) Idem. !0) Successen ST'8. 11 ) ,ríist tl dat. . . . )2, Van de wedstrijdkommissie. 3t) tlurloop. 3q ) víedstri jdverslagen. ')",)

Idern.

Stuur voor

Het

volgend cl,ubblad gegevens Redaktieadres: Uw

e.d.

aan:

l(rijgersberglaao )1 6171 CA Schaesberg.

Caarne v66r 1(> juni- 1985.

De redaktiekommissie stelt een leuke voor het leukste vakantieverhaal.

prijs ter beschikking


2

Uit de

bestu ursvergodering Op l2 maaxt werd tijdens de besEuursvergadering een aanvang gemaakt, met het opstellen en de behandeling van het huishoudelijk regelement. Een belangrijke taak van heE oprichringsbestuur.Aanwezig namens de leden waren Jo Simons en René Jongen. Het huishoudelijk regelernent preeiseert de statuten en bevat de bepalingen die het dagelijks reilen en zeilen van onze vereniging regelen. Niet alleen volgende maand maar ook over tien jaar. Het is dus zaak hierbij goed vooruit te kijken. Zoals uieeindelijk al1es binnen een demo-

cratische vereniging, beslissen de leden ooli zelf ook over het huishoudelijk regelemenÈ tijden de eersrvolgende Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in Sep

tember.

Hartelijk welkom binnen de vereniging zijn de nieuwe leden: l) math Pluymen,2) Theo Schmeits r 3) MarEha I'laessen,

4)Felisa Steengraver,5) Rob Riksen,6) Luc Klinkers 7)Mia van Rooij,B) Dani6lle van Rooij,g)Stinie v Ooyen, l0) Francesco v Ooyen,l l) Els Starmans,l2) Raymond Starmans , I 3)Wi1lem Marcus , l4)t"larij Prevoo, I 5) Jeanny Sormani, I 6)Annemie Jacobs, I 7) . Jos Kleikers, lo/Anne maríe Kleikers -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ot/JEDSTRIJDK ALENDER.

1O-\ ,-, 12-,

'1O knr

strat.enloop Heerlerheirle Inschri.jrren rer.

plaatse i'l.

2,5O

Halve marathon Geleen Inschr. l.ot ?5 epril .a.s.

f1.'lO,- Na-inschr. mogelijk f1. 12,1O.

2-6 9-6 10-6

Heidetoop 8 km en 10 em L,rndgraafl Inschr'. tot. t+-5 fl. 7,rO na-inschr. f1 'lOr-. 9 km Henri"-Chape1le (Bel) inschr ter ple<i<e .tOOht'r.s. Treebeek 5 of 10 krrr loop start l3.OO urrr inschr. bij de start. f1. 5,- Schildst.r',ral. T'reebeek. lJ l<n Deurne. verdere inlormat.ie kan ',,orden ..:?n!\evr. Brussel 20 km loop start 1!.OO urrr. '1O em te Valkenswaard. verdere infcrr:<an wcrrien

18-q 19-6

5 km haanwed.strijrt. Aken irrschr. tot 5-6 D!1 q,uurl.oop valkenswaard. verdere informatie kan,..,rorden

25-, 27-,

aange v raagd

aange

.

vraagd.


3

Ingezonden door

SVEN

WEGH

(7 jear).

v

dD

1

\

ffi @

\P3

-u

,g Beste clrrbvrienden, vooirl de jongeren. Laat die Sven nu spits aÍ'bi j terr nret een ingezonden str:k voor in ons clubblad. Ju11ie kennen hem natuurlijk a1Iemaa1, zowel van de L,rnq1 ')t)f - 2lsock de b,:antrairri.ngen. Op orrderstaande tekening schetst hij op zijn nrarrier hoe hij de baantrainingen z.tet.. Rondcm de tempolope r'§ , op he t nrj.ddenveld de f i tnessgr!ep ,rtet de arneo orrrhoc-rg. lJal orrs vo(-)r..rl opvalt ig dat: vclgens Sven iedereerr er veel pJ.ezie r a4o beleefd. Alleltz,:! I';chende en vrolijke deelneÍner.s tekent hij. Het woor.ddzf. aan de andere karrt van de start 1igt, heeft .j e ( gelc'ren 'ri j \ zi jn vader hem geleerd. l,an tekent hi j er 2 zcnder hoofdharr.l'Jie zou hij daarmee bedoeld hebben? ije-.te Sven, in een woord prÀchtig di_e tekening van jou. cle


4

culinaire rubriek Speciaal recept voor moederdag:

Truffels van chocola 100 gr boter of magarine IOO gr Poedersuikeí 125 gr melkchocolade repen 50 gr purechocolade repen I eetl koffie extracr cacao

boter of,qnagarine-in- een kom zacht roeren poedersuikeÍ met de boter vermengen repen chocolade breken en met de, in I eetl water opgeloste koffie extracht in een pannetje doen. heÈ pannetje au-bain marie verwarmen en chocolade onder af en toe roeren laten smelten. chocolade massa bij de zacht geroerde boter scheppen en alles goed roeren. Chocolademassa een paar uur in de koelkast op laten stijven met 2 theelepeltjes balletje maken of met de hand rollen en door de cacao ro1len. In koelkast bewaren.

Het is vrijwel zeker dat het spoor van d.eze inbrar.k richting Belgische g?ens ga.at. Aldus med.ed.eling van d.e SIMPELVELD Inbrekers d-e tÍmburgse Friture-recherge. hebben zondagnacht de kluis

Frites- ltruak

van de friture aan het Oranje- Daarmee gaan d.e Belgische plein in Simpelveld gekraakt. STB-ers vrijuit, omdat dezo in Heerlen en in Brunssum WOllëItr

-O-O-o-O-o-o-o-o-O -o-o-o-o -o-o -o-o-o-


5

non a ct ief

Uit dc blessure hoek kropen inrniclccls :t-e lrctj-eve ,nt'-:at.rc:rl.opers .1r::'_ J,c-;:"i;i .. lr ltené Jongen, Ànd.ré Vogely en Gerd i,'Iollersheim. Zij

maakten echter

plaats

voor3

( zíe tekenirrg)

I

Zo te jg- r-."ir'..,,, d.,^ slachtoffero cr toch tenni:rste zoals ic b cl:cna.lr het z i et i-r

iro,T

1o1

1o...'

Van

.

o

uelke rvij

bij, :

tar,r't e

31 lIeerleir

Ileste zieken, geblesl;eerd,en of om and.ere redenen niet meer actief . iiarnens ons allen beterschap iri

j de activiteiten van

cie

en tot ziens

S,r,i3.


6 Uitnodigi.ng voor deelname H

ASSEI,T-SCH

over 25

i<m

op 'T,aterdag

aan de BEDEVAARTSLOOP

ER 1

P

.iuni

ENTIEUVEL 198,5.

Beste sporLvrienden, onze BelpJische clubvrj.enden,r:n Sportvereniging HAC de Demert en de Bokrijk)cpers,;it Hasselt, lieten ons via de Sportambassaderrr cler beirle timburgen (Leon Fels\ weten, dat op genoeĂ?de dag de bedevaartsloop georganiseerd zal worden. Voorgaande jaren hebben wij altijci met een qrote gropn lopers en wandelaars deelgenomen. Zoveel zelfs d.,r het -qteeds de moeite loonde een bus te arr.rngeren. !r/ie meedoet meot dat even kenbaar maken bi.j wedstrijdsecretariaat Willem van der Linclen.

rn:-

. tet Ou, _ ?ro36q gaarne voor -l 2 Mei opgeven. Bi j voldoencle belanqstel _ l ing overwegen wi j weer met een bus te q.r.rp, -rnders per auto. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o -o-o-c - o- o-a_c_o- c_o_o_o_ b,Jielerredstri jd met st.rrtenloop in Tre"beek ( Br,rnu.,r,,n op de 2 e PII'IKSTERDAG maandag 27 ,nei organiseert de tour en wielerclub T.lrt,.C. de T\,TIEEIdIELERS eerr r.rie lerwedstrijd met een "m-Afstand 5 km of rO km. Startti jd '13.OO rrur. Inschrijfgeld F1 5,- p.p. federe deelnemer krijgt een herinnering. Fri.jzen voor de winnaars. KleedgeJ.egenheid en douches z-ijn aznweztE. Inschri jven bi j de str:rt vana f 1?.OO r-rr1 p.

St,art. Finish Schildstraat Treebeek; ( Deze loop werd a,:nbevolen door ons cl,rh'l ici, tevens wielrenner, Harrie Cri.jns.


7

IN

gesprek met;

Jean en Huub Srarmans, met hun charmant.e echtgenotes

Tiny en Helma.

De laatste telgen uit het gezin van Anneke en Starmans, zijn de tweeling Huub en Jean. lnrat zij beiden gemeën hebben is de geboorÈedatum l januari 1958, ook het geslacht en de achternaam.l'Íaar dan houd de vergelijking ook helemaal op. Jean L,oont met zijn Tiny in Hulsberg, RaadhuissEraat 99. Helma en Huub hubben hun woning in Voerendaal in de DesteijnsrraaE 44.

Hub

Toch zijn beide gezinnen uiÈ oogpunt van sportactiviteit in evenwicht. Helma, is bij de STB bekend als zeer actief trimloop-

sEer, langlauftraining en thriatlonathleEe.Daar heefÈ zij onlangs nog de wandelsport (kennedy marsch( aan toegevoegd.

Bij de andere rwee is Jean de actieveling bij her sporÈen. Vorig jaar liet hij zich verleiden ÈoÈ de maraEhontraining en ranrnelde in FrankfurEh geducht er op los in zijn eerste marathonloop. Tijd 2uur 57min. I'lec dit resulraar was hij zo ín zijn nopjes dar hij maar meteen zijn dure NIKE-sportkleding in het kleedlokaal liet liggen.Heeft hij daarom daarna niet meer ingeschreven voor zotn monsterloop????? Nee hoor, verder in dit verslag lees! men, dat Jean behalve lopen ook nog \^/aÈ anders aan zijn hoofd heef t. Huub krijg je met geen twee paarden aan heE sporEen behalve skiËn, dat ligt hem wel.Vermoedelijk àmdar er een lift bij is. Maar berer goed geskied dan slechr gelopen zegt Huub danl Tiny lÍomt -bi j gelegenheid r^re1 eens naar de f itnestralntng in de zaal, Hoewel zij talenÈ genoeg heeft ontbreekt. het haar nog wel eens aan tijd.


B

l'r-'i T:."t..4: rl.íq4e

ï;;iÍtïrn ii"33t BfSb$3'F"àE§Tu"fi*,"fi 3.Ëo3$"aË"Àài53"i' ïfiiÉï "tE plaats trebben. nij nagenoeg a1le activiteiEen zíjn zLj precent' ituuU tràeft zich vooral vaak erg verdienstelijk gemaakt als chaufeur/begeleider van onze club' Autorijden ( besteldienst Lucasstichting) is ook het beroep van Huub, terwijl zijn Helma administraEief medwerkster is bij de Gemeente Heerlen.


I ïrny heeft een part Èime baan bij de gezinszorg te Nuth. Daarbij heeft zij nog de handen vol aan hele stal met vee. In Hulsberg zíjn konijnen en kippen bij de v1eet. Een actief stelletje die twee. Een Euin achter het huis van 100 meter diep. Ergens in Hoensbroek hebben zij nog thlee paarden te verzorgen. (zoa1s reeds eerder werd verteld, zelfs die Ewee paarden van Tiny en Jean, kan men Huub niet tor het kopen van loopsehoenen brengen, nog maar te zwijgen van aanErekken). Als Starmans doorbijter betekent, dan is dat voor J".n-ffiïp zijn plaats. Een zeer ondernemende jongeman die het aandurft in een tijd van economische malaise, Eoch nog te starten met een eigen zelfstandige vesEiging als orEhopdisch vakman. Tijdens dit gesprek was hij volop bezíg om zijn

nieuwe zaak aan de TongersestraaÈ l2 te Maastricht in Ee richten en op te bouwen. STARMANS ORTOPEilE klinkt aan de Èelefoon de naam van deze nieuwe ( nu nog eén persoons) firma. Bij het revalidatie centrum te Hoensbroek in de orÈhopedische instrumenÈmakerij, heeft Jean zich dit gespecialiseerde vakmanschap eigen gemaakt. Daarna werkte hij nog I jaar bij het Annadalziekenhuis te MaastrichE. De offici6le opnening van zijn zaak volgt nog deze maand. Dat wij hem daarbij veel sukses Eoe\"rensen is wel overbodig om te zeggen. Bij zo'n grote vriendenclub als de STB is zoiets vanzelfsprekend. Net zo vaazeLfsprekend is de gastvrijheid in beide gezinnen. Je bent ook bij een niet vooraf aangemeld bezoek steeds welkom. Er hoeft nieÈ persé over sporEen gesproken te worden bij deze Nieuwj aarskinderen.

l


10

STB'*rtjes Beste sportvrienden van de

STB,

De redactie van ons clubblad, laat een'rubriek óÈenl wààiin dè mogel13kherd'aanhlezr$ rs ep iets te verkopen of te koPen. U mag als clublid hiervan gebruik maken, en het kosc U niets.

te koop: commodore 64 computer

MCL

cassettenrecorder, sof LÍ^rare t Jogstick en boeken. Fred Strating Jr Kapelweg 26a Heerlen te1.045-725052

te koop: de ïíaard-tent, type vergrote

Zilvermeeuw + 6,weken gebruikt. Fred Strating Jr Kapelweg 26a Heerlen te1.045-725052

te

koopz EZEL Buizerdweg l0 Ubach over

l,lorms

0p Zaterèag 1l ÀpriL is cle eerder aangekondigd-e Griezeltocht met Èamprmur voor o.nze STB-ieugd letterli jt in t "t watef gevallen. Het was tloor d.e vele regenbuíen zo modd.erig en ongezellig in het bos, dat zelfs de gecontracteerd.e spoken er geen zin meer in had.rlen. De nieuwe datum wordt julIie zo speedig mogelijk medegedeeld. Dus beste jongens en meisjes, verheug je maar alvast op iets heel griezeligs. !. !. !o !. !" !" !


Topproducten uit de hele werq[d, ;

weKeluKs vers a?nggvoerd met

W.WOHHEH llH uHtru0rEt Et8t§t utlllfi Reparatle cn ondeóoud alle mertcn

lnbouw co rctticc LPG-lnstatlatics Verkoop nletrwe en gebrulkte auto't A)oatucts *fr,e d@t vakl.undq E,rcota, ,qen à.r.alö,rc aapcn


12

KI EN ICI(E}I Ir:

VOENENOAAL

MAASÍRICHT Valkenbu.geíweg4l Bemeloe€g 90

rel.045-751700 tsl.o43"62t5t5

EI,ECTBO TEGHITI§GH BUNO

0.A,Hoerrenaar§ S §Lof ALDEB0nGLAAII

H0EilSBB0EK TE[.2]{80E uw adres voori licht;krachhon zmakstroom installaÍles.


13 S.T.B.

HUTTENTOCHT

IN

OOSTENRIJK

In ons vortÉe clubbLad is

een vooraankondiging gedaan

over de mogelijkheid voor het organiseren van

een

echt.e huttenEochË. Romantische huËten meÈ overnachtingen in LagerbeÈten en vooral niet de HUTTENGEIST vergeten..

