Page 11

9

Plaals n,aar plantaire fasciitis doorgaans pijn veroorzaakt

o

o o 6

voetÍascie

hielspoor

3 ,rrrrrUen mag hij weer wandelen en soms ook een beetje lopen, maar tíel op heel zacin+,e ondergrond.. Dan And.re varl 2 personen fantastische hu1p, d.at ziJn §"ije! Bert vos ( met veer ervaring van eigen ttessuéres) aiö Itra

een verantwoord. trainíngsopbouwschema samenstert, en d.e 2 e man is onze eigen oRTlI.oprdDïscHq VAKMAN Jean §tarm&Rso Die Jean levert Anclre een in}egzooltje van het merk SORSOTIIANE IAICIffiPm. pfijs ca Fl 1O0r- maar met fantas-

ffi[en.

Ju1lie weten het allemaaL lnmid,clels.

And.re loopt weer onze groepe Enkele weken geleden zagpn wij hem !,Íeer op d.e woensd-a§avoniltraining. IIet gaat fantastisch en hij cturft tozt* ook weer d.e lange afstand. !Í€€f, àono

ín

Dan genoeg over bl-essueres en dergelijke. Een van d.e veLe hobbies van d.e farnilie Voge1y Ls er met cle kleine Caravan op uit gaan. Frankrijk is het favoríete Land. De bérgen en een nrstige plaats is hun d.an zeer wel_komr Wil je iets meer weten over de speoifieke eigenschappen van onze Àndre, d.an zoek hem opl zijn acLres is op d.e Heerlerbaan in cl.e C.Meulemansstraat no 38.

telefoon

419308.

STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement