Page 17

t5 Onze groep d.ames was 10 personen sterk, welke reeds op pad. gingen om O7.O0 uur. De.Lopersgroep

aanvankel.iJk 12 ran, starten met zijn elven om haLf 10. I'laar was nu die 12 gebleven? Daar kwamsn u'ij pas aohten bij ete finish in Itlaastrioht. 't'Iij had.d.en Àndré vergeten op te halen in lIeer1en. Op d.e tenrgr^reg stond. hij er niet meer, en d.at was ons geLuk bíj het ongeLuk. Anil.ré was behoorlijk gelad.en 3ij de volgend.e marathon za,L h;íj ons ook een poets, baldcen en voor ons al-Ien finishen. ( eigen schuld). llot parko ers' t Bruns sum-Iio ensbro ek-V o erendaal-Kunrad.e-Ubachsberg-Colmont-Schtn op Geul I (unc[ weiter).. I{ier bLeef Gerry aohter. lfas daar soms een sexshop vroeg nog iemancl? I{ee hoorl wij terug en wat bLeek, kl"aohton aan de binnenkant van de knie. Dat wordt niks meer vandaag zei G. Loop maar d.oor. Wij hebben het eohter and.ers opgel-ost. Eerst geld geve[, rr&ar toen l-iep hij nog niet. Daar w3s het ook niet voor, maar wel on ergens in een cafeetje koffie te drin-, ken en op de bezemr.ragen te waohten. Deze d.ag ïIaren er twee volgeutoÉ" NoI en René. Boven op d.e Caui:erg wae de eerste verzorgÍngspost. Droge k]-erenr koffie thee of water. 0nze Dames waren 20 minuten geled.en mmruÀAL rLoor llol verzorgrl en gemasserclo Ze d.oen het nog best zeg:b $o1. B klopte iets niet in het tijd.schema,. Deze groep had eigenlijk aL n*n 1/2 uur weg moeten zljn. Wij passeerden bun dan oolc in Berg i.p.v hot Vijverd.al voor Maastrioht.Achteraf bleek d.at deze fiere wandelgroep nog een ommetje maakte via Wylre. Dat was zeker 4 e 5 km meer. Tot slot via Wijk over de Senratiusbrug naar het klinkerstraatje. Dan langs het acad-emypLein naar het poLitieburo. D&ar wachte René met koffie en thee maar ook met een heerli.jke warme d.ouche op onsr Het was 12"15 uur. Onze tooht uas volbracht. De damesgroep arriveerde om 13.OO uur. I,Íoe en voldai;lir hebbon wiJ onze meegebrachte boterhammetjes opgegeten. Daar voorziet de politie niet in, of je moet aL iets geks aanvangen. ZeeÍ spontane huLp voor d.e terugrit kwam deze keer weer van José, ltrol Pieme, René en Stinis. I,iariet stoncl ook ag.n.de meet om Gert op te beuren. Och ja, er zij',erlweer pLannen voor een volgencle trip, I{ORESI'iEI' is het eind-oel-, Dat ligt richting Luxenburg 'merkte Ggr opo

Jo §yck.

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement