Page 1

Basisschool

Sint Bernardus

Schoolgids

2012-2014


Inhoud 3 Voorwoord............................................................................................................................................................... 4 Hoofdstuk 1: Onze school...................................................................................................................................... 8 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen en beleid.................................................................................................................. Hoofdstuk 3: “Ons onderwijs”............................................................................................................................. 12 • Het directe instructiemodel.......................................................................................................... 13 • Basisvaardigheden...................................................................................................................... 13 • Wereldoriënterende vakken........................................................................................................ 14 • Andere vakgebieden................................................................................................................... 14

Basisschool

Hoofdstuk 4: Zorg en aandacht.......................................................................................................................... 18 • Algemeen.................................................................................................................................... 19 • De zorgstructuur.......................................................................................................................... 19

Sint Bernardus

• Passend onderwijs...................................................................................................................... 20 • Ring 1: Standaardonderwijs........................................................................................................ 20 • Ring 2: Ondersteuning................................................................................................................ 21 • Ring 3: Speciale onderwijsarrangementen binnen het basisonderwijs....................................... 22 • Ring 4: Speciale arrangementen in een aparte setting............................................................... 23 Hoofdstuk 5: De resultaten................................................................................................................................. 24 • Cito-uitslagen door de jaren heen............................................................................................... 25 Hoofdstuk 6: Het team........................................................................................................................................ 28 Hoofdstuk 7: Uitstroombeleid en aannamebeleid............................................................................................... 30 Hoofdstuk 8: Contact met thuis.......................................................................................................................... 36 • Samenwerking met ouders/ opvoeders....................................................................................... 39 Hoofdstuk 9: Handig om te weten...................................................................................................................... 42 • BSO/ Overblijven......................................................................................................................... 44 • Gym.............................................................................................................................................46 Hoofdstuk 10: Lestijden, vakanties, verlof.......................................................................................................... 50


Voorwoord Voor u ligt de schoolgids basisschool Sint Bernardus. Wij zijn er erg trots op. In deze schoolgids vertellen we u hoe we op basisschool Sint Bernardus ons onderwijs dagelijks gestalte geven. Dat doen we in een pegagogische omgeving, waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen, een plek waar heldere afspraken en regels zijn, waar de leerkracht stuurt en bijstuurt en waar een goed leefklimaat is. Het onderwijs sluit aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen binnen een kindvriendelijke omgeving. We willen onze leerlingen onderwijs op maat bieden, immers geen kind is hetzelfde. Dat maakt ons werk zo bijzonder: allemaal unieke mensen die samen een hechte gemeenschap vormen. Kinderen, ouders/opvoeders en leerkrachten moeten zich betrokken voelen bij de Sint Bernardus. Voor de Sint Bernardus betekent dat inhoud geven aan onze identiteit: een open, katholieke school. In deze schoolgids proberen we u het een en ander te vertellen over hoe we inhoud en vorm geven aan ons onderwijs en het werken met uw kind (eren). Ouders/opvoeders van nieuwe leerlingen, die zich nog oriĂŤnteren, nodigen wij graag uit voor een gesprek, dan kunnen wij nog meer vertellen over onze school. Loopt u gerust even binnen voor een afspraak. Team basisschool Sint Bernardus

Welkom op onze school! Alle foto’s in deze schoolgids zijn gemaakt door Ineke Gerritsen.


1

Onze school


Visie en missie De Sint Bernardus wil met haar onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden van ieder toegelaten kind. Zowel de sterkere als de zwakkere leerling krijgen onderwijs waar zij behoefte aan hebben. Methodes en werkwijzen zijn hierop afgestemd. Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. We hechten er zeer grote waarde aan dat we een school zijn met kwalitatief hoogstaand onderwijs in een prettige sfeer. Daarbij hechten we veel waarde aan een brede ontwikkeling en individuele ontplooiing van het kind tot een zelfstandig, positief denkend persoon. In ons alledaags handelen luidt onze missie: “In onderlinge afstemming gaan we elke dag doelgericht en slagvaardig aan het werk, op zoek naar het beste voor ieder kind”. We willen, in samenwerking met ouders/opvoeders, het opgroeiende kind een plaats geven in de wereld. In ons onderwijs willen we, dat kinderen de kracht van de eigen mogelijkheden ervaren en we stimuleren ze op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens de dagelijkse activiteiten leren we kinderen oog te krijgen voor elkaar en dat zijzelf invloed hebben op situaties. Naast kennisoverdracht, vinden we het ook belangrijk waarden als solidariteit, naastenliefde en respect over te brengen. Katholieke identiteit Onze katholieke identiteit omschrijven we graag aan de hand van een parachute. Deze parachute is een rond voorwerp met verschillende kleuren. Alle kinderen komen met een andere kleur de school binnen. Wij als school leren de kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. De leerkrachten zijn de touwtjes. Zij zorgen ervoor dat alle kinderen met hun eigen uniciteit met elkaar leren omgaan en samenwerken. Omdat wij een katholieke school zijn maken wij hiervoor ook gebruik van de verhalen uit de bijbel. Aangevuld met moderne teksten kunnen deze verhalen ons een spiegel voorhouden. Deze afwisseling maakt dat kinderen Bijbelse verhalen en de boodschap daarin beter leren begrijpen . De uiteinden van de touwtjes ( de leerkrachten) komen uit één punt: wij als leerkrachten gaan uit van de zelfde waarden en normen. Kernwoorden hierbij zijn: respect, vrijheid, samen, geluk, vriendschap, vertrouwen, bezinning en maatschappelijke betrokkenheid.

5


Organisatie Quo Vadis De Sint Bernardus is een katholieke basisschool die hoort bij de Stichting Quo Vadis. Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van twintig scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk basis- en speciaal onderwijs. De stichting is voortgekomen uit de schoolbesturen voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs te Almelo en Deventer en is per 1 januari 2004 van start gegaan. Meer dan 600 medewerkers zijn voor de stichting werkzaam op de scholen voor primair onderwijs. In totaal bezoeken ruim 5000 leerlingen deze scholen. Op de website www.quovadis.nl vindt u meer informatie. De organisatie van ons onderwijs De school is zodanig georganiseerd dat leerlingen gedurende acht jaren de basisschool doorlopen. Elke jaargroep heeft z’n eigen leerstofinhoud. De leerstof sluit van jaar op jaar op elkaar aan. Dit noemen we het leerstofjaarklassensysteem. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren, maar wel een eigen leerlijn kunnen volgen. Er kunnen zich situaties voor doen, waarbij het overdoen van een klas in het belang van het kind wordt overwogen. Een dergelijk besluit wordt genomen in overleg tussen ouders/opvoeders, groepsleerkrachten, ib-er en directie. Situering van de school 6

De school maakt deel uit van het multifunctionele gebouw de Polakkers. Het gebouw ligt centraal tussen de wijken Groot-Douwel, Het Oostrik en Blauwenoord. Het gebouw herbergt drie basisscholen, een peuterspeelzaal, een wijkcentrum en sport/spelzalen. Onze school heeft 11 groepslokalen en een speellokaal. Dit speellokaal is bestemd voor de bewegingslessen van de kleuterbouw. De schuifwanden, de brede gangen en de hal in de school, maken een flexibel gebruik van de ruimtes mogelijk. De hal wordt tevens gebruikt als overblijfruimte en wordt gebruikt tijdens halfeesten. Op dit moment bezoeken 220 leerlingen onze school. Uitgangspunten We willen dat elk kind met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Om dit te realiseren hebben we de volgende uitgangspunten opgesteld: • we streven ernaar dat onze school een plek is waar kinderen leerkrachten en ouders/opvoeders graag zijn, • we gaan respectvol met elkaar om, • de school ontwikkelt de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen. Deze algemene uitgangspunten hebben we vertaald naar specifieke afspraken: • we staan op school geen geweld toe, • we zorgen voor een veilige, ordelijke, kindvriendelijke leer en leefomgeving,


• kinderen dragen verantwoordelijkheden, • we gebruiken voor de ontwikkeling van kinderen door observaties een leerlingvolgsysteem. Als een leerling zich niet aan de afspraak houdt, zal er een passende maatregel volgen. Dit staat beschreven onder hoofdstuk 7 (Uitstroom). Brede School Onze school maakt deel uit van de Brede School Zwaluwenburg. Daarin werken we samen met de Prins Mauritsschool , De Schakel, en de verschillende instanties voor opvang. Vanuit de Brede School worden samen activiteiten georganiseerd voor zowel kinderen als ouders. Binnen de naschoolse opvang worden allerlei activiteiten georganiseerd waar kinderen aan deel kunnen nemen zoals: de timmerwerkplaats, sport-spel-dans-toneel. Daarnaast wordt er ook sociale vaardigheidstraining aangeboden (Kidspower) en is er een speciale meidengroep opgericht. Kortom; veel te beleven. Professionele cultuur Onderwijs is een continue ontwikkelingsproces. Leerkrachten zijn allemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en worden hierin getraind binnen de Sint Bernardus. Daarnaast vindt er ook coaching plaats door de directie van de school.

Lekker lezen in onze leeshoek

7


2

Ontwikkelingen en beleid


Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een helder plan en controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het gebruik van de instrumenten niet om de resultaten zelf, maar om lering te trekken uit de gegevens die ze opleveren. Dat leidt tot verhoging van de verandercapaciteit van de school. Vanuit ons beleid van de school richten we ons komende schooljaren op de volgende doelen: Schooljaar 2012 - 2013

Schooljaar 2013 - 2014

Het maken van groeps-handelingsplannen rekenen/ taal/spelling en begrijpend lezen (3 t/m 8).

Het maken van groeps-handelingsplannen rekenen/ taal/spelling en begrijpend lezen (3 t/m 8).

Het maken van groeps-handelingsplannen voor taalontwikkeling en rekenontwikkeling (1/2).

Het maken van groeps-handelingsplannen voor taalontwikkeling en rekenontwikkeling (1/2).

Op drie niveaus aanbieden van onderwijs.

Op drie niveaus aanbieden van onderwijs.

Implementeren van de nieuwe rekenmethode.

Implementeren van de nieuwe rekenmethode.

Zorgplan 2012-2014 vorm geven binnen de school.

Zorgplan 2012-2014 vorm geven binnen de school.

ICT beleidsplan tot uitvoering brengen.

Bestedingsplan opstellen voor vernieuwing ICT materialen.

Hanteren van coöperatieve werkvormen binnen het onderwijs.

Vervolg scholing met borgen coöperatieve werkvormen.

Besluit behouden OPSEO of overgaan op nieuw meetinstrument.

Bij nieuw meetinstrument sociaal-emotionele ontwikkeling; implementeren.

Planmatige uitvoering schoolveiligheidsplan.

Planmatige uitvoering school veiligheidsplan.

Opstellen ondernemingsplan Brede School.

Uitvoeren inhoud ondernemingsplan Brede School.

Ontwikkelingskansen in vormen van workshops worden vastgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Ontwikkelingskansen in vormen van workshops worden vastgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.

9


Schooljaar 2012 - 2013

10

Schooljaar 2013 - 2014

Technieklessen en wetenschapslessen zijn in alle leerjaren ge誰ntegreerd.

Technieklessen en wetenschapslessen zijn in alle leerjaren ge誰ntegreerd.

Het houden van plannings/voortgangs- en evaluatiegesprekken met teamleden, het ontwikkelen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

Het houden van plannings/voortgangs- en evaluatiegesprekken met teamleden, het ontwikkelen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan.

Scholing en implementeren aanbod hoogbegaafden, beleid wat geschreven is volgen.

Borgen meer en hoofdbegaafdheid.

Doorgaande lijn krijgen op het gebied van Voor en Vroegschoolse Educatie.

Uitvoeren doorgaande lijn.

Binnen de kwaliteitszorg komen tot certificeringtraject 2.

Binnen de kwaliteitszorg komen tot certificering traject 3.

Schoolplein voor onder- en bovenbouw verbeteren.

Uitvoeren oudertevredenheidsenquete.


11

Smakelijk eten!


3

“Ons onderwijs”


Vanuit de drie basisbehoeften van een kind; relatie, competentie en autonomie willen de leerkrachten met de leerlingen werken. Bij relatie gaat het erom dat een kind zich welkom en gewaardeerd voelt. De leerkrachten creëren hiervoor een veilige leer- en leefomgeving. Onder competentie verstaan wij dat de leerkrachten voor een uitdagende en gevarieerde leeromgeving zorgen waarin leerlingen succeservaringen kunnen opdoen. Bij autonomie krijgen de leerlingen de gelegenheid zelf te (leren) kiezen, waarbij ze ervaren dat zij in staat zijn zelfstandig aan de slag te gaan en te beslissen.

Het directe instructiemodel Om zo effectief mogelijk om te gaan met de leertijd maken wij gebruik van het directe instructiemodel. De leerlingen krijgen hierbij instructie naar behoefte aangeboden. Na de basisstof werken de leerlingen aan herhalingsstof of verrijkingsstof. Wij willen voor de leerlingen zo voorspelbaar mogelijk zijn. Daarom werken wij met een weeken dagplanning. Middels de taakbrief leren de kinderen hun werk te plannen en worden zij zelf verantwoordelijk gesteld voor hun leerproces. De klassen zijn in groepjes ingedeeld, waardoor kinderen met elkaar kunnen samenwerken. Het samenwerkend leren wordt bevorderd door het inzetten van diverse coöperatieve werkvormen. Het realiseren van werkplekken geeft leerlingen de mogelijkheid tot zelfstandig werken buiten het directe toezicht van de leerkracht. Per periode van 6 á 7 weken wordt door de leerkracht een groepsplan gemaakt, waarin beschreven staat op welke momenten in de week subgroepen extra aandacht krijgen. De subgroepen betreffen de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Wanneer na toetsing blijkt, dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan die leerling in een subgroep geplaatst worden.

Basisvaardigheden In ons programma besteden we veel aandacht aan de basisvaardigheden: taal, lezen, schrijven en rekenen. Taalonderwijs Middels de methode Taal op maat richten we ons met name op de woordenschat, de spelling, de zinsontleding, de luistervaardigheid en de mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Lezen We onderscheiden het technisch lezen, het begrijpend lezen en leesbeleving. Wat betreft het technisch lezen komen kinderen in groep 1/2 in aanraking met lezen, waarna in groep 3 het aanvankelijk lezen start middels de

13


methode Veilig Leren Lezen. Om het lezen op peil te houden en de leesbeleving te bevorderen, zijn er dagelijks stilleesmomenten. Hiertoe heeft elke groep een klassenbibliotheek. Voor het begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Deze methode gaat uit van actuele teksten. Schrijfonderwijs Vanuit het methodische handschrift leren onze kinderen hun eigen handschrift te ontwikkelen, waarbij leesbaarheid en temposchrijven de nadruk krijgen. Rekenen De leerlingen leren omgaan met getallen en diverse rekenkundige bewerkingen. Kinderen leren in alledaagse situaties rekenkundige aspecten te herkennen.

Wereldoriënterende vakken

14

Aardrijkskunde Bij het vak aardrijkskunde oriënteren leerlingen zich op de wereld om hen heen. Ze maken kennis met topografie en met andere landen en culturen. Geschiedenis Bij dit vak zijn de leerlingen bezig met het verleden in relatie tot het heden; om meer van het heden te begrijpen, verdiepen leerlingen zich in het verleden. Biologie Ons natuuronderwijs is erop gericht de leerlingen kennis te laten maken en respect te hebben voor de natuur om ons heen. Tevens verwerven ze kennis, inzicht en vaardigheden t.a.v. een gezond gedragspatroon.

Andere vakgebieden Techniek Middels onze techniektorens, techniektafels en techniekkasten krijgen de leerlingen op praktische wijze inzicht in diverse technische vaardigheden zoals: bouwen, chemie, magnetisme, tandwielen, timmeren, stroomkringen, enz.


Verkeer Voor de leerlingen is het belangrijk te leren hoe zij zich in het verkeer op een veilige manier kunnen bewegen. In groep 7 wordt het schriftelijk en praktisch verkeersexamen afgenomen. Engels In de groepen 7 en 8 maken de leerlingen op speelse wijze kennis met de Engelse taal. Hierbij krijgen zowel de schriftelijke als de mondelinge communicatie de nadruk. Catechese In deze lessen leren de leerlingen over het Christendom en andere godsdiensten. Het uitgangspunt is het in respect voor elkaar leren omgaan met elkaar. Vanuit de methode Hellig Hart worden schoolbreed 3 projecten georganiseerd: Kerst, Pasen en een derde project. Bewegingsonderwijs Wij willen de leerlingen laten ervaren, dat bewegen gezond en vooral ook leuk is. Er wordt aandacht besteed aan balvaardigheid, spel, turnen en atletiek. Sportief gedrag staat voorop. Wij maken gebruik van de methode “Bewegen samen regelen�. Expressievakken Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken. De vakken tekenen en handvaardigheid vallen hieronder, maar ook de workshoponderdelen drama en muziek. Workshops De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 krijgen op de woensdag de volgende workshops aangeboden: koken, ICT, drama, techniek, dans en fotografie. Deze workshops worden gegeven in combinatie met handvaardigheidlessen. Burgerschapszin Dit onderdeel van het totale lessenpakket heeft als doel leerlingen te leren deel uit maken van een gemeenschap en daarin een actieve rol te vervullen. Goed burgerschapszin begint in de gemeenschap van de school; kinderen leren met elkaar omgaan, met elkaar samenwerken, waarbij de vertaalslag naar de maatschappij wordt gemaakt. Te denken valt aan activiteiten als: vieringen, schoolreisjes, het goede doelenproject, dagelijks het jeugdjournaal kijken en gastlessen rond maatschappelijke thema’s. Computers Ter ondersteuning van de lessen worden computers ingezet. Hiervoor beschikt elk lokaal over twee computers en kan van een computerlokaal gebruik gemaakt worden. Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij

15


een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn te vinden in ons internetprotocol.

Methodeoverzicht Leergebied Persoonlijkheidsontwikkeling

Piramide

Methode/materialen

Sociaal-emotionele ontwikkeling Motorische ontwikkeling Kunstzinnige ontwikkeling Ontwikkeling van de waarneming Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven OriĂŤntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

16

Beginnende geletterdheid

Map CPS Fonemisch bewustzijn

Beginnende gecijferdheid/rekenen

Map CPS Gecijferd bewustzijn

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen 2e maanversie

Voortgezet technisch lezen

Tekstverwerken

Voortgezet technisch lezen, begrijpend en informatief

Nieuwsbegrip

Taal

Taal op maat

Schrijven

Aan elkaar

Rekenen

Wereld in getallen

Aardrijkskunde

Een wereld van verschil

Geschiedenis

Bij de tijd

Biologie

Natuurlijk

Engels

Bubbles

Catechese

Hellig Hart

Gymnastiek

Bewegen samen regelen

Tekenen

Diverse bronnenboeken

Handvaardigheid

Diverse bronnenboeken

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Doos vol gevoelens SEO-map


17


4

Zorg en aandacht


Algemeen Wij als team St. Bernardus hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende mogelijkheden van onze leerlingen. Wij willen goed voor ieder kind zorgen. In de eerste plaats zullen wij proberen om zorg te voorkomen. Dit doen we door een zo goed mogelijke sfeer in en rondom de klas te creĂŤren zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. En natuurlijk zullen wij ons vak als leerkracht zo goed mogelijk uitvoeren, door kwalitatief goed onderwijs te geven. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer van ons dan helder onderwijs, zij vragen extra zorg en hebben ook recht op onze zorg.

Leerlingenzorg en het leerlingvolgsysteem De leerlingen worden gedurende de gehele basisschoolperiode goed en systematisch gevolgd door ons leerlingvolgsysteem. Meerdere keren per jaar controleren we de vorderingen van alle kinderen op het gebied van rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen door middel van landelijk genormeerde toetsen. Daarnaast volgen we de leerlingen zo goed mogelijk op sociaal- emotioneel gebied en maken we hierbij twee keer per jaar gebruik van een observatie methode. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de eigen klas. De Ib-er (intern begeleider) coĂśrdineert deze zorg op schoolniveau en staat zo nodig de groepsleerkrachten bij. De toetsen die we gebruiken zijn toetsen die bij de methode horen en toetsen die landelijk genormeerd worden vanuit het CITO. We vergelijken onze tussentijdse opbrengsten met onze gestelde doelen maar ook met de gemiddeldes van andere scholen. Op deze manier houden we in de gaten of onze gestelde doelen behaald zijn en kijken we samen of er aanpassingen gedaan moeten worden en op welke manier. Voor ieder kind wordt een eigen (digitaal) dossier bijgehouden. Hierin worden gegevens bijgehouden m.b.t. oudergesprekken, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toetsresultaten en overige belangrijke zaken die betrekking hebben op het kind.

De Zorgstructuur Sine Limite Sine Limite is een samenwerkingsverband waarbij alle basisscholen in Deventer en tien basisscholen in de regio zijn aangesloten. Het samenwerkingsverband ondersteunt school, kind en ouders om het kind op school optimale ontwikkelingskansen te bieden. Samen met betrokkenen wordt op zoek gegaan naar oplossingen en passende onderwijszorg.

19


Passend onderwijs Wat is Passend onderwijs? Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met extra begeleiding kan onze school vaak prima passend onderwijs bieden. Is een kind hier of eventueel op een andere reguliere basisschool- echt niet op zijn/ haar plek, dan is er speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Ringen van onderwijs Op de Sint Bernardusschool werken wij met het door het samenwerkingsverband Sine Limite opgestelde model van ringen van onderwijs. We onderscheiden hierin 4 ringen van onderwijs. Leerlingen kunnen verschuiven van de ene ring naar de andere.

Ring 1: Standaardonderwijs 20

De meeste kinderen binnen onze school volgen onderwijs binnen ring 1; standaardonderwijs. In deze ring vallen leerlingen die het reguliere basisprogramma volgen. Standaardonderwijs kan gezien worden als preventie vanuit de visie dat hulp aan leerlingen vooral succesvol is als die hulp vroegtijdig wordt ingezet, bij voorkeur op het moment dat er nog geen sprake is van problemen en achterstanden. De leerkracht verzorgt kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen uit zijn groep. De leerkracht zal daarbinnen het onderwijs aanpassen aan de behoefte van de kinderen (adaptief onderwijs). Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat problemen van leerlingen zoveel mogelijk voorkomen worden. De leerkracht stemt standaard onderwijsaanbod af op de leerlingen door uit te gaan van de toetsgegevens van zowel de methodeafhankelijke als methodeonafhankelijke toetsen en op basis van observaties van de leerkracht. Hierbij wordt ondersteuning door de Ib-er geboden.

Binnen Ring 1, het standaard onderwijsaanbod op onze school, vallen leerlingen die: • extra instructie krijgen bij lees, spelling en rekenproblemen; • aanpassingen in de verwerking krijgen van leerstof en/ of leertijd; • individuele afspraken hebben over werkplanning en/ of werkhouding; • individuele afspraken hebben over het sociaal emotionele gedrag; • gebruik maken van de eerste leerlijn digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid*.


Naast bovengenoemde is het basistakenpakket van de GGD van toepassing: • logopedische screening op basis van signalering door school/ouders - 5 jarigen • preventief gezondheidsonderzoek door de schoolarts - 5 jarigen • preventief verpleegkundig onderzoek door de schoolverpleegkundige - groep 7 Onderwijsoverleg in ring 1 op onze school • Groepsbespreking; iedere leerkracht heeft 2 keer per jaar een groepsbespreking met de intern begeleider waarin alle kinderen worden besproken. Het derde moment is een consultatiemoment waarop de leerkracht zich kan inschrijven wanneer er behoefte is. Plannen in ring 1: In ring 1 wordt het basisprogramma beschreven in een groepsplan. Samenwerking met ouders Ouders worden op de hoogte gehouden via de rapporten en de oudergesprekken.

Ring 2: Ondersteuning Wanneer het standaardonderwijs niet meer voldoende biedt, heeft de leerling extra ondersteuning nodig. De leerling komt dan in ring 2; ondersteuning. De leerkracht krijgt hulp van de Ib-er om samen op zoek te gaan naar de juiste ondersteuning. In deze ring heeft het kind en/of de leerkracht ondersteuning nodig. Als het groepsplan onvoldoende oplevert of er een vermoeden bestaat dat er meer aan de hand is, wordt er overgestapt naar ring 2. De preventieve maatregelen, verlengde instructie of versnelling en verhoging van leertijd hebben onvoldoende opgeleverd. Binnen Ring 2 het standaard onderwijsaanbod op onze school, vallen leerlingen die: • ernstige lees- en spellingsproblemen hebben; • ernstige rekenproblemen hebben; • sociaal emotionele problemen hebben en die buiten de eigen groep een weerbaarheidstraining volgen, Rots&Water, sociale vaardigheidstraining; • gebruik maken van het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH), tweede leerlijn*. Mogelijkheden van van extra ondersteuning binnen ring 2: • extra hulp binnen de school;

21


• collegiale consultatie vanuit Sine Limite; • pre- ambulante begeleiding vanuit specialisten in clusters; • inzet van een klassenassistent. Onderwijszoverleggen in ring 2 op onze school • leerlingbespreking. Dit is een overleg binnen de school zonder aanwezigheid van externe professionals. • HGPD-leerlingbespreking (handelingsgerichte procesdiagnostiek). Deze bespreking vormt de schakel naar de bovenschoolse onderwijsstructuur. De leerkracht bespreekt samen met de Ib-er de geconstateerde zorg met een zorgteamlid van Sine Limite. Ouders zijn op de hoogte gebracht door de leerkracht en kunnen ook bij het HGPDgesprek aanwezig zijn. • SchoolZAT. Dit is een overleg waarin 6 keer per jaar de Schoolmaatschappelijk-werkster, schoolverpleegkundige en de Ib-er. In dit overleg wordt gekeken hoe ‘onderwijs’ en ‘zorg’ zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij het kind.Ouders zijn op de hoogte gebracht door de leerkracht wanneer hun kind besproken wordt. De intern begeleider is altijd bij deze gesprekken aanwezig om voortgang en continuïteit te waarborgen.

22

Plannen in ring 2: In ring 2 is er een handelingsplan opgesteld door de leerkracht. Dit handelingsplan wordt zoveel mogelijk opgenomen in het groepsplan of als bijlage van het groepsplan toegevoegd. Samenwerking met ouders Wij hechten veel waarde aan de inbreng van ouders en zij zijn nauw betrokken bij de besluitvorming en aanpak. Naast de reguliere contacten zijn er extra momenten waarop we met ouders in gesprek gaan over de ontwikkeling van hun kind.

Ring 3: Speciale onderwijsarrangementen binnen het basisonderwijs In deze ring heeft het kind tijdelijk of langdurig een speciaal arrangement nodig om onderwijs op de basisschool te kunnen volgen. In veel gevallen wordt deskundigheid vanuit het speciaal (basis) onderwijs op de basisschool ingezet. Binnen Ring 3 het speciale onderwijsarrangement op onze school, vallen leerlingen die • gebruik maken van de Wisselgroep**; • een rugzak hebben; • een individuele leerlijn hebben.


We stemmen de uitvoer van het arrangement zoveel mogelijk af op het kind en hebben daarover gesprekken met het kind. Onderwijsverleggen in ring 3 op onze school • HGPD- vervolgbesprekingen • Voortgangsgesprekken met de Ambulant begeleider en ouders Plannen in ring 3 • Individueel leertraject (ILT) met ontwikkelingsperspectief (OP) en jaarplan • Begeleidingsplan vanuit het clusteronderwijs Samenwerking met ouders Met ouders wordt de hulpvraag van het kind besproken en het handelingsplan doorgenomen. Naast de reguliere contacten zijn er structureel extra overlegmomenten waarop we met de ouders in gesprek gaan over de ontwikkeling van het kind.

Ring 4: Speciale arrangementen in een aparte setting 23

In deze ring is er sprake van een (tijdelijke) plaatsing binnen een andere onderwijssetting; een SBO (speciaal basisonderwijs) of een cluster school (speciaal onderwijs). Hierbij is altijd betrokkenheid van Sine Limite. Hoogbegaafdheid Onze school neemt deel aan een invoeringstraject (hoog) begaafdheid van het samenwerkingsverband Sine Limite. Er is scholing gevolgd, beleid geschreven en het digitale handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH) wordt geïmplementeerd. Met behulp van het DHH kunnen (hoog) begaafde kinderen beter worden gesignaleerd en kan er onderwijs op maat geboden worden. Wij houden ons aan de compacting- en verrijkingsrichtlijnen die worden beschreven in het DHH. De Wisselgroep De wisselgroep is een gezamenlijk initiatief van de 3 basisscholen die gehuisvest zijn in ons gebouw en het samenwerkingsverband Sine Limite. Sinds enige tijd is ook de Montessori basisschool L’Ambiente, locatie Eekhoorn, bij de wisselgroep betrokken. De groep is gehuisvest in een lokaal centraal gelegen in het gebouw van de drie basisscholen. De groep is voor kinderen tussen 8 en 11 jaar die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en sociaal- emotionele ontwikkeling. Kinderen die in aanmerking komen voor de wisselgroep worden begeleid door een gespecialiseerde leerkracht.


5

De resultaten


Instroom Een nieuwe school is voor een kind altijd spannend. Of het nu gaat om de stap van de peuteropvang naar de basisschool of van instroom in een hogere klas, het gaat altijd samen met een hoop veranderingen en indrukken. Wij helpen graag ervoor te zorgen dat uw kind snel zijn plaats bij ons heeft gevonden. In de beginfase onderhouden we met de ouders/opvoeders een frequent contact om elkaar te informeren hoe het kind op de nieuwe schoolsituatie reageert. Resultaten LVS Onze school houdt zorgvuldig de behaalde resultaten bij. Hiervoor worden toetsen gebruikt. Deze toetsen zijn zelf gemaakt, behorend bij een methode of zijn methode onafhankelijk. Ook gebruiken wij een leerlingvolgsysteem, waarbij de ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd wordt. Van elke toets is bekend hoe de leerlingen moeten scoren. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt. De resultaten bespreken de leerkrachten met de kinderen, met de interne begeleiders en met elkaar. In groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen zodat we als school kunnen zien waaraan deze leerlingen gedurende het laatste jaar op de basisschool nog kunnen werken. Resultaten Cito Eindtoets In januari (voor de CITO Eindtoets) worden ouders/opvoeders van leerlingen uit groep 8 uitgenodigd om te komen praten over het advies m.b.t. het vervolgonderwijs voor hun kind. De leerkracht geeft dit advies en het vervolgonderwijs volgt dit advies in overleg met de school en ouders/opvoeders op. Dit wordt ook gedaan aan de hand van het onderwijskundig rapport. De basis hiervoor is het leerling-dossier, dat gedurende de hele basisschoolperiode is bijgehouden. De resultaten van de afgelopen twee jaar lagen voor de Sint Bernardusschool boven het landelijk gemiddelde. Het schooladvies sloot hier goed bij aan. De uitslag van die eindtoets gaat naar de ouders/opvoeders en naar de desbetreffende school voor voortgezet onderwijs. De meeste kinderen binnen onze schools stromen uit naar het Etty Hillesum Lyceum. Daarnaast onderhouden we ook contacten met De Waerdenborch in Holten, Het Veluws College en het AOC in Twello. Gedurende de gehele periode op het voortgezet onderwijs worden we op de hoogte gehouden van de studieresultaten van de leerlingen.

Cito-uitslagen door de jaren heen Schoolgrootte De school heeft per 1 oktober 2011 Âą 225 leerlingen verdeeld over 10 groepen.

25


Gegevens Cito eindtoets Schooljaar 2009/2010

Schooljaar 2010/2011

Schooljaar 2011/2012

Schoolscore 535,7 535,7 534,0 Landelijke score 535,2 535,2 533,2

Uitstroom Voortgezet Onderwijs Uitstroom van onze leerlingen De leerlingen die onze school per augustus verlaten hebben, zijn toegelaten tot de volgende vormen van voortgezet onderwijs:

26

Uitstroomschema naar voortgezet onderwijs

aantal leerlingen

14

gymnasium

12

atheneum

10

havo / vwo

8

mavo / havo

6

kader / theorie

4

basis / kader

2

basis

0

praktijk

2009-2010

2010-2011

2011-2012

schooljaar

De meest recente uitslagen zijn altijd te vinden op de website van onze school.


27


6

Het team


Samenstelling team Ons team bestaat uit een directeur en adjunct-directeur, leerkrachten, een intern begeleider, een ICT-coördinator, twee bouwcoördinatoren, een vertrouwenspersoon ( contactpersoon) en een conciërge. De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. De directie is een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en externe contacten. Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht(en). De leerlingen hebben het meest contact met hun eigen leerkracht. Zij verzorgen de meeste lessen en bij hen kunt u terecht met uw vragen. De intern begeleider bewaakt de zorgstructuur van de school en coacht de leerkrachten bij de speciale leerlingenzorg. De rugzakbegeleider geeft extra hulp aan kinderen, die een leerling-gebonden budget hebben (rugzakleerling). De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor de computers en het gebruik daarvan. Binnen onze school heeft een leerkracht de taak als preventiemedewerker. Een aantal leerkrachten is opgeleid als bedrijfshulpverlener ( BHVers). Zij zijn getraind in het adequaat handelen tijdens calamiteiten en organiseren en evalueren ontruimingsoefeningen. Jaarlijks volgen zij de wettelijke bij- en nascholingscursussen. De school is verdeeld in twee bouwen. De onderbouw ( groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Beide bouwen worden aangestuurd door een bouwcoördinator. De indeling van leerkrachten over de diverse groepen is altijd te vinden op de informatiekalender die u aan het begin van het schooljaar uitgereikt krijgt. Scholing Wij vinden het belangrijk dat we ons onderwijs blijven verbeteren en ontwikkelen en investeren daarom in studie en scholing, zowel in teamverband als op individueel niveau. Opleider in de school Onze school is een opleidingsschool; we zijn bekwaam in het opleiden van stagiaires tot volwaardige leerkrachten. We werken hierbij samen met de Katholieke Pabo uit Zwolle. Binnen onze school wordt de student bij het lesgeven door een leerkracht begeleid. De groepsleerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Naast studenten van de Pabo begeleiden we ook studenten van het ROC uit Deventer. Vervanging Bij ziekte of verlof van leerkrachten gaat de school direct op zoek naar een vervanger. Bij hoge uitzondering, wanneer er echt geen andere oplossing gevonden is, worden kinderen naar huis gestuurd. Uiteraard worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Voor kinderen die niet thuis kunnen worden opgevangen, wordt er op school opvang geregeld. Vakleerkracht Alle groepen hebben twee keer in de week bewegingsonderwijs, waarbij een les gegeven wordt door de vakleerkracht. Hij streeft ernaar dat ieder kind op zijn niveau aan de lessen kan meedoen. De andere gymles wordt gegeven door de groepsleerkracht. Conciërge Op donderdag en vrijdag is de conciërge werkzaam binnen onze school en zorgt hij er o.a. voor dat de school er schoon, netjes en verzorgd uitziet.

29


7

Aanname- en uitstroombeleid


Dit beleid is erop gericht om twee zaken te bevorderen: 1. zorgen dat er alleen kinderen op onze school worden geplaatst die wij op een verantwoorde manier kunnen begeleiden, 2. zorgen dat bij ons geplaatste kinderen vanaf het begin goed begeleid kunnen worden. Wij maken een onderscheid bij ons aannamebeleid in kinderen die: a. nog geen basisschool hebben bezocht; b. door verhuizing in onze wijk zijn komen wonen; c. kinderen die om een andere reden bij ons worden aangemeld. Uitgangspunt In principe is elk kind welkom, waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren en waarvan de begeleiding binnen de doelstellingen en de mogelijkheden ligt. De school kent echter als geen ander haar kwaliteiten en mogelijkheden en is niet in staat aan elk kind onderwijs op maat aan de bieden. Hierbij spelen formatieve en gebouwtechnische voorzieningen een belangrijke rol. Indien na onderzoek van deskundigen blijkt dat zorg en onderwijs bij een andere onderwijsinstelling beter gewaarborgd is, houdt de school zich het recht voor om na ampele overweging van mogelijkheden / onmogelijkheden haar zorg over te dragen aan de andere onderwijsinstelling. Tot toelating c.q. inschrijving op de school wordt overgegaan wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, • (indien van toepassing) het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of onderwijskundig rapport van de andere basisschool/instelling is afgegeven aan de directie, • alle gegevens op het inschrijfformulier naar waarheid zijn ingevuld, • het inschrijfformulier door zowel de ouders als de directeur is ondertekend. De directie van de school behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot toelating cq. inschrijving van de leerling indien: • de ontwikkeling van het kind gerede twijfel oplevert om de basisschool naar behoren te doorlopen, • aan de toelatingsvoorwaarden van het inschrijfformulier niet wordt voldaan, • ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring van de rust en veiligheid van derden en/of het herhaald negeren van schoolregels op de vorige school door de leerling of zijn ouder(s) aanleiding zijn tot het veranderen van school, • ouders de katholieke grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de school niet wensen te onderschrijven of te respecteren.

31


Op onze school worden echter wel leerlingen toegelaten met een indicatiestelling voor cluster 1 t/m 4 (leerlingen met een rugzak). Wij proberen dan wel antwoorden te vinden op de vragen die we ons stellen. Aan de hand van onderwerpen die hierna in een schema zijn opgenomen worden de onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen. Vervolgens wordt aan de hand van deze onderwijskundige vragen bezien of de school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal in die verantwoording staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. De school zal bij de beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school aangesloten bij het Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS biedt. Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit besluit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers vanuit dat bij toelating de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. De besluitvorming rondom plaatsing van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ziet er als volgt uit:

32

Fase 1: Aanmelding • Gesprek met de ouders • Toelichting schoolvisie • Toelichting procedure • Schriftelijke toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen. Fase 2: Informatie verzamelen • Huidige school • Onderwijsbegeleidingsdienst • Zorginstellingen en dergelijke • Zorgcircuit • Medisch circuit Fase 3: Informatie bestuderen • Binnengekomen gegevens bestuderen • Stukken bespreken met de directie en intern begeleider Fase 4: Inventarisatie Van het kind wordt het volgende in kaart gebracht en in de teamvergadering besproken: 1. Wat vraagt het kind? 2. Mogelijkheden van de school?


3. Onmogelijkheden van de school • Pedagogisch • Didactisch • Kennis en vaardigheden van de leerkracht • Organisatie van de school en klas • Gebouw/materieel • Mededelingen • Ouders 4. Wat kan extern worden gehaald? Voor ons als school achten we een observatie (indien mogelijk) van belang. Zo krijgen we een helder beeld van de mogelijkheden/onmogelijkheden van een kind voor plaatsing. 5. Dan neem het team een besluit. Fase 5: Advies Gesprek met de ouders waar het besluit van de school wordt besproken: • Bij plaatsing: opstellen van een plan van aanpak met daarbij een overzicht van inzet van middelen en ondersteuning. • Bij afwijzing: een inhoudelijke onderbouwing door de school waarom het kind niet geplaatst kan worden. Indien over wordt gegaan tot plaatsing zal er bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 3 maanden voor start op school een gesprek plaatsvinden met: • leerkracht • ouders • rugzakbegeleider • intern begeleider Dit op initiatief van de leerkracht waarbij het kind geplaatst is/wordt. Binnen de wijk geldt de afspraak dat in de loop van het schooljaar geen leerlingen van elkaar worden overgenomen. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de betrokken scholen samen tot zo’n beslissing komen. Een goed begin is het halve werk… Als uw kind bij ons staat ingeschreven, dan krijgt u een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, bericht van ons. U ontvangt dan ook een entreeformulier waarop een aantal vragen staan over de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het namelijk heel belangrijk om de begeleiding van uw kind vanaf het begin zo goed mogelijk te laten

33


verlopen. Daarvoor is het noodzakelijk een aantal zaken over uw kind te weten. Ook wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek o.a. naar aanleiding van het door ouders ingevulde formulier. Het is daarnaast de gewoonte dat elk kind, voordat hij/zij 4 jaar wordt een aantal dagdelen komt wennen. Dit zijn de 10 ochtenden voordat hij/zij 4 jaar wordt. In de praktijk houdt dit in dat uw kind twee weken lang elke ochtend komt meedraaien. Tijdens de wenperiode vullen de ouders en de leerkracht samen de checklist in.

Uitstroom algemeen 1. Vertrek leerling regulier Bij vertrek regulier praten we over een verhuizing of een andere vorm van onderwijs. Dit kan zijn uitstroming naar het speciaal onderwijs (wanneer we niet meer kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind) of uitstroom naar het voortgezet onderwijs. 2. Schorsing van een leerling

34

Tot schorsing wordt overgegaan wanneer de directeur (herhaald) ernstig wangedrag van een leerling constateert, als andere disciplinaire maatregelen niet het gewenste effect hebben bewerkstelligd en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal, het herhaald negeren van schoolregels, het in gevaar brengen van de veiligheid van medeleerlingen en/of teamleden en/of ouders van andere leerlingen. 3. Verwijdering in opdracht van de school Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het bestuur slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig zal nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbare verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder en school. Alvorens over wordt gegaan tot het starten van de verwijderingprocedure hebben de betreffende ouders, als gevolg van eerdere gesprekken die met hen hebben plaatsgevonden, een schriftelijke waarschuwing van de school ontvangen, waarbij gewezen wordt op een mogelijke verwijdering. Als de school niet kan voldoen aan de zorgbehoefte van het kind kan, in overleg met de leerplichtambtenaar en de inspectie, na inachtneming van de juiste procedure, de procedure tot verwijdering worden ingezet. Voor de procedure wordt verwezen naar de beleidsstukken van de Stichting Quo Vadis, waarin dit beleid is opgenomen. Wat betreft schorsing en verwijdering verwijzen we naar het onderdeel in ons Zorgplan “grenzen aan de zorg�.


Onderwijskundig rapport Voor de kinderen die de basisschool verlaten wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Daarin staat volgens welke methoden is gewerkt en hoe ver het kind is gevorderd. Het onderwijskundig rapport wordt ondertekend door ouders en hierna verstuurd naar de vervolgschool. Hiermee dragen we zorg voor een goede overdracht.

35

Fijn tekenen


8

Contact met thuis


Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op school door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het kind. We willen ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden van de leervorderingen van hun kind(eren). Een regelmatig contact vinden we belangrijk. Hieronder treft u een overzicht van reguliere middelen en momenten van afstemming en informatieuitwisseling aan. Kennismakingsgesprek Wanneer een leerling nieuw op onze school begint zal er tijdens de wendagen een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierbij hanteren de leerkrachten een checklist als hulpmiddel om in kaart te brengen waar uw kind hulp en ondersteuning bij behoeft. Voor de leerlingen die gedurende een schooljaar instromen, binnen elke willekeurige groep, zal er binnen 4 tot 6 weken een eerste kennismakingsgesprek plaatsvinden. Open middag Twee keer per jaar zal er een open middag plaatsvinden. De eerste zal plaatsvinden in de eerste maand van het schooljaar. Hier kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind terwijl de leerkracht les geeft. Daarnaast vindt u buiten de klas een informatietafel met de methodes en alle ‘ditjes en datjes’ betreffende de groep waarin uw kind op dat moment zit. Zo bent u goed op de hoogte welke gebeurtenissen er in dat betreffende jaar plaats gaan vinden. Daarnaast zal er ook een informatiestand te vinden zijn van de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad. Kortom; een informatiemoment waarbij de koffie klaar zal staan! Het tweede moment zal rond de maanden maart/april op de kalender te vinden zijn. Gesprekken gedurende het schooljaar Op de kalender staan drie momenten wanneer er gesprekken gevoerd worden betreffende de voortgang van uw kind. • Een eerste voortgangsgesprek rond de maand oktober. Dit is een algemeen gesprek waarin de eerste indruk van uw kind zal worden besproken, • een rapportgesprek rond de maand februari, • een tweede rapportgesprek rond de maand juni. Dit is tevens een afsluitend gesprek van het schooljaar. Wilt u de leerkracht buiten deze gesprekken spreken? Dat kan altijd. Loopt u gewoon even langs voor het maken van een afspraak.

37


Informatieavond Voortgezet Onderwijs De leerkracht van groep 8 zal de ouders uitnodigen voor een informatieavond betreffende het Voortgezet Onderwijs. Deze zal aan het begin van groep 8 plaats gaan vinden. Spelinloop Een middag in de week is er bij de kleuters een spelinloop. Hier kunt u als ouder/verzorger met uw kind meespelen en kunt u ook zien wat ze op school allemaal doen. Welke middag dat is zal gedurende het schooljaar bekend worden gemaakt. Thema- afsluiting De kleuters werken met thema’s. De leerkrachten proberen elk thema op een goede en leuke manier af te sluiten. Soms worden ouders of opa’s/oma’s hierbij uitgenodigd. De groepen 3 en 4 proberen hier soms bij aan te sluiten. Jaarkalender Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons de informatie kalender. Hierop staat wanneer u welke activiteiten kunt verwachten. Op die manier kunt u daar al vroeg rekening mee houden.

38

Nieuwsbrief Om u als ouder goed op de hoogte te houden van allerlei actuele informatie verwijzen we u naar de website van de school. Hier vindt u de praktische informatie, maar ook attenderen we u op activiteiten die de komende periode zullen plaatsvinden. Via de website zullen wij u ook informeren over eventuele veranderingen binnen de schoolorganisatie en van nieuwe ontwikkelingen binnen ons onderwijs. Adviesgesprekken Voor de leerlingen van groep 8 vinden in januari de adviesgesprekken plaats. De leerkracht van groep 8 zal dan samen met ouders en hun kind overleggen en bepalen welke schoolkeuze als vervolgonderwijs het beste aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Extra contactmomenten Tussen de rapportbesprekingen in worden ouders/opvoeders van leerlingen die extra zorg nodig hebben, indien nodig, door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Informatieplicht ouders Alle ouders hebben in principe recht op informatie over hun kind van de school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Soms is er maar één ouder van het kind belast met het ouderlijke gezag en de andere ouder niet. Hoe zit het dan met de informatieplicht? De ouder die belast is met het ouderlijk gezag, heeft de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden


van gewichtige aangelegenheden (waaronder ook schoolresultaten) die het kind betreffen. (artikel 1:377c BW) Wanneer echter in de communicatie tussen ouders storing ontstaat, rijst de vraag welke taak de school heeft betreffende de informatieverstrekking. In sommige gevallen geldt voor de school ook een beperkte informatieplicht (artikel 1:377c BW). Wij volgen hierin dan de regels die in het burgerlijk Wetboek hiervoor zijn gegeven. Directie Het is altijd mogelijk om de directeur, de adjunct directeur of de interne begeleider te spreken. Wij verzoeken u dan vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken. Wij willen u er echter wel op wijzen dat de leerkracht van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt is als u vragen heeft over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Website De school beschikt over een website. Op www.stbernardus.net vindt u allerlei informatie over de school. Ook is het leuk om foto’s te bekijken van speciale activiteiten of excursies die hebben plaatsgevonden. Voor elke groep zijn er links te vinden naar interessante, zinvolle sites op internet. Wij raden u aan om de site regelmatig te bezoeken. Ook kunt u ons volgen op twitter.

Samenwerking met ouders/opvoeders Oudercommissie (OC) De oudercommissie stelt zich ten doel de hulp van u als ouder op school zoveel mogelijk te coördineren en uit te voeren. De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en klassenouders. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen vrij benoemd worden. Een ieder kan zich hiervoor aanmelden indien er een vacature ontstaat. De OC werkt mee aan het organiseren en financieren van allerlei activiteiten waaronder het kerstfeest, de schoolreisjes, de avondvierdaagse en het eindfeest. Dit doet zij in samenwerking met het team en overige ouders/ opvoeders. Om dit alles te kunnen bekostigen, wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage gevraagd. De vrijwillige bijdrage is vastgesteld op €31,- (per leerling), waar nodig met indexatie. Voor kinderen die instromen na 1 januari is het bedrag €15,50. Hiervan worden onder andere de schoolreisjes betaald.

39


Klassenouder Iedere groep heeft een klassenouder. In de groepen 1/2 en 3 worden deze aan het begin van het schooljaar door ouders gekozen. Een ieder kan zich hiervoor opgeven. Klassenouders bieden praktische ondersteuning bij activiteiten van of in de groep en is het eerste aanspreekpunt van de leerkracht voor het organiseren en plannen van ouderhulp voor deze activiteiten. Klassenouders leggen hiervoor in overleg met de groepsleerkracht contacten met andere ouders. Medezeggenschapsraad (MR) Via de wet Medezeggenschap op Scholen is het geregeld dat ouders/opvoeders en personeel advies kunnen geven en/of instemming hebben in het beleid van de school. In deze MR zijn ouders/opvoeders en het personeel vertegenwoordigd. Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden voor één of meerdere plaatsen in de MR. De MR houdt zich bezig met de formatie, het nascholingsplan, huisvesting, sollicitatieprocedures en vele andere zaken. Vanuit de MR neemt een lid van de oudergeleding en een personeelslid ook zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR). Hierin zijn alle scholen van de stichting Quo Vadis vertegenwoordigd. Hierin worden zaken besproken, die voor alle scholen gelden.

40

Klachtenregeling Dagelijks doen we ons uiterste best om goed onderwijs te verzorgen en daarbij oog te hebben voor het welzijn van al onze leerlingen. Toch kan het zo zijn dat ouders/opvoeders niet tevreden zijn. In dat geval vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat we in een open en eerlijk gesprek kunnen zoeken naar een oplossing. Heeft u een klacht over een situatie in de groep, een opgelegde sanctie, het rapport of de bevordering van uw kind, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht. Gaat het om een klacht over het functioneren van een medewerker, dat kunt u terecht bij de directeur of de adjunct-directeur. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. Binnen de Sint Bernardus is dat Chantal Koetsier. De externe vertrouwenspersonen binnen Quo Vadis zijn: • Herman Riphagen (herman.riphagen@ijsselgroep.nl) • Janneke Menkveld (janneke.menkveld@ijsselgroep.nl) Indien u geen helderheid krijgt bij de school of de vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen met de klachtencommissie, te benaderen via het bestuur van de stichting Quo Vadis.


41

Spelen in de speelhoek


9

Handig om te weten


Is uw kind jarig en wil hij of zij trakteren? Of wil uw kind graag met de fiets naar school? Over dit soort zaken en nog vele anderen kunt u meer lezen in dit hoofdstuk. Calamiteiten Mocht zich een calamiteit voordoen, dan kunt u voor informatie over de situatie en verdere afwikkeling terecht op ons telefoonnummer 0570-651321. In geval van calamiteiten en alarm in de omgeving van de school gelden dezelfde regels als voor iedere bewoner in de buurt: ramen sluiten, radio/tv-kanaal aanzetten en wachten op verdere informatie. U kunt uw kind dan niet van school ophalen. Omdat de lijn vrij moet blijven, kan er ook niet naar school gebeld worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het ontruimingsplan dat ter inzage op school ligt. Verder is de school uitgerust met diverse blusmiddelen, is er in iedere ruimte een duidelijk vluchtplan aanwezig en houden we ontruimingsoefeningen op school. Verzekeringen Voor de leerlingen, leerkrachten en ouders/opvoeders, die op school meehelpen, is er een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade aan derden veroorzaakt door duidelijke nalatigheid van school. Onder de ongevallenverzekering vallen de leerlingen van school en het personeel. Onder personeel wordt ook verstaan: stagiaires, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten. De verzekering is van kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Leerlingen zijn verzekerd gedurende de tijd die zij onder toezicht staan van leerkrachten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school (of naar een andere door de leerkracht aangegeven plaats) en omgekeerd. De collectieve ongevallenverzekering komt alleen tot uitbetaling bij blijvende invaliditeit, bij overlijden of bij medische kosten die niet door de eigen ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Geneeskundige en tandheelkundige kosten dienen dus altijd in eerste instantie bij de eigen ziektekostenverzekering worden ingediend. Verlies, diefstal en vernieling De school heeft géén verzekering voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers tegen verlies, diefstal of vernieling van eigen spullen zoals brillen, kledingstukken en fietsen. Wettelijke regeling vervoer De school heeft géén verzekering voor schade aan privé motorvoertuigen of voor schade die veroorzaakt is door het gebruik van privé motorvoertuigen, die het gevolg zijn van activiteiten in schoolverband. Het beschikbaar stellen van privé motorvoertuigen gebeurt dus altijd geheel op eigen risico. Ouders/opvoeders, die kinderen met hun auto vervoeren, zijn hiervoor zelf aansprakelijk. Dat wil zeggen, dat in

43


geval van een ongeluk, altijd eerst de eigen verzekering moet worden aangesproken. Als aanvulling op deze verzekering heeft de school een schoolongevallenverzekering. Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringen is verkrijgbaar bij het Onderwijsbureau Twente te Borne. Het is belangrijk om te weten wat wettelijk is toegestaan bij het vervoer van kinderen: • niemand mag zonder gordels vervoerd worden; • kinderen kleiner dan 1.35m moeten altijd in een passend en goedgekeurd kinderzitje of op een stoelverhoger; • de driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer; • kinderen jonger dan drie jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden als daar geen gordels zijn; • als er op de achterbank al twee kinderzitjes in gebruik zijn, en er voor een derde geen plaats meer is, dan hoeft het derde kind niet in een kinderzitje, mits ouder dan drie jaar (ook al is dit kind kleiner dan 1.35m). Dit kind moet dan wel een gordel om; dit betreft dan incidenteel vervoer over een beperkte afstand; • wie groter is dan 1.35m. moet de normale gordel om, ook op de achterbank; • losse gordelgeleiders mogen niet meer gebruikt worden; • bij incidenteel vervoer van andere kinderen over een beperkte afstand mogen op de achterbank volstaan met gebruik van de gordel. 44

BSO/Overblijven BSO Raster verzorgt de BSO binnen ons complex de Polakkers. Daarnaast zal met ingang van het nieuwe schooljaar ook BSO de Company starten met buitenschoolse opvang. De peuterspeelzaal die ook gebruik maakt van het gebouw zal qua naam en inhoud veranderen in peuterspelen. Verschillende vormen van opvang binnen het samenwerkingsverband van de Brede School Zwaluwenburg dus. Overblijven Op onze school is er de mogelijkheid om, tegen een vergoeding van €1,50 per kind per keer, over te blijven. Onder begeleiding van een coördinator, die elke dag aanwezig is en vaste hulpouders eten en drinken de kinderen met elkaar. De jongste leerlingen (groep 1 t/m 4) gaan van 11.30 uur tot 12.00 uur even onder begeleiding buiten of binnen spelen en om 12.00 uur gaat iedereen samen in de hal van onze school hun meegebrachte lunch (voorzien van naam) opeten. Voor een kopje thee of een glas melk wordt gezorgd. Aanmelden voor overblijf gebeurt door de naam van het kind in de blauwe map te schrijven die op de verrijdbare tafel in de hal van onze school ligt. Betalen kan contant tijdens het overblijven.


Ziekmeldingen Wanneer uw kind ziek is en daarom niet naar school kan komen, vragen wij uw kind op tijd af te melden. U kunt dat doen door ‘s ochtends tussen 08.00 uur en 08.30 uur naar school te bellen op telefoonnummer: 651321. Door de leerkracht wordt de absentie van leerlingen bijgehouden. Zo nodig wordt bij opvallend verzuim, contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Schoolarts Bij 5/6 jarige doen de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin komt het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag aan bod. In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Daarin wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid en gedrag. Daarnaast kan er een onderzoek plaatsvinden op verzoek van de ouders of de school of naar aanleiding van een eerder onderzoek door het JGZ-team. Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een uitnodiging. Stichting Leergeld Deventer Wanneer de kosten die gemaakt moeten worden met betrekking tot schoolreisjes en andere vormende activiteiten van uw kind (zoals lid worden van een sportclub, naar muziekles gaan etc.) voor u moeilijk op te brengen zijn, kunt u een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning bij: www.leergelddeventer.nl. Hoofdluisbeleid Hoofdluis is een normaal verschijnsel op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. De GGD heeft een draaiboek verstrekt waarin staat hoe je bij voorkomende gevallen dient te handelen. Op onze school is er een werkgroep, bestaande uit ouders, die na een vakantie de kinderen op school controleert op de aanwezigheid van hoofdluis. Indien er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd, neemt de coördinator van deze groep contact op met de betreffende ouder(s). De klas waarin hoofdluis geconstateerd is krijgt een briefje mee, waarop staat dat er in de klas hoofdluis is geconstateerd. De werkgroep controleert het desbetreffende kind na een week nogmaals. Om te voorkomen dat hoofdluis zich via de jassen aan de kapstok verspreidt, heeft de school het beleid dat ieder kind kan beschikken over een luizentas, deze is verkrijgbaar op school voor €2,50. Rapport Bij de leerlingen van groep 1 wordt de ontwikkeling van uw kind met u besproken. De kinderen krijgen nog geen rapport. In groep 2 krijgen de leerlingen aan het einde van het schooljaar hun eerste rapport. Dit rapport is een boekje waar uw kind gedurende de laatste weken van het schooljaar in heeft gewerkt. Ook de leerkracht schrijft hier iets over uw kind.

45


De groepen 3 t/m 8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee. Alle ouders kunnen gebruik maken van het rapportgesprek om de vorderingen te bespreken. In groep 8 worden de ouders geadviseerd bij de keuze van het voortgezet onderwijs. Verjaardagen Bij kinderen in de groepen 1 en 2 mag u het eerste halfuur de verjaardagsviering op school bijwonen. In de andere groepen wordt er door de klas gezongen en daarna feliciteren alle klasgenootjes de jarige. Bij een verjaardag hoort een traktatie en natuurlijk mag uw kind ook op school de klasgenootjes trakteren. Wij willen u vragen om de traktatie zo gezond mogelijk en niet te groot te maken. Veel kinderen vinden het leuk om ook de meesters en juffen te trakteren. Het hoeft echter niet, maar wilt u ook iets voor de leerkrachten meegeven, dan stellen we eenzelfde traktatie als de kinderen op prijs.

Gym

46

Gymkleding Om de kinderen goed te laten bewegen in verschillende situaties hebben ze in de groepen 1 en 2 dagelijkse beweging- of spellessen. Bij minder goed weer worden de gymlessen in onze eigen speelzaal gegeven. De leerlingen doen dat in hun ondergoed en op gymschoenen. Liefst ballet- of gymnastiekschoentjes die makkelijk aan en uit kunnen. Zij kunnen die op school laten staan. De schoentjes moeten wel voorzien zijn van naam aan de binnenkant. Leerlingen vanaf groep 3 dragen sport- of turnkleding. De leerlingen dragen met de gym één laag kleding, dus geen hemd, maillot of beenwarmers. In verband met de veiligheid vinden we het belangrijk dat leerlingen gymschoenen dragen met een goed profiel. Vanaf groep 3 hebben de leerlingen twee maal per week gym in de gymzaal van “De Polakkers”. Eén maal per week van de eigen leerkracht en de andere les wordt gegeven door een vakleerkracht. In de zomermaanden wordt de gymles ook wel buiten op het sportveld gegeven. Eten/drinken In alle groepen wordt er rond de ochtendpauze de gelegenheid gegeven om wat te eten en te drinken. Dit nemen de kinderen van thuis mee. Hierbij staat “gezond en verstandig” eten voorop. Wij vragen u dan ook het eten en drinken (liefst in herbruikbare bekers) op school te beperken tot fruit, brood en drinken (geen frisdranken). Fietsen De meeste kinderen komen te voet naar school. Leerlingen die verder weg wonen, kunnen met de fiets komen


Op het schoolplein is een deel bestemd om fietsen van leerlingen te stallen. Dit is echter niet een heel groot gedeelte, aangezien het ook onze speelplek is. Wij willen u dus ook vragen om uw kind indien mogelijk lopend naar school te laten gaan. Bij het plaatsen van de fietsen is het met name voor de jongere leerlingen wel belangrijk dat de ouder/opvoeder daar even bij komt helpen. Jeugdbladen Aan het begin van het schooljaar worden in de verschillende groepen folders uitgedeeld waarmee u uw kind kunt abonneren op bijvoorbeeld de Bobo, Okki, Taptoe en Hello You. Gevonden voorwerpen Op school staat er een kast met gevonden voorwerpen. In de hal bij het digibord hangt een gordijn en hierachter kunt u de gevonden voorwerpen vinden. Het aanbrengen van naam in laarzen, jassen, gymkleding, tassen, bekers en bakjes wordt aanbevolen. Schoolreisje Ieder jaar hebben de kinderen een feestdag of een schoolreisje. De kinderen van groep 1 hebben een feestdag op school. Vanaf groep 2 gaan de kinderen op schoolreisje. In overleg met ouders/opvoeders van de oudervereniging wordt bekeken waar de reis naar toe gaat. Bij de keuze houden we rekening met de geschiktheid voor de betreffende leeftijdsgroep, de veiligheid en de afstand. Wij zorgen ervoor dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn en dat de kinderen zich in een veilige uitdagende omgeving goed kunnen vermaken. Kamp De basisschoolperiode wordt voor de leerlingen van groep 8 afgesloten met een kamp. De organisatie ligt in handen van de leerkracht(en) van groep 8. Tijdens het schoolkamp zal er begeleiding zijn door voldoende leerkrachten van onze school. Eindfeest Het schooljaar willen wij graag feestelijk afsluiten met alle leerlingen, ouders/opvoeders en leerkrachten. Hiertoe organiseren wij ieder jaar het eindfeest. De datum hiervoor vindt u op de kalender. Huiswerk In de lagere groepen kunnen er incidentele opdrachten mee naar huis gegeven worden. In de hogere groepen krijgen de kinderen vaker opdrachten mee. Ook besteden we aandacht aan het plannen van de opdrachten. Kinderen die hebben geleerd om te gaan met huiswerkopdrachten vinden gemakkelijker hun draai binnen het voortgezet onderwijs.

47


Schoolfotograaf Elk jaar komt de Schoolfotograaf langs om van elke klas een mooie groepsfoto te maken. Eens per twee jaar worden er ook individuele foto’s gemaakt en foto’s van broertjes en zusjes. Sportactiviteiten Waar en wanneer mogelijk, nemen we als school deel aan de in Deventer georganiseerde sportactiviteiten, zoals schoolvoetbal. Deelname hieraan staat of valt echter met de beschikbaarheid van ouders/begeleiders. Kinderen van groep 7/8 doen jaarlijks mee aan de schoolsportdagen georganiseerd voor alle basisscholen in Deventer. Avondvierdaagse In mei is er de avondvierdaagse. Onze school doet hieraan mee. De ouderraad organiseert het en maakt er gezellige en sportieve avond van.

48


49

Na het grote moddergevecht!


10

Lestijden, vakanties, verlof


Lestijden Groep 1 t/m 4: Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Ochtend 8.30- 11.30 uur 8.30- 11.30 uur 8.30- 11.30 uur 8.30- 11.30 uur 8.30- 11.30 uur

Middag 13.00- 15.00 uur 13.00- 15.00 uur Vrij! 13.00- 15.00 uur 13.00- 15.00 uur

Groep 5 t/m 8: Dag Ochtend Middag Maandag 8.30- 12.00 uur 13.00- 15.00 uur Dinsdag 8.30- 12.00 uur 13.00- 15.00 uur Woensdag 8.30- 12.30 uur Vrij! Donderdag 8.30- 12.00 uur 13.00- 15.00 uur Vrijdag 8.30- 12.00 uur 13.00- 15.00 uur * Gezien de laatste jaren waarin er veel wordt gesproken over de lestijden; het gelijke dagen model of een eventueel continurooster kunnen de lestijden gedurende het jaar gewisseld gaan worden.

Vakanties 2012-2013 2013-2014 Herfstvakantie 20-10 t/m 28-10-2012 19-10 t/m 27-10-2013 Kerstvakantie 22-12 t/m 06-01-2013 21-12 t/m 05-01-2014 Krokusvakantie 16-02 t/m 24-02-2013 22-02 t/m 02-03-2014 Pasen 29-03 t/m 01-04-2013 18-04 t/m 21-04-2014 Tulpvakantie 27-04 t/m 12-05-2013 26-04 t/m 05-05-2014 Hemelvaart 29-05-2014 Pinkstermaandag 20-05-2013 09-06-2014 Zomervakantie 06-07 t/m 18-08-2013 28-06 t/m 10-08-2014 * De vakantie van 2013-2014 kunnen nog wijzigingen in plaatsvinden

51


Verlofregeling U kunt minimaal acht weken van te voren bij de directie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De leerplichtwet geeft een aantal redenen waarvoor leerlingen vrijstelling van school kunnen krijgen: • ziekte van een leerling. • het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging, zoals de eerste communie. • vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties, indien het beroep van een van de ouders het alleen toelaat buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet worden aangetoond met een werkgeversverklaring. Extra verlof is toegestaan:

52

• eenmaal per schooljaar. • niet langer dan 10 schooldagen. • niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar. • bij gewichtige omstandigheden zoals: - verhuizing (maximaal 1 dag) - het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad (maximaal 2 dagen) - bij ernstige ziekte van ouders of bloed-en aanverwanten t/m de derde graad (duur in overleg met directeur) - bij overlijden van bloed-en aanverwanten t/m de vierde graad (maximaal 4 dagen) - bij een 25-, 40- en 50-jarig ambtjubileum en het 12½, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum (maximaal 1 dag) - bij gezinsuitbreiding (maximaal 2 dagen) - bij extreem slechte weersomstandigheden - voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar. Wegbrengen en halen De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen 5 minuten voor schooltijd naar de klas worden gebracht. Vanaf januari nemen de leerlingen van groep 2 op het plein afscheid en gaan ze zelfstandig naar binnen. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen na 8.15 uur en 12.45 uur op het schoolplein komen. Vanaf die tijd is er toezicht op het plein door de leerkracht. De schooldeuren gaan om 8.25 uur en 12.55 uur open, zodat de kinderen rustig naar hun klas kunnen gaan. U als ouder wordt gevraagd afscheid te nemen voordat uw kind de school binnen gaat, om zo de rust in school te bevorderen.


Leerplichtwet Uw kind is leerplichtig op de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin het 5 jaar is geworden. Voor belangrijke familieverplichtingen zoals een begrafenis of een huwelijk, mogen we uw kind vrijgeven. Hiervoor kunt u een verlofformulier vragen bij de directie. De reden voor de aanvraag moet binnen de door de wetgever gestelde criteria liggen om toegekend te worden. Richtlijnen hulpverlening onder schooltijd Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en ouders zijn wettelijk verplicht hun kind onderwijs te laten volgen. De school is verplicht onderwijs te geven volgens de minimale wettelijke urennorm. De inspectie geeft het volgende aan over onderzoek en behandeling van externen: • bezoek huisarts, tandarts, medisch specialist, enz. onder schooltijd mag, mits de ouders en/of de hulpverlener kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om de hulpverlening buiten schooltijd te laten vallen; • de school is verantwoordelijk en moet de hulpverlening onder schooltijd vastleggen in het handelingsplan van het kind; • ouders moeten vooraf toestemming vragen aan de directeur voor de hulpverlening onder schooltijd. Als de directeur geen goedkeuring geeft, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Veiligheid en geborgenheid Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden. Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven. Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt. Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en spandiensten verzorgen in en om de school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden. Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen: • De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt; • de leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school; • de school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen; • de school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school; • het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan.

53


Zo’n veilig klimaat op school zou iets vanzelfsprekends moeten zijn. Maar helaas blijkt uit incidenten dat veiligheid op school blijvend aandacht behoeft. Ook een veilige thuissituatie is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom hebben de schoolbesturen van het primair onderwijs in Deventer samen met de gemeente besloten om een map “Veiligheid” te maken waarin protocollenen afspraken zijn opgenomen. Immers: voorkomen is altijd beter dan genezen. En mocht er toch wat gebeuren of gesignaleerd worden, dan is het handig om te weten hoe te handelen. Alle partijen hebben op 12 juni 2012 een convenant getekend, waarin vermeld staat dat iedereen zich houdt aan de afspraken en protocollen, zoals die in de map “Veiligheid” zijn verwoord. Met deze map, die gebruikt wordt op alle Deventer scholen voor primair onderwijs, geven de besturen aan hoe zij willen dat leerlingen en leraren op school met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen. Maar ook hoe de school omgaat met signalen op het gebied van ongewenst opvoedgedrag in de thuissituatie. Ook hoe de school een veilige schoolomgeving creëert. De map “Veiligheid” ligt ter inzage op onze school. 54

Protocollen Voor documenten als pestprotocol, klachtenregeling, leerplichtregeling enz. kunt u altijd terecht bij de directie van de school.

Adresgegevens school Sint Bernardusschool Zwaluwenburg 6 7423 DS Deventer (0570) 65 13 21 info@stbernardus.net Stichting Quo Vadis Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KP Deventer (0570) 63 85 70 info@stichtingquovadis.nl


55


Basisschool Sint Bernardus Zwaluwenburg 6 7423 DS Deventer Telefoon: (0570) 65 13 21 E-mail: info@stbernardus.net

Schoolgids 2012-2014  

basisschool Sint Bernardus schoolgids

Advertisement