Page 1

Deventer, september 2012 Betreft: ouderbijdrage (inclusief schoolreisje/schoolkamp) schooljaar 2012-2013 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Ieder schooljaar organiseert de oudercommissie diverse activiteiten voor de leerlingen van de St Bernardusschool zoals o.a. het sinterklaas- kerst- en paasfeest, sportdagen, avond4daagse, afscheid groep 8 en het eindfeest. Ook het vervoer voor de schoolreisjes wordt door de oudercommissie betaald. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we jaarlijks aan u als ouder(s)/verzorger(s), de ouderbijdrage, de enige inkomstenbron voor de oudercommissie. Gelijk met de ouderbijdrage wordt ook de bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp geïnd. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2012-2013 is per kind als volgt vastgesteld: groep 1 groep 2 t/m 7 groep 8

€ 36,= (ouderbijdrage € 31,= + bijdrage schoolreisje € 5,=) € 46,= (ouderbijdrage € 31,= + bijdrage schoolreisje € 15,=) € 96,= (ouderbijdrage € 31,= + bijdrage schoolkamp € 65,=)

Voor kinderen die instromen na 1 januari 2013 is het ouderbijdrage deel € 15,50 per kind. Een hoger bedrag is uiteraard meer dan welkom! Betaling geschiedt ineens of in 3 termijnen middels een automatische incasso van opgegeven bedrag van uw bank- girorekening. Wenst u geen incasso af te geven dat kunt u het gehele bedrag in één keer zelf overmaken op rek: 14.98.48.374 t.n.v. Vrienden St. Bernardusschool o.v.v. van naam en groep van uw kind, het bedrag dient uiterlijk 1 oktober 2012 op onze rekening bijgeschreven te zijn. Mogelijk komt u in aanmerking voor een donatie van Stichting Leergeld Deventer als tegemoetkoming in de schoolkosten. Op www.leergelddeventer.nl vind u meer informatie. Deze donatie kunt in mindering brengen op de vastgestelde ouderbijdrage. U wordt vriendelijk verzocht bijgaand formulier z.s.m doch uiterlijk donderdag 27 september 2012 volledig ingevuld in te leveren bij de leerkracht van uw zoon/dochter.

Namens de leerlingen van de St Bernardusschool hartelijk dank voor uw bijdrage! Met vriendelijke groet namens de oudercommissie,

Miranda Pereboom Penningmeester Tel: 06-14973018 E-mail: mirandapereboom@gmail.com


Toezegging ouderbijdrage (incl. schoolreis/kamp) schooljaar 2012-2013 (graag duidelijk en in blokletters invullen!) Naam:

………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………

Postcode/woonplaats:

…………………………………………………………………………………….

Emailadres:……………………………………………………………………………………………………………. Bank – gironummer……………………………t.n.v…………………………………………………………… voor- en achternaam kind

groep

bedrag € € € €

Totaal bedrag € Ik verleen hierbij een machtiging om € ………. van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven o.v.v. ouderbijdrage schooljaar 2012-2013. Ik maak zelf voor 1 oktober 2012 verschuldigd bedrag over op rekening: 14.98.48.374. Ik heb recht op een donatie van Stichting Leergeld Deventer, en geef na ontvangst de leergeldcheque af bij de directeur. Daarnaast verleen ik hierbij een machtiging om het restant bedrag € ………. van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven o.v.v. ouderbijdrage schooljaar 2011-2012. Ik heb recht op een donatie van Stichting Leergeld Deventer, en geef na ontvangst de leergeldcheque af bij de directeur. Daarnaast maak ik zelf voor 1 oktober 2012 het verschuldigde restantbedrag over op rekening: 14.98.48.374. Ik wil graag in twee termijnen betalen (oktober / november) Ik wil graag in drie termijnen betalen (oktober / november / december) Handtekening:

…………………………………….

Datum:

…………………………….

Ouderbijdrage 2012-2013  

Ouderbijdrage schooljaar 2012-2013