Page 1

ȀĮȜȦȢȒȡșĮIJİıIJȘȞ7HQJ7RROV /LPLWțĮȚ5DFH ȉĮʌȡȠȧȩȞIJĮ7HQJ7RROV/LPLWțĮȚ5DFHİȓȞĮȚİȣȡȑȦȢȖȞȦıIJȐȖȚĮIJȘȞʌȠȚȩIJȘIJĮIJȠȣȢ ȖȚĮIJȘȞĮȞșİțIJȚțȩIJȘIJĮIJȠȣȢțĮȚȖȚĮIJȠȞȈȠȣȘįȚțȩıȤİįȚĮıȝȩIJȠȣȢǼʌĮȖȖİȜȝĮIJȓİȢ ȤȡȒıIJİȢıİȕȚȠȝȘȤĮȞȓİȢțĮȚıİıȣȞİȡȖİȓĮĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞıİȩȜȠIJȠțȩıȝȠİȝʌȚıIJȑȣȠȞIJĮȚ țĮȚĮʌȠȜĮȝȕȐȞȠȣȞIJĮʌȜİȠȞİțIJȒȝĮIJĮIJȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞȝĮȢıİȩȜȘIJȠȣȢIJȘȞȖțȐȝĮʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚİȡȖĮȜİȓĮȤİȚȡȩȢȩȡȖĮȞĮȝİIJȡȒıİȦȢțĮȚĮİȡȠİȡȖĮȜİȓĮ ǼȓıIJİİʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮȢțĮȚșȑȜİIJİĮȟȚȩʌȚıIJĮ İȡȖĮȜİȓĮʌȠȣșĮțȡĮIJȠȪȞIJȘȞįȪȞĮȝȒIJȠȣȢȖȚĮʌȐȞIJĮ ǼȝİȓȢIJĮȑȤȠȣȝİ


ȀĮȜȦȢȒȡșĮIJİıIJȘȞȤȫȡĮIJȦȞ7HQJ ȀĮȜȫȢȒȡșĮIJİıIJȠȞȞȑȠțĮIJȐȜȠȖȠIJȘȢ7HQJ7RROVǼįȫșĮȕȡİȓIJİ ȩȜȘIJȘıİȚȡȐʌȡȠȧȩȞIJȦȞȝİIJȘȞȠʌȠȓĮȘ7HQJ7RROVĮʌȑțIJȘıİIJȘȞ ĮȟȚȠʌȚıIJȓĮIJȘȢȩʌȦȢİʌȓıȘȢțĮȚIJĮȞȑĮʌȡȠȧȩȞIJĮIJĮȠʌȠȓĮșĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞĮțȩȝĮʌİȡȚııȩIJİȡȠIJĮ7HQJ7RROVıĮȞIJȘȞʌȡȫIJȘ İʌȚȜȠȖȒIJȠȣİʌĮȖȖİȜȝĮIJȓĮȤȡȒıIJȘIJȩıȠıİȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢİijĮȡȝȠȖȑȢ ȩıȠțĮȚıİıȣȞİȡȖİȓĮĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ ǾİIJĮȚȡİȓĮ Ǿ7HQJ7RROVȚįȡȪșȘțİʌȡȚȞĮʌȩȤȡȩȞȚĮ ȝİʌİʌȠȓșȘıȘȩIJȚ©ȘȠȝȠȡijȚȐțȡȪȕİIJĮȚıIJȚȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢªȂİIJĮȤȡȩȞȚĮȩȜİȢĮȣIJȑȢȠȚ ĮȣIJȑȢȠȚȤȡȒıȚȝİȢȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢȑȖȚȞĮȞȖȞȦıIJȑȢ ȦȢ©7\SLFDOO\7HQJªȀȜĮıȚțȐ7HQJȈȒȝİȡĮ Ș7HQJ7RROVʌȡȠıijȑȡİȚʌȐȞȦĮʌȩ ʌȡȠȧȩȞIJĮIJĮȠʌȠȓĮįȚĮȞȑȝİȚıİʌȐȞȦĮʌȩ ȤȫȡİȢ

ȂİIJĮʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮİȡȖĮȜİȓĮȝĮȢțĮȚIJȠ ȝȠȞĮįȚțȩȈȪıIJȘȝĮǼȜȑȖȤȠȣǼȡȖĮȜİȓȦȞȩȤȚ ĮʌȜȐțȐȞİIJİIJȘȞįȠȣȜİȓĮıĮȢțĮȜȪIJİȡĮ ĮȜȜȐȝʌȠȡİȓIJİțĮȚȞĮȕİȜIJȚȫıİIJİIJȘȞȡȠȒ IJȘȢİȡȖĮıȓĮȢıĮȢįȘȝȚȠȣȡȖȫȞIJĮȢȑȞĮ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȠțĮȚȐȞİIJȠıȣȞİȡȖİȓȠİȡȖĮıIJȒȡȚȠ ȝİȝİȖĮȜȪIJİȡȘȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȂİIJȘȕȠȒșİȚĮ IJȦȞ7HQJȑȤİIJİIJĮțIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮIJĮİȡȖĮȜİȓĮ ıĮȢțĮȚțİȡįȓȗİIJİȤȡȩȞȠțĮȚȤȡȒȝĮĮʌȩIJȠȞĮ ȥȐȤȞİIJİįİȟȚȐțĮȚĮȡȚıIJİȡȐȖȚĮIJȠțĮIJȐȜȜȘȜȠ İȡȖĮȜİȓȠ

ȅȚʌİȜȐIJİȢȝĮȢʌȠȚțȓȜȠȣȞĮʌȩȝİȖȐȜİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢȝȠȞȐįİȢțĮȚțĮIJĮıțİȣĮıIJȑȢ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞȝȑȤȡȚțȠȡȣijĮȓĮȠȞȩȝĮIJĮ ĮȖȦȞȚıIJȚțȫȞȠȝȐįȦȞȂʌȠȡİȓIJİȩȝȦȢțĮȚ ȞĮIJĮıȣȞĮȞIJȒıİIJİıIJȠȐȥȠȖĮȠȡȖĮȞȦȝȑȞȠ ȖțĮȡȐȗIJȠȣȖİȓIJȠȞĮıĮȢǻȚĮșȑIJȠȣȝİȑȞĮ ʌĮȖțȩıȝȚȠįȓțIJȣȠȝİIJĮʌȦȜȘIJȫȞȠȚȠʌȠȓȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞȞĮțĮȜȪȥȠȣȞțȐșİʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ıĮȢȝİȐȝİıȘĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȑȢ IJȚȝȑȢțĮȚİȟĮȚȡİIJȚțȒȢʌȠȚȩIJȘIJĮȢİȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ ǹȞĮȗȘIJȠȪȝİIJȚȢȞȑİȢĮȞȐȖțİȢIJȠȣȤȡȒıIJȘȝȑıȦ IJȘȢıIJİȞȒȢȝĮȢıȣȞİȡȖĮıȓĮȢȝİİʌĮȖȖİȜȝĮIJȓİȢ țĮȚIJȚȢİijĮȡȝȩȗȠȣȝİıIJȘȞĮȞȐʌIJȣȟȘȞȑȦȞțĮȚ ȕİȜIJȚȦȝȑȞȦȞʌȡȠȧȩȞIJȦȞțĮȚıİIJȂȩȞȠȘ7HQJ 7RROVʌȡȠıijȑȡİȚȈȠȣȘįȚțȩıȤİįȚĮıȝȩțĮȚ ĮȟȚȠʌȚıIJȓĮȝȑıȦIJȘȢȉĮȧȕĮȞȑȗȚțȘȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıİȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐİʌȓʌİįĮIJȚȝȫȞıİȩȜȠIJȠ țȩıȝȠ


ǼȖȖȣȘȝȝȑȞȘǿțĮȞȠʌȠȓȘıȘ

95 205

ǵȜĮIJĮİȡȖĮȜİȓĮȝİȠȞȠȝĮıȓĮ7HQJ7RROVİȓȞĮȚ ıȤİįȚĮıȝȑȞĮțĮȚțĮIJĮıțİȣĮıȝȑȞĮȞĮʌȜȘȡȠȪȞ IJĮįȚİșȞȒıIJȐȞIJĮȡIJȢȩʌȦȢ,62',1țĮȚȐȜȜĮ Ǿ7HQJ7RROV,QWHUQDWLRQDOİȓȞĮȚʌȜȒȡȦȢ ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞȘȝİ,62țĮȚȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ,62 ȖȚĮIJȚȢİȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢȉĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ7HQJ7RROVİȓȞĮȚıȤİįȚĮıȝȑȞĮȖȚĮ

İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȒȤȡȒıȘțĮȚțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩ IJȘȞ©ǼȖȖȪȘıȘȆĮȞIJȠIJȚȞȒȢȁİȚIJȠȣȡȖȓĮȢªIJȘȢ 7HQJ7RROVǹȣIJȩıȘȝĮȓȞİȚȩIJȚįİıȝİȣȩȝĮıIJİȞĮ ĮȞIJȚțĮIJĮıIJȒıȠȣȝİȒȞĮİʌȚıțİȣȐıȠȣȝİțȐʌȠȚȠ İȡȖĮȜİȓȠİijȩıȠȞȤĮȜȐıİȚȒıʌȐıİȚțȐIJȦ ĮʌȩijȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢıȣȞșȒțİȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢȜȩȖȦ țĮIJĮıțİȣĮıIJȚțȒȢĮIJȑȜİȚĮȢ

ȅȚįİıȝİȪıİȚȢIJȘȢ7HQJ ȆȐȞIJĮʌȡȠȝȘșİȪȠȣȝİʌȠȚȠIJȚțȐʌȡȠȧȩȞIJĮȝİİȖȖȪȘıȘ ȆȐȞIJĮʌȡȠıijȑȡȠȣȝİȖțȐȝĮʌȡȠȧȩȞIJȦȞʌȠȣ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİIJĮȚȝİįȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮ ȆȐȞIJĮʌȡȠıȑȤȠȣȝİIJȘȞįȣȞĮȝȚțȒIJȘȢıȣıțİȣĮıȓĮȢ țĮȚIJȘȢʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢ ȆȐȞIJĮıIJȘȡȓȗȠȣȝİIJȚȢʌȦȜȒıİȚȢȝİĮʌȠįȠIJȚțȩPDU NHWLQJ ȆȐȞIJĮʌȡȠıijȑȡȠȣȝİĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȑȢIJȚȝȑȢʌȠȣ ȣʌȠıIJȘȡȓȗȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠȣȥȘȜȩİʌȓʌİįȠĮȟȚȠʌȚıIJȓĮȢIJȘȢ ȝȐȡțĮȢȝĮȢ

®


ȈȪıIJȘȝĮǼȜȑȖȤȠȣǼȡȖĮȜİȓȦȞ īȚĮIJȓȞĮȥȐȤȞİIJİIJȚȢİȡȖĮȜİȚȠșȒțİȢıĮȢȠȚȠʌȠȓİȢİȓȞĮȚȐȞȦțȐIJȦĮijȠȪ ȝʌȠȡİȓIJİȞĮȑȤİIJİIJĮİȡȖĮȜİȓĮıĮȢIJĮțIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮȝİIJȠȈȪıIJȘȝĮ ǼȜȑȖȤȠȣǼȡȖĮȜİȓȦȞIJȘȢ7HQJ7RROV" ǼțIJȩȢĮʌȩIJȠȞĮțĮIJĮıțİȣȐȗȠȣȝİțȐʌȠȚĮ ĮʌȩIJĮțĮȜȪIJİȡĮİȡȖĮȜİȓĮIJȠȣțȩıȝȠȣ ȝİIJĮıİIJİȡȖĮȜİȓȦȞIJȘȢ7HQJ7RROVıĮȢ ʌȡȠıijȑȡȠȣȝİȑȞĮȠȜȩțȜȘȡȠıȪıIJȘȝĮȖȚĮȞĮ įȚĮIJȘȡİȓIJİIJȠıȣȞİȡȖİȓȠıĮȢıİIJȐȟȘȂİIJȠ ȈȪıIJȘȝĮǼȜȑȖȤȠȣǼȡȖĮȜİȓȦȞIJȘȢ7HQJ7RROV țȐșİİȡȖĮȜİȓȠȑȤİȚIJȘȞįȚțȒIJȠȣșȑıȘǹȞIJȓȞĮ ȠȡȓȗȠȣȝİİȝİȓȢșȑıȘıİțȐșİİȡȖĮȜİȓȠțȐșİıİIJ İȡȖĮȜİȓȦȞİȓȞĮȚȑȞĮȒįȘȠȡȖĮȞȦȝȑȞȠıȪıIJȘȝĮ IJȠȠʌȠȓȠIJĮȚȡȚȐȗİȚțĮȚİijĮȡȝȩȗİȚIJȑȜİȚĮıIJȠ ıȣȡIJȐȡȚIJȠȣİȡȖĮȜİȚȠijȠȡȑĮıĮȢȂİĮȣIJȩIJȠ IJȡȩʌȠȖȓȞİIJĮȚİȟȠȚțȠȞȩȝȚıȘȤȫȡȠȣțĮȚțȐșİ İȡȖĮȜİȓȠİijĮȡȝȩȗİȚIJȑȜİȚĮıIJȘșȑıȘIJȠȣDzIJıȚ ıIJȠIJȑȜȠȢIJȘȢȘȝȑȡĮȢȟȑȡİIJİʌȠȚȩİȡȖĮȜİȓȠįİȞ ȑȤİȚȝʌİȚıIJȘșȑıȘIJȠȣȝİȝȚĮĮʌȜȒȝĮIJȚȐ

&OLFN )LOO īȚĮȞĮıĮȢįİȓȟȠȣȝİʌȦȢȝʌȠȡİȓIJİȞĮ İʌȦijİȜȘșİȓIJİĮʌȩIJȠȈȪıIJȘȝĮǼȜȑȖȤȠȣ ǼȡȖĮȜİȓȦȞțĮȚIJĮʌȜİȠȞİțIJȒȝĮIJĮIJȘȢıȦıIJȒȢ

ȠȡȖȐȞȦıȘȢȝʌȠȡİȓIJİȝİIJȠʌȡȩȖȡĮȝȝĮ&OLFN )LOOıIJȠZZZWHQJWRROVFRPȞĮıȤİįȚȐıİIJİIJȠ įȚțȩıĮȢİȡȖĮȜİȚȠijȠȡȑĮ

&OLFN %XLOG ȉȠȞĮijIJȚȐȟİȚȢȑȞĮȞİȡȖĮȜİȚȠijȠȡȑĮİȓȞĮȚĮʌȜȩ IJȠȞĮȠȡȖĮȞȫıİȚȢȠȜȩțȜȘȡȠțĮIJȐıIJȘȝĮȒ ȑȞĮıȣȞİȡȖİȓȠȤȡİȚȐȗİIJĮȚʌȠȜȪįȠȣȜİȚȐȃĮ ıIJȘșİȓȑȞĮȝĮȖĮȗȓİȓȞĮȚʌȡȩțȜȘıȘțĮșȫȢ ʌȡȑʌİȚțȐʌȠȚȠȢȞĮȜȐȕİȚȣʌȩȥȘIJȠȣʌȠȜȜȠȪȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢīȚĮȣIJȩIJȠȜȩȖȠįȘȝȚȠȣȡȖȒıĮȝİIJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ&OLFN %XLOGıIJȠZZZWHQJWRROV FRPĬĮȕȠȘșȒıİȚȩʌȠȚȠȞİȞįȚĮijȑȡİIJĮȚȞĮ ıIJȒıİȚȑȞĮțĮIJȐıIJȘȝĮȝİȩȜĮIJĮİȡȖĮȜİȓĮʌȠȣ ȝʌȠȡİȓȞĮȗȘIJȒıȠȣȞȠȚʌİȜȐIJİȢIJȠȣǻȠțȚȝȐıIJİ IJȠțĮȚįİȓIJİIJȚȝʌȠȡİȓIJİȞĮțȐȞİIJİȝİIJȘȞ7HQJ ıIJȠʌȜİȣȡȩıĮȢ


7HQJ7RROVıİįȡȐıȘ

Tony Rickardsson

ȉĮİȡȖĮȜİȓĮȝĮȢʌİȡȞȠȪȞIJĮIJİıIJșȡȚĮȝȕİȣIJȚțȐ

ǹʌȩĮȖȦȞȚıIJȚțȑȢȠȝȐįİȢĮȣIJȠțȚȞȒIJȠȣțĮȚ ȚıIJȚȠʌȜȠȧțȑȢȠȝȐįİȢȑȦȢȕȚȠȝȘȤĮȞȓİȢțĮȚıȣȞİȡȖİȓĮ Ș7HQJ7RROVıȣȞİȡȖȐȗİIJĮȚȝİȞȚțȘIJȑȢǾ7HQJ 7RROVİȓȞĮȚȕĮıȚțȒʌȡȠIJȓȝȘıȘIJȦȞȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ ȤȡȘıIJȫȞıİȩȜȠIJȠțȩıȝȠȂİȖȐȜȠȚțĮIJĮıțİȣĮıIJȑȢ ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞțĮșȫȢțĮȚȝȚțȡȩIJİȡİȢȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚʌĮȡĮȖȦȖȚțȑȢȝȠȞȐįİȢİȝʌȚıIJİȪȠȞIJĮȚIJĮ7HQJ ıIJȘȞİȡȖĮıȓĮIJȠȣȢțĮȚİȓȝĮıIJİȤĮȡȠȪȝİȞȠȚʌȠȣ ȝȠȚȡĮȗȩȝĮıIJİȝĮȗȓIJȠȣȢIJȘȞȖȜȣțȚȐȖİȪıȘIJȘȢ İʌȚIJȣȤȓĮȢȋȡȒıIJİȢțĮșȫȢțĮȚĮȖȦȞȚıIJȚțȑȢȠȝȐįİȢ

ȝİȝİȖȐȜİȢĮʌĮȚIJȒıİȚȢȣʌȠȕȐȜȠȣȞIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮȝĮȢ ıİıțȜȘȡȒįȠțȚȝĮıȓĮțȐIJȦĮʌȩĮȞIJȓȟȠİȢıȣȞșȒțİȢ țĮȚĮʌȜȐıȣȞİȤȓȗȠȣȞȞĮțİȡįȓȗȠȣȞ

7RROVWDUV Ǿ7HQJ7RROVİȓȞĮȚȚįȡȣIJȚțȩȝȑȜȠȢIJȘȢ7RROVWDUV ,QFǾ7RROVWDUVİȓȞĮȚȑȞĮțȠȡȣijĮȓȠįȚİșȞȑȢ įȓțIJȣȠİȡȖĮȜİȓȦȞȝİȝȑȜȘıİȩȜȘIJȘȞǼȣȡȫʌȘ ȂİʌȦȜȒıİȚȢIJȘȢIJȐȟİȦȢIJȦȞİțĮIJ

¼țĮȚıȣȞİȡȖȐIJİȢıİʌȐȞȦĮʌȩȤȫȡİȢ ȝʌȠȡȠȪȝİȞĮʌȡȠıijȑȡȠȣȝİıȣȞȠȜȚțȐțĮȚ İȞȚĮȓĮIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮȝĮȢĮțȩȝĮțĮȚıİįȚİșȞȒȢ ȠȝȓȜȠȣȢİIJĮȚȡİȚȫȞ

®


∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ L LED-º·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

M Mecca Rosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-88, 177 Mega Bite ™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ . . . . . . . . . . . . . 39, 158 Mega Drive . . . . . . . . . 37-39, 92, 140-156, 162, 224 Mega Drive ∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ. . . . . . . . . . . . 129 Mega Drive ηÙÛ·ß›‰È· . . . . . . 37-39, 129, 141, 146 Mega Drive Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ 39, 129 Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144-145 Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· - PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· - TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· - hex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Mini ηÙÛ·ß›‰È· - ›ÛÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Mini ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ . . . . . . . . . . 92, 149 Mini Ï·‰ÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Mini ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Mini ¤ÓÛ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 144, 162 Minibars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344-345

T Teng Tools . . . . . . . . . . . . . . . 92, 140, 142-156, 224 Tool Storage – ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ∂ÚÁ·ÏÂÈÔÊÔÚ¤ˆÓ 53-57, 60

∞ ∞ÂÚfiÎÏÂȉ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301-305 ∞ÏÊ¿‰È ο‰ÚÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 ∞ÏÊ¿‰È· Ì˯·ÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 ∞ÌÂÚÔÙÛÈÌ›‰·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ 266-269 ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÊÔÚËÙ‹ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË . . . . . . . . . . . 18 ∞ÓÔȯًÚÈ ÌԢηÏÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· TTTD17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. . . . . 59 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ› ÔÚıÔÛٿ٘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ∞ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ηχÌÌ·Ù·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ∞ÔÁ˘ÌÓˆÙ¤˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ∞ÔÁ˘ÌÓˆÙ¤˜ Ì ÌfiÓˆÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 ∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË 2-4, 8-9, 12-57, 59-60, 62-64, 96-97, 115-116, 118, 120, 122-124, 127-130, 134-135, 141, 143-144, 146, 150, 158, 162-163, 165-166, 168, 173, 175-176, 178, 180-181, 183, 193, 195, 198, 202-204, 208, 210-211, 213-218, 220, 222-223, 225-226, 228 ∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË . . . . . . . 34, 42, 118, 188 ∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔÈ Î·ÓfiÓ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276-277 ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ∞˘ÙfiÌ·Ù· Ú·ÎfiÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329-330 ∞˘ÙfiÌ·ÙË ÏÂÙ‹ fiÓÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

μ μ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 μ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 μ·ı‡ÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252-253 μ·ı‡˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 μ·Ï›ÙÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 μ·Ï›ÙÛ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-26 μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ . 43, 183 μÔ‡ÚÙÛ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ fiÏˆÓ Ì·Ù·Ú›·˜ . . . . . . 215

° °·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 °·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÙÚ‡˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 °·ÓÙ˙fiÎÏÂÈ‰Ô Ú‡ıÌÈÛ˘ ›Ûˆ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ . . . . . 209 °·Ù˙fiÎÏÂȉ· ·ÚıÚˆÙ¿ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È·. . . . . . 36, 130 °ÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· . . . . . . . . . 34, 63, 115-116, 118 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119-120 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35, 118, 120 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ·ÚıÚˆÙ¿. . . . . . . . . . . . . . . . 120 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÌÂÛ·›· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . 35, 120 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο . . . . . . . . . . . . . 117-121 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 127 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . 116 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . 350 °Î·˙ÔÙ·Ó¿ÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 °Î·˙ÔÙ·Ó¿ÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161-162 °Î·˙ÔÙ·Ó¿ÏȘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 °Ú·Û·‰fiÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 °Ú‡ÏÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333-334 °Ú‡ÏÔÈ ÌÔ˘Î¿Ï·˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 °˘Ó·ÈΛ˜ ÌÏÔ‡˙˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 °ˆÓ›· ÎÂÓÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 °ˆÓ›· ÛÙÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 °ˆÓ›Â˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277-279 °ˆÓ›Â˜ Ì ¤ÏÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 °ˆÓ›Â˜ Ì ʿÏÙÛÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 °ˆÓ›Â˜-V ·ÎÚÈß›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 °ˆÓȤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ . . . . . . . . . . . . 281 °ˆÓȤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Î·È ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 °ˆÓÈ·Îfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

¢ ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC 27-52, 90, 96, 115, 118, 120, 122-124, 127-130, 134-135, 141, 143-144, 146, 150, 158, 162-163, 165-166, 168, 173, 176, 178, 180-181, 183, 188, 193, 195, 198, 202-204, 208, 210-211, 213-218, 220, 222, 225-226, 228 ¢›ÛÎÔ˜ ·ÔÛÒÌÂÓÔ˜ Ï·ÛÙÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . 18 ¢›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ 53 ¢›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ . . . . . . . . . . . 27 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔÈ Î·È ›ÚÔÈ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . 184 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÎÏÂȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . 116 ¢È·ß‹Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286-287

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 501))


¢È·ß‹Ù˜ 1/4 ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 ¢È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ¢È·ÌÂÚ‹˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈο ÁÈ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ . . . . 55 ¢È·¯ˆÚÈÛÙÈο ÁÈ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊÔÚ¤ˆÓ. . . 56 ¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·. . 35, 62, 124 ¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· . 35, 124-125 ¢Ú¿·Ó· ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307-309 ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . 173-176, 211 ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ . . . . . . 41-42, 175-176, 211 ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ 41-42, 176 ¢˘Ó·ÌfiÎÏÂȉ· . . . . . . . . . 41-42, 173-176, 178, 211

∂ ∂ÎıÂÙ‹ÚÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340-359, 362-365 ∂ÎıÂÙ‹ÚÈ· Mecca Rosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 ∂ÎıÂÙ‹ÚÈ· Ì ̇Ù˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-353 ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ Ì ˙Ô˘Ì¿‰Â˜ Î·È ÎÔ›‰È·. . . . . . . . . 360 ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ Ì ηÙÛ·ß›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . 351-352 ∂ÎıÂÙ‹ÚÈÔ Ì ¤ÓÛ˜ Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 ∂ÎÎÈÓËÙ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 ∂Ï·ÛÙÈΤ˜ ·ÊÚÒ‰ÂȘ Ϸߤ˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . 217 ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 297 ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ÚÔ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ . . . . . . 45, 203 ∂Ó·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 36, 126 ∂Ó·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜. 126 ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ηڢ‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . . . 44, 219-220 ∂ÍÔÏΤ·˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . 218 ∂ÍÔÏΛ˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 204 ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ™˘ÓÂÚÁ›Ԣ . . . . . . . . . . . . . . . 333-336 ∂͈ÏΤ·˜ ÁÈ· ·ÎÚfiÌ·Ú· . . . . . . . . . . . . . . 209-210 ∂͈ÏΤ·˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÌÂ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ . . . . . . . 219 ∂͈ÏΛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ∂͈ÏΛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 ∂͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÌÂ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ . . . . . . . . 219 ∂›‰˜ ÁˆÓ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277-278 ∂›ÙÔȯ˜ Ú¿Á˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ 62-64, 116, 124, 134135, 141, 158, 168 ∂›ÙÔȯ˜ Ú¿Á˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. . . . . . . . . . . . . . 340-343 ∂ÈÊ¿ÓÂȘ ¿ÁÎˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 180-190 ∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322, 325 ∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301-330 ∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . 324 ∂ÚÁ·Ï›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . 44-51, 198-220 ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ . . . . . . . . 50-52, 222-228 ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . 28-29 ∂ÚÁ·Ï›· ÂϤÁ¯Ô˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 ∂ÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 ∂ÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167-168, 170 ∂ÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . 167 ∂ÚÁ·Ï›· ÎÚÔ‡Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 227-228 ∂ÚÁ·Ï›· ̤ÙÚËÛ˘ 244, 247-254, 256-264, 266272, 276-282, 284-292, 294-296 ∂ÚÁ·Ï›· Ê·ÓÔÔÈ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ . . . . . . . . . . 214 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÔÁ‡ÌÓˆÛ˘ ηψ‰›ˆÓ Î·È Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÚÈÙÛÈÓÈÒÓ . . 215

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ‡¯·˜ . . . . . . . . . . . . . 200 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ß·Ïß›‰ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ. . . . . . . . . . . . . . 212 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ï›·ÓÛ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . 207 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ . . 202 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚÔ‰ÂÏÒÓ Û ߷Ïß›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔ‰ÂÏÒÓ ÊÚ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-23, 27 ∂ÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ∂ÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . 21-23 ∂ÚÌ¿ÚÈÔ ¤ÎıÂÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ∂ÛˆÙÂÚÈο ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ› ‰È·ß‹Ù˜ ¿¯Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . 287 ∂‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . 198 ∂‡Î·ÌÙÔ˜ Ê·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

∑ ∑‡ÁÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ô‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . 59 ∑Ô˘Ì¿‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 ∑Ô˘Ì¿‰Â˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 ∑Ô˘Ì¿‰Â˜-ÎÔ›‰È· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . 52, 228 ∑Ô˘ÌÔ„¿ÏÈ‰Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

∏ ∏ÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË Ï›Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

£ £ÂÚÌfiÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 £ÂÚÌfiÌÂÙÚ· ˘ÂÚ‡ıÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 £ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ / º·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

∫ ∫¿ÏÏ˘Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ∫·ı·ÚÈÛÙ¤˜ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘˙› . . . . . . . . . . . 206 ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ . . . . . . . . . . . . . . 188-189 ∫·ÓfiÓ˜ Ì ʿÏÙÛÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 ∫·ÓfiÓ˜ Ì˯·ÓÈ΋˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 ∫·¤ÏÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 ∫·ÂÏ¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 ∫·ÂÏ¿ÎÈ Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . 337 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93, 344 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104-108 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-100 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109-110 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-104 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· TX/TPX/TX-E ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . 30 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ΔÃ-∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 188 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì›ÓÈ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇Ù˜ 32, 99-100, 103-104, 107-109 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇Ù˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . 30, 32 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÌÈÎÚ¿ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . 32, 42, 188 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ̇Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ∫·ÚÊ›ÙÛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 ∫·ÛÂÙ›Ó· Ì ÙÚ˘¿ÓÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 ∫·ÛÙ¿ÓÈ· ·ÚıÚˆÙ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 502))


∫·ÛÙ¿ÓȘ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 90-93 ∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . . . 31-32, 90-110 ∫·ÛÙ¿ÓȘ ·¤ÚÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305-306 ∫·ÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 ∫·ÙÛ·ß›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141, 144, 146 ∫·ÙÛ·ß›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39, 141-142, 146 ∫·ÙÛ·ß›‰È· - PH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 ∫·ÙÛ·ß›‰È· - PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ∫·ÙÛ·ß›‰È· - ›ÛÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 ∫·ÙÛ·ß›‰È· Power Thru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ∫·ÙÛ·ß›‰È· Power Thru . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 146 ∫·ÙÛ·ß›‰È· TPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 ∫·ÙÛ·ß›‰È· TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 143 ∫·ÙÛ·ß›‰È· TX/TPX ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . 37, 63, 135 ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 134 ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ì ÌfiÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 ∫·ÙÛ·ß›‰È· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 ∫·ÙÛ·ß›‰È· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . 38, 144, 162 ∫·ÙÛ·ß›‰È· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 ∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 129 ∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Ï·ß‹˜ Δ . . . . . . . . . . . . . . 129 ∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . 39, 129 ∫·ÙÛ·ßȉÔϷߤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 ∫·ÙÛ·ßȉÔϷߤ˜ ÁÈ· ̇Ù˜ . . . . . . . . . . . . . 149-150 ∫ÂÊ·Ï‹ ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 ∫ÏÂȉ› ·ÚıÚˆÙÒÓ ¿ÎÚˆÓ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ∫ÏÂȉ› ÔχÁˆÓÔ Ì ÎÂʷϤ˜ ˘fi ÁˆÓ›· . . . . . 121 ∫ÏÂȉ› ÙÚÔ¯ÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ∫ÏÂȉȿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-37, 39, 115-136 ∫ÏÂȉȿ TX Ì Ϸߋ Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 135 ∫ÏÂȉȿ ΔÃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ∫ÏÂȉȿ Δà Ì Ϸߋ Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ∫ÏÂȉȿ Δà ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 ∫ÏÂȉȿ Δà ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 135 ∫ÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 134 ∫ÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . 348-349 ∫ÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ/TX ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . 37, 130 ∫ÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ . . . . . . . . . . . . 36, 134-135 ∫ÏÂȉȿ ‰ÈÏ¿ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . 36, 123 ∫ÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . . 35, 124 ∫ÏÂȉȿ ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ∫ÏÂȉȿ ›·˜ ‰ÈÏ¿ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . 36, 123 ∫ÏÂȉȿ ÔχÁˆÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121-122 ∫ÏÂȉȿ ÔχÁˆÓ· ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . . . . . . . . . . . . 35, 127 ∫ÏÂȉȿ ÔχÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . 122 ∫ÏÂȉȿ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ Î·È Ê›ÏÙÚˆÓ 201 ∫ÏÂȉȿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . 36, 128 ∫ÏÂȉȿ Ê›ÏÙÚˆÓ Ï·‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ∫Ô›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 ∫Ô›‰È· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 ∫Ô›‰È· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ∫Ô˘ÙÈ¿ Ì ̇Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 ∫Ô‡· ηʤ / ÙÛ·ÁÈÔ‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . 235-236 ∫ÚÔ˘ÛÙÈο ÎÔ›‰È·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317-318 ∫fiÓÙÚ˜ ÁÈ· º·ÓÔÔÈ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 213 ∫fiÓÙÚ˜ ÁÈ· º·ÓÔÔÈ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 213 ∫fiÊÙ˜ ηψ‰›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ∫fiÊÙ˜ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

§ §›Ì· ÁÈ· ÌÔ˘˙›. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 §›Ì· ϷΤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 §›Ì· ¯ÂÈÚfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 §›Ì˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 §›Ì˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 64, 168 §·ß¤˜ ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

§·ß‹ Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 §·ß‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ . . . . . . 168 §·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 §·ÌÙ‹Ú·˜ LED Ì ÎÏÈ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 §È·ÓÙ‹Ú˜ „ÂηÛÌÔ‡ Ï·‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . 332 §ÔÛÙÔ› Ì ¿ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹ . . . . . . . . 220 §ÔÛÙÔ› Ì ¿ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹ . . . . . 48, 220 §ÔÛÙÔ› ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 220 §ÔÛÙÔ›-§ÂßȤ‰Â˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48, 210

ª ª¿Ûη Teng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 ª·ÁÓ‹Ù˜ Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . 213 ª·ÁÓ‹Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 ª·ÁÓËÙÈο Ú¿ÊÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ª·ÁÓËÙÈΤ˜ ß¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . 269-270, 284 ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ̇Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . 222 ª·ÁÓËÙÈÛÙ‹˜ - ∞ÔÌ·ÁÓËÙÈÛÙ‹˜. . . . . . . . . . . . . 223 ª·ÎÚÈ¿ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 ª·ÎÚÈ¿ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ª·ÎÚÈ¿ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 ª·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· . . . . . . . . . . 121 ª·Ó¤Ï· ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈÌË ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . 36, 126 ª·ÓÈߤϘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 96 ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 ª·ÙÛfiϘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ª·ÙÛfiϘ Ì ÎÂÊ·Ï‹ ·fi Ó¿ÈÏÔÓ Î·È ÂÏ·ÛÙÈÎfi 227 ªÂ ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ˜ ·ÚıÚˆÙÔ‡˜ ßÚ·¯›ÔÓ˜ . . . . 277 ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ . . . . . . . . 130-133, 135 ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ . . . . . . . 207 ªÂÌÔӈ̤ÓË Ì·Ó¤Ï· ÁÈ· ÊÈÏȤڷ . . . . . . . . . . . . 219 ªÂÌÔӈ̤ÓË Ì·Ó¤Ï· ÎÔÏ·Ô‡˙ˆÓ . . . . . . . . . . . . 219 ªÂÌÔӈ̤ÓÔÈ §ÔÛÙÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 ªÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ªÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ ÚÂßfiÏßÂÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ªÂÙÚËÙ¤˜ ·ÎÙ›Ó·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ªÂÙÚËÙ¤˜ ÁˆÓÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ªÂÙÚËÙ¤˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ. . . . . . . . . . . . . . . . . 216 ªÂÙÚËÙ¤˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ. . . . . . . . . . . . . 291-292 ªÂÙÚËÙ¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 ªÂÙÚËÙ¤˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 ªÂÙÚËÙ¤˜ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 ªÂÙÚËÙ¤˜ Ì ÛÈ·ÁfiÓ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 ªÂÙÚËÙ¤˜ ÔÒÓ . . . . . . . . . . . . . . 263-264, 290-291 ªÂÙÚËÙ¤˜ ¿¯Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271-272 ªÂÙÚËÙ¤˜ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ªÂÙÚËÙ¤˜ Û˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 ªÂÙÚËÙ¤˜ ÙÚÔ¯›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ . . . . . . . . . . 289 ªÂÙÚËÙ¤˜ ‡„Ô˘˜ Ì ßÂÚÓȤÚÔ . . . . . . . . . . . . . . 254 ªÂÙÚËÙ‹˜ ∂Í·ÁÒÓˆÓ/¢È·Ì¤ÙÚˆÓ. . . . . . . . . . . . 271 ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . 327 ªÂÙÚËÙ‹˜ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ Î·È Û˘ÚÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . 291 ªÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 ªÂÙÚÔÙ·Èӛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357-359 ªÈÎÚfiÌÂÙÚo ß¿ıÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 ªÈÎÚfiÌÂÙÚo ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . 260-261 ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256-262, 264 ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· Ì ‰fiÓÙÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ÛˆÏ‹ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 ªÓ‹ÌË USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279-280 ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈ· ·ÎÚÈß›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 ªÔÓ¿‰Â˜ F-R-L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 ªÔӈ̤ӷ ÂÚÁ·Ï›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 193 ªÔӈ̤ӷ ÂÚÁ·Ï›·. . . . . . . . . . . . . . . . 44, 193-196 ªÔӈ̤ӷ ÂÚÁ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 ªÔӈ̤ӷ ηÙÛ·ß›‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 193

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 503))


ªÔӈ̤Ó˜ ¤ÓÛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195-196 ªÔӈ̤Ó˜ ¤ÓÛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 195 ªÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ˙¿ÓÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ª¿Ï˜ Golf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 ªÏÔ‡˙· T-shirt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230-231 ªÏÔ‡˙˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 ªÏÔ‡˙˜ Polo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 ªÔÌ›Ó˜ Ì ۈϋӷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 ªÔ˘Ê¿Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 ªÔ˘Ê¿Ó Fleece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 ªÔ˘Ê¿Ó ¯ˆÚ›˜ Ì·Ó›ÎÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 ªÚÂÏfiÎ ÎÏÂȉÈÒÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 ªÚÂÏfiÎ ÎÏÂȉÈÒÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ· Mega Bite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ· Ì ΢ÚÙ¿ Ú¿ÌÊË . . . . . . . . . . . . . . 160 ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ· Ì ÌfiÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 ª‡Ù˜ - PH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 156 ª‡Ù˜ - PZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 ª‡Ù˜ - TPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ª‡Ù˜ - TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 ª‡Ù˜ - hex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 ª‡Ù˜ - ›ÛȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150-151 ª‡Ù˜ ¿ÏÏÂÓ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 ª‡Ù˜ ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È . . . . . . . . . . . . . 182 ª‡Ù˜ Û ÎÔ˘ÙÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346-347 ª‡Ù˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈΤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

• •‡ÛÙÚ· ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

√ √ÏÈÛı·›ÓÔ˘Û˜ ̷ӤϘ Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 √ÏfiÛˆÌË ÊfiÚÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 √ÌڤϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 √ÌڤϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

¶ ¶¿ÁÎÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60 ¶¤ÏÌ· ß·ı‡ÌÂÙÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 ¶¤ÓÛ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ê›ÏÙÚÔ˘ Ï·‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . 206 ¶¤ÓÛ· ·ÓÙ›ß·ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ¶¤ÓÛ· ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÎÏ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÂÏ·Ù‹ÚÈ· ÊÚ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 209 ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ۈϋӈÓ. . . . . . . . . . . . . . . 208 ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÌÔ˘˙ÔηÏ҉ȷ . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 ¶¤ÓÛ˜ . . . 38-40, 44, 144, 158, 162-163, 195, 202 ¶¤ÓÛ˜ Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-166 ¶¤ÓÛ˜ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . 200 ¶¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ . . . . . 202 ¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 ¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÌfiÓˆÛË . . . . . . . . . 196 ¶¤ÓÛ˜ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ¶¤ÓÛ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ η˘Û›ÌÔ˘ . . . . . . . . . . 207 ¶¤ÓÛ˜ ÁÎÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ¶¤ÓÛ˜ ÁÎÚÈ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . 40, 165 ¶¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 ¶¤ÓÛ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . 202

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

¶¤ÓÛ˜ Ì›ÓÈ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . . . . 38, 144, 162 ¶¤ÓÛ˜ Û˘ÚÌ·Ù·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ¶¤ÓÛ˜, °ÎÚÈ, ¶ÚÈfiÓÈ·, §›Ì˜. 38-40, 144, 158-170 ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 ¶·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ . . . . 208 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . 184 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . 30, 33 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ 55-56 ¶·ÚÌÚ›˙, ™ÂÙ ∞Ê·›ÚÂÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . 49, 213 ¶·¯‡ÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . 247-248, 250, 252, 287 ¶·¯‡ÌÂÙÚ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 ¶·¯‡ÌÂÙÚ· ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ßÂÚÓȤÚÔ. . . . 251-252 ¶·¯‡ÌÂÙÚ· Ì ßÂÚÓȤÚÔ. . . . . . . . . . . . . . . . 247-252 ¶·¯‡ÌÂÙÚ· Ì ßÂÚÓȤÚÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 ¶·¯‡ÌÂÙÚ· ÌÂ Ú¿ß‰Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 ¶·¯‡ÌÂÙÚÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ì ßÂÚÓȤÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ¶·¯‡ÌÂÙÚÔ ÙÚÈÒÓ ÛËÌ›ˆÓ, Ì ßÂÚÓȤÚÔ. . . . . . 250 ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·¤Ú·. 327 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ÚÈfiÓÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 ¶ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ . . . 226 ¶ÈÛÙfiÏÈ ·ÌÌÔßÔÏ‹˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-326 ¶ÈÛÙfiÏÈ ÊÔ˘ÛÎÒÌ·ÙÔ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . 326 ¶ÈÛÙfiÏÈ „ÂηÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 ¶ÈÛÙfiÏÈ „ÂηÛÌÔ‡ Ï·‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 ¶ÈÛÙfiÏÈ· Ê˘ÛËÙ‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . 321-323, 327 ¶Ï¿Î˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . 281 ¶Ï·›ÛÈ· ÂӉ›ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269-270 ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353-354 ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ Ì ÌfiÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 ¶Ï·ÙÔÙÛ›ÌȉÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ¶Ï¢ÚÈÎfi ÓÙÔ˘Ï·¿ÎÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 ¶Ï¢ÚÈÎfi ¿ÓÂÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ¶Ï¢ÚÈÎfi ·ÓÒ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ . . 53 ¶Ô‰È¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÚÔ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 ¶ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . . . . . . . . . . . . 35, 127 ¶ÔχÌÂÙÚ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243-244, 294-296 ¶ÔχÛ·ÛÙÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ¶ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ . . . . . . . . . 51, 217, 225 ¶ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ¯ÂÈÚfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 93 ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÂÏÂÁÎÙ‹ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 203 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ̇Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ï¢ÚÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ 220 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ¶ÚfiÛıÂÙÔ ¿ÓÂÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ¶ÚfiÙ˘· ̤ÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 ¶ÚfiÙ˘· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔȯ›· . . . . . . . . . . . . . . 282 ¶ÚfiÙ˘Ô ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÊ›Ï . . . . . . . . . . . . . . . 291

ƒ ƒ¿Á· Ì ̷ÁÓ‹Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . . 53 ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1/2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84 ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1/4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ 3/8″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76 ƒ·ÎÔÚfiÎÏÂȉ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 ƒÔÏfiÈ ÙÔ›¯Ô˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ï›·ÓÛ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. . . 199

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 504))


ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·ß‹Ù˜ Î·È ‰È·ß‹Ù˜ ¿¯Ô˘˜ . 287 ƒ˘ıÌÈÛÙ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÈÌ¿ÓÙ· ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚÔ˘. . . . . . . . . . . 199

™ ™¤Á˜ ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-320 ™¤ÈÎÂÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 ™·Î¿ÎÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 ™ÂÈÚ¿ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ. . . . . . . . . . 35, 123-124 ™ÂÈÚ¿ ÎÏÂȉÈÒÓ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ . . . . 127 ™ÂÈÚ¿ Ì ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ. . . . . . . . . . . . . . 35, 122 ™ÂÈÚ¿ Ú·ÎÔÚfiÎÏÂȉˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ™ÂÙ ¶¤ÓÛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ™ÂÙ ¶¤ÓÛ˜ 38-40, 44, 64, 144, 158, 162-163, 195, 202 ™ÂÙ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . 51, 226 ™ÂÙ ÂϤÁ¯Ô˘ ›ÂÛ˘ Ï·‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . 45, 203 ™ÂÙ Î·Ú˘‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . 29-31, 33, 43, 62, 96, 181 ™Â٠̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 244 ™Â٠̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 242-244 ™ÂÙ ¿ÓÂÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ™ÂÙ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ. . . . . . . . . . . . . . . 60 ™ÂÙ ÛԢߤÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 ™ÎÂÏÂÙÔ› ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 ™ÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 ™Ô˘ßÏÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 ™ÂÈÚfiÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ™ÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . 49, 215 ™ÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË . . 53 ™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ϛ̷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ™Ù˘ÏÔÁÚ¿ÊÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236, 297, 337 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ TX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ 34-35, 115, 118, 120 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. . . . . . . . . . . . . 2-4, 8-9, 12-17 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 350-351 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 142 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 37-39, 44, 64, 129, 141, 143, 146, 193 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÏÂȉÈÒÓ ·ÏÏÂÓ . . . . . . . . . . . . 36-37, 134 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÏÂȉÈÒÓ ·ÏÏÂÓ . . . . . . . . . . . . . . 130-132 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· Î·È ¶¤ÓÛ˜ 38, 144, 162 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÎÚÔ˘ÛÙÈο ηÙÛ·ß›‰È· . . 43, 182-183 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÎÚÔ˘ÛÙÈο ηÙÛ·ß›‰È· . . . . . . 43, 183 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÌÔӈ̤ӷ ηÙÛ·ß›‰È· . . . . . . 44, 193 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Û ߿ÛË ¤ÎıÂÛ˘ . . . 365 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ. . . . . . . . . . 35, 122 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ 1/4″ , 3/8″ Î·È 1/2″ . . 85-87 ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÊÚ·Á›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 ™˘ÏÏÔÁ‹ Teng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230-236 ™˘ÏÏÔÁ‹ Teng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232-236 ™˘ÏÏÔÁ‹ ¿ÁÎÈÛÙÚˆÓ Î·È ·Î›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . 202 ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 5 ÎÏÂȉ·ÚȤ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ™˘ÏÏÔÁ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 218 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . . . . . . . 48, 216 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. . . . . . . . . . . 216 ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È¯·ÏˆÙÒÓ Â͈ÏΤˆÓ ÎÚÔ‡Û˘ . . 48, 210 ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È Ì ̇Ù˜ 41, 173 ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ/ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ‹˜ . . 41, 178, 211 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ Î·È Ê·Îfi˜ 50, 223 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÈÛ΢‹˜ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ 50, 218 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·. . . . . . . . . . . . 47, 198 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÔ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . 39, 166 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 198 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ∞Ó¿ÚÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 208 ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 96 ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ . . . . . . . . . . . . . 77-81, 177 ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-70 ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ . . . . . . . . . . . . . 71-75, 177 ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 42-43, 180-181 ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜ . . . . . . . . . . . . 212 ™˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ . . 38, 142, 150 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 168 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ-ÏÂßȤ‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . 48, 210 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ . . . . . . . 35, 123-124 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· . . . . . . . . . . 31, 97 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ . . . . . . 50, 222 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÙÚÔ¯ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 47, 211 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· Ê·ÓÔÔÈ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 46, 214 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1″ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 180-181 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . 219 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̷ÎÚÈ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. . . . . . . 121 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ. . . . . . . . . . 49, 216 ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 217 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Û˘ÌÈÂÛÙ¤˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ . . . . . . . . . . 209 ™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ . . . . . . . . . . . . 207 ™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È· Ì ÌfiÓˆÛË . . 193 ™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Ì ÌfiÓˆÛË. . . . . . . . . . . . . 44, 195 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ . . . . . 226 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ . . 51, 225 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚÈÒÓ ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 310 ™˘ÌÈÂÛÙ¤˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 ™˘ÌÈÂÛÙ¤˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ÈÛÙÔÓÈÒÓ . . . . . . . . . . . 199 ™˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ß·Ïß›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . 200 ™˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ÔÏ˘ß·Ïß›‰ˆÓ . . . . . . . 200 ™˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-46, 203-204 ™˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ 45-46, 203-204 ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‰È·ß‹ÙË Ì ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . 286 ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ™Ê˘Ú› Ì ‰È¯¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ™Ê˘ÚÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 ™Ê˘ÚÈ¿ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹. . . . . . . . . . . . . . . 214 ™Ê˘ÚÈ¿ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ™Ê˘ÚÈ¿ Ì¿Ï·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ™ˆÏ‹Ó˜ ÂÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·¤Ú· . . . . . . . . . . . . 329-330 ™ˆÏËÓ¿ÎÈ· ∫·˘Û›ÌÔ˘ ‹ ¡ÂÚÔ‡ ¤ÓÛ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 199, 202 ™ˆÏËÓ¿ÎÈ· ∫·˘Û›ÌÔ˘ ‹ ¡ÂÚÔ‡ ÛÂÙ ÂÓÛÒÓ Û‡ÓıÏȄ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 202 ™ˆÏËÓÔοßÔ˘Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 ™ˆÏËÓÔÎfiÊÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 ™ˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 128 ™ˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹. . . . . . . . . . . 36, 128 ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 60 ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜. . . . . . . . . . . . . . . . 54

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 505))


™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 60 ™‡ÛÙËÌ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ·˜ Ú¿Á·˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ™‡ÛÙËÌ· Â›ÙÔȯ˘ ÚÔßÔÏ‹˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ . . . . 361

Δ Δ·Èӛ˜ ̤ÙÚËÛ˘ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ . . . . . . . . . . 292 Δ·ÈÓÈÔÏÂÈ·ÓÙ‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Δ·¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Δ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 ΔÂÙÚ¿ÁˆÓË Ï›Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ΔËÏÂÛÎÔÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ηıÚ¤Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘ Ì ÛÙ˘Ïfi. . . . . . . . . . . 222 ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘-ÛÙ˘Ïfi . . . . . . . . . . . . . 357 ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ . . . . . . . . . . 223 ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ . . . . . . . . . 223 ΔÚ›Ô‰· ÛÙ‹ÚÈ͢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 ΔÚÈÁˆÓÈ΋ ϛ̷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ΔÚÔ¯‹Ï·Ù˜ Í·ÏÒÛÙÚ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 ΔÚÔ¯‹Ï·ÙÔÈ ÁÚ‡ÏÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333-334 ΔÚÔ¯Ô› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-313 ΔÚÔ¯Ô› Ì ›ÚÔ ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊÔÚ›˜ . . . . . . . . . . 55 ΔÚÔ¯Ô› Ì ›ÚÔ ÁÈ· ·ÁÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. . . . . . . . 59 ΔÚ˘¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 ΔÚ˘¿ÓÈ· ·¤ÚÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 ΔÛ¿ÓÙ· golf Ì ‰ÈÏfi ¿ÙÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ΔÛ¿ÓÙ˜ Ù·Íȉ›Ô˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163-164 ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 163 ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Û ÛÂÙ . . . . . . . . . . . . . 40, 163 ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Û ÛÂÙ . . . . . . . . . . . . . . . . 163

ÃÙ˘ËÙ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 ÃÙ˘ËÙÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 ÃÙ˘ËÙfi ·ÏÊ¿ßËÙÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

æ æ·Ï›‰È ·¤ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 æ·Ï›‰È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 æËÊȷο ß·ı‡ÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 æËÊȷο ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257-258 æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248, 362 æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· Ì ßÂÚÓȤÚÔ . . . 247-248, 252 æËÊȷο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . 268 æËÊÈ·Îfi ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

À À‰Ú·˘ÏÈÎÔ› ÁÚ‡ÏÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

º º›ÏÙÚ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º›ÏÙÚÔ - ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . º·Îfi˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºÈÏÙÚfiÎÏÂÈ‰Ô ÈÌ¿ÓÙ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¤˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ . . . . . . ºÔÚ›˜ ÁÈ· ÂÍ¿ÁˆÓ˜ ß›‰Â˜. . . . . . . . . . . . . . . . . ºÔÚ›˜ ÁÈ· ̇Ù˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºÔÚÙÈÛÙ¤˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

331 331 338 335 206 292 156 156 336

à ÷ڿÎÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 ÷ڿÎÙ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 ÷ڿÎÙ˜ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . 285-286 ÷ڿÎÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 ÷ڿÎÙ˘-ÌÔχßÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 ÷ÚÙÈÔ‡ ß¿ÛË Ì ÙÚ·Â˙¿ÎÈ ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊÔÚ›˜ 55 ÃÂÚÔ‡ÏÈ ÁÈ· Ï·ß‹ Δ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 506))


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 1))


Teng Tools

∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 1001 ÙÂÌ·¯›ˆÓ TCMM1001N ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·˜ 1001 ÙÂÌ¿¯È·, Â›Ó·È ÙÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÛÙËÓ Áο̷ Ù˘ Teng Tools. ∂›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓÔ Ì ߿ÛË ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·ÌÔÚÊÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ù˘ Teng Tools Î·È ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÔÙ¤ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TC806NF/TC803N/TCW810N, ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ/ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË/ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊÔÚ¤·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12239

2 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 2))

-0107 TCMM1001N


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

1/6 1/6 1/6 1/6 4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/6 1/3 1/3 1/3 1/3 2/3

11812-0104 11226-0104 11226-0203 11660-0107 6893-0106 6893-0106 6893-0106 6921-0102 2756-0101 0389-0100 10946-0105 0390-0107 10621-0107 6922-0101 10210-0104 11769-0107 0416-0107 10212-0102

MDM708 1479MM 1479AF 1479TX TTHEX7 TTNR81 TTTX7 TTHR81 TT1236 TTALU TTTMO3 TT6208 TTPS09 TTPC09 TTID20 TTSR04 TT00 TTHP08

2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10

7300-0101 10947-0104 5805-0303 10069-0106 6891-0157 6887-0104 0357-0108 0349-0109 0352-0103 0357-0207 6885-0106 6886-0105 0389-0100 10213-0101 6880-0101

TT6506 TT6010M TT3592 TTXPB3 TTX6311 TTXEXT13 TT1205 TT1435 TT3819 TT1217 TTTX23 TTHEX23 TTALU TTXMDT TT9116

3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 7/10 7/10 7/10 8/10 8/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10 10/10 10/10 -

6897-0102 3017-0104 2598-0103 14403-0103 10445-0101 11270-0109 10982-0101 0403-0102 12525-0101 11842-0108 7319-0100 11749-0102 11038-0102 11750-0108 0416-0206 10945-0106 0398-0109 0396-0101 6934-0107 6919-0106 6891-0108 10211-0104 11786-0106 11459-0102 10623-0105 6891-0207 11889-0102 0357-0306 6861-0104 10214-0100 10153-0103 10154-0102 11254-0109 1561-0108

TTX918 TT917 TT917TX TTMD74 TTMI16 TTX474-9 TT440-T TT474-7 TT474-5 TTHC03 TTX1292 TTV440 TTCP121 TTV907 TT01 TTX01 TT804 TTOS16 TTSN11 TTTD17 TTX2032 TTX3892 TTXPB3A TTXMDN TTPSPG TTX2640 TTTXH15 TT1215AF TTAF32 TTTX30 TTX3404 TTX3414 ABS-TOP 580

μϤ ÛÂÏ›‰·

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ηÙÛ·ß›‰È· 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ Ì›ÏÈ·˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ ›ÓÙÛ·˜ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ TRX 7 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ 7 ÙÂÌ¿¯È· ÎÏÂȉȿ TX/TPX Ì Ϸߋ Δ 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÈÚÙÛ›ÓÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ‰›ÛÎÔ PS 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ˙Ô˘Ì¿‰Â˜ Î·È ÎÔ›‰È· 20 ÙÂÌ¿¯È·, ßÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ 1/2″ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›· Í˘Û›Ì·ÙÔ˜, ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ ‹ ÙÚ‡˜ 6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· AF 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÔ› Ì ¿ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹ 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ‰ÈÏ¿ ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ 13 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÎÙ¿ÛÂȘ 5 ÙÂÌ¿¯È·, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ piece TX 40/70mm 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈΤ˜ ̇Ù˜ hex 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ power thru 16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·¤ÚÔ˜ 8 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· 7 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· 7 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· TX/TPX 74 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ¤ÓÛ˜/ηÙÛ·ß›‰È· 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙÛÈÌ‹‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 9″ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙÛÈÌ‹‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 7″ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙÛÈÌ‹‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 5″ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ 11/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 4 ÙÂÌ¿¯È·, ¤ÓÛ· ÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔÏ·ßÒÓ 1000 V 121 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Î·È ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· 1000 V ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ∂͈ÏΤ·˜ 2 Û 1 16 16 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ 17 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜, mm 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, mm 22 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 3/8″ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ η۷ߛ‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ ÙÂÌ¿¯È·, ¤ÓÛ˜ grip Û ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ PS 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· AF 15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̷ÎÚȤ˜ ̇Ù˜ 15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· AF 1/2″ 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ AF ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È 3/8″ 30 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È 3/8″ Ì ̇Ù˜ TX, TPX Î·È TX-E 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ 14 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ ¢›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ABS ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ ª·ÁÓËÙÈÎfi ÎÔ˘Ù› ÁÈ· ̇Ù˜

3 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 3))

144 131 132 136 36 51 37 51 34 27 50 35 28 52 43 44 28 36 35 35 34 48 35 33 30 29 29 31 32 32 27 39 43 38 37 37 38 38 40 39 40 40 44 41 44 49 44 28 28 48 49 50 50 34 42 48 39 41 34 32 31 30 30 33 33 53 222

