Page 14

qz

lngezonden

ïngezond.en

stuk van André

Roumen:

Mijn eerste marathon noem ik d"e bananaton, lÍaarom vraagt U zioh af.? Nou, dat zaL ik jullie eens haarfijn vertelIen. Sinds 1972 cleed. ik als hobby een beetje aan w1e1ereport maar ook aan trirnl-open.Mijn zwager had. mij d.aartoe aangezet. IIIJ r,ras geloof ik jaloersr op mLjn status van zwaargewioht. Ik woog toen sohoon aan d.e haak BB kil_o. I'lat hete toend"e:rtijdl, trimmen?? Na 10 minuten vieL ik zowa,* ln onmaoht. ïk zorde wel steeds voor een zac]nta ondergrond a1s ik ging vallen. $let mijn voeten wa,s het niet beter gesteld., d_at lcwam echter d.oor d.e loopsohoenen d-ie lt< clestijds droe,3. In vergel-ijklng met nu leken het wel K0EL SCH00N. Hienrit is ook het spreekwoorcL ontstaanr LOPBI MET LOOD ïN DE

affi

§cHoutIEsI. Da* stamt dus van mt3 Maar nu naar de BANAT\IATON, want d.aar

vertellent

wil ik iots

over

Omstreeks haLf december 1978 bij rLe Àaohener l^íinterlauf kom ik in contaot net Jo Syck en zijn 8:roep van marathonLopers. Dat sprak mJ.j wel aan, en kort d.aarop bezocht ik regelmatig de trainingen van d.e STB. Dat trainen in een

groep vond ik gezellig en ook het gezamenlijk reizen naar sportwetLstrijden, dat sloeg bij mij in. ( soms ook weI eens iets te vee1, maar daar gaat het hler niet om). 0p een gegeven moment zei onze trainingsbegeleid,er JO Wokr d.at ik rijp was om een marathon te lopen. ïk zelf goloofd.e het nog niet, maar Jo zei clat hij mij en Annelies van Dijk zou begol.eiden, vanaf start tot finish. IIet strljd.perk van d.it experiment was 'r DE BLOEI{BOLLtrXTII.IA.RÀTHON in ITSSE NOOR} }IOLI,AI\ID.' ( z3 ausustus 1!Bo) In de voorbereidingsperiocle hatl" ik ca 'l2OO krn getraindr In de weet d.at de ervaren marathonloper aLs Jo syck mij zou begeLeiden, cLeed mijn faalangst zakken tot het nivo nuL. Dus And.re ging meeo Het schema werd. vastgesteld. op I uur en 18 minuten. Jo waalrte over mij en AnneLies als een Leeuw over zijn welpen. Bij kilometer ZJ geleurd.e iets Leuka. Daar stond" Cor OstLend.er als.privé verzor-

ser en duwd-e nij een BANÀAI{ in de hand..

STB clubblad 1985 nr 3  
STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement