Page 1

Ρευςτότητα υποςχέθηκε ο Ράϊχενμπαχ ςτουσ εμπόρουσ, αλλα πώσ θα έρθει και από ποφ; Τπνζρέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε γξήγνξεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά έδσζε ηελ Σξίηε ην βξάδπ o νπζηαζηηθόο εγέηεο ηεο ρώξαο, ν επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Γξάζεο ηεο Κνκηζηόλ γηα ηελ Διιάδα, θ. Υνξζη Ράηρελκπαρ, ζπδεηώληαο ζε δείπλν εξγαζίαο πνπ είρε κε παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Βέβαηα αθόκα θαη απηόο, σο κεζαίνο ππάιιεινο ηεο Δ.Δ., δε λνκίδνπκε, αθόκα θαη αλ είρε θαιή βνύιεζε λα κπνξεί λα αλνίμεη ηνπο θξνπλνύο ηεο ξεπζηόηεηαο. Λεθηά δελ ππάξρνπλ γηα ηελ Διιάδα θαη απηό ην μέξνπλ όινη πιένλ... ΢ην δείπλν πνπ νξγάλσζε ην Γηεζλέο Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ήηαλ παξόληεο κεηαμύ άιισλ ν θ. Υάξεο Κπξηαδήο, αληηπξόεδξνο ηνπ ΢ΔΒ, ν θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο, πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο Διιεληθνύ Δκπνξίνπ, ν θ. Γ. Αζεκαθόπνπινο, πξόεδξνο ηεο Γεληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδνο, νη θ.θ. Λεσλίδαο Γεκεηξηάδεο-Δπγελίδεο θαη Γ. Κνύζηαο, εθπξόζσπνη ηεο Δλσζεο Δθνπιηζηώλ, ν θ. Γηάλλεο Ρέηζνο, πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Ξελνδόρσλ, θαη ν θ. Κ. Μίραινο, πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΑ. ΢ηε ζπδήηεζε ε θάζε πιεπξά έζεζε ηα δηθά ηεο αηηήκαηα. Η πιεπξά ησλ εκπόξσλ έζεζε ην ζέκα ηεο κείσζεο ηνπ ΦΠΑ, ηεο απινπνίεζεο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά, γηα ηα νπνία ν θ. Ράηρελκπαρ είπε ραξαθηεξηζηηθά απεπζπλόκελνο ζηνλ Κνξθίδε «δώζε κοσράγιο ζηοσς ζσναδέλθοσς ζοσ» δηόηη πξόθεηηαη λα επηηαρπλζεί ε πινπνίεζε ηνπ Δ΢ΠΑ, νη ηξάπεδεο ζα αλαθάκςνπλ ζύληνκα ζε δηάζηεκα ιίγσλ κελώλ θαη όρη εηώλ, όπσο ιέγεηαη, ελώ αλέθεξε όηη ζα πεξάζεη ε ξεπζηόηεηα ζηελ αγνξά γηα λα επηβηώζνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη όρη γηα λα αλαπηπρζνύλ. ΢ρεηηθά κε ην θνξνινγηθό ζύζηεκα ζπκθώλεζε όηη πξέπεη λα είλαη απιό, δίθαην θαη ζηαζεξό. Δμέθξαζε επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ PSI, γηα ην νπνίν δηαπίζησζε όηη εμειίζζεηαη πνιύ αξγά θαη είλαη ζθιεξή ε ζηάζε ησλ ηδησηώλ, πνπ δεηνύλ πςειό επηηόθην ηεο ηάμεο ηνπ 6%, θαη εκθαλίζηεθε βέβαηνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βνήζεηαο ησλ 89 δηζ. επξώ πξνο ηελ Διιάδα. Παξόκνηα αηηήκαηα έζεζε θαη ν θ. Αζεκαθόπνπινο, ελώ ν θ. Κπξηαδήο έζεζε ην ζέκα ηνπ πςεινύ εξγαηηθνύ θόζηνπο ιέγνληαο όηη ε ακνηβή απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα είλαη αθξηβόηεξε από άιιεο ρώξεο, δηαπίζησζε κε ηελ νπνία δελ βξέζεθε ηειείσο ζύκθσλνο ν θ. Ράηρελκπαρ, ιέγνληαο όηη ζηελ Διιάδα ε εξγαηηθή ακνηβή αξρίδεη θαη πξνζαξκόδεηαη ζηα επίπεδα άιισλ ρσξώλ. Σν


πξόβιεκα θαη' απηόλ είλαη νη πςειέο απμήζεηο πνπ δόζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ελώ γηα ηελ έξεπλα Μαθέλδη πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκό ηνπ ΢ΔΒ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο γλσζηνπνηήζεθαλ ζην θ. Ράηρελκπαρ, ν επξσπηαίνο αμησκαηνύρνο θάλεθε λα δπζπηζηεί γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Από ηελ πιεπξά ησλ εθνπιηζηώλ ηέζεθε ην αίηεκα όηη πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ πεξηζζόηεξα θίλεηξα γηα λα κεηαθεξζνύλ ζηελ ειιεληθή ζεκαία πεξηζζόηεξα ειιελόθηεηα πινία, ελώ ν θ. Ρέηζνο αλέθεξε όηη θέηνο, αλ θαη απμήζεθε ν αξηζκόο ησλ ηνπξηζηώλ, κεηώζεθε ν ηδίξνο ησλ επηρεηξήζεσλ δηόηη πνπιήζεθαλ θηελόηεξα ηα ηνπξηζηηθά παθέηα. Πξόβιεςε: Από απηά πνπ ζπδεηήζεθαλ ηίπνηα δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο θαηάζηαζεο, γηαηί ν θαζέλαο κηινύζε ζε έλαλ "θνπθό". Γειαδή ζπδήηεζε κεηαμύ θσθώλ, αθνύ ν θαζέλαο είρε δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίζεη... Πεγή:Σκήκα εηδήζεσλ defencenet.gr

refstotita stous emporous  

refstotita stous emporous iposxesis raichenbach