Teng Tools

TCMM1001N – ÂÚȯfiÌÂÓ· ·Ó¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ


Teng Tools

∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

™˘ÏÏÔÁ¤˜

TCMMAUTO1 - 900 ÙÂÌ¿¯È·, Mega Set ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 900 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ‰ÔÌË̤ÓÔ Ì ߿ÛË ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ù˘ Teng Tools. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TC806NF/TC803N/TCW810 ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ/ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË/ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14435

4 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 4))

-0105 TCMMAUTO1


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

TCMMAUTO1 – ÂÚȯfiÂÌÓ· ·Ó¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/6 1/3 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3

6893-0106 6921-0102 6892-0107 10619-0101 2756-0101 10946-0105 10973-0101 10214-0100 10621-0107 6922-0101 10210-0104 11769-0107 0388-0109 12821-0101 10947-0104 0380-0107 11824-0108 6891-0157 10069-0106

TTHEX7 TTHR81 TTTX7 TTNR81 TT1236 TTTM03 TT6508R TTTX30 TTPS09 TTPC09 TTID20 TTSR04 TT804 TT7203 TT6010M TT6208 TTHC03 TTX6311 TTXPB3

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 5/10 5/10 5/10 5/10

6887-0104 0349-0109 0352-0103 0357-0108 0357-0207 10213-0101 12209-0103 6886-0105 6885-0106 12825-0107 6897-0102 3017-0104 2598-0103 14403-0103 12865-0108 11270-0109 10982-0101 0403-0102 11252-0101 12248-0106 7319-0100 12247-0107 13215-0103 10212-0102

TTXEXT13 TT1435 TT3819 TT1205 TT1217 TTXMDT TT1211 TTTX23 TTHEX23 TTHT28 TTX918 TT917 TT917TX TTMD74 TTMD12D TTX474-9 TT440-T TT474-7 TT474-5 TTVG05 TTX1292 TTCP04 TTBS35 TTHP08

5/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 9/10 9/10 10/10 10/10 -

0386-0101 11459-0102 6893-0205 0357-0306 6861-0104 10973-0200 10103-0203 13247-0105 6880-0101 13246-0106 12813-0101 10945-0106 6919-0106 6934-0107 12843-0105 0416-0107 10210-0104 10623-0105 11786-0106 6891-0108 11254-0109 12222-0106 11788-0104 11788-0203 11754-0104 14401-0204

TTOS16 TTXMDN TTHEX7AF TT1215AF TTAF32 TT658RAF TTX00 TT9024 TT9116 TT9207 TT9212TX TTX01 TTTD17 TTSN11 TTNF12 TT01 TTX3892 TTPSPG TTXPB3A TTX2032 ABS-TOP TCBP 580C 580D TCF01 TC-COVER1

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

μϤ ÛÂÏ›‰·

7 ÌÂÙÚÈο ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·fi 2.5 ¤ˆ˜ 8mm 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ TX/TPX ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ 12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ·fi 8 ¤ˆ˜ 19mm 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 8 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 30 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 1/4″ Î·È 3/8″ ηÙÛ·ß›‰È· TX, TPX Î·È TX-E 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÛÊ˘Ú› Ì¿Ï·˜ Û ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ PS 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ 20 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ßÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤ·˜ ‰‡Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ÛÎÂÏÒÓ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÛÙ¿ÓÈ· 10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ midget 10-19mm 8 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ ·fi 6 ¤ˆ˜ 22mm 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈÏ¿ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ ·fi 6 ¤ˆ˜ 32mm 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÔ› Ì ¿ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 12″, 16″ Î·È 20″ 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 19 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 5 1/2″ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ìß·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Pro Teng 17 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È Mega Drive power thru 11 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 12ÁˆÓ· 23 ÙÂÌ¿¯È·, TX Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex 28 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ hex MM, AF Î·È TX 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive 7 ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive TX/TPX 74 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È Ì Ͽ̘ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ 4 ÙÂÌ¿¯È·, 9″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, 7″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, 5″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Grip 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ Î·È ÙÚ‡˜ 16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ η۷ߛ‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Mega Drive 7 AF ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ 15 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο AF 12ÁˆÓ· 32 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ and 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ AF 8 AF ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX 24 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 16 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 7 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 12 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜ 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 22 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ 4 ÙÂÌ¿¯È·, ¶¤ÓÛ˜ grip set Û ‰›ÛÎÔ PS 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ-ÏÂßȤ‰ˆÓ 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ·fi 20 ¤ˆ˜ 32mm ¢›ÛÎÔ˜ ABS Û ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ 310x115x31mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi Ú¿ÊÈ 210x115x31mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi Ú¿ÊÈ ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

5 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 5))

36 51 37 51 34 50 34 30 28 52 43 44 48 32 35 35 44 35 48 48 29 29 30 31 39 96 32 37 37 38 37 37 38 38 40 39 40 40 40 41 48 30 36 49 39 37 31 30 34 28 42 43 43 42 28 50 50 51 28 42 41 48 34 53 56 55 55 54 54

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ


Teng Tools

∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

™˘ÏÏÔÁ¤˜

TCMMIND1 - 831 ÙÂÌ¿¯È·, Mega Set ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 831 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ‰ÔÌË̤ÓÔ Ì ߿ÛË ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ù˘ Teng Tools. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TC806NF/TC803N/TCW810N, ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ/ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË/ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14436

6 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 6))

-0104 TCMMIND1


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TCMMIND1 - contents by ™˘ÚÙ¿ÚÈ ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∞Ú. 6892-0107 6893-0106 6893-0205 10169-0101 2756-0101 10946-0105 10973-0101 10214-0100 10621-0107

TTTX7 TTHEX7 TTHEX7AF TTHR81 TT1236 TTTM03 TT6508R TTTX30 TTPS09

1/3 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3

6922-0101 10210-0104 11769-0107 0416-0107 12821-0101 7300-0101 10947-0104 0380-0107 6891-0157 11786-0106

TTPC09 TTID20 TTSR04 TT00 TT7203 TT6506 TT6010M TT6208 TTX6311 TTXPB3

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 3/10 3/10 3/10 3/10 3/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10

6887-0104 0349-0109 0352-0103 0357-0108 0357-0207 10213-0101 12209-0103 6886-0105 6885-0106 12825-0107 6897-0102 3017-0104 2598-0103 14403-0103 12865-0108 11270-0109 10982-0101 0403-0102 11252-0101 12248-0106 7319-0100 12247-0107 11749-0102 11750-0108 13215-0103 10945-0106 6919-0106 6934-0107 12843-0105 0416-0107 12208-0104 13247-0105 13246-0106 12813-0101 6880-0101

TTXEXT13 TT1435 TT3819 TT1205 TT1217 TTXMDT TT1211 TTTX23 TTHEX23 TTHT28 TTX918 TT917 TT917TX TTMD74 TTMD12D TTX474-9 TT440-T TT474-7 TT474-5 TTVG05 TTX1292 TTCP04 TTV440 TTV907 TTBS35 TTX01 TTTD17 TTSN11 TTNF12 TT01 TTX9415 TT9024 TT9207 TT9212TX TT9116

8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 9/10 9/10 9/10 10/10 -

11459-0102 0357-0306 5805-0303 6861-0104 10973-0200 10153-0103 10154-0102 10154-0201 6891-0108 11254-0109 12222-0106 11788-0104 11788-0203 11754-0101 14401-0204

TTXMDN TT1215AF TT3592 TTAF32 TT6508RAF TTX3404 TTX3414 TTX34AF TTX2032 ABS-TOP TCBP 580C 580D TCF01 TC-COVER1

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ TX/TXP 7 ÌÂÙÚÈο ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·fi 2.5 ¤ˆ˜ 8mm 7 AF ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ 12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ·fi 8¤ˆ˜ 19mm 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 30 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 1/4″ Î·È 3/8″ ηÙÛ·ß›‰È· TX, TPX Î·È TX-E 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÛÊ˘Ú› Ì¿Ï·˜ Û ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ PS 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ 20 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ßÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ηÙÛ·ß›ÛÈ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ·ÔÛÒÌÂÓ· clip 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÛÙ¿ÓÈ· 6 ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ·fi 8 ¤ˆ˜ 19mm 10 ÙÂÌ¿¯È·, 10-19mm Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ midget 8 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ ·fi 6 ¤ˆ˜ 22mm 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈÏ¿ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ ·fi 6 ¤ˆ˜ 32mm 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÔ› Ì ¿ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 12″, 16″ Î·È 20″ 13 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ drive Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 19 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 5 1/2″ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ìß·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Pro Teng 17 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È Mega Drive power thru 11 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 12ÁˆÓ· 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX 23 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex 28 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ hex MM, AF Î·È TX 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 7 Mega Drive ηÙÛ·ß›‰È· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive TX/TPX 74 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Ì Ͽ̘ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ 4 ÙÂÌ¿¯È·, 9″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, 7″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, 5″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¶¤ÓÛ˜ Grip 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ 1000 volt 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 1000 volt 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜ 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 15 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 24 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 7 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 12 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 16 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Mega Drive Û˘ÏÏÔÁ‹ η۷ߛ‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ 15 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο AF 12ÁˆÓ· 8 AF ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ·fi 5/16″ ¤ˆ˜ 3/4″ 32 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ AF 8 AF ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 4 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 14 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· 14 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· AF 12ÁˆÓ· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο 20 ¤ˆ˜ 32mm ¢›ÛÎÔ˜ ABS Û ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ 310x115x31mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi Ú¿ÊÈ 210x115x31mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi Ú¿ÊÈ ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

7 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 7))

37 36 37 51 34 50 34 30 28 52 43 44 28 32 35 35 35 35 48 48 29 29 30 31 39 31 32 32 37 38 37 37 38 38 40 39 40 40 34 41 48 44 44 30 28 50 50 51 28 43 42 43 42 43 39 31 34 30 34 33 33 33 34 53 56 56 55 54 54

Teng Tools

4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/6

μϤ ÛÂÏ›‰·


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

TCMM715N - 715 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ “Mega Master 715” ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 715 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ‰ÔÌË̤ÓÔ Ì ߿ÛË ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ù˘ Teng Tools Î·È ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÔÙ¤ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TC806NF/TC803N/TCW810N, ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ/ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË/ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜. ∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10624 -0203 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TCMM715N

8 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 8))


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TCMM715N - ÂÚȯfiÌÂÓ· ·Ó¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 10445-0101 10210-0104 6922-0101 0416-0206 3017-0104 10982-0101 2598-0103 14403-0103 10623-0105 0398-0109 10619-0101

TTMI16 TTID20 TTPC09 TT01 TT917 TT440-T TT917TX TTMD74 TTPSPG TT804 TTNR81

1/3 1/3

6919-0106 TTTD17 10212-0102 TTHP08

2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10 2/10 2/10 2/10 7/10 7/10 7/10 7/10 7/10 8/10 8/10 9/10 9/10 9/10 9/10 9/10

6893-0106 0403-0102 6892-0107 6921-0102 6891-0157 10069-0106 6887-0104 0349-0109 0352-0103 0357-0207 0357-0108 7319-0100 6880-0101 6885-0106 0389-0100 6886-0105 6891-0108 2756-0101 6934-0107 0396-0101 0389-0100 6897-0102 10621-0107 6891-0207 5805-0303 6861-0104 0357-0306 10214-0100

TTHEX7 TT474-7 TTTX7 TTHR81 TTX6311 TTXPB3 TTXETX13 TT1435 TT3819 TT1217 TT1205 TTX1292 TT9116 TTHEX23 TTALU TTTX23 TTX2032 TT1236 TTSN11 TTOS16 TTALU TTX918 TTPS09 TTX2640 TT3592 TTAF32 TT1215AF TTTX30

16 ÙÂÌ¿¯È·, mini ¤ÓÛ˜, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Î·È Î·ÙÛ·ßȉÈÒÓ TX 1/2″ ßÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ ¢›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· TX/TPX Mega Drive 74 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 4 ¶¤ÓÛ˜ grip Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ Î·È ÙÚ‡˜ 7 ÌÂÙÚÈο ηÙÛ·ß›‰È· hex Ï·ß‹˜ Δ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 7 TX/TPX ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ Î·È ÈÚÙÛ›ÓÈ· 11 ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ÔχÁˆÓ· 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο/ª·ÎÚÈ¿ 19 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 17 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 5 ÙÂÌ. ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ 16 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο hex Ì ̇ÙË 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX 7 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ ÁÈ· ÌÔ˘˙fiÓÈ· Î·È ·ÍÈÌ¿‰È· 16 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 7 AF ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 8 AF ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 32 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· AF ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 15 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· AF ηÓÔÓÈο 30 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX, TPX Î·È TX-E

√ÚÁ·Óˆı›Ù ∏ Teng Tools ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·ıÒ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Ï‹Ú˜ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ ÌÔÓ·‰È΋˜, ·fiÏ˘Ù· ‰ÔÌË̤Ó˘ Î·È Ì ˘„ËÏ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙˆÓ 100 ÎÔ˘ÌˆÙÒÓ ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ̤ۈ internet ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ “click and fill”, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó·Ú›ıÌËÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ŸÌˆ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·ÎfiÌË Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË, Ë Teng Tools ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ∫·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÊÔÚËÙ¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Û˘ÏÏÔÁ‹ Mega Master ÙˆÓ 1001 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ßÈÔÌ˯·Ó›·˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙÂ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Û ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ.

9 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 9))

38 43 52 28 37 39 37 38 41 48 51 50 36 36 40 37 51 35 48 33 29 29 31 30 41 43 32 27 32 34 34 50 49 27 38 28 34 34 30 31 30

Teng Tools

4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/6 1/3 1/3

μϤ ÛÂÏ›‰·


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

TCMM666 - 666 ÙÂÌ¿¯È·, Mega Tool Kit ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 666 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘ TCW813N Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12874

10 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 10))

-0107 TCMM666


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TCMM666 - ÂÚȯfiÌÂÓ· ·Ó¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ∞Ú.

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

2/13 2/13 2/13 2/13 2/13 3/13 3/13 3/13 3/13 3/13 4/13 4/13 4/13 4/13 4/13 5/13 5/13 5/13 5/13 5/13 6/13 6/13 6/13 6/13 6/13 7/13 7/13 8/13 8/13 8/13 8/13 8/13 9/13 9/13 9/13 9/13 9/13 10/13 10/13 10/13 10/13 10/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 13/13 13/13 13/13

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″ MM Ì·ÎÚÈ¿/ηÓÔÓÈο 19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3⁄8″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄4″, 3⁄8″ Î·È 1⁄2″ 5 ÙÂÌ¿¯È·, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄2″ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄2″ ηÓÔÓÈο 12ÁˆÓ· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive TX/TPX 74 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ¤ÓÛ˜, ηÙÛ·ß›‰È· Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È· TX 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄2″ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ η۷ߛ‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Mega Drive 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο Ì ̇ÙË hex 20 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 1⁄2″ Ì ηÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÛÙ¿ÓȘ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ϛ̘ ¯ÂÈÚfi˜ 11 ÙÂÌ¿¯È·, 1⁄2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ 4 ÙÂÌ¿¯È·, 3⁄4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ‰›ÛÎÔ PS 7 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·ÙÛ·ß›‰È· ÌÂÙÚÈο hex Ï·ß‹˜ Δ 28 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Î·È TX 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈÌË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· TX/TPX Ï·ß‹˜ Δ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂßȤ‰ˆÓ 4 ÙÂÌ¿¯È·, ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔӈ̤Ó˜ ¤ÓÛ˜ 1000 Volt 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· 1000 Volt ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1⁄2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ 12 ÙÂÌ¿¯È·, 1⁄2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 30 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 1⁄4″ Î·È 3⁄8″ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX, TPX Î·È TX-E 15 ÙÂÌ¿¯È·, 1⁄2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË Ì‹ÎÔ˘˜ 100mm 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, 5″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 7″ Mega Bite 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Grip 4 ÙÂÌ¿¯È·, Mega Bite 9″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 12 ÙÂÌ¿¯È·, 8-19mm Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ 10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÌÈÎÚ¿ 6 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 8-19mm 8 ÙÂÌ¿¯È·, ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· Power Thru 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ 14 ÙÂÌ¿¯È·, 3⁄4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ Î·È ÙÚ‡˜

0349-0109 0352-0103 6887-0104 0357-0108 0357-0207 3017-0104 2598-0103 14403-0103 10445-0101 6897-0102 6880-0101 11459-0102 6885-0106 10210-0104 6886-0105 10945-0106 0398-0109 6922-0101 6934-0107 6919-0106 12821-0101 12843-0105 10946-0105 12844-0104 12209-0103 10153-0103 10621-0107 6893-0106 12825-0107 12865-0108 6892-0107 11786-0106 12247-0107 11749-0102 11750-0108 0416-0206 7319-0100 12813-0101 11839-0103 6891-0108 10214-0100 11889-0102 10982-0101 11252-0101 0403-0102 12248-0106 11270-0109 2756-0101 10947-0104 7300-0101 10973-0101 10213-0101 6921-0102 10154-0102 10212-0102

TT1435 TT3819 TTXEXT13 TT1205 TT1217 TT917 TT917TX TTMD74 TTMI16 TTX918 TT9116 TTXMDN TTHEX23 TTID20 TTTX23 TTX01 TT804 TTPC09 TTSN11 TTTD17 TT7203 TTNF12 TTTM03 TTXF05 TT1211 TTX3404 TTPS09 TTHEX7 TTHT28 TTMD12D TTTX7 TTXPB3A TTCP04 TTV440 TTV907 TT01 TTX1292 TT9212TX TTTW07 TTX2032 TTTX30 TTTXH15 TT440-T TT474-5 TT474-7 TTVG05 TTX474-9 TT1236 TT6010M TT6506 TT6508R TTXMDT TTHR81 TTX3414 TTHP08

μϤ ÛÂÏ›‰·

11 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 11))

29 29 33 30 31 37 37 38 38 38 43 39 32 43 32 28 48 52 50 50 32 51 50 51 96 33 28 36 37 38 37 48 48 44 44 28 41 42 36 34 30 32 39 40 40 40 40 34 35 35 34 39 51 33 36


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

TCMM600 – ™˘ÏÏÔÁ‹ 600 ÙÂÌ·¯›ˆÓ “Mega Master 600” ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 600 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô˘ ÌÔÚ› ÔÙ¤ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›ÙÂ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 7 Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TC706F/TC703/TCW707 7, ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ/ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË/ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9480 -0109 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TCMM600 TCMM479 –479 ÙÂÌ·¯›ˆÓ “Mega Master 479” ™ÂÙ 479 ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ß·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ TCMM600 “Mega Master 600” ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ AF 3/4″ ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· 4/7 Î·È 5/7 ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÛÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9480

12 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 12))

-0208 TCMM479


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/6

0349-0109 0352-0103 0357-0207 0357-0109 2756-0101 3017-0104 4428-0105 0389-0100

TT1435 TT3819 TT1217 TT1205 TT1236 TT917 TT440 TTALU

1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/7 1/7 1/7 1/7

6887-0104 6897-0102 0396-0101 10445-0101 6893-0106 6892-0107 0403-0102 2598-0103 6885-0106 6886-0105 6891-0108 0398-0109 6934-0107

TTXEXT13 TTX918 TTOS16 TTMI16 TTHEX7 TTTX7 TT474-7 TT917TX TTHEX23 TTTX23 TTX2032 TT804 TTSN11

2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 4/7 4/7 4/7 4/7 4/7 5/7 5/7 5/7 ¶Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·Ófi

7319-0100 6919-0106 6922-0101 6921-0102 6880-0101 10069-0106 10623-0105 6891-0207 5805-0303 6861-0104 0357-0306 0389-0100 10154-0102 10153-0103 10154-0201

TTX1292 TTTD17 TTPC09 TTHR81 TT9116 TTXPB3 TTPSPG TTX2640 TT3592 TTAF32 TT1215AF TTALU TTX3414 TTX3404 TTX34AF

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 5 ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Î·È Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¯ÂÈÚfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘: 4003, 4005, 401-10, 701, 705, 710, HMBP16, HMSF, MD503, ST200, MT03 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 16 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ 10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ¤ÓÛ˜ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È· 7 ηÙÛ·ß›‰È· ÌÂÙÚÈο hex Ï·ß‹˜ Δ 7 ηÙÛ·ß›‰È· TX/TPX Ï·ß‹˜ Δ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ªega Bite 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive TX/TPX 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX 7 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¯ÂÈÚfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘: TF30, 1425, 1487, 586, TRC1418, TRC1012, 641011, 641213, 661416, MB499-7T, ID506, 9850, BC424, CAL150, SPBP20 1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜, + 1201 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ 16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ 4 ¶¤ÓÛ˜ grip 7 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· AF 8 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· AF 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È 3/8″ AF ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ AF ηÓÔÓÈο 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Î·È Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 14 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ ÌÂÙÚÈο 4 ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ 14 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ AF ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¯ÂÈÚfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

μϤ ÛÂÏ›‰· 29 29 31 30 34 37 39 27

33 38 49 38 36 37 40 37 32 32 34 48 50

41 50 52 51 43 48 41 34 34 30 31 27 33 33 33

TCMM479 - ÂÚȯfiÌÂÓ· ·Ó¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/6 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 0349-0109 0352-0103 0357-0207 0357-0108 2756-0101 3017-0104 4428-0105 0389-0100 10621-0107 6887-0104 6897-0102 0396-0101 10445-0101 6893-0106 6892-0107 0403-0102 2598-0103 6885-0106 6886-0105 6891-0108 0398-0109 6934-0107

TT1435 TT3819 TT1217 TT1205 TT1236 TT917 TT440 TTALU TTPS09 TTXEXT13 TTX918 TTOS16 TTMI16 TTHEX7 TTTX7 TT474-7 TT917TX TTHEX23 TTTX23 TTX2032 TT804 TTSN11

7319-0100 6919-0106 6922-0101 6921-0102 6880-0101 10069-0106 10623-0105

TTX1292 TTTD17 TTPC09 TTHR81 TT9116 TTXPB3 TTPSPG

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

μϤ ÛÂÏ›‰·

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 5 1/2″ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Î·È Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¯ÂÈÚfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive 16 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ 10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ¤ÓÛ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 7 ÌÂÙÚÈο hex ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ 7 TX/TPX ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ªega Bite 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive TX/TPX 23 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX 7 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¯ÂÈÚfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ 16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ 4 ¶¤ÓÛ˜ grip

13 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 13))

29 29 31 30 34 37 39 27 28 33 38 49 38 36 37 40 37 32 32 34 48 50 41 50 52 51 43 48 41

Teng Tools

TCMM600 - ÂÚȯfiÌÂÓ· ·Ó¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 546 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘ 8 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TCW808N. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8 7/8 7/8

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 0357-0108 0357-0256 0349-0109 0352-0103 6887-0104 0416-0206 3017-0104 2598-0103 14403-0103 10213-0101 0416-0206 11038-0102 6893-0106 6921-0102 10103-0203 12825-0107 12865-0108 12843-0105 11769-0107 12844-0104 2756-0101 10982-0101 0403-0102 0390-0107 6891-0108 0398-0109 0389-0100 6922-0101 11889-0102 11459-0102 11706-0103 10945-0106

TT1205 TT1217-6 TT1435 TT3819 TTXEXT13 TT01 TT917 TT917TX TTMD74 TTXMDT TT01 TTCP121 TTHEX7 TTHR81 TTX00 TTHT28 TTMD12D TTNF12 TTSR04 TTXF05 TT1236 TT440-T TT474-7 TT6208 TTX2032 TT804 TTALU TTPC09 TTTXH15 TTXMDN TTPS09 TTX01

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

μϤ ÛÂÏ›‰·

5 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 17 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο/ª·ÎÚÈ¿ 19 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive TX/TPX 74 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Power Thru ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 121 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ 7 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·ÙÛ·ß›‰È· hex Ï·ß‹˜ Δ 2.5-8mm 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX 28 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Î·È ÎÏÂȉȿ Δà 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ 5 ÙÂÌ¿¯È·, 10″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ϛ̘ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ 8-19mm 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 4 ÙÂÌ¿¯È·, 7″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 8 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 32 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ 15 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ η۷ߛ‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Mega Drive 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13173

14 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 14))

-0103 TCMM546N

25 25 24 24 27 22 31 32 32 33 22 43 31 44 22 31 32 44 38 44 28 34 34 29 28 41 22 45 26 33 23 23


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 491 ÙÂÌ·¯›ˆÓ -TCMM491N ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 491 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, ‰ÔÌË̤ÓÔ Ì ߿ÛË ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ù˘ Teng Tools. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘ TCW807N Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÔ˘. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ μϤ ∞Ú. ÛÂÏ›‰· 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 3/7 3/7 3/7 3/7 3/7 4/7 4/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7

11459-0102 0349-0109 0352-0103 2756-0101 0390-0107 10213-0101 14403-0103 6893-0106 3017-0104 2598-0103 10103-0203 10982-0101 6934-0107 11038-0102 6892-0107 10945-0106 11706-0103 6887-0104 0357-0207 0357-0108 11889-0102 0389-0100 6891-0108 6921-0102 0389-0109 0403-0102 0416-0206

TTXMDN TT1435 TT3819 TT1236 TT6208 TTXMDT TTMD74 TTHEX7 TT917 TT917TX TTX00 TT440-T TTPC09 TTCP121 TTTX7 TTX01 TTPS09E TTXEXT13 TT1217-6 TT1205 TTTXH15 TTALU TTX2032 TTHR81 TT804 TT474-7 TT01

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ η۷ߛ‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ 35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ power thru 74 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 7 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ 7 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· TX/TPX ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ˙Ô˘Ì¿‰Â˜ Î·È ÎÔ›‰È· 121 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Î·È ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 7 ÙÂÌ¿¯È· ÎÏÂȉȿ TX/TPX Ì Ϸߋ Δ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ‰›ÛÎÔ PS 13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÎÙ¿ÛÂȘ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ÂÍ¿ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 5 ÙÂÌ¿¯È·, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̷ÎÚȤ˜ ̇Ù˜ 100mm 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÈÚÙÛ›ÓÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ∂͈ÏΤ·˜ 2 Û 1 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 7″ ¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12240

15 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 15))

-0104 TCMM491N

39 29 29 34 35 39 38 36 37 37 28 39 52 49 37 28 28 33 31 30 32 27 34 51 48 40 28


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

TC187 - ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì˯·ÓÈ΋˜ Mega Rosso √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Mega Rosso ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″, 3/8″, 1/2″ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ÂÓÙfi˜ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˘ ÊÔÚËÙ‹˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘ Mega Rosso, Ì ۇÛÙËÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· Ù· ηڢ‰¿ÎÈ·. TC187

187 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÌÂÙÚÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Mega Rosso 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ (450x1200x200mm, 11.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″ 1/4″ 3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/2″ 1/4″ hex

∫ÏÂȉȿ

30 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ 3/8″F:1/4″M , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 30 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ 1/2″F:3/8″M 30 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, 21⁄2″ Î·È 6″ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ 3/8″F:1/2″M 6ÁˆÓ· 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 6ÁˆÓ· 6, 7, 8, 10, 12, 13mm 6ÁˆÓ· 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm 12ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40. 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 7mm hex, 8mm hex, 10mm hex. PH1, PH2, PZ1, PZ2. 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·, 7mm ›ÛÈ·. ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm, ÎÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ 1.5, 2.0, 2.5mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3588

-0103 TC187

TC1-8 - ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ “Starter” °È· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË, ÔÈ ÔÎÙÒ ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÂÙ TC8131NF, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÚÁ·ÏÂÈı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 16))

3572

-0200 TC1-8


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

Teng Tools

TC8131NF - ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ “Technicians Starter” 131 ÙÂÌ¿¯È·, ™ÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ 8 ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ΔΔ ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″, ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, ηÙÛ·ß›‰È· Î·È ¤ÓÛ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TC806NF Î·È Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È 6 Û˘ÚÙ¿ÚÈ·. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 0349-0109 0352-0103 0357-0207 0357-0108 2756-0101 3017-0104 10982-0101 0389-0100

TT1435 TT3819 TT1217 TT1205 TT1236 TT917 TT440-T TTALU

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

μϤ ÛÂÏ›‰·

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 5 ÙÂÌ¿¯È·, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 12 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3572

24 24 25 25 28 31 34 22

-0606 TC8131NF

TC8140NF - ™ÂÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ 140 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ß·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 131 ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ TTPS09 Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· ÎÏÂȉȿ, ¤ÓÛ˜ grip, ÎÔ›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, ÛÊ˘ÚÈ¿, ÛÎÂÏÂÙfi ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘, ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· Î·È ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Î·ÓfiÓ·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 Ì Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ TC806NF Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È 6 Û˘ÚÙ¿ÚÈ·. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 4/6 4/6 4/6 4/6 5/6 5/6 5/6 5/6 6/6

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 0349-0109 0352-0103 0357-0207 0357-0108 2756-0101 3017-0104 10982-0101 0389-0100 10621-0107

TT1435 TT3819 TT1217 TT1205 TT1236 TT917 TT440-T TTALU TTPS09

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

μϤ ÛÂÏ›‰·

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 5 ÙÂÌ¿¯È·, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 7 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È· 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ 32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ‰›ÛÎÔ PS

∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 17))

3572

-0705 TC8140NF

24 24 25 25 28 31 34 22 23


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÃÙ›ÛÙ ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ “Click and Fill” Ù˘ Teng Tools

Teng Tools

∏ Teng Tools ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ‰È΋ Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ۈ internet, Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·fi ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Î·È ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙˆÓ 100 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. °È· Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ·Ï¿ ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.tengtools.com Î·È ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ “click and fill”. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ‹ ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û·˜. ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ÌÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ Ì οÔÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ‹ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ÙËÓ Ï›ÛÙ· Û·˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.

∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ TC422 - 22″ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÊÔÚËÙ‹ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ·ÚıÚˆÙÔ‡ Ù‡Ô˘ 22″, Ì 5 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÏԢΤÙÔ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Î··ÎÈÒÓ, Î·È Á˘ÚÈṲ̂Ó˜ ·Î̤˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (560x205x205mm, 7.0 ÎÈÏ¿). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11244

-0102 TC422

TCA05 - ∞ÔÛÒÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Ù˘ Teng Tools. ∂Ï·ÊÚ‡˜ ·ÔÛÒÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘. ∫·Ù·Û΢¿˙ÂÙ·È ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ì ¯ÂÚÔ‡ÏÈ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηıÒ˜ Î·È Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ ß¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÁÏÈÛÙÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓÈÛÌ¿ÙˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (202x476x80mm, 0.5 ÎÈÏ¿). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11757

-0101 TCA05

TC450 - ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÊÔÚËÙ‹ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Mega Rosso ∏ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓË ÊÔÚËÙ‹ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Mega Rosso ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ ˘ı̤ӷ, ·ÔÛÒÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì Ϸߋ, ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, 2 ·ÔÛÒÌÂÓ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓȘ Ú¿Á˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, 30 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″, 30 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Î·È 30 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″. . ∂›Û˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ˆ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· Î·È ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· - ßϤ TC187 ÛÙËÓ ÛÂÏ›‰· 12.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (450x200x200mm, 5.5 ÎÈÏ¿) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 18))

3588

-0202 TC450


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ Teng Tools:

TC804N ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È 4 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 572 572 572 572

305 270 270 270 270

380 50 50 50 75

H2 (mm)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0347 .0077 .0077 .0077 .0116

21

20 20 20 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12237

-0109 TC804N

TC804NS ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 8, ·ÛËÌ›, Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È 4 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 572 572 572 572

305 270 270 270 270

380 50 50 50 75

H2 (mm)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0347 .0077 .0077 .0077 .0116

21

20 20 20 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14379

-0103 TC804NS

TC806NF ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È 6 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 172 172 172 572 572 572

305 270 270 270 270 270 270

380 50 50 50 50 50 75

H2 (mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0340 .0023 .0023 .0023 .0077 .0077 .0116

22

20 20 20 20 20 20

12216

-0104 TC806NF

19 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 19))

Teng Tools

• ™˘ÚÙ¿ÚÈ· Ô˘ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Ó Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÒÛÙÂ Ë ÚfiÛß·ÛË ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· • ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ 2 ßËÌ¿ÙˆÓ, Û fiÏ· Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· • ¡¤Ô ßÂÏÙȈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· • ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ • ¡¤· ßÂÏÙȈ̤ÓË Ì·Ï·Î‹ Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜, ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi • ∫ÔÌ„¤˜ Ì·‡Ú˜ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ • ¢›ÛÎÔ˜ ABS Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â› ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·›ÚÂÛ˘ ¯ÒÚˆÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ • ΔÚÔ¯Ô› 5” ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ, Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ß¿ÛË ÌÔÚÊ‹˜ U ÁÈ· ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· • ¶Ï·ÛÙÈÎÔ› ·ÔÛÒÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì Ϸߋ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ EVA ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ Á‰·ÚÛÈÌ¿ÙˆÓ • ¶Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ ÂÂÓ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi, ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙËÌ· • ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· • ªÂ ÂȉÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ô‡‰Ú·˜ Î·È ˘fiÛÙڈ̷ 5 ÛÙ·‰›ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÛÎÔ˘Úȷ΋ ÚÔÛÙ·Û›· • ∞ÓÙÔ¯‹ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ Û 20 ‹ 25 ÎÈÏ¿ (25 ÎÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜) • ∞fiÏ˘Ù· ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù˘ Teng Tools ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜

Teng Tools

TC803NF ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È 3 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 572 572 572

305 270 270 270

380 75 75 75

H2 (mm)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0348 .0116 .0116 .0116

22

20 20 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12846

-0102 TC803NF

TC805NFX ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Î·È 5 ß·ıÈ¿ Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ Î·È Ì ·ÂÚÔ-˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 578 578 578 578 578

460 380 380 380 380 380

490 50 50 75 75 75

H2 (mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0694 .0101 .0101 .0164 .0164 .0164

44

20 20 20 20 20

12219

-0101 TC805NFX

TC803N ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 3 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 572 572 572

305 270 270 270

250 50 50 75

H2 (mm)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0270 .0077 .0077 .0116

13.8

20 20 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12236

-0100 TC803N

TC803NS ÂӉȿÌÂÛË ·ÛËÌ› ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 3 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 572 572 572

305 270 270 270

250 50 50 75

H2 (mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 20))

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0270 .0077 .0077 .0116

13.8

20 20 20

13961

-0109 TC803NS


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ TCW803N ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 3 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ W D H1 H2 (mm) (mm) (mm) (mm) 670 575 575 575 610

460 380 380 380 420

656 75 75 150 250

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.1296 .0164 .0164 .0328 .0641

43.4

25 25 25

760

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0345

-0103 TCW803N

TCW806N ΔÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 6 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

670 575 575 575 575 575 575

460 380 380 380 380 380 380

656 75 75 75 75 75 150

760

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.1147 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0328

59

25 25 25 25 25 25

12217

-0103 TCW806N

TCW806NS ∞ÛËÌ› ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 8 Ì 6 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

670 575 575 575 575 575 575

460 380 380 380 380 380 380

656 75 75 75 75 75 150

760

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.1147 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0328

59

25 25 25 25 25 25

14380

-0100 TCW806NS

TCW807N ΔÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 7 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 7

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

670 575 575 575 575 575 575 575

460 380 380 380 380 380 380 380

813 75 75 75 75 75 150 150

950

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.1475 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0328 .0328

64

25 25 25 25 25 25 25

12218

-0102 TCW807N

21 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 21))

Teng Tools

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ∞ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ß¿Û˘

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜

Teng Tools

TCW808N ΔÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 8 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 7 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 8

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

670 575 575 575 575 575 575 575 575

460 380 380 380 380 380 380 380 380

813 75 75 75 75 75 75 75 150

950

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.1476 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0328

61

25 25 25 25 25 25 25 25

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12873

-0108 TCW808N

TCW810N ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 10 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 7 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 8 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 9 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 10

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

670 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

460 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

813 50 50 50 50 50 50 75 75 75 150

950

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.1475 .0109 .0109 .0109 .0109 .0109 .0109 .0164 .0164 .0164 .0328

69

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12238

-0108 TCW810N

TCW813N ΔÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÂÈÚ¿˜ 8, Ì 13 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ, 6″ ÙÚÔ¯Ô› W D H1 H2 ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿) (mm) (mm) (mm) (mm) (ÎÈÏ¿) m3 ™˘ÓÔÏÈο 1348 460 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 1216 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 7 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 8 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 9 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 10 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 11 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 12 575 380 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 13 575 380

980 150 75 75 75 75 75 150 75 75 75 75 75 150

1145

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 22))

45 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

12848

.2989 .0693 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0328 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0328

-0100 TCW813N

166


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 7 ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ Teng Tools:

TC706F ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ ÛÂÈÚ¿˜ 7, Ì 6 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 172 172 172 572 572 572

305 270 270 270 270 270 270

380 50 50 50 50 50 75

H2 (mm)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0340 .0023 .0023 .0023 .0077 .0077 .0116

22

20 20 20 20 20 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3589

-0151 TC706F

TC703 ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÛÂÈÚ¿˜ 7, Ì 3 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

660 572 572 572

305 270 270 270

250 50 50 75

H2 (mm)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.0270 .0077 .0077 .0116

13.8

20 20 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0327

-0105 TC703

TCW707 ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ ÛÂÈÚ¿˜ 7, Ì 7 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ÔÏ›ÛıËÛ˘

™˘ÓÔÏÈο ™˘ÚÙ¿ÚÈ 1 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 2 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 3 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 4 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 5 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 6 ™˘ÚÙ¿ÚÈ 7

W (mm)

D (mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

670 575 575 575 575 575 575 575

460 380 380 380 380 380 380 380

813 75 75 75 75 75 150 150

950

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· (ÎÈÏ¿)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· m3

μ¿ÚÔ˜ (ÎÈÏ¿)

.1475 .0164 .0164 .0164 .0164 .0164 .0328 .0328

64

25 25 25 25 25 25 25

4893

-0101 TCW707

23 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 23))

Teng Tools

• ™˘ÚÙ¿ÚÈ· Ô˘ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Ó Û fiÏË ÙÔ˘˜ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÒÛÙÂ Ë ÚfiÛß·ÛË ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· • ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘ 2 ßËÌ¿ÙˆÓ, Û fiÏ· Ù· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· • ¡¤Ô ßÂÏÙȈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· • ™‡ÛÙËÌ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Ì ›ÂÛË ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ • ¡¤· ßÂÏÙȈ̤ÓË Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜, ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi • ¢›ÛÎÔ˜ ABS Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Â› ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰È·›ÚÂÛ˘ ¯ÒÚˆÓ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ • ΔÚÔ¯Ô› 5” ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ, Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ß¿ÛË ÌÔÚÊ‹˜ U ÁÈ· ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· • ¶Ï·ÛÙÈÎÔ› ·ÔÛÒÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì Ϸߋ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ EVA ÁÈ· ·ÔÊ˘Á‹ Á‰·ÚÛÈÌ¿ÙˆÓ • ¶Ï¢ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ ÂÂÓ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi, ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙËÌ· • ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· • ªÂ ÂȉÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Î·È ˘fiÛÙڈ̷ 5 ÛÙ·‰›ˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ·ÓÙÈÛÎÔ˘Úȷ΋ ÚÔÛÙ·Û›· • ∞ÓÙÔ¯‹ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ Û 20 ‹ 25 ÎÈÏ¿ (25 ÎÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜) • ∞fiÏ˘Ù· ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù˘ Teng Tools ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ ∏ Teng Tools ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ, ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ Û ÔÈÎÈÏ›· ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÙÔ ·ÛËÌ› ‰È·ı¤ÛÈÌ· Ì ߿ÛË ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. ∂ÈϤÔÓ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÙ‡ˆÛ˘ ÏÔÁfiÙ˘ˆÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙÔ Î·¿ÎÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÎÙ˘ÒÛˆÓ. ¶Ï‹ÚÂȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ Ù˘ Teng Tools ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ Ù˘ Teng Tools.

μ·Ï›ÙÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

ªÂ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È Ì ÎÏÂȉ›, ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ·ÙÛ¿ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. Õ‰ÂÈ· ß·Ï›ÙÛ· Ë ÔÔ›· ¯ˆÚ¿ÂÈ 3x3 ÙÂÌ. ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TT.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14407 -0109 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TC-SC ª¤ÁÂıÔ˜ 500x400x240mm, μ¿ÚÔ˜ 7.35 ÎÈÏ¿ .

μ·Ï›ÙÛ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

μ·Ï›ÙÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È Ì ÎÏÂȉ›, ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ·ÙÛ¿ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¶Ï‹Ú˘ Ì 9 TT-Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 0357-0207 2756-0101 109820-101 3017-0104 2598-0103 6893-0106 0349-0109 0325-0103 0357-0108

TT1217 TT1236 TT440-T TT917 TT917TX TTHEX7 TT1435 TT3819 TT1205

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

μϤ ÛÂÏ›‰·

17 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο 12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite 7 ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive 7 ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive TX/TPX 7 ÌÂÙÚÈο ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 19 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 5 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 24))

14429

31 34 39 37 37 36 29 29 30

-0103 SC01


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage μ·Ï›ÙÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ μ·Ï›ÙÛ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

Teng Tools μ·Ï›ÙÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È Ì ÎÏÂȉ›, ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ·ÙÛ¿ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¶Ï‹Ú˘ Ì 9 TT Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 4428-0105 10445-0101 11038-0102 10946-0105 12843-0105 13408-0100 10973-0101 12825-0107 12865-0108

TT440 TTMI16 TTCP121 TTTM03 TTNF12 134080100 TT6508R TTHT28 TTMD12D

μϤ ÛÂÏ›‰·

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì Ϸߤ˜ ·fi ßÈÓ‡ÏÈÔ 16 ÙÂÌ¿¯È·, ¤ÓÛ˜ mini, ηÙÛ·ß›‰È· TX Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 121 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ 28 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚ˘¿ÓÈ· 8 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 28 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ hex MM/AF Î·È TX 12 ÙÂÌ¿¯È·, ηÙÛ·ß›‰È Ì Ͽ̘ ‰‡Ô ÎÂÊ·ÏÒÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14439

39 38 49 50 51 52 34 37 38

-0101 SC02

μ·Ï›ÙÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È Ì ÎÏÂȉ›, ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ·ÙÛ¿ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¶Ï‹Ú˘ Ì 9 TT-Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 1/3 1/3 1/3 2/3 2/3 2/3 3/3 3/3 3/3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 4428-0105 10445-0101 12865-0108 3017-0104 2598-0103 14403-0103 03490109 132150103 109460105

TT440 TTMI16 TTMD12D TT917 TT917TX TTMD74 TT1435 TTBS35 TTTM03

μϤ ÛÂÏ›‰·

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì Ϸߤ˜ ·fi ßÈÓ‡ÏÈÔ 16 ÙÂÌ¿¯È·, ¤ÓÛ˜ mini, ηÙÛ·ß›‰È· TX Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 12 ÙÂÌ¿¯È·, ηÙÛ·ß›‰È Ì Ͽ̘ ‰‡Ô ÎÂÊ·ÏÒÓ 7 Mega Drive ηÙÛ·ß›‰È· 7 Mega Drive ηÙÛ·ß›‰È· TX/TPX 74 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ 35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 25))

14440

39 38 38 37 37 38 29 30 50

-0108 SC03


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage μ·Ï›ÙÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

Teng Tools

μ·Ï›ÙÛ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

μ·Ï›ÙÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È Ì ÎÏÂȉ›, ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ·ÙÛ¿ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¶Ï‹Ú˘ Ì 6 TT-Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ PS. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 1/3 1/3 1/3 2/3 3/3 3/3 3/3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 2756-0101 3017-0104 10928-0101 14443-0105 0349-0109 0352-0103 3818-0104

TT1236 TT917 TT440-T SCPS01 TT1435 TT3819 TT1218

μϤ ÛÂÏ›‰·

12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 7 ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive 4 ¤ÓÛ˜ Mega Drive Ì Ϸߤ˜ TPS 6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÛÊ˘Ú› Ì¿Ï·˜ 35 ÙÂÌ 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 19 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο 17 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14441

34 37 39 27 29 29 31

-0107 SC04

μ·Ï›ÙÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È Ì ÎÏÂȉ›, ·ÓÔÍ›‰ˆÙË ·ÙÛ¿ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¶Ï‹Ú˘ Ì 6 TT-Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Î·È ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ PS. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ∞Ú. 1/3 1/3 1/3 2/3 3/3 3/3 3/3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 2756-0101 3017-0104 10928-0101 14444-0104 0349-0109 0352-0103 3918-0104

TT1236 TT917 TT440-T SCPS01E TT1435 TT3819 TT1218

μϤ ÛÂÏ›‰·

12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 7 ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive 4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì Ϸߤ˜ TPS 6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÛÊ˘Ú› Ì˯·ÓÈÎÔ‡ 35 ÙÂÌ¿¯È· 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 19 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο 17 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 26))

14442

-0106 SC04E

34 37 39 27 29 29 31


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage μ·Ï›ÙÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ¢›ÛÎÔ˜ PS Ì ÂÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ß·Ï›ÙÛ· TC-SC. SCPS01

Teng Tools

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÛÊ˘Ú› Ì¿Ï·˜ (570x265x56mm, 2.5 ÎÈÏ¿)

ªÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· MT03 ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ 701 ÛÔ˘ÁÈ¿˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 710 ¶¤ÓÛ· Grip 401-10 Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› 4003 ™Ê˘Ú› Ì¿Ï·˜ HMBP16

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14443

-0105 SCPS01

¢›ÛÎÔ˜ PS Ì ÂÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ß·Ï›ÙÛ· TC-SC. SCPS01E

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÛÊ˘Ú› Ì˯·ÓÈÎÔ‡ (570x265x56mm, 2.5 ÎÈÏ¿)

ªÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· MT03 ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ 701 ÛÔ˘ÁÈ¿˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 710 ¶¤ÓÛ· Grip 401-10 Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› 4003 ™Ê˘Ú› Ì˯·ÓÈÎÔ‡ HMEG500

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14444

-0104 SCPS01E

∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÁÈ· ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ΔΔ

Õ‰ÂÈÔ Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ ÁÈ· 3 ı‹Î˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC. (ª¤ÁÂıÔ˜ 265x142x50mm). ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (470x320x65mm, 1.4 ÎÈÏ¿) . . . . . . . . . . . .

11464

-0105 TC-3

™˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì 3 ı‹Î˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC.

¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ °ÂÓÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰‡Ô ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓȘ Ú¿Á˜ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ì ·ÔÛÒÌÂÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·.. ∏ ß¿ÛË Ù˘ ı‹Î˘ ηχÙÂÙ·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. TTALU ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ڿÁ· Î·È ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 0.65 ÎÈÏ¿) 2x260mm Ú¿Á˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, 10x1/4″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, 10x3/8″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, 10x1/2″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0389

-0100 TTALU

27 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 27))


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ °ÂÓÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¶Ï·ÛÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ì ·ÔÛÒÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ Î·¿ÎÈ. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÊÔÚ¤· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÎÏÂȉȿ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È·.

Teng Tools

TT00

¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ (265x142x50mm, 0.24 ÎÈÏ¿) ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ·ÔÛÒÌÂÓ˜ ß¿ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÎÏÂȉȿ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È·

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0416

-0107 TT00

¢›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ì ·ÔÛÒÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ. ¶ÔÏÏ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. TT01

¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (265x142x50mm, 0.29 ÎÈÏ¿)

°È· ¯Ú‹ÛË ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0416

-0206 TT01

•Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÛÙËÓ ß¿ÛË. TTX00

¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ (560x110x40mm, 0.3 ÎÈÏ¿)

°È· ¯Ú‹ÛË ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10103

-0203 TTX00

•Â¯ˆÚÈÛÙfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ì ¯ˆÚ›ÛÌ·Ù· . TTX01

¶ÚfiÛıÂÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (560x110x40mm, 0.4 ÎÈÏ¿)

°È· ¯Ú‹ÛË ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10945

-0106 TTX01

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 9 ÂÚÁ·Ï›·: 2 Á·ÏÏÈο ÎÏÂȉȿ, ¤ÓÛ˜, ÎÔ›‰È, ÛÎÂÏÂÙfi ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘, Ì·ÙÛfiÏ·, ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›·, ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Î·ÓfiÓ· Î·È ÛÊ˘Ú› Ì¿Ï·˜. TTPS09

9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ‰›ÛÎÔ PS (570x262x56mm, 3.81 ÎÈÏ¿)

∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

6″ ÎÏÂȉ› Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜, 10″ ÎÏÂȉ› Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜, 10″ ¤ÓÛ· ÁÎÚÈ, ÎÔ›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, 12″ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ, Ì·ÙÛfiÏ·, ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· 3 m, 200mm ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Î·ÓfiÓ·, 24oz (675g) ÛÊ˘Ú› Ì¿Ï·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 28))

10621

-0107 TTPS09


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ °ÂÓÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

TTPS09E

9 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û ‰›ÛÎÔ PS (570x262x56mm, 3.79 ÎÈÏ¿)

∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

6″ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›, 10″ Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›, 10″ ¤ÓÛ· ÁÎÚÈ, ÎÔ›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, 12″ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ, Ì·ÙÛfiÏ·, ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›· 3 m, 200mm ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Î·ÓfiÓ·, 800g ÛÊ˘Ú› Ì˯·ÓÈÎÔ‡

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11706

™ÂÙ Î·Ú˘‰¿ÎÈ· ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 11 ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, 6 Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, 11 ̇Ù˜ ÁÈ· ηÙÛ·ß›‰È, ηÛÙ¿ÓÈ·, ÛÙ·˘Úfi-·ÚıÚˆÙfi, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ 1⁄4″ , ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″-1⁄4″ Î·È Î·ÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 1⁄4″. TT1435

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ ηÓÔÓÈο/ÌÂÙÚÈο (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ 1/4″ hex

ηÛÙ¿ÓÈ· ProTeng, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ 3/8″ F:1/4″M T bar, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 6″ 6ÁˆÓ· 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 6ÁˆÓ· 6, 7, 8, 10, 12, 13mm TPX10, 15, 20, 5mm, 6 mm hex, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4 mm, 5.5 mm ›ÛȘ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0349

-0109 TT1435

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 13 ÙÂÌ¿¯È· 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ·, ÛÙ·˘Úfi-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3″, Ì·ÎÚÈ¿ ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 250mm 3⁄8″-❒-ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″-3⁄8″ Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ 1⁄4″. TT3819

19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο 3/8″ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

ηÛÙ¿ÓÈ· ProTeng, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ 3″, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 10″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″ F:3/8″ M T, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0352

-0103 TT3819

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 16 ÙÂÌ. 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Ì 3/8″ ˘Ô‰Ô¯‹. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT3816

16 ÙÂÌ·¯›ˆÓ 3/8″ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÂÙ Î·Ú˘‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 1.5 ÎÈÏ¿)

ª·ÎÚ˘¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″ ˘Ô‰Ô¯‹

6ÁˆÓ· 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14430

-0100 TT3816

29 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 29))

-0103 TTPS09E

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 9 ÂÚÁ·Ï›·: 2 Á·ÏÏÈο ÎÏÂȉȿ, ¤ÓÛ˜, ÎÔ›‰È, ÛÎÂÏÂÙfi ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘, Ì·ÙÛfiÏ·, ÌÂÙÚÔÙ·ÈÓ›·, ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Î·ÓfiÓ· Î·È ÛÊ˘Ú› Ì˯·ÓÈÎÔ‡.


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™ÂÙ Î·Ú˘‰¿ÎÈ· ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″ Î·È 3⁄8″.

Teng Tools

TTAF32

32 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· AF ∫·ÓÔÓÈο Î·È ª·ÎÚÈ¿ 1/4″ Î·È 3/8″ (265x142x50mm, 1.36 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″

6ÁˆÓ·

3⁄16″,7⁄32″, 1⁄4″, 9⁄32″, 5⁄16″,

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″

6ÁˆÓ·

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

3⁄16″,7⁄32″, 1⁄4″, 9⁄32″, 5⁄16″, 11⁄32″, 3⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11⁄32″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″

3⁄8″,7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″ 3⁄8″,7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″

6861

-0104 TTAF32

30 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 3/8″ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 28 ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX, TPX Î·È TX-E ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜, Û˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″ -1⁄4 ″, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3/8″ 3″. TTTX30

30 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 1/4″ Î·È 3/8″ TX, TPX Î·È TX-E (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË Δà ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TPX TX-E ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/4″ 3/8″

ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/4″M TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 TPX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 E4, E5, E6, E7, E8 E10, E12, E14, E16, E18

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10214

-0100 TTTX30

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 33 ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ hex Ô¤˜, TX, PH, PZ Î·È ›ÛÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 2 ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. TTBS35

35 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË (265x142x55mm, 1.25 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË

3/8″ 1/4″

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË

3/8″

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤s 3/8″Fx1/4″M, 1/4″Fx3/8″M ›ÛÈ· 4, 4.5, 5, 7mm PH0, PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 hex 3mm, hex 4mm, hex 5mm, hex 5.5mm, hex 6mm, hex 7mm, hex 8mm, hex 10mm, hex 12mm hex 1⁄8″, hex 5⁄32″, hex 3⁄16″, hex 1⁄4″, hex 5⁄16 ″, hex 3⁄8 ″

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13215

-0103 TTBS35

¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÙ·È Î·ÛÙ¿ÓÈ· Ì ·ÏÏ·Á‹ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ̤ۈ ÌÔ¯ÏÔ‡, Ì Ï‹ÎÙÚÔ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì ۇÛÙËÌ· Ù·¯Â›·˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÁÈ· Ù· ηڢ‰¿ÎÈ·. ∂›Ë˜ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi Î·È ‰‡Ô ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ. ŸÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È 1⁄2″-❒. TT1205

5 ÙÂÌ¿¯È·, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÛÙ¿ÓÈ· ProTeng, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ Î·È 10″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″ F:1/2″M T bar

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 30))

0357

-0108 TT1205


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™ÂÙ Î·Ú˘‰¿ÎÈ· ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 10 12ÁˆÓ· 1/2″ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ 10″. TT1211 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″ 1/2″

10″ ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

12ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12209

-0103 TT1211

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 17 ÙÂÌ¿¯È· 6ÁˆÓ· ‹ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·. TT1217

17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο, ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ‹ 12ÁˆÓ· (265x142x50mm, 1.8 ÎÈÏ¿)

TT1217-6 ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

6ÁˆÓ· ‹ 12ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . ∫·Ú˘‰¿ÎÈ Ù‡Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .

0357

-0207 TT1217 12ÁˆÓÔ

-0256 TT1217-6 6ÁˆÓÔ

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 12ÁˆÓ· ‹ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· . ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÛÙ¿ÓÈ· Ì ÌÔ¯Ïfi ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÊÔÚ¿˜, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄2″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8-1⁄2″ ηıÒ˜ Î·È ÔχÛ·ÛÙÔ. TT1218 TT1218-6

17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο (265x142x50mm, 2.2 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

12ÁˆÓ· ‹ 6ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . Δ‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3918

∫·ÛÙ¿ÓÈ· ProTeng, ÔχÛ·ÛÙÔ , 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄2″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″ F:1/2″ M T bar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm

-0104 TT1218 12ÁˆÓ·

-0203 TT1218-6 6ÁˆÓ·

16 ÙÂÌ. Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ·. π‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÛÊ›ÍÈÌÔ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Û ÌÔ˘ÏfiÓÈ·. Δ· ηڢ‰¿ÎÈ· Â›Ó·È 3/8″ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÍ¿ÁˆÓÔ ÚÔÊ›Ï 19 mm. TTTH16

16 ÙÂÌ. 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 1.35 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

¢È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

19mm ηÛÙ¿ÓÈ·, 3″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 3/8″ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÔχÛ·ÛÙÔ, 16 Î·È 21mm ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 6ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14389

-0101 TTTH16

™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 15 AF 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·. TT1215AF

15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο AF (265x142x50mm, 1.7 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

12ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″, 13⁄16″, 7⁄8″, 15⁄16″, 1″, 11⁄16″, 11⁄8″, 13⁄16″, 11⁄4″

0357

-0306 TT1215AF

31 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 31))

Teng Tools

11 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 12ÁˆÓ· (265x142x50mm, 2.0 ÎÈÏ¿)


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™ÂÙ Î·Ú˘‰¿ÎÈ· §ÂÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 72 ‰ÔÓÙÈÒÓ. ¶·Ú¤¯ÂÈ ß‹Ì· 5 ÌÔÈÚÒÓ. ™‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘. §·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

Teng Tools

TT7203

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÛÙ¿ÓȘ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

∫·ÛÙ¿ÓÈ·

1/4″ ª‹ÎÔ˜ 142mm, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ 3/8″ ª‹ÎÔ˜ 211mm, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ 1/2″ ª‹ÎÔ˜ 257mm, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12821

-0101 TT7203

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 20 ̇Ù˜, ηÓÔÓÈΤ˜ Î·È Ì·ÎÚȤ˜, ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ hex Ô¤˜. ∂ÈϤÔÓ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ, 2 ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¤Ó· mini ηÙÛ·ß›‰È hex 2mm. TTHEX23

23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ ¿ÏÏÂÓ Î·ÓÔÓÈΤ˜ Î·È Ì·ÎÚȤ˜ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜

1/2″

ª‡Ù˜ hex 40mm

10mm hex 12mm hex 10mm hex 12mm hex

ª‡Ù˜ hex 75mm

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ hex 10mm ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ hex 12mm 5, 6, 7, 8, 9, 10mm 12, 14, 17, 19mm 5, 6, 7, 8, 9, 10mm 12, 14, 17, 19mm mini ηÙÛ·ß›‰È 2mm hex

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6885

-0106 TTHEX23

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 20 ̇Ù˜, ηÓÔÓÈΤ˜ Î·È Ì·ÎÚȤ˜ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ¤Ó· mini ηÙÛ·ß›‰È hex 2mm. TTTX23

23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜

1/2″

ª‡Ù˜ hex 40mm

10mm 12mm 10mm 12mm

ª‡Ù˜ hex 75mm ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ 10mm hex ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ 12mm hex TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 TX60, 70 TX20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 TX60, 70 mini ηÙÛ·ß›‰È 2mm hex

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6886

-0105 TTTX23

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 15 Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË Î·È Ì‹ÎÔ˜ 100mm. 9 ÙÂÌ¿¯È· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ TX ÎÂʷϤ˜ Î·È 6 ÙÂÌ¿¯È· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ hex Ô¤˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTTXH15

15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË, Ì‹ÎÔ˜ 100mm (265x142x50mm, 1.14ÎÈÏ¿)

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TRX

1/2″ TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55 TX60 1/2″ 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11889

-0102 TTTXH15

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 15 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË RIL Î·È SPL. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTRS15

15 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË RIL Î·È SPL (265x142x50mm, 1.66 ÎÈÏ¿)

RIL ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 100mm SPL ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË 100mm

1/2″ 1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 32))

No. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,13 No. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

14388

-0102 TTRS15


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ™ÂÙ Î·Ú˘‰¿ÎÈ·

TTXEXT13

13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂˆÓ 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ (560x110x40mm, 2.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″ 3/8″ 1/2″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

6″ Î·È 12″ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÔχÛ·ÛÙÔ 3″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘, 20″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, ÔχÛ·ÛÙÔ, 3/8″F:1/4″M T bar ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘, 20″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, ÔχÛ·ÛÙÔ ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ Δ, 2.0mm hex Î·È 2.5mm hex mini ηÙÛ·ß›‰È·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6887

-0104 TTXEXT13

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÛÙ¿ÓÈ· Ì ÌÔ¯Ïfi ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ 40 ‰ÔÓÙÈÒÓ, ‰‡Ô ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· Ï·ß‹ Δ. ŸÏ· 3⁄4″ . TTX3404

4 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· (560x110x70mm, 6.1 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/4″

∫·ÛÙ¿ÓÈ· Ù·¯Â›·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÚ¿˜ , ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 200 Î·È 400mm , ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10153

-0103 TTX3404

14 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. TTX3414

14 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· (560x110x74mm, 5.5 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/4″

6ÁˆÓ·

19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10154

-0102 TTX3414

14 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·Ú˘‰¿ÎÈ· 12ÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. TTX34AF

14 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ›ÓÙÛ·˜ 12ÁˆÓ· (560x110x74mm, 5.5 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/4″

12ÁˆÓ·

7⁄8″, 15⁄16″, 1″, 11⁄16″, 11⁄8″, 13⁄16″, 11⁄4″,15⁄16″, 13⁄8″, 17⁄16″, 11⁄2″, 15⁄8″, 13⁄4″, 17⁄8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10154

33 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 33))

-0201 TTX34AF

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ( 1⁄4″, 3⁄8″ Î·È 1⁄2″), ÔχÛ·ÛÙÔ 1⁄4″, 3⁄8″ Î·È 1⁄2″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″- 1⁄4″, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ T Î·È mini ηÙÛ·ß›‰È· ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÍ¿ÁˆÓ˜ ıËÏ˘Î¤˜ (2.0 Î·È 2.5mm). ø˜ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ï·ß‹ ÁÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË. ªÈ· ÎÔÓÙ‹ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ô‹ ÂÓÒ Ë ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ¤ÎÙ·ÛË. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ T-HD, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ï·ß‹ Δ.


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∫ÏÂȉȿ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË 15°. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

Teng Tools

TT1236

12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2756

-0101 TT1236

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉÈÒÓ ›ÓÙÛ·˜, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT3592

8 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿) 5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5805

-0303 TT3592

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTX2032

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (560x110x60mm, 2.6 ÎÈÏ¿)

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6891

-0108 TTX2032

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ·fi 13⁄16″ ¤ˆ˜ 1 1⁄4″. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTX2640

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· AF (560x110x72mm, 2.6 ÎÈÏ¿) 13⁄16″, 7⁄8″, 15⁄16″,

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1″, 11⁄16″, 11⁄8″, 11⁄4″

6891

-0207 TTX2640

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ÿ‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT6508R

8 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏfi)

∫ÏÂȉȿ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm

10973

-0101 TT6508R

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì 12ÁˆÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ÿ‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT6508RAF

8 ÙÂÌ. ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.18 kg)

∫ÏÂȉȿ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 34))

5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″

10973

-0200 TT6508RAF


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∫ÏÂȉȿ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÔχÁˆÓÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ Ì 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È ¿ÚıÚˆÛË 180 ÌÔÈÚÒÓ. ÿ‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

Teng Tools

TT6508RF

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

ª¤ÁÂıÔ˜ ÎÏÂȉÈÔ‡

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13190

-0102 TT6508RF

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 10 ÎÔÓÙ¿ ÎÏÂȉȿ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT6010M

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

ªÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10947

-0104 TT6010M

ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¢ÈÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Û οı ¿ÎÚÔ. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì DIN 838/ISO 3318. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTX6311

11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ (560x110x60mm, 2.9 ÎÈÏ¿)

¢ÈÏ¿ ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ

6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm, 20 x 22mm, 21 x 23mm, 24 x 27mm, 30 x 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6891

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 8 ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 3110. TT6208

8 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ (265x142x50mm, 0.8 ÎÈÏ¿)

°ÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ

6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0390

-0107 TT6208

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·, Ì ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Û οı ¿ÎÚÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Û·ÙÈÓ¤. TT6506

6 ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 1.57 ÎÈÏ¿)

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300

-0101 TT6506

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 6 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, Ì ÎÏ›ÛË Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ¢‡Ô ¿ÎÚˆÓ Ì ÎÏ›ÛË 25° Î·È 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ (6-8mm 6ÁˆÓ·). ∞ÏÏ·Á‹ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTRORS

RORS ÎÏÂȉȿ

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì ÎÏ›ÛË Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.26 ÎÈÏ¿) 6 x 8mm, 7 x 9mm, 10 x 13mm, 12 x 14mm, 17 x 19mm, 21 x 22mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11670

-0105 TTRORS

35 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 35))

-0157 TTX6311


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∫ÏÂȉȿ

Teng Tools

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ ›·˜ 6ÁˆÓ· Î·È 12ÁˆÓ· 8 ¤ˆ˜ 19mm. ΔÔ Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÛÙÔ ßÚ·¯‡ ¿ÎÚÔ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ·ÍÈÌ¿‰È· ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ÚÔÂͤ¯Ô˘Û˜ ÓÙ›˙˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTAW07

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ ›·˜ (265x142x50mm, 1.5 ÎÈÏ¿)

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ ›·˜

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11840

-0100 TTAW07

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰ÈÏ¿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ, 8 ¤ˆ˜ 19mm. ∂Í·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Ì ÙÚ‡·, ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ Ì ÙËÓ ßÔ‹ıÂÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏÂȉÈÔ‡ ‹ ÏÂßȤ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTTW07

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈÏ¿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¢ÈÏ¿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ §ÂßȤ˜ ÁÈ· ÎÏÂȉȿ

8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11839

-0103 TTTW07

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 3 Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜, 3 ·ÚıÚˆÙ¿ ÛΤÏË Ì ›ÚÔ ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÙÚ‡˜ Î·È 2 ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ›ÚÔ˘˜ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 6 Î·È 8mm. TTHP08

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ Î·È ÙÚ‡˜ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

°·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ ∞ÚıÚˆÙ¿ ÛΤÏË Ì ›ÚÔ ¶Â›ÚÔÈ

3⁄4″

¤ˆ˜ 2″, 11⁄4″ ¤ˆ˜ 3″, 2″ ¤ˆ˜ 43⁄4″

4mm, 5mm, 6mm 6mm, 8mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10212

-0102 TTHP08

10 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ·ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ, 3/8″ ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È 8 ÔχÁˆÓ˜ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ŸÏ· Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 9x12mm. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTIG10

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ

∞ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ, Ì‹ÎÔ˜ 239mm 3/8″ ·ÚıÚˆÙ‹ ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ¶ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11838

-0104 TTIG10

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi hex ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ, Ô˘ ßÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛß·ÛË. TTHEX7 ªÂ Ï·ß‹ Δ ªÂ Ï·ß‹ Δ ªÂ Ï·ß‹ Δ

7 ÌÂÙÚÈο hex ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ (265x142x50mm, 0.72 ÎÈÏ¿) hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 36))

100mm 150mm 190mm

6893

2.5, 3, 4mm 5, 6, 7mm 8mm

-0106 TTHEX7


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∫ÏÂȉȿ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ›ÓÙÛ·˜ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¿ÎÚÔ Ô˘ ßÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛß·ÛË. 7 ›ÓÙÛ·˜ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ (265x142x50mm, 0.75 ÎÈÏ¿)

∫ÏÂȉ› Ï·ß‹˜ T ∫ÏÂȉ› Ï·ß‹˜ T ∫ÏÂȉ› Ï·ß‹˜ T

hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″

100mm 150mm 190mm

6893

3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″ 5⁄16″

-0205 TTHEX7AF

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 28 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ, ÌÂÙÚÈο Î·È ÎÏÂȉȿ AF Î·È TX. TTHT28

28 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ MM/AF Î·È TX (265x142x50mm, 0.4 ÎÈÏ¿)

™˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1479MM ™˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1479AF ™Ê·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÂȉȿ hex ™˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ Δà 1479TX

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0mm

5⁄64″ 3⁄32″ 1⁄8″ 5⁄32″ 3⁄16″ 7⁄32″ 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″

7mm TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12825

-0107 TTHT28

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ηÙÛ·ß›‰È· TX Ì Ϸߋ Δ. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. TTTX7

7 ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ TX/TPX (265x142x50mm, 0.72 ÎÈÏ¿)

ªÂ Ï·ß‹ Δ

TX/TPX

100mm

ªÂ Ï·ß‹ Δ

TX/TPX

150mm

ªÂ Ï·ß‹ Δ

TX/TPX

190mm

TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20 TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30 TX/TPX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6892

-0107 TTTX7

∫·ÙÛ·ß›‰È· ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 7 ηÙÛ·ß›‰È·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Î·ÙÛ·ß›‰È· ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Phillips Î·È Pozidriv. ªÂ ·ÙÛ¿ÏÈÓË Ì‡ÙË TT-MV. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ, Ì ÙÚ‡· ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TT917

7 ηÙÛ·ß›‰È·

∫·ÙÛ·ß›‰È·

∫·ÓÔÓÈο ›ÛÈ·

(265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿) 3x75mm, 5.5x75mm, 6.5x100mm PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x100mm PZ2x100mm

Ù‡Ô˘ PH Ù‡Ô˘ PZ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3017

-0104 TT917

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 TX ηÙÛ·ß›‰È· (2 standard TX Î·È 5 TPX). °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. §¿Ì˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ·fi ‰‡Ô ˘ÏÈο Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TT917TX

7 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive TX/TPX (265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È· TX

Δ‡Ô˜ TX

∫·ÙÛ·ß›‰È· TPX

Δ‡Ô˜ TPX

TX8x75mm TX9x75mm TPX10x100mm, TPX15x100mm, TPX20x100mm, TPX25x100mm, TPX30x100mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2598

-0103 TT917TX

37 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 37))

Teng Tools

TTHEX7AF


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∫·ÙÛ·ß›‰È· ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Ï·ß‹ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡ Î·È 11 Ͽ̘ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ Ì ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË Û οı ÏÂ˘Ú¿.

Teng Tools

TTMD12D

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Ì Ͽ̘ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ (265x142x50mm, 0.25 ÎÈÏ¿)

§¿Ì˜ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡

PH1 x PH2, ›ÛÈ· 4.0 x 5.5mm, PH3 x ›ÛÈ· 6.5mm, PZ1 x PZ2, TX10 x TX15, TX20 x TX25, TX30 x TX40, hex 3 mm x hex 4 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, hex 4 mm x 4 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, hex 5 mm x 5 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, hex 6 mm x 6 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

§·ß‹ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12865

-0108 TTMD 12D

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, 6″ ‡ηÌÙË ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È 69 ̇Ù˜. TTMD74

74 ÙÂÌ¿¯È· Mega Drive, ™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 0.74 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

25mm ̇Ù˜ hex

1/4″ hex

ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, 6″ ‡ηÌÙË ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 1/4″M:1/4″ hex ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, 1/4″F:1/4″ hex F, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5 ,1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0 1.6x8.0mm ›ÛÈ· PH 1x4, PH 2x7, PH 3x1 PZ 1x34 PZ 2x7, PZ 3x1 HEX 2, 3, 4, 5, 6, 8mm TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20x3, 25x3, 27, 30, 40 TPX 10, 15, 20x2, 25x2 27, 30, 40 SQ 1, 2, 3 Grabber 2x3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14403

-0103 TTMD74

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 12 mini ηÙÛ·ß›‰È· Î·È ·fi 4 mini ¤ÓÛ˜. TTMI16

16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ¤ÓÛ˜, ηÙÛ·ß›‰È TX Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο PH Ù‡Ô˜ TX Ù‡Ô˜

(265x142x50mm, 0.71 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ˜

2.0, 2.4, 3.0 x 40mm PH00, PH0, PH1 x 40mm TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15 x 40mm 41⁄2″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, 41⁄2″ ÂÌÚÔÛıÔÎfiÊÙ˘, 5″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ, 5″ Ï·Ù˘ÙÛ›ÌȉÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10445

-0101 TTMI16

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ›ÛÈ· ηÓÔÓÈο Î·È PH. §¿Ì˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV steel. ªÂ ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTX918

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο

∫·ÙÛ·ß›‰È·

PH

(560x110x40mm, 1.0 ÎÈÏ¿) 6.5 x 38mm, 3 x 100mm, 5.5 x 150mm, 6.5 x 150mm, 8 x 150mm, 10 x 200mm PH2 x 38mm, PH3 x 150mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 38))

6897

-0102 TTX918


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∫·ÙÛ·ß›‰È· 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È· Power Thru ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜ Î·È ß›‰Â˜ Phillips, Ì ÂÍ¿ÁˆÓË Ï¿Ì· Power Thru. 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive power thru

Power thru ηÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο

(560x110x40mm, 1.27 ÎÈÏ¿) 6.5 x 100mm, 8 x 150mm, 10 x 200mm PH2 x 100mm, PH3 x 150mm

PH

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10213

-0101 TTXMDT

9 ηÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ 6ÁˆÓ· Ì ·ÙÛ¿ÏÈÓË Ì‡ÙË TT-MV. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTXMDN

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Mega Drive (560x110x40mm, 1.6 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ

5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11459

¶¤ÓÛ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 4 ¤ÓÛ˜: Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ Î·È Ï·Ù˘ÙÛ›ÌȉÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. TT440

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì Ϸߤ˜ ßÈÓ˘Ï›Ô˘

¶¤ÓÛ˜

Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 6″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 7″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 8″ Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ÛˆÏ‹ÓˆÓ 10″

(265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4428

-0105 TT440

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 4 ¤ÓÛ˜: Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ Î·È Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Ì Ϸߋ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ. TT440-T

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹TPR (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ TPR

6″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 7″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 10″ Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ۈϋӈÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10982

-0101 TT440-T

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô Ï·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ·, ÎÔ›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, „·Ï›‰È Î·È ÎfiÊÙË Î·Ïˆ‰›ˆÓ H-D. TTDCT05

5 ÙÂÌ. Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÔ‹˜ (265x280x50mm, 2.06 ÎÈÏ¿)

§·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ· 491 §·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ· 492 ∫Ô›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 701N æ·Ï›‰È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ∫fiÊÙ˘ ηψ‰›ˆÓ H-D 496

∂˘ı‡/¢ÂÍÈfi ∂˘ı‡ /∞ÚÈÛÙÂÚfi ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 2AWG (14mm2)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14402

-0104 TTDCT05

39 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 39))

-0102 TTXMDN

Teng Tools

TTXMDT


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¶¤ÓÛ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 5 grip : 4″, 7″ Î·È 10″ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜, 4″ Î·È 6″ Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜.

Teng Tools

TTVG05

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Grip (265x142x50mm, 1.50 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ˜

4″ ¶¤ÓÛ˜ grip 4″ Grip Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜ 6″ Grip Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜ 7″ grip 10″ grip

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12248

-0106 TTVG05

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË 4 ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ (2 Ì ›ÛÈ· ¿ÎÚ· Î·È 2 ÌÂ Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ¿ÎÚ· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ). ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. TT474-5

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 5″ (265x142x50mm, 0.5 ÎÈÏ¿)

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 5″

›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm) ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11252

-0101 TT474-5

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 4 ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ (2 ÙÛÈÌ›‰È· Ì ›ÛÈ· ¿ÎÚ· Î·È 2 ÙÛÈÌ›‰È· ÌÂ Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ¿ÎÚ· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ). ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. TT474-7

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 7″ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 7″

›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 12 ¤ˆ˜ 65mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 12 ¤ˆ˜ 65mm) ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 12 ¤ˆ˜ 65mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 12 ¤ˆ˜ 65mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403

-0102 TT474-7

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 4 ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, 2 Ì ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË Î·È 2 ÌÂ Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. TTX474-9

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 9″ Mega Bite (560x110x40mm, 1.5 ÎÈÏ¿)

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 9″

›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm) ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11270

40 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 40))

-0109 TTX474-9


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¶¤ÓÛ˜

TTPSPG

4 ¶¤ÓÛ˜ grip Ì ‰›ÛÎÔ PS (570x262x73mm, 2.32 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ˜ grip

11″ Ì ÛÈ·ÁÒÓ˜ ÌÔÚÊ‹˜ C 9″ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ 8″ Ì ϷΤ ÛÈ·ÁÒÓ˜ 6″ Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10623

-0105 TTPSPG

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 1/4″ drive ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È, 36 ̇Ù˜, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÛfiÎ ÁÈ· ̇Ù˜. TTSD39

39 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È Ì ̇Ù˜ (265x142x50mm, 0.66 ÎÈÏ¿)

25mm ª‡Ù˜

1/4″ hex

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″ drive 1/4″ hex

PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 TPX10, TPX15, TPX20, TPX25, TPX30 ROB1, ROB2, ROB3 Grabber PH2x2 pc hex 2, 3, 4, 5, 6mm ›ÛÈ· 3.0x0.5mm, 4.5x0.6mm 5.5x0.8mm, 6.5x1.2mm ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È 1-5Nm, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ΔÛfiÎ ÁÈ· ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12250

-0101 TTSD39

1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÁˆÓ›·˜ (40-200Nm/30-160ft/lb) Û ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX. TTX1292

1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (560x110x40mm, 1.6 ÎÈÏ¿)

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ›

1/2″

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (40-200Nm, 30-150ft/lb)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7319

-0100 TTX1292

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÚÔ‹˜ Ì ÏfiÁÔ 1:3, fiÚÁ·ÓÔ ·ÎÚÈß›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·ÛοÚÈÛÌ· ÛÊÈÎÙÒÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 1/2″ Ì Îϛ̷η 40-200 Nm. TTXMP12

2 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ/ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ‹˜ (560x110x60mm, 4.07 ÎÈÏ¿)

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÚÔ‹˜ ηڤ ÂÈÛfi‰Ô˘ 1/2″ – ηڤ ÂÍfi‰Ô˘ 3/4″ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 1/2″

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰‡Ó·Ì˘ 1:3, ÌÂÁ. ‰‡Ó·ÌË 1400 Nm ∫ϛ̷η ÚÔ‹˜ 40-200 Nm, 30-160 lbs.ft.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12822

41 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 41))

-0100 TTXMP12

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤ÓÛ˜ grip, Ì ÛÈ·ÁÒÓ˜ ÌÔÚÊ‹˜ C, ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ, Ì ϷΤ ÛÈ·ÁÒÓ˜, Î·È 6″ ¤ÓÛ˜ grip Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜.


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ›, 10 ÁÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ·, ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË, 8 TX ̇Ù˜ Î·È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 5″. TTX3892

22 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (560x110x60mm, 0.9 ÎÈÏ¿)

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (20-100Nm, 15-75 ft/lb) 3″ Î·È 5″ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· 10mm hex ̇Ù˜ TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

3/8″

TX ̇Ù˜

10mm hex

°ÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ·

3/8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10211

-0104 TTX3892

4 ÙÂÌ¿¯È· 1/2″ ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ. ™‡Ìʈӷ Ì DIN 3122. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È 5000 ÊÔÚ¤˜, Ì ÛÊ¿ÏÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 4%. ∞ÎÚ›ßÂÈ· ±4%. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∂Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Â›ÙÔÈ¯Ë ß¿ÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTPSTQ04

Û˘ÏÏÔÁ‹ 4 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ 1/2″ (570x262x73mm, 5.80 ÎÈÏ¿)

4 ÙÂÌ¿¯È·, ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

1/2″

ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË ÚÔ‹ 90, 110, 120, 140 Nm, ª‹ÎÔ˜ 513mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14386

-0104 TTPSTQ04

∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 1/4″ Î·È 3/8″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·. TT9024

24 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (265x142x50mm, 1.07 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

1/4″ 1/4″ 3/8″

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

3/8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/8″ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ F:1/4″M 6ÁˆÓ· 6, 7, 8, 10, 13mm 6ÁˆÓ· 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm 6ÁˆÓ· 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm

13247

-0105 TT9024

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË TX. TT9212TX

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË (265x142x50mm, 1.36 ÎÈÏ¿)

ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX

1/2″

TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 42))

12813

-0101 TT9212TX


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 7 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·¤ÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÔχÛ·ÛÙÔ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. 7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ 1/2″ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (265x142x50mm, 1.05 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

Teng Tools

TT9207

ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″, 5″ Î·È 10″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ 1/2″F:3/8″M, 1/2″F:3/4″M, 3/8″F:1/2″M

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13246

-0106 TT9207

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 16 ÙÂÌ¿¯È· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. TT9116

16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (265x142x50mm, 2.2 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1/2″ 6ÁˆÓ· 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1/2″ 6ÁˆÓ· 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6880

-0101 TT9116

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 20 ÙÂÌ¿¯È· 1/2″ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ DIN ηڢ‰¿ÎÈ· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·¤ÚÔ˜. TT9120D

20 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (265x142x50mm, 3.2 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·¤ÚÔ˜ ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·¤ÚÔ˜ ¶Â›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘ ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜-O

1/2″ 6ÁˆÓ· 13,15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm 1/2″ 6ÁˆÓ· 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm 20x3.5mm, 25x3.5mm 3x20mm, 3x24mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14384

-0106 TT9120D

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 1⁄2″ ηÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜, ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ g5⁄16″-3⁄8 ″❒ ηıÒ˜ Î·È 17 ̇Ù˜. TTID20

1/2″ ßÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

36mm ̇Ù˜ hex

5/16″

·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ , ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 5⁄16″ hex:3⁄8″ M 6mm ›ÛÈ·, 8mm ›ÛÈ·, 10mm ›ÛÈ·, 12mm ›ÛÈ·, PH1, PH2, PH3, PH4, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10210

-0104 TTID20

15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 15 ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô DIN. TTX9415

15 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (560x110x60mm, 9.0 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

3/4″ 3/4″

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12208

43 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

19, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36mm 19 (3⁄4″), 24, 27 (11⁄16″), 30 (13⁄16″), 32, 33, 36mm

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 43))

-0104 TTX9415


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· Ì ÌfiÓˆÛË 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Ì ÌfiÓˆÛË Mega Bite Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

Teng Tools

TTV440

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Ì ÌfiÓˆÛË 1000 volt (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ˜

6″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 0.5mm ·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘ 7″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, xˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 2.0mm ·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘ 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 7″ ·ÔÁ˘ÌÓˆÙ‹˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 0.2-3.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11749

-0102 TTV440

Δ· ÌÔӈ̤ӷ ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC. TTV907

7 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 1000 volt

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· PH PZ

(265x142x50mm, 0.65 ÎÈÏ¿) 0.4x2.5x75mm, 0.8x4.0x100mm, 1.0x5.5x125mm PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm PZ2 x 100mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11750

-0108 TTV907

∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ͇ÛÙÚ·, ¿ÁÎÈÛÙÚÔ Î·È ÛÔ˘ßÏ›. ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. TTSR04

4 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (265x142x50mm, 0.43 ÎÈÏ¿)

•‡ÛÙÚ· ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ ÕÁÎÈÛÙÚÔ ÕÁÎÈÛÙÚÔ ™Ô˘ßÏ›

ʷډȿ ÏÂ›‰· 22mm, Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 245mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11769

-0107 TTSR04

™ÂÙ Ì 3 ¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ Ì ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈϋӷ. ∂Ï·ÊÚ¤˜, ‡ÎÔϘ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË Î·È ÌË ·ÁÒÁÈ̘. ™Â 3 ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ۈϋӈÓ. TTHC03

™ÂÙ 3 ¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ (265x142x50mm, 0.49 ÎÈÏ¿) ÁÈ· ۈϋÓ˜ 1⁄4″-3⁄4, 1⁄4-11⁄4″, 3⁄4-21⁄4″

¶¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11842

-0108 TTHC03

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. TTSS07

7 ÙÂÌ¿¯È·, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 3.5 ÎÈÏ¿)

∫·Ú˘‰¿ÎÈ ª¤ÁÂıÔ˜ Δ‡Ô˜ ª‹ÎÔ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ no. mm/inch ❒ mm AT350 AT355

29 22

1/2″ 3/8″

90.0 90.0

AT360 AT365 AT370 AT375 AT380

27 7/8″ 1 1/16″ 7/8″ 7/8″

1/2″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 3/8″

85.0 80.0 74.0 50.0 30.0

∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall, VW ∫·Ú˘‰¿ÎÈ „ÂηÛÙ‹Ú· flr M24 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ‰È·ÎfiÙË ÎÂÓÔ‡ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ß·Ïß›‰·˜ Ï·‰ÈÔ‡ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ıÂÚÌÔ‡ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ∫ÏÂȉ› Offset ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 44))

14434

-0106 TTSS07


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

TTAT400 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

10 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂϤÁ¯Ô˘ ›ÂÛ˘ Ï·‰ÈÔ‡ (265x142x50mm, 0.8 ÎÈÏ¿) ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ۈϋӷ˜ Î·È fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ M10, M12, M14, M16, M18 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ 1⁄8″x28, 1⁄8″x27, 1⁄4″x18

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11843

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÂÁÎÙ‹ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ßÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ÌÔ˘˙› 14mm ‹ 18mm. TTAT410 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ

ÁÈ·

-0107 TTAT400

ÙÔ˘˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜

3 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ (265x142x50mm, 0.7 ÎÈÏ¿) ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ∂‡Î·ÌÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 14mm/18mm ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11844

-0106 TTAT410

ΔÔ TTAT411 Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ TTAT410 ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ Û ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÂÏ·ÊÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÂȉÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „‡ÙÈÎˆÓ „ÂηÛÙ‹ÚˆÓ Î·È ÚÔıÂÚÌ·ÓÙ‹ÚˆÓ. TTAT411

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÂÏÂÁÎÙ‹ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ (265x142x50mm, 0.78 ÎÈÏ¿) §¿ÛÙÈ¯Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „ÂηÛÙ‹ÚˆÓ M20, M24 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ M18 GP, M14 GP, M12 GP, ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ M10 GP ª·ÎÚÈ¿, M10 GP ª¤ÛË, M10 GP ∫ÔÓÙ‹ Nylon ÊÏ¿ÓÙ˙·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11845

-0105 TTAT411

¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 14mm/18mm ÁÈ· ‡ηÌÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜, Û˘Ó ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ηχÙÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÔ˘˙› 10mm Î·È 12mm Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· 14mm. μ·ıÈ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÌÔ˘˙› Û 16V Î·È 6V ÎÈÓËÙ‹Ú˜. TTAT420 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 0.84 ÎÈÏ¿) ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ÛˆÏ‹Ó·˜ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 10mm/12mm ª·ÎÚÈ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11846

-0104 TTAT420

45 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 45))

Teng Tools

ΔÔ TTAT400 Â›Ó·È ¤Ó· ‡¯ÚËÛÙÔ ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈß‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙˆÓ Ï·‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙˆÓ ‰È·ÎÔÙÒÓ ›ÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙËÁ¿. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ¤¯Ô˘Ó Ù·¯˘Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó·. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ¤Ó·˜ ÁˆÓÈ·Îfi˜ 90° Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù·¯Â›·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ηıÒ˜ Î·È 1 ̤ÙÚÔ ÛˆÏ‹Ó·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË ÚÔÛß·ÛÈÌfiÙËÙ·.


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

Teng Tools

ΔÔ TTAT430 Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Û ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜ ¿ÌÂÛÔ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÙÚËÙ‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ‰ÈÏ‹ Îϛ̷η (0-70bar/0-1000p.s.i.) Î·È ß·Ïß›‰· ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÁÈ· Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô. °È· Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ßϤ TTAT431 Î·È ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ ßϤ TT AT432. TTAT430 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

™˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 0.70 ÎÈÏ¿) ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ Î·È ÛˆÏ‹Ó·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11848

-0102 TTAT430

ΔÔ TTAT431 Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Û ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜ ¿ÌÂÛÔ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ TTAT430. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ï‹ıÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Û ԯ‹Ì·Ù·, Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË „‡ÙÈÎˆÓ ÛÈÓıËÚÈÛÙÒÓ Î·È ÚÔıÂÚÌ·ÓÙ‹ÚˆÓ. TTAT431 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

9 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 0.68 ÎÈÏ¿) ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „ÂηÛÌÔ‡ M24, M20 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ M18 GP, M14 GP, M12 GP ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ M10 GP ª·ÎÚÈ¿ M10 GP ª¤ÛË, M10 GP ∫ÔÓÙ‹ Nylon ÊÏ¿ÓÙ˙·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11849

-0101 TTAT431

TTAT432 Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ – æÂηÛÙ‹Ú˜ Ù·¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÊÔÚÙËÁ¿, ·ÁÚÔÙÈΤ˜, ßÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ ÛÂÙ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ TTAT430 Î·È ÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ TTAT431, ÒÛÙ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ٷ¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˘˜ „ÂηÛÙ‹Ú˜. ΔÔ ÛÂÙ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ, ·ÔÛÙ·ÙÒÓ Î·È ·ÎÚÔÊ˘Û›ˆÓ, Ó· ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ „ÂηÛÙ‹Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı›. TTAT432 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿) ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ÎÚÔʇÛÈˆÓ (4) ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂȉ›˜ ÊÏ¿ÓÙ˙˜ (3) ÛˆÏËÓˆÙÔ› ·ÔÛٿ٘ (5) Á¤Ê˘Ú˜ (ÌÈÎÚ‹, ÌÂÁ¿ÏË) ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ› ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „ÂηÛÙ‹ÚˆÓ (Stanadyne)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11850

-0107 TTAT432

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì 2 Ì·ÙÛfiϘ Î·È 3 ÛÊ˘ÚÈ¿ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹. TTPSAD

5 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· Ê·ÓÔÔÈ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (570x262x56mm, 2.76 ÎÈÏ¿)

ª·ÙÛfiϘ ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹ ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹ ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ 35 Î·È 55mm Ì ›ÛÈ· ¤Ó· Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ̇ÙË ßÂÏfiÓÈ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 46))

12244

-0100 TTPSAD


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· (570x262x56mm, 3.0 ÎÈÏ¿)

∂‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ‡¯·˜ ™˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ OHV ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ¶¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ ¶¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚÔ‰ÂÏÒÓ Û ߷Ïß›‰Â˜ ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÏÂÈ·ÓÙ‹Ú·˜ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¶¤ÓÛ˜ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ ۈϋӈÓ

6 Î·È 7 ¯ÈÏ. Ì‹ÎÔ˜ 320 ¯ÈÏ. ÈηÓfiÙËÙ· Û‡ÛÊÈ͢ 130mm ÁÈ· 14/18mm ÛÂÈÚÒÌ·Ù· ÌÔ˘˙› Ï˘ÁÈṲ̂ÓË Â˘ı›· ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 215mm ÁÈ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ 50-180mm ÁÈ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ۈϋӷ 4-13mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12243

-0101 TTPSAE

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ۈϋӈÓ, ÎfiÊÙË ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È 3 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTPSAS

7 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ∞Ó¿ÚÙËÛ˘ (570x262x56mm, 4.3 ÎÈÏ¿)

3 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Cv ÎfiÊÙ˘ ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 250mm ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì ·˘Ù› ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù› ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì ·˘Ù› (Perma Quick Î·È ¿ÏÏ·) ÎÔ‹ ·ÙÛ¿ÏÈÓˆÓ ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12245

-0109 TTPSAS

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì 3 Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈο ¯ÈÙÒÓÈ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ÙÚÔ¯ÒÓ, 10″ ¤ÓÛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·ÓÙ›ß·ÚˆÓ ˙˘ÁÔÛÙ¿ıÌÈÛ˘, 1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (40-210Nm). TTXW05

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÙÚÔ¯ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (560x110x40mm, 3.0 ÎÈÏ¿)

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ¶¤ÓÛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·ÓÙ›ß·ÚˆÓ ˙˘ÁÔÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ÙÚÔ¯ÒÓ

1/2″ 1/2″

6ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 47))

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· 40-200Nm, 30-160 ft-lbs 10″ Ì‹ÎÔ˜ 17, 19, 21mm

12249

-0105 TTXW05

Teng Tools

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Â‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ, ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ, Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ OHV, ÂÏÂÁÎÙ‹ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, 2 ¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ, ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚÔ‰ÂÏÒÓ Û ߷Ïß›‰Â˜, Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÏÂÈ·ÓÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ¤ÓÛ· ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ ۈϋӈÓ. TTPSAE


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

Teng Tools

∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È ·ÓÙ·Ï¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜, ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜. TTCP04

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 0.80 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÎÂʷϤ˜ ∫ÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÌÔÚ›Ô˘

ÁÈ· ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 22-10 AWG (0.324 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 5.261 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm) ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ 22-12 AWG (0.324 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 3.31 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm) ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 22-8 AWG (0.3 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 8 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm)

∫ÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ∫ÏÂȉ› ¿ÏÏÂÓ 2.5mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12247

-0107 TTCP04

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Â͈ÏΤ· ÙÚÈÒÓ ÛÎÂÏÒÓ Ì ÂÈϤÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÍÒÏÎ¢Û˘ ‰‡Ô ÛÎÂÏÒÓ. ªÂ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÛΤÏË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‹ Â͈ÙÂÚÈÎfi È¿ÛÈÌÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. TT804

Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 (265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿)

™˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ

Â͈ÏΤ·˜ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰ÈÏÒÓ/ÙÚÈÏÒÓ ÛÎÂÏÒÓ 6″ Ì ¿ÓÔÈÁÌ· 4″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0398

-0109 TT804

5 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È¯·ÏˆÙÒÓ Â͈ÏΤˆÓ ÎÚÔ‡Û˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ‰›¯·ÏÔ11/16″, ‰È¯·ÏˆÙfi Â͈ÏΤ· ÎÚÔ‡Û˘ ÁÈ· ·ÎÚfiÌ·Ú· 15/16″, ‰›¯·ÏÔ 1-1/8″, ßÚ·¯›ÔÓ· ÎÚÔ‡Û˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÈÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú· ·¤ÚÔ˜. ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ, ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ·ÙÛ¿ÏÈ ¯ÚˆÌ›Ô˘, ß·Ó·‰›Ô˘. TTFS05

5 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È¯·ÏˆÙÒÓ Â͈ÏΤˆÓ ÎÚÔ‡Û˘ (265x142x50mm, 1.7 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

¢›¯·ÏÔ 11/16″ ∂͈ÏΤ·˜ ÁÈ· ·ÎÚfiÌ·Ú· 15/16″ ‰›¯·ÏÔ 1-1/8″ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ ÎÚÔ‡Û˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÈÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú· ·¤ÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11781

-0101 TTFS05

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ - ÏÂßȤ‰ˆÓ 12″, 16″ Î·È 20″. TTXPB3

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ (560x110x40mm, 1.6 ÎÈÏ¿)

§ÔÛÙÔ› Ì ·ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹

12″, 16″, 20″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10069

-0106 TTXPB3

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ-ÏÂßȤ‰ˆÓ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘, Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Power Thru. TTXPB3A

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ-ÏÂßȤ‰ˆÓ (560x110x74mm, 1.8 ÎÈÏ¿)

§ÔÛÙÔ›-ÏÂßȤ‰Â˜

12″, 18″, 22″

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11786

48 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 48))

-0106 TTXPB3A


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ 5 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÚÌÚ›˙. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Ì·¯·›ÚÈ, Ϸߤ˜, ßÂÏfiÓÈ Î·È Û‡ÚÌ·. 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÚÌÚ›˙ (265x142x50mm, 0.87 ÎÈÏ¿)

¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ

Teng Tools

TTWR05

ª·¯·›ÚÈ, Ϸߤ˜, ßÂÏfiÓÈ Î·È Û‡ÚÌ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11794

-0106 TTWR05

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÙȘ 4 ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÎfiÓÙÚ˜, ÎfiÓÙÚ· ΢ÚÙ‹, ÎfiÓÙÚ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ, ÎfiÓÙÚ· ηÌ‡ÏË Î·È ÎfiÓÙÚ· Ú¿ÁÈ·. TTXD04

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎfiÓÙÚ˜ Ê·ÓÔÔÈ›·˜ (560x110x74mm, 4.8 ÎÈÏ¿)

¶ÂÚȤ¯ÂÈ

Û¯‹Ì·

ÎfiÓÙÚ· ΢ÚÙ‹, ÎfiÓÙÚ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ, ÎfiÓÙÚ· ηÌ‡ÏË Î·È ÎfiÓÙÚ· Ú¿ÁÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11791

-0109 TTXD04

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË 6 ‰ÈϤ˜ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ, 16 Î·È 21mm 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙›, ÊÈÏÙÚfiÎÏÂȉÔ, 3″ Î·È 10″ ÁˆÓȷΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″-3⁄8″, ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ηıÚ¤Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ Ì ̷ÁÓ‹ÙË Î·È ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ. TTOS16

16 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ (265x142x50mm, 1.8 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3″, 10″ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″ M T bar, ηڢ‰¿ÎÈ· 6ÁˆÓ· 21mm 3/8″ 16, 21mm ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 5⁄16″ hex x 3⁄8″ hex, 11mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 12mm hex, 17mm hex x 1⁄2″ hex, 8mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 3⁄8″ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, 13mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 14mm hex, 8mm hex x 10mm hex ºÈÏÙÚfiÎÏÂÈ‰Ô ÈÌ¿ÓÙ·, 3 Û 1 ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÈıÂÒÚËÛ˘, 21 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ (.005 mm - 1.0 mm)

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0396

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ CP50 Ì ÂÁÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· ÎfiÎÎÈÓˆÓ, ÌÏÂ, Î·È Î›ÙÚÈÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ßȉÒÓ. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È 120 ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ Ù‡ˆÓ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÌÏÂ. TTCP121

121 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ (265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜/Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÂÛ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘ CP50 ÎfiÎÎÈÓÔÈ #6 ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ x 20 ÌÏ #8 ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ‰È¯¿Ï· x 20 ÎfiÎÎÈÓÔÈ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20 ÌÏÂ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20 ÌÏ 6.3x0.8mm ıËÏ˘ÎÔ› Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20 ÌÏ 6.3x0.8mm ·ÚÛÂÓÈÎÔ› Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11038

-0102 TTCP121

49 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 49))

-0101 TTOS16


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 11 ÙÂÌ¿¯È·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 5 Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ, 4 Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È 2 ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ.

Teng Tools

TTSN11

11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿) 1⁄2″

∂͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÌÂ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ ∂͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ∫fiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ

6, 8, 10, 12mm 5⁄64″, 7⁄64″, 5⁄32″, 1⁄4″, 19⁄64″

5 ¤ˆ˜ 20mm, 14 ¤ˆ˜ 27mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6934

-0107 TTSN11

17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÏ·Ô‡˙Ô Î·È ÌÈ· ÊÈÏȤڷ ·Ó¿ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÌÈ· ̷ӤϷ ÎÔÏ·Ô‡˙ˆÓ, ÌÈ· ̷ӤϷ ÁÈ· ÊÈÏȤڷ Î·È ¤Ó· ÛÂÈÚfiÌÂÙÚÔ. TTTD17

17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÈÛ΢‹˜ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

ªÂÙÚÈΤ˜ ÊÈÏȤÚ˜ ªÂÙÚÈο ÎÔÏ·Ô‡˙· ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3mm x 0.5, 4mm x 0.7, 5mm x 0.8, 6mm x 1.0, 8mm x 1.25, 10mm x 1.5, 12mm x 1.75 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm ª·Ó¤Ï· ÎÔÏ·Ô‡˙ˆÓ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3 ¤ˆ˜ 12mm), ̷ӤϷ ÁÈ· ÊÈÏȤÚ˜ Ì ߛ‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3 ¤ˆ˜ 12mm), ÛÂÈÚfiÌÂÙÚÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6919

-0106 TTTD17

¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÙÚ›· ÙËÏÂÛÎÔÈο ÂÚÁ·Ï›·, ¤Ó· ηıÚ¤ÙË ÂÈıÂÒÚËÛ˘, ¤Ó· ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi Î·È ¤Ó· Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ŸÏ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÏÈ ÙÛ¤˘. TTTM03

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ (265x142x50mm, 0.5 ÎÈÏ¿)

ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ηıÚ¤Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10946

-0105 TTTM03

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Â‡Î·ÌÙ· Î·È ÙËÏÂÛÎÔÈο ÂÚÁ·Ï›· ·Ó¿Û˘ÚÛ˘, ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi, ηıÚ¤ÙË ÂÈıÂÒÚËÛ˘, ‡ηÌÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·Ú¿ÁË, Ê·Îfi LED Î·È Ì·Ù·Ú›Â˜. TTTM08

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ Î·È Ê·Îfi˜ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

º·Îfi˜ LED ∂‡Î·ÌÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ 38mm ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ 1:3 38mm ηıÚ¤Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 230mm ‡ηÌÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·Ú¿ÁË ª·Ù·Ú›Â˜ AAA 2 ÙÂÌ¿¯È·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 50))

ª‹ÎÔ˜ 310mm ª‹ÎÔ˜ 160-480mm Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

14437

-0103 TTTM08


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È 80 ÚÈÙÛ›ÓÈ· (20 ÁÈ· οı ‰È·Ì¤ÙÚËÌ· 2.4, 3.2, 4.0 Î·È 4.8mm). 81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

¶ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ¯ÂÈÚfi˜ ¶ÚÈÙÛ›ÓÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

Ì ٤ÛÛÂÚȘ ̇Ù˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· /¯·Ï‡ß‰ÈÓ· Ù˘ÊÏ¿ ÚÈÙÛ›ÓÈ· (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm) 2.4mm (3⁄32″) x 20 ª·‡Ú· 3.2mm (1⁄8″) x 20 ª·‡Ú· 4.0mm (5⁄32″) x 20 ª·‡Ú· 4.8mm (3⁄16″) x 20 ª·‡Ú· ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙȘ ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6921

-0102 TTHR81

™˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· Ù˘ÊÏ¿ ·ÍÈÌ¿‰È· M 3, M 4, M 5 Î·È M 6 ηıÒ˜ Î·È 20 Ù˘ÊÏ¿ ·ÍÈÌ¿‰È· ·fi οı ̤ÁÂıÔ˜. TTNR81

81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

¶ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ù·¯Â›·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ¿ÍÔÓ˜ (M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0) ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÎÏÂȉ› ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÎÚÔÎÂÊ·Ï‹˜ ¶·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ M3 x 20 ÙÂÌ¿¯È·, M4 x 20 ÙÂÌ¿¯È·, M5 x 20 ÙÂÌ¿¯È·, M6 x 15 ÙÂÌ¿¯È·,

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10619

-0101 TTNR81

™ÂÙ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ۈϋӈÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ۈϋÓ˜ ·fi ¯·ÏÎfi, ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô Î·È ÏÂÙfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∫Ô‹ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ ¤ˆ˜ 30mm. 45° ¢È·ÌfiÚʈÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·fi 3/16″ ¤ˆ˜ 5/8″. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÙ·È ÂʉÚÈÎfi˜ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹˜. TTTF10

10 ÙÂÌ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ (265x142x50mm, 1.70 ÎÈÏ¿)

∫fiÊÙ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ 3-32mm (1/8″-1 1/4″) 2 ÙÂÌ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ 7 ÙÂÌ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ 4, 4,75 (3/16″), 6 (1/4″), 8 (5/16″), 10, 12, 14mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14404

-0102 TTTF10

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 5 ϛ̘: ϷΤ, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Î·È ÙÚÈÁˆÓÈ΋. TTXF05 Δ‡ÔÈ

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ϛ̘ ¯ÂÈÚfi˜ (560x110x74mm, 1.94 ÎÈÏ¿) 10″

ϷΤ, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Î·È ÙÚÈÁˆÓÈ΋

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . .

12844

-0104 TTXF05

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 12 ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·. ºÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. TTNF12 §ÂÙ¤˜ ϛ̘

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ (265x142x50mm, 0.47 ÎÈÏ¿) Û¯‹Ì·Ù·

¯ÂÈÚfi˜, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘Ï˜, ÙÚÈÁˆÓÈΤ˜, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜, ϷΤ, Ì·¯·ÈÚˆÙ¤˜, Ôß¿Ï, Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÊÙÂÚÔ‡, ϷΤ ÎÔ›ÏˆÓ ·ÎÌÒÓ ÎÙÏ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12843

-0105 TTNF12

51 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 51))

Teng Tools

TTHR81


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¢›ÛÎÔÈ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ 9 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, Ì 6 ˙Ô˘Ì¿‰Â˜, 2 ÎÔ›‰È· Î·È ÌÈ· fiÓÙ·.

Teng Tools

TTPC09

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ (265x142x50mm, 1.4 ÎÈÏ¿)

∑Ô˘Ì¿‰Â˜ ∫Ô›‰È·

fiÓÙ· ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ 150mm 200mm

150mm 150mm 19mm 25mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5mm 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

6922

-0101 TTPC09

Limit ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ̤ÙÚËÛ˘ ™˘ÏÏÔÁ‹ 5 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·¯‡ÌÂÙÚÔ Ì ßÂÚÓȤÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜ DIN 875/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC, Ì‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . .

12864 mm/inch mm mm mm mm

-0109 150/6 0-25 150 x 100 150 150

™˘ÏÏÔÁ‹ 5 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC, Ì‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . .

11861 mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch

-0104 ªÂÙÚÈÎfi 150 0-25 150x100 150 150

-0203 Inch 6 0-1 6x6 6 6

™˘ÏÏÔÁ‹ ̤ÙÚËÛ˘ 20 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. °È· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì˯·ÓÈ΋˜, Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘, ÂÈÛ΢ÒÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î.Ï.. μ·ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË Ì‹ÎÔ˘˜, ¿¯Ô˘˜, ß¿ıÔ˘˜, ÔÒÓ, ÁˆÓÈÒÓ, ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ·fiÛÙ·Û˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÛË ÁÈ· ß·ı‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·Ó‰¿ÏˆÛË, ÌÂÁ. ‡„Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜ DIN 875/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÒÓ 20 ·Î›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÒÓ 16 ·Î›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . ™ÂÈÚfiÌÂÙÚÔ M/UNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ 13 ÏÂ›‰Â˜. . . . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC . . . . . . . . . . . . ¢È·ß‹Ù˘ Ì ̷Ӊ¿ÏˆÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12861 mm mm/inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ·Ú. ÏÂ›‰ˆÓ mm mm mm

-0102 300 150/6 75 0-25 10/0.01 280 8-12.7 12.7-19 19-32 32-54 54-90 90-150 150 x 100 120 0.45-1.5 1.5-3.0 55 0.05-1.00 150 200

Race ™˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 28 ÙÂÌ¿¯È· ÙÚ˘¿ÓÈ· 1.0 - 13.0 mm. °ˆÓ›· ¤ÏÈη˜ - 28°. °ˆÓ›· ¿ÎÚÔ˘ 118° ºÚÂ˙·ÚÈÛÙfi ¿ÎÚÔ ÁÈ· ηχÙÂÚÔ Î·ıÔÚÈÛÌfi Ù˘ ı¤Û˘. HSS. §ÂÈ·Ṳ̂ӷ ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜, Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿. Δ˘ÔÔÈË̤ӷ ÙÚ˘¿ÓÈ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ·ÙÛ¿ÏÈ Î·È ¯˘ÙÔÛ›‰ËÚÔ. DIN 338. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È: 3 ÙÂÌ¿¯È· 1.0 Î·È 1.5 mm. 2 ÙÂÌ¿¯È· 2.0 Î·È 2.5 mm. ·fi 1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12 Î·È 13 mm. Δ·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ÙÚ˘¿ÓÈ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÚÈıÌfi˜ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 52))

13408 mm ÙÂÌ¿¯È·

-0100 1.0 - 13.0 28


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∞Ôı‹Î¢Û˘ & √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ™‡ÛÙËÌ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ·˜ Ú¿Á·˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ÙÂÌ¿¯È· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· ‹ 1⁄2″.

1⁄4″, 3⁄8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ALU430 ALU450

2893-0154 2893-0170

ALU1000-1 ALU1000-4

430mm Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÔÓ‹˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 33 ÙÂÌ¿¯È·, 450mm ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÛÂÈÚ¤˜ Ú¿Á·˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È 10 ·fi οı ›‰Ô˜ 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· ¯ÂÚÔ‡ÏÈ· Î·È 10 ·fi οı ›‰Ô˜ 1/4″, 3/8″ and 1/2″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1 ̤ÙÚÔ Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜, ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1 ̤ÙÚÔ Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÂÈÚÒÓ, ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·

ªÂÌÔӈ̤ӷ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 2893

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

-0204 -0303 -0402

ALU14 ALU38 ALU12

10 x 1/4″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 10 x 3/8″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 10 x 1/2″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·

ƒ¿Á· Ì ̷ÁÓ‹Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· 6 ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Ì·ÁÓ‹Ù˜ ηı¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó¿ÚÙËÛ˘ 450 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔÈ Û ÌÈ· Ú¿Á· ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ Teng Tools, Â›Û˘ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (457x52x17mm, 0.6 ÎÈÏ¿) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0345

-0202 TC-MAG

∞ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ηχÌÌ·Ù· ∂ȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÎ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ Ù˘ Teng Tools ‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›Â‰Ë ‹ ηÌ‡ÏË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÚÔÏfi 45cm x 2 ̤ÙÚˆÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÎÔ› ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ̤ÁÂıÔ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6246

-0100 TC-MAT

√ ‰›ÛÎÔ˜ ABS ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÛÙËÓ Â¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ Ù˘ Teng Tools. Δ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÚÔßÏÂfiÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂӉȿÌÂÛ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÈ· Ôχ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓÒ Â›Û˘ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ABS ÚÔÛٷهÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘ ·fi Á‰·Ú̷ۛٷ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11254

-0109 ABS-TOP

¶Ï¢ÚÈÎfi ·ÓÒ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ ∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ï¢ÚÈÎfi ·ÓÒ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 460x640mm ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ 6, 7 Î·È 8 Ù˘ Teng Tools. ŒÓ· ÛΤÏÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ·ÓÒ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË ‹ ·˘ÙfiÓÔÌË ß¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. (Ï‹Úˆ˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ Ì ·Ù¤ÓÙ·).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6994

-0104 TCW-SP

53 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 53))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 2893-0105 2905-0101


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∞Ôı‹Î¢Û˘ & √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶Ï¢ÚÈÎfi ·ÓÒ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ ÕÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ, Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 6994 -0203

TCW-HK10

-0252 -0278

TCW-HK02 TCW-HK20

-0302 -0401

TCW-HK45 TCW-HK90 TCW-HKAIR

-0500 -0609 -0708

TCW-HKB TCW-HKS

¿ÁÎÈÛÙÚ· 7 x 90 ÌÔÈÚÒÓ, 3 x 45 ÌÔÈÚÒÓ °È· ÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 ‰ÈÏ¿ ¿ÁÎÈÛÙÚ· 4 x 45 ÌÔÈÚÒÓ ÌÔÓ¿, 4 x 45 ÌÔÈÚÒÓ ‰ÈÏ¿, 4 x 90 ÌÔÈÚÒÓ ÌÔÓ¿, 4 x Ì ÌÈÎÚfi ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Î·È 4 x ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ 10 45 ÌÔÈÚÒÓ ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 90 ÌÔÈÚÒÓ ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 ¿ÁÎÈÛÙÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ 10 ¿ÁÎÈÛÙÚ· Ì ÌÈÎÚfi ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ

TC-Cover ÂȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·fi nylon ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ. TC-Cover1 ÂȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·fi nylon ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TCMM1001N.

TC-Cover

TC-Cover1

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . ∫¿ÏÏ˘Ì· ÁÈ· . . . . . . . .

14401

-0105 TC-Cover ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . ∫¿ÏÏ˘Ì· ÁÈ· . . . . . . . .

14401

-0204 TC-Cover1 ™ÂÈÚ¿ TCMM1001N

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÂӉȿÌÂÛ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘ Â› ÂÓfi˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û ¿ÏÏÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11754

-0104 TCF01

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÌÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˘ Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ Â› ÂÓfi˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û ¿ÏÏÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 54))

11755

-0103 TCF02


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∞Ôı‹Î¢Û˘ & √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11255

-0108 TCW-CAB

Δ· Ú¿ÊÈ· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ßÔ‹ıÂÈ· Ì·ÁÓËÙÒÓ Û ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜, ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ ‹ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ¿ÓÂÏ ÙˆÓ ¿ÁÎˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .

11788

-0104 580C 310x115x31

mm

-0203 580D 210x115x31

¶Ï¢ÚÈ΋ ÈӷΛ‰· Î·È ÊÔÚ¤·˜ ÚÔÏÔ‡ ¯·ÚÙÈÔ‡. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ ÈӷΛ‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÁ. Ï¿ÙÔ˜ ÚÔÏÔ‡ ¯·ÚÙÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11756 mm mm

-0102 TCA01 370x370 360

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 4 5″x2″ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ì ›ÚÔ Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì ‰‡Ô ß·ıÌ›‰Â˜ ÊÚ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12223

-0105 TCNBC

4 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·‡Ú· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈο ÁÈ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Û ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Î·È ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ. ª¤ÁÂıÔ˜: 570x40x3mm 2 ÙÂÌ, 272x40x3mm 2 ÙÂÌ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12224

-0104 TCDIVS

55 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 55))

Teng Tools

¶Ï¢ÚÈÎfi ÓÙÔ˘Ï·¿ÎÈ Ô˘ ÎÏÂȉÒÓÂÈ, Ì ÛËÌ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ Ù˘ Teng Tools (ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·). π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÊÈ·ÏÒÓ ÛÚ¤È Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ú¿ÊÈ. ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 400x200x500mm, Û˘ÓÔÏÈÎfi ß¿ÚÔ˜ 6.5 ÎÈÏ¿.


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∞Ôı‹Î¢Û˘ & √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ

Teng Tools

4 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·‡Ú· ¯ˆÚ›ÛÌ·Ù· Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ (Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ TC805NFX). ª¤ÁÂıÔ˜: 570x40x3mm 2 ÙÂÌ. 375x40x3mm 2 ÙÂÌ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12225

-0103 TCDIVL

™˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜. ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ ·fi ßÈÓ‡ÏÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ß¿Û˘ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘ ηٿ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12222

-0106 TCBP

√È ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ·ÊÚÒ‰ÂȘ Ϸߤ˜ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂Ó˜ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÓÂÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ·. ª¤ÁÂıÔ˜ 440x80x90mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12220

-0108 TCRFH

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ

∑‡ÁÔ˜ ¯ÂÚÔ˘ÏÈÒÓ Ì Ï·ÛÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¿ÓÂÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· fiÙ·Ó ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ì ·Ó·ÎÏÈÓfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12221

-0107 TCDSH

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÙÚÂȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ì ¤Ó· ÛÂÙ ÎÏÂȉÈÒÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TCMM1001N Î·È TCMM715N.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 56))

14406

-0100 TC-LOCK3


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∞Ôı‹Î¢Û˘ & √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11023

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ¤ÓÙ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ì ¤Ó· ÛÂÙ ÎÏÂȉÈÒÓ, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÂÈı˘Ì› ¤Ó· ÎÏÂȉ› ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÚÌ¿ÚÈ·. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 3 ηÓÔÓÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Î·È 2 ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ì ¿ÍÔÓ·, Ì·˙› Ì ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ÎÏÂȉÈÒÓ. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ Ù‡Ô˜ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì οı ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.

-0109 TC-LOCK5

ŒÓ· ÎÏÂȉ› ÁÈ· fiÏ·

ΔÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ‹ ÎÏ›‰ˆÌ· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓfiËÙÔ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â›Ó·È ÚˆÙ·Ú¯È΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ÁÈ· ·˘Ùfi οı ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ ÎÏÂȉȿ. ΔÒÚ· Ë Teng Tools ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÛÂÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ˙‡ÁÔ˜ ÎÏÂȉÈÒÓ Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜. ∫¿ı ÛÂÙ (∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ TC-LOCK5) ÂÚȤ¯ÂÈ 2 ηÓÔÓÈΤ˜ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Î·È 3 ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ì ¿ÍÔÓ·, ÚÔ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ Ô˘ ηٿ ·Ú¯‹ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÙÂı›. ∂ÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË

™ÂÏ›‰·

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

∫·ÓÔÓÈ΋ ÎÏÂȉ·ÚÈ¿

TC706F TC703 TCW707

23 23 23

6 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ 3 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË 7 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜

1

TC803NF TC804N TC804NS

20 19 19

3 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ 4 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ 4 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ

1

TC805NFX TC806NF TC803N TC803NS TCW803N

20 19 20 20 21

5 ß·ıÈÒÓ Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ 6 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ 3 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË 3 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÂӉȿÌÂÛË ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË 3 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜

1 1

TCW806N TCW806NS TCW807N TCW808N TCW810N TCW813N

21 21 21 22 22 22

6 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ 6 drawer roller cabinet 7 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ 8 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ 10 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜ 13 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˜

TCW-CAB

55

¶Ï¢ÚÈÎfi ÓÙÔ˘Ï·¿ÎÈ

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

57 STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 57))

∫ÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¿ÍÔÓ·


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage

Teng Tools

¶¿ÁÎÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ßÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·, ÔÈ ¿ÁÎÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ Teng Tools ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ÒÛÙ ӷ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ì˯·ÓÔ˘ÚÁ›Ԣ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Ù˘ Teng Tools, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ÚfiÛıÂÙ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰›ÛÎˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC Ì ÙÔ˘˜ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÏÂÁ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÈηÓfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ 500 ÎÈÏÒÓ Î·È Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂٷ͇ 1.5 ‹ 2 ̤ÙÚˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ¿ÓÂÏ, Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ fiˆ˜ Ù· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· fi‰È·, Ë ÛÂÈÚ¿ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ¿ÁÎˆÓ Ô˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ (ο‰ÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘, Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ʈÙÈÛÌÔ‡, Ú¿ÊÈ·, ¿ÁÁÈÛÙÚ· Î.Ï..) – ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Teng Tools ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

√È ¿ÁÎÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ Teng Tools ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· fi‰È· Ù· ÔÔ›· ·Ú¤¯Ô˘Ó Ú‡ıÌÈÛË ‡„Ô˘˜ ÌÂٷ͇ 745mm Î·È 960mm. ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÚÔ¯ÒÓ TWB-4WD ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛıÂÛ˘ ÙÚÔ¯ÒÓ 4″ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜.

∏ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù˘ Teng Tools Û Â›ÙÔȯ˜ Ú¿Á˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÂÏ. 62. ¤ˆ˜ ÛÂÏ. 64., Â›Ó·È È‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙ· ‰È¿ÙÚËÙ· Ù·ÌÏfi Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ¿ÁÎˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Teng Tools. ∂›Ó·È ȉ·ÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÁÈ· Ù· ÈÔ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÚÁ·Ï›·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÚÔÛß¿ÛÈÌ·.

58 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 58))


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¶¿ÁÎÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ¶¿ÁÎÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· - ·ÔÌ›ÌËÛ˘ ÁÚ·Ó›ÙË Î·È Ì·‡Ú˜ ·Î̤˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‡„Ô˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ 707 Î·È 927mm.

11257 m cm

-0205 TWB2000 2 80

-0106 TWB1500 1.5 80

™ÂÙ ¿ÓÂÏ Ì ÔÚıÔÛٿ٘ Î·È ß›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Û ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫¿ı ¿ÓÂÏ Â›Ó·È ‰È¿ÙÚËÙÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ¿ÁÎÈÛÙÚˆÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ (ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ¿ÁÎÔ˘˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·).

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ ¿ÓÂÏ . . . . ¶¿ÓÂÏ . . . . . . . . . . . . .

11258 mm ¶ÔÛfiÙËÙ·

-0204 TWB-2000A 895x483 4

-0105 TWB-1500A 895x483 2

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÔÚıÔÛÙ¿Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ¿ÓÂÏ TWB-PA ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ 1.5 ‹ 2 ̤ÙÚˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . .

11259

-0104 TWB-UPR

¶ÚfiÛıÂÙÔ ¿ÓÂÏ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 895mm Ï¿ÙÔ˜ Â› 483mm ‡„Ô˜, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÔÚıÔÛٿ٘ TWB-UPR ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û ¿ÁÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ 1.5 ‹ 2 ̤ÙÚˆÓ. ∫¿ı ¿ÓÂÏ Â›Ó·È ‰È¿ÙÚËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ¿ÁÎÈÛÙÚˆÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜ ¢ڤˆ˜ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . .

11260

-0101 TWB-PA

∑‡ÁÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ô‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 1.5 ‹ 2 ̤ÙÚˆÓ, Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ·, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ‡„Ô˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ 707 ‹ 927mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . .

11261

-0100 TWB-LEG

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 4 x 11⁄4″ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ì ÌÔ˘ÏfiÓÈ· 1⁄2″. ªÂ ‰ÈÏ¿ ÊÚ¤Ó· Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ 80kg ·Ó¿ ÙÚÔ¯fi ‹ 250 ÎÈÏÒÓ ·Ó¿ ÔÌ¿‰· 4 ÙÚÔ¯ÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . .

11262

-0109 TWB-4WD

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÁÈ· ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÏ‹ ˘„ËÏ‹˜ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ Û·Ó›‰· Ì ·ÔÌ›ÌËÛË ÁÚ·Ó›ÙË Î·È Ì·‡ÚË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ Ù·ÈÓ›·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . .

11263 mm kg

-0207 TWB-20TOP 2000x800x37 44

-0108 TWB-15TOP 1500x800x37 33

59 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 59))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .


∞Ôı‹Î¢ÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË/Tool Storage ¶¿ÁÎÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

Teng Tools

™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Î·È ß›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔıËÎÒÓ TC703 ‹ TC603 Û ¿ÁÎÔ˘˜ 1.5 ‹ 2 ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ· ÌÔÓ¿‰·˜ 3 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰›ÛÎˆÓ TC Ù˘ Teng Tools Î·È ÙËÓ Û‡ÓıÂÛË ÂÓfi˜ ÛÂÙ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . .

11265

-0106 TC703-BR

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 2 4″ x 11⁄4″″ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ Ì ϿΘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ Ì 3, 5 Î·È 6 Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Ù˘ Teng Tools Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÊÔÚÙ›Ô˘ 80kg ·Ó¿ ÙÚÔ¯fi. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÙˆÓ ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ οو ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . .

11266

ÕÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚˆÓ, Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 6994

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0203

TCW-HK10

-0252 -0278

TCW-HK02 TCW-HK20

-0302 -0401

TCW-HK45 TCW-HK90 TCW-HKAIR

-0500 -0609 -0708

TCW-HKB TCW-HKS

-0105 TCW-SW

ÙˆÓ

ÙÚÔ¯‹Ï·ÙˆÓ

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¿ÁÎÈÛÙÚ· 7 x 90 ÌÔÈÚÒÓ, 3 x 45 ÌÔÈÚÒÓ °È· ÙÔ Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 ‰ÈÏ¿ ¿ÁÎÈÛÙÚ· 4 x 45 ÌÔÈÚÒÓ ÌÔÓ¿, 4 x 45 ÌÔÈÚÒÓ ‰ÈÏ¿, 4 x 90 ÌÔÈÚÒÓ ÌÔÓ¿, 4 x Ì ÌÈÎÚfi ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Î·È 4 x ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ 10 45 ÌÔÈÚÒÓ ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 90 ÌÔÈÚÒÓ ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi ‰È¿ÙÚËÙÔ ·ÓÒ TCW-SP 10 ¿ÁÎÈÛÙÚ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ 10 ¿ÁÎÈÛÙÚ· Ì ÌÈÎÚfi ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ

∂ÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ù· 1.5 Î·È 2 ̤ÙÚ·

√È ÂÈÎfiÓ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ¿ÓÂÏ, Û˘ÚÙ¿ÚÈ·, ÂӉȿÌÂÛ˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ Teng Tools Î·È ÙÚÔ¯‹Ï·ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊfiÚÔ˘˜ 3, 5 ‹ 6 Û˘ÚÙ·ÚÈÒÓ Ù˘ Teng Tools.

60 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 60))


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 61))


∂›ÙÔȯ˜ Ú¿Á˜ ÛÙ‹ÚÈ͢/Wall Racks ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 4″ Î·È Î·ÛÙ¿ÓÈ· PT1400. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜.

Teng Tools

WR1417 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. 1/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 4″, ηÛÙ¿ÓÈ· PT1400 1/4″ 6ÁˆÓ· 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 1/4″ 6ÁˆÓ· 7, 8, 10, 13mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13188

-0106 WR1417

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 5″ Î·È Î·ÛÙ¿ÓÈ· PT3800. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WR3812 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 5″, ηÛÙ¿ÓÈ· PT3800 3/8″ 6ÁˆÓ· 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13187

-0107 WR3812

19 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 10″ Î·È Î·ÛÙ¿ÓÈ· PT1200. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WR1219 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

19 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ 1/2″ ηÛÙ¿ÓÈ· PT1200, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 10″ 1/2″ 12ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13186

-0108 WR1219

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 6 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û οı ¿ÎÚÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Û·ÙÈÓ¤. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. °È· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. WRDF06

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Û ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

ª¤ÁÂıÔ˜ ÎÏÂȉÈÔ‡

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 62))

12823

-0109 WRDF06


∂›ÙÔȯ˜ Ú¿Á˜ ÛÙ‹ÚÈ͢/Wall Racks °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· 12 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ÂȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË 15°. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. 12 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Û ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12824

-0108 WRSP12

∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ

7 ÙÂÌ¿¯È· hex ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ Û ÌÂÙÚÈο ÌÂÁ¤ıË. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRHEX07

7 ÌÂÙÚÈο ¿ÏÏÂÓ Î·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

∫·ÙÛ·ß›‰È Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È Ï·ß‹˜ Δ

hex/·ÏÏÂÓ Ì›ÏÈ·˜ hex/·ÏÏÂÓ Ì›ÏÈ·˜ hex/¿ÏÏÂÓ Ì›ÏÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100mm 150mm 190mm

12826

2.5, 3, 4mm 5, 6, 7mm 8mm

-0106 WRHEX07

7 ÙÂÌ¿¯È· ∫·ÙÛ·ß›‰È· hex Ï·ß‹˜ Δ Û ÌÂÁ¤ıË AF. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRHEX07AF

7 ∫·ÙÛ·ß›‰È· AF Hex Ï·ß‹˜ Δ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ

hex/Ì›ÏÈ·˜ hex/Ì›ÏÈ·˜ hex/Ì›ÏÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100mm 150mm 190mm

12826

3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″ 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″ 5⁄16″

-0205 WRHEX07AF

7 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·ÙÛ·ß›‰È· TX/TPX Ï·ß‹˜ Δ. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRTX07

7 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·ÙÛ·ß›‰È· TX/TPX Ï·ß‹˜ Δ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ

TX/TPX TX/TPX TX/TPX

100mm 150mm 190mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20 TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30 TX/TPX40

12827

-0105 WRTX07

63 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 63))

Teng Tools

WRSP12


∂›ÙÔȯ˜ Ú¿Á˜ ÛÙ‹ÚÈ͢/Wall Racks ™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ 4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRMB04

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

Teng Tools

¶¤ÓÛ˜

6″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 7″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 10″ Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12833

-0107 WRMB04

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È· AÓ·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì 10 ηÙÛ·ß›‰È·, Ì ·ÙÛ¿ÏÈÓË Ì‡ÙË TT-MV. °È· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. WRMD10

10 ∫·ÙÛ·ß›‰È· Mega Drive Û ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· PH PZ

3.0x100mm, 5.5x75mm, 5.5x150mm, 6.5x150mm, 8.0x150mm PH0-75mm, PH1x75mm, PH2x100mm PZ1-75mm, PZ2x100mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12829

-0103 WRMD10

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ϛ̘ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 5 ϛ̘. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRFL05 Δ‡Ô˜ ϛ̷˜

5 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ϛ̘ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ϛ̷ ϷΤ 10″, ϛ̷ ¯ÂÈÚfi˜ 10″, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË Ï›Ì· 10″, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ϛ̷ 10″, ÙÚ›ÁˆÓË Ï›Ì· 10″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 64))

12866

-0107 WRFL05


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 65))


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Mini 1/4″

22 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 9 ηڢ‰¿ÎÈ·, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 2″, 10 ̇Ù˜, Î·È ÌÈ· ·ÚıÚˆÙ‹ ηÛÙ¿ÓÈ·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ÎÔ‡ÌˆÌ·. M1422

22 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Mini 1/4″ (160x80x30mm, 0.3 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ 1/4″ hex

6ÁˆÓ·

ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 2″, ·ÚıÚˆÙ‹ ηÛÙ¿ÓÈ· 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13mm 4, 5.5, 6.5mm ›ÛȘ PH1, PH2, PZ1, PZ2 TX10, TX15, TX20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12815

-0109 M1422

23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, mini ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 2″, 10 ̇Ù˜ Î·È ¤Ó· Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› 4″. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ÎÔ‡ÌˆÌ·. M1423

23 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Mini 1/4″ (160x80x30mm, 0.30 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· °·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ› ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª‡Ù˜

1/4″

6ÁˆÓ·

1/4″ 1/4″ hex

4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13mm 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 2″, ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜1/4″, ˘Ô‰Ô¯‹ 1/4″ ·ÚÛÂÓÈÎfi:1/4″ hex 4, 5,5, 6.5mm ›ÛÈ·, PH1, PH2, PZ1, PZ2 TX10, TX15, TX20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12252

-0109 M1423

24 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, mini ηÛÙ¿ÓÈ· ·Ï¿Ì˘ Δ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 4″, ı‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È 10 ̇Ù˜. M1424

24 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È Ì‡Ù˜ (160x80x30mm, 0.5 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ 1/4 hex 1/4 hex 1/4 hex 1/4 hex

6ÁˆÓ· ›ÛȘ PH PZ TX

mini ηÛÙ¿ÓÈ· ·Ï¿Ì˘ Δ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 4″, ı‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 4, 5.5, 6.5mm PH1, PH2 PZ1, PZ2 TX10, TX15, TX20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 66))

13210

-0108 M1424


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Mecca Rosso

MR1423

23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Mini Rosso 1/4″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ hex

(160x100x35mm, 0.5 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÎÚ›ÎÔ˜ ·Ó¿ÚÙËÛ˘, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex, PH1, PH2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2746

-0104 MR1423

29 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 10 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, 6 ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È 8 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1429

29 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È ÎÏÂȉȿ

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ª‡Ù˜

1/4″

(250x130x45mm, 0.9 ÎÈÏ¿)

1/4″ hex

6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ & 4″ , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm TX8, TX10, PH1, PH2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 67))

10168

-0106 MR1429

Teng Tools

23 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, 8 ̇Ù˜ Î·È ÎÚ›ÎÔ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Mecca Rosso

31 ÙÂÌ¿¯È· ˘Ô‰Ô¯‹˜ 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 11 ηÓÔÓÈο Î·È 4 Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÂÍ¿ÁˆÓ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 2″ , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, 11 ̇Ù˜, ÔχÛ·ÛÙÔÎ·È ÎÏÂȉ› bi-flex ·ÚıÚˆÙÒÓ ¿ÎÚˆÓ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ·. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. ™ÙË Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1431BF

31 ÙÂÌ¿¯È· 1/4″ ªÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο/ª·ÎÚÈ¿ ™˘ÏÏÔÁ‹ Bi-Flex (250x130x45mm, 1.0 ÎÈÏfi)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ 1/4″ hex

6 ÛËÌ›ˆÓ 6 ÛËÌ›ˆÓ

FRP ηÛÙ¿ÓÈ·, ÎÏÂȉ› bi-flex, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 8, 10, 12, 13mm TPX8, TPX10, TPX15, TPX20,TPX25, 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 7mm hex, 8mm hex

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0469

-0103 MR1431BF

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· AF ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, 11 ̇Ù˜, ÛÙ·˘Úfi-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″ - 1⁄4 ″, Î·È ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1.5, 2.0 Î·È 2.5mm . ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1435AF

35 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ AF Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο/ª·ÎÚÈ¿ 1/4″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ 1/4″ hex

(250x130x45mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÛÙ·˘Úfi-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ & 4″ , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/4″M T-bar, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1.5, 2 & 2.5mm 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″, 9⁄32″, 5⁄16″, 11⁄32″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″ 3⁄16″, 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″ TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6857

68 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 68))

-0100 MR1435AF


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Mecca Rosso

MR1436

36 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ ∫·ÓÔÓÈο/ª·ÎÚÈ¿

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ 1/4″ hex

(250x130x45mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ & 4″ , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/4″M T-bar, 1.5, 2 & ÎÏÂȉ› ·ÏÏÂÓ 2.5mm 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 6, 7, 8, 10, 12, 13mm TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5895

-0106 MR1436

48 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX-E, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 6″, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 4″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″-1/4″ Î·È Ì‡Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1448

48 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È Ì‡Ù˜ (350x180x55m, 1.5 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX-E ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË

1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP 1400, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 4″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/4″M T-bar, ÔχÛ·ÛÙÔ, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 1/4″ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 4, 5, 6, 7, 8 ›ÛÈ· 4, 5.5, 7mm PH1, PH2, PZ1, PZ2 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13213

-0105 MR1448

ŸÏ· Ù· ÙÂÌ¿¯È· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Teng Tools Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ. √È Ï‹ÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ Ì ٷ ÂȯڈÌȈ̤ӷ Û·ÙÈÓ¤ ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÔ˘˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 82 ¤ˆ˜ 100 ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘, Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·ÓÔ¯¤˜ Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ï‹ÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÔ˘˜, ßÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Teng Tools Î·È Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Teng Tools.

69 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 69))

Teng Tools

36 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″-1⁄4″-g, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″, ÛÙ·˘Úfi-·ÚıÚˆÙfi, ÙÚ›· ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Î·È 11 ̇Ù˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″

20 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È 11ÙÂÌ. 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 2″, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 6″ Î·È ÌÈ· ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ. 1420

20 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ (235x110x40mm, 0.8 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË

1/4″ 1/4″

6ÁˆÓ·

ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 2″ , ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 6″, ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm PH1, PH2, 5.5mm ›ÛÈ·, 7mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7437

-0107 1420

™˘ÏÏÔÁ‹ 48 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο/AF/BA ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 6″, ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Δ, 4 ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË Î·È 7 ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 1445

48 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ ∫·ÓÔÓÈο ªÂÙÚÈο/AF/BA

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ hex

(340x165x45mm, 1.5 ÎÈÏ¿) ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″ , ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹6″, ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 6ÁˆÓ· 4 (5⁄32″), 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″, 9⁄32″,5⁄16″, 11⁄32″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″ BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6, BA7, BA8, BA9 PH1, PH2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ· TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex, PZ1, PZ2

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 70))

11665

-0102 1445


Mecca Rosso ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Mecca Rosso 1/4″ 12 ÙÂÌ¿¯È·, ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 6ÁˆÓ· Ì·˙› Ì ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. 12 ÙÂÌ¿¯È·, ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 6ÁˆÓ· Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″

6ÁˆÓ·

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 12 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11707

-0102 M1412

9 ÙÂÌ¿¯È·, 6ÁˆÓ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì·˙› Ì ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. M1407

9 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″

6ÁˆÓ·

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7309

-0102 M1407

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì ̇ÙË Δà ̷˙› Ì ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. M1408TX

7 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì ̇ÙË Δà Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ΔÃ

1/4″

1 Ú¿Á· Ï‹Ú˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 7 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11709

-0209 M1408TX

™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 3/8″

24 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 9 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, 11 ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È ÎÚ›ÎÔ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. MR3824

24 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Mini Rosso 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

3/8″ 1/4″ hex

(210x100x45mm, 0.8 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÎÚ›ÎÔ˜ ·Ó¿ÚÙËÛ˘, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 71))

2747

-0103 MR3824

Teng Tools

M1412


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 3/8″

35 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ AF 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21mm, 11̇Ù˜, , ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 4″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″ - 3⁄8″ ηıÒ˜ Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ‡ÏÈÎÔ. MR3835AF

35 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· AF ∫·ÓÔÓÈο/ª·ÎÚÈ¿ 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ª‡Ù˜

3/8″ 3/8″ 1/4″ hex

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

(350x180x55mm, 2.1 ÎÈÏ¿) ∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙË, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 4″ & 6″ , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M T-bar 5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″, 13⁄16″, 7⁄8″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 11⁄16″, 3⁄4″ 16 & 21mm TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6860

-0105 MR3835AF

39 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″-3⁄8″, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ 3″ Î·È ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21 mm, ηÛÙ¿ÓÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È 11 ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR3839

39 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚ˘¿ 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ª‡Ù˜

3/8″ 3/8″ 1/4″ hex

(350x180x55mm, 2.4 ÎÈÏ¿) ∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙË, 3″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ , ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ , ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M T-bar 6ÁˆÓ· 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,22mm 6ÁˆÓ· 8, 10, 12, 13, 17, 19mm 6ÁˆÓ· 16 & 21mm TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 72))

5900

-0109 MR3839


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 3/8″

Teng Tools

39 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6, ÔχÛ·ÛÙÔ, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″-3⁄8″, ηÛÙ¿ÓÈ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, 9 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ηıÒ˜ Î·È 11 ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR3840

39 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Î·È ÎÏÂȉȿ

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ª‡Ù˜

1/4″ hex

(350x180x55mm, 2.4 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M T-bar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1391

-0104 MR3840

48 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜ 3/8″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο Î·È ›ÓÙÛ·˜ ηڢ‰¿ÎÈ· , 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21mm, 14 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, 6 ηÙÛ·ß›‰È·, 5 ¤ÓÛ˜, Á·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 6″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″-3/8″. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR3848

48 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È ÂÚÁ·Ï›·

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

(450x230x105mm, 6.0 ÎÈÏ¿)

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ∫·ÙÛ·ß›‰È· ¶¤ÓÛ˜ ¶¤ÓÛ˜ grip °·ÏÏÈο ÎÏÂȉȿ

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· ProTeng, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 6″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 11⁄16″ 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 11⁄16″ 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm 3.2mm ›ÛÈ·, 5mm ›ÛÈ·, 6mm ›ÛÈ·, PH0, PH1, PH2, Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 6″, ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 7″, Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 8″, Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· 10″ 7″ ÎԛϘ ÛÈ·ÁfiÓ˜ 8″ ºˆÛÊÔÚȈ̤ÓÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 73))

11723

-0102 MR3848


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 3/8″

49 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 3/8″ ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 3⁄8″, 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21 mm, 16 ̇Ù˜ 1⁄4″, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″- 3⁄8″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR3849

49 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹Ú˜ 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ª‡Ù˜ 40mm

3/8″ 3/8″ 1/4″ hex

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

(450x230x55mm, 4.4 ÎÈÏ¿) ∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ & 6″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M T bar , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ηÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜, ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (20-100NM), ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ hex, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ hex 1/4″ x 3/8″ . 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm 8, 10, 12, 13, 17, 19mm 16, 21mm TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, PH1, PH2, 4mm ›ÛÈ·, 6mm ›ÛÈ·, 8mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1417

-0104 MR3849

67 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 6″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″- 3⁄8″, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, 10 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, 6 ηÙÛ·ß›‰È·, 4 ¤ÓÛ˜ ηıÒ˜ Î·È 26 ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR3867

67 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È ÂÚÁ·Ï›· 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

(550x280x60mm, 4.7 ÎÈÏ¿)

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ∫·ÙÛ·ß›‰È· ¶¤ÓÛ˜ ª‡Ù˜

1/4″ hex

6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ & 6″ , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M T-bar, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22mm 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm 3.2mm ›ÛÈ·, 5mm ›ÛÈ·, 6mm ›ÛÈ·, PH0, PH1, PH2, Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 6″, ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 7″, Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 8″, Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· 10″ TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, 10mm hex, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·, 7mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 74))

10174

-0108 MR3867


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂȯڈÌȈ̤ӷ ηڢ‰¿ÎÈ·

Teng Tools

34 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21mm, Ì ÎÏ›ÛË ·ÚıÚˆÙ‹ ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″-1⁄2″ ηıÒ˜ Î·È Î·ÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 3834FRP

34 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ ∫·ÓÔÓÈο/ª·ÎÚÈ¿ (350x210x50mm, 3.4 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙›

3/8″ 3/8″

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 6″ , Ì ÎÏ›ÛË ·ÚıÚˆÙ‹ ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm 16, 21mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7335

-0100 3834FRP

ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Mecca Rosso 3/8″ 16 ÙÂÌ¿¯È·, ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì·˙› Ì ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. M3816

16 ÙÂÌ¿¯È·, ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 16 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11666

-0101 M3816

7 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 3/8″ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·˙› Ì ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. M3807

7 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 3/8″ ηڢ‰¿ÎÈ· Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 7 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7316

-0103 M3807

8 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· ›ÓÙÛ·˜ 3/8″ Ì ̇ÙË ¿ÏÏÂÓ , ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ¿ÏÏÂÓ Ô¤˜. M3811

8 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· AF 3/8″ Ì ̇ÙË hex Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· AF Ì ̇ÙË hex

3/8″

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢, Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ 3/8″ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″, 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 75))

6883

-0207 M3811


Mecca Rosso

Teng Tools

ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Mecca Rosso 3/8″ 9 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ¿ÏÏÂÓ 3/8″ Ì ̇ÙË hex Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ hex Ô¤˜. M3812

9 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ¿ÏÏÂÓ 3/8″ Ì ̇ÙË hex Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ¿ÏÏÂÓ Ì ̇ÙË hex

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ï‹Ú˘ Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 3/8″ 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6883

-0108 M3812

9 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË TPX Ì·˙› Ì ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢, ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. M3813TPX

9 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË TPX Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· TPX ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË

3/8″

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ï‹Ú˘, Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·3/8″ TPX10, TPX15, TPX20, TPX 25, TPX27, TPX30, TPX 40, TPX45, TPX50

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6884

-0107 M3813TPX

9 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË Δà ̷˙› Ì ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. M3813TX

9 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË Δà Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ΔÃ

3/8″

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ï‹Ú˘, Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·3/8″ TX10, TX15, TX20, TX 25, TX27, TX30, TX 40, TX45, TX50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10218

-0106 M3813TX

10 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· TX-E 1/4″ Î·È 3/8″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. M3814

10 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· TX-E 1/4″ Î·È 3/8″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· TX-E ηڢ‰¿ÎÈ· TX-E ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″ 3/8″

1 Ï‹Ú˘ Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 5 ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È 5 ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ Î·È ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ E4, E5, E6, E7, E8 E10, E12, E14, E16, E18

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 76))

0485

-0103 M3814


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 1/2″

MR1220AF

20 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· AF ηÓÔÓÈο 1/2″ (350x180x55mm, 2.9 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 21⁄2″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/2″M T-bar 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″, 13⁄16″, 7⁄8″, 15⁄16″, 1″, 11⁄16″, 11⁄8″, 13⁄16″, 11⁄4″

12ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0539

-0208 MR1220AF

21 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Â›Ù 6 ‹ 12ÁˆÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1/2″ Î·È 6″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″-3⁄8″ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1221 MR1221-6

21 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο (350x180x55mm, 2.9 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

6 ‹ 12ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄2″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8F″1/2″M T-bar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0539

-0109 MR1221 12ÁˆÓ·

31 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· TX and TX-E Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 9 ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ΔÃ55mm, 9 ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË Δà 100mm, 9 ηڢ‰¿ÎÈ· TX-E, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 5″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″1/2″. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1231

31 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ drive Ì ̇ÙË TX and TX-E (450x230x55mm, 3.8 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX (55mm)

1/2″

ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX (100mm)

1/2″

ηڢ‰¿ÎÈ· TX-E

1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRP ratchet 1200, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 5″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/2″M T-bar, ÔχÛ·ÛÙÔ TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60 TX20, TX25, TX27, TX30, TX45, TX50, TX55, TX60 E10, E11, E12, E14, E18, E20, E22, E24

13211

-0107 MR1231

77 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 77))

-0182 MR1221-6 6ÁˆÓ·

Teng Tools

20 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· AF, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1/2″ Î·È 6 ″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″-3⁄8″ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 1/2″

34 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· 3/8″-1/2″, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ Î·È 10″, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21mm, ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·ÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È 3 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· , Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1234

34 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ (450x230x55mm, 5.4 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

6ÁˆÓ·

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫ÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

1/2″

6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ Î·È 10″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· 3⁄8″ F:1⁄2″ M, ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24mm 1.5, 2, 2.5mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12251

-0100 MR1234

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 16 ηڢ‰¿ÎÈ· 12ÁˆÓ·, 9 ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex 55mm, 6 ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex 100mm, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″1/2″. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1235

35 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Î·È Ì‡Ù˜ (450x230x55mm, 1.15 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex (55mm) ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex (100mm)

1/2″ 1/2″

12ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP 1200, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ T-bar 3/8″Fx1/2″M, ÔχÛ·ÛÙÔ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17mm 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 78))

13212

-0106 MR1235


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 1/2″

MR1239

™˘ÏÏÔÁ‹, 39 ÙÂÌ¿¯È· ηڢ‰¿ÎÈ· Ì˯·ÓÈÎÒÓ, 1/2″ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο /AF (450x230x55mm, 5.4 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

12ÁˆÓ·

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

12ÁˆÓ·

ηÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ 3″, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ Î·È 10″ , ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ 3/8″F:1/2″M T-bar 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″, 13⁄16″, 7⁄8″, 15⁄16″, 1″, 11⁄16″, 11⁄8″, 13⁄16″, 11⁄4″ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0252

-0104 MR1239

∞fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ 1993, ÔÈ ÛÂÈÚ¤˜ Mecca Rosso ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Û ˆÏ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÂÈÚ¤˜ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ó· ßÚ›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë Û ¯Ú‹ÛË. √È ÛÂÈÚ¤˜ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔ˘Ó Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È ÂÚÁ·Ï›· 1⁄4”, 3/8”Î·È 1⁄2” ÙfiÛÔ ÌÂÙÚÈο fiÛÔ Î·È ›ÓÙÛ·˜. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÌfiÓÔ Ì ηڢ‰¿ÎÈ·, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Î·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ÎÏÂȉȿ ‹ ηÙÛ·ß›‰È· ‹ ¤ÓÛ˜. ∫¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ÙÂÌ¿¯È· ÌÈ·˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ۯ‰fiÓ 30 Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ηχÙÂÙ·È ÙÂÏÈο Ë fiÔÈ· ·Ó¿ÁÎË Î¿ı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·. Δ· ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· Â›Ó·È fiÏ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Û·ÙÈÓ¤, Î·È fiÏ· Ù· ÙÂÌ¿¯È· (·ÎfiÌË Î·È ÔÈ Ì‡Ù˜ ÁÈ· ηÙÛ·ß›‰È·), Â›Ó·È Ì·ÚηÚÈṲ̂ӷ, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË. √È ÛÂÈÚ¤˜ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Mecca Rosso ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ηÛÙ¿ÓȘ Teng Tools FRP.

40 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ 1/2″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 12ÁˆÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ Î·È 10″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″- 3⁄8″, 17 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1240

40 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Î·È ÎÏÂȉȿ (550x280x60mm, 7.6 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ & 10″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/2″M T-bar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

6 ‹ 12ÁˆÓ·

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 79))

10173

-0109 MR1240

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ 39 1/2″ ÙÂÌ·¯›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ 3″, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ Î·È 10″ Î·È ¤Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· 3⁄8″-1⁄2″. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÂÏ·ÛÙÈο ·Ô˘ÙÛ¿ÎÈ·.


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 1/2″

51 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ›, ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜, ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1251

51 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ (550x280x60mm, 7.91 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ∫·ÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

1/4″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 5/16″ hex

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/2″M T-bar 12ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 12ÁˆÓ· 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 6ÁˆÓ· 16, 18, 21mm 6ÁˆÓ· 17, 19, 21mm Îϛ̷η 40-200Nm ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 5/16″hex:3/8″M, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ ›ÛÈ· 6, 8, 10, 12mm PH1, PH2, PH3, PH4 4mm hex, 5mm hex, 8mm hex TX30, TX40, TX45, TX50, TX55

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13214

-0104 MR1251

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂȯڈÌȈ̤ӷ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″

25 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ 10″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ˘Ô‰Ô¯‹ 3⁄8″-1⁄2 , 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1/2″ Î·È 10″, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 1224FRP

25 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο (340x210x70mm, 4.2 ÎÈÏ¿) ∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄2″ Î·È 10, ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ 10″ , ˘Ô‰Ô¯‹ 3/8″F:1/2″M 1/2″ 6ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· 1/2″ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 80))

7347

-0106 1224FRP


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂȯڈÌȈ̤ӷ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″

Teng Tools

25 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì MM/AF Û 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹10″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″-1⁄2″, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄2″ Î·È 10″, ÌÈ· ηÛÙ¿ÓÈ·, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ·ÓıÂÎÙÈ΋ Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 1225-6

25 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο/AF (340x210x70mm, 4.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

12ÁˆÓ·

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

6ÁˆÓ·

ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·, ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹10″, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1/2″ Î·È 10″ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ T-bar 3/8″F:1/2″M 10, 12, 13, 14, 15, 16(5⁄8″), 17, 24(15⁄16″) 27(11⁄16″), 32(11⁄4″)mm 7⁄16″(11mm), 1⁄2″, 9⁄16″, 11⁄16″, 3⁄4″(19mm), 13⁄16″,7⁄8″(22mm), 1″

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12876

-0105 1225-6

43 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 12 ÌÂÙÚÈο 9 ›ÓÙÛ·˜ Î·È 6 WW ηڢ‰¿ÎÈ· , ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È Ì ÌÔ¯Ïfi ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÊÔÚ¿˜, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1/2″, 5″, 10″, 17″ ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹, Ï·ß‹ T, ˘Ô‰Ô¯‹ 3⁄8-1⁄2″, Î·È 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21mm. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 1243-6

43 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì˯·ÓÈ΋˜, ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο/AF/WW (370x340x70mm, 7.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο AF ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο WW ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙›

1/2″ 1/2″

∫·ÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·, ÔχÛ·ÛÙÔ, 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄2″, 5″ Î·È 10″, 17″ ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹, ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜/8″F:1/2″M 6ÁˆÓ· 10, 12, 13, 14, 15, 16 (5⁄8″), 17, 18, 20, 21, 23, 24 (15⁄16″), 27 (11⁄16″), 32mm (11⁄4″) 6ÁˆÓ· 3⁄8″, 7⁄16″ (11mm), 1⁄2″, 9⁄16″, 19⁄32″, 11⁄16″, 3⁄4″ (19mm), 25⁄32″, 13⁄16″, 7⁄8″ (22mm), 1″, 13⁄16″ (30mm) 12ÁˆÓ· 3⁄16″, 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″ 6ÁˆÓ· 16, 21mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 81))

11662

-0105 1243-6


Mecca Rosso ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Mecca Rosso 1/2″

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 15 ÙÂÌ¿¯È· 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ›ÓÙÛ·˜ xÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ߿ÛË. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. M1215AF

15 ÙÂÌ¿¯È·, ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ›ÓÙÛ·˜ 1/2″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 15 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″, 13⁄16″, 7⁄8″, 15⁄16″,1″, 11⁄16″, 11⁄8″, 13⁄16″, 11⁄4″

12ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2813

-0201 M1215AF

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 15 ÙÂÌ¿¯È· 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ߿ÛË. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. M1215MM

15 ÙÂÌ¿¯È·, ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 15 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

12ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2813

-0102 M1215MM

ª·ÎÚÈ¿ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ߿ÛË. M1207

8 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

12ÁˆÓ·

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 8 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7310

-0109 M1207

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 8 Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ߿ÛË. M1208-6

8 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

6ÁˆÓ·

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 8 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10171

-0101 M1208-6

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 9 ÙÂÌ¿¯È· , ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË Δà ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ TX. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ߿ÛË. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. M1210

9 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË TX-E, Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

TX-E ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 82))

11661

-0104 M1210


Mecca Rosso ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Mecca Rosso 1/2″

M1211

6 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex, Ì‹ÎÔ˘˜ 100mm Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì·˙› Ì 6 1/2″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm

1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11891

-0108 M1211

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 9 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ hex Ô¤˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û ߿ÛË Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. M1212

9 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË hex, Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÙÚÈο hex ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17mm

1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1907

-0101 M1212

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 9 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ TPX. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û ߿ÛË Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. M1213TPX

9 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË TPX Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· TPX ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË

1/2″

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ TPX20, TPX25, TPX27, TPX30, TPX40, TPX45, TPX 50, TPX55, TPX60

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3819

-0104 M1213TPX

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 9 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û ߿ÛË Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. M1213TX

9 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË Δà Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË ΔÃ

1/2″

1 Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì 9 ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ú¿Á·˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ TX20, TX25, TX27, TPX30, TX40, TX45, TPX 50, TX55, TX60

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 83))

3819

-0054 M1213TX

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ 6 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË hex, Ì‹ÎÔ˘˜ 100mm ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.


Mecca Rosso ƒ¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Mecca Rosso 1/2″

Teng Tools

∂¿Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ ÌÈ· ˘¿Ú¯Ô˘Û· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ‹ ·Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Û·˜ Â›Ó·È ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜, Ë Teng Tools ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 22 Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ηڢ‰¿ÎÈ· Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔ˘Ó ·fi ηÓÔÓÈο ¤ˆ˜ Ì·ÎÚÈ¿ hex ηڢ‰¿ÎÈ·.

™˘ÏÏÔÁ‹ 9 ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì‹ÎÔ˘˜ 100mm, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Ì ̇ÙË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ TX ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. M1214TX

9 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË TX, Ì‹ÎÔ˜ 100mm, Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇Ù˜ TX

1/2″

Ú¿Á· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì·˙› Ì 9 1/2″ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. TX20, TX25, TX27, TPX30, TX40, TX45, TPX 50, TX55, TX60

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 84))

11890

-0109 M1214TX


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ - 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηڢ‰¿ÎÈ·

Teng Tools

101 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″, 3⁄8″ Î·È 1⁄2″, ̇Ù˜ 1⁄4″ ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Î·È ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR101

101 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″ 1/4″ 3/8″

(550x280x60mm, 6.5 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 3/8″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 12ÁˆÓ· ª‡Ù˜ 1/4″ hex

∫ÏÂȉȿ

ηÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÎÏÂȉ› ·ÚıÚˆÙÒÓ ¿ÎÚˆÓ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ·, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ & 3″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ̇Ù˜ ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ· FRP ratchet, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ & 6″, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/4″M ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ T bar, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/2″M T bar, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 2 ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 1⁄2″ & 10″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ 1/2″F:3/8″M T bar, ·ÚıÚˆÙ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 6, 7, 8, 10, 12, 13mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm 16, 21mm 19, 24, 27, 30, 32mm TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, 10mm hex, 1⁄8″ hex, 9⁄64″ hex, 5⁄32″ hex, 3⁄16″ hex, 7⁄32″ hex,1⁄4″ hex, 3⁄8″ hex, no 5 & 6 spline, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·, 7mm ›ÛÈ· 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, 10x11mm, 12x13mm ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2745

-0105 MR101

™˘ÏÏÔÁ‹ 64 ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ë ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÈ 20 ηڢ‰¿ÎÈ· 6ÁˆÓ· 3/8″, 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 3/8″, 16 ÂÍ¿ÁˆÓ· 1/4″, ηڢ‰¿ÎÈ· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 1/4″ Î·È 3/8″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ 3⁄8″-1⁄4″ Î·È 1⁄4″-3⁄8″, ÛÙ·˘ÚÔ›-·ÚıÚˆÙ¿ 1/4″ Î·È 3/8″, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ Î·È 4″ 1/4″, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ 3″ 3/8″, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″ 3/8″, ηÛÙ¿ÓȘ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ 1/4″ Î·È 3/8″, 3 ÎÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ Î·È 11 ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR064

™˘ÏÏÔÁ‹ 64 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ·fi ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Î·È 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/4″ hex

(450x230x55mm, 3.34 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ & 4″, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ 3/8″F:1/4″M, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1.5, 2.0, 2.5mm, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ηÛÙ¿ÓÈ· FRP ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ (Ù·Ï·ÓÙ¢fiÌÂÓË) & 6″, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ 1/2″F:3/8″M, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ηÛÙ¿ÓÈ· FRP 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm 6, 7, 8, 10, 12, 13mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22mm 8, 10, 12, 13, 17, 19mm 16, 21mm TX10, TX15, TX20, 5mm hex, 6mm hex, PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4mm ›ÛȘ, 5.5mm ›ÛȘ

∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 85))

12198

-0106 MR064


Mecca Rosso ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ - 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηڢ‰¿ÎÈ·

69 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 24ÙÂÌ. 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 5″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ 1⁄2″-3⁄8″ Î·È 3⁄8″-1⁄4″, 3/8″ ÔχÛ·ÛÙÔ 3⁄8″, ηÛÙ¿ÓȘ ηıÒ˜ Î·È 31 ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ÂÏ·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR3869

69 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ 1/4″ Î·È 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″ drive

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″ 3/8″

ª‡Ù˜

1/4″ hex

(350x180x55mm, 2.2 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ & 6″, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/4″M T-bar, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ hex x 1/4″ M , ÎÏÂȉȿ ¿ÏÏÂÓ 1.5, 2, 2.5mm ηÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ & 5″, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 1/2″F:3/8″M T bar, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22mm TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, 10mm hex 1⁄8″ hex, 9⁄64″ hex, 5⁄32″ hex, 3⁄16″ hex, 7⁄32″ hex, 1⁄4″ hex, 3⁄8″ hex, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·, 7mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5908

-0101 MR3869

72 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 16ÙÂÌ. 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·1⁄2″, 11ÙÂÌ. 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3⁄8″-1⁄2″, 1/2″ ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 4″, 5″ Î·È 10″, ·ÚıÚˆÙ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ 1/4″ Î·È 1/2″, ÙÚ›· ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Î·È 33 ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1272

72 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ 1/4″ Î·È 1/2″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″ 1/2″

ª‡Ù˜

1/4″ hex

(450x230x55mm, 4.3 ÎÈÏ¿)

6ÁˆÓ· 12ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, 4″ extension, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÎÏÂȉ› ·ÚıÚˆÙÒÓ ¿ÎÚˆÓ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ·, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1.5, 2, 2.5mm ∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 5″ & 10″, ÛÙ·˘Úfi˜-·ÚıÚˆÙfi, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 3/8″F:1/2″M T-bar , ·ÚıÚˆÙ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, 10mm hex, 1⁄8″ hex, 9⁄64″ hex, 5⁄32″ hex, 3⁄16″ hex, 7⁄32″ hex, 1⁄4″ hex, 3⁄8″ hex, no 5 & 6 spline PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·, 7mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 86))

5917

-0100 MR1272


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ¤˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ - 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ ™˘ÏÏÔÁ‹ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

111 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 3/8″ Î·È 1/2″ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·. ¢È·ÈÚÂ̤ÓÔ Û ‰‡Ô ̤ÚË. ™ÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ· Î·È ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·. ΔÔ Î¿Ï˘ÌÌ·, ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ‰È·ÈÚÔ‡ÌÂÓ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ‰Èο Û·˜ ÂÚÁ·Ï›· Î·È ˘ÏÈο. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ß·Ï›ÙÛ·. 111-6

111 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ηڢ‰¿ÎÈ· AF Jumbo 1/4″, 3/8″ Î·È 1/2″ Ì ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ Î·¿ÎÈ

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

(530x340x90mm, 9.85 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/4″

6ÁˆÓ·

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″ 1/2″

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

ª‡Ù˜

1/4″ hex

ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 2″ & 4″, Â˘Ï›ÁÈÛÙË ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 6″, ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ & 6″, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 10″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/4″M:3/8″M, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″ F:3/8″M, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ˆÔÂȉ‹ ÎÂÊ·Ï‹, ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ·, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 21⁄2″ Î·È 10″ , ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/2″M, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 4 (5⁄32″), 5, 6, 7, 8 (5⁄16″), 10, 12mm 3⁄16″, 7⁄32″ (5.5mm), 1⁄4″, 9⁄32″″ 3⁄8″, 7⁄16″ (11mm), 8 (5⁄16″), 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (5⁄8″), 17mm 3⁄8″, 7⁄16″ (11mm), 1⁄2″, 9⁄16″, 11⁄16″, 3⁄4″ (19mm), 13⁄16″, 7⁄8″ (22mm), 8 (5⁄16″), 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 (5⁄8″), 17mm 3⁄8″, 7⁄16″ (11mm), 1⁄2″, 9⁄16″, 11⁄16″, 3⁄4″ (19mm), 13⁄16″, 7⁄8″ (22mm) 16, 21mm 17, 24 (15⁄16″), 27 (11⁄16″), 32mm (11⁄4″) 11⁄16″, 3⁄4″ (19mm), 13⁄16″, 7⁄8″ (22mm), 1″, 113⁄16″ (30mm) TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, 3mm hex,4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 7mm hex, 10mm hex, 1⁄8″ hex, 9⁄64″ hex, 5⁄32″ hex, 3⁄16″ hex, 1⁄4″ hex, 5⁄16″ hex, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, 4mm ›ÛÈ·, 5.5mm ›ÛÈ·, 7mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 87))

7350

-0100 111-6


Mecca Rosso

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 3/4″

18 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, Ï·ß‹ T 450mm, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 200 Î·È 400mm ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ηÛÙ¿ÓÈ· 500mm 40 ‰ÔÓÙÈÒÓ. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. MR3418-6

18 ÙÂÌ¿¯È·, ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο (540x180x80mm, 14.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/4″

6ÁˆÓ·

∫·ÛÙ¿ÓÈ· Ù·¯Â›·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÚ¿˜, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 200 & 400mm , ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5251

-0104 MR3418-6

22 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 8 ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È 9 ›ÓÙÛ·˜ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· 40 ‰ÔÓÙÈÒÓ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 100, 200 Î·È 400mm. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. MR3423

22 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο/AF (540x185x80mm, 15.7 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/4″ 3/4″

∫·ÛÙ¿ÓÈ· Ù·¯Â›·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÊÔÚ¿˜, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 100, 200 Î·È 400mm , ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ 6ÁˆÓ· 19, 21, 24, 27, 32, 34, 36, 50mm 12ÁˆÓ· 7⁄8″ (22mm), 1″ 11⁄8″, 13⁄16″ (30mm) 15⁄16″ (33mm), 11⁄2″ (38mm), 15⁄8″ (41mm), 113⁄16″ (46mm), 2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11663

-0104 MR3423

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Mecca Rosso 1″

15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· 1″ ÌÂÙÚÈο 12ÁˆÓ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Ï·ß‹-T 560mm, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 200 Î·È 400mm ηıÒ˜ Î·È Î·ÛÙ¿ÓÈ· 550mm. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. M1115MM

15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1″ (680x210x110mm, 27.6 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1″

∫·ÛÙ¿ÓÈ· Ì ÎÂÊ·Ï‹ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÊÔÚ¿˜, Ï·ß‹ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ 22″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ T bar, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 200 Î·È 400mm 12ÁˆÓ· 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7353

88 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 88))

-0107 M1115MM


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 89))


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·ÛÙ¿ÓȘ §ÂÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 72 ‰ÔÓÙÈÒÓ. ¶·Ú¤¯ÂÈ ß‹Ì· 5 ÌÔÈÚÒÓ. ™‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘. §·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

Teng Tools

TT7203

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÛÙ¿ÓȘ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

∫·ÛÙ¿ÓÈ· 1/4″ ª‹ÎÔ˜ 142mm, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ 3/8″ ª‹ÎÔ˜ 211mm, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ 1/2″ ª‹ÎÔ˜ 257mm, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12821

-0101 TT7203

∫ÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÏÂÙÔ‡ Ù‡Ô˘ Ì 72 ‰fiÓÙÈ·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ß‹Ì· ÌfiÓÔ 5 ÌÔÈÚÒÓ. ™‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘. ŸÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ·ÏÏ·¯ıÔ‡Ó. ∫·ÛÙ¿ÓÈ· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÛÙÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È fiÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ‡Ô˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ❒

11739

1/4″

-0104

1400-72

3/8″

-0203

3800-72

1/2″

-0302

1200-72

DIN

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

∞ÚÈıÌfi˜ ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜

3113A 1/4″ ˘Ô‰Ô¯‹ ∫·ÛÙ¿ÓÈ· 72 ‰ÔÓÙÈÒÓ, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ 3113A 3/8″ ˘Ô‰Ô¯‹. ∫·ÛÙ¿ÓÈ· 72 ‰ÔÓÙÈÒÓ, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ 3113A 1/2″ ˘Ô‰Ô¯‹. ∫·ÛÙ¿ÓÈ· 72 ‰ÔÓÙÈÒÓ, Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘

‰ÔÓÙÈÒÓ

mm

72

142

90

72

211

260

72

257

470

√È Î·ÛÙ¿ÓȘ Pro Teng ¤¯Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ·ÙÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓË Î·Ù·Û΢‹, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ 30% ˘„ËÏfiÙÂÚË ÚÔ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ηÛÙ¿ÓȘ, Ì 54 ÏÂÙ¿ ‰fiÓÙÈ· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ù· 8 (ÁÈ· ÙȘ 3/8″ Î·È 1/2″). ªÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘, Ì Ϸߋ ·ÛÊ·Ï›·˜, ‡ÎÔϘ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·‰È·ÌÊÈÛß‹ÙËÙ· ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ηÛÙ¿ÓȘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

0303

1/4″

-0103

PT1400

3/8″

-0202

PT3800

1/2″

-0301

PT1200

DIN

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

∞ÚÈıÌfi˜

ª‹ÎÔ˜

μ¿ÚÔ˜

‰ÔÓÙÈÒÓ

mm

45

143

130

54

203

298

54

254

548

3122D 1/4″ ∫·ÛÙ¿ÓÈ· ProTeng Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË 3122D 3/8″ ∫·ÛÙ¿ÓÈ· ProTeng Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË 3122D 1/2″ ∫·ÛÙ¿ÓÈ· ProTeng Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË

√È ·ÙÛ¿ÏÈÓ˜ ηÛÙ¿ÓȘ Teng Tools Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ì 45 ‰fiÓÙÈ·(ß‹Ì· 8 ÌÔÈÚÒÓ) Î·È Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ‹ Î·È Ó· ˘ÂÚηχÙÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔ‹˜. ∏ ·ÙÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ· (24583ROC) ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚË Î·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¿ÓÂÙË ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ·fi ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ ηÛÙ¿ÓȘ. Δ‡Ô˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ❒

7429

1/4″

-0107

1400FRP

3/8″

-0206

3800FRP

1/2″

-0305

1200FRP

DIN

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

∞ÚÈıÌfi˜ ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜

3122D ηÛÙ¿ÓÈ· 1/4″ ˘Ô‰Ô¯‹ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË 3122D ηÛÙ¿ÓÈ· 3/8″ ˘Ô‰Ô¯‹ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË 3122D ηÛÙ¿ÓÈ· 1/2″ drive Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË

90 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 90))

‰ÔÓÙÈÒÓ

mm

45

150

100

45

203

236

45

270

368


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·ÛÙ¿ÓȘ

Δ‡Ô˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ❒

7372

1/4″

-0104

1400

3/8″

-0203

3800

1/2″

-0302

1200

DIN

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

∞ÚÈıÌfi˜ ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

3/4″

7372-0401

M3400-3

1″ 1″ 1″

7372-0500 11684-0109 11684-0208

M1100 M110010 M110020

DIN

14382-0108 14381-0109

M3400-72 M1100-72

14383 -0107

MAGENTA

YELLOW

684

1200L

BLACK

‰ÔÓÙÈÒÓ

mm

40

500

2570

24 24 -

665 165 560

4410 1740 2670

M1100-72

3/4″ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË 1″ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË

91 CYAN

344

254

∞ÚÈıÌfi˜ ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜

ª·ÎÚÈ¿ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì‹ÎÔ˘˜ 400mm Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi 60 ‰ÔÓÙÈÒÓ. §·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ∂ȯڈÌȈ̤ÓË, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ❒

203

54

M3400-72

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

1/2″

54

3122D 3/4″ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ·ÔÛÒÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹, ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È Ù·¯Â›· ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË 3122D 1″ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ·ÔÛÒÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ 3122D 1″ ·ÔÛÒÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 22″ ̷ӤϷ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì M110010

❒ 3/4″ 1″

158

∞ÚÈıÌfi˜ ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜

μ·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘, ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ ηÛÙ¿ÓȘ, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ·. °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂Ó˜ Ì ÌÔ˘ÙfiÓ Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘. 72 ‰ÔÓÙÈÒÓ. M3400-72 Ì ̿˘ÚË Ï·ß‹. M1100-72 Ì ڷ߉ˆÙ‹ Ï·ß‹.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

143

M1100

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

Δ‡Ô˜

mm

45

M3400-3

√È Î·ÛÙ¿ÓȘ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ 3/4″ Î·È 1″ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Ì ·Ôχو˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÔÛÒÌÂÓ˜ ÎÂʷϤ˜ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜. ∏ ¤Î‰ÔÛË 3/4″ ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÌÔ˘ÙfiÓ Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·. ΔÚ·¯Â›· ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. Δ‡Ô˜

‰ÔÓÙÈÒÓ 3122D 1/4″ ηÛÙ¿ÓÈ· ƒ3 ˆÔÂȉԇ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘, Ì Ϸߋ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi 3122D 3/8″ ηÛÙ¿ÓÈ· ƒ3 ˆÔÂȉԇ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘, Ì Ϸߋ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi 3122D 1/2″ ηÛÙ¿ÓÈ· ƒ3 ˆÔÂȉԇ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘, Ì Ϸߋ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 91))

∞ÚÈıÌfi˜

‰ÔÓÙÈÒÓ

mm

72 72

505 800

ª‹ÎÔ˜

‰ÔÓÙÈÒÓ

mm

60

432

2000 4060

μ¿ÚÔ˜

800

Teng Tools

∏ ηÛÙ¿ÓÈ· ƒ3 Ù˘ Teng Tools ¤¯ÂÈ ÂȉÈο ۯ‰ȷÛÙ› Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È Â‡ÎÔÏË ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÛÙ¿ÓÈ·. ™Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Ë ˆÔÂȉ‹˜ ÎÂÊ·Ï‹ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ Î·È Ù· 45 ‹ 54 ‰fiÓÙÈ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. §·ß‹ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi.


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·ÛÙ¿ÓȘ

Teng Tools

∞ÚıÚˆÙ‹ ηÛÙ¿ÓÈ· Ì‹ÎÔ˘˜ 400mm 1⁄2″ , ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË, Ì ۇÛÙËÌ· Ù·¯Â›·˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi 60 Ô‰ÔÓÙÒÛˆÓ. ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ, Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ∂ȯڈÌȈ̤ÓË, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

11806

1/2″

-0102

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

∞ÚÈıÌfi˜

ª‹ÎÔ˜

Ô‰ÔÓÙÒÛˆÓ

mm

60

432

1200F

μ¿ÚÔ˜

850

√È Î·ÛÙ¿ÓȘ Teng Tools ßÚ·¯¤ˆ˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ۯ‰ȷÛÌfi Ì ·ÚıÚˆÙ‹ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì 72 ‰fiÓÙÈ· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ß‹Ì· 5 ÌÔÈÚÒÓ ÌfiÓÔ. ™‡ÛÙËÌ· ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘. ŸÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ·ÏÏ·¯ıÔ‡Ó. ∫·ÛÙ¿ÓÈ· ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÛÙÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ Î·È ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ··Ï¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ‡Ô˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ∞ÚÈıÌfi˜ ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜ ❒

12820

1/4″

-0102

1400-72ST

Ô‰fiÓÙˆÓ

mm

72

142

120

ªÈ· ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·ÛÙ¿ÓÈ· 1/4″ hex Ì 8mm 12ÁˆÓÔ ÔχÁˆÓÔ ÎÏÂȉ›. ™Ê˘Ú‹Ï·ÙË. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ÓË, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11834

-0108 1400B

Mini ηÛÙ¿ÓÈ· ·Ï¿Ì˘ Δ 1/4″ – ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

13209

1/4″

-0101

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

1400M

∞ÚÈıÌfi˜

ª‹ÎÔ˜

Ύ„Ô˜

‰ÔÓÙÈÒÓ

mm

mm

45

76

29

μ¿ÚÔ˜

90

∫·ÛÙ¿ÓÈ· ÁÈ· ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ·. ∞Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË. §·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜. ∂ȯڈÌȈ̤ÓË, Û·ÙÈÓ¤. °È· ¯Ú‹ÛË Ì ٷ ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· M8005.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi hex ÚÔÊ›Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 92))

14412 mm mm

-0102 M800010 19 220


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·ÛÙ¿ÓȘ ¢È·ÌÂÚ‹˜ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË. °È· ¯Ú‹ÛË Ì ٷ ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· M8005 Î·È ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ· M800010.

14413 inch mm inch

-0101 M800023-C 3/8 19 3

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂͈ÙÂÚÈÎfi hex. ÚÔÊ›Ï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32mm ‰È·ÌÂÚ‹ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·. ª·ÁÓËÙÈο, Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ Î·ÛÙ¿ÓÈ· M80010.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

D1

mm

mm

mm

mm

M800510-C M800511-C M800512-C M800513-C M800514-C M800515-C M800516-C M800517-C M800518-C M800519-C

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0

11 11 12 13 13 13 13 13 13 13

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

15.0 16.5 18.0 19.0 20.5 21.0 23.0 24.0 25.0 26.0

14411 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002

D2

μ¿ÚÔ˜

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· ηÛÙ¿ÓȘ. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

μ¿ÚÔ˜

❒ 1/4″ 3/8″ 1/2″

11739-1300 11739-1409 11739-1508

1400-72RK 3800-72RK 1200-72RK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1400-72 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3800-72 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1200-72

30 55 105

1/4″ 3/8″ 1/2″

0303-1002 0303-1101 0303-1200

PT1400RK PT3800RK PT1200RK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· PT1400 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· PT3800 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· PT1200

26 56 102

1/4″ 3/8″ 1/2″

7429-1006 7429-1105 7429-1204

1400FRPRK 3800FRPRK 1200FRPRK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1400FRP ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3800FRP ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1200FRP

24 60 144

1/4″ 3/8″ 1/2″

7372-2050 7372-2159 7372-2209

1400NRK 3800NRK 1200NRK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1400 & PT1400 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3800 & PT3800 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1200 & PT1200

21 60 144

1/4″ 3/8″ 1/2″

7372-1003 7372-1102 7372-1201

1400RK-1 3800RK-1 1200RK-1

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1400 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3800 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1200

21 60 122

3/4″ 3/4″ 3/4″

7372-1300 7372-2308 14382-1007

3400-3RK M3400-3RK M3400-72RK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· M3400-3 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· M3400-3 40 Ô‰fiÓÙˆÓ ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· M3400-72

430 430 520

1″ 1″ 1″

7372-1409 7372-2407 14381-1008

1100RK M1100RK M1100-72RK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· M1100 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· M1100 24 Ô‰fiÓÙˆÓ ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· M1100-72

1000 1000 720

1/2″

11806-0201

1200FRK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1200F

105

1/4″

12820-1001

1400-72STRK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1400-72ST

30

93 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 93))


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ¶ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ

Teng Tools

Δ‡Ô˜ A

Δ‡Ô˜ B

Δ‡Ô˜ C

ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜ A. Standard Ù‡Ô˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜ B. ™¯Â‰È·Ṳ̂Ó˜ ÒÛÙ ÙÔ Î·Ú˘‰¿ÎÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛß·ÛË. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜ C. ªÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ . ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤. M140038-C. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂‡Î·ÌÙÔ ÙÌ‹Ì· Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì Ï·ÛÙÈÎfi. ∂ÊԉȷṲ̂Ó˜ Ì ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ıËÏ˘Îfi ❒-‰È·ÙÔÌ‹˜ Ô‰ËÁfi. ª¤ÁÈÛÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÊÔÚÙ›Ô 5 Nm ηٿ ÙËÓ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË ¯Ú‹ÛË. Δ‡Ô˜ ™Ù¤Ï¯Ԙ

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

3123B 3123B 3123B 3123B 3123B

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜ mm

A A A A -

1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 1/4″

0679-0109 0679-0158 0679-0208 0679-0307 2996-0101

M140020-C M140023-C M140021-C M140022-C M140038-C

C

1/4″

0679-0356

M140024-C

A B A A B A B C

3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″

0679-0406 0110-1708 0679-0455 0679-0505 0110-1807 0679-0604 0110-1906 0679-0703

A B A A B A B C

1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

A A A A A

1/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 2″ 1/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 3″ 1/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 4″ 1/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 6″ 1/4″ ‡ηÌÙË ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 6″ Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· 3123B 1/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 12″

50 75 100 150 150

22 35 46 65 26

305

126

M380020-C M380020W-C M380023-C M380021-C M380021W-C M380022-C M380022W-C M380024-C

3123B 3123B 3123B 3123B 3123B

3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 3″ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 3″ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 5″ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 6″ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 6″ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 10″ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 10″ 3/8″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 20″

75 75 125 150 150 254 255 500

75 63 120 145 145 242 234 506

7386-0108 0110-2003 7386-0207 7386-0256 0110-2102 7386-0306 0110-2201 7386-0355

M120020-C M120020W-C M120021-C M120023-C M120021W-C M120022-C M120022W-C M120024-C

3123B 3123B 3123B 3123B 3123B

1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 21⁄2″ 1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 3″ 1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 5″ 1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 6″ 1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 6″ 1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 10″ 1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 10″ 1/2″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 20″

63.5 75 125 150 150 255 255 500

105 105 222 240 240 420 420 855

3/4″ 3/4″ 3/4″

7386-0405 7386-0504 7386-0603

M340020 M340021 M340022

3123B 3/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 4″ 3123B 3/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 8″ 3123B 3/4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 16″

100 200 400

400 700 1400

1″ 1″

7386-0702 7386-0801

M110040 M110050

3123B 1″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 8″ 3123B 1″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ 16″

200 400

1350 2400

ŸÏ˜ ÔÈ Î·ÛÙ¿ÓȘ Teng Tools ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ٷÎÙÈ΋ ß¿ÛË, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÊıÔÚ¿ Î·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË, Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÊıÔÚ¿. ∏ Teng Tools ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ·fi ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÛÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ηÛÙ¿ÓȘ Ù˘ – Ï‹ÚÂȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Teng Tools ‹ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Teng Tools.

ŸÏ· Ù· ηڢ‰¿ÎÈ· Ù˘ Teng Tools Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚfiÙ˘· DIN Î·È ISO Î·È Û fiÏ· Ù· ÙÂÌ¿¯È· Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙË Ë Û‹Ì·ÓÛË Ì Ù˘ Ê›ÚÌ·˜ Teng Tools ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË.

94 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 94))


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ¶ÔχÛ·ÛÙÔ ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

Δ‡Ô˜

7411 -0057 -0073 -0107 -0206

DIN

M140030-C M380030-C M120030-C M340030

3123C 3123C 3123C 3123C

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ª‹ÎÔ˜

μ¿ÚÔ˜

mm 1/4″ ¶ÔχÛ·ÛÙÔ 3/8″ ÔχÛ·ÛÙÔ 1/2″ ÔχÛ·ÛÙÔ 3/4″ ÔχÛ·ÛÙÔ

33 50 69 115

25 65 165 570

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. Δ· ϤÔÓ ÎÔÈÓ¿ ÌÂÁ¤ıË ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚ‡· ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Î·È ˆ˜ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û·˜ ̷ӤϷ˜ Δ. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ª‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜

❒ 1/4″ 1/4″ 1/4″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″ 3/4″ 3/4″ 1″

mm

3565-0050 11711-0106 3564-0101 3565-0100 11711-0205 3564-0200 3565-0209 3565-0308 3564-0309 3565-0407

M140036-C M140037 M380035-C M380036-C M380037 M120036-C M120037-C M340085 M340086 M110030

3123A 3123A 3123A 3123A 3123A -

1/4″ ıËÏ˘Îfi: 3/8″ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÚ‡· 1/4″ ·ÚÛÂÓÈÎfi: 1/4″ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ hex ¯ˆÚ›˜ ÙÚ‡· 3/8″ ıËÏ˘Îfi: 1/4″ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÚ‡· 3/8″ ıËÏ˘Îfi: 1/2″ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÚ‡· 3/8″ ·ÚÛÂÓÈÎfi: 1/4″ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ hex ¯ˆÚ›˜ ÙÚ‡· 1/2″ ıËÏ˘Îfi: 3/8″ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÚ‡· 1/2″ ıËÏ˘Îfi: 3/4″ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ÙÚ‡· 3/4″ ıËÏ˘Îfi: 1″ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÚ‡· 3/4″ ıËÏ˘Îfi: 1/2″ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÚ‡· 1″ drive ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û·˜ ̷ӤϷ˜ T Ì ÙÚ‡·

25 25 25.4 36 32 39.5 39.5 62 40 82

4 3 20 45 14 55 55 370 52 620

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

M140060-C M380060-C M380061-C M120060-C M120061-C M120062-C

3126 3126 3126 3126 3126 3126

1/4″ ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 1/4″ hex 3/8″ ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 1/4″ hex 3/8″ ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 10mm hex 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 5/16″ hex 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 10mm hex 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 12mm hex

❒ 1/4″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

ª‹ÎÔ˜

μ¿ÚÔ˜

mm

3563-0102 3581-0100 10167-0057 3581-0209 10167-0107 10167-0206

25 28 28 38 38 38

20 32 32 88 56 62

√ÏÈÛı·›ÓÔ˘Û˜ ̷ӤϘ Δ ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

3587

1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″

-0104 -0153 -0179 -0203

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

M140050-C M380050-C M120050-C M340050

3122A 3122A 3122A 3122A

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

MAGENTA

YELLOW

μ¿ÚÔ˜

mm 1/4″ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ 3/8″ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ 1/2″ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ 3/4″ ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û· ̷ӤϷ Δ

95 CYAN

ª‹ÎÔ˜

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 95))

106 170 243 450

40 122 300 450

Teng Tools

❒ 1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ª·ÓÈߤϘ

Teng Tools

ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤. ÷χßÈÓË Ï·ß‹. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

11204

3/8″ 1/2″

-0100 -0209

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

M380011-C M120011-C

-

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ª‹ÎÔ˜

μ¿ÚÔ˜

mm 3/8″ drive speedbrace 1/2″ drive speedbrace

380 420

310 585

∫·ÙÛ·ßȉÔϷߤ˜ MD514

M140015-C - M380015-C

PT3810R

ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ Ô‰ËÁfi ❒- ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÔ˘˜. ∏ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ¤¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ❒ ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË .¯. Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ T. MD514. ∂‡Î·ÌÙË Î·ÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹. ªÂ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ 1⁄4″ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË. ª·‡ÚË Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÔÎÙ·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜, ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÏÂȉ›. ªfiÓÔ ÁÈ· ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ (ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ ÊÔÚÙ›Ô 5 Nm). M140015-C Î·È M380015-C. ªÂ Ô‰ËÁfi ❒ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÔ˘˜. ∏ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ¤¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ❒- ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË .¯. Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ T. PT3810R. ªÂ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ 3⁄8″ ❒- ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÙÔ˘˜. ¶Ï·ÛÙÈ΋ Ï·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ. ∏ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ¤¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ 3⁄8″ ❒- ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Û‡Ó‰ÂÛË .¯. Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ T. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

0018-0109 3486-0106 3486-0205 0305-0101

MD514 M140015 - C M380015 - C PT3810R

3122E 3122E 3122E

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ª‹ÎÔ˜

❒ 1/4″ 1/4″ 3/8″ 3/8″

μ¿ÚÔ˜

mm 1/4″ ‡ηÌÙË Î·ÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 1/4″ ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 6″ 3/8″ ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 10″ 3/8″ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·ÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì Ϸߋ power - drive

275 150 255 253

100 80 280 302

™Â٠ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Ì ‡ηÌÙË Ï·ß‹ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 10 12ÁˆÓ· 1/2″ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ 10″. TT1211

11 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 12ÁˆÓ· (265x142x50mm, 2.0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″ 1/2″

10″ ·ÚıÚˆÙ‹ Ï·ß‹ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

12ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12209

-0103 TT1211

ª·ÓÈߤϘ M120010-C

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ❒

7398

1/2″ 1/2″ 3/4″

-0104 -0203 -0302

1201

ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

M120010-C 1201 M340070

3122F 3122F

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

MAGENTA

YELLOW

μ¿ÚÔ˜

mm 1/2″ Ì·ÓÈߤϷ 1/2″ Ì·ÓÈߤϷ 17″ 3/4″ Ì·ÓÈߤϷ 19″

96 CYAN

ª‹ÎÔ˜

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 96))

265 450 480

492 894 480


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 16 ÙÂÌ. Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ·. π‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÛÊ›ÍÈÌÔ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Û ÌÔ˘ÏfiÓÈ·. Δ· ηڢ‰¿ÎÈ· Â›Ó·È 3/8″ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÍ¿ÁˆÓÔ ÚÔÊ›Ï 19 mm. TTTH16 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

¢È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

Teng Tools

16 ÙÂÌ. 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰È·ÌÂÚ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 1.35 ÎÈÏ¿) 19mm ηÛÙ¿ÓÈ·, 3″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 3/8″ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ÔχÛ·ÛÙÔ, 16 Î·È 21mm ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 6ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14389

-0101 TTTH16

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙›

ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ 6ÁˆÓÔ ¿ÓÔÈÁÌ·. ªÂ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÂÍ·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜, ÁÈ· ÛÊ›ÍÈÌÔ Ì ¯Ú‹ÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏÂȉÈÔ‡ 24mm (fi¯È ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚıÚˆÙfi Ù‡Ô). ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

3982-0105 3982-0121 3982-0154 3982-0204 3982-0303 6979-0103 6979-0202 6979-0301

M380040-C M380041-C M380042-C M380046-C M380047-C M120040-C M120042-C M120046-C

∞ÚıÚˆÙfi

DIN ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ª‹ÎÔ˜

μ¿ÚÔ˜

mm

3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

-

3/8″ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16mm 3/8″ 6ÁˆÓ· ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16mm 3/8″ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 18mm 3/8″ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 21mm 3/8″ 6ÁˆÓ· ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 21mm 1/2″ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16mm 1/2″ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 18mm 1/2″ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 21mm

64 85 70 70 91 70 70 70

100 117 130 160 169 165 165 165

¢È¿ÊÔÚ· ∞ÚıÚˆÙ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

∞ÚıÚˆÙ‹ ÎÂÊ·Ï‹ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

3585-0106 6887-0203

M120080-C T-HD

§·ß‹ Δ· T-HD

DIN ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ª‹ÎÔ˜

μ¿ÚÔ˜

mm

1/2″ 1/4″

-

1/2″ drive ·ÚıÚˆÙ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ §·ß‹ T ÁÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ M380035 ÌÂ M140022

70 120

188 32

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

D1

mm

mm

mm

mm

M140504-C M1405045-C M140505-C M1405055-C M140506-C M140507-C M140508-C M140509-C M140510-C M140511-C M140512-C M140513-C

4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13

21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2

3.6 3.6 4.2 4.2 4.8 4.0 4.0 4.5 6.0 6.0 7.0 7.5

6.9 7.5 8.1 8.8 9.4 10.9 12.0 13.2 14.7 16.0 16.9 17.7

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.2 14.7 16.0 16.9 17.7

2567 -0100 -0159 -0209 -0258 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009

97 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 97))

D2

μ¿ÚÔ˜

10 12 12 12 12 13 13 18 19 22 25 28


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″

Teng Tools

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ·, AF (›ÓÙÛ·˜) (SAE) DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

D1

mm

mm

mm

mm

M140106-C M140107-C M140108-C M140109-C M140110-C M140111-C M140112-C M140114-C M140116-C

3⁄16″

21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2

3.6 4.2 4.8 4.0 4.0 4.5 4.5 6.0 7.2

8.0 8.8 10.0 10.9 12.0 13.2 14.7 16.0 17.7

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.2 14.4 16.0 17.7

6980 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902

7⁄32″ 1⁄4″

9⁄32″

5⁄16″ 11⁄32″ 3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″

D2

μ¿ÚÔ˜

12 12 12 13 13 18 19 22 28

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

D1

mm

mm

mm

mm

M140604-C M140605-C M1406055-C M140606-C M140607-C M140608-C M140609-C M140610-C M140611-C M140612-C M140613-C

4 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

5.0 5.5 5.5 6.5 10.5 10.5 11.5 13.0 14.0 15.0 17.0

8.0 8.0 8.8 9.4 10.9 11.8 12.8 14.5 15.6 16.6 17.6

11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 12.8 14.5 15.6 16.6 17.6

3562 -0038 -0061 -0095 -0103 -0202 -0301 -0350 -0400 -0459 -0509 -0608

D2

μ¿ÚÔ˜

23 25 26 26 27 30 37 38 43 46 48

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ·, AF (›ÓÙÛ·˜), (SAE) DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

D1

mm

mm

mm

mm

M140206-C M140207-C M140208-C M140209-C M140210-C M140211-C M140212-C M140214-C M140216-C

3⁄16″

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

5.0 5.5 6.5 5.5 10.5 11.5 12.5 14.5 16.5

8.0 8.8 10.0 8.8 11.8 12.8 14.5 15.8 17.6

11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 14.5 15.8 17.6

6989 -0101 -0150 -0200 -0259 -0309 -0358 -0408 -0507 -0606

7⁄32″ 1⁄4″

9⁄32″

5⁄16″ 11⁄32″ 3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″

98 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 98))

D2

μ¿ÚÔ˜

24 26 27 26 30 34 37 44 48


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ 1/4″ ηڢ‰¿ÎÈ· TX-E. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

M140704-C M140705-C M140706-C M140707-C M140708-C

E4 E5 E6 E7 E8

3.86 4.75 5.74 6.22 7.52

23.1 24.8 24.8 24.8 24.8

3.5 4.5 4.5 5.6 6.0

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

10185 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

7 8 9 10 10

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì ̇ÙË PH S2 DIN 5260. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M141300-C M141301-C M141302-C M141303-C

PH0 PH1 PH2 PH3

32.0 32.0 32.0 32.0

15.0 15.0 15.0 15.0

12.0 12.0 12.0 12.0

6826 -0058 -0108 -0207 -0306

L2

D

μ¿ÚÔ˜

13 13 13 13

ηڢ‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì ›ÛȘ ̇Ù˜ S2 DIN 5264. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

6828 -0106 -0205 -0304

¶Ï¿ÙÔ˜

¶¿¯Ô˜.

L1 mm

mm

mm

0.76 0.99 1.40

32.0 32.0 32.0

15.0 15.0 15.0

12.0 12.0 12.0

mm M141404-C M1414055-C M141407-C

4.0 5.5 7.0

L2

D

μ¿ÚÔ˜

13 13 14

ÕÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ù˘Èο ÙˆÓ Teng Tools, Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘˜ Î·È Ì ߛ‰· ÁÈ· ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÂÚÁ·Û›· Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ÛËÌ›·, ÔÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ›˜ ÙÚÈÒÓ ÙÚfiˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·fi ÌÈ· Ì‹ÙÚ· Û ¿ÏÏË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÔÏÈÛı·›ÓÔ˘Û·˜ ̷ӤϷ˜ T Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÌÈ·˜ Ì¿Ú·˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Teng Tools, ηÙÛ·ßȉÈϷߤ˜ Ì ıËÏ˘Î‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚfiÛıÂÙ˘ ÚÔ‹˜, ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ Â› ÙˆÓ ·ÎÌÒÓ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ.

99 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 99))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives

Teng Tools

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì ̇ÙË PZ S2. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M141601-C M141602-C M141603-C

PZ1 PZ2 PZ3

32.0 32.0 32.0

15.0 15.0 15.0

12.0 12.0 12.0

6835 -0107 -0206 -0305

L2

D

μ¿ÚÔ˜

13 13 13

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/4″ Ì ̇ÙË TX S2. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M141210T-C M141215T-C M141220T-C M141225T-C M141227T-C M141230T-C M141240T-C

TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

2.5 3.0 3.5 4.5 5.0 5.5 6,5

32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

11206 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702

L2

D

μ¿ÚÔ˜

13 13 13 13 14 14 14

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 6ÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο. DIN 3120/3124/ISO 2725. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

M380507-C M380508-C M380509-C M380510-C M380511-C M380512-C M380513-C M380514-C M380515-C M380516-C M380517-C M380518-C M380519-C M380520-C M380521-C M380522-C

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0

4.0 4.5 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

10.8 12.0 13.1 14.7 16.0 17.1 18.3 19.5 20.4 22.1 23.3 24.2 25.7 26.7 27.7 29.8

17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 18.3 19.5 20.4 22.1 23.3 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0

2621 -0054 -0104 -0203 -0302 -0401 -0500 -0609 -0708 -0807 -0906 -1003 -1102 -1201 -1300 -1409 -1508

100 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 100))

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

21 25 26 26 26 29 32 40 43 43 50 56 64 71 78 82


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 6ÁˆÓ·, AF (›ÓÙÛ·˜) (SAE) DIN 3120/3124/ISO 2725. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

M380110-C M380112-C M380114-C M380116-C M380118-C M380120-C M380122-C M380124-C M380126-C M380128-C

5⁄16″

25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0

4.5 5.0 7.0 7.0 9.0 10.0 10.0 12.0 13.0 13.0

11.7 14.2 16.3 18.3 19.5 22.1 24.2 25.7 27.7 29.5

17.1 17.1 17.1 18.3 19.5 22.1 20.0 21.0 23.0 24.0

23 24 26 34 38 46 50 60 68 75

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

6995 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002

3⁄8″

7⁄16″ 1⁄2″ 9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 6ÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο DIN 3120/3124/ISO 2725. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

M380607-C M380608-C M380609-C M380610-C M380611-C M380612-C M380613-C M380614-C M380615-C M380616-C M380617-C M380618-C M380619-C M380620-C M380621-C M380622-C

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 50.0 53.0 53.0 56.0 56.0 56.0 63.5 63.5 63.5

10.0 12.0 14.0 15.0 17.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22.0 22.0 22.0

10.8 12.0 13.1 14.7 16.5 17.1 18.5 19.5 20.4 22.0 23.3 24.2 25.7 26.8 27.7 29.5

16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 17.1 18.5 19.5 20.4 22.0 23.3 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0

3586 -0055 -0105 -0154 -0204 -0253 -0303 -0402 -0451 -0477 -0493 -0501 -0550 -0600 -0709 -0808 -0907

101 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 101))

40 50 55 60 70 75 85 95 100 105 120 125 130 140 165 165

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives

Teng Tools

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″ 6ÁˆÓ·, AF (›ÓÙÛ·˜) (SAE) DIN 3120/3124/ISO 2725. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

M380212-C M380214-C M380216-C M380218-C M380220-C M380222-C M380224-C M380226-C M380228-C

3⁄8″

45.5 45.5 45.5 50.0 53.0 56.0 56.0 63.5 63.5

15.0 17.0 18.0 18.0 20.0 20.0 22.0 22.0 22.0

14.2 16.5 18.5 19.5 22.0 24.2 25.7 27.7 29.5

16.5 16.5 18.5 19.5 22.0 24.2 25.7 27.7 29.5

6997 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903

7⁄16″ 1⁄2″

9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

43 50 62 72 97 125 130 140 165

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ TX-E. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm M380710-C M380712-C M380714-C M380716-C M380718-C

E10 E12 E14 E16 E18

9.42 11.17 12.90 14.76 16.70

28.0 28.0 28.0 28.0 28.0

10169 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501

D1

D2

mm

mm

mm

7.2 7.7 9.6 10.8 12.0

17.0 17.0 17.8 20.0 22.1

18 18 18 20 22

μ¿ÚÔ˜

25 25 30 35 40

Δ˘Èο Teng ŸÏ· Ù· ÙÂÌ¿¯È· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ Û ÎÚÂÌ·ÛÙ‹ οÚÙ· PP, Ë ÔÔ›· ÁÈ· Ù· ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″, 3⁄8″ Î·È 1⁄2″ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ Ì‹ÙÚ·, ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÎÏ› ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ú·ÁÒÓ – ¤Ó· Δ˘ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Teng Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Í›· ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Û·˜.

102 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 102))


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M381503-C M381504-C M381505-C M3815055-C M381506-C M381507-C M381508-C M381510-C M381512-C

3 4 5 5.5 6 7 8 10 12

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 22.0

38 38 38 38 38 40 44 52 56

L2

D

μ¿ÚÔ˜

10207 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604 -0703 -0802 -0901

L2

D

μ¿ÚÔ˜

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË hex S2. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M381103-C M381104-C M381105-C M381106-C M381107-C M381108-C M381110-C M381112-C

3⁄32″

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

11482 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806

1⁄8″

5⁄32″ 3⁄16″ 7⁄32″ 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″

38 38 38 38 38 38 44 44

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË TPX. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M381210-C M381215-C M381220-C M381225-C M381227-C M381230-C M381240-C M381245-C M381250-C

TPX10 TPX15 TPX20 TPX25 TPX27 TPX30 TPX40 TPX45 TPX50

2.5 3.0 3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.8

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

10209 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 -0701 -0800 -0909

103 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 103))

L2

D

μ¿ÚÔ˜

38 38 38 38 38 38 38 38 38

Teng Tools

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË hex S2. DIN 7422 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives

Teng Tools

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/8″ Ì ̇ÙË TX. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M381210T-C M381215T-C M381220T-C M381225T-C M381227T-C M381230T-C M381240T-C M381245T-C M381250T-C

TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50

2.5 3.0 3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.8

49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5

23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9

10208 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 -0801 -0900

L2

D

μ¿ÚÔ˜

38 38 38 38 38 38 38 38 38

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 12ÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο, DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

M120508-C M120509-C M120510-C M120511-C M120512-C M120513-C M120514-C M120515-C M120516-C M120517-C M120518-C M120519-C M120520-C M120521-C M120522-C M120523-C M120524-C M120525-C M120526-C M120527-C M120528-C M120529-C M120530-C M120532-C

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.5

9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 14.3 15.3 16.7 17.3 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22.0 23.0

13.0 14.5 15.5 16.7 18.0 19.2 20.5 21.7 22.5 24.2 24.7 26.3 27.7 28.8 29.0 30.8 31.8 33.4 34.8 35.8 37.8 38.8 39.8 41.8

21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 23.3 23.3 23.0 23.0 24.0 25.0 25.0 26.0 27.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 35.0

7431 -0038 -0061 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002 -1101 -1200 -1309 -1408 -1507 -1556 -1655 -1804 -1754 -1853 -2109 -2208

104 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 104))

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

43 45 47 49 51 52 52 53 62 80 82 88 96 104 113 120 126 136 140 166 172 180 191 122


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

M1205106-C M1205116-C M1205126-C M1205136-C M1205146-C M1205156-C M1205166-C M1205176-C M1205186-C M1205196-C M1205206-C M1205216-C M1205226-C M1205236-C M1205246-C M1205256-C M1205266-C M1205276-C M1205286-C M1205296-C M1205306-C M1205326-C M1205336-C M1205346-C

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34

38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 45.5 45.5

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.0 14.3 14.3 15.3 16.7 17.3 18.0 18.0 18.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 22.0 23.5 23.5

15.5 16.7 18.0 19.2 20.5 21.7 22.5 24.2 24.7 26.3 27.7 28.8 29.8 30.8 31.8 33.4 34.8 35.8 37.8 38.8 39.8 41.8 42.8 43.8

21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 23.3 23.3 23.0 23.0 24.0 25.0 25.0 26.0 27.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 35.0 35.0 35.0

47 49 51 52 52 53 62 80 82 88 96 104 113 120 126 136 140 166 172 180 191 222 235 254

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

7431 -3008 -3107 -3206 -3305 -3404 -3503 -3602 -3701 -3800 -3909 -4006 -4105 -4204 -4303 -4402 -4501 -4600 -4709 -4808 -4907 -5003 -5102 -2307 -5201

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 12ÁˆÓ·, AF (›ÓÙÛ·˜) (SAE) DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

M120112-C M120114-C M120116-C M120118-C M120120-C M120122-C M120124-C M120126-C M120128-C M120130-C M120132-C M120134-C M120136-C M120138-C M120140-C

3⁄8″

38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 40.0 40.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0

9.0 9.0 10.0 12.5 14.3 14.3 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0 23.0 23.0 23.0 23.0

14.7 17.0 19.0 20.8 23.3 24.7 26.3 28.8 29.8 31.8 33.4 35.8 37.8 39.8 41.8

21.8 21.8 21.8 21.8 22.5 23.0 24.0 28.8 29.8 27.0 28.0 30.0 31.0 33.0 35.0

7431 -5508 -5607 -5706 -5805 -6001 -6100 -6209 -6407 -6506 -6605 -6704 -6803 -6902 -7009 -7108

7⁄16″ 1⁄2″ 9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″ 15⁄16″

1″ 11⁄16″ 11⁄8″ 13⁄16″ 11⁄4″

105 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 105))

46 50 52 55 62 72 76 80 95 110 120 145 150 190 205

Teng Tools

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 6ÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives

Teng Tools

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″

ª·ÎÚÈ¿ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ ˘Ô‰Ô¯‹, 12ÁˆÓ·, ªÂÙÚÈο, DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

M120610-C M120611-C M120612-C M120613-C M120614-C M120615-C M120616-C M120617-C M120618-C M120619-C M120620-C M120621-C M120622-C M120624-C M120627-C M120630-C M120632-C M120636-C

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 36

79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0

17.0 18.0 19.0 21.0 25.0 28.0 31.0 24.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

15.5 16.7 18.0 19.2 20.5 21.5 22.5 24.2 25.4 26.7 27.8 27.8 29.8 31.8 35.8 39.8 41.3 46.0

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 23.3 24.2 25.4 26.7 27.8 27.8 29.8 28.5 32.0 35.0 36.5 41.0

2573 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904 -1001 -1100 -1209 -1308 -1407 -1506 -1605 -1704 -1803

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

125 130 130 135 135 135 150 155 165 190 195 200 230 240 280 360 380 390

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ 6ÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο DIN 3120/3124/ISO 2725 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

M1206136-C M1206146-C M1206156-C M1206166-C M1206176-C M1206186-C M1206196-C M1206246-C

13 14 15 16 17 18 19 24

79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0

21.0 25.0 28.0 31.0 34.0 34.0 34.0 34.0

19.2 20.5 21.5 22.5 24.2 25.4 26.7 31.8

22.0 22.0 22.0 23.3 24.2 25.4 26.7 28.5

2573 -2009 -2108 -2207 -2306 -2405 -2504 -2603 -2702

106 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 106))

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

135 135 135 150 155 165 190 240


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M121505-C M121506-C M121507-C M121508-C M121509-C M121510-C M121512-C M121514-C M121517-C

5 6 7 8 9 10 12 14 17

55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 25.0

52 54 60 62 66 72 80 96 154

L2

D

μ¿ÚÔ˜

6820 -0104 -0203 -0302 -0401 -0500 -0609 -0708 -0807 -0906

L2

D

μ¿ÚÔ˜

ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̷ÎÚÈ¿ ¿ÏÏÂÓ S2 DIN 7422. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M122505-C M122506-C M122507-C M122508-C M122510-C M122512-C

5 6 7 8 10 12

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

11745 -0106 -0205 -0304 -0403 -0502 -0601

60 60 80 80 100 120

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇Ù˜ TX. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M121220T-C M121225T-C M121227T-C M121230T-C M121240T-C M121245T-C M121250T-C M121255T-C M121260T-C

TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60

3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.8 11.1 13.1

55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

11740 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903

107 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 107))

L2

D

μ¿ÚÔ˜

60 60 60 60 60 68 68 68 68

Teng Tools

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ ˘Ô‰Ô¯‹, Ì ̇ÙË hex S2 DIN 7422. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives

Teng Tools

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″

K·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË TPX S2. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

-0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604 -0703 -0802 -0901

M121220-C M121225-C M121227-C M121230-C M121240-C M121245-C M121250-C M121255-C M121260-C

TPX20 TPX25 TPX27 TPX30 TPX40 TPX45 TPX50 TPX55 TPX60

3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.8 11.1 13.1

55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L1 mm

mm

mm

M122220T-C M122225T-C M122227T-C M122230T-C M122240T-C M122245T-C M122250T-C M122255T-C M122260T-C M122270T-C

TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60 TX70

3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.8 11.1 13.1 15.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5

22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

6825

L2

D

μ¿ÚÔ˜

60 60 60 60 60 68 68 68 68

ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì 100mm Ì·ÎÚÈ¿ ̇ÙË TX S2, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Û·ÙÈÓ¤.

11744 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 -0701 -0800 -0909 -1006

L2

D

μ¿ÚÔ˜

60 60 60 60 60 80 100 100 100 100

1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ· TX-E, ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

M120710-C M120711-C M120712-C M120714-C M120716-C M120718-C M120720-C M120722-C M120724-C

E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24

9.3 9.7 10.8 12.8 14.6 16.6 18.4 20.3 21.9

37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8

9.5 9.5 9.5 12.3 13.0 13.0 13.0 16.1 16.4

13.1 14.1 14.9 16.7 19.1 20.9 23.7 26.1 28.0

23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 26.1 28.0

11207 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 -0701 -0800 -0909

108 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 108))

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

39 42 43 44 49 52 60 82 102


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1/2″

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

14399 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604 -0703 -0802

ª¤ÁÂıÔ˜

L1

L2

D

mm

mm

mm

04 05 06 08 10 11 12 13

100 100 100 100 100 100 100 100

65 65 65 65 65 65 65 65

22 22 22 22 22 22 22 22

70 70 70 70 90 100 110 120

ª¤ÁÂıÔ˜

L1

L2

D

μ¿ÚÔ˜

mm

mm

mm

05 06 08 10 12 14 16

100 100 100 100 100 100 100

65 65 65 65 65 65 65

22 22 22 22 22 22 22

No. M122704-C M122705-C M122706-C M12708-C M122710-C M122711-C M122712-C M122713-C

04 05 06 08 10 11 12 13

μ¿ÚÔ˜

1/2″ SPL (Spline) K·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË Ì‹ÎÔ˘˜ 100mm. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤, Ù‡Ô˘ Ã∑¡. ÀÏÈÎfi Ì˘ÙÒÓ: S2.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

14400 -0106 -0205 -0304 -0403 -0502 -0601 -0700

No. M122805-C M122806-C M122808-C M122810-C M122812-C M122814-C M122816-C

05 06 08 10 12 14 16

70 70 70 90 110 130 160

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/4″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

6ÁˆÓ·,

ÌÂÙÚÈο.

ÃÚˆÌ›Ô˘

ß·Ó·‰›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm M3405196-C M3405216-C M3405226-C M3405246-C M3505266-C M3405276-C M3405306-C M3405326-C M3405336-C M3405346-C M3405366-C M3405386-C M3405416-C M3405466-C M3405506-C

19 21 22 24 26 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50

50.0 50.0 50.0 51.0 52.0 52.0 54.0 56.0 56.0 56.0 58.0 60.0 64.0 68.0 72.0

3620 -0103 -0202 -0301 -0400 -0459 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002 -1101 -1200 -1309 -1408

109 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 109))

D1

D2

mm

mm

mm

14 14 14 16 16 22 24 26 26 26 28 28 30 34 36

29.2 31.2 32.2 34.2 37.0 38.0 42.0 44.0 46.0 47.0 50.0 52.0 56.0 62.0 68.0

33 33 36 36 36 36 38 38 38 38 38 42 45 45 48

μ¿ÚÔ˜

180 180 220 230 240 240 260 310 330 350 430 500 570 690 830

Teng Tools

1/2″ RIL ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË Ì‹ÎÔ˘˜ 100mm. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤, Ù‡Ô˘ RIBC. ÀÏÈÎfi Ì˘ÙÒÓ: S2.


∫·ÛÙ¿ÓȘ - ∫·Ú˘‰¿ÎÈ·/Square Drives

Teng Tools

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 3/4″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 3/4″ ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

12ÁˆÓ·,

ß·Ó·‰›Ô˘.

D2

μ¿ÚÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

M340124 M340128 M340130 M340132 M340134 M340136 M340138 M340140 M340142 M340144 M340146 M340148 M340152 M340156 M340158 M340160 M340164

3⁄4″

50.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 53.0 55.0 55.0 57.0 57.0 60.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0

14.0 18.1 18.1 24.0 24.0 24.3 25.2 28.0 28.0 29.7 29.7 31.1 33.7 33.7 35.7 37.2 38.6

29.2 32.2 34.5 37.0 38.3 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.1 56.1 60.0 62.0 64.0 68.2

33.0 36.2 36.2 37.0 37.0 38.5 38.5 38.5 38.5 42.3 42.3 45.2 45.2 48.0 48.0 48.3 48.3

180 195 200 200 200 230 255 275 300 360 380 440 515 610 635 690 755

ÌÂÙÚÈο.

ÃÚˆÌ›Ô˘

-0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108 -1207 -1306 -1405 -1504 -1603 -1702

7⁄8″ 15⁄16″

1″ 11⁄16″ 11⁄8″ 13⁄16″ 11⁄4″ 15⁄16″ 13⁄8″ 17⁄16″ 11⁄2″ 15⁄8″ 13⁄4″ 113⁄16″ 17⁄8″ 2″

D1

ÃÚˆÌ›Ô˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

11493

T

AF.

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· 1″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 1″ ß·Ó·‰›Ô˘.∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

M110536 M110541 M110546 M110550 M110555 M110558 M110560 M110565 M110570 M110575 M110580

36 41 46 50 55 58 60 65 70 75 80

65.3 70.2 74.5 75.3 80.0 80.0 84.0 87.3 93.4 96.1 103.6

31.2 33.8 37.5 38.1 40.0 40.0 41.0 46.2 51.5 51.5 55.3

51.0 57.1 64.6 69.9 76.2 79.2 82.1 88.0 94.0 94.0 105.0

45.2 45.2 49.4 55.2 57.3 57.3 57.3 57.3 68.1 68.1 68.1

11484 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903 -1000 -1109

110 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 110))

T

12ÁˆÓ· D1

D2

μ¿ÚÔ˜

440 550 810 995 1160 1250 1410 1540 2020 2020 2500


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 111))


Teng Tools

∫ÏÂȉȿ/Wrench Range

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÏÂȉÈÒÓ ∫ÏÂȉȿ ∂ÈϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÁÂıÔ˜ ªÔ˘ÏfiÓÈ· ISO (= standard) ªÂÙÚÈο (ISO 272)

Unified (ISO 272)

M6S Hex. ÌÔ˘ÏfiÓÈ·

M 6 SF ªÔ˘ÏfiÓÈ· Hex. Ì ÚÔ‰¤Ï·

SB ∞ÙÛ¿ÏÈÓ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·

N

N

N

™›ڈ̷

M 1.6 M 1.8 M2

3.2 3.2 4

M 2.2 M 2.5 M3

4 5 5.5

M 3,5 M4 M 4,5

6 (5.5) 7 7

M5 M6 M7

8 10 11

M8 M 10 M 12

13 16 (17) 18 (19)

M 14 M 16 M 18

21 (22) 24 27

M 20 M 22 M 24

30 34 (32) 36

M 27 M 30 M 33

41 46 50

M 36 M 39 M 42

5 7

8

U6S Hex. ÌÔ˘ÏfiÓÈ·

SB ∞ÙÛ¿ÏÈÓ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·

N

N

™›ڈ̷ UNCUNF

7 9,5

M6

10

19.05

M8 M 10 M 12

13 16 (17) 18 (19)

15/16

23.81

M 16

24

1 1/8 1 5/16 1 1/2

28.58 33.34 38.1

M 20

30

1/4

7/16

11.11

18 (19)

5/16 3/8 1/2

1/2 9/16 3/4

12.7 14.29 19.05

3/4

24

5/8

15/16

23.81

30 34 (32) 36

3/4 7/8 1

1 1/8 1 5/16 1 1/2

28.58 33.34 38.1

1 1/4

1 7/8

47.63

55 60 65

1 1/2

2 1/4

57.15

M 45 M 48 M 52

70 75 80

1 3/4 2

2 5/8 3

66.68 76.2

M 56 M 60 M 64

85 90 95

M 68 M 72 M 76

100 105 110

M 80 M 85 M 90

115 120 130

M 95 M 100 M 105

135 145 150

M 110 M 115 M 120 M 125

155 165 170 180

MAGENTA

N

7 8 11 10 10 13,8 10 12 17,7 13 14 21,6 15 26,6 18

YELLOW

T6S Hex. ÌÔ˘ÏfiÓÈ·

™›ڈ̷

19 21

30

27

ªÔ˘ÏfiÓÈ· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıË ÎÏÂȉÈÒÓ (1985). μ›‰Â˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıË ÎÏÂȉÈÒÓ = ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË.

112 CYAN

•˘Ïfißȉ˜ (SS 2020) (DIN 571)

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 112))


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÏÂȉÈÒÓ ªÂÙÚÈο

M6M Hex. ·ÍÈÌ¿‰È

ML 6 M ÷ÌËÏfi hex. ·ÍÈÌ¿‰È

N

N

™›ڈ̷ M1 M 1.2 M 1.4

2.5 2.5 3.2

M 1.6 M 1.8 M2

3.2 3.2 4

M 2.2 M 2.5 M3

4 5 5.5

M 3.5 M4 M 4.5

5.5 7 7

M5 M6 M7

8 10 11

8 10

M8 M 10 M 12

13 16 (17) 18 (19)

13 16 18

M 14 M 16 M 18

21 (22) 24 27

24

M 20 M 22 M 24

30 34 (32) 36

M 27 M 30 M 33

41 46 50

M 36 M 39 M 42

55 60 65

M 45 M 48 M 52

M 6 MF ¶·ÍÈÌ¿‰È Hex. Ì ÚÔ‰¤Ï·

N

Nyloc/ Loc-King ¶·ÍÈÌ¿‰È Hex ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì nylon ÚÔ‰¤Ï·

MKM Hex. ·ÍÈÌ¿‰È Ì ÂÁÎÔ¤˜

MHKM ¶·ÍÈÌ¿‰È Hex. Ì ÎÔÏ¿ÚÔ Ì ÂÁÎÔ¤˜

M 6 HM Hex. Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

MHM ¶·ÍÈÌ¿‰È Ì η¤ÏÔ

N

N

N

N

N

DF

5.5 (6)

10

(17) (19)

13.5

13 17.5 15 (16) 20.5 (17) 18 25.5 (19) 24

21 33.5

7

7

7

7

8 10

8 10

8 10

8 10

13 16 18 21 24

(17) (19) (22)

13 16 18 21 24

(17) (19) (22)

21 24

(17) (19)

16 18

(22)

(17) (19)

13 16 18

24

21 24

30

30

39

30

30

30

30

30

36

36

51

36

36

36

36

36

46

41 46 50

41 46 50

55 60 65

55 60 65

70 75 80

70 75 80

70 75 80

M 56 M 60 M 64

85 90 95

85

85

95

95

M 68 M 72 M 76

100 105 110

105

105

M 80 M 85 M 90

115 120 130

115

115

130

130

M 95 M 100 M 105

135 145 150

145

145

M 110 M 115 M 120

155 165 170

M 125

180

46

55

Δ· ÌÂÁ¤ıË ÂÓÙfi˜ ·Ú¤ÓıÂÛ˘, Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ÚfiÙ˘Ô (1985).

113 CYAN

13 16 18

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 113))

(17) (19) (22)

Teng Tools

¶·ÍÈÌ¿‰È·


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÏÂȉÈÒÓ ¶·ÍÈÌ¿‰È·

U6M Hex. ·ÍÈÌ¿‰È

UL 6 M ÷ÌËÏfi hex. ·ÍÈÌ¿‰È

U 6 MF ¶·ÍÈÌ¿‰È Hex. Ì ÚÔ‰¤Ï·

Nyloc/ Loc-King ¶·ÍÈÌ¿‰È Hex.

UKM Hex. ·ÍÈÌ¿‰È Ì ÂÁÎÔ¤˜

UHKM Hex. ·ÍÈÌ¿‰È Ì ÂÁÎÔ¤˜ Ì ÎÔÏ¿ÚÔ

U 6 HM Hex. Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

N

N

N

ÎfiÓÙÚ· ·ÍÈÌ¿‰È Ì nylon ÚÔ‰¤Ï· ™›ڈ̷ UNC – UNF

Teng Tools

Unified

N

1⁄4

7⁄16

5⁄16 3⁄8

1⁄2 9⁄16

7⁄16

11⁄16

1⁄2 9⁄16

3⁄4

5⁄8 3⁄4 7⁄8

N 11.11 12.7 14.29 17.46 19.05

7⁄16 1⁄2 9⁄16

N 11.11 12.7 14.29

7⁄16 1⁄2 9⁄16

DF

11.11 14.6 12.7 17.5 14.29 20.6

N 7⁄16 1⁄2 9⁄16 11⁄16

3⁄4

19.05

3⁄4

19.05 27.2

3⁄4 7⁄8

15⁄16 23.81 15⁄16 1 1⁄8 28.58 1 1⁄8 5 1 ⁄16 33.34 1 5⁄16

1 1 1⁄2 38.1 1 1⁄2 1 1⁄8 1 11⁄16 42.9 1 1⁄4 1 7⁄8 47.63 1 7⁄8 1 3⁄8 2 1⁄16 52.39 1 1⁄2 2 1⁄4 57.15 2 1⁄4 1 3⁄4 2 5⁄8 66.68 2 3 76.2 2 1⁄4 3 3⁄8 85.73 2 1⁄2 3 3⁄4 95.25

3

23.81 15⁄16 23.81 32.8 15⁄16 28.58 1 1⁄8 28.58 39 1 1⁄8 33.34 1 5⁄16 33.34 45 1 5⁄16

17.46 19.05 22.23 23.81 28.58 33.34

14.29

1⁄2 9⁄16

11.11 12.7 14.29

3⁄4

19.05

3⁄4

19.05

15⁄16 23.81 15⁄16 23.81 1 1⁄8 28.58 1 1⁄8 28.58 5 1 ⁄16 33.34 1 5⁄16 33.37

15⁄16 1 1⁄8

23.81 28.58

15⁄16 1 1⁄8 1 5⁄16

23.81 28.58 33.34

1 1⁄2

38.1

1 1⁄2

38.1

1⁄2 9⁄16

12.7 14.29

9⁄16

3⁄4

19.05

3⁄4

14.29

9⁄16

19.05

38.1

1 1⁄2

38.1

1 1⁄2

38.1

47.63

1 7⁄8

47.63

1 7⁄8

47.63

1 7⁄8

47.63

57.15

2 1⁄4 2 5⁄8

57.15 66.68

2 1⁄4 2 5⁄8

57.15 66.68

2 1⁄4

57.15

76.2

3 3 3⁄8 3 3⁄4

76.2 85.73 95.25

3 3 3⁄8 3 3⁄4

76.2 85.73 95.25

4 1⁄8 4 1⁄2

104.8 114.3

4 1⁄8 4 1⁄2

104.8 114.3

2 3⁄4 4 1⁄8 104.8 3 4 1⁄2 114.3

51

N 7⁄16

1 1⁄2

38.1

1 1⁄2 38.1

11.11 12.7 14.29

UHM ¶·ÍÈÌ¿‰È Ì η¤ÏÔ

∏ Áο̷ ÎÏÂȉÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÌÂÙÚÈο Î·È AF ›ÓÙÛ·˜ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (¤ˆ˜ 50mm), ÎÏÂȉȿ ÔχÁˆÓ·, ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ, Ì·ÎÚÈ¿ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ÎÏÂȉȿ, ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ηÛÙ¿ÓÈ·˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ÛÂ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC, Û ηÛÂÙ›Ó˜ ‹ Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ŸÏ· Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÙÛ¿ÏÈ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng Tools ÁÈ· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘.

114 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 114))


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË 15°. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT1236 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

Teng Tools

12 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2756

-0101 TT1236

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉÈÒÓ ›ÓÙÛ·˜, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT3592

8 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿) 5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5805

-0303 TT3592

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTX2032

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (560x110x60mm, 2.6 ÎÈÏ¿)

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6891

-0108 TTX2032

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ·fi 13⁄16″ ¤ˆ˜ 1 1⁄4″. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTX2640

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· AF (560x110x72mm, 2.6 ÎÈÏ¿) 13⁄16″, 7⁄8″, 15⁄16″,

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1″, 11⁄16″, 11⁄8″, 11⁄4″

6891

-0207 TTX2640

√È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ Ù˘ Teng Tools ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰ÂȯıÂÈ ˆ˜ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÏÂȉÈÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ¢ÔÎÈÌ·Ṳ̂ӷ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ÂÌÔÚÈο Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈο ÂÚÈÔ‰Èο, Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ΤÓÙÚ· ‰ÔÎÈÌÒÓ, Ù· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ù˘ Teng Tools ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹, ÙËÓ ·Í›· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚÔïfiÓÙÔ˜.

115 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 115))


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ‡¯ÚËÛÙ˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ ı‹Î˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

5805-0071 5805-0105

8219T 1236T

10 12

5805-0402

C6017

17

5805-0501

C6021

21

5805-0204

4784T

12

6889-0201 5805-0600

4787T 4623T

7 13

ΔÂÌ¿¯È· ª¤ÁÂıÔ˜ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32mm 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″, 13⁄16″, 7⁄8″, 15⁄16″, 1″

12 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ÂȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË 15°. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. WRSP12

12 °ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Û ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12824

-0108 WRSP12

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 10 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ™Â Ï·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓË ı‹ÎË, ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË Û ÙÔ›¯Ô ‹ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. DIN 3113A.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11743

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ΔÂÌ¿¯È·,

-0108

6510A

10

ª¤ÁÂıÔ˜ 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19mm

™ÂÙ 10 ÌÂÙÚÈÎÒÓ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ ›‰È·˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ Û·ÙÈÓ¤ Ì Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ¿ÎÚ·. ™Â Ú·ÎÙÈ΋ ı‹ÎË Ô˘ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11194

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ΔÂÌ¿¯È·

-0105

6510W

10

ªÂÁ¤ıË 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÎÏÂȉÈÒÓ √ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÎÏÂȉÈÒÓ Ù˘ Teng Tools Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ Î·È ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 116))

2756

-0200 600


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™ÂÈÚ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, ÌÂÙÚÈο, DIN 3113A, ∫Ï›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

6005055 600506 600507 600508 600509 600510 600511 600512 600513 600514 600515 600516 600517 600518 600519 600520 600521 600522 600523 600524 600525 600526 600527 600528 600529 600530 600532 600533 600534 600536 600538 600541 600546 600550

5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 38 41 46 50

7267 -0052 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904 -1001 -1100 -1209 -1308 -1407 -1506 -1605 -1704 -1803 -1902 -2009 -2108 -2207 -2306 -2405 -2504 -2603 -2652 -2686 -2702 -2751 -2801 -2850 -2900

L

H1

H2

D1

mm

mm

mm

95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 360 380 380 410 430 460 500 540

4.1 4.7 5.0 5.5 5.9 6.5 6.9 7.3 7.8 8.3 8.6 8.9 9.3 9.9 10.5 10.9 11.3 11.5 11.8 12.1 12.5 12.8 13.1 13.3 13.5 13.7 14.3 15.0 15.0 19.2 20.4 21.6 23.0 24.6

3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.4 5.5 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 8.0 8.2 8.4 8.7 8.9 9.2 9.4 9.7 9.9 10.1 10.4 10.7 10.7 13.5 15.0 16.0 17.0 18.0

117 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 117))

D2

T

mm

mm

mm

8.9 10.1 11.5 12.8 14.2 15.6 16.9 18.3 19.7 21.2 22.5 24.0 25.3 26.8 28.1 29.7 31.3 32.6 34.2 35.5 36.9 38.2 39.6 40.9 42.3 43.7 46.4 48.8 48.8 53.5 56.0 61.0 66.0 73.0

13.6 15.5 17.0 19.2 21.2 23.2 25.3 27.2 29.4 31.5 33.2 34.7 36.5 38.7 40.7 43.1 44.8 46.9 48.3 50.4 52.0 53.6 55.7 57.6 59.7 61.8 65.8 69.2 69.2 74.0 77.0 84.0 92.0 102.0

2.4 2.7 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.1 7.3 7.5 7.5 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

μ¿ÚÔ˜

12 15 22 23 33 38 50 58 66 88 96 104 124 140 169 174 200 212 242 266 304 358 360 430 440 484 534 563 575 608 637 682 741 801

Teng Tools

ŸÏ· Ù· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Teng Tools Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì DIN3113A, Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¯¿Ï˘ß· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Ì ۷ÙÈÓ¤ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ó 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚÔ‹˜ Â› ÙˆÓ ·ÎÌÒÓ, ·ÓÙ› ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Î·È ÎÏ›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Û Â›‰˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Û ·Ϥ˜ ı‹Î˜, Û ηÛÂÙ›Ó˜ Ì ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊÔÚ›˜ ‹ ÙȘ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹Î˜ TengTools, Ú¿Á˜ ÂÓÒ Î·È fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÌÂÌÔӈ̤ӷ ·fi 1⁄4” ¤ˆ˜ 1 7⁄8” Û AF Î·È 5.5 mm ¤ˆ˜ 50mm Û ÌÂÙÚÈο.


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range

Teng Tools

™ÂÈÚ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, AF (SAE), DIN 3113A , ∫Ï›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

H1

H2

mm

mm

mm

600108 600110 600112 600114 600116 600118 600120 600122 600124 600126 600128 600130 600132 600134 600136 600140 600142 600144 600146 600148 600152 600156 600160

1⁄4″

100 120 140 150 170 180 200 210 230 250 260 280 290 310 330 360 380 410 410 430 460 500 540

4.7 5.5 6.5 6.9 7.8 8.3 8.9 9.3 10.5 11.3 11.5 12.1 12.5 13.1 13.3 14.3 15.0 19.2 19.2 20.4 21.6 23.0 24.6

4.0 4.5 5.0 5.4 5.9 6.2 6.7 6.9 7.4 8.0 8.2 8.7 8.9 9.4 9.7 10.4 10.7 13.5 13.5 15.0 16.0 17.0 18.0

7267 -3007 -3106 -3205 -3304 -3403 -3502 -3601 -3700 -3809 -3825 -3833 -3841 -3858 -3866 -3874 -3882 -3908 -4005 -4104 -4203 -4302 -4401 -4500

5⁄16″ 3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″ 9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″ 15⁄16″

1″ 11⁄6″ 11⁄8″ 11⁄4″ 15⁄16″ 13⁄8″ 17⁄16″ 11⁄2″ 15⁄8″ 13⁄4″ 17⁄8″

D1

D2

T

mm

mm

mm

10.1 12.8 15.6 16.9 19.7 21.2 24.0 25.3 28.1 31.3 32.6 35.5 36.9 39.6 40.9 46.4 48.8 53.0 53.0 56.0 61.0 66.0 73.0

15.5 19.2 23.2 25.3 29.4 31.5 34.7 36.5 40.7 44.8 46.9 50.4 52.0 55.7 57.6 65.8 69.2 74.0 74.0 77.0 84.0 92.0 102.0

2.7 3.0 3.5 3.7 4.1 4.4 4.8 5.0 5.4 5.7 5.8 6.0 6.2 6.6 6.8 7.3 7.5 8.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

μ¿ÚÔ˜

15 23 38 50 66 88 104 124 169 200 212 266 304 360 430 534 563 608 608 637 682 741 801

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ . ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ÿ‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT6508R

8 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏfi)

∫ÏÂȉȿ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm

10973

-0101 TT6508R

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì 12ÁˆÓË Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ÿ‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT6508RAF

8 ÙÂÌ. ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.18 kg)

∫ÏÂȉȿ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 118))

5⁄16″, 3⁄8″, 7⁄16″, 1⁄2″, 9⁄16″, 5⁄8″, 11⁄16″, 3⁄4″

10973

-0200 TT6508RAF


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™ÂÈÚ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Ì ÎÏ›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏÂȉÈÔ‡ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ, Ì ‰ˆ‰ÂοÁˆÓÔ ÔχÁˆÓÔ ›‰È·˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ μ·Ó·‰›Ô˘, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

H1 mm

H2 mm

D1 mm

D2 mm

T mm

μ¿ÚÔ˜

-0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904 -1001 -1100 -1209 -1308 -1407 -1506 -1605 -1704

600508R 600509R 600510R 600511R 600512R 600513R 600514R 600515R 600516R 600517R 600518R 600519R 600522R 600524R 600527R 600530R 600532R

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32

140 150 159 165 172 178 191 200 208 226 237 248 290 323 359 403 425

6.5 6.9 7.3 7.7 8.2 8.5 9.0 9.4 9.9 10.3 10.7 11.2 13.0 14.5 15.5 17.0 17.5

4.0 4.4 4.8 5.2 5.5 5.8 6.2 6.5 6.8 7.2 7.7 8.2 9.0 9.8 10.5 11.4 12.5

17.0 18.5 20.0 22.0 23.0 25.0 27.0 28.0 30.0 32.0 33.0 34.0 38.4 43.6 52.5 58.5 62.5

17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0 31.0 33.0 36.0 38.0 40.0 45.0 52.0 56.0 59.0 63.0

2.8 2.7 3.3 3.6 3.9 4.0 4.3 4.5 4.7 5.0 5.2 5.5 6.0 6.5 7.7 8.2 8.7

30 30 50 70 80 100 120 140 170 200 210 220 360 510 640 880 1080

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

H1 mm

H2 mm

D1 mm

D2 mm

T mm

μ¿ÚÔ˜

600110R 600112R 600114R 600116R 600118R 600120R 600122R 600124R 600126R 600128R

5⁄16″

140 159 165 178 191 208 226 248 290 323

6.5 7.3 7.7 8.5 9.0 9.9 10.3 11.3 13.0 13.0

4.0 4.8 5.2 5.8 6.2 6.8 7.2 8.2 9.0 9.0

17.0 20.0 22.0 25.0 27.0 30.0 32.0 34.0 38.4 38.4

17.0 21.0 23.0 27.0 29.0 33.0 36.0 40.0 45.0 45.0

2.8 3.3 3.6 4.0 4.3 4.7 4.3 5.5 6.0 6.0

30 50 70 100 120 170 200 320 360 510

10972

10972 -2009 -2108 -2207 -2306 -2405 -2504 -2603 -2702 -2801 -2900

3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″ 9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″

119 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 119))

Teng Tools

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂͤÏÈÍË ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÏ·ÛÛÈÎfi ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓÔ Ì ÌÈ· ηÛÙ¿ÓÈ·. ∏ ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Teng Tools ·ԉ›¯ıËΠÔχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË, ηıÒ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ¤Ó· ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜, ÂÓÒ Ë ÔχÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË Ë ¯Ú‹ÛË Û Â›‰˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ. √È Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ Û ‰›ÛÎÔ˘˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÂٷ͇ ÌÂÙÚÈÎÒÓ ‹ AF, ÂÓÒ Ë Áο̷ ÙÒÚ· ηχÙÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 8mm ¤ˆ˜ 32mm ÛÙ· ÌÂÙÚÈο Î·È 5⁄16” ¤ˆ˜ 7/8” ÛÙ· AF.


