Page 1

#ru˧tHr ffiTffi t**tr**hlJn* Ë* Fm js*p Jxa,nËe,ng IpËS nr.3


CLUBBLAD SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

tt 1)6'l statu-taiz. als vereniging ge:.egis-i;reerd- i(ov"B{ aa.lg;esl oien i:i j d-e spoz.il:oncl lClr.U 1-1-198ï opge-.ic1rt

Bestu u rssa menstell i ng

Jo qy*ck I3i jgersi:erglaair l1 Schaesbe:'i,;

Le1.0z1,l-j11236

6371

secretaris

?oir 3o1!:

Eihejrcf l2. tjlach orrc:: ïiori:rs

íea. a45-324284

uCï't

,6331

I

Iil{ | veren

,jOIICr.C4CI_t.]

K-l,r-;"i s s;-'c::a

loet.rail-e

a,'; 49 " ':1.-29

fred- Si;-rai;ii:g ilapel.r;eg

3C

6415

Rli iieerlen

Uillern v..i. t,ini],el :',.,u.J"-Lr_1ers

644-$t 'ii

s

Sr.u,rs

Lra.:.-l;

zl O

;:-,.:::r

e1, C45-25A369

ffitr###g§ KLEUB: BLAUTJ/WIT MATEN:5TlM 12 + 13 GEWCHT lN MAAT 9: 275 GRAM YERKOOPPffIJS í 125.Ífi

!

.

e jL-Ll-1-I:3-r,1e e S

rei--.-rr:i Giz'o

*eL.Cri492-2925

Ir

voo:,zi.i;-i;eÏ

I r I

besiur:-z's1id-

bes'iur::siió Íri

e

"d-

s'r

r i j cls e cr ei

az'

Í a a*

+^-u ul'


Van achter

deredactietafel Sportvrienden ven de Aan de inhoud van

... \

STB,

r,N

dit boekje werkten mee:

Hans Ypma, Andre Roumen, en trlim van

der Linden.

e

redectie werd verzorgd doorrllelma Starmans, Jo Simons, Fred Strating, Wim Starmans en Jo Eyck. De

U ieest gp lladzijde:

2) Service bij inschrijving wedstrij«ieelname Clrrhkledi.ng ?l llfo 4) Iíisr u..........

5) 6) 7) 8-9) I0) I l) 12)

l3) l4) I 5) l6) 17) l8) l9) 20) 2l) 22) 23) 24) 25) 26) 27, 28)

Reclame van zakenlui die de kosten van dit boekje betalen. In gesprek met ... Andre Vogely

ldem

Nieuws wedstrijdcommissie. Evenementen Kalender. Ingezonden stuk Andre Roumen. rdem

I{intersrory. rdem

EsÈafette knuppel door Trea van der Linden. Idem

Ingezonden stuk van Hans Ypma over sportkeuring. Idem

MarathonFrankrfurt Idem

Marathon kroniek (bespreking 22-2-1985). Reclame van zaken df,e dit Clubboekje financieren Idem

In

gesprek met de vrouw achter de Sportman.

Idem Horoscoop.

Uurloop Draf en

Renbaan.

Voor ons volgende clubboekje (dus nog meer ingezonden stukken..

nr 4)

Inleveren tohuiterlijk 2ZAPRII l9B5 STB Huttentoeht +

U leest dan ook over:

verwaehten

wij

STB líadlopen


2 ,

Uit de bestuursvergodering

Seste §oT.B clubleden die uectstrijtlen lopen,

) ïn het vervolg

word,t in cLe wedstrijdkalender gegeven, cle laatste inschrijvingsdag bekend. ook tLe d.eelname prLjs. 2) Aanmeld.en voor öeelname aan een wedstrijd. doet U altijd" zel,f , enwel bij onze W$STRïJD§ECNEEÀBÏS ITLLMI v.d..LïNDEN (sen.) 1

3) Uw SffiVïCE

als S{IB-clublid

gaat echter nog veel" verder De wed.stri jd.seoretaris

betaald. de deelnamekosten bij aanmeliling. Het betreffende clublid.

krijgt

d"an om d.e 2 of 3 maand.en via d-e penningmeester een NOÍIA met be-

ta.alkaart van de kosten.

4\ De becloeling is dat U d"it l'lel bÍnnen 1 week over-

maalct, and.ers is onze olub zo op d.e fles. 5) wmsfnïJDESI waar U zich voor hebt opgegeven, 6n víaar U niet aan meedoet, geven geen reoht op restitutie van d.e d.eernamekosten. 6) De WOB§SDAG-ÀVOND:IEAI§ING rvordt op 3 ApRïL bestoten met een UURLOOP op d.e d-raf- en renbaan in Sohaesberg. Àanmel&en-1n de kantine van de ïNSPAIISTALLEI vanaf haLf 7. De start is om 1g.OO uur preeies ( ook voor Jo van Rooy). 1) PAANTRAINING op DINSQJIG-ÀVOND vanaf 1Br3O uur start op 2 apriI. Deze training gebeurcl in samenr,rerking met d,e Àfcent Striders. ïDEAAL VOOR BFIGIIIIIEES en de JHIGD.

B) vanaf 10 Àpril start d.e tIo.EI,ISDAG-Avoi'ID-,itRArI'IrNG weer tij parkeerplaats "De Zuftffi-


CLUB

KLMING SPORÍ- EN 'ÍNI},TCLUB BRUNSSI.N],T,ÍERTIEIDE

3

het voorgeschreven wed.strijd.tenue is: SIIIRT ( fiofrt blauvr) met gevlcikt embleem priJs Fl 3OrShor} ( donker blauw merk ADIDAS met binnenbr.) l5rop bestelling via Jo §ycko ( urrp op briefje) Tot heclen a1l-een bestelling binnen van A.Boumen en H. Esser. He'b aantal moet minstens 1J díjry dus nog even op de

rest

wachtenr

T-shirt met korte mouw en gevlolct embLeem fr-*tffil-. t- M en s nog y6epaad.ig.

F] 16r-

met Lange moutr en gevlokt embleem pri js F,L 31rvan !0 stutcs mlnimaal) Wij hebben nog geen sponsor, dus tl"e mgziJde is nog vrij van reclame. Bestellen met brlefje bij Jo §yck. Komt er tooh nog een sponsorl d,an worclt cle prijs be-

§Uqat_e_q

lffiesteL1ing

d.uiclencl goed.koper.

Dan heeft SPORTi{UIS JO§ BREIJ in }ïoensbroek een leuke aanbietl.ing sohoenen voor leden van d-e S.ToB. Ond.er verboning

van rtit clubblad. koopt U voor:

f'I 11Or- een Paar BROOKS VANTAGE LOOPSCHOffiÍ of, voor FI 105r- e€n paar ÏNTER 0IIÀLLENCffi.LO0PSCHOffi{. Beide schoenen zijn d.oor Jo §yck getest en beslist aan te bevel-en. De kwaliteit d.oet beslist niet onder voor de d.uurd.ere merken.

SPECIAALZAAK

I

N SPOHTABTI KELEN

Sporthuis JOS. BREIJ Hoofdstraat 70 - Hoensbroek - Telefoon 045-213274


4

WIST U DAT

Dat de STB bezig is met het zoeken naar eigen sportaccomodatíej.

een

en dat wij dan pas iets op touw kunnen zetteÍr voor pupillen en junioren. ....

Dat het bestuur (mn Fred Strating + Jo Eyck) de vergaardering van de sportraad Landgraaf op 25/2 hebben bijgewoond.

jl

en dat ons daar uit de doeken is gedaanrdat Gemeente Subsidie afhankelijk is van het aantal geregistreerde,

j eugdleden.

wij

Dat

momenteel binnen de STBgelederen een DAI"ÍES hebben, die bijna l00km per week rrainen.

I^IANDELGROEP

en dat <leze groep (onder leiding van Leopoldine Berden en Sonja Messing;wil meedoen aan de Kennedy Marseh in Sittard op Paaszaterdag. Dat een groep lange afstandlopers om de 14 dagen een looptrainíóg. orgahiseren met als einddoel een bepaalde plaats in LimburC....

.en dat dit in combinatie met de sportieve Darneswandelgrgep georganiseerd wofd. Dat onze ijzeren Lan§lauftrainer Hein Ve1d, dit jaar de le bij de Nederlandse Veteranen Kampioenschappen Langlaufen is geworden.....

foto Dat

en dat waarop

Wim

wij

hem hiervoor gehuldigd hebben dmv een grore het Hein Veld Racing Team staat afgebeeld.

Meuffels herstellende. is van zijn herniaoperatie...

en daË Fred Strating zijn plaats gaat overnemen op de blessurebank met Meniscus klachten.


5

Topproducten uit de hele werq[d,

W.WTTHHEH IIH tÍEI.EIDffi

$Alff UIIllB

Feparatle en onde(houd alle merken lnbouw en s€taicc LPG-lnstallatles Verkoop nleuwe en gebrulkte auto's OpdcNetg §Nicc óoor Yekhundrg Ë'tsot el 1c9ffi bril,btrc Prqzon


6

Culinaire Rubriek Wafe1s

a

1a Karen

500 gr zeLf.rijzend bakmeel 400 gr suiker 5 eieren 250 gr boter 2l a 3 zakjes vanille suiker suiker, eieren en van. illezakjes in een kom. Roer dit door elkaar. Smelt de boter en voeg dit aan het mengsel toe. Roer dit door elkaar. Met een eetlepel kunnen porties gemaakt worden. Doe bakmeel,

(red.actiel Hie weet nog iets lekkers ?

)

J.NIEVELSTEIN ยงTUGADOORUUENl(

ยงIERPLEISTERWERK

Dolpsstraat

91

BINGELRADE

Telefoon lH{92-2l8il


7

ln gesprek met ; Ànd.re Vogely

I{at valt er aL zo te vermeld_en van d,eze lichtgewioht marathonloper. tíe1 hij is gehuwd, met Setsie en heeft een 1{ jarige zoon de Reno heet. Àndre íe 44 jaar en sind.s jaren aotief bij alles wat loopt en leeft binnen cle STB. ÀIs professie Aàet níjffi1$ werk als afdelingschef bij d.e I'{akro te b;ï i.z Nuth. Ook daar loopt alles perfect, zowel f,-e binnen alsook na de werlctíjtLen.De belasting-ffi

van d.e arbeicl was ech-ber d.e red_en d"at And.re T,-., ontspanning zooht in d-e loopsport, net als zoveel colegas btj de STB dit doen. ïn 1p8O zien wij hem bij d.e iÍeicleloop, en

zijn belangstelling voor d.e STB is gewekt, vooral als hij hoort d"at d.aar ook een goepje actíeve ma,rathonLopers bij zijn. IIet IteÍnzelgangerschap'r van zijn d.uurloopspor.b blijft echter nog lan§ere tljcL gehandhaafd.. Dit komt

voornametllijk d.oor d.e onregelmatige d.iensten

bi.i de l,takro. Toch is hiJ aL ( tiSna) marathon rijp in ldei 1981 . In Amsterd.am start htj op d.e marathon en l. het loopt perfeot tot ongeveer 37 km. Ook da,n ís,*".x* nog niets ar."n de hand, want zijn tijd. is nog nrim genoeg om rond. d.e 3 uur te finishen.I{u gaat And.re eohter de fout ln, hÍJ gaat even aan de kant in het gras zitten om een paar minuten uit te lol.azerl, en val_t pROMpT ÏN

SLÀAP.

I kwartier snurken wordt hij nog half verd.oofcL in de bezemwagen gehesen. De droom was uit en And.re keek malr,r weer uit naar het volgend"e evenement. fn Brrrgge loopt hij in Juni een rappe 25 km en ia octo-

Na

ber maakt htj zijn maratond.ebuut in

Essen.

Sinnen de gelecleren van rle STB wordt htJ aI snel ingein rle catagorLe van de rappelingen. Dit Ieíd.t in 1983 tot een ( tets ) te overladen loopp:rogramma met voor onze Eportvríend. Ànctre hele nare gevolgen. Een bLessure aan d.e voet rae.kt hij niet meer kr*íjt. Zou d"a.t nu aI het eindle moeten zijn van zijn loopsport? tleeLcL


I pijn zit hem aan de aanhechting van d.e aohillespees maa.r ook onder d"e voet bij d.e plaa:ts d-ie rnen hielspoor De

noent.

kuitspier Plaats waat l:ij Achilles-peesontsÍeking

pijn wordt gevoeld.

Eerst ï/íord.t er geexperiinenteerd met inlegzool'u jes in cle

lor.rJiscl:Loerr

niet helpt. De huisarts d.ie ook niet beter tÍeet adviseert voor Achiltes-pees cortisone spuiten, nog d.e ondergang van Jos Hermes in ged.aahten weigert hij d.it gelukkigr Dan maar naar de fisiotherapeut en vooral rusten en nog eens rrirsten. Dit hielp wel iets, en na maand.en kon hij ueer starten met een kort duurl-oopJe op zaah*e bod.em van 1l minuten. Na enkel"e d.agen loram de klacht wcjbr volledig terug. Nu word.t d"o huisarts geconsulteerd.Deae geeft J injeccties Ptrooafne. Na elke injectle is de hele voet gevoelloos maar Ae pijn komt steed.s terug. Dan gaat de lijdensueg via ïIarm Kuipers van de B.U.L met band.age-adviesen en maar experimenteren maar niets helpt. 0p zekere dag trekt And.re zelf d.e stouto soheenen &ào (ook aan zijn geblesseerde voet) en stapt bij professor I)r v.d..Lind.en binnen" Deze prof stelde na onderzoek a1s i^rat

7

d.iagnoser

CIIRONïSCHE ONTSTFiKING VAN DE

I'ÀCïÀ

PLAI'ITANUS.

tate De grootste pijnconcentratie tías steed_s onder d_e hak. ( zie tekening bij het volgende blad) Een operatieve ingreep was 4ooUral<elij1<, beslist geen kleinig'heid, maan bij Anclre is het aard.ig gelukt. Zoa,Ls


9

Plaals n,aar plantaire fasciitis doorgaans pijn veroorzaakt

o

o o 6

voetÍascie

hielspoor

3 ,rrrrrUen mag hij weer wandelen en soms ook een beetje lopen, maar tíel op heel zacin+,e ondergrond.. Dan And.re varl 2 personen fantastische hu1p, d.at ziJn §"ije! Bert vos ( met veer ervaring van eigen ttessuéres) aiö Itra

een verantwoord. trainíngsopbouwschema samenstert, en d.e 2 e man is onze eigen oRTlI.oprdDïscHq VAKMAN Jean §tarm&Rso Die Jean levert Anclre een in}egzooltje van het merk SORSOTIIANE IAICIffiPm. pfijs ca Fl 1O0r- maar met fantas-

ffi[en.

Ju1lie weten het allemaaL lnmid,clels.

And.re loopt weer onze groepe Enkele weken geleden zagpn wij hem !,Íeer op d.e woensd-a§avoniltraining. IIet gaat fantastisch en hij cturft tozt* ook weer d.e lange afstand. !Í€€f, àono

ín

Dan genoeg over bl-essueres en dergelijke. Een van d.e veLe hobbies van d.e farnilie Voge1y Ls er met cle kleine Caravan op uit gaan. Frankrijk is het favoríete Land. De bérgen en een nrstige plaats is hun d.an zeer wel_komr Wil je iets meer weten over de speoifieke eigenschappen van onze Àndre, d.an zoek hem opl zijn acLres is op d.e Heerlerbaan in cl.e C.Meulemansstraat no 38.

telefoon

419308.


40

Van de wedstrijdcommissie

($st Wedstrijdkalender voor de maanden maart en apri1.

l7.3

L marathon

23-3 l0

3l-3

Krefeld, alle«rnog na-inschr. DM l3

KM Tegelen, inschr. ter plaatse. Fl 4.20KM Oost-Maarland, insehr. ter plaatse Fl

5.-

3-4 uurlopp Sehaesberg, S.T.B inschr. Eer plaatse F 2,50 8-4 , mararhon Eupen, inschr. tor l2-3, f i,SO(medailie Fll,) l3'4 20 KM Gillrath, geen verder informatie. l3-4 urarathon + | marathon Maassluis, inschr. tot l0-3 Fl 15,(na-inschr. mogelijk F1 17,50) lmararhon F1 10,l4-4 I KM Echt, inschr. ter plaatse Fl 2150 2l-4 15 KM Maastricht, inschr. ter plaatse Fl 4,5A. 2B-4 observantloop Maastricht, geen verdere informatie. 5-5 | marathon Geleen, inschr. tot 25-4 Fl I0,- na-inschr.

12,50 marathon Herzogenrath inschr. tot 2g-4 DM 10,- met medaille (DM 5,- zonder medaille) Belangrijk: Ler goed op rot weldke darum inschrijving I

l-5 ,

mogelijk is,vooral bij massale loopwldstiijaen, zoasl de marathons. Meestal is daar geen nainschrijving mogelijk. Daarom nogmaals het volgen_ de over de voorjaarsmarathons:

Frankfqrt-maratho.+: Inschrijven mogelijk tot l5 maart. Het 7000 lopËrs insóhrijrr. vanàaar het erd vroege aanmeldíngstijdstip. KosÈen DM 35,-

ffi

Amsterdamrnaratho.n,:

KosEi-E-[p-

Inschrijven mogelíjk tot I apri1.

Voor díe lopers, die met de marathongroep meetrainen, maar die niet in de gelegenheid zijn om naar Frankfurt te reizen is de marathon van Nijmgen een goede ',Èweede keus".

Deze wordt ook gehouden op 19 mei. Kosten fl 12,50 . Inschrijven mogelijk

tot I

mei.


4{

ffiWffiffiffiffiWffiffiffiWYffiffiffi

ffiffiilffiffiH8ffiffi l-1L

N

13-4 20-4 28-4 30-4 12-5 19-5 19-5 1-6 9-6 15-6 22-6 6-7 3-B 3-B 10-B 11-8

I'laassLuis Rotterd.am IdOnchen

Stabroek (B) Amsterd.am

Í'ranlcfirt ltii jmegen §nmen

Sittard. lhrsched-e OnöerrLi

Antwerpen Boclensee(O) Sauerland.-maraton

1{-! 1{-l Amersfoort 1t-! Brussel21-l teeuward.en 2B-9 Duisburg

2!-! Berlijn

AImere

§oest

J-t

J-p

l

jk (tr.n)

Ilogeveen Den Sosch, Monsohau

12-'lO }IeLmond. 19-1O nssen (?) 26-10 stten Leur (N.Br.)

Voor nadere informatie over d-ene mara*honlopen h.rnt U van alles vragen tiJ onze WMSTBTJ}SECRETÀRI§'

Willem v.d.tinden( sen)

bij a1 d-eze sportmogelijkhetlen steeds onze eJ.gen S.[.B.olubwetlstrl jdten in d-e gaten. Ík zar. ze nog even memoreren! Woensdag I april Draf-en renbaan Sohaesberg 1!.00 uurLoop. Zondag 12-5 Heid.eloop 10 E.M, B k*, 3lsn Dames en 2 km jeug:cL. Zonda,g 23-6 Stratenloop llb.o l"lorms 5 en 10 lsn. start 10.0O u zaterd.ag 24-B Bergloop 6 lqn. start 18.00 uur T.CoN kantíne. Houdt U

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oVan d.e gemeente Lantlp;raaf ( sportstiohting) knam het berlcht clat de 1/2 naratrhon 1n Sohaesberg weer wordlt gehouden op 1{ september. Ook cle kleine triath].on zou ]íeer doorgaan maar de data licht nog niet vastr


qz

lngezonden

ïngezond.en

stuk van André

Roumen:

Mijn eerste marathon noem ik d"e bananaton, lÍaarom vraagt U zioh af.? Nou, dat zaL ik jullie eens haarfijn vertelIen. Sinds 1972 cleed. ik als hobby een beetje aan w1e1ereport maar ook aan trirnl-open.Mijn zwager had. mij d.aartoe aangezet. IIIJ r,ras geloof ik jaloersr op mLjn status van zwaargewioht. Ik woog toen sohoon aan d.e haak BB kil_o. I'lat hete toend"e:rtijdl, trimmen?? Na 10 minuten vieL ik zowa,* ln onmaoht. ïk zorde wel steeds voor een zac]nta ondergrond a1s ik ging vallen. $let mijn voeten wa,s het niet beter gesteld., d_at lcwam echter d.oor d.e loopsohoenen d-ie lt< clestijds droe,3. In vergel-ijklng met nu leken het wel K0EL SCH00N. Hienrit is ook het spreekwoorcL ontstaanr LOPBI MET LOOD ïN DE

affi

§cHoutIEsI. Da* stamt dus van mt3 Maar nu naar de BANAT\IATON, want d.aar

vertellent

wil ik iots

over

Omstreeks haLf december 1978 bij rLe Àaohener l^íinterlauf kom ik in contaot net Jo Syck en zijn 8:roep van marathonLopers. Dat sprak mJ.j wel aan, en kort d.aarop bezocht ik regelmatig de trainingen van d.e STB. Dat trainen in een

groep vond ik gezellig en ook het gezamenlijk reizen naar sportwetLstrijden, dat sloeg bij mij in. ( soms ook weI eens iets te vee1, maar daar gaat het hler niet om). 0p een gegeven moment zei onze trainingsbegeleid,er JO Wokr d.at ik rijp was om een marathon te lopen. ïk zelf goloofd.e het nog niet, maar Jo zei clat hij mij en Annelies van Dijk zou begol.eiden, vanaf start tot finish. IIet strljd.perk van d.it experiment was 'r DE BLOEI{BOLLtrXTII.IA.RÀTHON in ITSSE NOOR} }IOLI,AI\ID.' ( z3 ausustus 1!Bo) In de voorbereidingsperiocle hatl" ik ca 'l2OO krn getraindr In de weet d.at de ervaren marathonloper aLs Jo syck mij zou begeLeiden, cLeed mijn faalangst zakken tot het nivo nuL. Dus And.re ging meeo Het schema werd. vastgesteld. op I uur en 18 minuten. Jo waalrte over mij en AnneLies als een Leeuw over zijn welpen. Bij kilometer ZJ geleurd.e iets Leuka. Daar stond" Cor OstLend.er als.privé verzor-

ser en duwd-e nij een BANÀAI{ in de hand..


1k d.acht dat ik een prijs had. gewonnen en vÍou cLat d"ing opeten, toen Jo schreeuwdet W_@. ïk keek beurtelín€§s naar cle banaan, naar ÀmeLies en naar Jo. tr{ij schreeuwde zo Lets als 'r WEG-

tljdens onze trainingen ook regeS-r-natlg bananen he6t gegeten, eet hem d.an opl zoniet, ga, d-an nu niet experimenterenr Dat begreep ik en nurn& zozeel jaren e::varing nog steed.s beter. Toch heb ik Jo nog gekloot, alvorens ik dle banaan weggooidel heb ik er stiekum even in gebeten. Dan maak ik miin verhaal af, door te vertellen clat Jo mij bii Km 35 vooruitstuurdel omd-at ik op iLat moment sterker liep d.an Ànne1ies. 3ii lsn 40 werd ik echter weer ingel-open door die twee. Gelukkig kreeg ÀnneLLes kramp en moest door Jo gemasseerC worilen. Daa3flee3 kwam ik nog mlm 1 minuu-t en oT seconclen voor die twee treuzelaars aan d.e finish. Moe maa.r vold.aan: tiid 3 uur 16 min. en 12 sec. fk was gelukkig omdat Ík ttie 3ANÀNA§KOI{ING toch nog stièhrm bij de neus had. genomen. WiJ helben er*nad.ien nog vaak samen om gelaohilnl toch zit er een kern van Ïíaarheid ini Daarom geef ik een ieder de raadr }oe nimmer gekke dingen tijd-ens een wedstrijcl, d.ie je vooraf tijd-ens een fra;lning ÀIfDRE R. niet ervaren hebt.

l3


trr

WINIMSTORÏ

Na een formicl-abel jaa"r 1)B{, z,agerrt wi j met groot genoegen, clat er ook in eigen omgeving uitstekond. langlaufsport kan word.en bed.reven.Wij hebben er d.an ook met vol1e teugen van geiloten. Dan komt er weer een moment van onged.u1d., r,rant d.e

\ Looptraining is in aantocht. vooral d-e marathon- %c lopers wíl1en zorgen voor een red.eli jke tio. Op 2 februari is het d.an aL zavet.startcond.i_ plannen Qr voor een 2 uur Looptraining naar }iolset. Onse coadh No1 Fagen zat- snze groep bógeleid.en aLs verzorgingswagen gecombineerd. met bezemwag€Íro Een prachtige tocht vanuit schaesberg naar d.e Iocht. Dan Bochortz en over d.e BocholzerheicLe richting Nijswiller. Bij Lemiers ( vlak voor d.e sexshop ) reofris oo,frÀog het eindpr:at. lpot enze ontsteLtenis gebeurd.en er ""o2 onvoorzÍene dingen. pierre moest bij het zLen van eerder genoemd.e shop in cle bezemwagàn stappen. rest van cle eerst 12 man en 1 lacLy sterke-groep,De uas 1O minuten te vroeg aan het eind.d"oel. óeen prrnt voor ons, even nog richting Vi j1.en en tenrg, d"e 2 uur vol makerl. Na omkLed.en en verschoaen hààaen we trek en uiteraard oot itorst. Ons ontbijt bestond. uit _P_OUITES mit EPFELIffCS of SPE{ r,rit Eï of HEUlKIib. 3ij een stevig pilsJe werd,besloten dat rrrij over í{ d.agen oven rouden doen, Een nieuwe §neeuwgolf d.ie weer even met Langlaufen werd" benut, zorgd.e eryootr d"at het 3 weken werden.

ale grote ve*assing kram Ben'e Jongen met het ictee om het politieburo in lilaastricht als eindlpunt te kiezen.

Ren6

heeft

cLaar g:oede

reLatie,s.(ierkgever).

Deze keen werd. het iets grootser opgezet. Coach NoL sohakeld.e ook een heel peLeton dames in. De rand.el_ cLub oneler bezielende Leid.ing van LeopolcLine en Sonja roud.en deze d.ag een 3O km moeten trainen. Due werà een tooht van d.ie afstand. uitged"okterdo De lopers cl,achten nog d.at het maar 25 tcm zoud.en r,rorden, maar het meercrere werd. tot cl,e l-aatste 2§ minuton goheirn gehoud.en. Dat moet soms, andersgaat niemand- meec


t5 Onze groep d.ames was 10 personen sterk, welke reeds op pad. gingen om O7.O0 uur. De.Lopersgroep

aanvankel.iJk 12 ran, starten met zijn elven om haLf 10. I'laar was nu die 12 gebleven? Daar kwamsn u'ij pas aohten bij ete finish in Itlaastrioht. 't'Iij had.d.en Àndré vergeten op te halen in lIeer1en. Op d.e tenrgr^reg stond. hij er niet meer, en d.at was ons geLuk bíj het ongeLuk. Anil.ré was behoorlijk gelad.en 3ij de volgend.e marathon za,L h;íj ons ook een poets, baldcen en voor ons al-Ien finishen. ( eigen schuld). llot parko ers' t Bruns sum-Iio ensbro ek-V o erendaal-Kunrad.e-Ubachsberg-Colmont-Schtn op Geul I (unc[ weiter).. I{ier bLeef Gerry aohter. lfas daar soms een sexshop vroeg nog iemancl? I{ee hoorl wij terug en wat bLeek, kl"aohton aan de binnenkant van de knie. Dat wordt niks meer vandaag zei G. Loop maar d.oor. Wij hebben het eohter and.ers opgel-ost. Eerst geld geve[, rr&ar toen l-iep hij nog niet. Daar w3s het ook niet voor, maar wel on ergens in een cafeetje koffie te drin-, ken en op de bezemr.ragen te waohten. Deze d.ag ïIaren er twee volgeutoÉ" NoI en René. Boven op d.e Caui:erg wae de eerste verzorgÍngspost. Droge k]-erenr koffie thee of water. 0nze Dames waren 20 minuten geled.en mmruÀAL rLoor llol verzorgrl en gemasserclo Ze d.oen het nog best zeg:b $o1. B klopte iets niet in het tijd.schema,. Deze groep had eigenlijk aL n*n 1/2 uur weg moeten zljn. Wij passeerden bun dan oolc in Berg i.p.v hot Vijverd.al voor Maastrioht.Achteraf bleek d.at deze fiere wandelgroep nog een ommetje maakte via Wylre. Dat was zeker 4 e 5 km meer. Tot slot via Wijk over de Senratiusbrug naar het klinkerstraatje. Dan langs het acad-emypLein naar het poLitieburo. D&ar wachte René met koffie en thee maar ook met een heerli.jke warme d.ouche op onsr Het was 12"15 uur. Onze tooht uas volbracht. De damesgroep arriveerde om 13.OO uur. I,Íoe en voldai;lir hebbon wiJ onze meegebrachte boterhammetjes opgegeten. Daar voorziet de politie niet in, of je moet aL iets geks aanvangen. ZeeÍ spontane huLp voor d.e terugrit kwam deze keer weer van José, ltrol Pieme, René en Stinis. I,iariet stoncl ook ag.n.de meet om Gert op te beuren. Och ja, er zij',erlweer pLannen voor een volgencle trip, I{ORESI'iEI' is het eind-oel-, Dat ligt richting Luxenburg 'merkte Ggr opo

Jo §yck.


