Page 18

,16

0 De

ESTAFEIITE-IC{UPPEL

gaat

via froa vod.'Linden naar

?

cRo§s-sEruou{ '84-'85 Nu ik er een volleilig marathonseizoen op had. zitten, afgerond met een heerlijke marathon in Bindhoven, moest ik er we1 aan geloven.I'I1: d-e winter cloorkomen met het lopen van cross-jes. MiJn man ( Wim) harl d.aar d.e voorga.and-e jaren voorcleel van gehad..Ik was nieuwsschierig hoe miJ d.at af zou gaan..Ik kreeg d-e zenuwenl want wat moest tlat rorclen, van 1/2 en hele marathons opeens naatr 260O meter. MiJn mecleconcurenten( allemaaL baanloopsters) harld.en Lange benen aLs stelten en maalcten van dlie reuze p&BS€tl,r Ile ts{CI-CROSS r*erd. d.an mijn rlebuut.Ileel vremmd, alleen meisjes en vrouwen om míj heen. Een heeL and.ere stemmlng en ied.ereen erg gespannen. 3ij het startschot, knald-en de enraren loopstelrs r'.re5.!Íàt een geweld. zeg, clus ik er maar acht€toàïrr 2600 meter lijken erg weinig, als je d.eze afstand echter voluit moet Lopen, dan is öeze afstand toch nog behoor}ijk Lang.Op kop Liep !Íilma Rusman met daaraohter Iviarlies Schilltngs en Fatty }lameleerso I'loeweL ik d.e meerderheid van d.e loopsters een voor een a.an het inlopen uasr lsÍ'Iam ik toch niet eticht genoeg meer bíj deze kopgroep. Ik werd. 4 e €no.er rÀÍBElr tevred.eno Ten minste tot tle volgend.e crossr Dlt wercl d"e Iftfr{PB{CROSS in VelcLhoven. Àlweer clezelfd.e sfeer je weet weL met meid.en onder eLkaar. Zenuwen en nog eenÉ, zenuÏÍGrlr Ik wist eohter r+at er ging gebeuren en was voorhereiè.

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement