Page 24

2-Z

M&merm0ffi VriJclag 22 februari 1!8), kantine 1[.C.N.

É"

AIs voorbereLèing voor eon lang marathonÉeizoèn, r,raar veel eportera sameyr 10 tallen ursn per week (maancten Iang) met elkaar lief en 1eeè delenl ie het goect vooraf §&msn te komen. De opkomst van rle Sl[Bere was overwelillgenil. &rkelevaste leden ontbrakon wegens val@ntie, da.arom dlt verslag. Op maantlag 25 februari start de eerste traLning. Doel: marathon Franlcfiut. a Maín.( Zoxrdag 19-545) xoe te@nkelijk van d,e belangsteLling, Een buotocht-met supporterÀ ls niet uitgeéIoten. Aaumelden voor deze Loop moet eohter voor 3 april. Met betrekktng tot de voorberelding restten ons nog net 12 weken. Dat ls niet tovoel maar net ook niet te weinig. Onze trainer I'fim van d.er tinilen pf uitleg boe hij d.e trainingsopbour voor het komende geizoen riI aanpakken, UJ.tgaanele van een gemidd.elile trainingsweek van 1OO !cn, nal rea1ise rlng stapEgeriJe pLaatsvlnden. Hiermee beiloeltte tíim: Inbouu van een bepaaLde ct'olur van steefu I weken; waarvan èe eergte een rustige wuek ( ca !O }ur) De tweeile week cle zg middelprestatie vaa ca 1O! lon en d.aaraohter stteds een topweek van ca 12O lql. Daarna herhaalt zloh dtt weer met ile nrstige week, enz. enz. tlim vertelt ook vraaron dLt goedl is en teyens hoe dan ile dag'ind.eLLng zou lorrmen zija. BelanertJk blijft echter steeals ile zelfilisoipline en d.e verantwooriLelijkheitl van d.o persoon zeIve. Tot slot vaa de bijeenkonst werdl door Jo §yok nog een

opsommiug gegev€n van alo meest voorkomende blessureg. Vooral het on{terke}Inen van piJu 1s belangrijk. ÀIs algemone tipr Oa steedls naar eeu arts, therapeuth of orthopeeil, ilie r€If Ban loopsport iloet. Neem je traLningetoekje mee €n Laat hem zien lra-t je ile laatste tiJè aaa traLningsopbouw of wetlstrljillopen hebt gedaan. Ga liefst op afspraak en nlet op het drukke spreelcrnu. §eem ile tiJrt voor een zogrntltlig eonsult, d,an komt.er ook een goecle eliagnose uitr weut tlaar gaat het omo Men hoeft niet pers6 te stoppen. Bustiger aandoen helpt vaak ook

goeil.

Uit de gro6p komen veel vragen en reactiesl en daanrlt lorn je oonolualeren èat d.o biJeenkomst sirvol en nuttig Ls geweest. Da,n lct sLott ëen suksesvol marathonseizoen

voor

d"e

hele groepo

l{im van èen Lj.ntlen en Jo §yok.

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement