Page 4

2 ,

Uit de bestuursvergodering

Seste §oT.B clubleden die uectstrijtlen lopen,

) ïn het vervolg

word,t in cLe wedstrijdkalender gegeven, cle laatste inschrijvingsdag bekend. ook tLe d.eelname prLjs. 2) Aanmeld.en voor öeelname aan een wedstrijd. doet U altijd" zel,f , enwel bij onze W$STRïJD§ECNEEÀBÏS ITLLMI v.d..LïNDEN (sen.) 1

3) Uw SffiVïCE

als S{IB-clublid

gaat echter nog veel" verder De wed.stri jd.seoretaris

betaald. de deelnamekosten bij aanmeliling. Het betreffende clublid.

krijgt

d"an om d.e 2 of 3 maand.en via d-e penningmeester een NOÍIA met be-

ta.alkaart van de kosten.

4\ De becloeling is dat U d"it l'lel bÍnnen 1 week over-

maalct, and.ers is onze olub zo op d.e fles. 5) wmsfnïJDESI waar U zich voor hebt opgegeven, 6n víaar U niet aan meedoet, geven geen reoht op restitutie van d.e d.eernamekosten. 6) De WOB§SDAG-ÀVOND:IEAI§ING rvordt op 3 ApRïL bestoten met een UURLOOP op d.e d-raf- en renbaan in Sohaesberg. Àanmel&en-1n de kantine van de ïNSPAIISTALLEI vanaf haLf 7. De start is om 1g.OO uur preeies ( ook voor Jo van Rooy). 1) PAANTRAINING op DINSQJIG-ÀVOND vanaf 1Br3O uur start op 2 apriI. Deze training gebeurcl in samenr,rerking met d,e Àfcent Striders. ïDEAAL VOOR BFIGIIIIIEES en de JHIGD.

B) vanaf 10 Àpril start d.e tIo.EI,ISDAG-Avoi'ID-,itRArI'IrNG weer tij parkeerplaats "De Zuftffi-

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement