Page 1

Deventer, januari 2014,

Betreft:

uitslag enquête continurooster

Aan:

ouders/verzorgers van de leerlingen van St. Bernardus

Beste ouder / verzorger, afgelopen periode heeft de regiegroep rondom het continurooster de stemmen van en ontvangen informatie vanuit de uitgezette enquête in beeld gebracht. We zijn heel blij met de vele reacties die we hebben gekregen. In deze uitwerking staat de door u geleverde informatie/tips. We informeren u in overzichten en in grafiekvorm de resultaten per groep alsook de gehele school Aansluitend aan het gebodene melden we u welke interpretaties hieruit op te maken zijn. Tevens informeren we u aangaande aanvullende informatie waarvan u kennis moet hebben om tot juiste inzichten te komen. We hopen dat u op deze wijze juist en naar wens geïnformeerd bent. Graag nodigen we u uit om voor navraag en of mededelingen of aanvullende input / opmerkingen contact te zoeken met onderstaande leden van de regiegroep. Team, OC en MR worden door de regiegroep geïnformeerd over de uitslag en vraagt hen om input. Donderdag 13 maart zal de regiegroep vergaderen om te komen tot een gericht advies aan MR en de directie. We zullen u ook van dit advies op de hoogte brengen via een hiertoe opgestelde brief die ook ter inzage komt via de website van onze school. De MR zal u aansluitend van nader eindadvies en voorgedragen besluit voorzien . Met vriendelijke groet,

Regiegroep andere schooltijden St. Bernardus Désirée Holleboom Marloes Hulleman Annegreet Kruis Carol Kuipers Bianca Malipaard


Zoals we in de voorafgaande brief hebben vermeld, treft u op de twee volgende pagina’s in tabel alsook in grafiekvorm de uitslag voor de totale school aan. We hebben deze overzichten tevens voor u per groep opgesteld. Om reden van te hoge kosten als we deze in kleurenafdruk u in drukvorm zouden aanbieden, hebben we ervoor gekozen om deze als PDF op de site van de school te plaatsten. We nodigen u dan ook graag uit om hier uw aanvullende gegevens in te zien. Vanuit de uitslag van en reacties op de enquête plaatst de regiegroep graag volgende informatie:  Respons op de enquête is, zeker in vergelijking met soortgelijke enquêtes op andere scholen, bijzonder hoog te noemen.  Op schoolniveau constateren we dat slechts een krappe meerderheid kiest voor het continurooster (gestelde 80 % wordt niet gehaald)  Het verplicht overblijven wordt veelvuldig, door alle keuzes heen, als een gemis ervaren als dit voor alle dagen geldt. Menigeen wil toch een uitzonderingsdag hierbij.  Op groepsniveau constateren we dat er enorme verschillen in keuzes bij de verschillende jaargroepen. Hierin is ook geen logische opbouwende lijn in te ontdekken.  Onafhankelijk van duidelijk gemaakte voorkeuren valt op dat de redenen hiertoe, ondanks tegengestelde keuzes, veelal gelijkluidend zijn. Het aansluiten op werktijden en/of meer regelmaat wordt bijvoorbeeld even vaak vermeld ondanks verschillende voorkeuren.  Opmerkelijk is dat de stijging, verlaging en andermaal weer stijging van kosten voor opvang die vanuit maatschappelijke ontwikkelingen afgelopen periode een golf hebben laten zien, ook in deze enquête duidelijk terugkomt als we kijken naar de cijfers gebruik maken van betreffende naschoolse opvang en of BSO. Bij de huidige jongere gezinnen is, net als bij de oudere gezinnen, eigen opvang weer groeiende. Hierbij ontvangen we bij veel formulieren tevens de signalen dat de gewenste bijdrage van 40 euro voor de tussenschoolse opvang als last wordt gezien. Ook al weet men dat dit dus per dag slechts 25 eurocent per kind is, stuit dit als totaal bedrag toch op bezwaren en/of vragen.  Vanuit de zoektocht die de regiegroep heeft gemaakt naar aanvullende informatie en wetgeving, opstelling schoolinspectie in deze en navraag bij reeds gestarte scholen met continuroosters kwamen we op een aantal praktische aandachtspunten die we ook graag onder ieders aandacht willen brengen. Deze zoektocht behelst een flinke hoeveelheid aan gegevens. Hier hebben we gekozen, om reden van duidelijkheid en overzicht, u deze separaat aan te bieden.  Publicaties in de Stentor aangaande voornemens betreffende gelijke schooltijden op gemeentelijk niveau geven nieuwe impulsen aan ons onderzoek en vragen tevens even een extra overdenking van advies.  Na een hoorronde bij MR (dd. 20 januari), OC (dd. 03 februari), team (dd. 21 februari) en inputronde (vanaf 14 januari) vanuit uw mogelijke reacties op deze uitslag aan de regiegroepleden zal de regiegroep 13 maart haar uiteindelijke advies aan de MR kenbaar maken. U weet dat de directie de bevoegde is die komt tot het uiteindelijke besluit


groep 1 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

totaal

25 ja, altijd 9

ja, af en toe 10

nooit 6

maandag 10

dinsdag 11

donderdag 10

ja, BSO 7

ja, anders (gastouder, familie) nee 1 17

maandag 6

dinsdag 6

woensdag

optie 1a 19

optie 1b

optie 2 5

sluit beter aan op werktijden 9

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 6 4 11

25 vrijdag 6

wisselend 2

39

25 donderdag 5

vrijdag 1

optie 3 1

18

25

anders 5

35


Grafieken gr 1

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 5% maandag

24%

15%

ja, altijd

36%

26%

dinsdag

ja, af en toe

donderdag 26%

nooit

40%

vrijdag

28%

wisselend

Maakt u gebruik van naschoolse opvang ja, BSO

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO 6% maandag

28% ja, anders (gastouder, familie) 68%

4%

dinsdag

33%

28%

woensdag donderdag

nee 0%

Welke optie heeft uw voorkeur

33%

vrijdag

Wat is voor u de belangrijkste reden

4% sluit beter aan op werktijden

14% optie 1a

20%

26%

optie 1b

0%

optie 2 76%

31%

17%

optie 3 12%

minder opvang nodig tevreden met huidige systeem meer regelmaat


groep 2 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

18 ja, altijd 11

ja, af en toe 3

nooit 4

totaal

maandag 4

dinsdag 9

donderdag 7

ja, BSO 5

ja, anders (gastouder, familie) nee 3 10

maandag 1

dinsdag 2

woensdag 2

donderdag 1

optie 1a 13

optie 1b

optie 2 5

optie 3

sluit beter aan op werktijden 5

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 4 5 9

18 vrijdag 9

wisselend 2

31

18 vrijdag 4

10

18

anders 3

26


Grafieken gr 2

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 6% maandag

13%

22%

ja, altijd

dinsdag 29%

ja, af en toe 17%

61%

donderdag

29%

nooit

vrijdag 23%

Maakt u gebruik van naschoolse opvang ja, BSO

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

28%

17%

maandag

10%

ja, anders (gastouder, familie)

55%

wisselend

dinsdag

40%

20%

nee 10%

Welke optie heeft uw voorkeur

woensdag donderdag

20%

vrijdag

Wat is voor u de belangrijkste reden

0% 12% optie 1a

28%

sluit beter aan op werktijden

19%

minder opvang nodig

optie 1b optie 2

0% 72%

15%

35%

optie 3 19%

tevreden met huidige systeem meer regelmaat


groep 3 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

26 ja, altijd 8

ja, af en toe 14

nooit 4

totaal

maandag 6

dinsdag 12

donderdag 10

ja, BSO 8

ja, anders (gastouder, familie) nee 5 14

maandag 4

dinsdag 5

woensdag 1

donderdag 2

optie 1a 13

optie 1b 2

optie 2 11

optie 3

sluit beter aan op werktijden 7

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 4 8 8

26 vrijdag 11

wisselend 4

43

27 vrijdag 4

16

26

anders 4

31


Grafieken gr 3

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf maandag

9% 14%

15% ja, altijd

31%

dinsdag 26%

ja, af en toe

donderdag

28%

nooit

54%

vrijdag 23%

Maakt u gebruik van naschoolse opvang ja, BSO

wisselend

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO maandag

30% ja, anders (gastouder, familie)

