Page 1

ΦΕΚ631/Δ/85 Π.Δ. 27-9/7-11-85 (ΦΕΚ-631 Δ') : Τεχνι κόςΚανονι σμόςγι ατοντ ρόποκατ ανομήςδαπανών κεντ ρι κήςθέ ρμανσηςσεκτί ρι απουπερι λαμβάνουνπερι σσότ ερε ςτηςμι αςι δι οκτ ησί ας 'Εχοντ αςυπόψη: 1. Τι ςδι ατ άξ ει ςτ ουάρθρου6 τ ουΝ. 1512/85 (ΦΕΚ-4 Α') καιει δι κότ ε ρατ ηνπαράγραφο7 αυτ ού. 2. Τι ςδι ατ άξ ει ςτ ουΝ. 1558/85 "ΚυβέρνησηςκαιΚυβερνητ ι κάΌργανα" (ΦΕΚ-137 Α'). 3. Τηνυπ' αρι θ. 703/85 γν ωμοδότ ησητ ουΣυμβουλί ουτ ηςΕπι κρατ εί αςμεπρότ ασητ ωνΥπουργών Δι και οσύν ηςκ αιΠερι βάλλοντ οςΧωροτ αξί αςκαιΔημοσί ωνΈργων,αποφασί ζ ουμε : 'Αρθρο1 : Τε χνι κόςΚανονι σμόςΚατ ανομήςΔαπανώνΚε ντ ρι κήςΘέ ρμανσηςΚτ ι ρί ων 1. Γενι κά. 1.1. Ο κανονι σμόςαυτ όςαφοράστ οντ ρόποκατ ανομήςανάι δι οκτ ησί ατ ωνδαπανώνκε ντ ρι κής θέρμανσηςκτ ι ρί ωνπουπε ρι λαμβάνουνπε ρι σσότ ε ρε ςτ ηςμι αςορι ζόμε νεςι δι οκτ ησί ες . 1.2. Ηκε ντ ρι κήθέ ρμανσητ ωνκτ ι ρί ωντ ηςπροηγούμενηςπερί πτ ωσης(1.1.) εί ναικοι νόχρηστ οαγαθό και οτ ρόποςκατ ανομήςτ ωνδαπανώντ ηςστ ι ςεπί μέρουςι δι οκτ ησί ε ςγί νε τ αιωςε ξής. 2. Υπολογι σμόςτ ωνΣτ οι χεί ωντ ωνΘε ρμι κ ώνΑπωλει ών 2.1. Στ οι χε ί ατ ουκτ ι ρί ου 2.1.1. Ολι κέςβασι κέ ςαπώλε ι εςτ ουκτ ι ρί ου Qβ.ολ. [Κcal/h] Qβ.ολ. = Qολ.- Σi (Qfi + Qai) όπου: Qολ(Kcal/h) οιολι κέςθε ρμι κέ ςαπώλε ι εςτ ουκτ ι ρί ουόπωςπροκύπτ ουναπότ ημελέ τ η θέρμανσηςτ ουκτ ι ρί ου(1). i(-) δεί κτ ηςτ ηςκάθει δι οκτ ησί αςπουαπότ ημε λέ τ ηπροβλέ πετ αιότ ιθερμαί νε τ αι . Qfi (Kcal/h) οιθε ρμι κέ ςαπώλε ι ε ςδι αμέσουτ ωνε ξωτ ε ρι κώνανοι γμάτ ων(πόρτ ες,παράθυρακ.α.) τ ης ι δι οκτ ησί αςi όπωςπροκύπτ ουναπότ ημε λέτ ηθέ ρμανσηςτ ουκτ ι ρί ου(1). Qei (Kcal/h) οιθε ρμι κέ ςαπώλε ι εςχαραμάδωντ ωνεξ ωτ ε ρι κώνανοι γμάτ ωντ ηςι δι οκτ ησί αςi όπως προκύπτ ουναπότ ημελέ τ ηθέ ρμανσηςτ ουκτ ι ρί ου. (1) Συμπε ρι λαμβάνοντ αιοιπροσαυξήσε ι ςλόγω προσανατ ολι σμούδι ακοπώνκλπ. 2.1.2. Ει δι κέ ςβασι κέςαπώλε ι εςτ ουκτ ι ρί ου [Kcal/m3h] Qβ.ολ qβ= --------ΣiVi όπουVi (m3) οόγκοςτ ηςι δι οκτ ησί αςi όπωςπροκύπτ ει απότ ι ςδι αστ άσει ςπουχρησι μοποι ήθηκαν στ ημε λέτ ητ ηςκε ντ ρι κήςθέρμανσης. 2.2. Στ οι χε ί ατ ωνι δι οκτ ησι ών 2.2.1. Θε ρμι κέ ςαπώλει ε ςQi (Kcal/h) πουε πι βαρύνουντ ηνι δι οκτ ησί αi Qi = Vi . qβ+ Qfi + Qai 2.2.2. Συντ ε λεστ ήςε πι βαρύνσεωνεiτ ηςι δι οκτ ησί αςi. ε i = Qi / ΣQi O ε i εί ναιχαρακτ ηρι στ ι κόςσυντ ελε στ ήςτ ηςκάθει δι οκτ ησί αςκαιαναγράφε τ αιστ ασχέ δι απου συνοδεύουντ ημε λέ τ ηκατ ανομήςδαπανώνκεντ ρι κήςθέ ρμανσης. 2.2.3. Συντ ε λεστ ήςπαραμέν ουσαςε πι βάρυνσηςFi(-) τ ηςι δι οκτ ησί αςi fi = Qi / Qi όπουQi (Kcal/h) οιθερμι κέςαπώλει ε ςπουεπι βαρύνουντ ηνι δι οκτ ησί αi σεπε ρί πτ ωσηπουη παροχήθέρμανσηςσεαυτ ήναπότ οδί κτ υοκε ντ ρι κήςθέρμανσηςδι ακόπτ ε τ αι . Οσυντ ε λεστ ήςFi εί ναιχαρακτ ηρι στ ι κόςτ ηςκάθει δι οκτ ησί αςκαιαναγράφε τ αιστ ασχέ δι απου συνοδεύουντ ημε λέ τ ηκατ ανομήςδαπανώνκεντ ρι κήςθέ ρμανσης.Γι ατ ονυπολογι σμότ ουfi βλέ πε παρ. 4.

1


3. ΤρόποςΚατ ανομήςτ ωνΔαπανών 3.1. Δαπάνε ςΛε ι τ ουργί ας 3.1.1. Σεκτ ί ρι αχωρί ςμε τ ρητ έςπαροχήςθε ρμότ ητ ας,οιδαπάν εςλει τ ουργί αςκατ ανέ μοντ αιμετ α παρακάτ ω ποσοστ άπ(%). πλ= fl . ε λ. 100 1-Σfλ .ελ πi = ε i ------------- . 100 1-Σε λ όπουλοιι δι οκτ ησί εςπουθαε ί ναικλε ι στ έςτ ουλάχι στ ονγι αέ ναμήνακαιπουηπαροχήθέ ρμανσης δι ακόπτ ετ αιπροσωρι νά. Στ ηνπε ρί πτ ωσηπουθε ρμαί ν οντ αιόλεςοιι δι οκτ ησί ε ςε ί ναι Σε λ= Ο οπότ επi = εi. 100 3.1.2. Σεκτ ί ρι αμεμε τ ρητ έ ςτ ηςπαροχήςθερμότ ητ αςσεκάθεμί αι δι οκ τ ησί α. Οι δαπάνεςλει τ ουργί αςκατ ανέ μον τ αιμετ απαρακάτ ωποσοστ άπ(%). πi = [fi.ε i + Mi/ΣMi. (1-Σfi.ε i)] . 100 όπουΜi ηδι αφοράε νδε ί ξε ωντ ουμε τ ρητ ήτ ηςι δι οκτ ησί αςi ανάμε σαστ ηντ ε λευτ αί ακαιτ ην προηγούμε νηκατ αγραφή. Ηπαραπάνω σχέ σηκαλύπτ εικαι τ ηνπερί πτ ωσηπουθασυμβε ίπροσωρι νήδι ακ οπήστ ηθέ ρμανση μι αςήπερι σσότ ε ρωνι δι οκτ ησι ώνλαπότ οδί κτ υοτ ηςκε ντ ρι κήςθέρμανσης. Στ ηνπε ρί πτ ωσηαυτ ήθαεί ναιΜλ-Ο οπότ εηπαραπάνω σχέ σηγί νε τ αιγι ατ ι ςι δι οκτ ησί ες λ. πλ= fλ. ε λ. 100 3.2. 'Εκτ ακτ ε ςδαπάνε ς Ηκατ ανομήτ ωνέ κτ ακτ ωνδαπανώνγί νετ αιμετ απαρακάτ ω ποσοστ ά π(%) πi = ε i . 100 πουι σχύουνκαιστ ηνπε ρί πτ ωσητ ωνκτ ι ρί ωνμεμε τ ρητ έςθε ρμότ ητ αςκαιστ ην πε ρί πτ ωσηκτ ι ρί ωνχωρί ςτ έτ οι ουςμε τ ρητ έ ς,καθώςκαι γι ατ ι ςι δι οκτ ησί ε ςλπουηπαροχήθέ ρμανσης απότ οδί κτ υοκε ντ ρι κήςθέ ρμανσηςδι ακόπτ ε τ αιπροσωρι νά. 3.3. Κατ ανομήδαπανώνσεε ι δι κέςπε ρι πτ ώσε ι ς 3.3.1. Ι δι οκτ ησί ε ςστ ι ςοποί ε ςπαρέ χετ αιαπότ ονκανον ι σμότ ωνσχέσε ωντ ωνσυνι δι οκτ ητ ώντ ης οι κοδομής, ηδυνατ ότ ητ ανααποσυν δε θούνμόνι μααπότ οδί κτ υοκεντ ρι κήςθέ ρμανσηςτ ουκτ ι ρί ου και πουδι αθέ τ ουνανε ξ άρτ ητ ημόν ι μηε γκατ άστ ασηδε νε πι βαρύνοντ αιούτ εμεδαπάν εςλει τ ουργί ας ούτ εμεέ κτ ακτ ε ςδαπάνεςκε ντ ρι κήςθέ ρμανσης . Οι συντ ε λεστ έ ςε iτ ωνυπολοί πωνι δι οκτ ησι ώνθααναμορφώνοντ αισε: ε i=ε i . 1/1-Σε α όπουαοιι δι οκτ ησί ε ςπουθααποσυνδεθούνμόνι μακαιθε ρμαί νοντ αιμεανε ξάρτ ητ ηε γκατ άστ αση θέρμανσης. Ταποσοστ άκατ ανομήςπτ ωνέκτ ακτ ωνδαπανώνκαιτ ωνδαπαν ώνλε ι τ ουργί αςστ ι ςι δι οκτ ησί εςi πουθαπαραμε ί ν ουνσεσύνδεσημετ οδί κτ υοτ ηςκεντ ρι κήςθέ ρμανσηςυπολογί ζ οντ αιπάντ οτ εμετ ι ς σχέσε ι ςτ ωνπαραγράφων3.1.1., 3.1.2. και3.2. αλλ άμετ ουςαναμορφωμένουςσυν τ ελε στ έςεiστ η θέσητ ωνεi. Οι ι δι οκτ ήτ εςτ ωνι δι οκτ ησι ώνπουθααποσυνδεθούνμετ ονπαραπάνω τ ρόποαπότ οδί κτ υοτ ης κε ντ ρι κήςθέρμανσηςε ί ν αιυποχρε ωμέ νοι ναμονώσουντ ουςσωλήνε ςτ ηςκε ντ ρι κήςθέρμανσηςπου δι έρχοντ αιαπότ ηνι δι οκτ ησί ατ ους.Οιδαπάνε ςμόνωσηςτ ωνπαραπάν ω σωλήνωνκαθώςκαιοι έ κτ ακτ ε ςδαπάνεςτ ηςι δι οκτ ησί αςθαβαρύνουντ ονι δι οκτ ήτ ητ ης. Οι υπόλοι πε ςέ κτ ακτ ε ςδαπάνεςπουε νδέχετ αιναπροκύψουνεπε ι δήαποσυνδέθηκεμόνι μαμί αή πε ρι σσότ ε ρε ςι δι οκτ ησί ε ςκ ατ ανέ μοντ αισεόλε ςτ ι ςι δι οκτ ησί εςανάλογαμετ αποσοστ άπi πουί σχυαν πρι ναπότ ηναποσύνδεση. [ΑρχήΤροποποί ησης ] Ανεξ αρτ ήτ ωςσχε τ ι κήςπροβλέ ψε ωςστ ονκανονι σμόσχέ σεωντ ωνσυνι δι οκτ ητ ώντ ουκτ ι ρί ου, οι δι ατ άξ ει ςτ ηςανωτ έ ρωπαραγράφουι σχύουνκαισει δι οκτ ησί ε ςοι οποί ε ςαποσυνδέοντ αιμόνι μααπό τ οδί κτ υοκεντ ρι κήςθέ ρμανσηςτ ουκτ ι ρί ουσύμφωναμετ αορι ζ όμεναστ ηνπαρ. 5 τ ουάρθρου2 τ ου Π.Δ. 420/1987 και δι αθέτ ουνανε ξάρτ ητ ημόνι μηεγκατ άστ ασηθέ ρμανσηςμεχρήσηαερί ωνκαυσί μων - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙ ΟΥΜΕΤΗΝΠΑΡ. 11 ΤΟΥΑΡΘΡΟΥ30 ΤΟΥΝ. 3175/03, ΦΕΚ-207 Α' [Τέ λος Τροποποί ησης]

2


3.3.2. Ι δι οκτ ησί ε ςπουθέ ρμανσήτ ουςδε νπροβλέπε τ αι απότ ημελέ τ ηδε νε πι βαρύνοντ αιμεδαπάνες κε ντ ρι κήςθέρμανσης. 4. Καθορι σμόςτ ουΣυντ ε λεστ ήfi Οσυντ ε λεστ ήςfi υπολογί ζ ε τ αιαπότ ησχέσηfi = ω - (x + y + z) Οι τ ι μέςτ ωνσυντ ε λεστ ώνω, χ, y καιz δί νοντ αιπαρακάτ ω. 4.1. Τι μέ ςτ ουω 4.1.1. Κτ ί ρι αμεθε ρμομόνωσησύμφωνημετ οσχε τ ι κόκανονι σμόκαιγι α -ι δι οκτ ησί ε ςστ οι σόγε ι οήημι υπόγει ο: ω= 0,60 -ι δι οκτ ησί ε ςσεενδι άμε σοόροφο: ω = 0,65 -τ ι ςυπόλοι πε ςι δι οκτ ησί ε ςδηλαδήεκε ί νεςπουτ ο50% τ ουλάχι στ οντ ηςοροφήςήτ ουδαπέδουτ ους αποτ ε λείε ξ ωτ ερι κήε πι φάνε ι α: ω= 0,55 4.1.2. Κτ ί ρι αχωρί ςθερμομόν ωσησύμφωνημετ οσχε τ ι κόκανονι σμόκαιγι α -ι δι οκτ ησί ε ςστ οι σόγε ι οήημι υπόγει ο: ω= 0,50. -ι δι οκτ ησί ε ςσεενδι άμε σοόροφο: ω = 0,55 -τ ι ςυπόλοι πε ςι δι οκτ ησί ε ςόπωςχαρακτ ηρί ζ οντ αιστ ηνπαρ. 4.1.1. : ω = 0,45. 4.2. Τι μέ ςτ ουχΓι αι δι οκτ ησί ε ςμέσααπότ ι ςοποί ε ς: - Δι έ ρχον τ αισωληνώσε ι ςτ ουδι κτ ύουδι ανομήγι απε ρι σσότ ε ρααπότ α2/3 τ ωνθε ρμαντ ι κών σωμάτ ων: χ= 0 - Δενδι έρχοντ αισωληνώσε ι ςτ ουδι κτ ύουδι αν ομήςήδι έ ρχον τ αιγι αλι γότ ερααπότ ο1/3 τ ων θερμαντ ι κώνσωμάτ ων: χ= 0,06 - Γι ατ ι ςυπόλοι πε ςπε ρι πτ ώσει ςδι έλε υσηςσωλήνωντ ουδι κτ ύου: χ= 0,03 4.3. Τι μέ ςτ ουy Γι αι δι οκτ ησί αε μβαδούF πουναε ί ν αι: F >/= 110 m2 : y = 0 75 m2 </= F < 110 m2 : y = 0,04 40 m2 </= F < 75 m2 : y = 0,08 F < 40 m2 : y = 0,12 4.4. Τι μέ ςτ ουz Ανσf = Fεξ ,i / Fπαρ,i και όπου: Fεξ ,i ηεξ ωτ ε ρι κήπαράπλε υρηε πι φάνει ατ ηςι δι οκτ ησί αςi, χωρί ςτ ηνοροφήκαι τ οδάπε δο. Fπαρ,i ησυνολι κήπαράπλε υρηε πι φάνει ατ ηςι δι οκτ ησί αςi, χωρί ςτ ηνοροφήκαιτ οδάπε δογι α ι δι οκτ ησί ασε σf : σf </= 0,20 : z = 0 0,20 < σf </= 0,35 : z = 0,05 0,35 < σf </= 0,50 : z = 0,10 0,50 < σf </= 0,65 : z = 0,15 σf > 0,65 : z = 0,20 Κατ άτ ονυπολογι σμότ ηςε ξωτ ε ρι κήςπαράπλευρηςε πι φάνει αςσυνυπολογί ζ ετ αι καιηεπι φάνε ι απου συνορεύειμεχώρουςπουδεθερμαί νοντ αι(κοι νόχρηστ οιχώροι , αποθήκε ς,φρε άτ ι αανε λκυστ ήρων κ.α.), αφούπολλαπλασι αστ εί μετ οσυντ ε λεστ ή0,5. 'Αρθρο2 : 1. Ημε λέ τ ηκατ ανομήςδαπανώνκεν τ ρι κήςθέ ρμανσηςσυντ άσσετ αι απόμηχαν ι κό,πουέ χε ιαπότ ι ς δι ατ άξ ει ςπουι σχύουνδι καί ωμασύντ αξηςμελε τ ώνκεντ ρι κήςθέ ρμανσηςκαιπε ρι λαμβάνε ιτ ους αν αγκαί ουςυπολογι σμούςσύμφων αμετ οπροηγούμε νοάρθροκαιτ ουπί νακακατ ανομήςποσοστ ών συμμε τ οχήςτ ηςκάθει δι οκ τ ησί αςστ ι ςδαπάνε ςκε ντ ρι κήςθέρμανσης(λει τ ουργί αςκαιέκτ ακτ ε ς), όπως τ ουπόδει γμαπουδημοσι εύε τ αιμετ οπαρόνδι άτ αγμα. Ησυμπλήρωσητ ηςστ ήλης(θερμαντ ι κήε πι φάνε ι ατ ωνσωμάτ ωνκαιτ ηςένδει ξ ηςΙ ΣΧΥΣΛΕΒΗΤΑ, πουφαί νοντ αιστ ονπί νακαε ί ν αιπροαι ρε τ ι κά. 2. Ημε λέ τ ηαυτ ήσυνυποβάλλετ αιστ ηναρμόδι αΠολε οδομι κήΥπηρε σί αμαζίμετ απροβλεπόμε να δι και ολογητ ι κάγι ατ ηνέ κδοσητ ηςοι κοδομι κήςάδει ας. 3. Οποι αδήποτ εμε τ αβολήστ ηνε πι φάνει αήτ οε ί δοςτ ωνθε ρμαντ ι κώνσωμάτ ωνκατ άτ οστ άδι οτ ης

3


κατ ασκευήςήκαιοποτ ε δήποτ εμετ αγενέ στ εραε πι βάλλειτ ηντ ροποποί ησητ ουπί νακακατ ανομήςμε ε υθύν ηκαι δαπάνεςτ ουπραγματ οποι ούντ οςτ ημε τ αβολή. 4. Οεπι μερι σμόςτ ωνδαπανώντ ηςκε ντ ρι κήςθέ ρμανσηςστ ουςκατ άνόμουπόχρε ουςμπορείν α γί νε τ αιμεσυμβολαι ογραφι κόέ γγραφοπουμετ αγράφε τ αι , πε ρι λαμβανόμε νοςστ ονκανον ι σμότ ων σχέσε ωντ ωνσυνι δι οκτ ητ ώντ ηςοι κοδομής. 'Αρθρο3 : Υπολογι σμόςκατ ανομήςΔαπανώνΚε ντ ρι κήςΘέ ρμανσης 1. Σύμβολα. Qολ(Kcal/h) Οι ολι κέςθε ρμι κέςαπώλε ι εςτ ουκτ ι ρί ου, όπωςπροκύπτ ουναπότ ημε λέτ ηθέρμανσηςτ ουκτ ι ρί ου i(-) Δεί κτ ηςτ ηςκαθει δι οκτ ησί αςπουαπότ ημε λέ τ ηπροβλέπε τ αιότ ιθερμαί νετ αι . Qfi (Kcal/h) Οι θε ρμι κέ ςαπώλει ε ςδι αμέσουτ ωνεξ ωτ ε ρι κώνανοι γ μάτ ων(πόρτ ες,παράθυρακ.α.) τ ης ι δι οκτ ησί αςi, όπωςπροκύπτ ουναπότ ημε λέτ ηθέρμανσηςτ ουκτ ι ρί ου. Qai (Kcal/h) Οι θε ρμι κέ ςαπώλει ε ςχαραμάδωντ ωνε ξ ωτ ε ρι κώνανοι γμάτ ων, όπωςπροκύπτ ουναπότ ημελέ τ η θέρμανσηςτ ουκτ ι ρί ου. Qβολ(Kcal/h) Οι ολι κέςβασι κέ ςαπώλε ι ε ςτ ουκτ ι ρί ου. qβ(Kcal/h) Οι ει δι κέ ςβασι κέςαπώλε ι εςτ ουκτ ι ρί ου. Vi (m3) Οόγκοςτ ηςι δι οκτ ησί αςi Qi (Kcal/h) Θε ρμι κέςαπώλε ι εςπουε πι βαρύν ουντ ηνι δι οκτ ησί αi. ε ι(-) Συντ ελε στ ήςεπι βάρυνσηςτ ηςι δι οκτ ησί αςi. Fε ξ,i (m2) Ηε ξωτ ερι κήπαράπλευρηε πι φάνε ι ατ ηςι δι οκτ ησί αςi (συμπερι λαμβάνετ αικαιηε πι φάνε ι απου συνορεύειμεχώρουςπουδενθε ρμαί νοντ αιαφούπολλαπλασι αστ εί μεσυντ ε λε στ ή0,5) χωρί ςτ ην οφορήκαιτ οδάπε δο. Fπαρ,i (m2) Ησυνολι κήπαράπλε υρηεπι φάνε ι ατ ηςι δι οκτ ησί αςi χωρί ςτ ηνοροφήκαιτ οδάπε δο. σFi (-) Ολόγοςτ ηςε ξ ωτ ερι κήςπαράπλευρηςε πι φάνε ι αςπροςτ ησυνολι κήε πι φάν ει ατ ηςι δι οκτ ησί αςi (Fεξ ,i Fπαρ,i). ωi (-) Συντ ελε στ ήςσχετ ι κόςμετ ηνύπαρξηήόχιθερμομόνωσηςσύμφωναμετ ονκανονι σμόκαιτ ηθέση τ ηςι δι οκτ ησί αςστ οκτ ί ρι ο. 'Αρθρο4 : Ηι σχύςτ ουπαρόν τ οςδι ατ άγματ οςαρχί ζε ι: α) γι ατ ηνπαρ. 2 τ ουάρθρου2 δύομήνε ςμετ άτ ηδημοσί ε υσητ ουπαρόντ οςστ ηνΕφημε ρί δατ ης Κυβε ρνήσεως. β) γι ατ ι ςλοι πέςδι ατ άξε ι ςαπότ ηδημοσί ευσητ ουπαρόντ οςστ ηνΕφημερί δατ ηςΚυβερνήσε ως.

4


Στ ονΥπουργόΠερι βάλλον τ οςΧωροτ αξ ί αςκαιΔημοσί ων'Εργων,αναθέτ ουμετ ηδημοσί ευσηκαι ε κτ έλ εσητ ουπαρόν τ οςδι ατ άγματ ος. ΠΙ ΝΑΚΑΣΚΑΤΑΝΟΜΗΣΔΑΠΑΝΩΝΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ι δι οQολQfi Qai QβολVi qB Qi ε i Fεξ .i Fπαρ.i σfi ωi xi Fi yi zi fi Si Mi εifi.εiπi% πi% κτ ηkcal kcal kcal kcal/ m3 kcal kcal m2 m2 m2 m2 ήΔ.Λ. Ε.Δ σι ε ς/h /h /h h /m3h /h fi.ε 'i Ηπαράγραφος1 τ ουΠ.Δ. τροποποι ήθηκεμετ ο3175/83 ΦΕΚ207Αάρθρο30 παράγραφος11 ωςεξ ής: 11. Στ οτ έ λοςτ ουπρώτ ουεδαφί ουτ ηςπαραγράφου3.3.1 τ ουάρθρου1 τ ουΠ.Δ. τ ης27 Σε πτ ./7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ631 Δ΄ ) προστ ί θε τ αιε δάφι οωςε ξής: "Ανε ξαρτ ήτ ωςσχε τ ι κήςπροβλέψε ωςστ ονκανονι σμόσχέσε ωντ ωνσυνι δι οκτ ητ ώντ ουκτ ι ρί ου, οι δι ατ άξ ει ςτ ηςανωτ έ ρωπαραγράφουι σχύουνκαισει δι οκτ ησί ε ςοι οποί ε ςαποσυνδέοντ αιμόνι μααπό τ οδί κτ υοκεντ ρι κήςθέ ρμανσηςτ ουκτ ι ρί ουσύμφωναμετ αορι ζ όμεναστ ηνπαρ. 5 τ ουάρθρου2 τ ου Π.Δ. 420/1987 και δι αθέτ ουνανε ξάρτ ητ ημόνι μηεγκατ άστ ασηθέ ρμανσηςμεχρήσηαερί ων καυσί μων."

5

Νόμος περί θέρμανσης σε πολυκατοικίες  

Νόμος περί θέρμανσης σε πολυκατοικίες