Page 25

L1 vffisl.Ac

Et{QUmE IÀ}tctAtIFCnOEp

S.t[.Br

Àan 33 aotieve d.eelaeuers van èe l.an8laufgroep uerit een enquèto-forrmrller

6ostuutà, mst èc vraagstolling of zLx zioh rrilrcn uitspreken over ile to6konstige poaltLc van hot l.anglauf-gstsuren en ile S.T.B-vereniglnq. 29 antroordGn Íerè6|r binnan d.e geatelde terulJn ( 4-3 19S5) ontvangon. IIet resultaat rals f De keuze, het langlaufsn geheel los varl de SI3 te beoefensn stenden 2 pergonen rt i II De keuze, aIÉ SIIB verenigingelid het langlaufen I 20 Irer8onen fII De keuze, als begunsti6er rran sTB (afus geen lidmaatschap) het langlaufen te blijven beo€fonèn sterorlen: 7 Dereonen Àan do groep nelke voor k6uze fI en III stomiton ueralen veraler vragen gooteld. ( Aue 2l antnoortlen per rraag)

ilc navolgende

Àntwoord:

JA

}TEE

B

19

9

16

25 13 15

2

i'

to

,! íO) is er volàoende varlatle on afnisseling in de zaalrttzirni-lg lZÉ) í1) noet or uí.telultontl d.oelgeri.cht op langlaufen g€Ítrainat wor<tln 6 12) ziet U rotstíËn als aparte sportdiacipline I+ 13) ziet U rolsklËn alo bulpnl<tdol voor langlaufèn lfe 16)

is tlo plaatgk€uzo

oentraal

gonoeg

2

11

3

12

15.

2

6

!

?'l 2

'l

20

,!

9 1

Í

I 1

KAtrEAf

geen mo-

-n1Íg

I

Í

2

ie aLs volgt reer to gevon: IIet nerenileel van tle groep rril als olubliat van STB gobnrik lnaken van ile rrogelijkhoiè, oo in è6 LEEIEEI@ ( zeker niot tanger tlan { naanrten) Sebrulk to nakon van alo zaaltrar.tring ia ile sportzaal van ile tsÀKBt to Sohaeoberg. le,n profereert algeneae flTÍEi§-treiníng boven speclfLeke of alloen maar doelgorLoht o langlauftrelliug. trot overgrote geileeLto zlot roleklan NIEÍP a1a alternationo aporttli8olplr.ne., eaar ultsluitónd a1; huLpnlarilol voor h6t L;iZ-lsufeo zelf. De oonolugie van Aerc enquËto

zaaltrainlng sou voLgens het moren<Ieel van ile oader.rragers ygor allo sTB-Leaon itue ook voon èe niet aotiove langlaufers) toegpnksliJk noetoallTiffi--

Do

(

rorè sanengestolal aloor onzo Aoskund.Íge op allt gebied &aren §$BAIIItr{O, net hulp van tle voorzítter van SfB. Vor{er rtient illt gegeven &}s aat\rios voor het ST3-beatuur, wellce op hun bcurt op ite eeretvolgsnelo a1g€me[o leelenvergadering ilit onderwerp ter èisoussle zullen stel1on. Deee enquBto

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement