Page 28

EE[i ]Ir|!.RDIO0PWDSTRIJD VAN 3.000 I'IIJL DWÀRS DO0B A]iim'ÏCA

Zin of Onzin, d-at is de .vraag no€t maarr a1s Je leest over de planíen van de desident-d"irecteur van Vision

Sport Dhr Barry Ward. Dat hij een public relation mer-rn van grote-klasse is op sportgebied, is Tàd"ereen in Àmerica we1 intussen bekend.. Zijn nieuwste uitd-aging is een Loop van de Àtlantische oceaan naar de stille ooeà&$r 3OO0 mijL ofr.rel 5O0O lonrd.iè spug je niet zomaar even uit. Je ma.g er 5O d.agen over doen, dus nu is het nog maar 1O0 kilometer per d.ag. Nu moet je net in Amerlca zijn om voor zo'n spectakel niet toch nog 3OO0 l"iefhebbers op de been te brengerr Er als het doorgaat, want d"at is op dit moment nog niet helemaaL zeker, zu1 je zien dat er ook nog mensen finisheïI. De grote Lokprijs is d,e beloning voor d.e beste totaal tijd. nL $ 150.0o01- oflel bijna Fl 5o0.oo0rDe Lnschrijfkosten zijn vastgestelil op $ 1.OO0r- of r.1 4o0orEen tweed.e mogelijkheid. tot deeLname is ingebouwddoor B-perciooïr sterke estafette pIoeg. Hiervan mogen er voLgens líard. slechts 3O0 ploegen starten. Zij be-

taLen per ploeg $ 1.5oor- of FL 6000r- Dat valt nogal mee zou men zeggen, want hier tegeïIo-ver zou een ploegen prijs staan vr.rr-ti3na FI 9OO.0O0r- ( $ Z5O.oOOr-) Er zit hier we1 een groot risioo aanvast, faalt er iemand- uit tte pI-oege d-an is de hele ploeg uitgescha* keLd. Dan te bedenken tlat d.e rest zo'n F1 l15rOOOrper man Langs d.e neus gaa;n, d.an staat d-at in een lantl aIs Àmerica gelijk met zelfmoord. Dus het is je clootlLopen of la'ben d.ooel schieten. Ia,ng leve ile sport. Ward. vertelt nog dat van de totaalopbrengst van $ 4.5oo.oo0r- z/l in de prijzenpot gaat. Van de anclere kant zuLlen ook we1 enkele duizende. verzorger§ en begeleiclers, reolame auto'g en voLgcaravans meegaan. I{et traject voert van Atlantic City naar Fased'ena in CaliforniB. Als je op de kaart kiiÏ* elan moet ie 3 bergkammen over, en door twee woestiin Sebieden. ÀIs je het mij vraagt, rekent Ward- met ziJn Cang er op, d'at na 2 weken niemand meer in d.e stri.jd, is. tÍat er dan met d.ie {§ 4.500.OOOr- lnsohrijfgelel gebeurd, staat nog nergens vermeId.. (voor lJgelezen door Jo .ï$ck).

'i

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement