Page 1

SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE


CLUBBLAD SPORT. EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE

opge:-iciri it 1)6'l s-batu-tai :' a.lS velel1iging gez'egistreerd- J§ov.B{ aangesloten bi j d-e spori;boncl IGriilU 1-1-1985 Bestu u rssa menstel I i ng

Jo §y-ck Ifu i j gersi-rerglaair l1

i;e1.0zi)-111236

voorzit-ter' Sci:aesber.3-

6371

secretaris

Roir 3o1!:

Eil.-eircf j2. il-r:ach over ilorns ,6381 'bel.045-324284

ariaat

i.il{

tle:r'i; ilollersh-eir,t K.l-uisst::aa.'; 49 " al,.?,)

*e7.Clrr).92-2925

penning;,ne""t er rel--.:.rr G'iro

Fred- Siraiing ilapel-ue;i 3C 6415 n-Ií lieerlen

testuir-:'slic1

I

o

eiri:ac]-e

bes-Luirsliö

WiIlern v. il..!,inc'l-eL 'Ltr it.Ky.upers'tz'aa-L 40 64 1.4'XS

Srrrrs

sr.:,rrr

-1e1.045-250369

ffiffffi§i§§K§ KLEUB: BLAUWWIï MATEN:6T/M 12 + 13 GEWCHT lN MAAT 9: 275 GRAM VEBKOOPPBIJS: | 126.fi

Wed-s'rr

i

jd"s

e

c:'etariaa*


3

ffiffimffiffiffiË8ffiffi Ven

het SfB besl;uur,

De verenigingssi;atuten, welke naar voorbeel-d. van d"e sportbond. zijn opgesteld., zí jn op 2j november 1l8zf d.oor de notaris verled.en. Op d.iezelfd.e d.ag werd_ d.e vereniging ingesohreven bij de Kamer van Koophandel in IleerLeno De sportbond. KI'IÀU heeft aI gereageerd" d.at d.e statuten voldoon aa.n d.e eÍsen. 0p 18 d.ecember'8{ uordt d.e Sl'B officieel- gepï!,bliceerd_ in d.e A.l,í ( athletiel< werelC). .rolgens bepalingen van KliAu-regLementen mag d.an geci-ur.enci.e 2 maand.en bezwaar worden aangetekenà. De officiële aansluitingsd.ata voor onze 1ed-en is echter op 1 janr-rari 1985.

De led-enli

drie

jst r:an de ;j.T.ll telt nu jz personell, r.raar.on.fer zích !2 personen aaitïe-

d.amesleden. Hiervan hebhen

mold- met

wed"strijrLlicentie.

voor 1l8l is als voLgt vastgesteld: Iidmaatsohaps-contribuiie per gezln Fl 50rIt rr rl !t ind-ivid.ueel- í,1 l0rKos"ben vair starLlicentie pcr peuscon .u,l 25,Deernemers aan d.e zaa]-t::ainínglrolskietraining betalen : Voor een gezin: Fl 60r= Ind.ivid"uee1 s F1 llrne sporters wellce alleen maar in d.e lrintermaancren aan d-e zaaLtraining meed.oen, worden als begunstiger van d-e §.T.8. beschouwd.. zíj zíjn in d"e zín vaí het verenigingsrecht dus geen rechtspersoíIërlr De bijd.rage

Het verzoek van onze penningmeester is, Uw bijd"rage voldoen in 6ën keer, bij voorkeur in aó eerstà helft tevan januari 1985, De licentie botaalt U bij ontvangst. rn januari uorden weer nieuwe sf3-crubtenue's besteld" met gevJ-okt emhLeem. S.V.p opgeven met gewenste maat bij Jo Efck. U weet het nog wel, d.e verenigingskleur is: Short d.onker blauw en Shirt licht blauwr met ombleem. Stuur srvrp co +.§'bYu:r.P.v.p copy voor ons 2 maand.elijks bulletin aan het I

redactie ad-res: i(rijgersbergln 31 . 6371 cÀ schaesberg. nieuws is beLangrijk, ook d"at van U. 0o1c actÍe_foto,

All"

zi {n

r.rc'lir-om.


u

In

1985 op 14 september

% Marathon Landgraaf en Trimlopen l9B4 succesvol

0p c:.e fotot ï'red- iaessing en i|'on Starmairs in ac'uie,

Op 15 september waren niet minder dan 250 deelnemers bij Sportcomplex Strijthagen bijeengekomen om de sportieve striid aan te binden tegen de tijd op 5 en l0 km of op de % marathon (21,1 km).

Ondanks het rvat gure wccr was dt: deelname buitcn verwachting groot.

(Jndanks Ondanks het het rvat gure wccr was dr: deelname buitcn verwa<:htinq groot. \/ooral de na-inschnjvinÍr mocht zi,:lr verheugen op ecn groot :rant:rl <lt:clncmers. Dat leverde rvat aclrninistratiev<: probleempjes op, <1ie dankzij c-rptirnalt: inzet snel vcrholpen rvcrrlcn. Veel loÍ. verdiencn :rlle rrrcrlcw,r:rkers van dc Stichting'l'rimr:lulr IJrunssum-

, Scoutins Pius XII en Z.P.C. Nimo. Zonder rlt: rneden'ermerheide

king (op vcle slcutelpositiers) ."'an lerlcn van deze verenigingcn was de loop niet eeworden wat hij nu wclci! I)e samenwerking tussen de diverse verenigingen - van heel vcrschillend karakter - was prima.


5

KI{ISl'1RAÀG

!{elke sport wordt hier uitgebeeld? (oplossing sturea aan activiteÍtencommissie S.T.B.)

TRIAÏHLÍlil IÍet moet niet perse, een hele zijn. i,'iet genoegen d-enk ik -berug, àan cl-e prachtige prestatie,s van onze ALmere-tria-bh1on_vedetten. Toch beviel mij d_e halve van Land-en eveneens goecl. t%.c.r neï meeste ,genoegen heleefd.e ik aan de 1/4 en"1/B triath-

Lon

in

d.e Land-Jraa.f .

van d.e slech-be or,..pnisatie bij zr.,rernmen en fietsen. zoiets mag niet. Iíet entÀousiasme van onze d.eerneiners Í'zrs er echter niet mind-èf or,o Een pLuim voor d.e d.eelnemend.e STB-rllmest j,ïary prevoo, Helma Staz,mans en lionique Jammer

Vonken.


INF€*

S,T. B.

Blessures ledere hardroper voelt wer eens een pljntje oÍ wat stijfheid. Helaas hebben de meeste lopers wer eens bressures gekiegen die de tiaining onJeÀraken. klachten bevinden zich voorar in dó oenén en ontstaan màestar geteioerilt.oe Ze worden veroorzaakt door een overbelasting van de spieren en hun pezen. Deze symptomen ziet men voorar wanneer helichaam te.*r", *oiàt o"trrt door b.v. een toeneming van de training, het lopen op een slecht schokabsorberend oppervlak en slechischoeisel. De klachten bestaan in eerste instantie uit pijn en stijfheid, die na korte rust weer verdwijnen. wanneer u hierop geen acÉt slaat Éunnen oe oressur", langdurig (chronisch) worden. Zij zijn dan een bron van ongó*àkÉí teleurstelling. De meeste bressures iomen voor rond o" rnË, ó"roigd door de achillespees, scheen en enkel. We zullen een aantal blessures in kort bestek bespreken. Ach illespeesontslekín g

van de kuitspieren P,l,?:l]l=f11i:.9-1p"".r ner ranoen op de voet en het aanspannen

en zit vast aan het hietbeen. Bij van de kuitspieren wordt de achillespees berast. voora.r bij haàropen op een hardé onoertiórà ,"t verkorte kuitspieren wglgr qe pees stbrk aangesproken. ail "n eàn ovèÀetasilng vg1. de achillespees ontstaat verdikking ,an eï piln in oe pé"r tr"à"htendstijf heid). t,,_9:,!:I_"11?lin.g van deze bekende aandoening staat voorop:

- r rarnrngsbelasting verminderen. - RekkingsoeÍeningen, vooral bij verkorte kuitspieren. - Y"."r lopen op een zachte ondergrond dan op de weg. - Hakverhoging onder de hier van-het aangedane beén (stuk schuimprastic rubber). - Loopschoenen met een groter schokabsorberend vermogen. - Dageliiks enkere maren ijs op de gekwetste achiilespees (20-25 minuten). Shin splints oÍ sprlngschenen De scheenbeenspieren, zower vóór het scheenbeen ars aan de binnenzijde raken veelvuldig overbelast. Men ziet deze blessures vooral bij aÍwijkingen ín de voetvorm en -houding. Enige tijd na het begin van de trainihg vóËit u pi;n en stijf heid langs het scheenbeen ontstaan. De pezen en spieren raken hardnekkig geïrriteerd. u zurt de training dan moeten verminderen. Het is belangrijk door een deskundige naar de voeten te laten kijken ten eindeaÍwijkingen op te sporen. steunzoren en roopschoenen mlt meàr steun voor de voeterr kunnen g..led helpen bij de genezing.

of


KnleschllÍklachten Pijn rond oÍ onder de knieschijf is een veel gehoorde klacht bij lange aÍstandlopers. De pijn is stekend van karakter en treedt vooraÍop o-ij rret lopen op de weg, bij heuveltraining en interval-training. De aandoeóing wordt veroorzaakt door overbelasting van het strekgeàeelte van de knie en gaat bijna nooit gepaard met vochtvorming in de knie. De loper heeÍt vaak een vorm- oÍ bewegingsaÍwijking van de knieschijÍ en hij oÍ zij voelt de knie bij het buigen kraken. Bij traplopen, Íietsen en autorijden wordt meestal ook pijn en kraken van de knie aangegeven. Als behandeling heeft een versterking van de bovenbeenspieren door speciale krachttraining en het verminderen van de pijn veroorzakende aktiviteiten in het dagelijks leven een gunstig eÍfect.'Beter schokabsorberende loopschoenen kunnen ook een steentje bijdragen bij de genezing van deze hinderlijke klachten. Frlctiesyndroom Aan de buitenzijde van de knie loopt een peesblad, dat bij zware training of bij een snelle verhoging van het aantal trainingskilometeis pijn en stijfhéid kan veroorzaken. De pees schuurt rangs het bót aan de buiieÀzijde vàn de knie en irriteert een slijmbeurs. De hardloper krijgt tijdens de tràining snel toenemende pijn aan de knie en moet met de traininó stoppen. ln heï dagelijks leven heeÍt men verder weinig klachten, Ooin Oij de volgende training ontstaat de pijn weer en vaaX Oii een korte aÍstanó. Wanneer de oorzaak van de kniepijn is opgespoord kan een aangepaste training en Íysiotherapie met ijsbehandeling en ontspannen mas--sage van de verkrampte pees genezing brengen. Naderhand moet de trainingsiÀtensiteit heel voorzichtig verhoogd worden. Uitstekend hierbij zijn ook dà rekkings-

oeÍeningen.

Vermoeidheidsbreuken op sommige plaatsen in het lichaam kunnen bij lopers door overbelasting van het bot vermoeidheidsbreuken ontstaan. Deze aandoening is vergelijkbaar met metaalmoeheid en is met röntgenÍoto,s te zièn als haarscheurtjes in het bot. Vooral het kuitbeen, de middenvoetsbeentjes en het scheenbeen kunnen door intensieve looptraining overbelast raken. Men voelt een pijn in het bot, die ook in rust aanhoudt. Hét pijniljr lichaamsdeel zwelt nauwelijks. Met enkele weken rust geneest het breukie voorspoedig en kan men de training weer opbouwen. Enkelverstulking Door onefÍenheden in de bodem kan men de enkel verstuiken. De verstuiking ontstaat plotseling en veroorzaakt meestal een Íorse pijn, bijna altijd rond de buitenenkel. De enkelbanden kunnen gerekt oÍ gescheurd zijn en het verdient dan ook sterke aanbeveling de enkel te laten bekijken door een deskundige. lndien de enkel na het ongeval dikker dreigt te worden, moet u niet doorlopen doch een halÍ uur aÍkoelen met ijs oÍ koud stromend water. Wanneer het tijdens de training gebeurt meteen in een sloot oÍ onder de koude kraan. Een drukverband en hoogleggen van het been kan een ontstane zwelling beperken. Door enkele dagen te Íietsen oÍ zwemmen na de verstuiking kàn men het conditieverlies beperkt houden. De enkel wordt dan namelijk nauwelijks belast en de doorbloeding van het enkelgewrlcht verbeterd.


WIST U DAT

,. "il e ,.o:crla:rci.se belastinĂŻltetaler de ,leklschie-ber ..'4.,r '[rei.Ce uitstapners. ]Jan],: je weI CRI,1, onze centen ,.iccll o():r.S,.;oe,L ltel:"Lel:lr. 'i ',,,.1('or- ,)rr. .lorscot\ zar. clit 3ehost heb]renreil I'i;ar-i:.,.e1_rr. vr&...;ei1 r Leve ,J-e oprechte amater:r,

is zijn

rĂ­a,t"r


3

rrtï

LOOP + THMKÀIENDER

.a

--,

1..'^

30-12',?,4

3,1_12'84 a 4 .óe O- I 415

. ..^: o-r ö)

-

--+

6_1,85 |

é_t 0)

1g_1.85 2O-1.85

2O-1'85 2O-1.85

=i

-

ön Lt-t 4 .ao)

2-2'85

,

erstcros3 10 lst r. IC.;

I,:apell.erbosloop

§ }:n en 1! lm 1/.2 ),'.aratron

Egmond-

1/2 .-ataion el 10 lsn Car:relcross !

ieirsenbrg.

Schaesi:erg orgrj.[.3. 3lín et 617 km 'r{e3,:erg zee

?eek.

icn

neurnecross 2O lsn en 1O km en

a

lieythuizen

)

Deurne kn

Ijzerenman bosloop 11 km 10 kr.r ',Ii jverlorp 11 km en 5ó k-rn trimloop 25 lon en t0 lcn I,iid.wint eri,iaral,on \2 rZ

tun

ilasselt .tolcijk (

iLÀC c1e De;

l.'Ieer*

Eersel Geleen tr{egberg AoeLd,oorn

ltrenray. 3-t ó) illaktrat ercros: *o-o-o-o-o-o-o-o-c-c-o-o-o-c-o-o-o-o-c-o-o-o_c_o_o_ )_o_3_o_o_o_o_o_o_ Grcrzicht van ei-rllele ],iaratonlopen Ln 1985 11 aoril

20 april --r 28 - r) 12 april iíei \ 1! mei _1l juni ?2 juni o Ju-11 - 11 - 1{ aug. sept. 2! sept. - 12 oc*. - 26 ocl.

iiaassLuis Aot t eraclam

'Jtrecht

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-,-'-o-3-c -3-3 -o-3 -o -- \-,o-r-.-t-3-o..-'/

van i.T.I)

-f,

-1-1-a-o-

rtroor onze lanillaufers is irog belangrijk te ïeten da+ de 25 hn Ski Race tn R0CiIB.{TII pJ-aats vindt op Zond-ag 20 januari '8,) met a1s uitlocp d-ata. Zond.ag 10 f ebruari '85 De inschrijving rnoet voor l1 (iecemller plaats vind-en. ,eelnarle 1:osten zijn B.fr 350 pp. -o-o-o*o-o-o- ge.tn nalnschri.jvir€en -o-o-o-o-o-o-o-