52%

25%

25%

dinsdag woensdag

13% nee

18%

donderdag

31%

vrijdag 6%

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

0% sluit beter aan op werktijden

13% 22%

optie 1a 42%

optie 1b 50%

optie 2

26%

13%

optie 3 8%

26%

minder opvang nodig tevreden met huidige systeem meer regelmaat


groep 4 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

20 ja, altijd 8

ja, af en toe 8

nooit 4

totaal

maandag 6

dinsdag 8

donderdag 9

ja, BSO 5

ja, anders (gastouder, familie) nee 4 11

maandag 4

dinsdag 3

woensdag

optie 1a 9

optie 1b

optie 2 9

sluit beter aan op werktijden 6

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 3 9 8

20 vrijdag 7

wisselend 1

31

20 donderdag 5

vrijdag 1

optie 3 2

13

20

anders 4

30


Grafieken gr 4

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 3% maandag

20% 40%

19%

ja, altijd

dinsdag

23%

ja, af en toe

donderdag 26%

nooit

40%

vrijdag

29%

wisselend

Maakt u gebruik van naschoolse opvang ja, BSO

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

25% ja, anders (gastouder, familie)

55% 20%

maandag

8%

dinsdag

31%

woensdag

38%

donderdag

nee

23%

vrijdag

0%

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

10%

13% optie 1a 45%

20%

minder opvang nodig

optie 1b optie 2

45%

10%

27%

optie 3 30% 0%

sluit beter aan op werktijden

tevreden met huidige systeem meer regelmaat


groep 5 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

totaal

26 ja, altijd 13

ja, af en toe 8

nooit 5

maandag 7

dinsdag 16

donderdag 11

ja, BSO 4

ja, anders (gastouder, familie) nee 5 17

maandag

26 vrijdag 11

wisselend 2

47

26

dinsdag 4

woensdag 1

donderdag

optie 1a 15

optie 1b 1

optie 2 9

optie 3 1

sluit beter aan op werktijden 7

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 3 7 12

vrijdag 1

6

26

anders 2

31


Grafieken gr 5

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 4% maandag

15%

19%

ja, altijd 50%

ja, af en toe

donderdag 34%

nooit

31%

dinsdag

23%

vrijdag

24%

wisselend

Maakt u gebruik van naschoolse opvang ja, BSO

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO 0%

15%

19% 66%

ja, anders (gastouder, familie)

0%

maandag 17%

dinsdag woensdag

16% 67%

nee

donderdag vrijdag

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

4% sluit beter aan op werktijden

6% 22%

optie 1a 34%

optie 1b 58%

optie 2

39%

10%

optie 3 23% 4%

minder opvang nodig tevreden met huidige systeem meer regelmaat


groep 6 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

12 ja, altijd 4

ja, af en toe 5

nooit 3

totaal

maandag 4

dinsdag 5

donderdag 6

ja, BSO 3

ja, anders (gastouder, familie) nee 3 6

maandag 2

dinsdag 1

woensdag

optie 1a 8

optie 1b 1

optie 2 3

sluit beter aan op werktijden 4

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 2 2 7

12 vrijdag 5

wisselend 20

12 donderdag 1

vrijdag 4

optie 3 12

anders 15


Grafieken gr 6

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 0% maandag

25%

33%

20%

25%

ja, altijd

dinsdag

ja, af en toe

donderdag 25%

nooit

42%

vrijdag

30%

wisselend

Maakt u gebruik van naschoolse opvang ja, BSO

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO 0%

25%

maandag ja, anders (gastouder, familie)

50% 25%

25%

dinsdag

0%

nee

woensdag

50%

donderdag

25%

vrijdag

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

0%

0% sluit beter aan op werktijden optie 1a

25%

optie 1b

27% 47%

optie 2

8% 67%

13%

optie 3 13%

minder opvang nodig tevreden met huidige systeem meer regelmaat


groep 7 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

23 ja, altijd 5

ja, af en toe 8

nooit 10

maandag 3

dinsdag 10

donderdag 7

ja, BSO

ja, anders (gastouder, familie) nee 4 19

maandag

totaal

dinsdag

woensdag

23 vrijdag 6

wisselend 1

27

23 donderdag

vrijdag 0

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

optie 1a 7

optie 1b 1

optie 2 13

optie 3 2

sluit beter aan op werktijden 5

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 3 12 6

23

anders 3

29


Grafieken gr 7

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 4% maandag

11%

22%

ja, altijd

dinsdag

22%

43% ja, af en toe

donderdag 37%

nooit

35%

vrijdag

26%

wisselend

Maakt u gebruik van naschoolse opvang 0%

ja, BSO

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO 0% 0% 0%0%

17%

maandag

83%

ja, anders (gastouder, familie)

dinsdag

nee

donderdag

woensdag

vrijdag

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

9%

10% optie 1a

30%

optie 1b

17%

21%

10%

optie 2 57%

4%

sluit beter aan op werktijden minder opvang nodig tevreden met huidige systeem

optie 3 42%

meer regelmaat


groep 8 Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

11 ja, altijd 3

ja, af en toe 5

nooit 3

maandag 1

dinsdag 6

donderdag 5

ja, BSO

ja, anders (gastouder, familie) nee 1 10

maandag

totaal

dinsdag

woensdag

11 vrijdag 5

wisselend 17

11 donderdag

vrijdag 0

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

optie 1a 7

optie 1b

optie 2 3

optie 3 1

sluit beter aan op werktijden 4

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 1 3 5

11

anders 1

14


Grafieken gr 8

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 0% 6% maandag

27%

27%

ja, altijd

dinsdag

29% 35%

ja, af en toe

donderdag

nooit

vrijdag 30%

46%

Maakt u gebruik van naschoolse opvang 0%

ja, BSO

wisselend

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO 0% 0% 0%0%

9%

maandag

91%

ja, anders (gastouder, familie)

dinsdag

nee

donderdag

woensdag

vrijdag

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden sluit beter aan op werktijden

7%

9% optie 1a optie 1b

27%

optie 2 64% 0%

29% 36% 7%

optie 3 21%

minder opvang nodig tevreden met huidige systeem meer regelmaat


hele school Aantal ingeleverd Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf

Maakt u gebruik van naschoolse opvang

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

totaal

161 ja, altijd 61

ja, af en toe 61

nooit 39

maandag 41

dinsdag 77

donderdag 65

ja, BSO 32

ja, anders (gastouder, familie) nee 26 104

maandag 17

dinsdag 21

woensdag 4

donderdag 14

optie 1a 91

optie 1b 5

optie 2 58

optie 3 7

sluit beter aan op werktijden 47

tevreden met huidige minder opvang nodig systeem meer regelmaat 26 50 66

161 vrijdag 60

wisselend 12

255

162 vrijdag 11

67

161

anders 22

211


Grafieken hele school

Blijven uw kinderen ĂŠĂŠn of meerdere dagen over op school

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de overblijf 5% maandag

24%

38%

16%

ja, altijd

dinsdag

24%

ja, af en toe

donderdag 30%

nooit

38%

vrijdag

25%

wisselend

Maakt u gebruik van naschoolse opvang ja, BSO

Zo ja, op welke dagen maakt u gebruik van de BSO

20%

maandag

16% 64%

17%

ja, anders (gastouder, familie)

25%

dinsdag woensdag

21%

nee

donderdag

31%

vrijdag 6%

Welke optie heeft uw voorkeur

Wat is voor u de belangrijkste reden

4% sluit beter aan op werktijden

11% 22%

optie 1a optie 1b

36% 57%

optie 2

31%

12%

optie 3 24% 3%

minder opvang nodig tevreden met huidige systeem meer regelmaat


Wat komt er allemaal kijken bij de organisatie van een continurooster?


In deze , door de regiegroep toegevoegde, verslaggeving vindt u aanvullende informatie over wat het werken met een continurooster in de praktijk betekent. In onze zoektocht naar aanvullende informatie en wetgeving kwamen we op een aantal praktische aandachtspunten uit dien we u niet willen onthouden.: Wat komt er allemaal kijken bij de organisatie van een continurooster?

De lunchtijd De vraag: “Kinderen lunchen in het continurooster samen met de leerkracht in de groep. Mag deze tijd berekend worden als schooltijd (les- tijd) of niet?” heeft het volgende resultaat opgeleverd: Volgend voorstel is de invulling die gegeven is: Binnen het continurooster wordt er in de klas met de kinderen geluncht. Hiervoor wordt een kwartier uitgetrokken. De leerkracht houdt toezicht bij het lunchen. De leerkracht en de kinderen eten bij elkaar in de groep. De kinderen kunnen tijdens het eten met leeractiviteiten bezig zijn (bijvoorbeeld lezen). Op deze wijze kunnen leren en eten gekoppeld worden. Het probleem De totale lesdag voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 en leerkrachten loopt, door de pauzes en de lestijd op tot boven de 5 ½ uur, zeker als de leerkracht ook de lunch in de groep begeleidt en pleinwacht heeft. Hierdoor heeft een leerkracht op basis van wet- en regelgeving recht op een pauze van een half uur of twee keer een kwartier. Als de lunchtijd met gerichte lesactiviteiten, zoals bijvoorbeeld (stil)lezen, gecombineerd zou mogen worden kan de schooldag iets eerder eindigen en is de werktijd voor de leerkracht iets korter. Dus het al dan niet meetellen van de lunchtijd als lestijd heeft gevolgen voor de leerlingen en de leerkrachten. Oplossingen Lestijd in afwachting: Er zijn scholen die een lesprogramma tijdens de lunch creëren. Op deze wijze wordt de tijd als lestijd meegerekend en men stelt zich afwachtend op of de inspectie hierover iets opmerkt. Als de inspectie dit niet goedkeurt, moeten de dagen met een kwartier verlengd worden, of later ingehaald worden. Geen lestijd: Op de meeste scholen wordt de lunchtijd niet als lestijd meegerekend. Ook de meeste inspecties denken er zo over. Het moet als pauzetijd gezien worden. Aanvragen bij de inspectie leiden niet vaak tot het gewenste resultaat. Als dit ons standpunt is, maken we bij het continurooster slechts 1 kwartier winst in eindtijd en eindigt de school om 14.45 uur i.p.v. huidige 15.00 uur. Welke eisen stelt de onderwijsinspectie? De inspectie heeft inmiddels een richtlijn opgesteld voor het aanmerken van lunchtijd als lestijd. Deze is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl . De inspectie hanteert de volgende criteria voor het meetellen van de lunchtijd als lestijd: 1. De pauzetijd tussen het einde van de lunchperiode en het begin van de volgende periode van onderwijs bedraagt ten minste een half uur.


2. De onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd dienen aantoonbaar in relatie te staan met de wettelijke opdrachten voor het onderwijs of met de eigen opdrachten die de school zich stelt (WPO, art. 9). 3. De onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd, zijn uitgewerkt in een onderwijsprogramma en staan beschreven in het schoolplan van de school (WPO, art. 12, lid 2). 4. De onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch plaatsvinden zijn specifiek in de dag- en weekplanning van de leraren opgenomen. 5. In de schoolgids is de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut (WPO, Art. 13 lid 1 onder d) opgenomen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de onderwijstijdregeling van de school, waarbij de lunchtijd wordt aangemerkt als onderwijstijd (WMS, Art. 13 onder h) en met de vaststelling van de schoolgids (WMS, Art. 13 onder g). Voorafgaand aan het vaststellen van de inrichting van de onderwijstijd in de MR moeten de ouders worden geraadpleegd (WMS, Art. 15 lid 3). Werk- en rusttijdenregeling voor leerkrachten Voor de vraag “Kan er binnen nieuwe schooltijden voldaan worden aan de werk- en rusttijdenregeling voor het (onder- wijzend) personeel?” Luidt het antwoord: “ De regels Voor iedere werknemer geldt, naast de eigen CAO, ook de Arbeidstijdenwet. Hierin staan voorschriften ten aanzien van werk- en pauzetijden.” Uit de Arbeidstijdenwet: Artikel 5:4 1. De werkgever organiseert de arbeid van een werknemer zodanig dat, indien hij meer dan 4,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken door een pauze. De pauze bedraagt ten minste 30 minuten, die zonodig kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. 2. De werkgever organiseert de arbeid van een werknemer van 18 jaar of ouder zodanig, dat indien hij: • a. meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten; • b. meer dan 10 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 45 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. 3. Bij collectieve regeling kan van het tweede lid worden afgeweken. Daarbij wordt in acht genomen dat de werkgever de arbeid zodanig organiseert, dat indien de werknemer meer dan 5,5 uren arbeid per dienst verricht, zijn arbeid wordt onderbroken door een pauze van ten minste 15 minuten. Elk beding, waarbij op een andere wijze dan in dit lid is bepaald, wordt afgeweken van het tweede lid, is nietig. Als scholen hun schooltijden willen veranderen bijvoorbeeld richting het continurooster, dan kan er een overschrijding van het aantal gewerkte uren ontstaan als een leerkracht aan één stuk door werkt. Bijvoorbeeld: de groep kinderen start om 8.30 uur en gaat door tot 14.30 uur. In deze tijd


wordt er 5 ½ uur lesgegeven. Als de leerkracht een kwartier met de kinderen in de klas luncht en toezicht houdt, met daaraan gekoppeld een plein- wacht van een kwartier, dan werkt de leerkracht 6 uur aan een stuk. De lunchtijd met de kinderen en het daaraan gekoppelde toezicht is werktijd. Dit komt in botsing met de Arbeidstijdenwet. Geadviseerd wordt altijd in de medezeggenschapsraad deze zaken goed te bespreken. Onder artikel 12 lid h staat dat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft op een arbeidstijd- en rustregeling.

Bij navraag bij de inspectie voor het beoordelen van de vraag of de lunchtijd gerekend kan worden als onderwijstijd heeft de Inspectie van het Onderwijs aangegeven dat ze – in overleg met OCW – een aantal criteria heeft opgesteld. Scholen die lunchtijd willen opvoeren als onderwijstijd dienen aan al verschillende criteria te voldoen. Wij troffen hiertussen het volgende criterium aan: De pauzetijd tussen het einde van de lunchperiode en het begin van de volgende periode van onderwijs bedraagt ten minste een half uur. Voor het welzijn van leerlingen is het van belang dat er voldoende pauzemomenten zijn binnen een schooldag. Een kind kan niet zonder onderbreking de hele dag leren. In artikel 8 lid 7 WPO is bepaald dat de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag moeten worden verdeeld. De scholen hebben ruimte gekregen om de lestijden optimaal te doen aansluiten op de specifieke situatie van de school. Bij het bepalen van de lestijden dient de school wel het belang van de leerling en de kwaliteit van het onderwijs centraal te stellen. Scholen dienen op een verantwoorde manier om te gaan met de spankracht van leerlingen. Bij een continurooster dient daarom rekening te worden gehouden met het recht op pauze. Voor jeugdige werknemers die 4,5 uren arbeid of meer per dienst verrichten, dient volgens de Arbeidstijdenwet de arbeid te worden onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, die kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. Voor basisschoolleerlingen van 4 tot en met 12 jaar stelt de inspectie dat de pauze langer moet zijn: minimaal een half uur tussen het einde van de lunchperiode (als die gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden) en het begin van de volgende periode van onderwijs. De inspectie zal op de naleving van dit voorschrift uit artikel 8 lid 7 toezien. Tevens hebben we in de wet op het primair onderwijs (WPO, art. 12, lid 2) de volgende tekst aangetroffen: De onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd zijn uitgewerkt in een onderwijsprogramma en staan beschreven in het schoolplan van de school (WPO, art. 12, lid 2). Deze onderwijsactiviteiten zijn in het vastgestelde schoolplan (als onderdeel van het onderwijskundig beleid) beschreven, dat wil zeggen dat voor de betreffende activiteiten in het schoolplan het Deze leerlijnen zijn voorzien van eind- en tussendoelen; o Deze leerlijnen kennen een nagestreefd (didactische werkvormen, leeractiviteiten). Uit deze beschrijving blijkt dat onderwijsactiviteiten rondom het lunchen effectief en efficiënt bijdragen aan de beoogde leerdoelen. Omgekeerd mag het lunchen als zodanig de effectiviteit en efficiëntie van de onderwijsactiviteit niet de gestelde doelen. o Deze leertijd staat in goede verhouding tot de gestelde doelen. o Deze leertijd staat in goede verhouding tot de leertijd die nodig is om andere wettelijke opdrachten na te leven. (15 minuten ‘lunchonderwijs’ per dag kan neerkomen op 320 uur (=1/3 schooljaar) in de totale schoolloopbaan van een leerling). o De leertijd is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. o


De leertijd, waar het eigen opdrachten betreft, gaat niet ten koste van de benodigde leertijd voor het worden beoordeeld en zichtbaar gemaakt. Dit houdt in dat in de groepsmappen van de leraren de vorderingen van de leerlingen op de tussendoelen en einddoelen die tijdens het beoogde deel van de lunch worden nagestreefd, overzichtelijk zijn geadministreerd. Deze vorderingen zijn voorzien van analyses en conclusies ten behoeve van de afstemming van het onderwijs aan individuele of groepen leerlingen. Hierbij delen we met u de eis dat de onderwijsactiviteiten die tijdens de lunch worden uitgevoerd uitgewerkt moeten zijn in een onderwijsprogramma en dat deze beschreven staan in het schoolplan van de school (WPO, art. 12, lid 2). Deze onderwijsactiviteiten zijn in het vastgestelde schoolplan (als onderdeel van het onderwijskundig beleid) beschreven, dat wil zeggen dat voor de betreffende activiteiten in het schoolplan het volgende concreet en overzichtelijk beschreven staat: o

o

o

o

De leerinhouden, uitgewerkt in leerlijnen; o Deze leerlijnen zijn voorzien van eind- en tussendoelen; o Deze leerlijnen kennen een gestructureerde opbouw (lineair, concentrisch); De weg waarlangs de gestelde doelen worden nagestreefd (didactische werkvormen, leeractiviteiten). Uit deze beschrijving blijkt dat onderwijsactiviteiten rondom het lunchen effectief en efficiënt bijdragen aan de beoogde leerdoelen. Omgekeerd mag het lunchen als zodanig de effectiviteit en efficiëntie van de onderwijsactiviteit niet belemmeren, De hoeveelheid leertijd die nodig is voor het bereiken van de gestelde doelen. o Deze leertijd staat in goede verhouding tot de gestelde doelen. o Deze leertijd staat in goede verhouding tot de leertijd die nodig is om andere wettelijke opdrachten na te leven. (15 minuten ‘lunchonderwijs’ per dag kan neerkomen op 320 uur (=1/3 schooljaar) in de totale schoolloopbaan van een leerling). o De leertijd is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. o De leertijd, waar het eigen opdrachten betreft, gaat niet ten koste van de benodigde leertijd voor het bereiken van de wettelijke opdrachten. De wijze waarop de vorderingen die de leerlingen maken worden beoordeeld en zichtbaar gemaakt. Dit houdt in dat in de groepsmappen van de leraren de vorderingen van de leerlingen op de tussendoelen en einddoelen die tijdens het beoogde deel van de lunch worden nagestreefd, overzichtelijk zijn geadministreerd. Deze vorderingen zijn voorzien van analyses en conclusies ten behoeve van de afstemming van het onderwijs aan individuele of groepen leerlingen.

Het rustig eten van, door en met de kinderen met het idee van een gezellige lunchomgeving als voorwaarde voor een goede lunch komt hiermee wel onder spanning te staan.


Tot slot Aan een continurooster zitten plezierige en minder plezierige kanten. De regiegroep zal nu na alle informatie samen de voor- en nadelen afwegen van het werken met een continurooster in onze eigen schoolsituatie. Hierbij staat het belang van de kinderen voorop. Het is niet zo dat een continurooster alle problemen oplost die inherent zijn aan de onderbroken schooldag (dus met één of voor de jongere kinderen anderhalf uur tussen de middag. Alles nu overziend moeten we dus goede redenen blijven zien om tot een continurooster over te gaan. Binnenkort zullen we u als finale van onze opdracht infomeren over het door ons uit te brengen advies. Met vriendelijke groet,

Regiegroep “ andere schooltijden”

Brief ouders voor website  
Brief ouders voor website  
Advertisement