,16

0 De

ESTAFEIITE-IC{UPPEL

gaat

via froa vod.'Linden naar

?

cRo§s-sEruou{ '84-'85 Nu ik er een volleilig marathonseizoen op had. zitten, afgerond met een heerlijke marathon in Bindhoven, moest ik er we1 aan geloven.I'I1: d-e winter cloorkomen met het lopen van cross-jes. MiJn man ( Wim) harl d.aar d.e voorga.and-e jaren voorcleel van gehad..Ik was nieuwsschierig hoe miJ d.at af zou gaan..Ik kreeg d-e zenuwenl want wat moest tlat rorclen, van 1/2 en hele marathons opeens naatr 260O meter. MiJn mecleconcurenten( allemaaL baanloopsters) harld.en Lange benen aLs stelten en maalcten van dlie reuze p&BS€tl,r Ile ts{CI-CROSS r*erd. d.an mijn rlebuut.Ileel vremmd, alleen meisjes en vrouwen om míj heen. Een heeL and.ere stemmlng en ied.ereen erg gespannen. 3ij het startschot, knald-en de enraren loopstelrs r'.re5.!Íàt een geweld. zeg, clus ik er maar acht€toàïrr 2600 meter lijken erg weinig, als je d.eze afstand echter voluit moet Lopen, dan is öeze afstand toch nog behoor}ijk Lang.Op kop Liep !Íilma Rusman met daaraohter Iviarlies Schilltngs en Fatty }lameleerso I'loeweL ik d.e meerderheid van d.e loopsters een voor een a.an het inlopen uasr lsÍ'Iam ik toch niet eticht genoeg meer bíj deze kopgroep. Ik werd. 4 e €no.er rÀÍBElr tevred.eno Ten minste tot tle volgend.e crossr Dlt wercl d"e Iftfr{PB{CROSS in VelcLhoven. Àlweer clezelfd.e sfeer je weet weL met meid.en onder eLkaar. Zenuwen en nog eenÉ, zenuÏÍGrlr Ik wist eohter r+at er ging gebeuren en was voorhereiè.


1.t

Vanaf de eertEe meter VOL GAS GEVEI, d"at rras mijn opclracht geworden. le arffiió meter en het lukte miJ om in de kopgroep te blijven. Halverwege koers ging Elke Oterman er van d.oor. llot mijn grote verbazing lieten d.e anderen een gat va1Ien. Wat was d.at nou ? Niemancl reageerde, clus rLeed. ik het maatr. ï1< versneLcle want er zat niets and.ers op.Zod.oend.e bleef ik op de tweed.e plaats, want d.e afstancl naar Elke was inmid"clels te groot 6;eworden. Deze pI.aats kon ik tooh nog tot aan d.e finish verd"ed.igen, ond.anks d.e fel_1e sprintktraliteiten van twee belagers d.irect achter mij. Dat braren de baanloopsters ïrmgarrL Goud. en 01ga Heusen.Hat een heerlijk gevoeJ_, over deze Kempencross was ik zeer tevred.en. Zo kr,ram de ene cross na do amd.ere, steed.s weer een nieuw avontuur. Het Leukste r,ras echter, d.at je steed"s met meisjes of rrroullen samen f.iep in een wed.strijd.. ( niet cl.a-b ik iets tegen rnanrletL heb hoorll). Een van d.e mind.er Leuke crossen, was !'rel cle GETILLE-CBOSS.

Niet qua parkoers e.d, maar wij starten met zijn tweeën, waarbij ik aan d-at and.ere meisje uberhaubt geen tegenstandstetr hact, kijk je ,wint wel maar d.aar is geen aarrligheÍd aan. Bij de St.NicolaasÍ-croos werrl" ik verwolgens 5er Kerstcross {e, in Gillrath 3e. ALs afsluiting van het seizoen op naar rle Ned.erl"and.se Veltl_loopkampioonschappen op de

Draf- en Renbaan in Schaesberg. Niet te 5;e).oVen, r*at een sfeer. tlij starten met ca BO d.ames waa,rond.er d.e heLe Ned.erland"se top.Alleen aI meëdoen was aL een belevenis op zich. lletaa.s maakte ik een kleine misrekening met het aantal ronden. Daard-oor viel ik in d-e tweed.e ronde iets terug. ( tcan ook moeheicl geweest zijn, wíe weet). toch was ik met nrijn 28 e plaats d.ik te vreden. Een voor mijzelf rr prachtige afsl.uitingrr van een crossseozoen. &r nu M I ! op naatr FRAI,{IG'URT met d.e aaratongroep van S.T.3.

ik d"e ffiTAFLTTE-ImuppeL over aan JAI,I van IIELIS. Ik vergeet nooit hoe híj mij eens ín d.e Groene-loirg-Ioop meesleurd.e, enweL op een moment dat ook ik er werkeLijk helemaal doorheen zat. l{og bedankt Jan en maak er maar

Dan geef

eens een leuk verhaal van.

T. V.d.. L


lg

DE ZIN VAN TIET KEUREN

je je a1s "oudje" laten keuren. Er wordt tegenwoordig veel geschreven over het keuren. De verplichte sporEkeuringen van verschillende bonden wi1 men afschaffen. Hiervoor in de plaats komt een vragenlijst die de aspirant sporter moet invu1len. En naar aanleiding hiervan wordt nagegaan of aLsnog een sportkeuring geadviseerd of verplicht moeL worden gesteld. Om over de zin van het keuren te praten moet je eerst weÈen wat je kunt laten keuren.Hiervoor delen we het lichaam in twee delen.De hartlong machine en heE loopapparaat (benen) Naar het hoofd wordt niet gekeken. (die afgetrainde bekjes zien we toch al te vaak op de t.v. vanuit Afrika en ook aan het verstand wordt vaak getwijfeld. Wie loopE er nou eeÍl Moet

triathlon).

Het hartlong apparaat wordt zwaalr belast bij inspanning en dat kan als er afwijkingen zijn op ouder"leeftijd problemen geven. Zoals iedereen weet heef t het hart een eigen zeÍluh/stelsel en bloedvaatstelsel (kransslagvaten). A1s er nu door vernauwing vaneen kransslagader te weinig bloed (Zuurdstof[ bij de hartspier komt en als ook nog een'sÈuk zenuw te weinil bloed krijgt raakt het hart van slag en staat soms stil (wat heel vervelend is voor de medelopers en de famalie thuis A1s je een longafwijking hebt wordt het hart nog z!,raàrder belast en krijg je nog sneller het trieste verhaaltje van hierboven. Afwijkingen aan de benen (b.v. platvoeten, jubeltenen' beenlengte verschil), en x-benen geven snelle blessures. En blessured zijn vervelend voor de loper zelf want hij kan niet meer goed lopen en krijgt zelfs de pest aan het lopen. Nu een anÈwoord op de vraag: keuren

ja of

nee:


4q

persoon 35 jaar die wil beginnen met lopen zou een E.C.G. (hartfilmpje) en een inspannings E.C.G. moeten laten maken om te zien hoe zijn hart reageert op de inspanningen (mocht zí.in haÉt vreemd doen kan er medische hulp geboden hrorden rÀrat prettig is voor zijn familie). Verder kan advies over schoenen en vorm vantraining nooiÈ kwaad. 2) Elke loper die a) pijn op de borsr krijer bij lopen b) zijn conditie niet meer op peil krijgt wat wel eens gebeurt na een griep c) een onregelmatíge hartslag heeft tijden het lopen. moet zo snel mogelijk zijn hart laten keuren. 3) Elke loper boven de 35 jaar doet er hraarschijnlijk verstandig aan als hij geen klaehten heeft zich om de zoveeljaar te laten keuren. Je kunt je laten keuren op een S.M.A. (sport medisch

!) Elke

. advies centrum), de D.G.D. (Ookter [{ijnen doet nu een 40+ keuring voor 25 gulden) oF een cardioloog. Een briefje om aan een marathon deel te nemen kun je ook krijgen bij de huisarrs. llans

Ypma


'Lo

HoeehsË-

ffisrsthem inFrsnkÍurt r9,§,1985

Pro rcmffi Johrhunda*holle Hoechsl Somsiog,lB. Moi1985 10.00 20.00 Uhr l2.OO 18.00 Uhr 14.00 14.30 Uhr 14.30 18,30 Uhr 17.@ Uhr 21.00 Uhr

ob ob

-

Sonntog,19. Moil9B5 0ó.30 08.ffi Uhr 18.00 Uhr 07.@ 12.30 15.30 Uhr 14.45 15.15 Uhr 17.30 Uhr 15.15

-

Morothon-Messe Ausgobe der Stortunterlogen im Wettkompíbiiro Eróffnung

lnÍomorkt Fitness-Porty mit

Nudeln und Kortoffeln

Abendondocht Ausgobe der Stortunterlogen im WettkompÍb0ro Morothon-Messe Morothon-lmbiD Siegerehrung - Deutsche Meisterschoften Siegerehrung - Hoechst-Morothon in Fronkfu*

Tor Ost der Hoechst AG Sonntog,19. Moi1985 08.30 Uhr 09.@ Uhr 09.10 Uhr 11.20 Uhr

ccr.

14.10 Uhr

StortouÍstellung in 2 Blöcken Stsrt der Rollstuhlfohrer Stort oller Klossen AnkunÍt der ersten löuÍer

Ziel-Schlu0

BIÀD.

Pendelbusse {kostenlos} Sonntog, 19. Moi1985 0ó.30

-

ró.00

IEES

noch Bedoí

gOK HET VOLGE}TDE

:


It

(

1A MEI 1985

aanmelden

bij

tr{.v.d..tind-en 250369 ) De d.eeLnamekosten aan de marathonloop is Dli 35 rof Fl 4OtUw aanmeld"ing gaarne voor 15 maart a,s liefst met bijsluiting van een giro-

betaalkaart of

bankchecque.

(hÈ

I

I --

f.f.Ë.

Wij willen het risico voorkomen d.at wij met aanmeld.ing te laat komen.

onze

starttijd is al vroeg, nL O),10 uur. De afstand tussen praats van startnumrrrer afhalen en startplaa-ts is ca 3 km. Er gaan wel bussen, maar bij ?OOO d.eelnemerg weet je maar rrooit of je op tijd" bent. Veiliger is het om reed.s op zaterd,ag te vertrekl<en. De

BUSREÏS NAAR FBANKIrIIRT

ÏS

I{OGELÏJK.

Het ligt eohter aan de beslissinÍT van de deelnemonde lopers en hun begeleicler(s) of supporter§. Is het opgegeven aantal op 1 APRIL ca ej personen, d.an kan een busreis nog gereg6ïffirord"en.

prljs sohat"ben wij in op ca F1 lOOr- inclusief 1 overnachting met ontbijt.

De

Verd-er s'baat op het prog?amma deelname &eLn d€ NUDELPÀRTY op zaterd.ag en een stad.snond.rit. Op zond"ag is er nog op d.e tez'ugreis een oponthoud_ in d.e ALTSTADT van Köln gepland. Tegen 23.30 ur:r zijn we weer flruis. 0pgeven voor de busreis

bij Jo sycir tel 311236. Bij onvold.oend"e d.eelname moet ied.er zijn reis cctr vërblijf zelf regelen.


2-Z

M&merm0ffi VriJclag 22 februari 1!8), kantine 1[.C.N.

É"

AIs voorbereLèing voor eon lang marathonÉeizoèn, r,raar veel eportera sameyr 10 tallen ursn per week (maancten Iang) met elkaar lief en 1eeè delenl ie het goect vooraf §&msn te komen. De opkomst van rle Sl[Bere was overwelillgenil. &rkelevaste leden ontbrakon wegens val@ntie, da.arom dlt verslag. Op maantlag 25 februari start de eerste traLning. Doel: marathon Franlcfiut. a Maín.( Zoxrdag 19-545) xoe te@nkelijk van d,e belangsteLling, Een buotocht-met supporterÀ ls niet uitgeéIoten. Aaumelden voor deze Loop moet eohter voor 3 april. Met betrekktng tot de voorberelding restten ons nog net 12 weken. Dat ls niet tovoel maar net ook niet te weinig. Onze trainer I'fim van d.er tinilen pf uitleg boe hij d.e trainingsopbour voor het komende geizoen riI aanpakken, UJ.tgaanele van een gemidd.elile trainingsweek van 1OO !cn, nal rea1ise rlng stapEgeriJe pLaatsvlnden. Hiermee beiloeltte tíim: Inbouu van een bepaaLde ct'olur van steefu I weken; waarvan èe eergte een rustige wuek ( ca !O }ur) De tweeile week cle zg middelprestatie vaa ca 1O! lon en d.aaraohter stteds een topweek van ca 12O lql. Daarna herhaalt zloh dtt weer met ile nrstige week, enz. enz. tlim vertelt ook vraaron dLt goedl is en teyens hoe dan ile dag'ind.eLLng zou lorrmen zija. BelanertJk blijft echter steeals ile zelfilisoipline en d.e verantwooriLelijkheitl van d.o persoon zeIve. Tot slot vaa de bijeenkonst werdl door Jo §yok nog een

opsommiug gegev€n van alo meest voorkomende blessureg. Vooral het on{terke}Inen van piJu 1s belangrijk. ÀIs algemone tipr Oa steedls naar eeu arts, therapeuth of orthopeeil, ilie r€If Ban loopsport iloet. Neem je traLningetoekje mee €n Laat hem zien lra-t je ile laatste tiJè aaa traLningsopbouw of wetlstrljillopen hebt gedaan. Ga liefst op afspraak en nlet op het drukke spreelcrnu. §eem ile tiJrt voor een zogrntltlig eonsult, d,an komt.er ook een goecle eliagnose uitr weut tlaar gaat het omo Men hoeft niet pers6 te stoppen. Bustiger aandoen helpt vaak ook

goeil.

Uit de gro6p komen veel vragen en reactiesl en daanrlt lorn je oonolualeren èat d.o biJeenkomst sirvol en nuttig Ls geweest. Da,n lct sLott ëen suksesvol marathonseizoen

voor

d"e

hele groepo

l{im van èen Lj.ntlen en Jo §yok.


L1 vffisl.Ac

Et{QUmE IÀ}tctAtIFCnOEp

S.t[.Br

Àan 33 aotieve d.eelaeuers van èe l.an8laufgroep uerit een enquèto-forrmrller

6ostuutà, mst èc vraagstolling of zLx zioh rrilrcn uitspreken over ile to6konstige poaltLc van hot l.anglauf-gstsuren en ile S.T.B-vereniglnq. 29 antroordGn Íerè6|r binnan d.e geatelde terulJn ( 4-3 19S5) ontvangon. IIet resultaat rals f De keuze, het langlaufsn geheel los varl de SI3 te beoefensn stenden 2 pergonen rt i II De keuze, aIÉ SIIB verenigingelid het langlaufen I 20 Irer8onen fII De keuze, als begunsti6er rran sTB (afus geen lidmaatschap) het langlaufen te blijven beo€fonèn sterorlen: 7 Dereonen Àan do groep nelke voor k6uze fI en III stomiton ueralen veraler vragen gooteld. ( Aue 2l antnoortlen per rraag)

ilc navolgende

Àntwoord:

JA

}TEE

B

19

9

16

25 13 15

2

i'

to

,! íO) is er volàoende varlatle on afnisseling in de zaalrttzirni-lg lZÉ) í1) noet or uí.telultontl d.oelgeri.cht op langlaufen g€Ítrainat wor<tln 6 12) ziet U rotstíËn als aparte sportdiacipline I+ 13) ziet U rolsklËn alo bulpnl<tdol voor langlaufèn lfe 16)

is tlo plaatgk€uzo

oentraal

gonoeg

2

11

3

12

15.

2

6

!

?'l 2

'l

20

,!

9 1

Í

I 1

KAtrEAf

geen mo-

-n1Íg

I

Í

2

ie aLs volgt reer to gevon: IIet nerenileel van tle groep rril als olubliat van STB gobnrik lnaken van ile rrogelijkhoiè, oo in è6 LEEIEEI@ ( zeker niot tanger tlan { naanrten) Sebrulk to nakon van alo zaaltrar.tring ia ile sportzaal van ile tsÀKBt to Sohaeoberg. le,n profereert algeneae flTÍEi§-treiníng boven speclfLeke of alloen maar doelgorLoht o langlauftrelliug. trot overgrote geileeLto zlot roleklan NIEÍP a1a alternationo aporttli8olplr.ne., eaar ultsluitónd a1; huLpnlarilol voor h6t L;iZ-lsufeo zelf. De oonolugie van Aerc enquËto

zaaltrainlng sou voLgens het moren<Ieel van ile oader.rragers ygor allo sTB-Leaon itue ook voon èe niet aotiove langlaufers) toegpnksliJk noetoallTiffi--

Do

(

rorè sanengestolal aloor onzo Aoskund.Íge op allt gebied &aren §$BAIIItr{O, net hulp van tle voorzítter van SfB. Vor{er rtient illt gegeven &}s aat\rios voor het ST3-beatuur, wellce op hun bcurt op ite eeretvolgsnelo a1g€me[o leelenvergadering ilit onderwerp ter èisoussle zullen stel1on. Deee enquBto


24

andon3pecialast

ICI(E3I

VO€RENDAAL Valkenburgerweg 4l

Bemeleroeg

lel.045-75-17Oo

lel. 043-621

Ir.rT;

MAASTBICHÍ

90 515

'§ i

ETEGTBO TEGHITI§8II BUNO

IloeïIenaar§ CA. §L0f

H0EIISBB0EI rEI,.zt{BoE

uw adres Yoorl

iwaÍlilíóm ïnrtal I at ios.


x5

ln gesprek met :

Wiets Inlarrink, echtgenote van Fred Strating rn moeder van 2 kindet:en, Karen en Fred. I'Iie is tliets ? [^Iel. zelf zegt zíi,dat ze een 42 jarige gehuwde vrouh/ is, die heC leven als huisvrouw best aardig vindL. Kijk je aan de Kapellerr^/eg 30 te Heerlen ï.r/at beter om je heen, dan denk je op de sportafdeling van een groot warenhuis te vertoeven. Stapels renschoenen zie ikrmaar tevens 3 renfieLsen, t rBEeEfr."hB Eb elBiE EïïÈà"Ër.i E,q'ï"ft&làilFSbtfi sB ; 2*Ë#"r uitrustingen tot duiken toe, en al1es wat er"3*6tE[. zoal bijhoort. Maar vooral.stapels sportkledins voor in de was- of nel uit de hras. Jonge JongèrJe hèbt er geeiÍ rdee van, als het hele gezln sport bedrijftrhoeveel extra wasgoed dat oplevert.. Eenzaam is Wiets nooit. Bij a1 dat extra werk zi; Atch verheugen op 2 stille bewonderaarsn haar beide Lerse Setters. Bewonderensroaardig is ook dat Wiets bij veel STB-act1r,ri teiten steeds spontaan hulp biedt,inschrijvingenrCertifica ten, tijd-opname en noem maar op. Ze is helemaal betrokken bij de Sport en Trimclub. Haar eigen activiteitenzijn: Lid van een damesgymclub,

d" *iStEppEEfgtE"Ë"eí8rdËiÍia3tËf,Ëtt$rE*atfir#"if,*ae 28"i1 Hobby nummer I zijn echter de uitstapjes met de Caravan. Zowel 6 zomers als ook inde l^Iintertrekken zij er samen op uit. Op bezoek bij de (apellen^reg 30, geef t altijd een gevoel van rust....en zoyeel koffie als je maar op'kunt. Over Prestatie en snellere tijden wordË nimmer gesproken. We1 actief" .. .geen sportverdwazing. Bij al die drukte heeft Wiets ook nog tijd voor het lezen van een goed boek of een moeilijk breipatroon. Het bij deze rubriek aangegeven §fltr!'ool ook zeker op zijn plaats.

a.c&t«. dc SÍEà -

'iFs!.E

t


EE[i ]Ir|!.RDIO0PWDSTRIJD VAN 3.000 I'IIJL DWÀRS DO0B A]iim'ÏCA

Zin of Onzin, d-at is de .vraag no€t maarr a1s Je leest over de planíen van de desident-d"irecteur van Vision

Sport Dhr Barry Ward. Dat hij een public relation mer-rn van grote-klasse is op sportgebied, is Tàd"ereen in Àmerica we1 intussen bekend.. Zijn nieuwste uitd-aging is een Loop van de Àtlantische oceaan naar de stille ooeà&$r 3OO0 mijL ofr.rel 5O0O lonrd.iè spug je niet zomaar even uit. Je ma.g er 5O d.agen over doen, dus nu is het nog maar 1O0 kilometer per d.ag. Nu moet je net in Amerlca zijn om voor zo'n spectakel niet toch nog 3OO0 l"iefhebbers op de been te brengerr Er als het doorgaat, want d"at is op dit moment nog niet helemaaL zeker, zu1 je zien dat er ook nog mensen finisheïI. De grote Lokprijs is d,e beloning voor d.e beste totaal tijd. nL $ 150.0o01- oflel bijna Fl 5o0.oo0rDe Lnschrijfkosten zijn vastgestelil op $ 1.OO0r- of r.1 4o0orEen tweed.e mogelijkheid. tot deeLname is ingebouwddoor B-perciooïr sterke estafette pIoeg. Hiervan mogen er voLgens líard. slechts 3O0 ploegen starten. Zij be-

taLen per ploeg $ 1.5oor- of FL 6000r- Dat valt nogal mee zou men zeggen, want hier tegeïIo-ver zou een ploegen prijs staan vr.rr-ti3na FI 9OO.0O0r- ( $ Z5O.oOOr-) Er zit hier we1 een groot risioo aanvast, faalt er iemand- uit tte pI-oege d-an is de hele ploeg uitgescha* keLd. Dan te bedenken tlat d.e rest zo'n F1 l15rOOOrper man Langs d.e neus gaa;n, d.an staat d-at in een lantl aIs Àmerica gelijk met zelfmoord. Dus het is je clootlLopen of la'ben d.ooel schieten. Ia,ng leve ile sport. Ward. vertelt nog dat van de totaalopbrengst van $ 4.5oo.oo0r- z/l in de prijzenpot gaat. Van de anclere kant zuLlen ook we1 enkele duizende. verzorger§ en begeleiclers, reolame auto'g en voLgcaravans meegaan. I{et traject voert van Atlantic City naar Fased'ena in CaliforniB. Als je op de kaart kiiÏ* elan moet ie 3 bergkammen over, en door twee woestiin Sebieden. ÀIs je het mij vraagt, rekent Ward- met ziJn Cang er op, d'at na 2 weken niemand meer in d.e stri.jd, is. tÍat er dan met d.ie {§ 4.500.OOOr- lnsohrijfgelel gebeurd, staat nog nergens vermeId.. (voor lJgelezen door Jo .ï$ck).

'i


g'l-loroscooP

,1 b'

z7

',-riffi

Orls gqeede clubblad voorzag tlm 20-4.

in de Horoscoop

Vlssea 21-21

2O-3

Een goudvic echcer vr4s hreggezwoutrnen' en dat is nu nog net opgemerkt door de redaccle.

3à*' t;3*g*Bt"[3kgAB:Sh5tËà"8H"5Ë"à8$"§ï"ïosls

1'íV/-Y;r=-§ot

*oo6*í

Beslist

'

1

vlri

,uiu"loop

geen STB

lid

en deze ook niet

!

ïru

ttXSf;

"ï[j f, 3íàe.,"r

ftffiffi8


rg S.T. B. SPORT.

[N

TRIMCIUB BRUNSSUMMERHEIDI

Schaesberg febr.19B5

Beste sportvrlendent Binnen enkele weken is het weer zomertijtt en zal ons trefpunt voor rle woensrlagavontltraining verplaatst s6pden naar d€ parkeerplaats ZEEKOULEN te Brrnssun.

In navolging varr vorig jaar 1s ook nu weer.gelegenheltt om iLe- afslulting ven ile wlntàrtraining-tà Sohaeeberg te beèinitigen met een IIUBLO0P' De plaatE is reer de DBÀF-en RENBÀÀII. Étarttijal 1!.oo uur.pr6oic§r ls dat het weer €en S1B-alubweilstrljd rorilt' niet alleen voorwetlstrljillopers*"""_"oo,ieclereen}ijonzeverenigingclieinstaat is een uur echtorolkaar t€ LoPen. De bedtoellng

i§ Het aantal bultenstaanders noeten r'li erg beperkèn' De reÖen.hiersan valt ÀlLee is' zaa]c geen eenvouàl'ge d.at de org.anlsatie van een uuiloop en.vodlt U .n sta"t ilet enkele goeale rondea iurvcrs' Loopt U nietdernee orgpniBatle' opgeven bij even s.v.p alan helpen te om vooÍ er iets Begtuur §.lf.B.

OORKONDE

U UR LOO

P 3 APRIL 4985 NAAI'I:

AFSTAHD:

PLAAÏS:

CAT:

SCHAESBERq

3-4'85

SPORï. EN TRIHCLU B BRU}ISSUHTÏEBHEIDE.


S.

T. B.

SPORT- EN TRIN4CLUB BRUNSSUMMERI-{EIDE Landgraai 1984-85 Beste Sportvrienden, waar het t,lrj sluLlcn cns adn U voor als èen sportvereniging' rn<,{r:lr jk is clat beginners ea ge'vorderde lopers' samen kunnen spórten met de gerculj-neerde'qedstrijdlopers" onze wi1 rioen niei: aia de konventionele atletiek op de baan' is wat men in rle- volksmond noemt: De duurloop* "pS.tu"tirriterten Voo.r ce Neà"li.ndse Sportbcnd KNÀU heet dat: wegatletiek' sporter. Lr'ijorizegroepisrlel]oelstelfr.ngdathetmeedoenbe}angrijkelmoet dit ook de sportbecefening zijn dan de prestati."-vi.,n""a"fíit;-s bianen onze di; U wilt vàrklezen- Is dat zo, dan bent U welkom grcep" Deskundiq,: sportbegeLeiiers staan tot Uw beschikking' ónze-enige eis is, àat u íell zorg Craagt voor een medische keurj ng vooraf , ons trainingsgel:ied ligt in de gehele oostelijke Mijnstreek' met alscentrum het pirl'ólttig* naiuurgebied van de Brunssumnerheide met de Schinveldse bossen. onze clutraininqen

z

-

zondagmorgen:

0815 uur

-

!,laandagavond: Maandagavond:

18.30 uur 21.30 uur

-

Dinsdaga.zond:

-

i8.30 uur

hoensdagavond:

18.30 uur

trimmen/joggen i.d. Brunssummerheide. maratontraining {febr' !/m okt) Zaallraíning fitness,/skigymnastiek langlauf groeP. {alleen van eind okt- tot begin maart). Baantraining Brunssum aPril t,/m septenber ) ' Duurlooptraining 5/4 uur Bruns sun,/schaesberg

I4aratontraining (febr:- t/m oct. ) , Rolskitraininq tsrunssum l-4.30 uur - Zaierdagniddag: Baantraining Bl:unssum l-5.30 uur - ZaterdagmidCag; ( eind okt. tot nrL. ) i^iilt U Reer lreien over onze vereniginE, bel dan of schr:i jf naar onze secretaris ir-ob Bclk oI bi3 -ro Eyck tef 'nr' 045 - 31 12 3€ (voor:ziiter) -

Vrijdagavond

:

18.30 uur

Mel sportieve gi:oeten: bestuur en ieden van Sport-en Trimclub Erunssummerheide


§EETEffi TryO-OTIIERBELEË Nuth (bii Makro) TaL A45-244242 Veldhcvan, O"L. Vrauwandiik 1?

ïei.

84S-531§OG

Vianen, Eandraehisweg Tel. 03473-76,474 §draesberg, Àrnpères?raat t.e. draÍ- sn Íenbaan.

fg!. ö45-§l4A$

"!

I

1

l-@àsE+ffi Ëxepcce

1

Ë!Í€ *meèkPt.

:

i

Hutt gebraken, bel dan 045-3't'í4'{3 Na 18.N) uur 04lr'313222 Vraag vrtlbttlvend ofterte aan. Gratls deskundtg advies.

Yoor alte soorten

gt*

la dlt M aangev*en adr*

, GLA*'N.LOOD 'ÉLAS-lirt-KOPEn

.GÀAS§EPANANES

^*tu* F g

{

,é,'*rG*Ys'.

Sttaprple§n ÍS, §ehaes&erg FrlYé-adree: JaeE Jang*nstraat §

/scHtLDERsBEDRtrF

STB clubblad 1985 nr 3  
Advertisement