Page 1

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973-2014


Een voorwoord.

Wanneer u deze jubileum uitgave leest hebben alle kinderen, collegae, vele ouders genoten van een fantastisch eindfeest. Feest omdat er in 1973 de R.K. basisschool “ St. Bernardus” Oostrik , later genoemd Zwaluwenburg gestart werd. Een aantal van u zal zich wellicht nog de feestweek kunnen herinneren die in 1998 naar aanleiding van het 25­jarig jubileum aan de kinderen en oud leerlingen is aangeboden. Echter nu bij het 40­jarig jubileum wilden we graag het volle schooljaar 2013­2014 met onze kinderen stil staan bij het feit dat de school al weer 40 jaar bestaat en al 34 jaar gehuisvest is in het gebouw aan de Zwaluwenburg. Ter gelegenheid van het 25­jarig jubileum is destijds een boekje uitgegeven waarin vele verhalen vermeld stonden vanuit die eerste 25 jaar. Deze jubileumgids is vooral verschenen om de laatste 15 jaar kort even de revue te laten passeren Gedurende afgelopen 15 jaar heb ik als leerkracht en sinds 2003 als directeur van deze bijzondere school mogen ervaren dat het werken op de St. Bernardus een genot is waarvoor we alleen maar dankbaar kunnen zijn. Niet alleen hebben we er te maken met prettige collegae die het belang van goed onderwijs voor de aan hun zorg toevertrouwde kinderen ten volste mee onderschrijven en daar voor willen gaan. Ook de grote hulpvaardige ouderschare waarop nagenoeg nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan is zeker iets wat vermeld dient te worden. Vullen we dit aan met een meedenkend schoolbestuur dat wil gaan voor de aan hun zorg toevertrouwde school in onze wijk samen met de ouderraad en de medezeggenschapsraad dan moge duidelijk zijn dat de kinderen waarvoor we het allemaal doen het overwegend goed getroffen hebben.

Maar dat hebben ze dan ook echt verdiend want het zijn juist deze kinderen die voor het overgrote deel de sfeer binnen de school mee vorm geven. Vandaar dit feest. Ik wens u veel leesplezier met deze gids.

~Carol Kuipers~

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014


"EEN DROOM"

Ik droom van een school, waar leerlingen en leerkrachten zich thuis en geborgen voelen.  Ik droom van een school als een fijne plek, om elkaar te ontmoeten, om als gelijke en als vrienden  met elkaar om te gaan.  Ik droom van een school, waar niemand een nummer is, de één niet meer is dan de ander, maar  gelijkwaardig.  Ik droom van een school als een plaats, waar leerkrachten en leerlingen rijker worden aan en door  elkaar, groeien in menswording, groeien in liefde.  Ik droom van een school als 'een werkplaats' voor onderwijs, waar gewerkt wordt aan 'heel de mens',  aan de gehele ontplooiing van de mens.  Ik droom van een school als een werkplaats, waar kinderen naast het opdoen van kennis ook  wijsheid en inzicht opdoen, waar kinderen leren creatief om te gaan met zichzelf en met anderen,  waar ze hun mogelijkheden en hun onmogelijkheden leren ontdekken, waar kinderen leren van het  leven te houden, leren omgaan met hun gevoelens en leren zien wat er gaande is in onze tijden in  onze maatschappij en er bij betrokken willen zijn.  Ik droom van een school, waar het verhaal van Jezus, de mens bij uitstek, wordt verteld en gehoord,  waar zijn levenswijze en zijn manier van omgaan met mensen gestalte krijgt en te zien en te voelen is  in contacten en relaties onder elkaar.  Ik droom van een school, waar leerkrachten hun taak zien als 'een roeping', een mogen optrekken  met kinderen en dat zij daarom 'hart voor de zaak hebben' en trouw zijn in hun beroep.  Ik droom van een school, waar het handelen van iedere collega zich kenmerkt door tonen van:      

vreugde, vrede, liefde 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, 

trouw, zachtmoedigheid en innerlijkheid. 

Ik droom van een school, waar kinderen leren hun geweten te vormen, leren kiezen tussen wat goed  en kwaad is, leren zien wat gelukkig maakt en wat ongelukkig maakt, wat hoop en toekomst geeft. 

Een droom: te mooi om waar te zijn, maar toch ................. elke dag proberen we dit wel beetje voor  beetje te realiseren…..en steeds vaker lukt het om deze waar te laten zijn…… 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Als ouders voor hun kind kiezen voor St. Bernardus dan kiezen ze een school die: x

onderwijs biedt waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de eigenheid van ieder  individu. Er is ruimte voor de autonomie van kinderen. Zij worden op hun persoonlijke  competenties aangesproken. Hierbij doen de goed toegeruste leerkrachten een appèl op  aanwezige talenten en bieden ze daar ondersteuning waar op dat moment behoefte aan is. 

x

structuur, rust en herkenning en een "wij"­gevoel geeft.  

x

als belangrijkste taak er op toeziet dat de kinderen een goede basis krijgen voor hun  toekomst in deze maatschappij. Naast boeiende lessen  waardoor ieder kind optimaal leert gaat het erom dat elkaars  gevoelens en ideeën worden aanvaard. De volwassene reageert  op het kind met een taal die niet waarde bepalend, maar  omschrijvend is. Dit biedt ondersteuning, erkenning en  perspectief; het dagelijks leven wordt hanteerbaar. 

x

in de organisatie, klassenmanagement, gebruikmakend van met zorg geselecteerde   methoden en leermaterialen het mogelijk maakt dat aan  verschillen in prestatie­ en  ontwikkelingsniveau van de kinderen tegemoet gekomen wordt waardoor ruimte is voor  individuele begeleiding van leerlingen en zodoende tegemoet komt aan de  onderwijsbehoefte van ieder kind 

x

techniek en wetenschapslessen geïntegreerd aanbiedt in alle schooljaren 

x

door workshops kinderen in aanraking brengt met extra ontwikkelingskansen op  verschillende gebieden. Hierbij wordt ieder jaar keuze gemaakt uit dans, drama, kooklessen,  ICT­lessen en fotografie/film 

x

een katholieke school is met een warme, open en ontvankelijke identiteit met hoge  betrokkenheid van ouders kind en team. Aan deze school geven kinderen, ouders,  leerkrachten, directie en bestuur samen inhoud aan betekenisvol leren en leven.  

x

de sfeer uitstraalt waarbinnen leerlingen, ouders en leraren zich prettig en veilig voelen.  Hieronder verstaan wij het onvervreemdbaar recht van ieder individu op het hebben van een  eigen plek.  

x

een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten aanbiedt waarbij ieder kind zijn keuze kan  maken. 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


En waar: x

x

Uw kind weet en zegt: “op de St. Bernardus…………  o

heb ik een veilige plek: ik mag mezelf zijn, voel  me thuis 

o

kan/mag ik open en eerlijk zijn 

o

mag ik mijn eigen kracht ontdekken, zelf nadenken 

o

leer ik lekker veel, leerstof en persoonlijkheid 

o

kan ik altijd bij juf/meester terecht. Ik word gesteund en kan weer verder 

o

leer ik omgaan met tegenslagen, ik word steeds positief gestimuleerd 

o

is er elke dag een stukje humor, gezelligheid 

o

een juf/meester die me duidelijkheid biedt maar ook “bij de tijd”is ( op de hoogte  van wat kinderen bezig houdt) en die zich in mij kan verplaatsen 

o

krijg ik waardering voor persoon en ontwikkeling  

Collega’s in teamverband werken die:  o

Beroep op elkaar doen.  

o

Interesse in elkaar hebben. 

o

Elkaar aanvoelen en elkaar waarderen 

o

Samenwerken aan onze school 

o

Verhelderend en respectvol communiceren naar elkaar 

o

Openheid, eerlijkheid en warmte uitstralen 

o

Kwetsbaar en betrouwbaar zijn 

o

Invoelend naar een ander zijn 

o

Plezier en enthousiasme tonen, gewoon gaan voor hun vak. 

o

Luisterend oor bieden, iemand verder helpen 

o

Ambitieus en ondernemend zijn 

o

Alle basiscompetenties volledig beheersen 

o

Voortdurend op zoek zijn naar innovaties en verbeteringen  

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


x

U als ouder weet en zegt: “op de St. Bernardus…………    o

Kan ik rekenen op een luisterend oor, ze zijn meedenkend en ik ontvang respect 

o

Is de school geïnteresseerd in mijn kind en de ouder 

o

Is het team open en vriendelijk 

o

Heeft mijn kind een fijne tijd en gaat graag naar school 

o

Is mijn kind in vertrouwde handen 

o

Staat de deur altijd open! 

o

Worden bijzondere activiteiten ondernomen 

o

Is er zorg voor het individuele kind en de groep als geheel  

o

Krijgt mijn kind perspectief, vooruitzicht en groeit hij/zij uit naar een fijn mens 

o

Zijn we samen op weg naar het beste voor het kind: 100 % inzet is gegarandeerd 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Verslag van een interview met Carol Kuipers Even voorstellen Mijn naam is Carol Kuipers, ik ben getrouwd met Paulien en wij hebben een zoon (Stijn) en een  dochter (Ingeborg). Ik ben in Oldenzaal geboren, toen verhuisd naar Denekamp, Kampen, Dronten,  vervolgens weer een jaartje in Denekamp, aansluitend zeven jaar in Deventer alhier aan de  Toutenburg gewoond en sinds 1991 woonachtig in Gorssel.  Welke opleiding heb je gevolgd en hoe ben je in het onderwijs terecht gekomen? Ik heb de opleiding PA Hoogveld (nu PABO) gevolgd van 1978 tot 1981 in Hengelo. Daarna ben ik drie  jaar leerkracht in , zoals dat toen nog heette, in klas 2 (groep 4), klas 4  (groep 6) en klas 6 (groep 8)   geweest in Kampen en Dronten. Nadat ik een half jaar werkloos ben geweest, heb ik nog tijdelijk als  groenteboer gewerkt. Daarna ben ik vrijwilligerswerk op school gaan doen en heb in dat jaar met klas  5 (groep 7) gewerkt. Tussentijds heb ik de opleiding gevolgd tot Psychotherapeutisch Werker   alsmede opleiding Speciaal Onderwijs gevolgd. Zodoende kon ik goed toegerust aan de slag aan de  LOM school te Deventer.  Wanneer ben je op de St. Bernardusschool gekomen en in welke functie? In 1984 ben ik gaan werken voor de St. Bernardus. Alle katholieke scholen in Deventer werden zo  genoemd en iedere school  kreeg aanvulling door de straatnaam. Ik ben op de LOM school  Rubenstraat begonnen als leerkracht speciaal onderwijs en heb daar vijftien jaar gewerkt. Na  een  fusie van MLK /LOM, alsmede een hierop volgende fusie van Openbaar en Katholiek speciaal  onderwijs ben ik bij het begin van het schooljaar 1998/1999 op de St Bernardusschool Zwaluwenburg  gaan werken. Op dat moment viel ik met de neus in de boter: het 25 jarig bestaan van deze school  werd uitgebreid gevierd. Na enige jaren enorme groei van de St Bernardus en de dependance  hebben we, ondanks het eerste idee om 1 school te zijn met twee locaties, het besluit genomen om  de St. Bernardus Zwaluwenburg en de Vijfhoek te ontvlechten en als twee zelfstandige scholen  verder te gaan.   Ik ben in 1998 begonnen als leerkracht van groep 5. Daarnaast ben ik al vrij snel 1 dag in de week  onderwijskundig management gaan doen en IB werkzaamheden uitgevoerd. In 2003 tot 2005 ben ik  plaatsvervangend directeur geweest, omdat de huidige directeur toen overspannen was. Toen er een  vacature voor directeur aan deze school kwam, heb ik gesolliciteerd. Ik werd toen in 2005 benoemd  als directeur, de functie die ik, en dat ontdek ik nu maar eventjes, momenteel al 9 jaar bekleed! Als ik  geen directeur was geworden in 2005, was ik als leerkracht op een andere school verder gegaan.  Heb je de school zien bouwen op de huidige locatie? In de aan mij beschikbaar staande annalen staat beschreven dat in 1973 is het eerste schoolgebouw,  een noodgebouw op het Oostrik gebouwd is. Hierin zat ook de Plus en in het weekend de Titus  Brandsma kerk. In 1978 is begonnen met de bouw van de huidige drie scholen, waarbij onze school  als eerste werd gebouwd. Het complete complex van drie scholen was eind september 1980  voltooid. De bibliotheek was destijds in het pand van het huidige Chinees restaurant gevestigd.  

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Ik heb de bouw van de huidige scholen niet gezien, maar wel sinds 1984 telkens van nabij mogen  aanschouwen  Welke veranderingen zijn er de afgelopen jaren op school geweest? De grootste verandering van de laatste jaren is het juist en op maat aanbieden van passend  onderwijs. Vroeger ging je gewoon naar school  en kreeg je als het nodig was extra ondersteuning  voor verschillende vakken door herhaling van extra werk.  Het gemeengoed van denken dat je in die  tijd aantrof was: “Als je het dan wel kon, dan was dat mooi (maar was je volgens een aantal mensen  wel een beetje lui en je moest je maar beter opletten).  En kan je het, ondanks dat extra werk nog  niet, nou ja, dan was dat jammer maar even niets aan te doen.   Tegenwoordig werken we volgens een erg goed opgezette zorgroute, waarbij de interne begeleider  een cruciale rol speelt. Om de acht of negen weken worden nieuwe groepsplannen besproken en  gemaakt voor iedere groep, waarbij iedere zorgvraag en te bieden perspectieven in voorbereidingen  per dag en per les worden weggezet. De oude schoolborden verdwenen en er kwamen digiborden. In  de loop der jaren computers, die nu weer gedeeltelijk achterhaald worden door tablets en apps. Er is  meer steun voor de kinderen, ongeacht haar of zijn niveau. Ieder kind heeft nu zijn eigen plek op  school.  Vakleerkrachten voor bijv. muziek en handvaardigheid zijn verdwenen. Nu werken we met  veel plezier een groot aanbod en enorm enthousiasme binnen  workshops voor de bovenbouw. Er  wordt ook meer gedaan met ouders en er is meer afstemming met de ouders. Samen elke dag aan de  slag om het beste voor en van ieder kind te bereiken is een groots gevoel dat hier overheerst.  Hoogtepunten en dieptepunten op deze school? Dieptepunten zijn altijd het overlijden van een ouder of broer of zusje van een leerling. Ook het leed  dat bij gezinnen is of bij de collega’s Hoogtepunten zijn de splitsing van de 2 scholen in twee  afzonderlijke scholen in plaats van 1 grote! Ouders zijn in vertrouwen hier aanwezig. De opbrengsten  van school zitten boven de norm van de inspectie, wat natuurlijk erg goed is. Ook heerst er hier veel  hechtheid in het team, de goede organisatie en het samen kunnen feesten op school!!  Hoe ervaar je de betrokkenheid van de ouders in de loop der jaren? De ouders hebben tegenwoordig een tomeloze inzet en willen voortdurend aanwezig zijn, wat  natuurlijk een goede zaak is.  Wat vind je van de huidige wetgeving in de onderwijs en de grootte van de klassen? Er zijn veel veranderingen in het huidige onderwijs, maar onze school blijft constant en wij zijn  daarom ook bekend omdat wij veel kwaliteit op school hebben. Deze kwaliteitsgarantie moeten wij  wel voortdurend in de gaten houden. De grootte van de klassen wordt natuurlijk goed in de gaten  gehouden. Er wordt in elke groep naar de kwaliteit gekeken Een grote klas hoeft niet bijv. een  vervelende klas te zijn en andersom ook niet. Er wordt gericht onderwijs gegeven en we denken in  mogelijkheden en voorwaarden. 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Hoe sta je tegenover het nieuwe 5 dagen model rooster? De inspectie verwacht dat binnen aanzienlijke tijd het 25 uur model moet ingaan. Wij spelen daar nu  al op in. Een voordeel is een meer doorgaande lijn met betrekking tot lesgeven, dus minder  tijdverlies. De kinderen hebben meer vrije tijd na school. Er komt meer rust en regelmaat.   Hoe lang wil je nog directeur zijn? Ik wil met plezier werken tot aan mijn pensioen. Als die omstandigheden minder worden, ga ik  misschien wel uitkijken naar ander werk in of buiten het onderwijs. Misschien is een broodjeszaak  /specialiteitenzaakje met heerlijke lekkernijen een goed alternatief??  Momenteel heb ik nog heel veel plezier in mijn werk en ligt er nog genoeg “leuk en leerzaam” werk  in het verschiet. Als ik directeur blijf tot aan mijn pensioen hier, ga ik een groot feest geven samen  met de ouders en kinderen, geen receptie!!  Samen met een aantal groepen op een groots kamp. Of  samen met alle ouders op een alternatief schoolreisje? Zou toch fantastisch zijn? Wat ga je doen als je met pensioen bent? Veel reizen, in Europa en daarbuiten. Ik vind het erg leuk om verschillende mensen te ontmoeten.  Verder is koken een hobby van mij. Van Hollands tot internationaal. Ook houd ik van wandelen en  lezen. 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Quotees Ingrid, een colllega die ook reeds 40 jaa ar in diennst is.

Ik heb in n deze 40 jareen onderwijss, waarvan 330 jaar aan de e St. Bernard dus,  in alle ggroepen les ggegeven  en de laaatste jaren in n de onderbo ouw waar zee enorm van geniet. Zeg maar een brreed inzetba are vrouw. M Momenteel w werk ik twee e dagen per w week. Dat be evalt mij prim ma. Ik werk ddan ook met veel  plezier.  De halfeesten, de peersoneel dag,, voorlezen ddoor ouders,, hulp bij activiteiten dooor ouders en feesten  van en m met de collegga´s  zijn mom menten op ddeze school waarop ik enorm geniett.

Jub bileumboek 40 jarig besttaan 1973­20 014


Vroeger hielp je de zzwakkere lee erlingen in grroep 3 en 4 vvan 11.30 tott 12.00 uur. D De andere kiinderen  gingen d dan al om 11.30 uur naarr huis. Tussenn de middag was het hee el stil en rusttig op school. Dat  was bestt lekker. Een herinneringg uit de beginnjaren.

De inspeectie kwam tot halverwegge jaren 80 aaltijd onaanggekondigd. D Dat leverde aaltijd mooie vverhalen  van colleega’s op. De dag erna wa as altijd de fijjnste dag van n het jaar.

Op 5 deccember gingen de kinderren tot eind nnegentiger jaaren van gro oep 3 tot en m met 8 met de bus  naar de IJssel toe. Daaar was dan de intocht v an de Sint aaan de Wellekkade voor allle scholen in  m dan ook collega’s van a ndere schole en tegen.   Deventeer. Dat heb ikk altijd superleuk gevondden. Je kwam Met kersstmis kwam de pastoor a altijd op schoool bidden m met ons. St. Bernaarduscabarett, samengestteld uit welw willende en fanatieke collega´s uit heet gehele besstuur,  een eigeen orkest en leuke feestavonden in dee toenmalige e LTS school,, wat gaf datt een plezier.. Dat was  de kleinsschaligheid tten top. Wat vroeeger ook prim ma ging: bij e een hittegolff stond er in de krant datt de kinderenn van de scholen in  Deventeer les hadden n van 8.00 to ot 12.00 uur.  Daarna lage en we met he et hele team  op Bussloo te  zonnen. Dat kon som ms wel twee weken durenn. Had je me et je groep zin om naar h et park te ga aan, dan  de je dat even met je dire ecteur en ee n aantal kere en per jaar g ging je gewooon lekker me et de  overlegd kinderen n picknicken..  Vroeger was je de baaas in je eige en klas en ha d je alleen m met de directteur te makeen. Nu ben je e wel erg  den van het digitale dosssier van ieder kind. Ik had d in de beginnjaren een  druk met het bijhoud kladschrriftje waarin ik voor meze elf het een e n ander note eerde. De kin nderen zijn w waarschijnlijkk wel  anders d dan vroeger. Toch zijn ze nog even le uk!!

Jub bileumboek 40 jarig besttaan 1973­20 014


Herinneringen n door de e jaren h heen Op velerr verzoek en omdat de scchool dit jaarr 40 jaar besttaat staat sin nds enige tijdd  een digitaa al  fotoalbu um van de Sin nt Bernardussschool Zwalluwenburg d door de jaren n heen. Er is gedurende een periode stee eds  verder ggewerkt aan dit digitale a album waarbbij nog herinn neringen  oegevoegd een op volgord de worden gezet. in veel herkenbare albums zijn to w.stbernardu us.net ,klik opp activiteiten n, vervolgenss op de album ms en geniett met  Ga naar de site www veel plezzier!

Jub bileumboek 40 jarig besttaan 1973­20 014


Ot en siendag In het schooljaar dat onze school het 40 jarig jubileum viert zijn er verschillende activiteiten  georganiseerd. Als eerste keken wij terug in de tijd, zelfs meer dan 40 jaar geleden, hoe het op school  was. De kinderen en ook de juffen en de meesters waren gekleed in de kleding van vroeger.  De klassen gingen keurig in de rij naar binnnen, er werd les gegeven als vroeger, verteld over  vroeger, filmpjes gekeken, oud hollandse spelletjes gespeeld in de gymzaal, Delfst blauw gemaakt,  poffertjes gegeten, gespeeld en gedanst als vroeger en...tja wat is nog niet genoemd...te veel om op  te noemen! Bekijk via de site de foto's en geniet nog van deze geweldige dag! 

Ook is ieder kind  alleen op de foto gezet op het oude schoolbankje. De kinderen mochten hiervan   een klein exemplaar ontvangen. Ouders die er een groot exemplaar van wilden hebben, konden deze   nabestellen. 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Kerstvviering en e galafeest

Op woen nsdag 18 deccember is he et kerstfeest  samen gevie erd met het ttweede jubil eumfeest: een  galafeest! 's Morgeens zijn alle kkinderen mett Jozef en M aria op weg gegaan.Onderweg kwam men zij de  herbergiiers, de herders en de ko oningen tegeen en luisterd den naar een n verhaal waaarna zij in de e kerk  kwamen n. Daar werden diversee kerstliedere en gezongenn en naar verrhalen, voorg gelezen doorr kinderen,  geluisterrd.

erk op wegg naar de ke Om 17.000 uur was heet eerste galafeest voor  de kinderen van de groepen 1 t/m 4.. met een DJ, een dansvloer en alle kinnderen in geweldige  Een groo ots buffet verzorgd door alle ouders m galakleding maakte h het een heel bijzonder keerstfeest! Om m 19.00 uur werd dit zelffde nog eenss  edens door eeen deel van de  overgedaan voor de groepen 5 t//m 8. Hierbijj waren nog enkele optre dansgroeep van Almax dansstudio o en Famke zzong haar winnend lied vvan de Bredee School Songgcontest  nog eenss.

gaalafeest groe ep 1 t/m 4

galafeest groep 5 tt/m 8

Jub bileumboek 40 jarig besttaan 1973­20 014


Hindeernisloop p Vrijdag 228 maart wass de sponsorrloop met alss groot onde erdeel de hindernisbaan.  De opbrenggst van  de sponssorloop gebrruiken we ditt jaar voor eeen bijzonderr eindfeest va an het 40­jarrig jubileum van de  school. D De hindernisbaan was al een feest opp zich! Wat e een plezier m met heerlijk w weer en gew weldig  publiek!

Jubileeumfeestt 7 mei Op 7 meei vierden wijj dat de 3 sch holen aan dee Zwaluwenb burg 40 jaar bestaan! Al zijn err al verschilleende feesten n geweest enn eindigen we dit jaar ook nog met eeen groots fee est, deze  dag was ook één gro oot feest! Alle kind deren kwameen verkleed o op school enn werden er o op het veld, waar zowel  de Pr. Maurits, de  Schakel een wij, de Sin nt Bernarduss, 40 ballonnnen opgelate en. Hierna w was er een go oochelshow voor alle kinnderen in de gymzaal!

Jub bileumboek 40 jarig besttaan 1973­20 014


Wat kinderen van de St. Bernardus vinden van de St. Bernardus

Leuk. Ik krijg goede lessen.  En we doen vaak leuke  dingen en vieren goede  feesten. Als je wordt gepest,  lossen we dat meteen op en  dan is het ook echt  afgelopen. 

Een hele leuke school. We  hebben leuke leraren en  leraressen. Het is hier altijd  gezellig en uhh….ik voel me er  gewoon super goed. 

KIM

NOA

Ik vind het hier leuk. Ik voel mij  hier gewoon fijn. Ik vind de St.  Bernardus erg cool.               ROSAN LEUK! 

             ;­)  Ik vind St. Bernardus een hele leuke en erg goede  school . Het is hier heel gezellig en open. Ik kan hier  alles vragen en bespreken met alle meesters en juffen.   Ik kan hier alles kwijt wat me bezighoudt.  Kom van  een andere school. Heb hier  heel erg fijn vele zaken  ingehaald door de goede lessen.  

                                  LIZZY 

FAMKE  

Ik vind st. Bernardus een leuke  school. We doen leuke dingen en  kunnen goed feest vieren. Ik leer er  ook genoeg.  JIMMY 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Een leuke school. Ik heb hier veel  vriendjes en vriendinnetjes. De  meester is erg lief en ik leer hier ook  heel erg veel. 

St. Bernardus is een goede school. Ik  kan hier wel goed leren en deze  groep 4 is ook heel leuk.   ALEYNA 

JAYLA  

Hoi. Ik ben Elisa. Ik vind de St.  Bernardus heel leuk. We  werken in groepjes. We  hebben het leuk samen. We  lachen bijna altijd. 

Leuk. Ik vind gym en  buitenspelen erg leuk en erg  fijn. En rekenen. Dat kan ik  heel  goed. Dat was het!  NORAH 

ELISA

Leuk. Meester is heel grappig.  De kinderen pesten elkaar niet.  Ik vind deze school superleuk.  NICOLE 

Ik vind de St. Bernardus een leuke  school. Er zitten hier hele leuke en  gezellige kinderen. Ik vind de lessen  goed ingedeeld. We hebben hier  gezellige en leuke juffen en meesters.  Op mijn vorige school was het heel erg  druk, onrustig en voelde alles minder  leuk.  JAN HENDRIK

Wat kinderen van de St. Bernardus vinden van de St. Bernardus

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 


Eindfeeest Als laatste festijn van n het 40 jarigg jubileum w was op 27 jun ni 2014 het eindfeest mett  Almax danssttudio, o.a. danssdemonstratties o.l.v. Lottte Schoutenn en Alexandra Post van A een barb becue en een n groots orke est!

Jub bileumboek 40 jarig besttaan 1973­20 014


Jub bileumboek 40 jarig besttaan 1973­20 014


De jubileumcommissie wil alle kinderen en ouders / verzorgers, die aanwezig waren op de  verschillende feesten gedurende dit 40 jarig jubileumjaar, bedanken voor hun aanwezigheid.  Zonder gasten geen feest, en wat hebben we mooie feesten mogen vieren. GEWELDIG!  Daarnaast wil de commissie al de mensen die achter de schermen hebben meegewerkt, bedanken  voor hun inzet. Wat een inzet, doorzettingsvermogen, inventiviteit, energie maar ook enorm veel  plezier om alles te kunnen realiseren. ONVOORSTELBAAR!   In het bijzonder willen wij alle kinderen bedanken voor de enorme vreugde waarvan wij weer  enorm hebben genoten, wat zeker heeft bijgedragen aan het slagen van de feesten.  Mensen het was fantastisch.  De jubileum commissie. 

Jubileumboek 40 jarig bestaan 1973­2014 

Profile for Sint Bernardus

Sint Bernardus jubileumboek 40 jarig jubileum  

Wanneer u deze jubileum uitgave leest hebben alle kinderen, collegae, vele ouders genoten van een fantastisch eindfeest. Feest omdat er in 1...

Sint Bernardus jubileumboek 40 jarig jubileum  

Wanneer u deze jubileum uitgave leest hebben alle kinderen, collegae, vele ouders genoten van een fantastisch eindfeest. Feest omdat er in 1...

Advertisement