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range

Teng Tools

°ÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì ·ÚıÚˆÙfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â›Ù¢ÁÌ· ·fi ÙËÓ Teng Tools Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚıÚˆÙfi ÎÏÂȉ›, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÔχÁˆÓÔ ÎÏÂȉ› Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Û ÌÈ· ÎÂÊ·Ï‹ Ì ¿ÚıÚˆÛË 180 ÌÔÈÚÒÓ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÏÂȉ›. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·Ú¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÊÔÚ¿˜ ηıÒ˜ ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÊÈ̷͛ÙÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙÔ˘ Ï·ÛηڛÛÌ·ÙÔ˜.

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ™˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÔχÁˆÓÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ Ì 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È ¿ÚıÚˆÛË 180 ÌÔÈÚÒÓ. ÿ‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT6508RF

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

ª¤ÁÂıÔ˜ ÎÏÂȉÈÔ‡

8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13190

-0102 TT6508RF

∞ÚıÚˆÙ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ¿ÚıÚˆÛË Ì ÂÏ¢ıÂÚ›· ΛÓËÛ˘ 180 ÌÔÈÚÒÓ. ÿ‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·, ÎÏ›ÛË 13 ÌÔÈÚÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

H1

H2

D1

mm

mm

mm

600508RF 600509RF 600510RF 600511RF 600512RF 600513RF 600514RF 600515RF 600516RF 600517RF 600518RF 600519RF

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

127 131 136 141 147 154 160 169 179 190 203 215

6.8 7.2 7.6 8.0 8.5 9.0 9.3 9.7 10.2 10.6 11.0 11.5

4.0 4.4 4.8 5.2 5.5 5.8 6.2 6.5 6.8 7.2 7.7 8.2

13189 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 -0808 -0907 -1004 -1103 -1202

D2

T

mm

mm

mm

17 19 20 21 23 25 27 28 30 32 33 34

17.6 19.8 22.0 24.1 25.9 27.3 30.6 32.2 33.7 36.6 38.4 40.2

2.8 2.9 3.3 3.6 3.9 4.0 4.3 4.3 4.7 5.0 5.2 5.5

μ¿ÚÔ˜

50 50 60 60 80 100 120 120 160 190 190 200

™ÂÙ ÎÔÓÙ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 10 ÎÔÓÙ¿ ÎÏÂȉȿ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15°. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TT6010M

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

ªÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 120))

10947

-0104 TT6010M


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ªÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜

ÃÚˆÌ›Ô˘

ß·Ó·‰›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

6005M10 6005M11 6005M12 6005M13 6005M14 6005M15 6005M16 6005M17 6005M18 6005M19

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11651 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 -0801 -0900 -1007

L

H1

H2

mm

mm

mm

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

7.0 7.8 8.2 8.8 9.1 9.2 9.8 10.3 11.0 11.2

5.1 5.9 6.6 6.7 7.4 7.5 8.1 8.3 8.7 9.4

D1

D2

T

mm

mm

mm

16.2 17.9 19.1 19.3 21.8 22.6 23.6 25.9 27.2 28.7

21.9 23.8 24.7 27.1 28.9 31.1 33.0 36.0 36.8 38.1

3.4 4.0 4.2 5.0 5.1 5.1 5.6 5.6 5.8 6.0

μ¿ÚÔ˜

30 42 48 55 66 71 87 105 118 130

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̷ÎÚÈ¿ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 9 Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË 15°. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ Ù˘ÏÈÁfiÌÂÓË ı‹ÎË. 6059LMP

9 ÙÂÌ¿¯È·, Ì·ÎÚÈ¿ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿ ÌÂÙÚÈο ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

∫ÏÂȉȿ

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11652

-0107 6059LMP

ª·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·

™ÂÈÚ¤˜ Ì·ÎÚÈÒÓ ÌÂÙÚÈÎÒÓ ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓˆÓ. ÿ‰È· ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. ∏ ‰ˆ‰ÂοÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ 15° ÌÔÈÚÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¿.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

H1

H2

mm

mm

mm

605908 605909 605910 605911 605912 605913 605914 605915 605916 605917 605918 605919

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

148 158 168 188 198 208 228 238 246 266 276 285

5.3 6.2 6.4 7.3 7.9 8.6 9.0 9.9 10.4 10.5 12.4 12.6

4.9 5.0 5.6 5.6 6.3 6.7 7.4 7.6 8.2 8.2 9.0 9.1

11649 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002 -1101 -1200

D1

D2

T

mm

mm

mm

12.6 13.7 15.2 16.7 17.7 19.8 21.4 22.5 23.5 25.4 26.6 28.3

17.2 19.4 21.7 23.1 25.3 26.6 29.8 32.4 32.4 36.0 37.4 39.8

3.6 3.8 3.9 4.2 4.2 4.5 5.0 5.0 5.2 5.8 5.8 6.1

¢ÈÏfi ÔχÁˆÓÔ ÎÏÂȉ› compact ΔÔ Rigger Jigger Â›Ó·È 12ÁˆÓÔ ÔχÁˆÓÔ ÎÏÂȉ› Ì ÎÂʷϤ˜ ˘fi ÁˆÓ›·. ΔÔ È‰·ÓÈÎfi ÔχÁˆÓÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙȘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (10mm Î·È 13mm). ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 120mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10166

-0108 601013

121 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 121))

μ¿ÚÔ˜

33 40 50 62 77 87 117 142 153 174 215 220

Teng Tools

ªÂÛ·›· ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ·, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ

Teng Tools

ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 12ÁˆÓ˜ ÎÂʷϤ˜ Û οı ¿ÎÚÔ. ∫˘ÚÙ¿, Ì ÎÏ›ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÁˆÓ›·˜ 75 ÌÔÈÚÒÓ, Ù· ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ Ù˘ Teng Tools Â›Ó·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ DIN 838 Î·È ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 6mm ¤ˆ˜ 32mm ÌÂÙÚÈο.

™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ, ÌÂÙÚÈο, DIN 838, ÎÏ›ÛË ÌÔÈÚÒÓ 75. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11653

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ΔÂÌ¿¯È·

-0106

DR6307

7

-0205

DR6308

8

ª¤ÁÂıÔ˜ 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¢ÈÏ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Û οı ¿ÎÚÔ. ∫·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì DIN 838/ISO 3318. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTX6311

11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ (560x110x60mm, 2.9 ÎÈÏ¿)

¢ÈÏ¿ ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ

6 x 7mm, 8 x 9mm, 10 x 11mm, 12 x 13mm, 14 x 15mm, 16 x 17mm, 18 x 19mm, 20 x 22mm, 21 x 23mm, 24 x 27mm, 30 x 32mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6891

-0157 TTX6311

™ÂÈÚ¿ Ì ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ

∫ÏÂȉȿ ÔχÁˆÓ·. ªÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 12ÁˆÓ˜ ÎÂʷϤ˜ Û οı ¿ÎÚÔ. ∫˘ÚÙ¿, Ì ÎÏ›ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÁˆÓ›·˜ 75°. ªÂÙÚÈο, DIN 838. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

H1

H2

mm

mm

mm

630607 630809 631011 631213 631415 631617 631819 632022 632123 632427 633032

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32

168 183 198 217 239 260 292 318 326.5 329 362

5.6 6.6 7.4 8.1 8.8 9.5 10.1 10.9 11.2 12.4 14.4

6.3 7.0 7.7 8.4 9.1 9.8 10.4 11.4 11.6 13.4 15.2

11196 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108

122 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 122))

D1

D2

T

mm

mm

mm

10.7 13.6 16.6 19.5 22.4 25.3 28.2 31.1 32.6 36.9 45.5

12.2 15.1 18.0 20.9 23.7 26.7 29.7 34.0 35.5 41.0 48.5

4.1 4.5 4.9 5.4 5.7 6.2 6.6 7.1 7.6 8.1 9.0

μ¿ÚÔ˜

45 60 100 105 145 195 250 320 340 475 522


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ∫ÏÂȉȿ ›·˜ ™¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ·ï΋ ·ÁÔÚ¿, Ù· ÎÏÂȉȿ ›·˜ Ù˘ Teng Tools Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó 6ÁˆÓ· Î·È 12ÁˆÓ· ¿ÎÚ·, Ì ÙÔ ßÚ·¯‡ Û٤ϯԘ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÚÔÂͤ¯Ô˘Û˜ ÓÙ›˙˜, ÂÓÒ ÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¿ÎÚÔ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ˘„ËÏ‹ ÚÔ‹.

TTAW07

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ ›·˜ (265x142x50mm, 1.5 ÎÈÏ¿)

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ ›·˜

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11840

-0100 TTAW07

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ ›·˜ 6ÁˆÓ· Î·È 12ÁˆÓ·. ΔÔ Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÛÙÔ ÎÔÓÙfi ¿ÎÚÔ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ·ÍÈÌ¿‰È· ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ÚÔÂͤ¯Ô˘Û˜ ÓÙ›˙˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

603508 603509 603510 603511 603512 603513 603514 603515 603516 603517 603518 603519

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

115 122 130 136 145 152 160 170 178 187 195 205

11836

μ¿ÚÔ˜

mm

-0106 -0205 -0304 -0403 -0502 -0601 -0700 -0809 -0908 -1005 -1104 -1203

70 85 115 120 130 150 190 240 259 300 340 440

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 8 ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 3110. TT6208

8 ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ (265x142x50mm, 0.8 ÎÈÏ¿)

°ÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ

6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0390

-0107 TT6208

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 3110/ISO 3318. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì¤Û· Û ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11197

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ΔÂÌ¿¯È·

-0109

DO6207

7

-0208

DO6211

11

ª¤ÁÂıÔ˜ mm 6x7mm 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 30x32mm

123 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 123))

Teng Tools

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ ›·˜ 6ÁˆÓ· Î·È 12ÁˆÓ· 8 ¤ˆ˜ 19mm. ΔÔ Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÛÙÔ ßÚ·¯‡ ¿ÎÚÔ, ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ·ÍÈÌ¿‰È· ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ӷ Û ÚÔÂͤ¯Ô˘Û˜ ÓÙ›˙˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 8 ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 3110. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ı‹ÎË Ô˘ Ù˘Ï›ÁÂÙ·È.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11198

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0108

6208W

ΔÂÌ¿¯È· ªÂÁ¤ıË mm 8

6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

™ÂÈÚ¿ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ

°ÂÚÌ·ÓÈο ÎÏÂȉȿ ÌÂÙÚÈο, DIN 3110, ÎÏ›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

H

mm

mm

620607 620809 621011 621213 621415 621617 621819 622022 622123 622427 623032

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 30x32

123 140 156 172 188.5 204 221 237 247 263 298

3.7 4.0 5.0 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.7 8.1 9.0

10170 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904 -1001 -1100

D1

D2

T

μ¿ÚÔ˜

mm

mm

mm

18.0 22.7 27.1 31.2 35.3 38.9 42.8 48.8 50.8 59.1 69.8

15.5 20.4 24.9 29.2 33.3 37.1 40.9 44.8 46.8 52.8 65.4

3.7 4.0 5.0 5.5 5.9 6.3 6.7 7.1 7.7 8.1 9.0

25 35 50 75 105 155 190 220 245 305 465

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· ÙËÓ ™Î·Ó‰ÈÓ·ßÈ΋ ·ÁÔÚ¿, Ù· ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Ù˘ Teng Tools Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì ¿ÚıÚˆÛË 180 ÌÔÈÚÒÓ, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ÛÊÈ̷͛ÙÔ˜ ‹ Ï·ÛηڛÛÌ·ÙÔ˜ fiˆ˜ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÈϤÔÓ ÚÔ‹˜. 6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·, Ì ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Û οı ¿ÎÚÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Û·ÙÈÓ¤. TT6506

6 ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 1.57 ÎÈÏ¿)

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7300

-0101 TT6506

6 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û οı ¿ÎÚÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Û·ÙÈÓ¤. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. °È· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. WRDF06

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Û ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

ª¤ÁÂıÔ˜ ÎÏÂȉÈÔ‡

8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 124))

12823

-0109 WRDF06


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ ηڢ‰¿ÎÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

-0200 -0309 -0358 -0408 -0507 -0606 -0705

650809 651011 651013 651213 651415 651617 651819

8x9 10x11 10x13 12x13 14x15 16x17 18x19

192 200 213 218 243 275 284

12.2 15.5 14.5 18.2 20.5 23.0 25.5

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

D1

D2

mm

mm

611214 611618 612022

3⁄8″x7⁄16″

200 218 275

15.5 18.2 23.0

D1

D2

7292

7292 -1000 -1109 -1208

1⁄2″x9⁄16″ 5⁄8″x11⁄16″

D1

D2

W

T

μ¿ÚÔ˜

mm

mm

mm

13.5 16.9 18.2 19.2 21.7 24.2 26.7

10.0 10.0 12.5 12.5 14.0 15.0 16.0

4.6 4.6 5.0 5.0 5.8 6.5 7.5

95 105 140 150 215 300 382

W

T

μ¿ÚÔ˜

mm

mm

mm

16.9 19.2 24.2

10.0 12.5 14.0

4.6 5.0 6.5

105 150 300

W

T

μ¿ÚÔ˜

∫ÏÂȉ› ·ÚıÚˆÙÒÓ ¿ÎÚˆÓ Ì ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ·. ∂ÊԉȷṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ Ì ˘Ô‰Ô¯‹ 1⁄4″ ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Ì ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 1⁄4″ ❒- ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

1558 -0103

1⁄4″

691406

hex x 1⁄4″ M

mm

mm

mm

mm

mm

196

14.5

14.5

10.0

4.6

102

™ÂÈÚ¿ Ú·ÎÔÚfiÎÏÂȉˆÓ

¢ÈÏ¿ Ú·ÎÔÚfiÎÏÂȉ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û οı ¿ÎÚÔ. DIN 3118 ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

-0102 -0201 -0227 -0243 -0268

641011 641213 641314 641617 641922

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ AF

mm

mm

661416

7⁄16″x1⁄2″

158.8

11.9

10584

10584 -0300

L

H

mm

mm

mm

10x11 12x13 13x14 16x17 19x22

152.4 178.6 178.6 196.0 207.7

7.9 10.0 13.1 15.1 17.0 H

D1

L

D1

D2

C1

C2

T

mm

mm

mm

mm

mm

21.4 25.0 25.0 29.9 34.2

23.0 27.4 27.4 31.9 38.2

7.0 9.0 14.3 15.4 18.9

8.2 10.3 15.1 17.0 20.0

4.3 5.7 5.7 6.4 7.4

60 113 113 113 113

D2

C1

C2

T

μ¿ÚÔ˜

mm

mm

mm

mm

mm

23.0

24.3

8.2

9.0

5.5

125 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 125))

μ¿ÚÔ˜

83

Teng Tools

¢ÈÏ¿ ÎÏÂȉȿ Ì ·ÚıÚˆÙ¿ 12ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Û οı ¿ÎÚÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ∂Ó·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 10 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ·ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ, 3/8″ ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È 8 ÔχÁˆÓ˜ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ŸÏ· Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 9x12mm. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

Teng Tools

TTIG10

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ

∞ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ, Ì‹ÎÔ˜ 239mm 3/8″ ·ÚıÚˆÙ‹ ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ¶ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11838

-0104 TTIG10

∞ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ. ªÂ ıËÏ˘Î‹ ÔÚıÔÁˆÓÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ 9x12mm ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙȘ ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Teng Tools, fiˆ˜ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 3/8″ Î·È ÔÈ ÎÂʷϤ˜ ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ∂ȯڈÌȈ̤ÓÔ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ÀÔ‰Ô¯‹ mm

mm

600010RI

9x12

239

11830 -0102

ª‹ÎÔ˜

μ¿ÚÔ˜

248

∫ÂÊ·Ï‹ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 3/8″. ªÂ ÔÚıÔÁˆÓÈÎfi Û٤ϯԘ 9x12mm ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ 600010RI Î·È ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· 3/8″. ∂ȯڈÌȈ̤ÓË, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ÀÔ‰Ô¯‹ mm

600038RI

9x12

3/8″

11828 -0106

Drive

μ¿ÚÔ˜

110

∫ÂʷϤ˜ ÔχÁˆÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ 8-19mm Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ªÂ ÔÚıÔÁˆÓÈÎfi Û٤ϯԘ 9x12mm ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚıÚˆÙ‹ ̷ӤϷ 600010RI. ∂ȯڈÌȈ̤Ó˜, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. ª¤ÁÂıÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹ ∂͈ÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜. Ύ„Ô˜ μ¿ÚÔ˜ 11829 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 -0808

600508RI 600510RI 600511RI 600512RI 600513RI 600516RI 600517RI 600519RI

mm

mm

mm

mm

8 10 11 12 13 16 17 19

9x12 9x12 9x12 9x12 9x12 9x12 9x12 9x12

17 20 21 23 25 30 32 34

6.8 7.6 8.0 8.5 8.9 10.2 10.6 11.5

126 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 126))

24 30 32 38 45 60 68 82


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ¶ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 6 ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, Ì ÎÏ›ÛË Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜. ¢‡Ô ¿ÎÚˆÓ Ì ÎÏ›ÛË 25° Î·È 12ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ (6-8mm 6ÁˆÓ·). ∞ÏÏ·Á‹ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

RORS ÎÏÂȉȿ

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂÙÚÈο ÁÂÚÌ·ÓÔÔχÁˆÓ· Ì ÎÏ›ÛË Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 1.26 ÎÈÏ¿) 6 x 8mm, 7 x 9mm, 10 x 13mm, 12 x 14mm, 17 x 19mm, 21 x 22mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¶ÔχÁˆÓ· ÎÏÂȉȿ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

11670

(RORS),

ÎÏ›ÛË

25

-0105 TTRORS

ÌÔÈÚÒÓ.

ÃÚˆÌ›Ô˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

H

mm

mm

mm

mm

680608 680709 681013 681214 681719 682122

6x8 7x9 10x13 12x14 17x19 21x22

112 133 163 172 203 235

8.0 8.4 10.2 10.2 11.0 11.4

20.0 21.0 26.0 30.0 37.0 41.0

20.0 23.0 30.0 32.0 40.0 45.0

11671 -0104 -0203 -0302 -0401 -0500 -0609

Teng Tools

TTRORS

D1

ß·Ó·‰›Ô˘.

D2

μ¿ÚÔ˜

63 81 149 169 254 290

™ÂÈÚ¿ ÎÏÂȉÈÒÓ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÏÂȉ› Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÎÏ›Û˘ 15 ÌÔÈÚÒÓ, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ¯ÚÒÌÈÔ ß·Ó¿‰ÈÔ. πηÓÔÔÈ› Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· fiˆ˜ ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN 3117-1988, JIS B4604-1976. √È ÛÈ·ÁfiÓ˜ Ì ÎÏ›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ Û ÛÙÂÓÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ηıÒ˜ ϤÔÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ 30 ÌÔ›Ú˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÌÂÁÂıÒÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ¢ÂÓ ÚÔÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÈ·ÁÒÓ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚË ‰Ú¿ÛË fiÙ·Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜. ∏ Ï·ß‹ ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÓÂÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ·. ºˆÛÊÔÚȈ̤ÓÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

L

L

mm

inch

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008

100 150 200 250 300 375 450 600

4 6 8 10 12 15 18 24

10587 -0059 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604 -0703

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

11⁄16″

17 24 28 33 38 50 60 70

15⁄16″

11⁄8″

11⁄4″ 11⁄2″ 115⁄16″ 23⁄8″ 23⁄4″

T

D

ISO Norm

mm

mm

Nm

14 19 26 31 32 44 53 62

31 44 57 68 80 100 122 144

33 85 180 320 515 920 -

μ¿ÚÔ˜

50 140 260 440 660 1200 2000 3700

™ˆÏËÓÔοßÔ˘Ú˜ μ·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÂχıÂÚÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10594 -0076 -0100 -0209

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

PW14 PW18 PW24

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ in

mm

in

¤ˆ˜ 2″ 1⁄2″ ¤ˆ˜ 2 1⁄2″ 1⁄2″ ¤ˆ˜ 3″

350 450 600

14 18 24

1⁄2″

12 ¤ˆ˜ 50 12 ¤ˆ˜ 60 12 ¤ˆ˜ 75

127 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 127))

μ¿ÚÔ˜

1055 1785 2834


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range °ÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ·

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ· ÌÂÙÚÈο - 3/8″. ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 8 ÎÏÂȉȿ, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Û·ÙÈÓ¤. Δ· ÎÏÂȉȿ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ˘Ô‰Ô¯‹ 3⁄8″ ❒- ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· .¯ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È Î·ÛÙ¿ÓÈ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11199

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ΔÂÌ¿¯È·

-0107

M3808MM

8

ª¤ÁÂıÔ˜ mm 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19mm

°ÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ· ÌÂÙÚÈο ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· .¯. Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È Î·ÛÙ¿ÓÈ·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

Δ‡Ô˜

M386510-C M386511-C M386512-C M386513-C M386514-C M386515-C M386516-C M386517-C M386518-C M386519-C

3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″

L

H

mm

mm

mm

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

32.3 34.3 36.2 37.4 40.0 41.3 41.3 45.5 45.5 28.0

4.8 5.2 5.6 6.0 6.2 6.7 6.7 8.5 8.5 8.5

21.3 23.1 25.5 26.9 30.2 33.3 33.3 38.1 38.1 39.6

11201 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002

ª¤ÁÂıÔ˜

D

μ¿ÚÔ˜

36 50 58 70 86 90 114 116 140 168

™ˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ ™ÂÈÚ¿ ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙˆÓ ‰ÈÏÒÓ ÛˆÏËÓˆÙÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 6mm ¤ˆ˜ 32mm ÛÙ· ÌÂÙÚÈο, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Ù ˆ˜ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ‹ Û ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. Δ· ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÂÚ‹ Ô‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û ÚÔÂͤ¯Ô˘Û˜ ÓÙ›˙˜ Î·È ÛÒÌ· ÂÍ·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÏÂȉ› ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ô‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÏÂßȤ.

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰ÈÏ¿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ, 8 ¤ˆ˜ 19mm. ∂Í·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Ì ÙÚ‡·, ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ Ì ÙËÓ ßÔ‹ıÂÈ· ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏÂȉÈÔ‡ ‹ ÏÂßȤ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. TTTW07 ¢ÈÏ¿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ §ÂßȤ˜ ÁÈ· ÎÏÂȉȿ

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰ÈÏ¿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿) 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11839

-0103 TTTW07

¢ÈÏ¿ ÛˆÏËÓˆÙ¿ ÎÏÂȉȿ, ÛÊ˘Ú‹Ï·Ù·. ∫ÔÚÌfi˜ Ì ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ Î·È ÙÚ‡· ÁÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙfiÛÔ Ì ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÎÏÂȉ› fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÏÂßȤ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¢È·ÌÂÚ¤˜ ÙÚ‡ËÌ· ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·È Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

630607T 630809T 631011T 631213T 631415T 631617T 631819T 632022T 632123T 632427T 632528T 633032T 630011 630012

6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 §ÂßȤ˜ ÁÈ· ÎÏÂȉȿ 6-19mm §ÂßȤ˜ ÁÈ· ÎÏÂȉȿ 20-32mm

105 110 120 140 145 155 165 175 185 195 205 210

11837 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501 -0600 -0709 -0808 -0907 -1004 -1103 -1202 -2002 -2101

mm

128 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 128))


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range Mega Drive ∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ ™˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ Î·ÙÛ·ßȉÔÏ·ßÒÓ Ù˘ Teng Tools. Δ· ηÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈο ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ‹ Ï·ÛοÚÈÛÌ·.

TTXMDN

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Mega Drive (560x110x40mm, 1.6 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ

5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11459

-0102 TTXMDN

∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ 6ÁˆÓ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ, ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

11268 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905

MDN405 MDN4055 MDN406 MDN407 MDN408 MDN410 MDN411 MDN412 MDN413

ª¤ÁÂıÔ˜

ª‹ÎÔ˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜

mm

mm

mm

5 5.5 6 7 8 10 11 12 13

125 125 125 125 125 125 125 125 125

245 245 245 245 245 245 245 245 245

μ¿ÚÔ˜

120 120 120 120 120 120 120 120 120

∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Ï·ß‹˜ Δ Δ· Ó¤· ηÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ Ì Ϸߋ T Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Teng Tools 2006 ηχÙÔ˘Ó ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi 5mm ¤ˆ˜ 14mm ÛÙ· ÌÂÙÚÈο Î·È Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ·˘Ù¿ Ù˘ Ï·ß‹˜ T, ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ‹ Ï·ÛοÚÈÛÌ·.

∫·ÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ 6ÁˆÓ·, Ï·ß‹˜ T. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ Ì Ϸߋ T ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈϤÔÓ ÚÔ‹˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 13218

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

™˘ÓÔÏÈÎfi ª‹ÎÔ˜

-0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108

MDNT405 MDNT4055 MDNT406 MDNT407 MDNT408 MDNT409 MDNT410 MDNT411 MDNT412 MDNT413 MDNT414

5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288

129 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 129))

Teng Tools

9 ηÙÛ·ß›‰È·-ηڢ‰¿ÎÈ 6ÁˆÓ· Ì ·ÙÛ¿ÏÈÓË Ì‡ÙË TT-MV. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range °·Ù˙fiÎÏÂȉ· ·ÚıÚˆÙ¿ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 3 Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜, 3 ·ÚıÚˆÙ¿ ÛΤÏË Ì ›ÚÔ ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÙÚ‡˜ Î·È 2 ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ›ÚÔ˘˜ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 6 Î·È 8mm.

Teng Tools

TTHP08

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚıÚˆÙ¿ Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ Î·È ÙÚ‡˜ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿) 3⁄4″

°·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ ∞ÚıÚˆÙ¿ ÛΤÏË Ì ›ÚÔ ¶Â›ÚÔÈ

¤ˆ˜ 2″, 11⁄4″ ¤ˆ˜ 3″, 2″ ¤ˆ˜ 43⁄4″

4mm, 5mm, 6mm 6mm, 8mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10212

-0102 TTHP08

°·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜ ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÁÎÔ¤˜. ªÂ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÁÈ· ÎfiÓÙÚ· ·ÍÈÌ¿‰È·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

11202

mm

-0102 -0201 -0300

HP101 HP102 HP103

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ (ÎÏÂÈÛÙfi) μ¿ÚÔ˜

in

19 ¤ˆ˜ 50 3⁄4″ ¤ˆ˜ 2″ 32 ¤ˆ˜ 75 1 1⁄4″ ¤ˆ˜ 3″ 50 ¤ˆ˜ 120 2″ ¤ˆ˜ 4 3⁄4″

mm

in

145 178 247

5 3⁄4″ 7 9 3⁄4″

122 234 447

°·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÙÚ‡˜ ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ· Á·ÓÙ˙fiÎÏÂȉ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· Ì ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÙÚ‡˜. ªÂ ÛÙ·ıÂÚfi ›ÚÔ ÁÈ· ÎfiÓÙÚ· ·ÍÈÌ¿‰È·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ ›ÚÔ˘

11203 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606

HP2014 HP2015 HP2025 HP2026 HP2036 HP2038

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

mm

4 5 5 6 6 8

19 ¤ˆ˜ 50 19 ¤ˆ˜ 50 32 ¤ˆ˜ 75 32 ¤ˆ˜ 75 50 ¤ˆ˜ 120 50 ¤ˆ˜ 120

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ in

mm

in

¤ˆ˜ 2″ 3⁄4″ ¤ˆ˜ 2″ 1 1 ⁄4″ ¤ˆ˜ 3″ 1 1⁄4″ ¤ˆ˜ 3″ 2″ ¤ˆ˜ 4 3⁄4″ 2″ ¤ˆ˜ 4 3⁄4″

145 145 178 178 247 247

5 3⁄4″ 5 3⁄4″ 7 7 9 3⁄4″ 9 3⁄4″

3⁄4″

μ¿ÚÔ˜

122 122 227 227 451 451

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÏÂȉÈÒÓ ·ÏÏÂÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 28 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ, ÌÂÙÚÈο Î·È ÎÏÂȉȿ AF Î·È TX. TTHT28

28 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ MM/AF Î·È TX (265x142x50mm, 0.4 ÎÈÏ¿)

™˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1479MM ™˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ 1479AF ™Ê·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÂȉȿ hex ™˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ Δà 1479TX

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0mm

5⁄64″ 3⁄32″ 1⁄8″ 5⁄32″ 3⁄16″ 7⁄32″ 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″

7mm TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12825

-0107 TTHT28

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 10 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì ÎÚ›ÎÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú·. 1424

10 AF ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì ÎÚ›ÎÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

ÎÚ›ÎÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 1⁄16″, 5⁄64″, 3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″, 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 130))

10582

-0203 1424


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÏÂȉÈÒÓ ·ÏÏÂÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 10 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì ÎÚ›ÎÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú·. 1425

10 ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì ÎÚ›ÎÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÎÚ›ÎÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0,6.0,7.0,8.0,10.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10582

-0104 1425

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 9 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú·. ™Â ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. 1479MMR

9 ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0,10.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11269

-0102 1479MMR

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú·. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¿ÎÚÔ, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·fiÎÏÈÛË ÁˆÓ›·˜ 30°. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. 1474

7 ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ AF

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË Ô˘ ÎÔ˘ÌÒÓÂÈ

1⁄8″, 5⁄32″, 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10955

-0202 1474

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú·. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¿ÎÚÔ, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·fiÎÏÈÛË ÁˆÓ›·˜ 30°. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. 1475

7 ÌÂÙÚÈο ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË Ô˘ ÎÔ˘ÌÒÓÂÈ 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10955

-0103 1475

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 9 ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ Ì·ÎÚ˘¿ ·ÏÏÂÓ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ÁÈ· ÚfiÛß·ÛË ˘fi ÁˆÓ›· 30°. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. 1479MM

9 ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ Ì·ÎÚ˘¿ ·ÏÏÂÓ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11226

-0104 1479MM

131 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 131))

Teng Tools

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ÎÏÂȉÈÒÓ ·ÏÏÂÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 9 ÎÏÂȉȿ Ì·ÎÚ˘¿ ·ÏÏÂÓ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ÁÈ· ÚfiÛß·ÛË ˘fi ÁˆÓ›· 30°. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË.

Teng Tools

1479MMA

9 ÌÂÙÚÈο ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÏÂȉȿ Ì·ÎÚ˘¿ ·ÏÏÂÓÌ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ Ì·ÎÚ˘¿ ·ÏÏÂÓ

·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 10.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11724

-0101 1479MMA

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 9 ÎÏÂȉȿ Ì·ÎÚ˘¿ ·ÏÏÂÓ AF, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ – ÁÈ· ÚfiÛß·ÛË ˘fi ÁˆÓ›· 30°. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. 1479AF

9 ÎÏÂȉȿ Ì·ÎÚ˘¿ ·ÏÏÂÓ AF ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ Ì ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË.

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË

5⁄64″, 3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″, 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11226

-0203 1479AF

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 25 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ, ÌÂÙÚÈο Î·È AF. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. 1490

25 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ ÌÂÙÚÈο Î·È AF Û Ú·ÎÙÈ΋ ı‹ÎË ·Ôı‹Î¢Û˘

ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

1⁄16″, 5⁄64″, 3⁄32″, 7⁄64″, 1⁄8″, 9⁄64″, 5⁄32″, 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″, 5⁄16″, 3⁄8″

1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11654

-0107 1490

™˘ÏÏÔÁ‹ 7 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ . ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ™Â ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ı‹ÎË Ù‡Ô˘ ÛÔ˘ÁÈ¿. 1476AF

7 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ AF Û ı‹ÎË Ù‡Ô˘ ÛÔ˘ÁÈ¿

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË

1⁄16″, 5⁄64″, 3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″, 3⁄16″, 7⁄32″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10956

-0201 1476AF

™˘ÏÏÔÁ‹ 7 ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ . ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ™Â ÂÚÁÔÓÔÌÈ΋ ı‹ÎË Ù‡Ô˘ ÛÔ˘ÁÈ¿. 1476MM

7 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ AF Û ı‹ÎË Ù‡Ô˘ ÛÔ˘ÁÈ¿

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ

ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 132))

10956

-0102 1476MM


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. ª·‡Ú·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

ª¤ÁÂıÔ˜

-0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002 -1101 -1200 -1309 -1408 -1507 -1606 -1705 -1804 -1903 -2000

3105007 3105009 3105013 3105015 310502 3105025 310503 310504 3105045 310505 3105055 310506 310507 310508 310509 310510 310512 310514 310517 310519

0.7 0.9 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 14.0 17.0 19.0

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

310102 3101025 310103 3101035 310104 3101045 310105 310106 310107 310108 310110 310112 310114 310116

1⁄16″

μÚ·¯‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

ª·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

mm

mm

8 10 12 14 16 18 20 25 26 28 30 32 34 36 38 40 45 56 63 70

35 38 41 45 50 56 63 70 75 80 85 90 95 100 106 112 125 140 160 180

μÚ·¯‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

ª·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

mm

mm

14 15 17 18 19 20 21 24 26 28 32 35 38 41

44 48 51 54 57 60 64 70 76 83 95 108 121 133

11656

11657 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904 -1001 -1100 -1209 -1308 -1407

5⁄64″ 3⁄32″ 7⁄64″ 1⁄8″ 9⁄64″ 5⁄32″ 3⁄16″ 7⁄32″ 1⁄4″ 5⁄16″ 3⁄8″ 7⁄16″ 1⁄2″

ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú·. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ·fiÎÏÈÛË Î·Ù¿ ÁˆÓ›· 30°.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

12269 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0753 -0803 -0902

3105015BL 310502BL 3105025BL 310503BL 310504BL 310505BL 310506BL 310507BL 310508BL 310510BL

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0

μÚ·¯‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

ª·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

mm

mm

15 16 18 20 24 28 32 34 36 40

74 80 87 96 107 120 136 154 154 172

133 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 133))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ∫ÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi hex ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ, Ô˘ ßÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛß·ÛË.

Teng Tools

TTHEX7 ªÂ Ï·ß‹ Δ ªÂ Ï·ß‹ Δ ªÂ Ï·ß‹ Δ

7 ÌÂÙÚÈο hex ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ (265x142x50mm, 0.72 ÎÈÏ¿) hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

100mm 150mm 190mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5, 3, 4mm 5, 6, 7mm 8mm

6893

-0106 TTHEX7

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ›ÓÙÛ·˜ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ¿ÎÚÔ Ô˘ ßÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛß·ÛË. TTHEX7AF ∫ÏÂȉ› Ï·ß‹˜ T ∫ÏÂȉ› Ï·ß‹˜ T ∫ÏÂȉ› Ï·ß‹˜ T

7 ›ÓÙÛ·˜ ÎÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ (265x142x50mm, 0.75 ÎÈÏ¿) hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex/ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″

100mm 150mm 190mm

6893

3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″ 5⁄16″

-0205 TTHEX7AF

7 ÙÂÌ¿¯È· hex ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ Û ÌÂÙÚÈο ÌÂÁ¤ıË. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRHEX07

7 ÌÂÙÚÈο ¿ÏÏÂÓ Î·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

∫·ÙÛ·ß›‰È Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È Ï·ß‹˜ Δ

hex/·ÏÏÂÓ Ì›ÏÈ·˜ hex/·ÏÏÂÓ Ì›ÏÈ·˜ hex/¿ÏÏÂÓ Ì›ÏÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100mm 150mm 190mm

12826

2.5, 3, 4mm 5, 6, 7mm 8mm

-0106 WRHEX07

7 ÙÂÌ¿¯È· ∫·ÙÛ·ß›‰È· hex Ï·ß‹˜ Δ Û ÌÂÁ¤ıË AF. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRHEX07AF

7 ∫·ÙÛ·ß›‰È· AF Hex Ï·ß‹˜ Δ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢

∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ

hex/Ì›ÏÈ·˜ hex/Ì›ÏÈ·˜ hex/Ì›ÏÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 134))

100mm 150mm 190mm

12826

3⁄32″, 1⁄8″, 5⁄32″ 3⁄16″, 7⁄32″, 1⁄4″ 5⁄16″

-0205 WRHEX07AF


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ∫ÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ ∫ÏÂȉȿ ·ÏÏÂÓ Ì Ϸߋ Δ. ªÂ ÛÊ·ÈÚÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, Ë ÔÔ›· ßÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛß·ÛË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

ª¤ÁÂıÔ˜

μÚ·¯‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜ hex mm

mm

-0053 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905

510502 5105025 510503 510504 510505 510506 510507 510508 510510 510512

2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 12.0

12 12 12 12 15 15 15 18 20 20

100 100 100 100 150 150 150 190 200 200

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

μÚ·¯‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜ hex

ª·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

510103 510104 510105 510106 510107 510108 510110

3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16

10179

10179 -2000 -2109 -2208 -2307 -2406 -2505 -2604

ª·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

mm

mm

12 12 12 12 15 15 18

100 100 100 100 150 150 190

∫ÏÂȉȿ TX Ì Ϸߋ Δ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ηÙÛ·ß›‰È· TX Ì Ϸߋ Δ. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. TTTX7

7 ηÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ TX/TPX (265x142x50mm, 0.72 ÎÈÏ¿)

ªÂ Ï·ß‹ Δ

TX/TPX

100mm

ªÂ Ï·ß‹ Δ

TX/TPX

150mm

ªÂ Ï·ß‹ Δ

TX/TPX

190mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20 TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30 TX/TPX40

6892

-0107 TTTX7

7 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·ÙÛ·ß›‰È· TX/TPX Ï·ß‹˜ Δ. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRTX07

7 ÙÂÌ¿¯È·, ∫·ÙÛ·ß›‰È· TX/TPX Ï·ß‹˜ Δ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ï·ß‹˜ Δ

TX/TPX TX/TPX TX/TPX

100mm 150mm 190mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX/TPX10, TX/TPX15, TX/TPX20 TX/TPX25, TX/TPX27, TX/TPX30 TX/TPX40

12827

-0105 WRTX07

135 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 135))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜


∫ÏÂȉȿ/Wrench Range ∫ÏÂȉȿ TX Ì Ϸߋ Δ ∫ÏÂȉȿ TX Ì Ϸߋ T. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. ΔÔ Ì·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂȉÈ΋ Û¯ÈÛÌ‹ ÁÈ· ÙȘ Ù·ˆÌ¤Ó˜ ß›‰Â˜.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

520009 520010 520015 520020 520025 520027 520030 520040 520045 520050 520055

TX/TPX9 TX/TPX10 TX/TPX15 TX/TPX20 TX/TPX25 TX/TPX27 TX/TPX30 TX/TPX40 TX/TPX45 TX/TPX50 TX/TPX55

μÚ·¯‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

10180 -0050 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009

ª·ÎÚ‡ Û٤ϯԘ ª‹ÎÔ˜

mm

mm

12 12 12 12 15 15 15 18 20 20 20

100 100 100 100 150 150 150 190 200 200 200

™˘ÏÏÔÁ¤˜ TX ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È 6 ̇Ù˜ TX ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. 1486

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ 3/8″ ̇Ù˜ TX

∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ªÂÌÔӈ̤Ó˜ 1/4″ hex TX ̇Ù˜

3/8″ hex 1/4″ TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7369

-0109 1486

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È ÙÚÂȘ ̇Ù˜ TX ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. 1488

4 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ TX

∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ̇Ù˜ TX 5/16 hex

1/2″ hex 5/16″ TX45, TX50, TX55

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7370

-0106 1488

∫ÏÂȉȿ Δà ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. 1479TX

9 ÙÂÌ¿¯È·, , ÎÏÂȉȿ Δà Û ı‹ÎË

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ TX

·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓË ı‹ÎË TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11660

-0107 1479TX

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ÎÏÂȉȿ. ™Â ÎÚ›ÎÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. 1487

7 ÎÏÂȉȿ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ TX, Ì ÎÚ›ÎÔ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÏÂȉȿ

∫Ú›ÎÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10583

-0103 1487

∂›Û˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÎÏÂȉÈÒÓ TX. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ‰È·ÓÔ̤· Teng Tools.

136 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 136))


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 137))


Teng Tools

Mega Drive

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ηÙÛ·ß›‰È· μ›‰Â˜ Ì˯·ÓÈ΋˜ μ›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜ ∫·ÙÛ·ß›‰È ¿¯Ô˜ × ¶Ï¿ÙÔ˜ Ï¿Ì·˜ mm

°È· ÌÂÙÚÈΤ˜ ß›‰Â˜ M MCS

0.4×2.5

MSCS

°È· ß›‰Â˜ Unified UNC MFS

MKFS

ULCS

UFS

UKFS

M 1.6

M 1.6

M 1.6

M 1.6

M2

M2

M2

M2

0.6×3.5 (0.6×4)

M 2.5

M 2.5

M 2.5

M 2.5

0.8×4

M3

M3

M3

M3

No 5

No 5

No 5

0.5×3

(0.5×3.5)

(0.8×5.5)

1.0×5.5 (1.0×6.5)

M 3.5

M 3.5

M 3.5

M 3.5

No 6, 8

No 6, 8

No 6, 8

1.2×6.5

M4

M4

M4

M4

No 10, 12

No 10, 12

No 10, 12

1.2×8

M5

M5

M5

M5

1⁄4″

1⁄4″

1.6×10

M6

M6

M6

M6

1⁄4″

2.0×12 (2×13)

M8

M8

M8

M8

5⁄16″, 3⁄8″, 1⁄2″

5⁄16″, 3⁄8″, 1⁄2″

5⁄16″, 3⁄8″, 1⁄2″

2.5×14 (2.5×16)

M 10

M 10

M 10

M 10

5⁄8″, 3⁄4″

5⁄8″, 3⁄4″

5⁄8″, 3⁄4″

¶Ï¿ÙÔ˜ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡ x Ï¿ÙÔ˜ Ï¿Ì·˜ ÛÙȘ ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ, Â›Ó·È Ì ߿ÛË Ù· ·ÏÈ¿ Ù˘ÔÔÈË̤ӷ ÌÂÁ¤ıË. μ›‰Â˜ ÛÙ·˘Úfi˜ (PH Î·È PZ) ∫ÂÊ·Ï‹ ÛÙ·˘ÚÔ‡ no. °È· ÌÂÙÚÈΤ˜ ß›‰Â˜ M MRX

°È· ß›‰Â˜ Unified UNC

MFX

MFKX

URX

UKFX

0

M 1.6 M2

M 1.6 M2

M 1.6 M2

1

M 2.5 M3

M 2.5 M3

M 2.5 M3

2

M 3.5 M4 M5

M 3.5 M4 M5

M 3.5 M4 M5

No 5 No 6 No 8 No 10

No 5 No 6 No 8 No 10

3

M6

M6

M6

No 12 1⁄4″

1⁄4″

1⁄4″

4

M8 M 10

M8 M 10

M8 M 10

5⁄16″

5⁄16″

5⁄16″

7⁄16″

7⁄16″

7⁄16″

3⁄8″ 1⁄2″

138 CYAN

UFX

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 138))

No 12

3⁄8″ 1⁄2″

No 5 No 6 No 8 No 10 No 12

3⁄8″ 1⁄2″


Mega Drive ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ηÙÛ·ß›‰È· μ›‰Â˜ μ›‰Â˜ Ì ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙ·˘ÚÔ‡

°È· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· ST CSK CSS

KFSK KFSS

RXK RXS

∫·ÙÛ·ß›‰È ¿¯Ô˜ x Ï¿Ì· Ï¿ÙÔ˜ mm

KFX KFXS

(Phillips Î·È Pozidriv/Supadriv)

0.4×2.5 0.5×3 (0.5×4) 0.6×3.5 (0.6×4)

– ST 2 –

– ST 2.2 –

0.8×4 (0.8×5.5) 1,0×5.5 (1.0×6.5) 1.2×6.5

ST 2.9 ST 3 ST 4.2 ST 4.8

ST 2.9 ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8

1.8×8 1.6×8 1.6×10

– – ST 5.5 ST 6.3

– – ST 5.5 ST 6.3

2×12 (2×13) 2.5×14 (2.5×16)

ST 8 ST 9.5

ST 8 ST 9.5

μ›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜

∫·ÙÛ·ß›‰È ¿¯Ô˜×Ï¿ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜

°È· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· ST

0

ST 2.2

ST 2.2

1

ST 2.9

ST 2.9

2

ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8

ST 3.5 ST 4.2 ST 4.8

3

ST 5.5 ST 6.3

ST 5.5 ST 6.3

4

ST 8 ST 9.5

ST 8 ST 9.5

°È· ß›‰Â˜ DIN

°È· ß›‰Â˜ SMS

TKS

TFS

TKFS

TKS

TFS

TKFS

DIN 96

DIN 97

DIN 95

SMS –

SMS 1573

SMS 1574

(SMS 2830) mm

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ mm

No.

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ mm

No.

0.5×3 0.8×3.5

2 2.5 2.7

2 3 4

– 2.15

– 2

0.8×4

3 3.5

5 6

2.8

4

1.0×5.5

3.8 4 4.5

7 8 9

3.45

6

1.2×6.5 1.2×8

– – 5 (5.5)

– – 10 (12)

– 4.15 4.8 5.45 6.15

– 8 10 12 14

1.6×8 1.6×10 2×12 2.5×14

6 – (7) (10)

14 – (16) (24)

– 6.8 7.5 –

– 16 18 –

•˘Ïfißȉ˜ °È· ß›‰Â˜ DIN μ›‰Â˜ Ì ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙ·˘ÚÔ‡ (Phillips Î·È Pozidriv/Supadriv) °È· ß›‰Â˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡ (SMS 2831)

°È· ß›‰Â˜ SMS

TKX

TFX

TKFX

TKX

TFX

TKFX

DIN 7996

DIN 7997

DIN 7995

SMS –

SMS –

SMS –

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ mm

No.

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ mm

No.

0

(2)

(2)

1

2.5 3

5 5

– 2.8

– 4

2

3.5 4 4.5 5

6 8 9 10

3.45 4.15 4.8 –

6 8 10 –

3

(5.5) 6 (7)

(12) 14 (16)

5.45 6.15 6.8

12 14 16

4

(8)

18

No.

139 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 139))

Teng Tools

μ›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜


Mega Drive

Teng Tools

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ηÙÛ·ß›‰È·

√È Ï¿Ì˜ ÙˆÓ Î·ÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive Ù˘ Teng Tools, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ˘ÏÈÎfi TT-MV, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ 20-30% ˘„ËÏfiÙÂÚË ÚÔ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Û ÌÔÏ˘ß‰¤ÓÈÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔ·ÙÂÈ ÛÎÏËÚfiÙËÙ· Ì ÙÈÌ‹ 56 Ù˘ Îϛ̷η˜ Rockwell. ™Â ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ Teng Tools, Ù· Ó¤· ·˘Ù¿ ηÙÛ·ß›‰È· ˘ÔßÏ‹ıËÎ·Ó Û οı ›‰Ô˘˜ ¤ÏÂÁ¯Ô, ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÔ‹, fiÛÔ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ fiÚÈÔ ıÚ·‡Û˘ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ıÚ·‡Û˘. Δ· ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÁÔÓÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, Ï·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ (ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ۯ‰›·Û˘ no 37946ROC) Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÂÍ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ‹ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, Ì ÛÊËÓÔÂȉ‹ ‹ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÎÏËÚ˘Ì¤Ó· Î·È ÊˆÛʷو̤ӷ ¿ÎÚ·, Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ‹ ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Î·È Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ï·ß‹˜ T. ¶Ï‹ÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·ß·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÛ·ßȉÈÒÓ power thru, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ›ÛÈ·, PH, PZ, TX Î·È TPX ̇ÙË. ∂›Û˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ηÙÛ·ß›‰È· Ì ̇ÙË ›ÛÈ· Î·È PH ηıÒ˜ Î·È Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿ mini ηÙÛ·ßȉÈÒÓ.

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 6 ηÙÛ·ß›‰È·, 3 ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜ Î·È 3 ÁÈ· ß›‰Â˜ Phillips. Δ· ηÙÛ·ß›‰È· ¤¯Ô˘Ó Ì·‡ÚË, ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. MD906P

6 ÙÂÌ¿¯È·, Mega Drive Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ (265x142x50mm, 0.42 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È· ∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο PH

3 x 75mm, 5.5 x 75mm, 6.5 x 100mm PH0 x 75mm, PH1 x 75mm, PH2 x 100mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10928

-0107 MD906P

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 6 ηÙÛ·ß›‰È·, 3 ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜ Î·È 3 ÁÈ· ÎÂʷϤ˜ Pozidrive.∞fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. MD906PZ

6 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive (265x142x50mm, 0.45 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È· ∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· PZ

3 x 75mm, 5.5 x 75mm, 6.5 x 100mm PZ0 x 75mm, PZ1 x 75mm, PZ2 x 100mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13217

-0101 MD906PZ

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 12 ηÙÛ·ß›‰È· ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ß›‰Â˜ Phillips Î·È Pozidriv. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ï¿Ì· ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ª·‡Ú· Ì ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. MD912

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive (330x250x45mm, 1.34 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È· ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο 3 x 100mm, 5.5 x 75mm, 5.5 x 150mm, 6.5 x 150mm, 8 x 150mm, 6.5 x 38mm (Ó¿ÓÔ˜) ∫·ÙÛ·ß›‰È· PH PH0 x75mm, PH1 x 75mm, PH2 x 100mm, PH2 x 38mm (Ó¿ÓÔ˜) ∫·ÙÛ·ß›‰È· PZ PZ1 x 75mm, PZ2 x 100mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 140))

4425

-0108 MD912


Mega Drive ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 7 ηÙÛ·ß›‰È·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Î·ÙÛ·ß›‰È· ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, ηıÒ˜ Î·È Phillips Î·È Pozidriv. ªÂ ·ÙÛ¿ÏÈÓË Ì‡ÙË TT-MV. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ, Ì ÙÚ‡· ·Ó¿ÚÙËÛ˘. 7 ηÙÛ·ß›‰È·

∫·ÙÛ·ß›‰È·

∫·ÓÔÓÈο ›ÛÈ·

(265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿) 3x75mm, 5.5x75mm, 6.5x100mm PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x100mm PZ2x100mm

Ù‡Ô˘ PH Ù‡Ô˘ PZ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3017

-0104 TT917

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ›ÛÈ· ηÓÔÓÈο Î·È PH. §¿Ì˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV steel. ªÂ ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTX918

8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive (560x110x40mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο

∫·ÙÛ·ß›‰È·

PH

6.5 x 38mm, 3 x 100mm, 5.5 x 150mm, 6.5 x 150mm, 8 x 150mm, 10 x 200mm PH2 x 38mm, PH3 x 150mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . .

6897

-0102 TTX918

AÓ·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì 10 ηÙÛ·ß›‰È·, Ì ·ÙÛ¿ÏÈÓË Ì‡ÙË TT-MV. °È· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ ÛÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. WRMD10

10 ∫·ÙÛ·ß›‰È· Mega Drive Û ·Ó·ÚÙÒÌÂÓË ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ·

3.0x100mm, 5.5x75mm, 5.5x150mm, 6.5x150mm, 8.0x150mm PH0-75mm, PH1x75mm, PH2x100mm PZ1-75mm, PZ2x100mm

PH PZ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12829

-0103 WRMD10

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Ï·ß‹ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡ Î·È 11 Ͽ̘ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ Ì ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË Û οı ÏÂ˘Ú¿. TTMD12D

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Ì Ͽ̘ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ (265x142x50mm, 0.25 ÎÈÏ¿)

§¿Ì˜ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡

PH1 x PH2, ›ÛÈ· 4.0 x 5.5mm, PH3 x ›ÛÈ· 6.5mm, PZ1 x PZ2, TX10 x TX15, TX20 x TX25, TX30 x TX40, hex 3 mm x hex 4 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, hex 4 mm x 4 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, hex 5 mm x 5 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, hex 6 mm x 6 mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

§·ß‹ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12865

-0108 TTMD 12D

§¿Ì˜ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡ Ì ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ MD901, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ TTMD12D.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 12865 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 -0801 -0900 -1007 -1106 -1205 -1304

MD901 PHH0102 FTF4055 PHF0365 PZZ0102 TXX1015 TXX2025 TXX3040 HBH0303 HBH0404 HBH0505 HBH0606

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ÕÎÚ·

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ

PH1 x PH2 ›ÛÈ· 4.0 x 5.5mm ›ÛÈ· 6.5mm x PH3 PZ1 x PZ2 TX10 x TX15 TX20 x TX25 TX30 x TX40 hex 3mm x hex 3mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex 4mm x hex 4mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex 5mm x hex 5mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ hex 6mm x hex 6mm ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜

141 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 141))

Teng Tools

TT917


Mega Drive ™˘ÏÏÔÁ¤˜ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ

Teng Tools

53 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 10 ›ÛÈ· ηÙÛ·ß›‰È·, 5 ηÙÛ·ß›‰È· Phillip, 4 ηÙÛ·ß›‰È· Pozidrive ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Ì 6 ̇Ù˜ Î·È 27 ÙÂÌ¿¯È· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ̇Ù˜ (Ì‹ÎÔ˜ 25 mm). MD9053

53 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive (265x142x50mm, 2.0 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ·

∫·ÙÛ·ß›‰È·

PH

∫·ÙÛ·ß›‰È· ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ª‡Ù˜

PZ Ì ̇Ù˜ Ì‹ÎÔ˜ 25mm

10x200, 8x150, 6.5x150, 6,5x100, 5.5x150, 5.5x75, 4x100, 3x100, 3x75, 6x38mm (Ó¿ÓÔ˜) PH0x75, PH1x75, PH2x100, PH2x38, PH3x150 PZ1x75, PZ2x100, PZ2x38, PZ3x150 FT 5, 7mm, PH 1, 2, PZ 1, 2 PZ1, TX6, 7, 8, 9, 10, 15x2, 20x2, 25x2, 27, 30, 40 TPX20, 25, 30 SQ 1, 2, 3 HEX 2, 3, 4, 5, 6, 8

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14431

-0109 MD9053

∫·ÙÛ·ß›‰È· - ›ÛÈ· ÿÛÈ· ηÙÛ·ß›‰È·. DIN 5264, ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

7212-0033 7212-0058 7212-0108 7212-0207 7212-0066 7212-0074 7209-0103 7212-0306 7213-0107 7209-0202 7209-0251 7209-0277 7209-0301 7209-0400

MD914 MD915 MD920 MD921 MD916 MD917 MD922 MD923 MD928 MD932 MD933 MD691 MD934 MD935

a

b

§¿Ì·

L1

L2

mm

mm

Ù‡Ô˜

ÕÎÚÔ

mm

mm

0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.6

2.5 2.5 3 3 3.5 4.0 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 8 10

ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋

·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ú¿ÏÏËÏË ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ ÛÊËÓÔÂȉ‹˜ ÛÊËÓÔÂȉ‹˜

50 75 75 100 75 100 75 150 38 100 150 400 150 200

150 175 175 200 180 200 180 255 108 220 270 520 290 340

μ¿ÚÔ˜

25 30 30 30 60 70 60 70 50 100 100 180 200 200

∫·ÙÛ·ß›‰È· - PH ∫·ÙÛ·ß›‰È· PH. DIN 5260, ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

7218-0102 7219-0051 7217-0103 7219-0101 7217-0202 7217-0251 7217-0301 7217-0400

MD940 MD947 MD941 MD948 MD952 MD692 MD953 MD955

§¿Ì· ª¤ÁÂıÔ˜ PH0 PH1 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PH4

Ù‡Ô˜ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÂÍ¿ÁˆÓË ÂÍ¿ÁˆÓË ÂÍ¿ÁˆÓË ÂÍ¿ÁˆÓË

142 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 142))

L1

L2

ÕÎÚÔ

mm

mm

-

75 38 75 38 100 400 150 200

175 108 180 108 220 520 290 290

μ¿ÚÔ˜

30 50 60 50 100 180 170 170


Mega Drive ∫·ÙÛ·ß›‰È· - PZ ∫·ÙÛ·ß›‰È· PZ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

§¿Ì·

MD960 MD961 MD962 MD964 MD968 MD970 MD971 MD972 MD978 MD973

Ù‡Ô˜

PZ0 PZ1 PZ1 PZ1 PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3

L2

ÕÎÚÔ

mm

mm

-

75 75 100 250 38 150 250 100 38 150

175 180 208 358 108 258 358 220 108 290

ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ hexagon ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ hexagon

μ¿ÚÔ˜

30 60 51 73 50 93 115 100 50 373

√È ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ ÙˆÓ Î·ÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive ÌÔÚÊÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¿Óˆ Î·È ÂÚ› ÙËÓ Ï¿Ì·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· Ù· ηÙÛ·ß›‰È· Â›Ó·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ Â› Ù˘ ÏÂ›‰·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ìß¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓË ÚÔ‹.

