Page 9

7

ln gesprek met ; Ànd.re Vogely

I{at valt er aL zo te vermeld_en van d,eze lichtgewioht marathonloper. tíe1 hij is gehuwd, met Setsie en heeft een 1{ jarige zoon de Reno heet. Àndre íe 44 jaar en sind.s jaren aotief bij alles wat loopt en leeft binnen cle STB. ÀIs professie Aàet níjffi1$ werk als afdelingschef bij d.e I'{akro te b;ï i.z Nuth. Ook daar loopt alles perfect, zowel f,-e binnen alsook na de werlctíjtLen.De belasting-ffi

van d.e arbeicl was ech-ber d.e red_en d"at And.re T,-., ontspanning zooht in d-e loopsport, net als zoveel colegas btj de STB dit doen. ïn 1p8O zien wij hem bij d.e iÍeicleloop, en

zijn belangstelling voor d.e STB is gewekt, vooral als hij hoort d"at d.aar ook een goepje actíeve ma,rathonLopers bij zijn. IIet IteÍnzelgangerschap'r van zijn d.uurloopspor.b blijft echter nog lan§ere tljcL gehandhaafd.. Dit komt

voornametllijk d.oor d.e onregelmatige d.iensten

bi.i de l,takro. Toch is hiJ aL ( tiSna) marathon rijp in ldei 1981 . In Amsterd.am start htj op d.e marathon en l. het loopt perfeot tot ongeveer 37 km. Ook da,n ís,*".x* nog niets ar."n de hand, want zijn tijd. is nog nrim genoeg om rond. d.e 3 uur te finishen.I{u gaat And.re eohter de fout ln, hÍJ gaat even aan de kant in het gras zitten om een paar minuten uit te lol.azerl, en val_t pROMpT ÏN

SLÀAP.

I kwartier snurken wordt hij nog half verd.oofcL in de bezemwagen gehesen. De droom was uit en And.re keek malr,r weer uit naar het volgend"e evenement. fn Brrrgge loopt hij in Juni een rappe 25 km en ia octo-

Na

ber maakt htj zijn maratond.ebuut in

Essen.

Sinnen de gelecleren van rle STB wordt htJ aI snel ingein rle catagorLe van de rappelingen. Dit Ieíd.t in 1983 tot een ( tets ) te overladen loopp:rogramma met voor onze Eportvríend. Ànctre hele nare gevolgen. Een bLessure aan d.e voet rae.kt hij niet meer kr*íjt. Zou d"a.t nu aI het eindle moeten zijn van zijn loopsport? tleeLcL

STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement