Page 1

T:LIJ&BLRB

ffi -T E{

J"tffï,§ti.hÍ aa.rfrenfi

,"9$fi

inl 6x Far ia,e,r nr','&,

SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE


CLU BB LAD SPORT. EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

oi.c*ic}i

tt 1)61 s-batu-tai-:, al-s -!-ereuiging gez.egistreerd_ I{ov " Bzf aangesloien -'bi j de spor-i;boncl í,$;\U 1-1-1985 Bestu u rssa menstel I i ng

Jo Ii-.r:i i;

voorzi't-;er

trivck

jgers-uerglaair

et.0/ l-_i 11236

l1

Sci:aes bcr.3;

6371

secz'etaris

Rob Bo1!:

Eiheiic-f :12 il»aci: ove:' i{orns.6381

'tet,

ll

.ic-jl'ij

:jo I I cÏl5.t.C.r_i,1

K-l,i..ri s

s'r::a

,

a'"

,L)

*eL.Ctt492*292ó

"

al,?,)

F::eC- Siraïin...' iii":.pel',.re11 i,q

il-lein

lC

V . Ci.

6415

111

e1

4,: -E

,

.loe:1iar''-e

l-1e

jl3ir1.Íte o gt er

::el:..r1 iiro

Ell rleerlen

b es'cuu-rs1ic'1-

bes-i Lr'.:j]siiil

Linli-sl1

:-tr i-.."-;1t::eis-l;:';,-'t b /i .L

vereniginss-s e c"et ariaat

O/,J-32/;ZB4

.',0

.ljrlu:r.s ;: r.l:l

O'15-25O)69

ffiffiffi§§§§ffi§ KLEUB: BLAUwyilT MATEN: 6T/lr4 12 + 13 GEWICHT lN MAAT 9: 275 GFAf"4 VERKOOPPRIJS : 1 126 5)

I )

e d-s-'c

r i j ds e cre'6 aï'iaat


Uit de bestuursvergodering

M ilil

lesre Stortvrierrrier

!

í'í

Doenrade. 15,1.e5.

!

Sir<ls eil:ele cegen beschil:t de nleuye ve:enigrng Spo:ten ?f,inciub 3runssuneaheide orre: een oostgiro:el:ening i.r;-1:91i('95 ar:es: i.l.uisst:..2.í 19, íta9 ;:: !oe::erie. ii: ui1 een iecre: verzoei:en de ireial,i:tgan (voor zover die 1106 nie; ve::icht zi;n) op dit numeD o1,e: te nal:er. Ir cie to ello:is t hoop ik e . e . a. te llunen ve=eenr.cuii6:en ioo: met acceltglroilaarten te lre:I:en. fli rril. de verschillende nom,-bedla.gen nog even nenorele:i: i,iona.atschao S T.3 1995 per )e:soon J:jC,- per gezin flO,ilosien t,b.v. de treost:rjdllceniie í25,- Zzzlireiainq i.b.,r. de le.n6iaui6:oep B4/e) ne: p:rsoox fj)r- en per gezir ;-60,ïerder zou Íl: juliie !:i11en verzoei:en bi.j de oïeïschl:ijr,ing ie ÏElnelden va"roD het overgemaal:te bedrag beirei:l:in6 heeft -k hoo., ie ve:schifiende opensiaande bedra.ge:: binneni:o:t te nc8'en o:i1.a.n59r^.

Iiei sportieve 5goet. Ge:t i,iolLe:sheir:, pennilpreesie:.

INFO

lret itlt achriJven verzoelct onze clubgenoot Lffil{ FELS, gegevens ver:zemelt voor Ln ons tlat iedoreen rlJn toekjc met 'r Beste lijsten'r. Àl}e gegevens ziJn bel&ng?ljk, ook uitzonderliJke prestaties zoals TnIATL0N- --ilaagsc en noem naar op. L.FeId.

Die,lme onder ons welko nog niet gereageord hebbon, verzoeken uij miendelijk hur medewerking te verlenen .


ffi SÏB

IIet omblaom ,oals hloÍBast la af6ob6cld, elert de olubtonoue8 van do B perronen, velke op Zond&6 20 januarl ln Roohorath meedoon aan ile 2) }rr }an6e la !'angardo loop. fk heb het dan ovmr Fred Stratlng, Jo syok, Ilano Yprnar§Jef van Ooyon, !.ein VaLd, Hlo on |fon Starnant cn Frsd Xesslng. El8onlljk hadAen nog n6or olubleden van de

langlauÍolub moe nootsn doon, rrur zi.J rBge€rdat nlat op de bskendrrakln6 ln ons voriga

olubblad. llalnaohrtjvlng ls niot nogclljk.

Ec la herd gstrslnd d.6 afgolopen maand-otr ln de sportaul. Eveneem 18 4e voorbsreLèlng net d.e rolgldtn dlt Jaar van stert ge8aan. AIa lk èo r€Eultaten van somlgen uit onzo groop bekljk blJ de seríto unceurtralning, dan

ziet het renltaat

or nlot onverdlenst6Iljk uti. Dlt is

ook goed norkbar b!.J de Dameal-oden, xelke getralrut helben met d.e rolstlEn.

Hot liJbt ons oen goode zaak, de namon van de huid.igo lan6 lsufora ocÍra to publiceren. Troa v.d.Linden í 1)

farilloïpma ( 4 poroonen) I Berden z It van nooy l r Hegh 4 'r v.Dommelen 2 I Bleser ? I' Fasnans ? 'r Hougchen 2 §tratin6 'r 4 tr Pasing z Ueld " 1

1)

i) 11

r)

Ton Starmang

Àmeliea v.DlJk Jo §ok

1) 'r)

Ton Houbi.ers Him Starnans Ton de Hln

1)

ired Heasing Amie v.Cenechten

1)

Tlrca l'íovissen

1) 1)

llem.van Hersch !er-tio Hanssen Piet Dings Bonno Claus ( nieuw)l

1)

totaal

45 l)e r90nen 1E Danee, 20 Heren en

De

J klndoren.

1

) tevens lld van STB attetiek verenÍg-ing. 'l 1 perooner

vokelijkee zaaltraining ie in de oportzaal van de KÀkert te

Schaesberg.

Onder leidi.ng van.tÍein Yeld ( plaateveryanger Jo sck) vordt aldÀar d.e fltnass-trainin6 Eegwo'. De kindoren d.oen nÍet mee met d.eze zaartrainiryr.

I'leeatal gaat het eI stevig too, vooral de koren tlat or clroit_tralnlng ln het propamna Ía opgonomen. t{el gebeurd alles ond6r oontró}e van hBrtB1a6, en opnenon hgrstollase. De.zeal.trainingen zljn vsn eÍnd. october tot eind januri. Tijd 2trlO tot 22,45 uur. De rolskio-tralningen zijn elke zaterdeg van halfJ tot half 4 ln àe buurt van d6 Afcent€tletiekbaan tè Bruscun.

Bij snoeuw, hlsr ln de sifel of ln de Àldennon, Hordt de groep opgeroepen vi& een telefoonketon. Vertrelctijden worden doorg.:gwen alsock do plaats van saeenkonst. l4eeotel ls dat ln dc voomlddag, d.et betekcnt Yroeg veftrek err. l)e langlaufo).ub mn dc liTIl is nlr lrct 4 r: i;rar aotief bezig. LVentuele liefhcblrers !trrircn e(rns me-docn aln de trai.nin{i, hci verplicht tot aietF. Vorder Hcnscn iri.t onl:e aclicve Iitn4laulct.s vc,.l r;lrkí]es toe, oi.wcli 111. !,li tiliD llil!ll rrlttlC,!^


ln gesprek met

..

XAtlÍEu sIlfoUS, do mau van do tLrTRÀ§ Ondor het gcnot ven scn lokkar kopJö kofflàr llt Ík gszelllg tc pratcn Dobbolatoyngtrèàt ! tc Boerlcn rnct líathou on Clly §lnone. l{1o 16 óigonllJk }tathou, Yat doot blJ roal ? Do naatgobappoltJke orrrlèro van hàn lr blJ 'alanils gf,ootltc gloollarponfabrl kant. Ecnvoud.lgor gcge8i.r }{ath verkte Jaronlang ala lnatruotcu blJ Àc Phlllpcfabrlck op ile ÍolenborS. Dan kort cr bedrlJfa-tnnovctlo ön rlJtr basn stÀat op rlc tocht. In rlorelflo íunktic lan llJ a}loen torecht in een Phíllpafatrlok tc Vclilhoven. f,ior herkcn jo tlo oportnan. ALloan leman{ not oon ultstokondo oonilltí.e }an hot opbrengoa on iovc:: van Lulo zlJn Job to bohouèon. liatheu rolst I 1/Z laat ilageltJkr op on noor van lí6ort6n n86r voldhovonr itÀarblJ lltJft htJ ook ncg tralnon. líoncnieal 1a hlJ xeer íorkzaàr op do !íolonborg, rÉnt ook ln Ystilhovsn Íaa 6r t{cef spraka vaË rfJziSlng Ln het prortulctioproooe.Dc toalÍgslat illo lathou nu moogt natroa Ya! xoot rrg loclltJk. ZlJn xorkgwer booÀ hcn alleen verk ern l-n èo proàulctleafilellng. trtlnanoloal" vB6 4Àt oon arlcrlatlng. Dat of !l.l{, con andoro kmze ras or nlot. Ean llttkèrin€ dat nooitr l-au naar lóta rulnlgqr aanÀocn ca, dÀarl66 vas dc gaak Sore§ald.. &r nu ile oport, ueut 4Br g6t bct Llar ook or. ÀIr 1! jarige D-Julör koolt |íatbru blJ èa À.vro.ll. Ds toohnlscbe numors sprckon hel hat É.cíto aÀn. BtJ ilc )-kaop bllnlct btJ tl gauv ult, naar hot spoorarorPör Yordt toot rlln favorleto onderdeel. Xathsu btlt rloh hlorop varÍt on net resrltaat, lCJk naarr 5 x. ?^tLà ïoderlandókarploon, onxcl in í!61, 1967t 1971, llJJ on 19?5. D. boít. proÈtatl. liJ dc lodorlanilse lanpioonaohappon YÈs brons la 1971. Bst perBootrlljk rocore op d.e apear lc 6) notor cn 22 cr. Dlt la onoro Yoor oen &tloet van óO kg on lrfo lang. Voor zovor nÍJ bokend ls op èlt nonent het clubreoort bl'J tle ÀVOl{ no6 steedr blj Íotho §ioonr.

ln

d.o

Ometroeke d.e

jaroa '7t befint hlJ ook vat lntonsiover not do loP6rii,

Net

§peerssrpen moeat h1j tongavolge van blassuos op 8wen. In d'a nÀuxkoulg biJgohouàcn boÀkon, voorzien van hondordo lrantenloipsell on foto'o, Ílc 1k 8I een 1/2.maratonloop ln Earoel ln hct Jaar 19?6 van 1" Í4'on 4o". ÀLa rlj met onra S'T-B naratongroep ln do lirussrrlurorheièe lopen, zlen riJ Hatheu ateelle allsen tralnon. Maar kort ilaarop zoelct hlJ toch aruluiting bij àeze groop 6n nu io hlj er nog steeds blj. Een S.T.3.clublid ln hart on nleren. Det zelfds I':an ook gczcgl vord.en van 2iJn vrour. Hau het aaar ovott kan be6olelilt sij heo. f,oma wij tcrug op het maratonlopen. Semen m6t de STB 16 zi-jn eerste EsTatonloop fn 1979 ln Essen. Zljn tljd.t 2 uu {! mln an dO seo. Daar:nee heeft h1j tte } e plaate ln de StD be-

hèÈIil. Det stirruloert tlo anèelsn on Ïrardor to tr&LleÍrr uo sterk zelfsr dBt ]'Íax ondo! de Z 1/Z ,av gaat lopoa. Ilriède1g hoeft tlatheu al 21 Baretonlopon op zijn naam Bttaan. D6 beste persoonlljke pr€statlot Elndhoven 1982- 2 uur 35 uin en O5

sec

Dan de ULTM'§ Hiermee bsdoelen ee: do ultr& of sup6r1èn€s afstandan. Donk ssar een SClfiPlÍO[-l,OOP ven 6112 )qr on de 1oO vÉn HINSCXoTEI{. }fet àlt Boort ertr€mltelton begon om club-

Itd ln l!81. 3ij ite Scbipholloop flni.shte hlJ ln 4 uur 25 nin en ]J seo. Dat yaa te l.ang, niet d€ &fstBnil zegt l,Íatheu, enksl ilo tijit. Dat het bster kon berljst hli in 1984. Tljar { uu, 1? min on J} sec. I)aarmee vas hii ! e veteranr 8ood. voor een reusachtige boker van {! cm hoog. E€n pronkltuk waar hlj ( terocht) heèI trots op i8. líet lan oohtor niet opr €en sndor uitèag{n€ zit hom nog dmrs, on dat ist De 1O0 kiloneter van Hinschoton. !ÍlJ trslnt, etart an loopt hem uit. De ttjal ??? Dat vrÈag lk lisver aan Cil.y, rant zli heeft al itle tiJd laaat hem gefletat. Sah Hat had lk een zadalpiJn zegt ziJ. Hob lk mlj daar 8 uur O4 frlnutsn op èio fiets Sezeten. llatheu heeft het nlèt anollor gedaan d'8n zlin \rrouY, etleeu hiJ ms lopond. Is hLJ hlernee tevreden ??'t Val vordt het ln èe tookonst, nLrrchlen ilo 'lOO nljlen loop ? Dat noolt ze{Í Cl}y, dan koop lk een bronfí.otg. Zo be31,e sportvriendonr dat is dan een lnteryicuv Eet een aportnan, dlc er' hard tegen aan kBn fia&, m;rar oa\ti zee.Í hard ls voor zich zolf . hofioiat ltathcu, crr ook voor zijn rrouv Cily. P,s., hoe l{.athcu zijn voorhcreidlng voor de 10(r lotr opbouHtle, z.a1 hi.i e"ns ecn kecr als ingezonden 6tul( in ons clubblad publiceron. Jo iàrck.


5

Hi

:

Ansteril-am 1983: t{athieu Simons na de maraton}oop.

A1s

hij zo laoht betekent d.atr rrik hail beter

gelcund.'r,

llle wll" mee wanile].en ? ? ? Snol opgevenr tel 225775

ïIrn \r àLr >\)LIrïIIIE

00k }falrDELBI ls een sport, RërKc brnnen cle s.T.B wordlt bed.reven. Met genoegen tlenk ik .I.*e aan d.e Q daa.gea van Nl jmegen vorig jaar. fk stond. daar met Jose' te kijken naar onze d.eeLneàmsters SonJa tessing en Leopold.ine Bercton-Veugen. Wij sraron ao trots als een aap toen die twee voorbÍJ kwamen. Bijna vergaten wtJ hun de bLoemen te gwon d.ie wij voor d.ezà geregereheidrgekocht harld.en. Ik moest hun nog even narennen, maar d.at had" ik aohteraf gezlen beter niet kunnen d,oen. Een van 11p1 groep zeir 'rrt is d.at je vader rrr, ? Ik el.aoht tlat ik er nog zo jong uit zagr Jo §yck. Beete sportwriend.e[. Deze week ]eg:int Leopold-ine weer met Het doel ie aI op 2 e paasclag, de {-"_f$g}s-p^ogttga!ningen. Krx{lÍEDEr MARSCH Bo isn ts slttard. Meedoenàrs gelieven snel een LfsDraa.k te maken. tÍandelepoz*tralnl.ng ls í.{eaal Ín groepaverbancl.


AF'CENT STR,IDErIS H,unrring Club

tteq

rttt

SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

Sclrlo vereni6dngcn hobbon voel gerneen, nlet rlleen de groto vri.cnèsohÀp tusson d.o eportero onilerlÍag. BiJ beoturrr en 16den vat bel.Àe Bth].etiokc1ubs, bestaat a1 JÀrenlan6 een hechtc semenverklng.

terrrg naar de glorleuze perioèe ( ca I Jaar geleden ) aat de atleten van ile Àfcent §triders d.e tpppers van IoderlenÀ varon. Dlt }orar stalk tot ulting ln d.o go6dboz6tte jèarlijkse AFCEIIT-.C8OSS. IoAereen van nè&tr heb'bön wij kumen bewonderon Ln onse el6en Drunssumerhelalo" Cmn rij

Door omstandighoden van alstand d'er Àfcant leilen, lrerd voor d.e organisatic van èezo bekende cross steèds een teroep 6eèaan op ile S.T.D. lllmor vergoefa, voor ons res het een erezèak on te helpen biJ èe Àfcent{foBer Dat d.l.t evenenent voorlopig nlat neer 6ehouden kan rrorden, heeft ztJn oorzaak ln de grote kosten van een ved.ettenloop. Zonder star'16.1tr kont maar uelnlg aan de start. Erg jammer 16 dat, maar de tijden zullon ook nog wel eeng verander6n. Daa.r nooten wij d-an maar eÍcn op rachten.

In

1$8O

organisocrdo de S.T.È haar ecrste Jntematr.onale Heiilcloop.

Onze

vrien<ierr van de Afcent Striders waren stck vertegentoordÀgd. De rimaar ovcr.lO E.M ms de &rgelsnan Tomnea Flanagan. In 1!82 zegwlerd.e weneèna ccn Àfoent }opcr. lliomand mintlor dan Ray Crab g:ing toeÍr als eergte ove! d.e

6t!eep. De ximaar van 1!81 ( de wostduitsor Poter Fllegen) werd. toon tweede. Vasto d.celnemoro biJ allc HoiÀelopen Earen stseès Pete ïIlllans, Douxe Jaarsroa, Karel Trags, }íike Blnge, Paul Hatson en Ord. Sedert enkelo Jaten mogon da §.T.!-ers voor hun snalheittstralnlngen 6ebnÉk van de atletl.ekbna{ van de Afcent. ( fnèustrle torroin Xond-r1k) De trainingon 6ebouren gezamenlijk. Prachtlg ig èat. Op ileze manior bli.lven de contacten tussen bej.d.e olubs goed in stanal. maken

Onlangs werd ook voor training van rolsklën gebmlk gemaalct nn Àc baan. BIiJlct aohtor ilat a16 sPoron dle hterbiJ ont§taan, hinAerliik zlJn voor de

loopsport+tleten.

Daarom

zullen wij oP ilie pleats niet neer roLsklën'

IIet bestuur van de §.T.0 daoht or good aan ts doenr om d.e relatia lie met de atletiek alub ÀECEIT §TRIDEIiS testaÀtr nogmaals bii onzo clubloèen ln herlnnerrin6 te brengen. Vooral ecn compliment voor hu secretariB P€to Ui1liams. }{ij beuonileren hcm elgr vooral omdat hij steeès naar opnleuw do noed optrrengt ( tengcvolge van vertrok bij overplutslng) steeds vecr vèn vol'cn af aan te be1;iruten. koficiat Pete, en veel sukses net jo club. I'.rt,, I)c /rfccnt íjtriilcl's f{unrÍ:11 Club hc.:r't cvcncens crrn eigcn clubblad. l)c :la;..m is "" Ti:c Snri"nler" '. iicll lerrll clubblad. CcÍntcresserdcn l.:rr::nen riil Lrr i,lz,rr:c l:ri.i -r:n Li-.i js ,,Vqk of Lctrn i"e1s. llcsttrur li.'r'.Li.


TUSNIS CLTIB NIEI]I{EIHÀCTN

S.T.B

Bokendmaking

!

In navolging van Cor Ostlender, zaL ons clublid. Jan Wegh

ged.urende d.e maand.en Februari en Maart 1985, op zonda6ynorgen d-e ,

jeugd van d_e tenniscLub helpon aan

conditieverbet

eri

.lIiJ

wensen Jan veel sukses en onze

TCN-rmienclen een optimaal t ennis-seízo eno

-4 k bestaat reeds langere tijd- een hechte samenwerking tussen beid.e verenigingen. Denken wij d.aarbij aan d.eelname van T.C.N ers bij de jaarlijkse Heideloop. Eveneens d.e gastrrijheid. bij rte organisatj.e van onze Bffi.CLOOP in 1!B{ in de T.C.N kantLne. I,{et d.e eerste sneeur., in de Brrrnssummerheid.e we}d door d-e langlaufgroep van STB met cle TCN bestuurders snel iets op touw gezet, d.at voor beide verenigingen zijn voordelen had,. Iloofd.d.oeL was ssh1.r tle bevorder:Lna y?n de. recreatieve sportbeo-efening, en claarin zljn T.C.N en S.T.B weer eens íTeslaag-d-.


INFG

S. T. B. §Erzoml 1gB5

Liefhebbers voor d.eelname aan d.e I,IARATOI{trainingen, word.en verzocht op VRIJDAG 22 februari o.s. samen te komen voor een bespreking. Onze trainer l^Iim van der tind-en zar d.an d.e prannen voor het seizoe

1lBl

bekend.maken. E\reneens r.lord.en nieuwe trainings_ method.iekon besproken, uitleg over voed.ing, drinken

tijd.ens

d"e

maratonloop, eto.

Plaats van samenkomst: KÀ}IIINE ToCoU te Nieuwenhagen ( li j de oucle luchtschacht ) tijd. 1g"30 uur U moet

er alvast rekening

begin I',IAA§.7 Vermoed.eli jl< a1

mee houd.en, d.at

maratontralningen van start op Vrijd"ag 1 Maart. d.e.

gààÍto

Wim van

d,er Linclen


ti

l$, Lir rii [.Ë [iii-

[* trfi H ffiffi ffi{ffiffi-ffiffi,h§ffi,ffiffiffi

Sanonaesteld door Wln €n líi116n van aler Llnalep.

2

2 1 3

9

februa:ri

lÍi

<lvri.n

Àpeldoorn

termarathon

St. Joostertriml,open

f - 15 ltm.

9e VLal<watercross

KasteelparlrlooP 1 2, ! lonloop

6

St. Joost r/enray l')l

krn.

sloo

I'trett

e

t a1- Hinsbe clr

IJzerenmancro ss

IYeert

Z,uid-],Ierierlands Kampioenschap Veldl:ooP 20 lmloop Trimloop 10 kfi. 5e Kohlscheirier crosslauf

Best Xeulen Echt I(oh1s«heid

16

t!:.nraval scl"oss

Va

2i

5e E-1 n:inimarathon 1Or5

24

Kciencross

24

Àhrli;i

7

2! --lír1o(-t.

'10

10 10 10 16

km.

l.ken s,rr:rard

Eersel

Zeelaril (IL'd-BIai;ar,lt

crors i???

de

r.mtíryrfur:-ixj< Irl! r:h en-

St::r;neI r:

1

llederlands (a;tpi.oetrscirap VeldJ-cop

f'1"-nd;'ra

16

15 kmloop

17

7e int. Krefe]der

tetalKrefeld

17

lialUeratlgl €n

Iol loop

Limburgsc kaas

""/ fÈ bestaat tevens

,

__

]Íe't

I{in s be ck

Echsvrei 1er:

uurloop ( ocepnlgatie s[l)

,/

Sohaesberg

Olllrath

oj_§!:l_:"_9i aLdaar moetèn èten. rnoqeliil:heid Cat dc Dames meeFaln en in Vijlen f,r:u.1q119!. l,Í cfhet,l:crs/si,ors :'.1 Jo ilyck )11?-)6.

d.c

)


De Cooper.ÍesÍ Dooto oportvrlonilon,

Eat ral nlct no6r zolang èuron itst èo dagon reer langar íordcn oa ytJ onz€ baantrainlng op Dlnoilagavonil noer kum6n Lorvattcn. Dlt trong:t rÍat Gkdtrl xerk nat zloh ooe, onilat lere baantralnlng ln hct afgelopcn Jaar ook oan lilcèlc ranl.r bl.ook ts rlJn on bog{nncliugon to be6e1e1èon. Onzc sportbogclclilorrJo SLuola on Jan lícgh LobbB! à6z0 tèak op rloL gonotan, on mei ruksoe. BIJ ronlgo traLni.ng ríBrèn vaak rser èan {O nöunon oa ldniarcn auworlg ol nce te Àoca sn doso vorr van fltnoc-tra1nlng. Hst opmorkslljk lrè!, lc itat iLc klnàoron ( vooral it. èllorjongaton) vorzot ziJn oo oofonlngon to Àoon. Ook hot ostaÍ.ttc-lopcr Eprek Lua gooè aen. 31J ilo efolultlng van èórc DlnsÀEtÉvonatrÀ1nlÀg, heeft eor gaileeltc van dc 8roop nog do OOOPERIËrI goèaan. U xoet ro1, 6oD tvÈ61f nlnuten loop, vaarblj ilà 6olopon afntand p6r lesfttjèóoatBgo"lo c6! ltxèlcatl. gèeft voor èe oontu.tlc. lÍet rosultaat htcfiran hobbca viJ so6 csn6 opgozooht cn rordt gopubtloeort. Begne

Eoko[

llènoy Ogter

2!8O netar

2180 rr JuaLlth vorstxa.tan 2l8O t' llonoy tíogh 21BO rr )ÍÀrcel Ed6o, 2585 rr l{aroo v.il Boog'aaril 2J00 rr §tln:lo van Ooyon 1910 'l Hloto Stf,atlng 23OO rr Nia vèn Rooy 2220 rr 3èrtloQusilEkkors 2?2O )iallona Voaaon 2220 ir

Àgnoo v.d..Boogaar{.

Jrlla van d.e Vecr hula Vonkon líarlJ Prevoo Elg Starnane Iao Berdon

21OO

1999. (

1795 rr

"58O 1910 29BO

rr rr

l 1J Jur konilltlo klassc nÍ III r 1J Jaar r 10 Jur III III u B Jaar I\í J 10 JèEr rII J t/t JBar III Danag bovon lO lsar .r{fl ril8ÍIII Dilrt,rIII ,, n rrnnIII { ,r trilirdIII Dames bovan 20 jaar rrrÍilIII rdÍrtfl

III III IV

Voor enkele van d.eze d.ames en kind.eran, rÉs è1t de eergto }oop not tiJÀxaarnenLng. Verm§}d nost yordsn, d.et ale begeleiiters uitdrukkelijk opdrecht hadtlan gegevon om niet voluit to gaal en zoilanlg te lopon, dat ar geen adernnooil kon optreilon.

hoflcLet voor doze bogíÍurers, na&r ook voo! Jo SLnona on Jan HeF-h. Hat kun je nu ult het rssultaat Àf1slden

?

Inalen oen vrouÍ yan J3 jaar, dlo naar onkelo uurtJes p6r ceèk tralrrt, trlJ de Cooportost een afgtand ran 2400 meter aflegil, kont zlJ vol6ens do tabel 1n d.e konitltie kLasso Merecht. lleeft zlJ nu een goeilo of een slechte konititle ? llt ls heel moellijk te beoordelen" Een en aniler ls Bfhankelijk volk dool nen nst iLe fltnes-trÀlnlng voor ogön heeft. ll11 zij maratonldopetel xordon, dan noot rlJ zeker 8oo meter neer afl66gen ln dezelfde tijrf. He1 d.i,ent nog verneld to xorden, dat ile Coopartost verd ultgevonden in Ànerlka d.oor ào rovaLlilatÍo+rta voor harttialcten Dr Kenneth Cooper. D6 kralifi.oatie d.io LiJ un zljn reveli,danton gaf, Fa6 oen eenvoudlge nothods en een hulpniddel tot aansporing voor zLJn patlenten om hu lichamell-Jko oonilitlo te varboterea. Verèor d.ient vermrldt te worilenn ilÀt er maa! 5 konalitieklsssan zlJn, BiJ lÍeren jonger dan 30 jaar berelkt mon iloze biJ een afstanal van 2BO0 nete! on de Dames van ileze leeftljèsoata&olio aI biJ 27OO moter. Ig men eohte! rO jaar of ouder, dÀn kom jo al ln de hoogste oondltlel:lasse bij reBpoctlvclijk 2{OO o en 22OO n. l{ot rccord biJ rie S.T.Il-vestrijdlopors is biJ lli.n v.d.Linden en Oord Hollers}rcirn, beirlen legrlcn ziJ in aprll '84 35OO metcr af, maar in scptomber verbeterdc Gerd dit record ín \525 rretrr. 6p dit nunFer is óord dus nog t1e rooordl.ou,i.or 'biJ rie .j.T.n" .To l;:cl:.


SKIRUN

LA FAGNARDE De langlaufvedetten van d- S.T"I ir;rbhen hun zweetdruppels tijdenr de 25 km lange tocht door de Ardennen weer rijkelijk laten-v1o,, eÍlo Moe als een hond kropen zij

over de finish, maa.r wel voldaano Een uur l,.ater bij een he.,: lijk potje EUPENER-BIER, rn'ordc.n weer plannen gesmeed hoe zii het volgend jaar nog beter kunnen doen. Dat getuigtl van kar,-rktsr, iets wat bij de topi-iors ricl r. r:ns ontbreekt. rlilt h,..'b reb deze jongens toch alti jd veeJ problernen, onda.nlcs dat zij bi jna een half uur eerrJ er drr fi,r j.srir l)as, rr n,1,rt,,r-. zij niet blijken dat zi.j ook een bcrtjr: lol- a.rn ]run favoriete spo:it beleven.Janmer, manr ht't schijnt crbij'bl horen, ii,:,: brachtcn wj_j ir::t ar af ? r:il---lsr---L9§-5@ku- vi':rgelijk: 12. febr. r9B4 @-@ 1) Chr,Tar)chl- L ur:r 13 nin. 1) Chr.Taech f,.uur oB mir STB: llein Velc1 l uur J6 min Sfg: Hein Veld 1rr 2) n fh'qfl f;lel1ging 2 utrr 0O niin 1,'r.strating Z u 06 m llr,rlrio Cr{jns 2 ur,Lr 1.1 nin ,Io Eyck 2 u O6 m liÍn Starmtrns 2 uur LB min tr'r,Messing 2 u 22 m Iil.Starrnans 2 u J0 n Jo t);,rck 2. r-tur 24 min Frr-.cl 5tratinE; 2 ur_rr 2O min IbnStarmans 2u5L rt ïljlnr1 Ypme. 2 uur Jl- min. S jef v. Ooyen Z u 5l n 'l'on Starmans 2 rrur J6 rnj:n taatste 1268 e p1a1ts uur en 47'iuin' J jr:f s v"Ooycn 2 r.rur 16 min. PRO}-ïCïAT jongens, vra.t worclt het in 1986 ?


Dc langlaufolub van onr. clg6n §.T.8 heeft ln ile afgelopea weken kunlon genieteu vetr lr8sa'g snoouï lu io olgen aohterÈuln, dé Brungsnnmorholàe. Vaa Blto kanten

lrcrilor rlJ benaàorC ovor lolpón, toortoohtJee onzelfa Lnatruotle

govea

aea nlaurellrrgolr oE beglnnere. Zotets lén al].€en btJ Ae 8.T.Br Hant sanóuïerLLn{ net ie tcanLsoLub Niounenhagen ( t.C.X.) vorien àezc planncn lott tetor uitgorrorLt on geroallàeere tot oen sportforet Íaar trog JerèJr ovèr geaproken z&1 íordélr. Door onla orvaró)r' Isag1auforr uara lpo[taan ler gegovon aan i.ozs nLeewkornert. Zralt op oad.erÈtaatreo fote te zion 1o, rrerilen àc tonnletaaen orgetoveri Ln eoa LOIPE!{-PARÀDIJS. Aanglultcal vorl Ía ic orgevirg een tooht

Itl

goraalrt raarbiJ ite Íuatruotl. Ëct6er eau rlc pral:tllk kon sor,ilen

getoetrt. Det het ile èco1nsne!É goel la borrB1lèn lerL bc*c:en ioor àr reaotiot ng

'I lr 't' ',i

Èfloop.

tl\t !

t,ï ,|

).

,IÍ

I

I


Tot nlJu gënoogen loa lk oonatatoron, AÀt &à SXIlerarou lu ie lcantlno rtJketlJk xorien getralctoerà op Jpger uolcter ca 0]lll rsLa. Ic -:z-**:;f'-t-' kautlao van a6 tennlsclub veranilcrilc a1 garx h aor. oohta BEE.Of,UrTE rÍÈar het aergcnaar YaË or oetr uurtJo laEger te bllJveu. Ilerc blJronlcre aantroklcoltJto efeer ( naar Eocn cu Bob voor gczorgl ha&lon) tÍaÉ roaon on *e herhalct. Oolukkl3 xerlctc bat !í60r nog goel. ree. trh itan al rlie reolalc, on às aadere iag etonrtr er vel íots h ia kraut v&n ea s.1!.3-IanglauÍrhb. Deso lof liÍÉÉ ook wc1 verrlicnà' of hct nu rarkèron ven lolpen rras, irstmolle goven of begololitlng blj toortoohtJssr vlJ hetbon Lool r|'at ueogen " op da lango Isttont een goelo ilenot boíoÍan. Tsveas l..aB €r ook not oen aantràkko1lJk flDanoleol voorileol voor olt!è g?oop ea ilat wac on6 6v€neenc wclkor. Er loet nog veel &a.ngosobaft wor«lon ln le langleufolub. Op r'a rlnst I nog tnee paaa ro18k1€En zlJn noilig alsook oen vorilolaaohlno voor ie zaaltralnlng. ) Beste spottvrlenilon, hartelllk d-enk voor julllo apontane hulp en inzet. Jo &ck. ---'-'-t'

?'4'-


--tT

11 1ri. j , LÀi''ritlilA.iiDll . r\I dezo tltri;r .:n{l tln i,roeten liachtcn om in d,: t;*co 1oi.lcn -Le lcolncn. I)r: I'i' I ,.i; i:tr iiie JO0' meter v.rol:' {; t:"i.\ !\'r)(.i1r l} l;:1.'n. (-) Íi.'rl'a 1,elc1 r :l j.lrl ri;.rr lrl !{- u.rrr urg.

iit,-,

11

i.;

t lr

ffir

.}..*t

e omglv-lng is pra.cht i,r" j.n Iior:herath. Wil. je v,rr,r'ilj.;l of inlral.enr rLtoL-t;l ,': con;ta.n"h;r ' :-r'1: d L-. fo:l,pen rennntf . 'i.x--it lf i-1t,i-r

,1

r,rn:

D

.lÈ::.!:ri

,/;;.rif

f1

lu':Sl_l 'Í*tt-

'

1

#

'

s.! ,t


rlír Il,',1/lrlinii rl;rL icrler lirl acLi+:f rrf lr.tr,t;ieÍ r,rrl r;rr,;l,rU:rL ;,rtrt .:ls I ll)trr.1ir:l'rij,in1 n;r,-r!..t, len vcrlr:ralL.j e í)r/gr Íil1l.t't qÍ' l..r.lr:vrrrris Van ei(rerr írr o\/Fr allpr)ei farrt-:tsieiin...is;'i-lrr rrr.rlrrr;rl Llir,rr rl;rrr rleeft lrij rre iiherrrt- r".a.t,t. rlr' "I st.lrí-el-l.e-lltropr:1" rloí)r .:.rír icíili)Ír(l vàn zi.in keuze irarr .ltrf lr. 'll;rk, rleze rrr;rat<1. Llan ha:rr :rr:lrl i illrerrtt. f]o 1lÍrof L daÍr verv,,lr.rri' Í!n irIst;rfetl.r:-l<rrunpel't rloor;r;rn h.v.Srrelle 1t.11 rtt?. ítÍtz. enz.,.

t','1. ,,,'lol íritrrl 'r:lrri l).\,.

i'

st.art.Fr is lYr;rtlr. liirnons en rleze rlnat_ vDrLelleÍr km. tt' lopen: ;t I

L,aarí,nr lri-j zrr rlek uas

lerr(Érst L,as lret- tÍe bedoel inrl om eÉn snc I ln 15 k-rn. t.r; lrtl:err orruer rje 52' í'fr r.rt-!l in ll[1iI 66 ]r] Avq. lÍraar éérst 14 el.i(len oJr vacantie,-1aan in tJe naLuur'si.ike omtlerrlrrq v;rn llt I Stru (tttO). Lekker trainr:n en v,óéI u;rnrleJeít ;rct. l)eL eez irl + 15 km, pcr rlar1. Na cle vacanL 1c z.ttl ik tJie eis van tte 15 knr. ueJ : i t[.r:n. lY.i.ln Jrers,rer;nrd ir; l:2rí]1rrr. []us vol eoede moe(l r)aijr [i[-5I ger;aern rrret. j[,y;rnrlrrag .'orrq Í"larcelrdeze vroeq lloe ik nrc vanclaaq voelderllou zei ik:'rllls hnven de 51r I looO Ílan qa ik naar L/insclroten de 1OO km. lopen.Uie 51r ! irad ik als zclfhescherminq gezeqrl ,elie tijcl kon ik imnrers ogr dérr bcen lotr;en. Itlaar onolr r.rat een p-r:clrrrlic daq u;rs tret ruinr 3ÍJoC.r:us (lairr !llrrrl mijn i. llusie en ook norl 'npt- rJc l'lonschatr-nraratlrorr irr rle benenrrJer(, dr: tijrl ...56'0{ltl rru {'opqt ik eraar} (lelnven en de 10{l kot.q321 loperr.UarrL nr ijrr motto is: I}IN A ZE(J'T MOFI'T Ó')K tI ZFf,;GEN van een ,rlat ÍroorL irrmers bi i tle rJisr:iplinr: sr)ort.man.í)rie r,reken lrarl i.k noÍl cle ti-irl orn me voor te t:err:iderrr voor die onmenscli ike klus van 1í)í'l krn.ÍJe cr;r'3Jre ueek llep ik lií3 krn. nreL een duurLraininq van 111 krr.ertri j in 3 rrrrr 10 min.[)e tureeríe ueek ueríJ 125 krl . mel- lrierin '1 o,33| 2O km.in snel t.ernpo,als extra v,:et1 inq nam ik [)rr:Lo-kost.De rlr;rtle ueek nam ik qas terurl n.l. rn:rar' 4íl km.tnet. hielin 2t.l knr.snel.De l:ratste turne .lreen lrarl ik rrol lert iqe rlsl... il. uas t;óén t1 r';tn tri.i t;ekunrnrr orrrlanl<s e>Lri: rroetlitr4;l'liin qct.rictrl trleeí- 62 kr1. llet uaq z.rver. (Jp 7 l)el)t,. verLrok jk rrnt nriin vrouu [. i ly rt;t;tr UIN:rt-llUTLÍ',1 mí-.t íJÈ t-rcin.lleL r,ras rle bedoel in(l r.li'r t t, i Iy rnii ontlerrre,l vr-,r?orqtle rreL rlrank .,,Ír (n,rÍ,-pír.Llrl kps116,n rlratis nar:lrLlr.l;ies lrir rerr dol<Ler.Lic lrtrurden llij rle N.S. ,,,r,rr r.e,. reripli;ke írriis pen Fiet.s.t-ven het startttummer aÍ-rr;rIeÍr...maar toen fri,1111sr71pn í,rc TqnuL,nn \/í)ír r)ns lreirlen rlelirriLief te Lrerkeír.\/ririr hcL:;laperr ,1aan r.\/Bn l,rriercrr in rle stromeÍrdír reqen en koollrydraatriih voedsel toL orr:; ,lí,r,í]Ír Írn Írf,r ?;r.íll'l r,rlr na;1 t. boÍr.( t:;rCl]tS sttnrlerr lre onr Íl'l.tlll rfllf op.liclrt r/r)órlrÍrl nnnrin -Í, 1 ..í,ír rrirnr krrptrcrr lzr:ffie.llotl even tle liet.r n;rkijkerrrevr:rr I'r,ni lnn I'oc lret r,recr r,,írsrqclul<kirl uai lreL riroorl ;rllet:rr lraL aristirl eíl 1 tioC. 'rrr '/la;r1 m;rl,arr 'o"r (,c orot,e sl;rÍ),r,rl kock iesrisost:tr-,rr':;erve klerl irrr.;rlruit (', .,rtra l'rrtrr:rr:lr.rent.ie:; inrlr'p;rll.l'.nt Cily in rerlenklr;rlirr,; r;irrqt:tr uÍr sírÍrteÍl r':riler, (.,ri'lr, ,rl-s1r1al:en nrir irr rt ill.,, rr;r;tr rlp 11,;tyl.rrlctt rJ;tÍ; í-r[r {J1i.Ot} uur.


Ruim honderrJ helden in de meest uiteenlopende soo,rten pluimaqe bereidden zich voorrieder in zrjn eiqen sttjlrde een biddend de arrder luid pratend. Itiiin planninq uas uitlopen als het kon trinnen de 10 uur.lYlaar als een concurent mii vroeq rrat ik van Dlan uasrzai ik nuchter: "Rond I uurr'.tlij uel dachten ze. De st-art ging vl.ot in een aparte sieer van de nacht en van de consentratie er schijnuerpers naderde op het achterlichtje van de ene of andere liets.Als uisten ue dat er al ueer 5 km.opzat.Dat ginq zo door tot het 20 km. punl. Inmiddels zat ik in aen groepje van 9 manruaarbij 3 Polen en 2 Duitsers. Bii 25 km. at ik lopend een tarue-koekje maar daar kreeg ik prompt zijsteken van.Bil 30 km. uas onze trjd 2 uur 15 min.Zonder dat ik het uilde liep ik van de groep ueg,een Duitser ging mee.Eij 35 km.ging ik alleen verder meL CiIy op de fiets achter me.Af en toe vroeg ik de situatie achLer mij aan haarrdan verzorqde ze mii net koffie oF bouillon die ze al vooruit fietsend voor mij had qehaald.De marathon tussentrjd ging in 3 uur 09 min.dil uas te snel vond ik,maar ik voelde me nog bijzonder fit;Dus doorgaan.Bij het 45 km. punt stuurrte ik Cily vooruitrdan kon ze zich uat opknappen en eten voordaL ue de lueeCe 50 km. inqingen vond ik.Daar kuam ueinig van uant ik liep voor haar op clat moment te harrJ.tJe 50 km. ging in 3 uur 43 min.0nder daverend applaus uerden ue rJe tueede ronde inqestuurd.Toen uerd het zeer serieus.Bij 52 km. haalde ik de zeer snel qestartte éérste vrouu in een Zuitserse.De 60 kn. qinq in 4 utrr 2B'24't nu noq 'l km. dan evenaarde ik tot dusver door mtj verst qelopen afstand n.l. de 61 km. van de Schipholloop,toen uas ik kei-kapot en nu noq redelijk Fit, nou ja mijn rechter-voet begon aI te protesteren. t'laar ik had toch al een soort overuinnings roes.De 70 km. ging in 5 uur 19'55" nou kan il< niet meer uitvallen dacht ik,al uerden nijn armen loodzuaar en perioden van koud hebben.Cily verkeerde in dezeIFr,e gevoelens met als extraat.fe zadelpijn.Inniddels uerd ik gepasseerd door een Pool maar zell passeerde ik tuee man van de kopgroep van het eerste uur.Eij ?5 km. 1ag ik trmaarrreen hall uur achter de koploí:rer de lJederlands-recordhouder op deze afstandl Henk Rronsuijk.l"laar toen kuram de kater omdat ik uakker uas geschud en beuust urerd uat hier gaande uas.Eoven de a3 jaar,ex-mijrruerker en ex-maagpatiËnt (.per.Lie),Ue passeerden een lenfare die ons toespeelderdaar uerd je echt ureek van,door miin gerinqe ueerstand moest ik zelfs een traan ueg pinken zo kanot en toch noq plaats voor een heerllk gevoel.lle 80 km. ginq in 6'10'60t miin horl.oqe moest ik aFdoen die leek uel een kilo zuaar.fen passerende boer deer-r mil onqeui lrl ongenoeqen met ziin uoorden:rtle noet héééé7e^aa 1 aan de andere kant zi;n mien .jonq".De 90 krr. glnrl in 7.05r55" normaal gesproken kon q6nakkeliik onCer de I Lrur komen,1431 de noq qeestelrjke bescherminq varr mijn lichaam lrerrr hielil n,,: rjaarvan.licr; evenLjes urachten totclat lret "gouden"bord

tr; r.,r I

,

.,l,ir CÍ,'/Írr ir.tl e,r;, rrlrl


*

t?

'!et uàs kn-h1rÍ, ie 1?.tla een [].-rir, t,ochte Í, !.aeilen ue het qevoe I oÍ ue verduaa Id uatenier Lras qeeír sterveliníl te ?ien.Cily rluidelijk,nakeÍt(l !at rusti!ler aan t€ doen consentreer(t€ ik ne heiemaal op de afuikkelinrl van írrjn passenruant de finish uas noo ver -te ver- voor onder de I uur ta kooen.Bi.j 99kn. namerr ue elkaars vermoeide handen en feliciteerden elkaarrue lradden h€t 5Al1LÍ'l overuonnen.0ngeveer 500 meter voor rle linistr uerd Cily naast het parcours Íleloodst het laek uel een echtscheiding op dat noment.Daar uas ueer het applaudiserencl outlliek met cie vol lof galmende uoorden van de speaker,zo qleed ik onder het verlossende linish-rloek door,en de t00 ko. uas vereeuuigd.l,ret een " loodzuare'l rreken om uerd ik naar rle massage-tafel r;ediregeerd uaar rle i'slaqer" met vJkkunciile kneoen nii ueer frens groheerde te mak€n.Als rente hàd ik tuee bluuue naqels onqelooen.6Avorrrls ti]dens de prij:,uitreiking deelde ik de vreugde nret Cily over rie qeuonnen treker van 35 cm.;rIs prijs voor rJe 5de veteraan.Totaal uas ik 1'l .le van Qa f irrishers in 8urrr04' ;0",Al uas ik kreupe.l flraar ik uas trots als ee', nauu. Ir,.i t'.rÍ:e rlar,en rust I ieo ik i, lueer 65 im. die ueekrmet lret ooq qeri.chl op ÍJe komerrde 9chigrholloon ,ran fi1 t? uilometer.Ben ik nu versltaf d????? p7e're5t.af ette-knuopel,,

geef ik over aa1; Irea v,/d Lin(len...

iiesto llathieu simone en cily, rie redactie van srB{}ubblad vlrdt het initlaiiof van deze U§TÀFEÍf,IF-i,SIUPPEL uitstekonal. Voor de vol6ende d.oorr.vers yll-Ien wij nGf, opmerken, dat lret niet ledereen ge6ven La on iots te oohrljven. IÀ1t íilt echtcr i-cen probleen voor U zlJn ! I I l.la&k darr w;rt. aantelenj-ngen, :ó t.orlÀctie zal hct vcrllÀ;rl d^n,srdq1 voor U uitwerkon etr alvorens !)ei goDl:r;r !,51 r{o.dt, aaÍ. !, }rct ze I f nog even ;."-t";* -


lngezonden

BLACK OUT

zien wii f|lackie trouve trairtinPismakker van ' Jo Eyck en de hele Trimc1ub. tralKilometer na kilometer, lllack was ning na traininB' erbij. Vooral bij de marathon{ïroep sas hii een Seliefde gast' niet Vergeet L aJ.§tublieft dírt lJlacl(j es tertpo-41evoe1 en steady state d.e 1rimc1lrb eerl enorne rlur* ornhoog heeft Éïegeven, ook bii ziln soortgenoten Vooral is B1ack zeer geli-eft. bii de vrouveliJke weet hij prima. te scoren. Na echter m+er tlan moeten op8:even' ti€n jaar trouwe dionst heeft Black de marathontraining Door i;}r, ouderdom willen helaas ziin heupen niet meer zo meewerken' 'Ioch een moment om even bij stil te staan, niet om treurig te worden dag' Black Íant ongotw(ife1d Senlet hi! reecls van een rustige oude bedankt ! ]k hoop clat Je nog lang achter de konunen aan mag iagen' Op de foto

Bob 3o1k.

vooR

Met spoed vragen wij

)r( !chl.r

enkere mettewerkèrE orn onÉ orulbtaiL, Da workzaanhsilen bestaan

tlj I.roit Stratlng ror o45-7z5oj, -

opgcvon

io verzorgen.

ultr 1) beoordelen oopy 2) makcn lay-out ]) ooplercn sn voulron 41 alatrltuërta


Van de wedstrijdcommissie

bet yorr{t ttJÀ àat or oenr yat noer golopon vordt, il: hob nog HèL rrat tijd over oÍn in tc 3olrijven.,,,',tr líilleo. on donk er aim, wolstrijdatletorr op inicirrijvirv;nfomrulro" J*, voorzion ran olubrem, rrcC.stri jrlliccutic rlr:rrer., JÉr mod.ischo kolrlng, naar voorÉl do lngealoton botBl"kÈartxtrnil Eon van d-e boglultm ven d.e §Àu 16, itat officlEle weristrlJilon ln het buitenrÀnd voor verenlg{ngorodan ulterultenè vla het Bo}IDSftrRo var ae IQ{AU te lJtrecht no6o vorden ungamald.. Dat botekont dat U tlldtg noet opgevon vls h6t xeiletrlldoecretÀllMt.nÍtrír'