Uit ervaringen met vroegere tochÈen die ik al eens gemaakt heb, ben ik eens op informatie geweest bij mijn Oostenrijkse bergvrienden. Uiteindelijk valt dan toch weer de keuze op het natuurgebied in her KARI,'TENDEL§EBIRG.E. Dat ligt in Tirol. Overnachtingen in het op 1765 m hoge gelegen MRI,trENDELHAUS, FALKENHUTTE 1846 m en GRAMAI HOCHALM 1780 m zijn dan mooie plaatsen om re verËoeven, eventueel enkel klimtochten Ee organiseren voor de berggeiten onder ons. Indien wij deze tocht zouden ondernemen omstreeks l5 september, dan is een combinatie met heE lopen van de 54 km lange karwendelmarsch niet uitgesloten. Onderstaand ziet U een copie van de kaarE welke de Tirolerskiverband mij onlangs sÈuurde met aanprijzing van de marsch. tJat kost nu zo'n HutEentochE, want dat is toch altijd het uitgangspunt bij een rrip. Eerlijk gezegd weeÈ ik dat ook nieÈ precies, maar een goed voorstel zou kunnen zijn, dat U rekenË op FL 500'- per persoon en dat wij pas daarna uiÈzoeken wat wij daarvoor kunnen organiseren en hoeveel o rernachÈingen wij doorbrengen in berghutten en/of in pensions. l{el moet U rekening houden met ca 6 dagen van en terug naar huis. Doorgaans zijn verblijfkosten in berghuÈten we1 romantisch en zeer primitief, maar de kosten beslist niet gering. Wie hier zin in heeft meldt zich voor I juli aan bij m1J .

Jo Eyck 045-3 t I 236


14

zzel allerlei

pu A B C

D

E

F

25

26 27

14

v

15

28

29

G

20

t7

3

6

39

40 41

1

46

47

48

2

49

50

)5

56

57

7

58

s9

60

67

68

g

I

4

5

6

7

12

r3

A

'15

A 65 6

,l

2

3

I

10

11

35 36

12

42 5

43

A. Verhaal B. Onrr reul< baa r 0. fteel van de week D. Scha,r B. Meteen F. 7'ele)2.,'tasr I

H I

J

K

L

30

31

)2

24

r3

3

37

16

18

38

4

43

1'l

44

45

I

51

52

B

54

61

21

2.

62

a3

to

69 70

71

23

B

l6

17

G. Klui t

H. Ned. Schri.j ver I. Roof vis J. Kwaad K. PLarts 1n l,lederl L. Au topech

Vul cle corresponderende cijfers ;-aam in, in het onderste raam.

van het l-.ovenste

De zin die dan ontstaat is cle verrassing,r.rn W.S. poz,z,el .

de

nd


15 llc

es

.lan

taf etEeknuppel gaat van

v<r11

Hees naar ?2????

t a

$*t ,o n)c',tt k

.-z,qc€<tE

Cèru Qy*aataae Alqrae, t?ar <-e<e.v/e

no, r*/";;;-;;#;7"'::7* : . ^t hat * a s /,erc / / c kl/uy'/ c / pe,cr o,1/dae e /e k<,,rcts ,!i /,nooo rye o.- /aVs/.*l -y'.e.tl »/ àé ,/-.é Daoà 4< <h!e'.tr a- à.1.v ae. iípa d,b;_::;;-: .t/oG; lzacís a/ ee. sa./a"/aaa4 li -. mr*+n/à /'r*€-* ry.! ,?p.u /a 4k 2ror*ri /oà.sa4a7t4ta=4 o r<-a

«

u,e*g,y

ré?

.

)t

l"u.z/y'e.,n', u; ?*! b< H*/,à sti.v^v

,í4.rar2

óA-"/ »/s.

Zs*/e/.

-a

,>a

.?6 laeafttat/ilrrno

e* t#*t , ful /6s.

go p//g

a--/$y -;*"..2

,*Eo;r d k/-,,r

a*-rt& Re,rd dc !/o rznc$)a r',e,,r 7*n* p.Àf.*_ e,r""t,d)<.,taesfu,{ /otttl *Jr. s/q' *;:";A"' 7r; oak r'' ldat ru aà .ng,@,/q)A/éw o/ ee à,e,ear Sa n*a Y: hf Q(íoe s4eee. €ru p,o,tb<*ra^t i ";:Í r€4< :./ t«ea*btd,u

,?*qào )u eà

I

zrae*«a).rc

r."::;;Z: XXWï:.Ï;* irerl nàtu^oo';;Z,ilaaac a,snt

:,: ,!::'::.tYe.é a* tta 'ay^t hle la

/,7

S^3::

?as/aaaa,

sa*.,er«e^r,

ad a,t&a rà1 4ha6/6a4 baup )u D)yé<my'a ,í.Fe,t/d6

c{ods,1fu/ai i/€id /k c=al fu;<e*da ,h:.a-,n"..-.:....

da

lëeur,4yga.,,n

'r.f-,

)*

I

,-_

;* :fT%:f;;'":tr. )* tv ae {i;t .?,e^r Ea,r o/c..*tr;,"(

ra4,{*-.da. €n,

Oo< /e--a

c,e ;/airÍ ty'<;_:,í. fLé édO,ye^t po6d€^rpo dné .a <4,e,ec '?'§ '?a<;,:j* a,?t9 r,.21c <,/as *=^/ co,/a/.s,, aauè re,9eéé to/d: :7..C.:,:. .'l-,r-; ), .'n. ?)2 .3_:4 .re.is.-e,f- G*o)oir-l:rÀrr;:. ./;.t/6

t

'',eec

-

,


16 ',ec| o, .-? .'u 'lY -= rn, .leol ,\'::.--7:,J ,'7:.: -:: -?e=sjí ,7>J ,413e -cà€+l , '{ .'7?,?4irnnttt -..?n .',, tn: a.. -) :-,-n :n.r c,l.S :.? ?--:^r. àn: -c :A:- <:e .34,/.?-.5:; .'at :'.!tJ !-tic -./D,a, ;'/.r..)< Q,Z.nr. a -.f,e:.5^fi,..=<. :/.

I

,i.-.,? .1,"^/ .d,a9 .9;: & ;'4,@atae *Etc;;.itas-at )n y/du.{,,{oé

.lta: "/.':aRePpc

--'

)ls -1,a.yr4 -:rq=21-.r .zn.l,zt 49 .1?--é€ ë/' e--e+. /.s<*=, \/ é^/ b€ 4, \.zt @t ,--.e-z'E^t. OO* V.zn .9,c).t:e *i:et /ee< Zar:c:fo r' J/i/.( & ,?a.r. 47 e,X,;e .ti.:: ce ./e,<.;e.Íé>l ,.s,ta,rb *.=.a c'G ,!)' : /,t,7 /e< íL-/<:.^rJc s/ano',zv é:e,J.x/Í€n. -=at,Y7' Íor?,Oa/7eÍ d,ee.o.t aria È,A:aiAand- íMe/ato;;G C-.eF. Jr=' ,2"- *n )- J:à/a;la'i/a4a;=^r p< .p/ € .z)at sn/-./,/€.< <:;:.'artett 5t,z!y .«r" q4 cí ,rzz<$2/ qé e4l.caE €g B*tt latdc ,Aiaut Bàa )"t é ut< .i.i^r. lÉtb+s' da< de *aer annree,/,vc/.da kan«@av dc".é4 /€é . ?rrea/.vz/zë;'/,e,i^rau ae Ar.:/a*'^r,r'?l,ln Jtn; )o'laé uà/ ?eeab,atcta,*()4 arl )e trta< ,, /ckarrs/à/e< c,ery'^

tW/.t/e/ew S/-,,,tt' de hd*)arpraodar ha/dc €é3 tVn* dry qta s/&-y *dd l«r/eÉladzira,r, oà araét/,)oo A,nalo?fuaty' Ar/,/,6/ ilc/ G /a/ee« a/,/aci.*r',?e Ab,e.ph--e oa e<|D g/e,e/ ts oé //qpmdta,/arà ob,ei,{n ,eA/cal gue/ uerc<le>t. €Uan,r,?a,y/ A/a de *rerQ"a y'-zp<' o,l f) /@R ,/r:/ ooa?€€ral r,ea/ob ;e,aeae,y/e * €,r/erc/te karu,Àai ." //"k ,,c/s /k /,s.t aZ nru o.e nnatdtb,,/, nd;r*u A./e ),v 4 la;oa,ré étt/ urc Gai.,€ /cen/ca^.t trar' H€tppl ëf, lrenn ).y f lertr'r:./. tàdu,w;6nt .?d,yé€p

l/, rtl, ,E/rn,y( -s/.-a*le ÉK;*r--nr.rr--- j r/.. . .:- . \_/.


17 /4, qtPyara:4

.:N )< 2o,l- c=.; r&L&,zl's' the^/ .:e^/ fa/ts,/ar,, ^-.?èé6 --lc i-:eq .yc§*.:5^/ ..at ,ia,e<é a.:'- ,l.Z:a/- &oís. aà )* ./-5 *'*=r,s:.: a<2.ys pme/oL- ,lcel a-=/ka ,z)r< /z,t- Í4€ tp.:e'/a:.ca

<€<io?,ey'

pu^/*

.ípa-=,rta

,íe'é?a' dq)1 ac d?.,élc

/é/ *,rl ?c/rz,iu'or| /g.uot. Gsaeo,e.<t,-s-,«2 .=a6Valt )^t érnzrr.

J* ,,t;-*-,P&jr-,€t/d,'-,.pra,atkeoíí.

7c E*a/a/ aar tt=n- t(, 54/,/z?^dé bi;d/q4bN )u ---Vu)/.r/a,tl )v de *^rcd---< Arut&^ dm n7 ,e/s là,"+ee l, Uu4l.za< /9k tra*-o )< ,/aé 6a/as/ an/ )« ,y.-1 ak /u.4c4 €<.-.1a! haé <,<tÍ 'ó »rrrl,fou ftksé 6p,e^/ ppoaecetÍ. Jé «aantac ,^r 7lz tL ee^r a^r $a '/6,Uru .€B / ua< n/^"r. a.Z Aa+enrl ftpaAl ac % t?a?eé4toa"s, 6t topp*p,r/6 o/ 41,,t à)ry*leata«. À. /?& ktaa h ),y 4s«^àé" .o/oy' r'aal /g,"),/. /4r 0& àe*& dc (ld,e//,re4 e^r),v @/ry' 4n& )« p/ q1 -/uat af,àar. 46é na n/ aaaty'r*léce< *-rrol 6ar c/al )* A/ €€^/. ?ëtAae§e /?Eé ,ta,t.zcy'de .?ndc,eelll ktm/c*,,rs )r ,/e/ z*;, //an;E//àp< t& ).t aa ,ua,e*d ,rft)/ klr,em i* ol niTat 7:aafu,4 dap bu ,f.A )o .",pa/e,edto ,ya/ a. s1/..? ec,x/ Are,cnnnc)o ni y*en/u/su oh )atdc futa.v,yl Daé dc síg. n« /. /r)e4oë da €é^tp»,eàrràa hÀ/,/€/,?//e.nr /u /qL=^r, orí /e /o.ts1-a. €k t * clé e,e,rndruey'daat< Hr e+r t?et rert/aà (ya,, ?aau-/oríà'pparonré. /rv ./o/- i da

ae/rdejme S 4' maecl,/ou^y oaóftar ,vaé nk r,€c/a /i'J t t í ua4. Je /"à. aotra/ c,*/yaaf )a lZa A/,s ),tr 6u.ré, ,4ré4 /p^t oL- /e // ,yrp"/y'o^r^s. )r ./cé7me lsls ae/e/€^f'rt/eo )« Aj ee,u deae< u)é otr / auR ë» it,r. z"ar A/../ )t ha*fua. - 16/1. Co., ,gu .=.ru/e ts k,t /»tr */*ian le =yzS/s.# e/tmr )n ,,?!,.?,,,httio::-:

raé p-/*e fnpcvas, /U,{& lp./ecenr

.?py/^/y',gd

)rv 3zra4

>,r,,.^


\-

Te betalen hrerboven rechts rn Éroízegels le voldoen Plasts vooÍ het plakken yan de postregels

noct

! redactie

Die

Ja"n

van Hecs, hecft zich ilet d.ezo estafette-knup:reI op moerd.ere manieren in cle belangstelf-ing gepla:.1 5tr. iÈrwel:

1 ) IIi j schri jft zo bi jzonder mooi in brol<ret t,erschrift, dat d.e r.ed-actie-comnissie het jamr,rer vond-, zi jn leuke verhaa.l over te -bypen. 2 ) I{i j heeft er twee keer voor mogen k-iezen om rle estafetteknup,-,el eén keer kvlijt te raken. De tweed,e kecr koos hij ook een Fr'.ler. zíjn eerste keus was iemand- van Achil1es Top. 0p eLie manier ra:.k je d.ie estafetteknuprel voorgo goed,. kwi jt in je clubblad dacht hij.. ..maar wij had"-

d.en hem d-oorzien.

3)Oat hij het goed bedoelt met d.e I.rI,.t, moge ook nog blijkc uit de l<a,rt d-ie d-eze nood"lijtlencie ondernemeing aan Jan zijn brief hechtte. IIet bed.rag a.n J)ortokosten zull,en Iti j Ja.n rnaar niet laten nabet,al_en, da.rïrroor is zijn verher.al ver,l te leuk. Het is nidt uitgesloten dat l,lim d1èvelr, zelf r]-ie l:ar',r1; a:,.n Jan zijn brief herft.{ehanÍ;en. h1s daL zO is.

'i-s rle .aran naÍi eomn-]r..1 .


19

medede lingen

dnnie Onze

t&n r*heno { ï

felicitaries gaan naar ons vroegere clublid , welke op Vrijdag t0 mei 1985 gaat

THEO SN.IEKERS

trou\^/en met ANNIE RIIUMKENS. De kerkerijtïE@ïGETs

kerk Maria hulp Receptie: in ft 8.30 ror 9.30 Het Èoekomstige 1

1

Ee HeerIen.

om 13.00 uur in de parochieder Christenen te Nieuwenhagen. Spaans KenÈje te Nieuwenhagen van

uur. adres

is

Burg de

Hesselleplein

3d

Bestuur.en leden \{ensen het jonge paar een gelukkige toekoms t.

clqblid JEAN.STARMANS openc op Donderdae 25 april zr;n nieuwe vestiging als ORTIIOPEDISCH INSTRUMENT' I'íAKERIJ in Maas tricht aan de Tongersestraat 12. BesÈuur en leden van STB wensen hem en zijn vrouw Tiny, veel sukses en goede zaken. Or]§

t

t

I


20

L,ryAffiLffiPffif;\§

r'*r

EftX Fffi§ESE&P'nffi

Beste sportvrienden, In ons voor.gaande r:lr_rbbl,rd heb ik .j,1 t lie belcot-rl . ik j-et-s zrtu uitzoeken over wadlopen.

..,r

cl

hJelnr"rr'rnde.st-aand proe;raÍnmÉr is nri-sschi-en iets vrr.r,rr:.,c, weI snel beslis:sen.

club, rrr::r'dan moeten juIlie

1(ICflT NAAR AMELAtID op Zrrterd:r51 29 jr_irri.

De verz,.tnettijd is orn t1.OO uur v-rn op de l<op

r.,.r11

de

te HOLWERD. De tocht dutrrt bij een pittig, ternpo i , Lrtr. Itoe .ie tr Ianger overr bestlllt de kans d,,,b .ie dt, l.,.,tste i : r:l.e t,: f't m oe t zvtemrne n . l',la een w,.rndelirig op Amel-:nd, wordt de terrlgtocht per troo t 6lern:r ak t ( vee rboo t kos t l-l, rr0 p. lr De organi.s:iti-e[<osten voor de ':i dsen i ldanneer gaat de tocht niet door? !íadlopen is a l1een verantwoorrit onder gunstige weeFfcrfÍrÍ-r.,rrdigheden. Di-t wordt de dag ( dus ' s vri jdags voa., r. dr: t 0c L r zo goed rriogel i jk beoordee I d. IJI I i,jkt dat op z.,terd,,r,: , cl ..i de weersom.standigheden s Iechter zi jn d',n vern,,rcli t. cl .,n i:.,n de tocht ALSNOG WORDEN Al-rlElriS,t. De organisati.e en ook het STLI L,,t:strrur verantwoorde I i jk gestelrl worden., veerd;:rrn

l<

Voor he.t vervolg_van tlld..idlopen in Fries),.nd, :,ie

.

I,

l

,)


21

horoskoopsti.er in de sterren De

kroniek is

meestal een goed sterrenbeel.d. Een bewi.j.< van moed en kracht schr:il t hieri.n. Toetsen wij deze gegevens a?n de STB verjaardagskalender, d,:n zien 5T'EN wij in dit teken onze l,lol Pagen op ar.4 tot 2o. g 26-l+' , Hrrub Brerre r op 27 -L , J an Wegh op ltr-5, Pierre Starmans op 19-5. Een jong stiertje zit er ook tussen en dat is niemand { minder d,rn Sven Wegh. Die wordt a)" 7 jaar op 'lO-5! Í maar zijn zusje Nancy is toch ] dagen eerder jarig dan hlj. Nancy wordt al ! jaar op 7 mei Hoe ziet het er nu uit bij de dame.s stíeren, ofwel de STIERINNEN. Wat de financiën betreft is bekend dat z,ij -.--.:-:__.:'rrijgevig zijn, om niet te spreken van een gat in de hand. Met de love is het juist andersom gesteldt mazr als de stier dan ook zijn kerrs gemaakt heeft....poei, poei. Bíj de STB is dit toepasseli,jk voor Mary Prevoo op 1 j-5 en Bertie Quadakkers op 16-) en Anne Marie Ypma op 2O-5.

Hier is de Tweeling in het geding. Karakteristiek van de tweeling i-s dat dez,e al1es dubbel wil doen, rn:a:rr vaak ook rvil hebben. Dat kan zijn voordeel hebben, maar ook..... ja juist, ju11ie raden het al. zw,Ll.,NGE k/ant ook in deze rubriek geldt dat ?1.) t.ot ZO.6 de slimme lezer maar een h::1f oort je nodig heeft. De kalender wordt aangevoerd door Annelies V;egh op ?4-r, met een dag je later Albert Slagmolen. Alweer een dag later volgt Hans Ypma en hier moeten wij even bij blijven stilstaan. Deze jonge man wordt 2 keer 20 en dus;. ..VETERAAN. Proficiat, nu weten rnrij ook waar hij dat goede artikel in on-s vorig club blad voor schreef. bJeten ju11ie het nog: I' Oudje, Tzat j e naki jken"'rtr. En dan komt !íim Starmans, want die wi1 ook we1 eens een keer per jaar jarig zijn. Vooruit dan maar !Íim op 27-5 is nog niemand in onze grote Iijst. Matheu Simons, onze lange afstand superstar doet het elk jaar op JO-5. Hij wordt 2 keer 22 3aar.


22 Verder naar de juni tweeiingen, met aan kop langLaufster Marjo Heusschen op ?-6. Hier wordt de vreugde gedeeld met tíim Soomers. Dan Monique Pagen op 9-6 en Roger E-sser op 1r-6. Roger, met betrekking tot moeilijke dagen sta3n de sterren gunstig, dat heeft zeker iets te .mrken met ,je eindexamen, wi-j wensen je sukses. De meest jarige tweel-ing in onze club is ongetwijfeld Willem van der Linden. Niemand is meer jari-g dan hij op 19-6 want dat is dan al voor de 6Je keer. Beste hii11ern, wat zal men hier nog veel uitwijden. Iedereen kent jou en weet wat jij voor onze STB doet en betekent. Alle sterretjes van het STB firmament wensen jou dan ook nog een fijne dag. Fijn is de dag ook voor een nieuwe laatbloeier eh doorbijter Ger Knauf. 20-6 is het zijn dag. V,/elnu mogen

de

beste jarigen, dat jul1ie a11en een fijne beleven, is de rr/ens van de sterrenki jker

d,.ig

van

STB. ,___--,1

Vervolg

r'IaIADLOPEN

NUTTIGT] WENKEN.

IN

FRIESL_AtlQ

Draag goed sluitende schoenen, die II in modder riiet hunt verliezen. Draag een korte broek. Neern bi,j voork€lr' ,,11t:t-,rr datgene ntee , wat bi j aanraking me t zeewate r nie t l<'rn hede r'ven. Wees zeer voorzichtig met foto-apparatuur. Kom fj-t aan de start. Kinderen onder 14 jaar mogen niet rrieedoen. Houdt rekening met een regenbui. lleem droge klereri en schoenen Ínee en berg dit op in een rugzak welke U met p1',stic folie geheel waterdicht verpakt. Enige mondvoorraad en een zonnebril is we1 aan te bevelen. Dan het voornaamste van all-es: MELDT U 7,ICH AAN VOOR 12 iriEl à.s. Het aantal deelnemers dat toegelaten wordt is beperl.:t. tiíij hebben Been alternatieve daturn. Gaat het niet door, dan wachten tot 1986. Jo Evck. 0l+, - 711216.


lngezonden

KennedV-mĂ

Sittard-[_[l_f

:len afstand van BO km, af te leggen binnen 2O uur. ,"iet een vaste damesgroep van elf man zijn we op 27 .ianuari begonnen met Ce trainingen, cnder leiding van ..eopoldine met een afstand van 12 km. lestart werd voor de 15 km op de woensdagen en voor le langere af*st: nden oD de zaterdagen of zondagen. )an hebben we ook nog een weekend de zaterdag en de .zondag gelopen. De zaterdag samen met de heren, via Ie keutenberg richting i{ittem. i'ln toen de zonrlag naar Maaseik, daar werden we door lezelfde heren weer opgevanflen. 1o kwamen er wekeli jks kilometers bij, tot rlat we een ,lfstan<l hadden bereikt van 60 km. Ti.jriens het lopen wer.l er heel wat bfj elkaar rekwebbeld en net zoveel gelachen. '/oora1 als een van de ciames vaak een rrSanitaire Stoptl i:ad. 1'Iaar moesten we dan gaan???? ,lret overal staan bomen of struiken. Geen probleem ','ond .re zelrf , "ik zet me wel hiernr Bo ging dan loo,lgernoe:)e1i.jk langs de weg zitt.en. ',1s we zotn 20 km hadCen gelopen, waren we alti,jd blij els er een auto langs kwam met een ttSpetterrr erin.


24 Leopoldine Berden of Leo (zoà1s zij zích zelf graag noemt) is de initiatiefneemsEer en leidster van de Suksesvolle Dameswande lgroep. Op de

foto met

en nieuwe

COiiCfi I.JOL, z.oals hij wekenlang de S.'l'.8. danreswandelgroep verzorgde en begel.eidde.

MASTER-PET

STB-SweaEer.


25 t v/a,s ,lan on '?.e rtN ol1iel Pagentt, hij verwr:nde ons met <oifie, ttree e nv ,1a laarna stopte h i,jlv oor on s om de 1O km, een betere coach hadiien w eo)ns niet kunnen wensen.

.)a

r'-n Can Ce

's s

ta

grote

l,'lorgens om

rt. Er

) À,,ag

6 utur

ze1f. was de

.led en eia 2800

H!rt4bo$h

{ Vlodrop

a

PGlcrhott

eelnerner"s mee. Toch had'1en we al1emaa1 we1 Ni.owstadt 'a,3t zenllwen. Mia van Rooij srÍÍAID lag a1 meteen languit op de :rond , da t i:egon a1 g,oed. Na Jkm s1'-ond langs de weg een orkest te spelen, dat gaf je '.,;el moed. lir '.,as een rroede verzorging langs de weg, d

"lezr 3r' [ing niks boven de verzor^ging van NoI en fvo. geprik .ia &o km kwam:n rJe eerste b1a ren, die we:'rlen ,.ln:2n maar weer verrler. i:et was fantastisch dat er zoveel sulnorters onderweg s I c::rien van de STE, ciie ons k.r;arren aanrnoedigen. In Inlaaseik !r/3rCen we opgevangen door Paul vccr een -';entuele rnassaÍie. Liier iregon het jamrner genceg te :egí,nen en we mcesten nog 15 krn. . i.indelijk zagen we het bord.ie Sittard. i:len 5OOm \roor Ce finish werden frisse truien aangetrokken, onze haren gekamdr en de lippenstift ging het hele e1ftal ronC. Zod,at we trfrisrt aankwamen. )an de eerste bloemen van May, toen nog 200 meter. we naar de finish gegaanrondanks cJe hioelingenC ".r,) heiC en iie pijn.


0rtze PauI Mevissen, de Sportmasseur tijdens de Kennedymarseh in actie. fot,o boven: een been massage voor Felisa waar zij veel 1o1 aan beleefd. foto beneden: Claire bij een voetblaar behandeling,

waar zij het benauwd mee heeft.

\\

,l

i}i"

, irt:l


Z,T ! '. : riol -''ll-r:..q lr,

I

i '

i'z

Lr t

ja fr,^f:c+

ai ni c! ^ I lr f .t,

,.,2 +

t

i rqrl^ r

oön

onthaal cioor onze

ÍF.]ni

a

c^ren kusse:-i en lei

i ^ i +^ ). tI t4

:rÖ1<nr

.roniIPns geha,,l d ln lrt i: et '.rr3 S een h el e bel s vÉ.nt s

tiesr 1l!r-

rl

ie

tralleri in onze orre

en ón

1)

:,.,fe

n

nr'inrll-on

j

et hail i r.n wir I en

: o'r - i .c .-'Url. Llf

'jre loet- ons ii'" na

??????

ffi

Tijdens een van de gezamenlijke trainingen van

de

D:imesr',andel-groep STB en de Marathonlopers STB, w;rs he

t einddoel i''irastricht.

Op bovenst-aande foto staat of hurkt het hele gezelschap op de binnenplaat.s v:n het politieburo te l'4aastricht.. foto René Jongen.


28

TV F]ADICf

1sffi L-

E

q

\E

n{Y/

n{v/rr

R',

t

ll

radio teleuisie

electro iIODIG? MAAK EEN AFSPRAAK!

KASr E EUrMil

8,

H

EEBtEtrl, Telef oon : 045'72

0

036

ยง

ร‹ E


29 StukadoorsbedrlJÍ

J.NIEVELSTEIN STUCADOORWERK §IERPLEISTERWERK

Dorpsstraat gl BINGELRADE TeleÍoon 0992-2183

ilein Veld organiseerL in de 2e helft v::n .luni t985

een

ROLLSKI

-

WEDSTRIJD.

Afstand + 12 KM. Heuvelachtig parkoers. info. Hein Veld

te}.

o45

-

212796


30 WEDEROM PRIMA SUCCESSEN

S.T.B.

LOPERS! ! I !

!

Zaterdagmiddag 1J april zwerrnden S.T.B. lopers ( met aanhang) uit om deel te nemen aan diverse loopevenementen. Terwijl de jongens j-n de lalestlandmarathon hLln laatste kilometers aflegden, ging er ook een grote groep van start in de 20 KM Stratenloop in het Duitse plaatsje Gillrath. En met welk een resultaat De uiterlijke omstandigheden waren verre van ideaal. Een toch niet zo gemakkelijk parkoers (flinke heuvel en een stuk vals plat). Ook de weersonrstandigheden voor,,Ă?' deden het moreel van de troepen geen goed. !Ă­ie erst:.,rtn I iql-1 aber die Resultaten! De vijf ronden van vier kilorneter werden het snelst afgelegd door Ad Diederen ( Uni tas ' . Lii.i de S.T.B. ook geen onbekende. Met klasse en overmacht haalde hij den Sieg in 1.06 uur. Aber jetzt: Ger Hamers in 1.O9 1e, Rob BoIk 6e irr "1.11, Hub Breuer in 1.1). Dit betekende de overwinning in der Mannsch.:ltswertung. POKAL. Verder May Robberts in 1.11, sieger der

klasse Vl \r. POKAL. Sjef Ridderbeks 1.16. Trea van der Linden 1.21, siegerin irr der Damenklasse. POKAL. .Ian van Hees 1.25. Albert B,.tar 1.?') . De laatste twee hadden pech. Juist toen Tre,.r de finishli.ln passeerde begon het pi.jnlijk hard te hagelen met drarop lrr aanslui ting stortregen. Ze werden drrs z.(eer) nat. Maar nat werden we later allemaa1. Mar,rr wel an der T'heke, want we hadden natr-rrrrl i jk even iets te vieren. Gelukkig liet de Siegerehrung nog even op zich vrachten.... Met geruime achterstand op het schema trok de stoet na afloop weer richting grens.

*

J


31

wist u dat.i...'. ....dat de 6e Internationale Heideloop van onze eigen STB r^reer gehouden wordt in 1985, op 12 mei as. .. .en dat daar ook de leden van onze eigen 'club aan mogen deelnemen.... Dat diesene welke zich noe niet voor de Heidëloop aangemeld he6ben,zigh nog even kunnen opgeven bij Jo Simons

of bij

I^Ii11em

v.d. Linden.

..

.

Wist U dat in Nederland inmiddels een op de 20 inwoners boven de 35 jaar actief trimmer of duurloper is.... Wist U dat onze Belgische Limburgers over GOESTING spreken als zij bedoelen dat zíj ergens verlekkerd op zijn.. .. ...en dar dit woord en nog vele andere heerlijk klinkende Vlaamse woorden de drijfveer zijn geweesÈ, dat niemand van onze l^Jandeldames bij Leopoldine weg was Ee s1aan.

l^list U dat. onze Nol nos andere talenEen heef t dan heE coachen van de c1u6... ...en dat je dit kunt zien aan de grote houtstapels achter in Zijn tuin,...en verder oók aan grassprietjes die bij nameEing a11en even hoog bleken te zijn. Wist U dat bij de Familie Wegh, a1le gezinsleden in de maand Mei j aríg zijn.... ...en dat biÍ onze acÈieve STBers overisens ook de geboortegolf-in de Meimaand heeft plaat§gevonden. Wist U d+t bij Jo. Eyck 757. van de bevruchte kippeeieren zijn uitgekomen.... ...en dat Jose Evck de uitkomende kuikens met de zaklamp

heefi bijeelicht.

..

.

en nog veel ande5e dingen r1ie.t wisÈ,die is [ie.dlt ].n reoer geval weer een beecJe op oe noogc.

nu


32

van de wedstrii dcom missie

26: 27: 27: 30:

B€langÍiikste dara nationalo en anteínationale kaloírdeÍ

uEr

4: Comp.Co-iun. èn pup. Slltlrd 5: Halve maÍath. Gclccn 5: ZN clubkamp. sen. Valdhoven

AvoÍdwod. 5€n.6n AB-lun. Sltt!Íd NK 25 km Us lnteÍlarÉ Nodoíland-Ntrdöoin A-iun. W€gwedstriid Prnnlngcn

AUGUSTUS

son. on AB-iun. Sltta.d B darBs Bo€dapest (l'loo) C hoÍon Schw$hal (Oos) 11: Tweédo dag EuropaclP B dames

3: A\ondwed.

1l:

t0: EuÍ@adp l0: Eurcpadp

12: Maíathon AmsleÍdam. '16: Comp. Co-iun. en pup. VYc.Ít 18: CO-luí. on prp.wed. RoeÍmond 19; EeÍste comp-dag san. 2t: AvoÍÉw€dst. ssn. 6n ABíun. Lrlslrlcht 24: N( sludenton Lní3cht. 25: Tweede dag NK sludsnton 25: 8àanwed. ssn. on Ag-iun. Slti.rd 25: CD-iun. en pup.wed. Ycnlo 26: Cou6r'de L Amitió iun. Obomay (FÍ) 26: MeeÍkamp€n sen.tuet. on A8-lun. WocÍi 27: Tweede dsg meoÍkarpon

11: Twe€de dag EuropaclP C heren 'I t: NK mtrslrlon vè|. Oen Boscfi 1l: ZN kamp. mtrStt|on D€n Bosdl ll: Baanw€d. sn. on AB-iu. 8ok 17: LandoÍM€d. 25 km ArhÍtviflo (Fra) t7: Baanwsd. 6€n. on AfHun. l(aítta.rc 17: An iaÍÍrp. ÍnoeÍksllg A8-lun. Bo.Ímond 17: ZN kÀmp. m€€Íkarp son. Vl,gàl 16: Twoodo dao ZN karp ABiunbíen l8: freode dao an k!Ínp.$n. 20: NK 5 km daíno8 basn tl,Eknond

ZN kamp. iun. Helrpnd 12: ZN kamp. sèn. Voldho\ren 12: 10 Engelsa Miil Brunrlum

20; 22: 22: 23:

27: Snohflandehtod. tl.rylhuytrn

3l:

Avordwed. s€n. on A8-lun. Rsrmood

l: Corp. Cliun. oír pup. Book 2: Esísto coínp.dag AB-lun. tl,sl nmd 6: NK milltairon 8: Zuidollko $Spolon S:io€nborgóÍr

I

9: Zuir€like C.Spohn tdoír 5: Gíon6laÍÉmaÍaltpn §lltaÍd

Wo6t Athlolic Gamos Zrg (ZwitsoÍltÍxl) ïws6d€ dao West Athbtic O8ínaE NK moeíl€rp 8en. Zwollo Tweedo dag NX mooÍksín0 ron. Zlroío 16: Tffi€d6 corn0,dao ABlun. §ttt!Íd '16: StsdemntÍÍrooliÍE lturlÍlchl 22: NK lMalhon EÍEchod€ 22: CO1un. on pup. l(.tltrad. (Um 26luni) 22: WK

15: 16: 15: 16:

2: NK l0 km dams 9n hson basr HelÍïEÍÉ 2: Banwad. sgn. en AB-iun. Venlo 5: Avondwed. sen. en AB-iun. Sltlríd 6: Nl( sen. Zwolle 7: Tweode dag NK cen. Zwollo 9: Avondwed. son. on AB-iun. Vanlo 13: Àvoídwod. sen. on AB-iun. SltlrÍd 1 3: lnteÍland NedoÍland-Belgiö mooÍksmP A'lun. 'lil: Twoeds dry inl8nand NodeílaÍÉ-g€lgià

X.*rÉ

25: CDlun.6(l P(p.ï-Íl 28: At/ohör.d. Et an ABlun. Ir.rtd.àt 30: Arnnlirqd. a.n. il Ag-lun. S8trtrl 00) suqtcnloop Bffi(-V.nlo .3t: hbÍlond Noót{oo-Zwl son. Floílgslo t ot: rtsn pD.oqrp. ard Y.olo : 31: Fhrt Clliír.cömp. Zutd B..e

srÈËuaEn

,

,

i:

Twdaío dog modand t'led' NocZwi

1l VlídtslÍllítAÍtï/od. tjirocrd

, . f : NK 15 km lldoÍh 0í 10 km d8ínos{Pl. r: 25 Ím wesrrsd. llrytuyst E: AlD(lóiiod. soíI. Gfl A8-im. Xrí10!d!

wt

JULI

on Pr.p.

25: C!óeíg[oop Vdltnburg

B..lí

23: Tweede conp.<lag sonbíon 26: Avondwod. ssn. 6n AEliun. lhlrtÍlcàl 2E: Avwrdwod. §en. an AB-lun. SoamoÍÉ -." 29: Capo do L'Amitió s€n. Gent (B€l) 29: Bamws<l.6on. enABJun: KcÍfnda ' 29: NK A-jun. en mooÍkamp B-iul. tJaaÍbm 30: Two€do dag NK A-im. en meerkamp 3O: CD-iun. on pup. RoaÍmond

}lo.o3bÍo.t

Av$dvsd- lsfi. onABJun. Roormonó

. 25: NrUonah GSP.lsn lÍnsloídam 25: Op9íimÉlr6d. hÍEtElolacÉ. X.ítnd.

NK B-,lun. on mooíkarlP A-lun GrorÍrpn E: Hstvo tÍlmÍnarauloír T.gahn 9: Twoodo dag NK B-iun. + mooÍk8íp A-lun. qmh0oír

8:

SEalenloop HaÍ{r

2t: BcÍlun.

JUNI

A: Zuidelíko Prp.-Spobn

s€í1. on À&lun. llr!.lílcht EK lun. (Vm 25 awu6tus) Cotlbus (OOR)

Aronóíod.

.''

7: hwlaÉ C.lun N€dfltan+W6tlalon 7: CÍ}Itn. cíl prp. Slttrtd 7: EuópaaP À ineorkamP dami K.olald (8Ro) 7: Euopaorp C meerkamp horon Kopoíhagon (Oon) 8: Twee<te dag Europacup A 8: Twmde thg EuÍopacup C

E: Flnala cornp. A8Junioí8n 8: NKgleugdhtsí|. Ned-BBD K.Ílírtó. t0: NK polllio h \tlghl 13: A\,ondwod. s€n. on ABiun. Sllttrd 'ta: lntgrland §natwand. B€l-Zwi-Lur-OeíINod. l{: CHtm. on FlP. K.ÍkÍtd. 't5: Finalo ffirpetitig §€noÍen Í5: Ewopaep maÍaltbn in Romo 20: Avondwod. 66n- en ABiun. XoÍl(tld. 20: Avond\íod. sen. an AB-iun. Rocmond 2l: NK o§alet!6 Vr,ghl 22: ïw68dö dag NK Btal€oo Vughl 22: Nariof,ale O-SPol€n Amsltrdam 28: ZN kamp. 25 kn Zovonboíg€n

29: Koppolloop Saà!..b€Íg


33 l.'+. ó) UURLOOP

I I

S.T.B. suksesvo] voor beide

SJEFKES.

De afsluiting van de wintertraining vanaf de Draf- en Renbaan te Schaesberg, vond op de baan zelf plaats. De S.T.B. uurloop werd goed bezocht. tiefst 40 deelneemers waren er op de been. De organisatie was in handen van Fred Strating (pas aan meniscus geópereerd) en Jo Simons. De ronde-turven werd deze keer gedaan middels het uit aefEíríIn-Eïàstiekjes. Dat was noodzakelijk omdat zich maar eén helper had aangemeLd. (Jo Simons). Tot overmaat van ramp waren er ook nog te weinig elasti.ekjes' hetgeen door dezelfde vlijtige Jo werd opgelost met een razendsnelle tijdrit naar de Molenberg en terug. (Cronotijd 11 min 17 sec ) Bravo Jo.