Ieelne;:rers a.:n i*eds-brijden l:rnnen rti-t opgeven bij :.Is1 wedstlijdsecretaria;rt: i:i rr.C.. Linclen sen. Dr A Kuy,rerstrrat z!0 te lrunssum Postcode 64M XS. re7 045-250169


lo

SCHAESBER6 2 n zoNDAq

JU dec.

kgp"lterbostoop ROONÀtr[À

lleisJis en 8O0

Jongena Basig-onclenÍ.

neter. ata:rtt

.10.1!

uur

Ír{n1oop a1le catagorlën 3000 mete". Etartt 't0.30 uur O Crossloop aLls catagorÍËIl 670O

netc:r. star,61 16.45 o*

&aluclilca vaaaf O!r30 uur aabiJ d6 s.tart, S0EILDERBEIDRfJF

fedc:re ilceIne nel afstaad. on t{Jt!,

SJ6f van Ooyca. Streepr!!1ein

lelJgt

ic

tasilaoholcn

Sohacg=

_bergo

naame

GRAEIS.

f'

t r5O pp cn volmssenen F 2"!0 pp maxl.nale btJd.ragc voon eCa e€ztn F 4r)

Jeugllgea

.

í0

eca CERIIIE'IKÀAI! met ziJn

DeelaenekoEtea_r kindc:rcn van

(

0LASIÍANDE, ea

tt e s ror t vri eitcleir,

iiet initiatief tc{erlomen

voor cleze trimloop op eind-e 19g4 is d-oor enkele led-en en begunstigers van de s,rB.

')e rcr:e.:r isl n::,.1-e l1u ilo.g lrijna 1e1e clubl:as een iteetje -Lc gcven. U ,,r.et dat onze voreniqingsbÍjcira.ge t"-aijenocí;' ,.;eh.eeI_ n.aar c1-e K._U p13E11 . 'la.',i.rom is er op dere sportd.ag verkrijgbaarr j-ulr,,ri-,rr.

r{i.t",l-r

rrëi.,

jj

.,1p.

{".t-q,

G.ï,iiIIJ-.1'Í-',I I_{ _-q__l.q

-lrolie

.{3;*q,L1e.

en

jiirE-efjtgf-

nie-L ruee l-oopt l

1e:,:1;rlrni- j en.

e

rrl&g

wel komen genie-ben van deze


S.T.B. Cp

het einC van de eerste uitgave van de S.T.B

Eoroscoop,

doel tnee (rara) schutters nog even verstek taten ga:n ii-; deelname a3n de winterlauf. Ilesschien rel beter zo al_s je de sterren geloofd. l,Iij hebben het ovor Jo Sinons 22-11

Sjef van Ooyen lr-L2. Dèze laatste laat zícia door zijn zoon vertegenwoordigen, naer in eeu and.er gezin vertegen_ woordigde de zooa zijn vader. lÍij hebben het over Jo ven Rooy 18-12.Eer yoortreffeLijkc Bchutter, vraag rna&r aan Mia. en

0p het elnal van het jaar gaat'al.Ies rat traag,

aaar ia het voorjaar gaat

Na de

bronstijd zijn stceabokken

uasl naar Ger

&aagcnanc nakkers, kljk Haeelrs 21-12. Diegenen wclke gcen Kerstkind._

je wiltien ilorden, nerrien op nieursjaarsdag geborenrdat zijn Jesn en iíuub Starmangrl-1,. Steeabokken zijn vaak echte tenpobeulea, dat kJ,opt bij Jan Eoven 4-1 en Earrie Raenaekers 7-1. Men kent naast geld.wolven ook geJ.dbokken, rÉ'de-sf!"hanrft§teert.zrch hieraee Gert uollershein l-o-1 ai" au"oiiït;#ffi:Ë;:; van de.srB-vereniging wilde zijn. De ladste ladste.Bok Bok is een rÀNcr,AUFBoK, nog nos net öp het :ï:-1:_:TB:]:I:lici"c.wiIde.zijn. nippertje anclers was hij bij eón zrremclub geko&en, Toa van Oorre:."n'fàI volgens rec,:nte berichten zou Fred Messing eigenlijk atit jaar bij de bokken thuis Eoeten horen. Dat is toch niet het geva1. Zelis <ie-steroi kunnei er naast zitten. .;;5 lÍaar fred niet, want hij jaart op 14-2.( bij de rvata:nannen) . Í STEENBOK 2I-12 2O-L.Yolgens de sterrea zitten ju1Lie I vol net goede ideeën, maar ze zija niet a].1emaal- mcer .lui I uitvoerbaar. Dat kont ondat in het tljdperk van de bokken .ïj1 goeile becloelingea van ale de goeale :,1{ het jaar va.n beatoelingea op Jl deoember al- te ten :"'' 1l einde is. Na de jaarrisscll.ng hcbbqa bokken altiJd rat ! I meer tijd nodig om na tc denkea. Da,a nog eea uaarschuwJ.ng: ( las op voor een gesprek met oen blondc vlour. Eén geraar_ schu$dc bok tett voor tlÍ€e. Dus beste bokken, loaak voollopig geen-brokken. alles ree! op rolletjes.

Veel rust werd de vroadvrouw ni.ct gegund. De saternaa doet v&n zich spreken tussen 2l.-l- tot ZO_2.

De algenene

tlp vea de et;;i;r-ie:-

PIo0IBAÀR ZIJ,.|EII coED OPLEITEIÍ. Dezc eprcuk rooet U vooral in de gaten houden op ,0-1 eo op 7-2, 0nze Daraagled.en Annelies Yatr DlJk en Eenriëtf,c vaa lÍerscb kunuea O hier rl.eer over ver-

teIIen. oplettenil-zijn ook or:ze vricndcn van de statÍetiek. 0p ClS-nivo I.t::il._1l."i kijken rij dan naar Ànd.re Rouoen 2Z-1 ea naar Ecl Vljgca 11-1. Dat is yerdecht dic-h-t-!Ll-ou?,!-+§te tralningsoar:at9" dic-h-t-!Ll-ou?,9-acqte tralningsoar:aton in apetdoonr-( à-21 z-z).t"or . v""i-ae ae super-rater§rDer-ïat -i" .Eperdoonr-( uan noet jc lote hoger klJken op de kaat. Ten Noordea van tlc Srunseuruncrheide rooen lin t{euffcls 10-2 sn gÍn v.d. Llnden Jr 18-2. In d.e stcrna stlat dat cr nogelijk uersell zijn, die Jolutsteun ekstra nodlg bcbbea. Zou det iete tc roaken hebbcn net de maratoatralaerÍ? Dc groe! fatcrtanraskes rordt gesloten Eot eea pereoonj dir binacnkórt cea rouantiacho Dat romantische za, ,,"i"*";:i:f ff.ïil"::ï ï13ïl;,í3ï.1ï;tri"xi;:"1'*"*r;"r;r. de amandelen noeten er naar eens uitgegraven woídea, en in het Ecerlensc Ziskenhuis 6ebeurt dat ook aI d.oor vrouwelijke àri"un. In ons volgende cfubblad. begiDnen ve net de VISSEII. Voseao ons raartsi3steen ie er 191{l-"-91 vis -bij van 2B-2. Det betekent aat irrJ-nÀar Jo r"""-t, aI6 vier jaar .€n kri_jst. Zou hij daaroro ooÉ a.r":"éo-;p-à; ::lli,:ro"cskado ir_"" ïËngrauftrai.ningen ..-.bezoeken. Yolgende keer o.eer oier T6p DE ]-' [IÍ.


Uit de U

oprichtings tcsluur S.:'.8 lïtj"":r::::":::ï:"^u: :1"1":tinssv-ersadering van Ir.el,

fJ nov 1e84

;;

de modelstatuten

;;ïI;;;";í -"r-à:-"ïi."rööï. ;#:.:".Ï;iiïIil:: ;ïï.u,ï";:":llï,1i"ï'ï;i'Y-o:::::::"1:-1j1.il; bii-de norarr" íil:^:::""-::atuten Diesenen van onze cfubleden, ,"x." ""=lua", ;;;;;;"r"írrí*'i"i#i vo or ri:rn,ren deze terfeen o,riïà"g"" Iïl"l-tgl"r"*te, 01J onze secretaris Yan achter Rob B6LK. deredactietaÍel ... Beste sportvrlenien van d.e S.T.B rnmar eer kLeine kunstn ou.

Eet is

et is echt e, d u gro o ts i:'r:*':i'i""ffi 3-:'"*':"':;' bfad. een beetje levendig te hJud.en. tyat worat hiermce-rr.r" ? lJeL heel .".*,^aigï*:":lttl !:doeld. a1s de leden ""-r"*t,pr" van de clut ,"ir H

jffi ,"". ""pili*rs;;:-;Ë; iï*fi"iï#'rJ'ffil "rffia juist rËi ietJ voor jou. fecier nens is van

het is ]i:I_"ii..Integendeet, nature uniek. Ben je Jan nog Iid van de S.t.r sporiv"""oi.giogr-àL l.o;. nog net lets unieker. Uw wedstrijd-deel-neuing is altijd j.nteressant. het resuLtaat door aan het-rvedstrljdsecretariiat. 0nze-I{iti.. ,;;;; wetGecf dat het artikel ia ons clubblad' kont. Bent u e€ns ce! keer vergetàn, ,.erzij in a" uónóscóË*'i? ori ccn uitsragenlijst, g"-ö.r, lngezonden í(\ , na of het niet aan ^§. ;-; ja zclf heeft gelegen. ljYat de redactie niet ,.V__rr_

roralen. Zo eenvoudiÈ

ik 1n Apeldoorn. Dat was in 1973. 1s tiat. De tijd was j uur 52 ni-nuten ,ro!'àol"t" "n ""ffi# geSn hga§ interes.rea. rk kaa'Jr rel zcssca, ook ::":::: na neer ïïï"ll"l:_1:j-:11_ï:1 dan 25 marathons ruin ónderdcr u"r s"i[6"-t"-aitï"ii ;;'*il":;'i;ï" nog steeds APE TRots op. Yooral omdat clestljds Ëet aantal naratoalopers ( dat uaren er ca 50 1n 1gs4sr,"rena ) net twoe..ran rfqlÈ-_i4!S!!_fqia. "oir"". Dat carea r'=-:--.:!'-'-s4s' "Jo Eyck en Albert Baar. Toen zeiden rÍ1j a1 tegen elkaart Laat ze det naar eeng nadoor. hebben het gedaan. I'Iaar blijft jullie verhaal ???

Van de wedstrijdcommlssle

{1}1"T 11 g"r Linden(sen) heeft bij het verschLjnen dit- cLubbled

nietd in'te lovsrei. Dou ev"tr iets van zljn leden te horea krflet. aiet a11een àatulëldin6clr ao""r_l1l_ "".'. noet ook voor de fel1or up zorgen, en dat-rl1"iflï;f nog

tot h..iJ -wachten IÍiLlem raoet

sraes. it. ooJ ,"i"t*Sau"oretarÍaat. eea_sportevenenenil *u""-a* oo l:l oit"r"g"olijsti".'i'"fd"r.brJ brj onzo l{irren af ie gevea. nrj'zorgi voor Jc"poJi"i-ii"àà Jutetc rejistrattce dlc voo? een athletiekvereniglng nodig zijn. Dus Laat yoor d.e toekonst ae.aÀnnólaingen lopea

ZJ

je.--adres eteeè- opd+-eae lego

ln gesprek met:

(clke twee naancten)net 6dn of nocr verr onz. actieve Ieden. 0p die Eanlcr lcer Ja el-kaar het sportgebeurea lets beter kennen. P$!9". ue treet naer noolt naar bct goeci voor J.s.

ook


S.T. B. SPORT- EN TRIMCLUB BRUNSSUMMERHEIDE Landgraaf 1984-85 Beste Sportvrienden, wij stellen ons aan U voor al-s een sportvereniging, waar het noóel-ijk is dat beginners en gevorderde lopers, samen kunnen slJo.l:ten met de geroutineerde wedstri jdlopers' wil aoen niet aàn de konventionele atletiek op de baan' onze is wat men in de volksmond noemt: De duurloopspórtactiviteiten rpottut. Voor de Neiferlandse Sportbond KNÀU heet dat: weqatletiek' Bij onze groep is de doefstelling daL het meedoen belangrijker moet zi]n dan óe piestatie. VermoedelÍiX is dit ook de sportbeoefening dià u wilt verkiezen. rs dat zo, dan bent u welkom binnen onze groep. Deskundige sportbegeleiders staan tot Uw beschikking' ónze-enige eis is, àat U zelÍ zt:rq draagt voor een medische keuring voóraf. Ons trainingsgebied ligt in de gehele Oostelijke Mijnstreek' met al,scentrum het pr.óhtige naiuurgebied van de Brunssummerheide met de Schinvel,dse bossen. Onze clutrainingen

-

Zondagmorgen:

-

Maandagavond: Maandagavond:

-

Di-nsdagavond:

-

[,toensclagavond:

zijn a1s vofqt: 0815 uur 18'30 uur 21.30 uur

I8.30 uur 18.30 uur

trimmen/joggen i.d. Brunssummerheide. maratontraining (febr' t'lm okt) Zaaltraining fitness/skigymnastiek langlauf groeP. (alleen van eind okt. tot begin maart ) . Baantraining Brunssum aPril t,/m september ) . Duurlooptraining 5,/4 uur Bruns sum/Schae sberg

Maratontraining ( febr. t/m oct. ) . Rolskitraining Brunssum 14.30 uur - zaterdagmiddag: Baantraining Brunssum 15.30 uur - Zaterdagmiddag: (eind okt. tot mrt. ). !.liIt U meer weten over onze vereniging, bel dan of schrijf naar onze secretaris Rob Botk of bij Jo Eyck tel'nr' 045 - 31 12 36 (voorzltter). -

Vrijdagavond:

18 -

30 uur

Met sportieve groeten: bestuur en leden van Sport-en Trimclub Brunssummerheide.


SEEUEN§ AUTO.OIIEMErET Nuth (biiMakro)

Íel. M5-244242 Veldhoven, O.L. Vrouwendijk 12 Tel.0zCI-53190o Vianen, Eendrachtsweg 1

eutobcdriiÍ

Íel. O%73-7il74

Dchrr

Scfiaesbeq, AmÈrestÍaat 18

lrbrrrlcr

frbpffiut elh lrt .. Érrlclrl

t.o. draÍ- en renbaan.

fel. (x9311646

Rult gebroken, bel dan 045-311413 Na 18.(N uur (H!i-3í3222 Vraag vrttbl$vend offerte aan. Gntts desku ndtg adules.

Yoor alb

wlcn

glrr la dll

ld

rrlngcr,ul:rln

adra

.'GLA$ii{=LOOO . GLAS.IIT-KOPER

,OLASAEPANANES

P i' I

v

r,§*,,o,,,u, O" ^ja 7

S'Íruiprpírlln í 0, *h*cberg Prlvé.edrcc: Joes Jongcnstrnt 2

STB clubblad 1985 nr 1