L

I

fr

voor S.T.B trt, d6 CROS§IóOP te td op Zaterdag 5 JanErl l9B5 fiiet alleen vord.lcndc onrc olub not Íf iteelneNers de EiE-bokal voor de Srootst deelncnende vorcnlglng, ook do fel bogeerdo XAsilSCHITS_bokal 8in6 oee de grona over. Do DJKers uit Kohlscheidt geloofden hot oerst nog nLct, maar na tolltng van de ainuton en gacond.n ven JAN Ho\rENr TIIEo sNr',(Ers on HrÍ v.d.. LrND'1, bleek dat uij nog ruln 7o seconden over íadtlen op onz6 Duitse concurenten. ai5 dc Danes_*oD xargrot xleuter' uit 0berbruch ln 1B min en o2 seo. 'uor d€ze 4rb eneeuycross Ànnelles var DlJk voor de txeelc plaata net op haBr hielen ( anporrorgde seconien) Trea v.ri.ilndsn. Annelles xofU rera lenElot'!c 'l e van nogen 2 àeelnenende Daneg. uit§lasenrlJ8i ( d" t j;";;:i;àelingsklasse) laar echter fe-!ui.tse , eerste plaals6n zicn voornet dszo 9 Ioopstèrs. Dan dc Hercn, die waren er ook, en hoe !ll Xot ce 12 graden ond.cr nuL, raren yo Alk ingepalÍ aan de start, behalvs onze,snelle t'red Piorik, die deed het ln ztjn korte broek. Na een ronde \ 4ro knJ vaa hij zo ernetig onderkoold, dat hij de strijd vo,rrtijdig noeot SUXSES

staken.

@

Kleutere Jl nln cn 17 6ec. l( :_t.":. )., JBn Novcn 12 16 ,' 6) rheo sni.kers il " 1l ,, lt{ JO k}asse

ffÏIïllCltnaon X l) klaasc

lJ min

en

20

sec

Hoofdklasso t/n 2) jalr.

totaal !

e

i"i""i o "

( tota8l 11 e

)

Raemaekers lJ n1n en 20 aec. ( totaat 22 e )l Àndré |"fl" Rounon ) ,, 4J l? ,, tl

ö, Iiamte fàsmane 7) Hin Starnane

19 19 "

16 Zz

l&10 Klasse

3) llath

l{ min en 18 eec. ( totaat 16 e 44 " ,6

)

2) Sjef Ridrierbeka Ji min en i8 soc. ( totaal 2.t e B) Jan v.Hees ol 41 ,,

)

slmone

1O) Hans ypna H

45 klasso

i1 50 klaese

.') ;o

:,ycr<

J9 rcin en 55 6oc.

( ca tJO i)ersonen a:Ln tie start ,I r r

..j tat 2Sqó9

)


\LrHt

ti!.J dachten er goed aaa to doen, ook do w€dstriJd_ kalender van ile suporstars " de frlatlon+ttoten,, te publiceren.

( f,»' ltl \

tu\

I.à.-

r

LW

S betekontt

O

il

Zwembad.

r open Etor.

1985 Ë.1

'12

l{aren

l/t

Zvijndrecht Laren li.;o.r i.eiJe Beanel Nv Lekkerland Lelyo tad Dordrecht Stedebroec

I t I 1/,

s

info! O5O-lh8?1,

June

01 09 i5 16 15 22 2) )O July 06 6/7 28

Nieuvkoop

I

o

o1?26-1211*t

IJrond

a

o

o25JO-16i9t'

Terheyden

I

o

o1621-21t2\

Au Eus

t

1? 25 26

Almere

o?8-1269t!1)

05?)o_i690 ?15ttF-.iCit o88 1 1-)oco

o

+

0

or8!8- rs6977

+

o

*

0

ol2oc- 76r. 18 o?8' 17r6L?

I

o

o229r_roo)

Holland Trlatlon t/k n/X I n/x

Ot 192-161?\

lorl

o20'9lt\ti6

Bussloo Rosmal.en

Septenber O1 A6stelveen

s

s

or?4o-19199

n/k

07 or )l Au8ust 29

Haaperland

I

Dordrecht

+

o113L-6À:?8

Dordrechtr post'ocx 66!

an J

uly

1/z

t

Triathlon

Germany

1/j

Tris t hlon

Almere (Holland)

i

'"r;Atnlon

lugll_sl

17 .Se;,te-ri3i

01

112


Zondag 12Mei lg8g 6e

I

nt

.

ideloop in

He

Organisatie, S.T.B. 9.30 9.45

JJJSgH!'lL

10.00

ryItPr,AN

uur uur uur

.S cha es bero (Hol land) "

2000 m. Jongens Eot l4 2000 m. !Íeisjes ÈoÈ l4 3000 m. Dames crimloop ( I 6.093,

§!4!r_ I

1.30

uur

5m)

jaar jaar

H00FDPR0GRÀ,[,ÍA

8000 m. Crossloop

I{ot hiernaast

ctÀ

/ \.) , ,\-ri.;íJls -. / v2'1, utt/ /'J _/tr\1 ía ,, il

,.,{,-:ai1

,

r,

,rW§ru§{ ..-# 'b6p

l']c.a.r

--.=:'-- --:=-= ! de IIeid.eloop

afgebeeld.e motief. ls {o herinnering voor rLe 6 e lÍolàoloop. Het ontwerp io ROELOI'HÀRRINK. Bij woont in Sipr fnakon en is 67 7aar. Roelof is d., vador van ons olublid. Hiets Stra hleer qver Hiets in ons volgend. s b1ad": i i i.r in gesprok mot


::)

\ f t 5u

ZoaLs roealÉ ln ons vorige olubblad wa§ vermeld1 namen èe watermannen bezlt van de xofi&lttlek. ÍeLaae zlJn d.aar enkeLe clubvriend-en ontSltpt aan hot alziende oog van de StB-astrol-oog. claessen met 1n zijn vaarwater Jeany sormany 12-2

op 1O-e fheo Bij d-e w&t !1rp.r6 glotp is HeLns Esser nog aan het rondtr*n-pe16n: op 18-21 en onze Eoins &oet het nog perfect, bravo !!

Bij zonnoschijn Ls van onze vissen bekend dat zij niet zo goed bijten. Dus alo je een STB visje echt goed in actie wilt zien moet men wachten tot d.at het regent, of: heel vroeg in cle ochtend erbij zijn. rlqsen 21-2r 2O-3 BiJ d"e vrouwtjes-vissen rwamt aan kop Agnee v.dl.Boogaayt 22-2 met in haar directe omgeving Tirly Starmans 26-2. ï)an volgt ons joni;ste visje op 1-J met d-e mooie naam Jud-ith Verstraten, een eoht Goudvisje. Een vlsJe d.at wij maar aoLd.en zien Le op 3-3 Tiny lileuffolso In tegenstelling tot een zeer rappe vis die bijna wekeliJks àe krant haalt ls Trea v.dl.Lind.on 1T-3. Voor 1pB! voorspellen rle sterrenzelf* maratontrJdten ond.er àe 3 uur. Ian de mannotjos vissen. Ik ken er dlie vakar f,oed. nat zwommen op het droger Toepassalljk voor lÍieL Vonken op 1-3 maar ook voor Frod. Strating op 27-2. BtJ tto Sank dte met ons meetLenlcty wordt ook rvel eens iets ultgevist rloor SJef Coopmans Z8-2. KÍjken wÍJ naar tle sohte oceaamrLesen àie het op langere afstand. uitstekencl doen, d-an worèt àeze school op 12L3 aangevoerd door he.L koppel And.ré Vogely en Al.bert Baar. Maar d.anr sen snelle vis d,utlct op uit cte BRooKS-r.rateren en d.at is op 1!-] llax v.l{orsch. Binnen ele srB wat€ren heten wLj ook nög een nieuwe vLs welkom tlat J-s Jo Hendrí.ks op 15-3. t{ij wensen hem dr.ezelfde prestatie en tljd"en als zljn tweeLingsvig IIa,x,

Rammen wsl eens doord.rammcn is niet onbekend.. Je verwacht clan d.e STB-voorzitter in ileze groep temg te vind-en. Maar hier