Er was nog een snellerik op de..baan met speciaal door henrzell geconstrueerde rollskien. Ja ! jul1ie hebben het ger',:den. Ijz-eren Hein en langlauftrainer bij de S'IB. IIij legde 20 I<m en lOO meter af in precies'[ uur. (Oit is bijna net zo snel a1s ooz,e marathonkampioen Carlos topes. l+2km en 192m in 2.O?.15 De beste prestatie leverde onze gastloper Ad Diederen uit Schinveld, maar ook de pet af voor Jan Iloven, Ger ll amers en Roh, Etolk. De veteranen maken het helemaal te doI. Direct na André Vogel.y volgden de heide Sjefkes (RIDDERBEIíS en vanOOYEti). lalaarom worden de beide Sjefkes in dit verslag genoemd? {lit.sluiten als men kijkt hoe aij zich tov dezeLfde uur1"oop irr 198f verbeterd hebben. De grote pechvogel deze keer was Wim van der Linden ( griep ) , rnaa r da t was ech te r niet zotn ramp, orndat Trea de familie-eer redde met een goede prestatie. Bravo ook rroor al le loper'.s rve-lke rni"nder goed in vorm w?rren en toch meededen. [)at geldt zeker voor de 1:]nEdrrrig geL,lesseerde René,tonpjen en Alhert. Ljeberg. )

J . E.yck.


34 Den Haag C.P.C loop

Zaterdag 30 maart tB5 was het reuze goed loopweer in onze regeringsstad. Een beetje regen en de wind in de rug. Ook wel eens van voren maar dat mag bij een goed getrainde STBer geen naam hebben. Jonge wat een opkomst tlij zagen de 5 en t0 km loop aan ons voorbij trekken. De winnar moeÈ haasE wel aan de f inish ger{reest zijn voor dat de l-aatste over de startlijn ging. Heel Den Haag liep volgens mij mee. De Engelsman Thackeray r^rerd winnaar bij de l/2 maraton, meÈ de besEe Nederlander Cor LambrechÈs op de 3e plaats

(winnarstijd I uur l.02.tl).

Van de STB deelnemers r^ras Bert Pronk de rapste in luur 19 min. Dan volgde Fred Pierik op 2 minuÈen. Jo Eyck liep samen met Jo van Rooy, die hier duidelijk zijn debuut maakte. Of kwam heÈ omdat zijn zoon verkering heeft in Den Haag, wie weet? maar de Jo-Jots bleven samen tot bijna 19 km. Aan de meet finishÈe de oudste in luur 26 ( I minutt voor zijn concurrenE). Voor Jo van Rooy is een PROFICIAT zeker op zijn plaats, temeer daar hij vrrft-Jà?iïver dezelfde loop lt minuten meer nodig had.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0c0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 PMSMMNDAG EUPEN BELGIE

( 8-4-8s)

Sukses I /2 maraton voor Jan Hoven. Dat ons clublid Jan Het goed doer op de alnge afstand, werd door hem bewezen in Eupen. Voor het eersÈ kwam een STBer bij deze monsterloop (bijna 2000 deelnemers) op een plaats bij de eersre 20. In de totaal uítslag (alle catagorien) werd hij l6 in de fanEastische rijd van I uur en 13 min. Voor Eupen is dat snel en vooral op deze dag waar windkracht B a 9 werd gemeten. Huub Breuer uit Símpelveld wercl meE een tij van I uur 23 min tweede STBer. Daarna volgde Sjef van Ooyen 1.25 Ton SÈarmans 1.26 en l,Iim Srarmans 1.27. Ger Knauf wist samen mer Jo EyEk te finishen in 1.34 met Jo van Rooy en Jan van Hees op 3 minuÈen.


35 I

i

Na afloop feest in de zaal, niet al1een voor Jan Hoven maar meer voor Ton Starmans. Hij had een hreddenschap ge\./onnen dat hij vanaf carneval tot. na de Eupenloop geen bier meer zou drinken. Heerlijk om te zien hoe Ton zijn dorst lesEe direct na de wedstrijd.

*0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 WESTLANDI"IAMTON

Zaterdag

l3 april

l9B5

De overwinning van deze l6e edicie van de bekende ['Iestland maraEhon ging naar de Engelse atleet John Boyes. Tijd 2 uur 13 min 20 sec. Daarna kwamen liefst 3 lopers

uit Polen. Cor Vriend (5e) en beste Nederlander volgde op I min en 20 sec dan Max van l^Iersch (8e) op 2min en 49 sec.

Van de STB deelnemers rnras de veteraan Mathieu Simons de rapste in 2 uur 40 min. BerE Pronk liep zijn eerste marathon debuteerde deze met een Eijd van 2 uur en 47 min. Dan volgÈ het duo Ed Vijgen en Huub Erkens met een tijd van 2 uur 55 min en Andre Roumen bleef net I minuut boven de 3 uur. Ook Huub Erkens debuteerde in de [Jestlandmara-

thon. Voor onze STBers, alle van Harte Gefeliciteerd en gezien de klimatologische moeilijke omstandigheden in I,trestland beloofd dit nog wat bij de marathons meÈ gunstige lreers oms t and i gheden .

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

SPECIAALZAAK IN SPORTARÏIKELEN

Sporthuis JOS. BREIJ HooÍdstraat 70 - Hoensbroek - ïeleÍoon A43-21321+


S.T.B. SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE Landgraaf 1984-85 Beste Sportvrienden, t+ À

h,ij stel]en ons aan u voor afs een sportvereniqing, waar het rno{elijk is dat beginners en gevorderde lopers, samen kunnen spàr:ten met de geroutineerde wedstrijdlopers wï; cloen niet aàn de konventionele atletiek op de baan' onze is wat men in de volksmond noemt: De duurloopspórtactiviteiten ,pott".. Voor de Nederlandse Sportbond KNAU heet dat: weqatletiek' belangrijker moet Bij onze groep is de doelsteil-ing dat het meedoen zijn dan de prestatie. vermoedefíif is dit ook de sportbeoefening dié U wilt vèrki-ezen. Is dat zo, dan bent U welkom binnen onze groep. Deskundige sportbegeleiders staan tot Uw beschikki-ng' ónze-enige eis is. àat U àelf zorg draagt voor een medische keuri.ng vooraf . Ons trainingsgebied ligt in de grehele Oosteliike Mijnstreek' met alscentrum het p..óiltÍg" nafuurgebied van de Brunssummerheide met de Schinvefdse bossen. onze clutrainingen

-

Zondagmorgen:

ziin a1s vofgt: 0Bl5 t-tur

trimmen,/ joggen i.d

Bruns sum-

merheide.

maratontraining (febr. t,/n okt) Zaaltraining fitness/skigymnastiek langlaufgroeP' (a1leen van eind okt. tot begin maart ) . Baantraining Brunssum aPril 18.30 uur - Dinsdagavond: t/m september ) . Duurlooptraining 5/4 uur 18.30 urir i{oensd.agavond: Bruns sum/Schae sberg (febr. t/m Maratontraining uur 18.30 : Vrijdagavond oct. ) . Rolskitraining Brunssum 14.30 uur - zaterdagmiddag: Baantraining Brunssum 15.30 uur - zaterdagmiddag: (eind okt. tot mrt. ). t^iilt U meer weten over onze vereniging, bel dan of schrijf naar onze secretaris Rob Bolk of bij Jo Eyck te1'nr' 045 - 3f 12 36 (voorzitter).

*

Maandagavond: Maandagavond:

18.30 uur 21.30 uur

Mel sportieve groeten: bestuur en leden van Sport-en Trimclub Brunssummerheide.


GEEUEN§

ff'TO-OTtrm,E.ET

Nuth (bii Makro)

'fel

M5-244242

Veldhoven, O.L. Vrouwendijk 12 Tel. 040-531900 Vianen, Eendrachtsweg 1 Íel. 0?473-76474

eutobodrii

a f.rbrrÍc. fr0rfhltrut elh Erï.c. rbrrllhl 0frl-

Rult gebroken, bel dan 045-311413 Na 18.(N uur (H5'313222

Vnag vrtlblfivend offerte aanGratls deskundlg advles.

Voor alb §orten gtas lc dlt

M *ttgcraan e&a

. GLAS-.IT*|LOOD . CLASiIII.KOPER

.GLASNEPARANeS

(

Éirl vàjlo'ven |

*ciprpleln

J

10,

*haecberg

Pdvéadrcc: Jor,s Jongenstraat 2

/SaHILDERSBEDRUF

ë

\

STB Clubblad 1985 nr 4  
Advertisement