Dat

21-3 t2A-4

gaat

astrologie toeh d,e fout in. Wat voorspelt is in &eze period.e, d.at ls: d-at een ram erg gesteld, is àm meerdero schaapjes om zich heen te hebben. Kijken d"o

wel_goed.


wij dan naar

cle verjaarskarend.er d,an ontd"ekken wij Ànita d'e Lango' vroeger sporadisch trimster biJ sr3, nu fanati supportster on roisgenote.( 9-4) Bij het hel-e leger van Rammen loopt Theo sniekers aan ko op 23-3 met op 3 d.agen afstanrl Hub Neeliso Zelfs ln hot Belg:isohe legtoen van d.e st3 komt de ram vooro Een aI1er beste zu1Io is Loon FeLs Z7-3. Dat d.e RAM ook geinlg is en van oen grap houd.t wordt op cle eerste Àprild"ag verduieLelijlct d.oor Rob Bo1k, hoewel h ook aL eens sen paand-je eerder jarig pleeg:b te zijn. rn Automaterialen-bussiness ramt Frans Hevissen or duohtig

op 1os. Vooral op 6-4.is hij in zijn nopjee. Het }egert van RÀMmen eintLigt bij een jonga bok, zijn naam Rob page 17-4. Seste jarLgon, hetzij waterïan, vissen of ram. U allen maar ook àiegenen oneler onze geled.eren yelke in d.ezo rubriek ontbreken, wenson wij een prottigo verJaard"ag toe, Weet U w1|-(ootc) een leuk verjaard.agskad-o is voor ite jarige STB"'"? Een olubteneue of een f-shirt.l

WIST U DAT...

onàerstaanè sporbmerk onze 6

e

INTffi.}{ATIONAIE I{EIDELO0P op ZO$DAC 12 liEI 1985 ond.ersteund. . . , . . on d.at àit vooral merkbaar word.t in d-e prijzenpot van d-e rr |l 'l TOI}r§OIA rr r tlr........o

wist

U rlat wij op onzo beurt eens een goed. woord.je zullen cloen blJ d.eze firma voor onzo ved.et UÀXo. o.

fftr{ttrtrff


th B1

Koninklilke

)ridjl ){,railu

Iiícllrt(-tJarslÍnr| 67 -l5{,1 AI Llrecht ï. 1. .rrqen,e0r 1030r J I 95 a6

ederla nd se Atletiek Unie

N

\!r(J:,liltLj5t,o,l {030, 32 B0 00 til|r d0784 KNAU NL

öoger,ctrt 2B Íner 1!01 BeSCher nrvíOuwe H.t!4. Koornqrn Beallr

Aangeslote4

biJ

NO.C,fl.S.F.enlAAF

Ír()1irt[,5 I 4444 3508 SM trl(-.cht Í']()5lqr() 5íi/90 tsnrik A U tJ Í..k nr i§ 5ó ít 7 I 3 (;no van .,c t)ank 1 4 L)

Besiuur Sport- cn Trlmclub Srunacummerhelde, de heer A.R.BoIk, eecr.

Eikehof l2t 6381 UK IIBACII over ïOmíS ReteÍentie: HLD/V

er. 354 Utrechr. -lO

BclreÍ1.

Januarl 1!B)

Geacht beetuur,

Ilet doot ons g€noegeD U te kumen beri-ohton dat llr verenlglng n.l.v. í Januarl 1lBJ onder veronlgl.ngsnmmer Jl{ ataet Lngeeohreven a1s K.N.A.U. vereniging.

t{lJ hcten

U

vm harte welkom en },enaen U en Ur verenlglng vcel

aucoea toe.

Uw toelating 6n UH l'orsnlglngagogBvens pubL!.oeren ln Atletleknerold nr. 2 van 2! Januarl lp8!. BlJgaand zenden ulJ U een uitgobrelil lnformatle/formu1le?6np&kkot. Bi.J dit pa.kket ireft U ean forTulieren nleuï€ led.cn, eovoloppeu en ilo handleidlng .roor het lnvullen van de formulleran nteuwe ledon. Hij verroeken U, indlen mogeliJk, de lngerrultle formull-eren nloure leilen v66t: 1J Jenuarl 1!B! aan ons in te zenilen, opdat vlJ l}* loden aog Ln de naanil

HiJ zullen

JBnuBrl 1985 hmnen vorwerken. !2 )-erien dle U met Uv brlef van 6 december 1984 &Àn ons heàít opgegeven ziJn door ons vsrworlit on bohoeven door U nl-et opnl,ourr te vorrleu opgrgovon.

De

Idoohten or UrorzlJds nog rrrgg€n

net

Vertrouwonde U g:aoe

zljnl xllt

U dan

telefonlsoh oontaot

opnemen

ond.ergotekendo.

vm dienst te ziJn gevíoest, tekonen wlJp met wrlendelljke

tèn,

hoogachtend.,

JIG

NEDERLANDSE ÀTLETIEK TJNIE,

H.L.Damen, adm. bl jlagen


S.T.B. SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE Landgraaf 1984-85

Bcste SporLvrj-enden, j stellen ons aan U voor als een sportveren.iging, waar het nr:gr:lijk is dat beginners en gevorderde lopers, samen kunnen spor:ten met de geroutineerde wedstrijdlopers. wij cloen niet aan de konventionefe atletiek op de baan' onze s1rórLactiviteiten is wat men in de volksmond noemt: De duur.l-oopsporter. Voor de Neàerlandse Sportbond KNAU heet dat: wegatletiek. t{j-

Bij onze groep is de doelste]ling dat het meedoen belangrijker moet zijn dan óe prestatie. Vermoedelj,jk is dit ook de sportbeoefening clie U wilt verkiezen. rs clat zo, dan bent U welkom binnen onze groep. Deskundige sportbegeleiders staan tot Uw beschikking' ónze enige eis is, dat U zeLÍ zorg draagt voor een medische keuring vooraf. Ons trainingsgebied ligt 1n de gehele Oostelijke Mijnstreek, met alscentrum het praèhtige natuurgebied van de Brunssummerheide met de Schinvel-dse bossen. Onze cfutraininqen

ziin a1s volgt:

-

Zondagmorgen:

0815 uur

-

Maandagavond: Maandagavond:

f8.30 uur 2I.30 uur

-

Dinsdagavond:

-

l.,,toensdagavond:

IB

.30 uur

18.30 uur

trimmen,/joggen i.d, merheide.

Brunssum-

maratontraining (febr- t,/n okt Zaaltraining fitness/skigymnastiek langlaufgroeP. (alleen van eind okt. tot beqin maart ) . Baantraining Brunssum aPriI t/m septeml:er). Duurlooptraining 5/4 uur Bruns sum/Schae sberg

Maratontraining (febr. t/m oct. ) . Rolsk.itraining tsrunssum l-4.30 uur - Zaterdagmiddag: Baantraining Brunssum 15.30 uur - Zaterdagmiddag: (eind okt. tot mrt. ). t^lj-It U meer weten over onze verenigj-ng, be] dan of schri jf naar onze secretaris Rob BoIk of bij Jo Eyck te1.nr045 - 3t 12 36 (voorzitter). -

Vrrjdagavond:

18.30 uur

Met sportieve groeten: bestuur en Ieden van Sport-en Trimcfub Brunssummerheide

t--


GCEUEN§ ruTO.OMENOGET Nuth (bij Makro)

Tel.045-244242

eutobodriií

Veldhoven, O.L. Vrouwendijk 12 Tel. 040-531900 Vianen, Eendrachtsweg 1

Íel.

094:73-76474

LrlrtÍlc. frb.fffiut db Erfe. rbrrlrh. Drl- rr

Scfiaesberg, AÍnpàrestÍaat 18 t.o. draí- en Íenbaan.

rd.045i314646

Rult gebroken, bel dan 045'311413 Na 18.00 uur O4!i-313222

Vraag vrlblfivend offerte aan. Gratls deshundlg advles.

Vor

al/c cooftcn

glu

lc dn

M ungwwn adra

'GLA*fi*LOOO , GLA$III.KOPER

. GUASAEPARATIE]S

P irl

v^i, O'7

S:frulprpklln I 0, *hacabalrg Pdv*dÍ?t: Jorls Jongenstrut 2

r,1,o,,,,,,,u,

STB clubblad 1985 nr 2  
Advertisement