∫·ÙÛ·ß›‰È· TX ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 TX ηÙÛ·ß›‰È· (2 standard TX Î·È 5 TPX). °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. §¿Ì˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ·fi ‰‡Ô ˘ÏÈο Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TT917TX

7 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive TX/TPX (265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È· TX

Δ‡Ô˜ TX

∫·ÙÛ·ß›‰È· TPX

Δ‡Ô˜ TPX

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX8x75mm TX9x75mm TPX10x100mm, TPX15x100mm, TPX20x100mm, TPX25x100mm, TPX30x100mm

2598

-0103 TT917TX

TX ηÙÛ·ß›‰È· ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV, ª·‡Ú· ÕÎÚ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

0407 -0033 -0066 -0108 -0207 -0215 -0223 -0231 -0249 -0256 -0264 -0272

§¿Ì· ª¤ÁÂıÔ˜

MD606T MD607T MD608T MD609T MD610T MD615T MD620T MD625T MD627T MD630T MD640T

TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

L1

L2

μ¿ÚÔ˜

Ù‡Ô˜

ÕÎÚÔ

mm

mm

ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹

-

75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100

175 175 175 175 205 205 220 220 220 220 220

30 30 30 30 60 60 90 90 90 90 100

L1

L2

μ¿ÚÔ˜

∫·ÙÛ·ß›‰È· TPX TPX ηÙÛ·ß›‰È·, ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

§¿Ì· Ù‡Ô˜

ÕÎÚÔ

mm

mm

MD610TP MD615TP MD620TP MD625TP MD627TP MD630TP MD640TP

TPX10 TPX15 TPX20 TPX25 TPX27 TPX30 TPX40

ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹

-

100 100 100 100 100 100 100

205 205 220 220 220 220 220

0407 -0306 -0405 -0504 -0603 -0652 -0702 -0801

143 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 143))

60 60 90 90 90 90 100

Teng Tools

ª¤ÁÂıÔ˜

7223-0055 7223-0105 12828-0104 12828-0203 11193-0053 12828-0302 12828-0401 7223-0204 11193-0103 7223-0303

L1


Mega Drive ∫·ÙÛ·ß›‰È· ηڢ‰¿ÎÈ Ì ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ ∫·ÙÛ·ß›‰È· ηڢ‰¿ÎÈ Ì ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹. TT-MV ·ÙÛ¿ÏÈ, ª·‡Ú· ¿ÎÚ·. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

14390 -0108 -0207 -0306

ª¤ÁÂıÔ˜

§¿Ì·

L1

L2

μ¿ÚÔ˜

No.

Ù‡Ô˜

ÕÎÚÔ

mm

mm

1 2 3

ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹

-

100 100 100

220 220 220

MD801 MD802 MD803

90 90 90

™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· Î·È ¶¤ÓÛ˜ 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Mini ∫·ÙÛ·ßȉÈÒÓ. ∞ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 7 Ͽ̘ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ Ì ÌÈ· ‰È¿ÛÙ·ÛË Û οı ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ Ï·ß‹ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ì ÎÔ‡ÌˆÌ·. MDM708

8 ÙÂÌ¿¯È·, Mega Drive Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ηÙÛ·ßȉÈÒÓ (160x80x30mm, 0.1 ÎÈÏ¿)

§¿Ì˜ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡ 120mm

2.0mm x PH00, 3.0mm x PH0, 4.0mm x PH1, PZ0 x PZ1, TX5 x TX7, TX6 x TX8, TX9 x TX10

§·ß‹ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11812

-0104 MDM708

¢ÈϤ˜ Ͽ̘ mini ηÙÛ·ßȉÈÔ‡, Ì ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi Û٤ϯԘ ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Ï·ß‹ MDM700, Â›Û˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ MDM708.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11812

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0203 -0302 -0401 -0500

MDM700 2912512 2912513 2912514

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ

2.0mm - PH00 3.0mm - PH0 4.0mm - PH1

-0609 -0708 -0807 -0906

2912520 2912535 2912537 2912539

§¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ §¿Ì· ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ

PZ0 - PZ1 TX5 - TX7 TX6 - TX8 TX9 - TX10

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ÕÎÚ·

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 12 mini ηÙÛ·ß›‰È· Î·È ·fi 4 mini ¤ÓÛ˜. TTMI16

16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ¤ÓÛ˜, ηÙÛ·ß›‰È TX Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ (265x142x50mm, 0.71 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο PH Ù‡Ô˜ TX Ù‡Ô˜

¶¤ÓÛ˜

2.0, 2.4, 3.0 x 40mm PH00, PH0, PH1 x 40mm TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15 x 40mm 41⁄2″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, 41⁄2″ ÂÌÚÔÛıÔÎfiÊÙ˘, 5″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ, 5″ Ï·Ù˘ÙÛ›ÌȉÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10445

-0101 TTMI16

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 6 mini ηÙÛ·ß›‰È·. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË. MDM706

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive (Ì ߿ÛË ÁÈ· mini ηÙÛ·ß›‰È·)

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο PH

2.0x40mm, 2.4x40mm, 3.0x40mm PH00x40mm, PH0x40mm, PH1x40mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 144))

6894

-0105 MDM706


Mega Drive Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· - hex Mini ηÙÛ·ß›‰È· hex ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

MDM711 MDM712

§¿Ì·

mm

Ù‡Ô˜

2.0 2.5

ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi

L1

L2

μ¿ÚÔ˜

ÕÎÚÔ mm mm -

40 40

122 122

12 12

Mini ηÙÛ·ß›‰È· - ›ÛÈ· Mini ›ÛÈ· ηÙÛ·ß›‰È·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ª·‡Ú· ¿ÎÚ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ª¤ÁÂıÔ˜ 6894

§¿Ì·

mm

-0204 -0303 -0402

MDM713 MDM714 MDM715

2.0 2.4 3.0

Ù‡Ô˜

L1 ÕÎÚÔ

L2 μ¿ÚÔ˜

mm mm

ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ·Ú¿ÏÏËÏÔ 40 122 ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ·Ú¿ÏÏËÏÔ 40 122 ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ·Ú¿ÏÏËÏÔ 40 122

12 12 12

Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· - PH Mini ηÙÛ·ß›‰È· PH. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ª¤ÁÂıÔ˜

6894

mm

-0501 -0600 -0709

MDM716 MDM717 MDM718

PH00 PH0 PH1

§¿Ì· Δ‡Ô˜ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹

L1

L2

μ¿ÚÔ˜

ÕÎÚÔ mm mm -

40 40 40

122 122 122

12 12 12

Mini ∫·ÙÛ·ß›‰È· - TX ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 6 mini ηÙÛ·ß›‰È· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË. MDM706TX ∫·ÙÛ·ß›‰È·

6 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Mini ηÙÛ·ßȉÈÒÓ Mega Drive (Ì ߿ÛË ÁÈ· mini ηÙÛ·ß›‰È·) TX

TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .

10215

-0109 MDM706TX

Mini ηÙÛ·ß›‰È· TX. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ª·‡Ú· ¿ÎÚ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ª¤ÁÂıÔ˜

10215 -1008 -1107 -1206 -1305 -1404 -1503

§¿Ì·

ÕÎÚÔ

Ù‡Ô˜ MDM806 MDM807 MDM808 MDM809 MDM810 MDM815

TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15

ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi

L1

L2

μ¿ÚÔ˜

mm mm -

40 40 40 40 40 40

122 122 122 122 122 122

12 12 12 12 12 12

145 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 145))

Teng Tools

6894 -0139 -0162

ª¤ÁÂıÔ˜


Mega Drive ∫·ÙÛ·ß›‰È· Power Thru

Teng Tools

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È· Power Thru ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜ Î·È ß›‰Â˜ Phillips, Ì ÂÍ¿ÁˆÓË Ï¿Ì· Power Thru. TTXMDT

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive power thru (560x110x40mm, 1.27 ÎÈÏ¿)

Power thru ηÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο

6.5 x 100mm, 8 x 150mm, 10 x 200mm PH2 x 100mm, PH3 x 150mm

PH

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10213

-0101 TTXMDT

ÿÛÈ· ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive Power Thru ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∏ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Ï¿Ì·, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÊÈ̷͛ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏÂȉÈÔ‡. DIN5264.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10183 -0107 -0206 -0305

MDT932 MDT934 MDT935

a

b

§¿Ì·

L1

L2

mm

mm

Ù‡Ô˜

ÕÎÚÔ

mm

mm

1.2 1.2 1.6

6.5 8 10

ÂÍ¿ÁˆÓË ÂÍ¿ÁˆÓË ÂÍ¿ÁˆÓË

ÛÊËÓÔÂȉ¤˜ ÛÊËÓÔÂȉ¤˜ ÛÊËÓÔÂȉ¤˜

100 150 200

220 290 340

μ¿ÚÔ˜

120 200 200

∫·ÙÛ·ß›‰È· Mega Drive Power Thru PH. ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ TT-MV. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∏ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ Ï¿Ì·, ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÊÈ̷͛ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÏÂȉÈÔ‡. DIN5264.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

§¿Ì· Ù‡Ô˜

ÕÎÚÔ

mm

mm

MDT952 MDT953

PH2 PH3

ÂÍ¿ÁˆÓË ÂÍ¿ÁˆÓË

-

100 150

220 290

10184 -0106 -0205

L1

L2

μ¿ÚÔ˜

120 200

∫Ô˘ÙÈ¿ Ì ̇Ù˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ 7 ÙÂÌ. Ì ̇Ù˜, ÛÙËÓ ¤Í˘ÓË Û˘Û΢·Û›· Ù˘ Teng Tools Ì ı‹Î˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË ÛÙȘ ̇Ù˜. BBX7A

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ (76x16x46mm, 0.08 ÎÈÏ¿)

ª‡Ù˜

5.5mm, 6.5mm PH1, PH2 PZ1, PZ2

1/4″ hex ›ÛȘ ̇Ù˜ 25mm 1/4″ hex 25mm ̇Ù˜ PH 1/4″ hex 25mm ̇Ù˜ PZ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· 1/4″ hex 50mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10261

-0102 BBX7A

A 10 ÙÂÌ., Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜, ÛÙËÓ ¤Í˘ÓË Û˘Û΢·Û›·Ù˘ Teng Tools Ì ı‹Î˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË ÛÙȘ ̇Ù˜. BBX10A ª‡Ù˜

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ (107x16x46mm, 0.1 ÎÈÏ¿) 1/4″ hex ̇Ù˜ ›ÛȘ 25mm 4.5mm 5.5mm, 6.5mm 1/4″ hex ̇Ù˜ PH 25mm PH1, PH2, PH3 1/4″ hex ˘Ô‰Ô¯‹, ̇Ù˜ PZ 25mm PZ1, PZ2, PZ3 1/4″ hex Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 50mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 146))

10262

-0101 BBX10A


Mega Drive ∫Ô˘ÙÈ¿ Ì ̇Ù˜ 10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜, ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ù˘ Teng Tools Ì ı‹Î˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË ÛÙȘ ̇Ù˜. BBX10PHZ 1/4″ hex 25mm 1/4″ hex

PH2x5, PZ2x4 50mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . .

14395

-0103 BBX10PHZ

™˘ÏÏÔÁ‹ 7 ÙÂÌ. Ì ̇Ù˜, ÛÙËÓ ¤Í˘ÓË Û˘Û΢·Û›· Ù˘ Teng Tools Ì ı‹Î˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË ÛÙȘ ̇Ù˜. BBX7TXA

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ (76x16x46mm, 0.08 ÎÈÏ¿)

ª‡Ù˜

1/4″ hex ̇Ù˜ 25mm TX

TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″ hex Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 50mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10263

-0100 BBX7TXA

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜, ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔ˘Ù› Ù˘ Teng Tools Ì ı‹Î˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Â‡ÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË ÛÙȘ ̇Ù˜. BBX10TX ª‡Ù˜ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ (76x16x46mm, 0.13 ÎÈÏ¿) 1/4″ hex 25mm 1/4″ hex

TX20x5, TX25x4 50mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14397

-0101 BBX10TX

19 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, 50mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/4″ g - 1/4″ ❒. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. BBX19

19 ÙÂÌ¿¯È·, ÎÔ˘Ù› Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ì‡Ù˜ (100x66x30mm, 0.22 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ 50mm ÁÈ· ̇Ù˜, mini ηÛÙ¿ÓÈ·, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄4″ ❒ M: 1⁄4″ g M 6ÁˆÓ· 8, 9, 10, 11, 12, 13mm ›ÛȘ 4.5, 5.5, 6,5mm PH1, PH2, PZ1, PZ2, hex 4mm, hex 5mm, hex 6mm 1⁄4″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜

1/4″ 1/4″ hex

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13193

-0109 BBX19

147 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 147))

Teng Tools

ª‡Ù˜ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ (76x16x46mm, 0.13 ÎÈÏ¿)


Mega Drive ∫Ô˘ÙÈ¿ Ì ̇Ù˜ 20 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ì‡Ù˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 7 6ÁˆÓ· ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, 11 ̇Ù˜, Ì·˙› Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ÌÈ· Ì·ÁÓËÙÈ΋ ı‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È ÌÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄4″ g - 1⁄4″ ❒.

Teng Tools

BBX20

20 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· Î·È Ì‡Ù˜ (100x60x30mm, 0.213 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ª‡Ù˜ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″ 1/4″ hex 1/4″

6ÁˆÓ· 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13mm PH1, PH2, PZ1, PZ2, ›ÛȘ 4.5, 5.5, 6.5, TX10, TX15, TX20 1/4″ ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ı‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜ 50mm, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/4″ ❒ - 1/4″ g

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12845

-0103 BBX20

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 28 ÙÂÌ. ̇Ù˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ‹, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 26 ·fi ÙȘ ¢ڇÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜, Ì·˙› Ì ÊÔÚ¤· Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ Î·È ¤Ó·Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·.

1⁄4″g-1⁄4″❒.

BBX28

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜, 28 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. (100x60x30mm, 0.2 ÎÈÏ¿)

ª‡Ù˜

1/4″ hex ̇Ù˜ 25mm

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

›ÛÈ· 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.0x6.5mm PH 1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 TPX20, TPX25, TPX30 ROB No. 1, No. 2, No. 3 Hex 4mm, 5mm, 6mm Grabber no.2 (2 pc) 1/4″ hex 50mm Ù·¯Â›·˜ ·Ô‰¤ÛÌ¢Û˘ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄4″g-1⁄4″❒

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12199

-0105 BBX28

™˘ÏÏÔÁ‹ 29 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, Û ÌÈÎÚ‹ ηÛÂÙ›Ó· Teng Tools, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ 26 ·fi ÙȘ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ̇Ù˜, Ì·˙› Ì ¤Ó· Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, ¤Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Ù˘ Teng Tools. BBX29

29 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ (100x60x30mm, 0.2 ÎÈÏ¿)

ª‡Ù˜

1/4″ ̇Ù˜ hex 25mm

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

flat 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5mm PH 1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 TPX20, TPX25, TPX30 ROB No. 1, No. 2, No. 3 Hex 4mm, 5mm, 6mm Grabber no.2 (2 ÙÂÌ.) 1/4″ Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ hex Ì‹ÎÔ˘˜ 50mm 1/4″ ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÎÏÂȉ› ÔχÁˆÓÔ 8mm ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ hex 1/4″ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 1/4″ 25mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 148))

11860

-0105 BBX29


Mega Drive Mini ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ªÈ· ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·ÛÙ¿ÓÈ· 1/4″ hex Ì 8mm 12ÁˆÓÔ ÔχÁˆÓÔ ÎÏÂȉ›. ™Ê˘Ú‹Ï·ÙË. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ÓË, Û·ÙÈÓ¤.

11834

-0108 1400B

ª›ÓÈ Î·ÛÙ¿ÓÈ· ™˘Û΢·Û›· 12 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, Ì ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Ì‡Ù˜ Û ı‹ÎË Teng Tools bullet holder. SD511

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹

ª‡Ù˜

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″ hex ›ÛȘ ̇Ù˜ 25mm 1/4″ hex ̇Ù˜ 25mm PH 1/4″ hex ̇Ù˜ 25mm PZ 1/4″ hex ̇Ù˜ 25mm hex 1/4″ hex ̇Ù˜ 25mm TX 1/4″ hex ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4mm, 5mm PH1, PH2 PZ1, PZ2 5mm hex, 6mm hex TX10, TX15, TX20

0477

-0103 SD511

MD900 1/4″ hex ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ Ì ̷ÁÓËÙÈÎfi ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È Ï·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Mega Drive Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ï·ß‹˜ Δ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10024

-0100 MD900

∫·ÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ˘Ô‰Ô¯‹ 1⁄4″ hex Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Ì·ÁÓ‹ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙȘ ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ß›‰·. ¶Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Ì ¯ÒÚÔ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÁÈ· ÙȘ ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ¤ÍÈ Ì‡Ù˜; ‰‡Ô ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, ‰‡Ô ÁÈ· ß›‰Â˜ Phillips Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÎÂʷϤ˜ Pozi. ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ. MD907 ª‡Ù˜

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ 1/4″ hex ›ÛȘ ̇Ù˜ 25mm 1/4″ hex 25mm ̇Ù˜ PH 1/4″ hex 25mm ̇Ù˜ PZ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5mm, 7mm PH1, PH2 PZ1, PZ2

7257

-0104 MD907

∫·ÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ì ˘Ô‰Ô¯‹ 1⁄4″-hex, Ì ̷ÁÓ‹ÙË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ß›‰Â˜. ¶Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Ì ı‹ÎË ÁÈ· ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì 6 ̇Ù˜ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ. MD907TX ª‡Ù˜

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 7 ÙÂÌ. ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ Ì ̇Ù˜ TX 1/4″ hex ̇Ù˜ TX

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30

10191

-0107 MD907TX

149 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 149))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mega Drive ∫·ÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜

Teng Tools

∫·ÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Mega Drive ΔÔ Ó¤Ô Î·ÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Ù˘ Teng Tools ‰È·ı¤ÙÂÈ ßÂÏÙȈ̤ÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 46 ‰ÔÓÙÈÒÓ, ÏÂÙfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÌÈÎÚfi ß¿ÚÔ˜ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ÚÔ‹. ∏ ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¯ÒÚÔ ·Ôı‹Î¢Û˘ Ì ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ Î·¿ÎÈ ÁÈ· 6 ̇Ù˜. √È Ì‡Ù˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Â›Ó·È: ›ÛȘ 5 Î·È 7 mm, Ph1, Ph2, Pz1 Î·È Pz2.

∫·ÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Ì ˘Ô‰Ô¯‹ 1⁄4″ hex Î·È ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Ì·ÁÓ‹ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙȘ ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ß›‰·. ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì ¯ÒÚÔ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÁÈ· ÙȘ ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ¤ÍÈ Ì‡Ù˜; ‰‡Ô ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, ‰‡Ô ÁÈ· ß›‰Â˜ Phillips Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÎÂʷϤ˜ Pozi. MD907R ª‡Ù˜ ª‡Ù˜ ª‡Ù˜

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ 1/4″ hex 25mm 1/4″ hex 25mm 1/4″ hex 25mm

›ÛȘ ̇Ù˜ PH PZ

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5mm, 7mm PH1, PH2 PZ1, PZ2

14432

-0108 MD907R

™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÎÏÂȉ› ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, 6″ ‡ηÌÙË ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ Î·È 69 ̇Ù˜. TTMD74

74 ÙÂÌ¿¯È· Mega Drive, ™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ Ì ηÙÛ·ß›‰È Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 0.74 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″

25mm ̇Ù˜ hex

1/4″ hex

ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, 6″ ‡ηÌÙË ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 1/4″M:1/4″ hex ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, 1/4″F:1/4″ hex F, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 0.6x3.5, 0.6x4.5, 0.8x4.0, 0.8x5.5 ,1.0x5.5, 1.2x5.0, 1.2x6.5, 1.4x7.0 1.6x8.0mm ›ÛÈ· PH 1x4, PH 2x7, PH 3x1 PZ 1x34 PZ 2x7, PZ 3x1 HEX 2, 3, 4, 5, 6, 8mm TX 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20x3, 25x3, 27, 30, 40 TPX 10, 15, 20x2, 25x2 27, 30, 40 SQ 1, 2, 3 Grabber 2x3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14403

-0103 TTMD74

ª‡Ù˜ - ›ÛȘ ™˘Ó‹ı˘ Ù‡Ô˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ̇Ù˘, ·ÏÏÈÒ˜ Ë Ì‡ÙË ı· ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ‹ ı· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ß›‰·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ßȉÒÓ.

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 25mm ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

Δ‡Ô˜

FL2506A03 FL2506B03 FL2508A03 FL2508B03 FL2510A03 FL2512A03 FL2516A03

0.6x3.5 0.6x4.5 0.8x4.0 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5 1.6x8.0

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10604 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702

150 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 150))

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3 3 3 3 3

25 25 25 25 25 25 25


Mega Drive ª‡Ù˜ - ›ÛȘ ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 50mm ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, Ì 1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

Δ‡Ô˜

FL5006A03 FL5008A03 FL5008B03 FL5010A03 FL5012A03

0.6x3.5 0.8x4.0 0.8x5.5 1.0x5.5 1.2x6.5

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10605 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3 3 3

50 50 50 50 50

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

2 2 2 2

70 70 70 70

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 70mm ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

™Ù¤Ï¯Ԙ

FL7006A02 FL7008A02 FL7008B02 FL7010A02

0.6x3.5 0.8x4.0 0.8x5.5 1.0x5.5

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10605 -1006 -1105 -1204 -1303

ª‡Ù˜ - PH ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜ ßȉÒÓ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ̇Ù˘, ÁÈ·Ù› ‡ÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› Ë ß›‰·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̇Ù˜ Pozidrive Û ߛ‰Â˜ Phillips – ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ß›‰· ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ϿıÔ˜ Ù‡Ô.

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 25mm ÁÈ· ß›‰Â˜ Phillips, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

-0106 -0205 -0304

PH2500103 PH2500203 PH2500303

PH01 PH02 PH03

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3

25 25 25

-0403 -0502 -0601

PH2500110 PH2500210 PH2500310

PH01 PH02 PH03

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10 10 10

25 25 25

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

10606

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 50mm ÁÈ· ß›‰Â˜ Phillips, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

PH5000103 PH5000203 PH5000303

PH01 PH02 PH03

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

3 3 3

50 50 50

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

PH7000102 PH7000202

PH01 PH02

1/4″ hex 1/4″ hex

2 2

70 70

10607 -0105 -0204 -0303

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 70mm ÁÈ· ß›‰Â˜ Phillips, Ì 1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10607 -0402 -0501

151 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 151))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜


Mega Drive ª‡Ù˜ - PZ

Teng Tools

¡ÂfiÙÂÚÔ˜ Ù‡Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰›ÓÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ÛÊ›ÍÈÌÔ. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÈϤÔÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÙ·˘Úfi. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̇Ù˜ Pozidrive Û ߛ‰Â˜ Phillips – – ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ß›‰· ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ϿıÔ˜ Ù‡Ô.

M‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 25mm ÁÈ· ÎÂʷϤ˜ PZ, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

-0104 -0203 -0302

PZ2500103 PZ2500203 PZ2500303

PZ01 PZ02 PZ03

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

-1003 -1102 -1201

PZ2500110 PZ2500210 PZ2500310

PZ01 PZ02 PZ03

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10608

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3

25 25 25

10 10 10

25 25 25

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 50mm ÁÈ· ß›‰Â˜ PZ, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

™Ù¤Ï¯Ԙ

PZ5000103 PZ5000203 PZ5000303

PZ01 PZ02 PZ03

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10609 -0103 -0202 -0301

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3

50 50 50

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 70mm ÁÈ· ß›‰Â˜ PZ, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

PZ7000102 PZ7000202

PZ01 PZ02

1/4″ hex 1/4″ hex

10609 -0400 -0509

152 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 152))

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

2 2

70 70


Mega Drive ª‡Ù˜ - hex ªÂ ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ Ô‹ Â› ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹. ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÂϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÍ¿ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÌÂÙÚÈÎfi ‹ Û ›ÓÙÛ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

Δ‡Ô˜

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

10610 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605

HEX2500203 HEX2500303 HEX2500403 HEX2500503 HEX2500603 HEX2500803

2 3 4 5 6 8

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

¶ÔÛfiÙËÙ· 3 3 3 3 3 3

mm 25 25 25 25 25 25

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 40mm ÁÈ· ÂÍ¿ÁˆÓ˜ Ô¤˜, Ì ÂÍ¿ÁˆÓÔ Û٤ϯԘ 10 ‹ 12mm g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

™Ù¤Ï¯Ԙ

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

mm

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 12 hex 12 hex 12 hex 12 hex

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

10186 -0104 -0203 -0302 -0401 -0500 -0609 -0708 -0807 -0906 -1003

210705 210706 210707 210708 210709 210710 210712 210714 210717 210719

5 6 7 8 9 10 12 14 17 19

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 50mm ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÍ¿ÁˆÓ˜ ıËÏ˘Î¤˜, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

Δ‡Ô˜

HEX5000403 HEX5000503 HEX5000603 HEX5000803

4 5 6 8

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10611 -0109 -0208 -0307 -0406

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3 3

50 50 50 50

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 75mm ÁÈ· ÂÍ¿ÁˆÓ˜ Ô¤˜, Ì ÂÍ¿ÁˆÓÔ Û٤ϯԘ 10 ‹ 12mm g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

™Ù¤Ï¯Ԙ

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

mm

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

210805 210806 210807 210808 210809 210810 210812 210814 210817 210819

5 6 7 8 9 10 12 14 17 19

10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 12 hex 12 hex 12 hex 12 hex

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

10188 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904 -1001

153 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 153))

Teng Tools

ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 25mm ÁÈ· ß›‰Â˜ ¿ÏÏÂÓ, Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″-g-.


Mega Drive ª‡Ù˜ - TX

Teng Tools

™‡Á¯ÚÔÓÔ˜ Ù‡Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi ÛÊ›ÍÈÌÔ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ԯ‹Ì·Ù· Î·È ßÈÔÌ˯·Ó›·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̇Ù˜ TPX Û ߛ‰Â˜ ΔX ηıÒ˜ Û ÌË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË, ‰ÂÓ ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚË ÚÔ‹.

M‡Ù˜ TX Ì‹ÎÔ˘˜ 25mm Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″ hex. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

TX2500603 TX2500703 TX2500803 TX2500903 TX2501003 TX2501503 TX2502003 TX2502503 TX2502703 TX2503003 TX2504003

TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10612 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 -0801 -0900 -1007 -1106

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

40mm Ì·ÎÚȤ˜ TX ̇Ù˜ Ì Û٤ϯԘ 10 Î·È 12mm hex .

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

™Ù¤Ï¯Ԙ

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

mm

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

220720 220725 220727 220730 220740 220745 220750 220755 220760 220770

TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60 TX70

10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 12 hex 12 hex

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

10187 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002

ª‡Ù˜ TX Ì‹ÎÔ˘˜ 50mm Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″ hex. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

™Ù¤Ï¯Ԙ

TX5000803 TX5001003 TX5001503 TX5002003 TX5002503 TX5002703 TX5003003

TX8 TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10613 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 -0701

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3 3 3 3 3

50 50 50 50 50 50 50

ª‡Ù˜ TX Ì‹ÎÔ˘˜ 70mm Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″ hex. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ΔÃ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

TX7001002 TX7001502 TX7002002 TX7002502

TX10 TX15 TX20 TX25

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

10613 -0800 -0909 -1006 -1105

154 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 154))

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

2 2 2 2

70 70 70 70


Mega Drive ª‡Ù˜ - TX ª‡Ù˜ Δà ̋ÎÔ˘˜ 75mm Ì Û٤ϯԘ 10 ‹ 12mm. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ TX.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

ª¤ÁÂıÔ˜

™Ù¤Ï¯Ԙ

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

mm

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

220820 220825 220827 220830 220840 220845 220850 220855 220860 220870

TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60 TX70

10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 10 hex 12 hex 12 hex

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

10189 -0101 -0200 -0309 -0408 -0507 -0606 -0705 -0804 -0903 -1000

ª‡Ù˜ - TPX ¶·ÚfiÌÔȘ Ì ÙȘ TX ·ÏÏ¿ Ì ÚÔÂÍÔ¯‹ ‹ ·Î›‰·, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ÌË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË Ì ̇Ù˜ TX.

ª‡Ù˜ TPX Ì‹ÎÔ˘˜ 25mm Ì Û٤ϯԘ 1⁄4″ hex. °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ TPX.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

TPX2501003 TPX2501503 TPX2502003 TPX2502503 TPX2502703 TPX2503003 TPX2504003

TPX10 TPX15 TPX20 TPX25 TPX27 TPX30 TPX40

ªÂÙÚÈΤ˜ ß›‰Â˜ TPX Δ‡Ô˜ ™˘Û΢·Û›·

10614 -0106 -0205 -0304 -0403 -0502 -0601 -0700

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3 3 3 3 3

25 25 25 25 25 25 25

ª‡Ù˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈΤ˜ Δ˘ÔÔÈË̤Ó˜ ̇Ù˜ ÁÈ· ß›‰Â˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋˜ Û¯ÈÛÌ‹˜ Robertson, Ì Û٤ϯԘ

1⁄4″-g.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ROB2500103 ROB2500203 ROB2500303

°ˆÓ›· 01 °ˆÓ›· 02 °ˆÓ›· 03

ΔÂÙÚ·ÁˆÓÈΤ˜ ÌÂÙÚÈΤ˜ ̇Ù˜ ÀÔ‰Ô¯‹ ™˘Û΢·Û›·

10615 -0105 -0204 -0303

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

155 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 155))

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

3 3 3

25 25 25

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.


Mega Drive GR ̇Ù˜ ª‡Ù˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 25mm ÁÈ· ß›‰Â˜ Phillips Ì 1⁄4″ hex. Δ‡Ô˘ Grabber Ì ÎÔÓÙfi Û٤ϯԘ.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

™Ù¤Ï¯Ԙ

GR25002010 GR25002100

PH2 PH2

1/4″ hex 1/4″ hex

10628 -0100 -1009

™˘Û΢·Û›·

ª‹ÎÔ˜

¶ÔÛfiÙËÙ·

mm

10 100

25 25

ºÔÚ›˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙȘ ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ß›‰Â˜, Ì Û٤ϯԘ

1⁄4″-g-.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10616-0104 10616-0203 10617-0103

ACC50MBH01 ACC70MBH01 ACC50CBH01

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 50mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 70mm Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 50mm ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·

Δ‡Ô˜

ª‹ÎÔ˜ mm

1/4″ hex 1/4″ hex 1/4″ hex

50 70 50

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ̇Ù˜

°È· ¯Ú‹ÛË Ì ٷ ηڢ‰¿ÎÈ· ·¤ÚÔ˜ Î.Ï.. ™¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ٷ ϤÔÓ ÎÔÈÓ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ì˯·ÓÈ΋˜ (Ù‡Ô˜ 4).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10618

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

-0102 -0201 -0300

ACCSDA1414 ACCSDA1438 ACCSDA1412

50mm ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/4″ (H)x1/4″ (S) 50mm ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/4″ (H)x3/8″ (S) 50mm ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/4″ (H)x1/2″ (S)

ºÔÚ›˜ ÁÈ· ÂÍ¿ÁˆÓ˜ ß›‰Â˜ ª·ÁÓËÙÈÎÔ› ‹ ·ÏÔ› ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÂÍ¿ÁˆÓ˜ ß›‰Â˜. °È· ¯Ú‹ÛË Û ËÏÂÎÙÚÈο ηÙÛ·ß›‰È·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. 11173

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜

™Ù¤Ï¯Ԙ g

Δ‡Ô˜

ª‹ÎÔ˜ mm

-0107 -0305 -0503 -0602

NS45108M NS45506M NS45508M NS45508R

1⁄4″ 6mm 8mm 8mm

1⁄4″

ª·ÁÓËÙÈÎfi ª·ÁÓËÙÈÎfi ª·ÁÓËÙÈÎfi ∞Ïfi

45 45 45 45

1⁄4″ 1⁄4″ 1⁄4″

156 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 156))


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 157))


Mega Bite

Teng Tools

¶¤ÓÛ˜ Mega Bite ∏ ÛÂÈÚ¿ ÂÓÛÒÓ 2006 Ù˘ Teng Tools Mega Bite, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› Î·È Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÙ› Ì Ӥ· ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ó¤Â˜ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜. ∞˘Ù¤˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ηıÒ˜ ÔÏϤ˜ ·ÎfiÌË ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ·fi ÙȘ ¤ÓÛ˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ßÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‹‰Ë ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ·Á¤˜ fiˆ˜ Ô Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ˘˜ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ∂˘Úˆ·ïÎfi ÚÔïfiÓ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Ó¤· ÛÂÈÚ¿ mini ÂÓÛÒÓ ·˘ÍË̤Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜.

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜

πηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜

πηÓfiÙËÙ· Û‡ÛÊÈ͢

ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÛÒÓ Mega Bite ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÓÛ·.

√È ·Î̤˜ ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÛÒÓ Mega Bite ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈ΋ ÁˆÓ›· ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘ÏÈο Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.

∏ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓË ÈηÓfiÙËÙ· Û‡ÛÊÈ͢ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù· ÔÔ›· ÔÈ ¤ÓÛ˜ Mega Bite Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂Ó˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Ó.

ª‹ÎÔ˜

™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 4 ¤ÓÛ˜: Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ Î·È Ï·Ù˘ÙÛ›ÌȉÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. TT440

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì Ϸߤ˜ ßÈÓ˘Ï›Ô˘ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ˜

Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 6″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 7″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 8″ Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ÛˆÏ‹ÓˆÓ 10″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4428

-0105 TT440

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 4 ¤ÓÛ˜: Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ Î·È Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Ì Ϸߋ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ. TT440-T

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹TPR (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ TPR

6″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 7″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 10″ Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ۈϋӈÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10982

-0101 TT440-T

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRMB04

4 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢.

¶¤ÓÛ˜

6″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ 7″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 10″ Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 158))

12833

-0107 WRMB04


Mega Bite ¶¤ÓÛ˜ Mega Bite ™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Mega Bite

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11343

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 5 ¤ÓÛ˜ Mega Bite Û ‡¯ÚËÛÙË Ù˘ÏÈÁfiÌÂÓË Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·: 41⁄2″ mini Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, 6″ ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, 7″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô Î·È 10″ Áη˙ÔÙ·Ó¿ÏÈ· ۈϋӈÓ.

-0102 445W

¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ Mega Bite ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10974-0100 7421-0154 10974-0209 7421-0105

MB441-5T MB441-5 MB441-6T MB441-6

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

mm

inch

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

130 130 150 150

5 5 6 6

0.5 0.5 0.5 0.5

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· 1.5 1.5 1.5 1.5

μ¿ÚÔ˜

140 110 170 140

MB442B-8T ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72° Î·È Ì ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10975-0109 7421-0170 10975-0158 7421-0188 10975-0208 10975-0307 7421-0204

MB442-6T MB442-6 MB442-7T MB442-7 MB442-8T MB442B-8T MB442-8

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

Ù‡Ô˜

mm

inch

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ TPR TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

155 155 185 185 200 200 200

6 6 7 7 8 8 8

2.0 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0

μ¿ÚÔ˜

260 250 280 220 300 300 240

¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ ηψ‰›ˆÓ Mega Bite ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ ηψ‰›ˆÓ ÁÈ· ¯¿ÏÎÈÓ· Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ηÏ҉ȷ. ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ, Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ß‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10976 -0108

MB444-8T

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜

Ù‡Ô˜

mm

inch

ηÏÒ‰ÈÔ

TPR

200

8

cc38

∫fiÊÙ˘ ηψ‰›ˆÓ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ∫fiÊÙ˘ ηψ‰›ˆÓ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘. ™ÎÏËÚ˘Ó̤ӷ Ú¿ÌÊË ·fi ÎÚ¿Ì· ¯¿Ï˘ß· ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Î̤˜ ÎÔ‹˜ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜. §·ß¤˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÎÔ‹˜ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹. √ Ó¤Ô˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ·Ïfi˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ, (·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ) ·Ú¤¯ÂÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ¿ÓÂÛË ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË. ∫fißÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ∫·Ï҉ȷ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ¤ˆ˜ 2AWG 14mm2 HRC60-62. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ª‹ÎÔ˜ πηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ ªÂÁ. ̤ÁÂıÔ˜ ηψ‰›Ô˘ 14405 mm mm mm2

-0101

496

250

12

14 (2AWG)

159 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 159))

μ¿ÚÔ˜

310


Mega Bite ¶¤ÓÛ˜ Mega Bite

Teng Tools

¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Mega Bite ¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. ªÂ ÎÔ›ÏË Î·È Â›Â‰Ë Ô‰ÔÓوً ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ 68° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

7419 -0075 -0083

MB451-7 MB451-8

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

Ù‡Ô˜

mm

inch

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

180 200

7 8

1.5 2.0

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· 2.0 2.6

μ¿ÚÔ˜

270 340

¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ˘„ËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ 72° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ªÂ ÎÔ›ÏË Î·È Â›Â‰Ë Ô‰ÔÓوً ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10977-0107 10977-0206 7419-0059 10977-0305 7419-0109

MB452-6T MB452-7T MB452-7 MB452-8T MB452-8

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

Ù‡Ô˜

mm

inch

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

TPR TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

155 180 180 200 200

6 7 7 8 8

2.0 2.0 2.0 2.2 2.2

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8

μ¿ÚÔ˜

200 260 240 360 340

ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ· Mega Bite ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ·. ª·ÎÚÈ¿, ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË. √‰ÔÓو٤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10978-0106 7423-0053 10978-0205 7423-0103

MB461-6T MB461-6 MB461-8T MB461-8

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

Ù‡Ô˜

mm

inch

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

155 155 200 200

6 6 8 8

0.5 0.5 0.5 0.5

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· 1.0 1.0 1.0 1.0

μ¿ÚÔ˜

160 130 200 180

ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ· Ì ̷ÎÚ›· Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË, Ì ÎÏ›ÛË 45°. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 68° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10979-0105 MB463-8T 7423-0202 MB463-8

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

Ù‡Ô˜

mm

inch

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

200 200

8 8

0.5 0.5

160 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 160))

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· 1.0 1.0

μ¿ÚÔ˜

200 170


Mega Bite ¶¤ÓÛ˜ Mega Bite ¶Ï·Ù˘ÙÛ›Ìȉ· Mega Bite ¶Ï·Ù˘ÙÛ›Ìȉ·. ª·ÎÚÈ¿, ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

10980 -0102

MB464-6T

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

Ù‡Ô˜

mm

inch

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

TPR

155

6

-

μ¿ÚÔ˜

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· -

155

°Î·˙ÔÙ·Ó¿ÏȘ Mega Bite °Î·˙ÔÙ·Ó¿ÏȘ. ƒ¿ÌÊË Ì ÎÔ›ÏË Ô‰ÔÓوً ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

10942-0109 7417-0051 10942-0208 7417-0101

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

MB481-7T MB481-7 MB481-10T MB481-10

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

Ù‡Ô˜

mm

inch

mm

TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ TPR ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

180 180 250 250

7 7 10 10

3 - 25 3 - 25 3 - 38 3 - 38

μ¿ÚÔ˜

180 120 380 360

¶¤ÓÛ˜ Mega Bite ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ¶¤ÓÛ˜ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È·. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. π‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î.Ï.. ∫ÂÊ·Ï‹ Ì ÎÏ›ÛË 45° ÁÈ· ‡ÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË. √‰ÔÓوٿ Ú¿ÌÊË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

0770 -0305

MB488-7

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

Ù‡Ô˜

mm

inch

mm

∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

188

7

4 ¤ˆ˜ 13

μ¿ÚÔ˜

180

∞ÔÁ˘ÌÓˆÙ¤˜ Mega Bite

∞ÔÁ˘ÌÓˆÙ¤˜. ∫Ú¿Ì· ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ ̤Û˘ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ÌÂÙÚÔ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ 0.2-3.0 mm. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ì ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ηχ̷ٷ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

0870 -0106

MB499-7T

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

Ù‡Ô˜

mm

inch

mm

TPR

180

7

0.2 ¤ˆ˜ 3.0

μ¿ÚÔ˜

160

¶¤ÓÛ˜ Û˘ÚÌ·Ù·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ 6″ ¶¤ÓÛ· Û˘ÚÌ·Ù·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì ÎfiÊÙË, Ì ÏÂÙ¿ Ú¿ÌÊË ÁÈ· ߤÏÙÈÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

mm

inch

AT605

150

6

13149 -0105

161 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 161))

μ¿ÚÔ˜

250

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜


Mega Bite ¶¤ÓÛ˜ Mega Bite °Î·˙ÔÙ·Ó¿ÏȘ Mega Bite

Teng Tools

ªÔÓÙ¤ÏÔ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. °Î·˙ÔÙ·Ó¿ÏȘ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ∞ÓÙÈÏÈÔÛıËÙÈΤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÎÂʷϤ˜. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜ ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· μ¿ÚÔ˜

10593

›‰Ô˘˜

Ù‡Ô˜

mm

inch

mm

-0051 -0077 -0101

MB410 MB412 MB416

∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

250 300 400

10 12 16

45 60 90

425 600 1330

Mini ¤ÓÛ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 12 mini ηÙÛ·ß›‰È· Î·È ·fi 4 mini ¤ÓÛ˜. TTMI16

16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ mini ¤ÓÛ˜, ηÙÛ·ß›‰È TX Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ

∫·ÙÛ·ß›‰È·

ÿÛÈ· ηÓÔÓÈο PH Ù‡Ô˜ TX Ù‡Ô˜

(265x142x50mm, 0.71 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ˜

2.0, 2.4, 3.0 x 40mm PH00, PH0, PH1 x 40mm TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15 x 40mm 41⁄2″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, 41⁄2″ ÂÌÚÔÛıÔÎfiÊÙ˘, 5″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ, 5″ Ï·Ù˘ÙÛ›ÌȉÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10445

-0101 TTMI16

Mini ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72°. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, §·ß‹ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

MBM441

9996 -0106

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜

mm

inch

mm

110

41⁄2″

1.5

μ¿ÚÔ˜

70

Mini ∂ÌÚÔÛıÔÎfiÊÙ˜. §·ß¤˜ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72°. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. §·ß¤˜ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

MBM449

9996 -0205

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜

mm

inch

mm

110

41⁄2″

1.5

μ¿ÚÔ˜

90

Mini ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ·. §·ß¤˜ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72°. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. §·ß‹ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜

mm

inch

mm

MBM461

125

5

1.0

9996 -0304

μ¿ÚÔ˜

80

Mini ¶Ï·Ù˘ÙÛ›Ìȉ·. §·ß¤˜ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜, ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, §·ß‹ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

mm

inch

MBM464

125

5

9996 -0502

μ¿ÚÔ˜

80

æ·Ï›‰È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ªÂ ÏÂ›‰· ·fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ·fi nylon Ì 30% fibreglass.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

§Â›‰· Ì‹ÎÔ˜

πηÓfiÙËÙ· ̷Ϸο ηÏ҉ȷ

mm

inch

mm

mm

497

138

51⁄2

42

22

14414 -0100

162 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 162))

μ¿ÚÔ˜

80


Mega Bite ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ °È· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ 10-50mm. Δ¤ÛÛÂÚȘ ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÎÙÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. Δ· ¿ÎÚ· Â›Ó·È Ì·ÁÓËÙÈο. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ

Teng Tools

480

ÃÂÈÚÔϷߤ˜ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜, Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ›ÚÔ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘ ÕÎÚ· (Ì·ÁÓËÙÈο) ÂÛˆÙÂÚÈο/Â͈ÙÂÚÈο ›ÛÈ· 1.2mm ÂÛˆÙÂÚÈο/Â͈ÙÂÚÈο ›ÛÈ· 1.5mm ÂÛˆÙÂÚÈο/Â͈ÙÂÚÈο 45 ÌÔ›Ú˜ ÂÛˆÙÂÚÈο/Â͈ÙÂÚÈο 90 ÌÔ›Ú˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7415

-0103 480

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË 4 ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ (2 Ì ›ÛÈ· ¿ÎÚ· Î·È 2 ÌÂ Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ¿ÎÚ· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ). ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. TT474-5

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Mega Bite 5″ (265x142x50mm, 0.5 ÎÈÏ¿)

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 5″

›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm) ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 25mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11252

-0101 TT474-5

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 4 ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ (2 Ì ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË Î·È 2 ÌÂ Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ). ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. TT474-7

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 7″ Mega Bite (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 7″

›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 12 ¤ˆ˜ 65mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 12 ¤ˆ˜ 65mm) ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 40mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 10 ¤ˆ˜ 40mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0403

-0102 TT474-7

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 4 ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ, 2 Ì ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË Î·È 2 ÌÂ Ï˘ÁÈṲ̂ӷ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. TTX474-9

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 9″ Mega Bite (560x110x40mm, 1.5 ÎÈÏ¿)

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ 9″

›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm) ›ÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm) Ï˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 32 ¤ˆ˜ 80mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11270

163 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 163))

-0109 TTX474-9


Mega Bite

Teng Tools

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¿. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ 3496 -0054 -0104 -0153

›‰Ô˘˜

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ Ù‡Ô˜

MB470-5 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB470-7 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB470-9 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜ mm

inch

130 175 225

5 7 9

Δ‡Ô˜

ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ

ÕÎÚÔ ÃˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· μ¿ÚÔ˜ mm

mm

1.0 1.5 2.3

10 ¤ˆ˜ 25 12 ¤ˆ˜ 65 32 ¤ˆ˜ 80

100 134 360

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. §˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¿. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. ∂Ï·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜

3496 -0179 -0203 -0302

›‰Ô˘˜

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

Ù‡Ô˜

MB471-5 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB471-7 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB471-9 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜

mm

inch

130 175 225

5 7 9

Δ‡Ô˜

ÕÎÚÔ

§˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ §˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ §˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

mm

1.0 1.5 2.3

10 ¤ˆ˜ 25 12 ¤ˆ˜ 65 32 ¤ˆ˜ 80

μ¿ÚÔ˜

100 134 360

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¿. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ 3502 -0056 -0106 -0155

›‰Ô˘˜

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ Ù‡Ô˜

MB472-5 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB472-7 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB472-9 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜ mm

inch

130 175 225

5 7 9

Δ‡Ô˜

ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÿÛÈ· Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ

ÕÎÚÔ ÃˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· μ¿ÚÔ˜ mm

mm

1.0 1.5 2.3

10 ¤ˆ˜ 25 12 ¤ˆ˜ 65 32 ¤ˆ˜ 80

100 134 360

ΔÛÈÌ›‰È· ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. §˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ Ù‡Ô˜. °˘·ÏÈÛÙÂÚ¿. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜

3502 -0171 -0205 -0304

›‰Ô˘˜

ÃÂÈÚÔÏ·ß‹

Ù‡Ô˜

MB473-5 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB473-7 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘ MB473-9 ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ßÈÓ˘Ï›Ô˘

ª‹ÎÔ˜ ª‹ÎÔ˜

mm

inch

130 175 225

5 7 9

Δ‡Ô˜

§˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ §˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ §˘ÁÈṲ̂ӷ Ú¿ÌÊË/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ

164 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 164))

ÕÎÚÔ

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

mm

1.0 1.5 2.3

10 ¤ˆ˜ 25 12 ¤ˆ˜ 65 32 ¤ˆ˜ 80

μ¿ÚÔ˜

100 134 360


Mega Bite ¶¤ÓÛ˜ Grip ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 5 grip : 4″, 7″ Î·È 10″ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜, 4″ Î·È 6″ Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜. TTVG05 ¶¤ÓÛ˜

4″ ¶¤ÓÛ˜ grip 4″ Grip Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜ 6″ Grip Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜ 7″ grip 10″ grip

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12248

-0106 TTVG05

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ‰‡Ô ¤ÓÛ˜. ªÂ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘. 402

2 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ˜ Grip

™ÙÚÔÁÁ˘ÏÂ̤Ó˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜

10″ ¤ÓÛ· grip Ì ÎÔ›ÏÔ Î·È Â›Â‰Ô ¤ÏÌ· ÛÈ·ÁÒÓ·˜ (401-10) 6″ ¤ÓÛ· grip Ì ÎÔ›ÏÔ Î·È Â›Â‰Ô ¤ÏÌ· ÛÈ·ÁÒÓ·˜ (404-6)

ª·ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11678

-0107 402

¶¤ÓÛ˜ grip, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË, Ì ÎÔ›ÏÔ Î·È Â›Â‰Ô ¤ÏÌ· ÛÈ·ÁÒÓ·˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Ì ÎfiÊÙË Û‡ÚÌ·ÙÔ˜/ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ªÂ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

401-4 401-5 401-7 401-10 401-12

100 125 180 250 300

4 5 7 10 12

25 28 38 47 50

7425 -0036 -0044 -0051 -0101 -0200

μ¿ÚÔ˜

75 180 345 514 680

11″ ¶¤ÓÛ˜ grip Ì ÛÈ·ÁÒÓ˜ ÌÔÚÊ‹˜ C, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË Ì ·ÚıÚˆÙ¿ Ì¿ÁÔ˘Ï·. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 12830

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ mm

ª‹ÎÔ˜ inch

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

μ¿ÚÔ˜ g

-0100

406P

275

11

80

772

∞˘ÙÔÚ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË 12″ ¤ÓÛ· grip, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

409P

300

12

65

12831 -0109

μ¿ÚÔ˜

580

¶¤ÓÛ˜ grip Ì ÎÂÎÏÈ̤Ó˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ·˘ÙÔÌ·Ó‰¿ÏˆÛË, Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

410P

230

8

65

12832 -0108

μ¿ÚÔ˜

580

165 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 165))

Teng Tools

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Grip (265x142x50mm, 1.50 ÎÈÏ¿)


Mega Bite ¶¤ÓÛ˜ Grip ¶¤ÓÛ˜ grip, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË, Ì ԉÔÓÙÒÛÂȘ, Ì Â›‰˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜, Ì ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

401-10F 401-12F

250 300

10 12

45 52

10192 -0106 -0205

μ¿ÚÔ˜

527 693

¶¤ÓÛ˜ grip Ì ̷ÎÚȤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË, ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, Ì ÎfiÊÙË Û‡ÚÌ·ÙÔ˜/ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ªÂ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

404-4 404-6 404-9

100 155 230

4 6 9

38 35 70

7427 -0059 -0109 -0208

μ¿ÚÔ˜

180 177 380

¶¤ÓÛ˜ grip Ì ÛÈ·ÁÒÓ˜ Ù‡Ô˘ C, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

406

280

11

80

10193 -0105

μ¿ÚÔ˜

772

¶¤ÓÛ˜ grip ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÛ˘ÁÎÔÏÏ‹ÛÂȘ, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ªÂ ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

407

230

9

65

10194 -0104

μ¿ÚÔ˜

580

¶¤ÓÛ˜ grip Ì ϷΤ ÛÈ·ÁÒÓ˜, Ì ÂÈÌÂÙ¿ÏψÛË, ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. ªÂ ·˘ÙÔÌ·Ó‰¿ÏˆÛË, Ì ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

mm

inch

mm

408

200

8

65

10195 -0103

μ¿ÚÔ˜

580

Δ˘ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Teng ŸÏ˜ ÔÈ ¤ÓÛ˜ grip Ù˘ Teng Tools ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› ÒÛÙ ӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÍÈÌ¿‰È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ù˘ÔÔÈË̤Ó˜ ÂÚÁ·Û›Â˜

∂ÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÔ‹˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰‡Ô Ï·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ·, ÎÔ›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, „·Ï›‰È Î·È ÎfiÊÙË Î·Ïˆ‰›ˆÓ H-D. TTDCT05

5 ÙÂÌ. Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÔ‹˜ (265x280x50mm, 2.06 ÎÈÏ¿)

§·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ· 491 §·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ· 492 ∫Ô›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 701N æ·Ï›‰È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ∫fiÊÙ˘ ηψ‰›ˆÓ H-D 496

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 166))

∂˘ı‡/¢ÂÍÈfi ∂˘ı‡ /∞ÚÈÛÙÂÚfi ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 2AWG (14mm2)

14402

-0104 TTDCT05


Mega Bite ∂ÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ §·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ· §·Ì·ÚÈÓÔ„¿Ïȉ·, Ì ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜, ·ÛÊ¿ÏÈÛË, Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È Ï·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ¿ÓÂÙË ÎÔ‹. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0052 -0102 -0201

490 491 492

Δ‡Ô˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

ÿÛÈ· ÿÛÈ·/‰ÂÍÈ¿ ÿÛÈ·/·ÚÈÛÙÂÚ¿

0.1-1.5 0.1-1.5 0.1-1.5

æ·Ï›‰È· Ï·Ì·Ú›Ó·˜, ÁÈ· ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÎÔ‹. ÃÂÈÚÔϷߤ˜ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ¿ÓÂÙË ÎÔ‹.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 7416

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0300 -0409

493 494

Δ‡Ô˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

¢ÂÍÈ¿ ÎÔ‹ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÎÔ‹

0.1-1.5 0.1-1.5

ΔÔ ÛÂÙ Cutting Edge ΔÔ ÛÂÙ Cutting Edge Â›Ó·È ¤Ó· ÂȉÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Teng Tools: ™Ô˘ÁÈ¿˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ (710), ÌÈÎÚfi ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ (705) Î·È 12″ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ (701).

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ . . . . . . . . .

11685

-0108 700-PRO5 710 ™Ô˘ÁÈ¿˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 705 ÌÈÎÚfi ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ 701 ªÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÔ‹˜ 3 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤Ó· ÛÎÂÏÂÙfi ÌÂÙ·ÏÔÚ›ÔÓÔ˘ 701, ÌÈ· Ï·ß‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 704ÁÈ· ÌÂÙ·ÏÔÚ›ÔÓÔ Î·È ¤Ó· ÎÔ›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 710N.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . ¶ÂÚȤ¯ÂÈ . . . . . . . . . . . .

11827

-0107 700-PRO3 701 ™ÎÂÏÂÙfi ÌÂÙ·ÏÔÚ›ÔÓÔ˘ 704 Mini ÛÎÂÏÂÙfi ÌÂÙ·ÏÔÚ›ÔÓÔ˘ 710N ∫Ô›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

∫Ô›‰È· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ∫Ô›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË ÏÂ›‰·. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÂʉÚÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10586

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0100 -0209

710 710-5

Δ‡Ô˜ ∫Ô›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 5 ÂʉÚÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜

μ·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÎÔ›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, Ì ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ï·ß‹ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ÎÚ¿ÙËÌ·. ƒ‡ıÌÈÛË ÏÂ›‰·˜ ÙÚÈÒÓ ßËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Î·È Ì ¯ÒÚÔ ·Ôı‹Î¢Û˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ï·ß‹˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì 2 ÏÂ›‰Â˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

11826-0108 10586-0209

710N 710-5

Δ‡Ô˜ ∫Ô›‰È ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 5 ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÏÂ›‰Â˜

ªÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ ÚÂßfiÏßÂÚ 3 ÙÂÌ¿¯È·, ªÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ ÚÂßfiÏßÂÚ, Ï‹Ú˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÏÂ›‰· 24 Ô‰fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÎÔ‹ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÏÂ›‰· 10 Ô‰fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ‹ Ï·ÛÙÈÎÔ‡. ∂ÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË Ï·ß‹ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘ 4 ÛËÌ›ˆÓ. ( ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›· 703-10 ‹ 703-24 ÁÈ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ Ͽ̘).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ Δ‡Ô˜ 2009 -0106 -0205 -0304

703 703-10 703-24

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ªÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ ÚÂßfiÏßÂÚ ÏÂ›‰· 10 Ô‰fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ‹ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ÏÂ›‰· 24 Ô‰fiÓÙˆÓ ÁÈ· ÎÔ‹ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘

167 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 167))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 7416


Mega Bite ∂ÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ §·ß‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÏÔÚ›ÔÓÔ ¶Ï·ÛÙÈ΋ Ï·ß‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÌÂÙ·ÏÔÚ›ÔÓÔ, Ì ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ Ï·ß‹ Î·È Ï¿Ì· 12″. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ Û¤Á· ÎÔ‹˜ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11825

-0109 704

Mini ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ mini ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ Ì ڇıÌÈÛË 6 ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Ï¿Ì·˜, ÂÓÒ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì 3 ÙÂÌ. 6″ Ͽ̘ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 6936

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0105 -0204

705 705-5

Δ‡Ô˜ Mini ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ 5 ÂʉÚÈΤ˜ Ͽ̘

™ÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ Ì ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Î·È Ï¿Ì· 12 Swedish M2 HSS 24 Ô‰fiÓÙˆÓ. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ÎÔ‹˜ ÛÙȘ 45 ‹ 90 ÌÔ›Ú˜ ‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ˆ˜ Û¤Á·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Ï¿Ì˜ (∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ÁÈ· ·Ú·ÁÁÂÏ›· 2 ÂʉÚÈÎÒÓ ÏÂ›‰ˆÓ 702).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 7435

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0109 -0208

701 702

Δ‡Ô˜ ™ÎÂÏÂÙfi˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÚ›ÔÓÔ˘ 2 ÂʉÚÈΤ˜ Ͽ̘ 24 ‰ÔÓÙÈÒÓ

§›Ì˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 5 ϛ̘: ϷΤ, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Î·È ÙÚÈÁˆÓÈ΋. TTXF05

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ϛ̘ ¯ÂÈÚfi˜ (560x110x74mm, 1.94 ÎÈÏ¿)

Δ‡ÔÈ

10″

ϷΤ, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Î·È ÙÚÈÁˆÓÈ΋

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12844

-0104 TTXF05

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 5 ϛ̘. ™˘Óԉ‡ÔÓÙ·È Ì ڿÁ· ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. WRFL05 Δ‡Ô˜ ϛ̷˜

5 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ϛ̘ Û ڿÁ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ϛ̷ ϷΤ 10″, ϛ̷ ¯ÂÈÚfi˜ 10″, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË Ï›Ì· 10″, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ϛ̷ 10″, ÙÚ›ÁˆÓË Ï›Ì· 10″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12866

-0107 WRFL05

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 12 ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Û¯‹Ì·Ù·. ºÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. TTNF12

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÙ¤˜ ϛ̘ (265x142x50mm, 0.47 ÎÈÏ¿)

§ÂÙ¤˜ ϛ̘

Û¯‹Ì·Ù·

¯ÂÈÚfi˜, ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘Ï˜, ÙÚÈÁˆÓÈΤ˜, ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜, ϷΤ, Ì·¯·ÈÚˆÙ¤˜, Ôß¿Ï, Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÊÙÂÚÔ‡, ϷΤ ÎÔ›ÏˆÓ ·ÎÌÒÓ ÎÙÏ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

168 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 168))

12843

-0105 TTNF12


Mega Bite ∂ÚÁ·Ï›· ÎÔ‹˜ §›Ì˜ 10″ ϛ̷ ¯ÂÈÚfi˜ ϷΤ, ‰ÈÏ‹˜ Ô‰fiÓÙˆÛ˘, ÎÔ‹ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·Î̤˜, Ì Ϸߋ ‰‡Ô ˘ÏÎÒÓ.

12840 inch mm mm

-0108 FLFT10 10 250 24.5x6.35

10″ ϛ̷ ¯ÂÈÚfi˜, ‰ÈÏ‹˜ Ô‰fiÓÙˆÛ˘, Ì ÎÔ‹ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·Î̤˜ Î·È Ï·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12849 inch mm mm

-0109 FLHF10 10 250 24.5x6.15

10″ ËÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏË Ï›Ì· ¯ÂÈÚfi˜, ‰ÈÏ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË, Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12852 inch mm mm

-0103 FLHR10 10 250 24.5x8

™ÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ϛ̷ ¯ÂÈÚfi˜ 10″, ‰ÈÏ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË, ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12853 inch mm mm

-0102 FLRD10 10 250 10.2

ΔÂÙÚ¿ÁˆÓË Ï›Ì· ¯ÂÈÚfi˜ 10″, Ì ‰ÈÏ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË Î·È Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12854 inch mm

-0101 FLSQ10 10 250

ΔÚÈÁˆÓÈ΋ ϛ̷ ¯ÂÈÚfi˜ 10″, Ì ‰ÈÏ‹ Ô‰fiÓÙˆÛË Î·È Ï·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12855 inch mm mm

-0100 FLTR10 10 250 15.6

5-1⁄4″ ϛ̷ ÁÈ· ÌÔ˘˙›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ï¿ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12841 inch mm inch

-0107 FLIP05 41⁄4 110 1⁄4

169 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 169))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mega Bite

Teng Tools

∫fiÊÙ˜ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ

™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓË ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÎÌ‹ ÎÔ‹˜ (ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ 30°). ∂ÓÈ·›· ‰Ú¿ÛË. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ß›‰· ÎÂÓÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜ Ì Ï·ÛÙÈΤ˜ Ϸߤ˜. ª‹ÎÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10190

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

14″ (350mm) 18″ (450mm) 24″ (600mm) 30″ (750mm) 36″ (900mm)

-0108 -0207 -0306 -0405 -0504

BC414 BC418 BC424 BC430 BC436

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

μ¿ÚÔ˜ ÎÈÏ¿

6mm HRC15 ‹ 3mm HRC40 8mm HRC15 ‹ 4mm HRC40 10mm HRC15 ‹ 5mm HRC40 13mm HRC15 ‹ 7mm HRC40 16mm HRC15 ‹ 8mm HRC40

1.0 1.6 2.5 3.5 5.0

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÎfiÊÙ˜ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10190

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

∫·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÎfiÊÙ˘ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ

-1007 -1106 -1205 -1304 -1403

BC414J BC418J BC424J BC430J BC436J

BC414 BC418 BC424 BC430 BC436

™ˆÏËÓÔÎfiÊÙ˜ °È· ¯¿ÏÎÈÓÔ˘˜ Î·È ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓÔ˘˜ ۈϋÓ˜. ŒÓ·˜ ÏÂÙfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ ÎÔ‹˜ Î·È ‰‡Ô Ú¿Ô˘Ï·. ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi Ì‹ÎÔ˜ Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10754

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

-0106

TF22

3-22mm (1⁄8″-7⁄8″)

™ˆÏËÓÔÎfiÊÙ˘ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘, Ï‹Ú˘ Ì ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÏÂ›‰· Î·È ÂÈÛÂÏÎfiÌÂÓÔ ·ÔÁÚÂ˙ˆÙ‹.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10591

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

-0103

TF30

3-32mm (1⁄8″-11⁄4″)

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÏÂ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛˆÏËÓÔÎfiÊÙ˜ TF22 Î·È TF30

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10754

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

Δ‡Ô˜

-0205

TF2230RK

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÏÂ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛˆÏËÓÔÎfiÊÙ˜ TF22 Î·È TF30

170 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 170))


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 171))


Force Teng ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ∞ÓÔ¯¤˜ ÚÔ‹˜ (ISO6789/88(E) BS6703/88)

Teng Tools

ªÂ ß¿ÛË Ù· ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÚfiÙ˘· Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 20% Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘, ÂÓÒ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ·fiÎÏÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È +/-7%. ŸÏ· Ù· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ Ù˘ Teng Tools ¤¯Ô˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÏÂÁ¯ı› ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ì fiÚÈÔ +/- 4% Î·È ¤Ó·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Â› ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ fiÛÔ Î·È Â› ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡/Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ˘ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ›. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛıÂÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÔÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ Teng Tools. ŸÏ· Ù· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ı· Ú¤ÂÈ Ù·ÎÙÈο Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›ßÂÈ· ÙÔ˘˜, ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‹ οı 10,000 ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, fiÔÈÔ ·fi Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÈηÓÔÔÈËı› ÚÒÙÔ. ∏ ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÒ Ë ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË. ∏ Teng Tools ı· ÂÈÛ΢¿ÛÂÈ ‹ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î¿ı ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÚÔïfiÓ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜.

√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.

ªÂÙÚËÙ‹˜ ÁˆÓ›·˜ ¶·Ù¤ÓÙ· ∞Ú. 60068 ROC

∂ÈÎ. 1

∂ÈÎ. 3

¶ÔÏÏÔ› ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ Î.Ï.., ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·È ϤÔÓ ÂÓfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˘ ÚÔ‹˜ Ì ߿ÛË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌÔÈÚÒÓ .¯. 45°. Δ· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ Ù˘ Teng Tools ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ·ÙÂÓÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÁˆÓ›·˜. ¢›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÓÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¤Ó· Û˘Ìß·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÌÂÙÚËÙ‹ ÁˆÓ›·˜, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯Ú‹Ì· Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË. ∏ ¯Ú‹ÛË Â›Ó·È Ôχ ·Ï‹ 1. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÙfiÍÔ ·fi 0 ¤ˆ˜ 15° ÛÙËÓ ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓË Îϛ̷η (∂ÈÎfiÓ· 1). 2. ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÛÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ ‹ οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜. (ÂÈÎfiÓ· 1). 3. ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ¤ˆ˜ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· ÂÈÙ¢¯ı› ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ∂ÈÎ. 2 ÌÂÙÚËÙ‹ (∂ÈÎfiÓ· 2). 4. ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ›Ûˆ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ (ÁÈ· Û˘Ìß·ÙÈο ÛÂÈÚÒÌ·Ù·). (∂ÈÎfiÓ· 3). 6. ¶¿Óˆ/οو ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó

∂͛ۈÛË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜

8. ∞Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· 7. ¶Â›ÚÔ˜ Ï·ÈÌÔ‡

1 Nm = 0.1019Kgm = 0.73756 Ft/Lb 1 Ft/Lb = 0.1383 Kgm = 1.13556 Nm 1 Ft/Lb = 12 Inch/Lb

5. ¶ÚˆÙ‡ÔÓ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ 4. ∫ϛ̷η Ft/Lb

3. ™·ÙÈÓ¤ ÁÈ· ‡ÎÔÏË ·Ó¿ÁÓˆÛË 2. ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ Û Newton

10. ∂Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ

1. ∫Ô˘Ì› Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘

9. °ˆÓȷ΋ Îϛ̷η 11. °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Û˘Ì›ÂÛ˘

12. À„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ‰¤Ï· stop

172 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 172))


Force Teng ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ¢˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È Ì ̇Ù˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 1/4″ drive ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È, 36 ̇Ù˜, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÛfiÎ ÁÈ· ̇Ù˜. 39 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È Ì ̇Ù˜ (265x142x50mm, 0.66 ÎÈÏ¿)

25mm ª‡Ù˜

1/4″ hex

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/4″ drive 1/4″ hex

Teng Tools

TTSD39

PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 TPX10, TPX15, TPX20, TPX25, TPX30 ROB1, ROB2, ROB3 Grabber PH2x2 pc hex 2, 3, 4, 5, 6mm ›ÛÈ· 3.0x0.5mm, 4.5x0.6mm 5.5x0.8mm, 6.5x1.2mm ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È 1-5Nm, 4″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ΔÛfiÎ ÁÈ· ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12250

-0101 TTSD39

12206

-0106 1492SD

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È 1/4″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È - Îϛ̷η˜ 1-5 Nm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Û‡Ìʈӷ Ì DIN3122. ªÂ Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜, ÙÔ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙfiÛÔ ÁÈ· ÛÊ›ÍÈÌÔ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚÔ‹˜. ªÂ ÌÔ¯Ïfi ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ‹˜. ∂ÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÌÂÙÚËÙ‹ ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· ÂfiÌÂÓÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ. μ·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔ Û Nm Î·È lbs. ƒ‡ıÌÈÛË ·˘ÙÔ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∞ÎÚ›ßÂÈ· ±4%. ™·ÙÈÓ¤. ªÂ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ∫ϛ̷η ÌÔÈÚÒÓ ÁÈ· ÂfiÌÂÓÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

7319

1/4″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 1/2″ 3/4″ 3/4″ 3/4″

-0035 -0050 -0076 -0191 -0209 -0274 -0308 -0407

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

1492AG-E 3892AG-E1 3892AG-E3 1292AG-EP 1292AG-E4 3492AG-E 3492AG-E1 3492AG-E2

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

MAGENTA

YELLOW

BLACK

1292AG-EP

∂‡ÚÔ˜

∂‡ÚÔ˜

Nm

lbs.ft

Nm

lbs.ft

mm

mm

mm

5-25 5-25 20-100 40-200 70-350 90-450 140-700 140-980

4-18 4-18 15-75 30-160 50-250 67-340 100-500 100-700

0.4 0.4 1.0 1.0 5.0 5.0 2.5 2.5

0.4 0.4 1.0 1.0 5.0 5.0 2.5 2.5

277 277 368 465 632 850 1065 1213

27.6 27.6 35.9 46.9 47.1 72.5 72.5 72.5

20.6 20.6 27.7 33.4 37.1 53.5 53.5 53.5

173 CYAN

3892AG-E1

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 173))

∫ϛ̷η

L

B

H

μ¿ÚÔ˜

580 580 580 1340 2400 3840 6160 6160


Force Teng ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·

Teng Tools

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Û‡Ìʈӷ Ì DIN3122. ¢‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÁÈ· ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· Ì ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û٤ϯԘ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚÔ‹˜. ∂ÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÌÂÙÚËÙ‹ ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· ÂfiÌÂÓÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ. μ·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔ Û in Nm Î·È lbs. ƒ‡ıÌÈÛË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∞ÎÚ›ßÂÈ· ±4%. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∂Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ∫ϛ̷η ÌÔÈÚÒÓ ÁÈ· ÂfiÌÂÓÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.

1292AG-E4R

Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

7319

1/2″ 1/2″ 3/4″

-0175 -0258 -0282

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

DIN

1292AG-ER 1292AG-E4R 3492AG-ER

3122 3122 3122

∂‡ÚÔ˜

∂‡ÚÔ˜

∫ϛ̷η

L

B

H

Nm

lbs.ft

Nm

lbs.ft

mm

mm

mm

40-200 70-350 80-400

30-160 50-250 60-300

1.0 5.0 5.0

1.0 5.0 5.0

465 632 850

49.6 47.1 72.5

33.4 37.1 53.5

μ¿ÚÔ˜

1340 2400 3840

∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· ÙÚÔ¯ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û·˜ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚÔ‹ Ì ߿ÛË ÙÔÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹ ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. Nm ªÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ªÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Nm ªÔÓÙ¤ÏÔ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Nm 110 Skoda Octavia Alfa Romeo 147, 166 90 Mercedes CLK 120 110 Skoda Superb Alfa Romeo 156 110 Mercedes SLK 120 110 Subaro Audi 120 Mitsubishi 90 110 Suzuki BMW X5 140 Nissan 90 110 Toyota BMW ¿ÏÏ· 110 Opel/Vauxhall 110 90 Volksvagen Beetle Chrysler Jeep, PT Crusier 140 Peugeot 120 140 Volksvagen Bora Chysler Voyager 120 Porsche 110 90 Volksvagen Caddy Citroën 90 Renault Clio 110 90 Volksvagen Golf Fiat 90 Renault Kangoo 120 110 Volksvagen Lubo Ford Galaxy 170 Reanult Laguna 110 110 Volksvagen Passat Ford ¿ÏÏ· 90 Renault Megane 120 140 Volksvagen Polo Honda 110 Renault Senic 120 110 Volksvagen Sharan Hyndai 110 Rover/MG 25, 45 170 125 Volvo S40 Jaguar S-type 140 Rover/MG 75 90 110 Volvo S60 Jaguar X-type 100 Saab 140 170 Volvo S80 Kia 110 Seat Alhambra 140 110 Volvo V50 Lexus 110 Seat Ambrosa 90 120 Volvo V70 Mazda 110 Seat Cordoba 140 120 Volvo XC70 Mercedes A-class 110 Seat Ibiza 140 120 Volvo XS90 Mercedes C-class 110 Seat Leon 140 120 Mercedes E-class 130 Seat Toledo 110 Mercedes M-class 150 Skoda Felicia

174 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 174))


Force Teng ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

Teng Tools

4 ÙÂÌ¿¯È· 1/2″ ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ. ™‡Ìʈӷ Ì DIN 3122. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È 5000 ÊÔÚ¤˜, Ì ÛÊ¿ÏÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 4%. ∞ÎÚ›ßÂÈ· ±4%. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∂Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Â›ÙÔÈ¯Ë ß¿ÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTPSTQ04

Û˘ÏÏÔÁ‹ 4 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ 1/2″ (570x262x73mm, 5.80 ÎÈÏ¿)

4 ÙÂÌ¿¯È·, ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

1/2″

ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË ÚÔ‹ 90, 110, 120, 140 Nm, ª‹ÎÔ˜ 513mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14386

-0104 TTPSTQ04

¶ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ. ™‡Ìʈӷ Ì DIN 3122. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È 5000 ÊÔÚ¤˜, Ì ÛÊ¿ÏÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 4%. ∞ÎÚ›ßÂÈ· ±4%. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∂Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

14385

1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

-0105 -0204 -0303 -0402

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË ÚÔ‹

1292AG-090 1292AG-110 1292AG-120 1292AG-140

L

B

H

Nm

mm

mm

mm

90 110 120 140

513 513 513 513

46.9 46.9 46.9 46.9

33.4 33.4 33.4 33.4

μ¿ÚÔ˜

1400 1400 1400 1400

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÁÈ· ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· Ì ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û٤ϯԘ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ηÛÙ¿ÓÈ·˜, ÙÒÚ· ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Û 1/2″ Î·È 3/4″ (ßϤ ÛÂÏ›‰·ÛÂÏ. 174. ).

∂·Ó·ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ŸÏ· Ù· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ß·ıÌÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Û ٷÎÙÈ΋ ß¿ÛË, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ·ÎÚ›ßÂÈ· ÙÔ˘˜. ∏ Teng Tools Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‹ οı 5,000 ·ÎÏÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, fiÔÈ· ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÈηÓÔÔÈËı› ÚÒÙË. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‰È·ÓÔÌ›˜ ‹ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.tengtools.com.

175 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 175))


Force Teng ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

Teng Tools

™ÂÙ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· ‰˘Ó·ÌfiÎÏÂȉ·. Δ‡Ô˜ ❒

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 7319

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

1/4″ 3/8″ 3/8″ 3/8″

-1009 -1108 -1207 -1256

1492AGERK 3892AG1RK 3892AG3RK 3892SPECRK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1492AG-E ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3892AG-E1 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3892AG-E3 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3892-SPEC

1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

-1306 -1603 -1405 -1702

1292AGERK 1292AGERRK 1292AG4RK 1292AG4RRK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1292AG-E, 1292AG-EP Î·È 1292SPEC ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1292AG-ER ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1292AG-E, 1292AG-EP Î·È 1292AG-E4 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 1292AG-E4R

3/4″ 3/4″ 3/4″

-1801 -1900 -1504

3492AGERK 3492AGERRK 3492AG1RK

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3492AG-E ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3492AG-ER ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ ÁÈ· 3492AG-E1 Î·È 3492AG-E2

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ŸÏ· Ù· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ Ù˘ Teng Tools ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ٷÎÙÈ΋ ß¿ÛË ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÊıÔÚ¿ Î·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ï›· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË, οÔÈ· ÊıÔÚ¿ ı· Â¤ÏıÂÈ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË. ∏ Teng Tools ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÛÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ Ù˘ – ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ßÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ Teng Tools ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ Teng Tools.

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ›, 10 ÁÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ·, ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË, 8 TX ̇Ù˜ Î·È ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 5″. TTX3892

22 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (560x110x60mm, 0.9 ÎÈÏ¿)

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (20-100Nm, 15-75 ft/lb) 3″ Î·È 5″ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· 10mm hex ̇Ù˜ TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

3/8″

TX ̇Ù˜

10mm hex

°ÂÚÌ·ÓÈο ¿ÎÚ·

3/8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10211

-0104 TTX3892

1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ ÌÂÙÚËÙ‹ ÁˆÓ›·˜ (40200Nm/30-160ft/lb) Û ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TTX. TTX1292

1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (560x110x40mm, 1.6 ÎÈÏ¿)

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ›

1/2″

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (40-200Nm, 30-150ft/lb)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 176))

7319

-0100 TTX1292


Force Teng ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

Teng Tools

49 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 3/8″ ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ·, ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È, ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 3⁄8″, 2 ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› 16 Î·È 21 mm, 16 ̇Ù˜ 1⁄4″, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ Î·È 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″- 3⁄8″, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ Î·È Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ η·ÎÈÔ‡. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR3849

49 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹Ú˜ 3/8″

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3/8″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

3/8″

6ÁˆÓ·

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ª‡Ù˜ 40mm

3/8″ 3/8″ 1/4″ hex

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

(450x230x55mm, 4.4 ÎÈÏ¿) ∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″ & 6″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″M T bar , ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜, ηÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜, ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (20-100NM), ηÙÛ·ßȉÔÏ·ß‹ ÁÈ· ̇Ù˜ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ hex, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ hex 1/4″ x 3/8″ . 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm 8, 10, 12, 13, 17, 19mm 16, 21mm TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40, 3mm hex, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, PH1, PH2, 4mm ›ÛÈ·, 6mm ›ÛÈ·, 8mm ›ÛÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1417

-0104 MR3849

51 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Î·ÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ·, ηÛÙ¿ÓÈ· Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ÈÓÒÓ, ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ›, ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜, ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ̇Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MR1251

51 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ (550x280x60mm, 7.91 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ·

1/2″

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ∫·ÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜ ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

1/4″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 5/16″ hex

∫·ÛÙ¿ÓÈ· FRP, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔ¤ÎÙ·ÛË 6″, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″F:1/2″M T-bar 12ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm 12ÁˆÓ· 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm 6ÁˆÓ· 16, 18, 21mm 6ÁˆÓ· 17, 19, 21mm Îϛ̷η 40-200Nm ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 5/16″hex:3/8″M, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ̇Ù˜ ›ÛÈ· 6, 8, 10, 12mm PH1, PH2, PH3, PH4 4mm hex, 5mm hex, 8mm hex TX30, TX40, TX45, TX50, TX55

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

æËÊÈ·Îfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ ßϤ ÛÂÏ›‰· ÛÂÏ. 296.

177 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 177))

13214

-0104 MR1251


Force Teng ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·

Teng Tools

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

™˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ/ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ‹˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÚÔ‹˜ Ì ÏfiÁÔ 1:3, fiÚÁ·ÓÔ ·ÎÚÈß›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·ÛοÚÈÛÌ· ÛÊÈÎÙÒÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 1/2″ Ì Îϛ̷η 40-200 Nm. 2 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ/ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ‹˜ (560x110x60mm, 4.07 ÎÈÏ¿)

TTXMP12

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÚÔ‹˜ ηڤ ÂÈÛfi‰Ô˘ 1/2″ – ηڤ ÂÍfi‰Ô˘ 3/4″ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 1/2″

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰‡Ó·Ì˘ 1:3, ÌÂÁ. ‰‡Ó·ÌË 1400 Nm ∫ϛ̷η ÚÔ‹˜ 40-200 Nm, 30-160 lbs.ft.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12822

-0100 TTXMP12

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÚÔ‹˜ ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÚÔ‹˜ Ì ÏfiÁÔ 1:3. ŸÚÁ·Ó· ·ÎÚÈß›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÊÈÎÙÒÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ. °È· ¯Ú‹ÛË Ì ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ù‡Ô˜ ❒

ŒÍÔ‰Ô˜ Ù‡Ô˜ ❒

∫ˆ‰ÈÎfi˜

1/2″ 3/4″

3/4″ 1″

-0105 -0204

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰‡Ó·Ì˘

ªÂÁ. ‰‡Ó·ÌË Nm

ªÂÁ. ‰‡Ó·ÌË lbf-ft

μ¿ÚÔ˜

MP1400 MP2700

1:3 1:3

1400 2700

1000 2000

2.28 4.78

12207

178 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 178))

ÎÈÏ¿


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 179))


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 1/4″ Î·È 3/8″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ Î·È ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·.

Teng Tools

TT9024

24 ÙÂÌ¿¯È·, 1/4″ Î·È 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (265x142x50mm, 1.07 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

1/4″ 1/4″ 3/8″

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

3/8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/8″ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ F:1/4″M 6ÁˆÓ· 6, 7, 8, 10, 13mm 6ÁˆÓ· 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm 6ÁˆÓ· 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm

13247

-0105 TT9024

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 8 ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 9381

8 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (185x41x33mm, 0.5 ÎÈÏ¿)

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

3/8″ 6ÁˆÓ· 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7524

-0101 9381

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 8 ÌÂÙÚÈο Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 9386

8 ÙÂÌ¿¯È·, 3/8″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (208x85x38mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

3/8″ 6ÁˆÓ· 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11496

-0107 9386

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì 10 ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 9121

10 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο ÌÂÙÚÈο ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (307x46x43mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

1/2″

6ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 180))

7524

-0200 9121


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 10 Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. 9126

ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

1/2″

Teng Tools

10 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (290x97x41mm, 2.6 ÎÈÏ¿) 6ÁˆÓ· 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11496

-0206 9126

7 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·¤ÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÔχÛ·ÛÙÔ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. TT9207 ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓˆÓ 1/2″ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (265x142x50mm, 1.05 ÎÈÏ¿) 1/2″

ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ 3″, 5″ Î·È 10″, ÔχÛ·ÛÙÔ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ 1/2″F:3/8″M, 1/2″F:3/4″M, 3/8″F:1/2″M

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13246

-0106 TT9207

™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 16 ÙÂÌ¿¯È· ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. TT9116

16 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ ηÓÔÓÈο Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (265x142x50mm, 2.2 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1/2″ 6ÁˆÓ· 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1/2″ 6ÁˆÓ· 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6880

-0101 TT9116

15 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 15 ÌÂÙÚÈο ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô DIN. TTX9415

15 ÙÂÌ¿¯È·, 3/4″ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ηڢ‰¿ÎÈ· ηÓÔÓÈο/Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ (560x110x60mm, 9.0 ÎÈÏ¿)

∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

3/4″ 3/4″

6ÁˆÓ· 6ÁˆÓ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 181))

19, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36mm 19 (3⁄4″), 24, 27 (11⁄16″), 30 (13⁄16″), 32, 33, 36mm

12208

-0104 TTX9415


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÎÚÔ˘ÛÙÈο ηÙÛ·ß›‰È·

Teng Tools

∞ÏÏ·Á‹ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∫·ÙÛ·ß›‰È Ì ˘Ô‰Ô¯‹ 1⁄2″ ❒-, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Î·È Ì ÙÛfiÎ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì‡Ù˜ 5⁄16″-g-. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÙÛfiÎ Î·È ‰‡Ô ̇Ù˜ ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜ Î·È ß›‰Â˜ Phillips. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. ID506

6 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ ßÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È (195x66x45mm, 0.95 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

5/16 hex

μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 8x36mm ›ÛÈ·, 10x36mm ›ÛÈ·, PH2, PH3

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0312

-0102 ID506

Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È ID506. ID506BIT

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ ÁÈ· ßÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È

ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

5/16″ hex

8x36mm ›ÛÈ·, 10x36mm ›ÛÈ·, PH2, PH3

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0312

-0201 ID506BIT

∞ÏÏ·Á‹ ÊÔÚ¿˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. ∫·ÙÛ·ß›‰È Ì ˘Ô‰Ô¯‹ 1⁄2″ ❒-, ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Î·È Ì ÙÛfiÎ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì‡Ù˜ 5⁄16″-g- ™˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ÙÛfiÎ Î·È Ì‡Ù˜ ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, ß›‰Â˜ Phillips Î·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ß›‰Â˜ hex. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·. ID515

15 ÙÂÌ¿¯È·, 1/2″ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ (223x115x52mm, 1,0 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

1/2″

∞Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ hex x 3/8″M 6x36mm ›ÛÈ·, 8x36mm ›ÛÈ·, 10x36mm ›ÛÈ·, 12x36mm ›ÛÈ·, PH1, PH2, PH3, PH4, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex

5/16 hex

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7266

-0103 ID515

™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È ID515. ID515BIT ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

13 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È 5/16″ hex

6x36mm ›ÛÈ·, 8x36mm ›ÛÈ·, 10x36mm ›ÛÈ·, 12x36mm ›ÛÈ·, PH1, PH2, PH3, PH4, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ hex 5/16″:3/8″

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 182))

7266

-0202 ID515BIT


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools ™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÎÚÔ˘ÛÙÈο ηÙÛ·ß›‰È· ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 1⁄2″ ηÙÛ·ß›‰È ·¤ÚÔ˜, ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ g5⁄16″-3⁄8 ″❒ ηıÒ˜ Î·È 17 ̇Ù˜. 1/2″ ßÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ̇Ù˜ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

1/2″

36mm ̇Ù˜ hex

5/16″

·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi ηÙÛ·ß›‰È, ηڢ‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ , ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 5⁄16″ hex:3⁄8″ M 6mm ›ÛÈ·, 8mm ›ÛÈ·, 10mm ›ÛÈ·, 12mm ›ÛÈ·, PH1, PH2, PH3, PH4, 4mm hex, 5mm hex, 6mm hex, 8mm hex, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10210

-0104 TTID20

ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ª‡Ù˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 5/16″ hex. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex 5/16″ hex

11648-0104 11648-0203 11648-0302 11648-0401 11648-0500 11648-0609 11648-0708 11648-0807 11648-0906 11648-1003 11648-1102 11648-1201 13223-0103 13223-0202 13223-0301

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 910504 910505 910506 910508 940006 940008 940010 940012 930001 930002 930003 930004 920001 920002 920003

ª‹ÎÔ˜ mm

4mm hex ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ 5mm hex ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ 6mm hex ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ 8mm hex ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ 6mm ›ÛÈ· ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ 8mm ›ÛÈ· ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ 10mm ›ÛÈ· ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ 12mm ›ÛÈ· ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ PH1 ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ PH2 ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ PH3 ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ PH4 ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ PZ1 ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ PZ2 ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜ PZ3 ̇ÙË ÂÚÁ·Ï›Ԣ ·¤ÚÔ˜

183 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 183))

36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Teng Tools

TTID20


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools

Teng Tools

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. Δ‡Ô˜ ❒

∫ˆ‰ÈÎfi˜

3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″ 3/8″

11669-0058 11669-0850 11669-0108 11669-0207 10210-0203

980020 980035 980036 980060 980086

1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

11669-0405 11669-0504 11669-0603 11669-0702 11669-0801 11669-0835 11669-0900 11669-1007

920020 920021 920023 920030 920036 920036A-C 920037 920060

3/4″ 3/4″ 3/4″ 3/4″

11669-1106 11669-1205 11669-1304 11669-1403

1″

11669-1502

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ›ÚÔ˜

3″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″ F:1/4″M ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/8″ F:1/2″M ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 1⁄4″ hex 3/8″ ·ÚÛÂÓÈÎfi: 5/16″ hex ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·ÚÛÂÓÈ΋ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

-

-

3″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 5″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 10″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÔχÛ·ÛÙÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1/2″F:3/8″M ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1/2″F:3/8″M ANSI ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/4″M ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ̇Ù˜ 5/16″

O935202 O935202 O935202 O93528 O935202 O935202 O935202

P90320 P90320 P90320 P90328 P90320 P90320 P90320

940022 940030 940037 940085

7″ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÔχÛ·ÛÙÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 3/4″F:1/2″M ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 3/4″F:1″M

O93538 O93538 O93538 O93538

P90437 P90437 P90437

910086

ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1″F:3/4″M

O93546

P90543

¢·ÎÙ‡ÏÈÔÈ Î·È ›ÚÔÈ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ¢·ÎÙ‡ÏÈÔÈ Î·È ›ÚÔÈ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

11674-0101 11674-0200 11674-0309 11674-0408 11674-0507 11674-0606

O935202 O93525 O93528 O93538 O93546 O93548

11675-0100 11675-0209 11675-0308 11675-0407 11675-0506

P90320 P90324 P90328 P90437 P90543

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 20.2x3.5mm ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 25.0x3.5mm ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 28.0x3.5mm ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 38.0x3.5mm ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 46.0x3.5mm ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 48.0x3.5mm ¶Â›ÚÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 3x20mm ¶Â›ÚÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 3x24mm ¶Â›ÚÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 3x28mm ¶Â›ÚÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 4x37mm ¶Â›ÚÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 5x43mm

184 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 184))


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools 1/4″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

D1

mm

mm

mm

mm

960506-C 960507-C 960508-C 960510-C 960513-C

6 7 8 10 13

21.2 21.2 21.2 21.2 21.2

10 11 11 12.5 12.0

9.5 11.0 12.0 14.0 18.0

12.0 12.0 12.0 14.0 18.0

20 20 20 30 30

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

13243 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505

D2

μ¿ÚÔ˜

3/8″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 3/8″ ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

980508-C 980510-C 980511-C 980512-C 980513-C 980514-C 980516-C 980517-C 980519-C

8 10 11 12 13 14 16 17 19

30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

9.5 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0

12.6 15.1 17.0 19.0 19.0 20.0 24.0 24.0 26.0

19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 24.0 24.0 26.0

33 34 37 40 41 41 64 64 72

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

11483 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706 -0805 -0904

3/8″ Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

980608-C 980610-C 980611-C 980612-C 980613-C 980614-C 980616-C 980617-C 980619-C

8 10 11 12 13 14 16 17 19

65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0

12.8 26.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

12.6 15.2 17.0 19.0 19.0 20.0 24.0 24.0 26.0

19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 24.0 24.0 26.0

11486 -0109 -0208 -0307 -0406 -0505 -0604 -0703 -0802 -0901

185 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 185))

95 89 87 85 80 87 144 130 143

Teng Tools

1/4″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, ηÓÔÓÈο 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

Teng Tools

1/2″ ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L

T

mm

mm

mm

mm

920508-C 920510-C 920511-C 920512-C 920513-C 920514-C 920515-C 920516-C 920517-C 920518-C 920519-C 920520-C 920521-C 920522-C 920523-C 920524-C 920525-C 920526-C 920527-C 920528-C 920529-C 920530-C 920532-C

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32

38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 20.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 28.0

15.0 17.0 18.0 19.0 20.0 24.0 25.0 25.0 25.0 26.0 28.0 30.0 30.0 32.0 32.0 34.0 36.0 38.0 38.7 40.0 40.0 42.0 43.0

22.0 22.0 22.0 22.0 24.0 24.0 25.0 25.0 26.0 26.0 28.0 30.0 30.0 32.0 30.0 34.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

10178 -0021 -0039 -0062 -0096 -0104 -0153 -0203 -0302 -0401 -0500 -0609 -0633 -0658 -0708 -0757 -0807 -0815 -0823 -0831 -0849 -0856 -0864 -0872

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

90 90 90 90 90 90 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 160 170 210 210 210 220 260

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525

P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324

1/2″ ∫·ÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· 6ÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

920114-C 920116-C 920118-C 920120-C 920122-C 920124-C 920126-C 920128-C 920130-C 920132-C

7⁄16″

38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0

12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0

18.0 20.0 22.0 25.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0

22.0 22.0 24.0 25.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0

11487 -0108 -0207 -0306 -0405 -0504 -0603 -0702 -0801 -0900 -1007

1⁄2″ 9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″ 15⁄16″

1″

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

70 70 70 80 90 110 120 140 160 180

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 -

P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 -

ŸÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·¤ÚÔ˜ Teng Tools, ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÙÛ¿ÏÈ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì GGG-W-6608. ŸÏ· Ù· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·¤ÚÔ˜ 1/2″, 3/4″ Î·È 1″ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ Î·È Â›ÚˆÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁÈ· ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÚÁ·Ï›· ÈÛ¯‡Ô˜. ΔÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ Î·È ›ڈÓ, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜.

186 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 186))


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1/2″ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

920610-C 920611-C 920612-C 920613-C 920614-C 920615-C 920616-C 920617-C 920618-C 920619-C 920621-C 920622-C 920624-C 920627-C 920628-C 920629-C 920630-C 920632-C 920635-C 920636-C

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 28 29 30 32 35 36

78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0

14.0 14.0 14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 19.0 24.0 24.0 24.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0

17.5 18.7 20.0 21.0 22.5 23.7 25.0 26.0 27.5 28.7 30.0 32.0 35.0 38.7 40.0 40.0 42.0 44.0 47.0 49.0

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

180 180 180 180 180 210 210 240 260 260 260 240 270 400 400 400 400 500 500 500

O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525

P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324 P902324

D2

μ¿ÚÔ˜

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

10178 -0930 -0963 -0997 -1003 -1052 -1102 -1201 -1300 -1409 -1508 -1557 -1607 -1706 -1805 -1904 -2001 -2100 -2209 -2308 -2407

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

1/2″ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ›ÓÙÛ·˜, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

920214-C 920216-C 920218-C 920220-C 920222-C 920224-C 920226-C 920228-C 920230-C 920232-C 920242-C 920248-C

7⁄16″

78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0 78.0

14.0 14.0 17.0 17.0 17.0 19.0 24.0 24.0 24.0 24.0 54.0 54.0

18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 45.0 52.5

22.0 22.0 24.0 24.0 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 38.0

11487 -2005 -2104 -2203 -2302 -2401 -2500 -2609 -2708 -2807 -2906 -3003 -3102

1⁄2″ 9⁄16″

5⁄8″ 11⁄16″ 3⁄4″ 13⁄16″ 7⁄8″ 15⁄16″

1″ 15⁄16″ 11⁄2″

T

D1

187 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 187))

140 140 170 170 180 220 230 280 310 350 500 500

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 -

P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 -

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools 1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË TX. TT9212TX

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· 1/2″ Ì ̇ÙË (265x142x50mm, 1.36 ÎÈÏ¿)

Teng Tools

ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX

1/2″

TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12813

-0101 TT9212TX

1/2″ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË TX ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

ª¤ÁÂıÔ˜

921210TX-C 921215TX-C 921220TX-C 921225TX-C 921227TX-C 921230TX-C 921240TX-C 921245TX-C 921250TX-C 921255TX-C 921260TX-C

TX10 TX15 TX20 TX25 TX27 TX30 TX40 TX45 TX50 TX55 TX60

2.5 3.0 3.5 4.5 5.0 5.5 6.5 7.5 8.8 11.1 13.1

12814 -0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704 -0803 -0902 -1009 -1108

L

D1

D2

mm

mm

mm

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 8 9 10 12 14

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

μ¿ÚÔ˜

73 74 74 74 78 79 86 93 98 109 122

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O935202 O935202 O935202 O935202 O935202 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525 O93525

P90320 P90320 P90320 P90320 P90320 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324 P90324

3/4″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 3/4″ ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

940519 940521 940522 940523 940524 940527 940528 940530 940532 940533 940534 940536 940538 940541 940546

19 21 22 23 24 27 28 30 32 33 34 36 38 41 46

50.0 50.0 50.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 56.0 56.0 56.0 56.0 58.0 63.0

17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 23.0 22.0 23.0 23.0 23.0 25.0 25.0 26.0 30.0

36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 40.0 44.0 44.0 44.0 47.0 48.0 51.0 53.0 60.0 67.0

38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0

11488 -0107 -0156 -0172 -0198 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602 -0701 -0800 -0909 -1006 -1105 -1204

T

D1

D2

188 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 188))

μ¿ÚÔ˜

247 250 250 255 255 270 300 165 330 395 420 455 465 610 775

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538

P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools 3/4″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

940619 940621 940622 940623 940624 940627 940630 940632 940633 940634 940636 940638 940641 940646

19 21 22 23 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46

95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0

26.0 23.0 23.0 23.0 51.0 62.0 65.0 27.0 28.0 62.0 64.0 63.0 54.0 58.0

33.0 35.0 37.0 38.0 39.0 43.0 47.0 49.0 51.0 52.0 54.0 57.0 58.0 67.0

44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0

11489 -0106 -0155 -0171 -0197 -0205 -0304 -0403 -0502 -0601 -0700 -0809 -0908 -1005 -1104

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

595 633 633 633 640 680 720 870 860 810 830 920 790 900

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538 O93538

P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437 P90437

3/4″ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ̇ÙË hex ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

941519-C 941522-C 941524-C

19 22 24

14398 -0100 -0209 -0308

L1

D1

T

mm

mm

mm

90 90 90

44 44 44

20.0 22.5 22.5

μ¿ÚÔ˜

189 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 189))

600 600 600

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O93538 O93538 O93538

P90437 P90437 P90437

Teng Tools

3/4″ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.


∂ÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜/Impact Tools

Teng Tools

1″ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 1″ ηÓÔÓÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

910524 910527 910530 910532 910533 910534 910536 910538 910541 910546 910550 910555 910560 910565 910570 910575 910580 910585 910590 910595

24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

58.0 58.0 60.0 60.0 60.0 60.0 65.0 65.0 67.0 74.0 80.0 84.0 87.0 90.0 96.0 98.0 100.0 100.0 105.0 105.0

18.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 30.0 30.0 30.0 40.0 43.0 43.0 46.0 49.0 51.0 52.0 52.0 52.0 55.0 55.0

41.0 46.0 49.0 52.0 53.0 55.0 56.0 59.0 63.0 69.0 74.0 80.0 86.0 92.0 99.0 104.0 109.0 115.0 119.0 130.0

54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 86.0 86.0 86.0 54.0

11490 -0103 -0202 -0301 -0400 -0509 -0608 -0707 -0806 -0905 -1002 -1101 -1200 -1309 -1408 -1507 -1606 -1705 -1804 -1903 -2000

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

640 645 680 700 700 690 700 750 850 1005 1220 1470 1610 1890 2355 2455 3750 4750 6000 6500

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 -

P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 -

1″ Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ÏÂÙ¿ ÙÔȯÒÌ·Ù· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜, 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

910624 910627 910630 910632 910633 910636

24 27 30 32 33 36

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

28.0 49.0 42.0 45.0 45.0 66.0

38.0 43.0 45.0 47.0 49.0 52.0

54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0

11491 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

830 895 945 935 980 870

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O93546 O93546 O93546 O93546 O93546 O93546

P90543 P90543 P90543 P90543 P90543 P90543

1″ ª·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο, ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

L mm

mm

mm

mm

910627R 910630R 910632R 910633R

27 30 32 33

100.0 100.0 100.0 100.0

50.0 50.0 50.0 50.0

46.0 50.0 52.0 53.0

54.0 54.0 54.0 54.0

11492 -0101 -0200 -0309 -0408

T

D1

D2

190 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 190))

μ¿ÚÔ˜

990 1040 1060 1070

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

™˘ÁÎÚ¿ÙËÛË

‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜

›ÚÔ˜

O93546 O93546 O93546 O93546

P90543 P90543 P90543 P90543


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 191))


Teng Tools

∂ÚÁ·Ï›· Ì ÌfiÓˆÛË/Insulated Tools

192 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 192))


∂ÚÁ·Ï›· Ì ÌfiÓˆÛË/Insulated Tools ™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È· Ì ÌfiÓˆÛË

Teng Tools

18 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì ÌfiÓˆÛË 1000 volt Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤ÓÛ˜ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È·. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó· Ì ÎÔ‡ÌˆÌ· Î·È Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ¯ÂÚÔ‡ÏÈ. ∏ οو ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ηÛÂÙ›Ó·˜ ʤÚÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. MRV18

18 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ˜ Î·È Î·ÙÛ·ß›‰È· Ì ÌfiÓˆÛË (450x230x105mm, 3.5 ÎÈÏ¿)

∫·ÙÛ·ß›‰È·

›ÛÈ· PH PZ

¶¤ÓÛ˜

0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150mm PH0-60, PH1-80, PH2-100, PH3-150 PZ0-60, PZ1-80, PZ2-100, PZ3-150 6″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, 8″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘, 8″ ¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌȉÔ, 7″ ·ÔÁ˘ÌÓˆÙ‹˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13216

™˘ÏÏÔÁ¤˜ Ì ÌÔӈ̤ӷ ηÙÛ·ß›‰È· Δ· ÌÔӈ̤ӷ ηÙÛ·ß›‰È· Mega Drive ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC. TTV907 ∫·ÙÛ·ß›‰È·

7 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 1000 volt (265x142x50mm, 0.65 ÎÈÏ¿) ÿÛÈ· PH PZ

0.4x2.5x75mm, 0.8x4.0x100mm, 1.0x5.5x125mm PH0 x 60mm, PH1 x 80mm, PH2 x 100mm PZ2 x 100mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11750

-0108 TTV907

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 7 ÌÔӈ̤ӷ ηÙÛ·ß›‰È· 1000 Volt, 3 ÁÈ· ß›‰Â˜ ÂÁÎÔ‹˜, 3 ÁÈ· Phillips Î·È 1 ÁÈ· ÎÂʷϤ˜ Pozidrive. Δ· ηÙÛ·ß›‰È· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁÔÓÔÌÈο ۯ‰ȷṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. ŸÏ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ∂N 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. MDV907P ∫·ÙÛ·ß›‰È·

7 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηÙÛ·ßȉÈÒÓ 1000 Volt (265x142x50mm, 0.47 ÎÈÏ¿) ›ÛÈ· PH PZ

0.4x2.5x75mm, 0.8x4.0x100mm, 1.0x5.5x125mm PH0-60, PH1-80, PH2-100 PZ2-100

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13219

-0109 MDV907P

193 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 193))

-0102 MRV18


∂ÚÁ·Ï›· Ì ÌfiÓˆÛË/Insulated Tools ∫·ÙÛ·ß›‰È· Ì ÌfiÓˆÛË - ÿÛÈ·

Teng Tools

ÿÛÈ· ηÙÛ·ß›‰È· Ì ÌfiÓˆÛË, Ì Ϸߋ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ì·‡Ú· ¿ÎÚ·. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

11751 -0107 -0206 -0305 -0404 -0503

MDV820 MDV822 MDV824 MDV826 MDV828

a

b

§¿Ì·

L1

mm 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2

L2

mm

Ù‡Ô˜

mm

mm

2.5 3 4.0 5.5 6.5

ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË

75 100 100 125 150

175 200 210 230 270

μ¿ÚÔ˜

23 30 55 75 105

∫·ÙÛ·ß›‰È· PH Ì ÌfiÓˆÛË ∫·ÙÛ·ß›‰È· PH Ì ÌfiÓˆÛË, Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ì·‡Ú· ¿ÎÚ·. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

11752 -0106 -0205 -0304 -0403

MDV840 MDV842 MDV844 MDV846

§¿Ì·

L1

L2

ª¤ÁÂıÔ˜

Ù‡Ô˜

mm

mm

PH0 PH1 PH2 PH3

ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË

60 80 100 150

160 185 225 290

μ¿ÚÔ˜

24 56 85 155

∫·ÙÛ·ß›‰È· Ì ÌfiÓˆÛË - PZ ∫·ÙÛ·ß›‰È· PZ Ì ÌfiÓˆÛË Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ì·‡Ú· ¿ÎÚ·. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

11753 -0105 -0204 -0303 -0402

MDV860 MDV862 MDV864 MDV866

§¿Ì·

L1

ª¤ÁÂıÔ˜

Ù‡Ô˜

mm

mm

PZ0 PZ1 PZ2 PZ3

ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË ÌÂ ÌfiÓˆÛË

60 80 100 150

160 185 185 290

194 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 194))

L2

μ¿ÚÔ˜

24 56 85 156


∂ÚÁ·Ï›· Ì ÌfiÓˆÛË/Insulated Tools ™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Ì ÌfiÓˆÛË 4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Ì ÌfiÓˆÛË Mega Bite Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

¶¤ÓÛ˜

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÓÛ˜ Ì ÌfiÓˆÛË 1000 volt (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

Teng Tools

TTV440

6″ Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 0.5mm ·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘ 7″ ¤ÓÛ· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, xˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 2.0mm ·ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘ 8″ Ì˘ÙÔÙÛ›ÌÈ‰Ô 7″ ·ÔÁ˘ÌÓˆÙ‹˜, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 0.2-3.0mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11749

-0102 TTV440

¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˘ Ì ÌfiÓˆÛË ¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ Mega Bite Ì ÌfiÓˆÛË. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

¯ÈÏ.

›ÓÙÛ˜

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

MBV441-6

150

6

0.5

183

μ¿ÚÔ˜

11758 -0100

μ¿ÚÔ˜

¶Ï·ÁÈÔÎfiÊÙ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ Mega Bite Ì ÌfiÓˆÛË. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 72° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

¯ÈÏ.

›ÓÙÛ˜

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

MBV442-8

200

8

2.5

11759 -0109

195 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 195))

296


∂ÚÁ·Ï›· Ì ÌfiÓˆÛË/Insulated Tools

Teng Tools

¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÌfiÓˆÛË ¶¤ÓÛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÌfiÓˆÛË Mega Bite. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›· 68° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

¯ÈÏ.

›ÓÙÛ˜

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

MBV451-7 MBV451-8

175 200

7 8

1.5 2.0

11761 -0105 -0204

μ¿ÚÔ˜

282 377

ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ· Ì ÌfiÓˆÛË ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ· Ì ÌfiÓˆÛË Mega Bite. ∞fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ 72° Î·È ÎÔÙÈΤ˜ ·Î̤˜ ÂÂӉ‰˘Ì¤Ó˜ Ì ÙÈÙ¿ÓÈÔ. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÎÔ‹˜ (mm)

¯ÈÏ.

›ÓÙÛ˜

∞ÙÛ·ÏfiÛ˘ÚÌ· Ù‡Ô˘ ¯ÔÚ‰‹˜ È¿ÓÔ˘

MBV461-8

200

8

0.5

11762 -0104

μ¿ÚÔ˜

250

∞ÔÁ˘ÌÓˆÙ¤˜ Ì ÌfiÓˆÛË

∞ÔÁ˘ÌÓˆÙ¤˜ MB Ì ÌfiÓˆÛË. ∫Ú¿Ì· ·ÙÛ·ÏÈÔ‡ ̤Û˘ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ì ߿ÛË ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 60900. ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ˘fi Ù¿ÛË ¤ˆ˜ 1000 Volt AC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

¯ÈÏ.

›ÓÙÛ˜

¯ÈÏ

MBV499-7

180

7

0.2 ¤ˆ˜ 3.0

11763 -0103

196 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 196))

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

μ¿ÚÔ˜

170


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 197))


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Â‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ, ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ, Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ OHV, ÂÏÂÁÎÙ‹ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, 2 ¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ, ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚÔ‰ÂÏÒÓ Û ߷Ïß›‰Â˜, Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÏÂÈ·ÓÙ‹Ú· Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ¤ÓÛ· ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ ۈϋӈÓ. TTPSAE

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· (570x262x56mm, 3.0 ÎÈÏ¿)

∂‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ‡¯·˜ ™˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ OHV ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ¶¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ ¶¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚÔ‰ÂÏÒÓ Û ߷Ïß›‰Â˜ ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÏÂÈ·ÓÙ‹Ú·˜ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¶¤ÓÛ˜ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ ۈϋӈÓ

6 Î·È 7 ¯ÈÏ. Ì‹ÎÔ˜ 320 ¯ÈÏ. ÈηÓfiÙËÙ· Û‡ÛÊÈ͢ 130mm ÁÈ· 14/18mm ÛÂÈÚÒÌ·Ù· ÌÔ˘˙› Ï˘ÁÈṲ̂ÓË Â˘ı›· ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 215mm ÁÈ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ 50-180mm ÁÈ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ۈϋӷ 4-13mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12243

-0101 TTPSAE

7mm ∂‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ 7mm ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ù¤ÚÌÔÓË ß›‰· ÙˆÓ ÎÔÏ¿ÚˆÓ. ™Ù· ÂÈϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Ë ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Mega Drive ÁÈ· ÈÔ ¿ÓÂÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· Î·È Ë ·ÙÛ¿ÏÈÓË Â‡Î·ÌÙË ÛÈÚ¿Ï Ï¿Ì· ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛß·ÛË. (™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 270mm.)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11772

-0102 MD503A

6mm/7mm ∂‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ ∞Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ ηڢ‰¿ÎÈ 6mm ‹ 7mm ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ù¤ÚÌÔÓË ß›‰· ÙˆÓ ÎÔÏ¿ÚˆÓ. ™Ù· ÂÈϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È Ë ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Mega Drive ÁÈ· ÈÔ ¿ÓÂÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· Î·È Ë ·ÙÛ¿ÏÈÓË Â‡Î·ÌÙË ÛÈÚ¿Ï Ï¿Ì· Ì Ï·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë, ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛß·ÛË .(™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 280mm). ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ‰‡Ô ˘ÏÈÎÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

6818-0108 6118-0207

MD503 MD503RK

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∂‡Î·ÌÙÔ Î·ÙÛ·ß›‰È ηڢ‰¿ÎÈ ∂Ó·ÏÏ¿ÍÈÌÔ Î·Ú˘‰¿ÎÈ 6mm/7mm

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ͇ÛÙÚ·, ¿ÁÎÈÛÙÚÔ Î·È ÛÔ˘ßÏ›. ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. TTSR04

4 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ (265x142x50mm, 0.43 ÎÈÏ¿)

•‡ÛÙÚ· ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ ÕÁÎÈÛÙÚÔ ÕÁÎÈÛÙÚÔ ™Ô˘ßÏ›

ʷډȿ ÏÂ›‰· 22mm, Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 245mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

198 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 198))

11769

-0107 TTSR04


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ MDH-L

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

11769-0206 11769-0305 6309-0104 0313-0101

MDH-L MDH-S MDA-R MD-SCR

¶ÚÔïfiÓ

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

ÕÁÎÈÛÙÚÔ ÕÁÎÈÛÙÚÔ ™Ô˘ßÏ› •‡ÛÙÚ·

™¯‹Ì· L ™¯‹Ì· S ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ¶Ï¿ÙÔ˜ 22mm

™˘ÌÈÂÛÙ¤˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ÈÛÙÔÓÈÒÓ √ ·˘ÙÔ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÚÔÛٷهÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÚfiˆÚ˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. √È ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ› ÈÌ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È Ï›ÔÈ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÌ·Ï‹ Î·È ·ÎÚÈß‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11768

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

°È· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ mm

πÌ¿ÓÙ˜ Û‡ÛÊÈ͢ no

-0108 -0207 -0306

AT010 AT015 AT020

53-125 90-175 90-175

2 2 4

ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ï›·ÓÛ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Ï›·ÓÛË Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ·fi 50-180mm ‰È¿ÌÂÙÚÔ. ∏ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ›ÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ï›·ÓÛ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ٷ ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ∫fiÎÎÔ˜ 280.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 11770 -0104 -0203

AT040 AT040-SM

°È· ÙËÓ Ï›·ÓÛË Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ mm 50-180 ¶¤ÙÚ˜ Ï›·ÓÛ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ 3 ÙÂÌ¿¯È·, ÎfiÎÎÔ˜ 180

¶¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ ∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈϋӷ. ∂Ï·ÊÚ¤˜, ‡ÎÔϘ ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Î·È ÌË ·ÁÒÁÈ̘. ™Â 3 ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ۈϋӈÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11773

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

°È· Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ˘˜ ۈϋÓ˜ inch

-0101 -0200 -0309

AT080 AT085 AT090

1⁄4-3⁄4 1⁄4-13⁄4 3⁄4-21⁄4

ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ÈÌ¿ÓÙ· ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚÔ˘ °È· Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ· ÂÎÎÂÓÙÚÔÊfiÚÔ˘. ªÂ ÛÙÚfiÊ·ÏÔ ÁÈ· ¤˘ÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË, ÂȯڈÌȈ̤ӷ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11774

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

-0100 -0209

AT095 AT100

32 36

199 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 199))

MDA-R

MD-SCR

Teng Tools

MDH-S

ªÂÌÔӈ̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Í˘Û›Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ˘ ˘ÏÈÎÔ‡.


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜

Teng Tools

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ‡¯·˜

∞Ê·ÈÚ› ÙȘ ÙÛÈÌÔ‡¯Â˜ Ï·‰ÈÔ‡ Î·È ÁÚ¿ÛÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÌÊË ÁÈ· Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 320mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11777

-0107 AT145

¶¤ÓÛ˜ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ °È· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·Ê·›ÚÂÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ Î·È Î·˘Û›ÌÔ˘ 4-13mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11775

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

°È· ۈϋÓ˜ mm

-0109

AT110

4-13

™˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ß·Ïß›‰ˆÓ °È· ¯Ú‹ÛË Û ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· OHV OHC Î·È CVH ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ÙˆÓ ß·Ïß›‰ˆÓ, Ì ÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘. ™È·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÔ› Î·È ·ÚıÚˆÙ¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Ì·Ó‰¿ÏˆÛË Û ÚÔηıÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ߷ıÈ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ß·Ïß›‰Â˜. πηÓfiÙËÙ· Û‡ÛÊÈ͢ 130mm. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 250mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11767

-0109 AT001

™˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ÔÏ˘ß·Ïß›‰ˆÓ °È· ¯Ú‹ÛË Û ÔÏ˘ß¿ÏßÈÓÔ˘˜ ßÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ߷ıÈ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ß·Ïß›‰Â˜. ªÂ ·ÚıÚˆÙ¤˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ 55 – 175mm Î·È ÁÈ· ß¿ıÔ˜ ¤ˆ˜ 165mm. ™È·ÁÒÓ· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜, ·ÓÙÈÛÙÚÂÙÔ›. √ ‰ÈÏfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ΛÓËÛ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ¿Óˆ ‹ οو ·fi ÙËÓ ß·Ïß›‰·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11873

-0100 AT032

∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ¢‡Ô Û ¤Ó· 14/18mm ÛÂÈÚÒÌ·Ù· ÌÔ˘˙› & 1/4″ BSP ıËÏ˘Îfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ·¤Ú·, Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ß·Ïß›‰ˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ì ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ı¤Û˘. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 160mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 200))

11802

-0106 AT005


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11796 mm

-0104 AT065 225

-0203 AT070 220

°È· AT065-AT070

Teng Tools

AT065. ∞Ê·ÈÚ› Î·È ÙÔÔıÂÙ› Ï·ÙÈ¿ ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘. ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÁÈ· È¿ÛÈÌÔ ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›·. AT070. ∞Ê·ÈÚ› Î·È ÙÔÔıÂÙ› ÎÔÏ¿Ú· ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ Û ۈϋÓ˜. ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÁÈ· È¿ÛÈÌÔ ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›·. ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ÛÈ·ÁÒÓ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Û 5 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ.

°È· AT070

∞Ê·ÈÚ› Î·È ÙÔÔıÂÙ› ÎÔÏ¿Ú· ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ۈϋÓ˜. ¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÁÈ· È¿ÛÈÌÔ ˘fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁˆÓ›·. ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ÎÚ·Ù¿ ÙȘ ÛÈ·ÁÒÓ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Û 5 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. ª‹ÎÔ˜ ¤ÓÛ·˜ 220mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5832

-0102 AT075

ª˘ÙÔÙÛ›Ìȉ·

AT096

AT097

AT098

11″ Ì·ÎÚÈ¿ Ì˘ÙÔÙÛ›Ìȉ·, Ì ÏÂÙ¿ Ú¿ÌÊË Î·È ÚÈÙÛÈÓˆÙ‹ ¿ÚıÚˆÛË. ¶·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛß·Û˘ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ÛËÌ›·. ™ÎÏËÚfiÙËÙ· ÛÒÌ·ÙÔ˜ HRC 43-48. ™ÎÏËÚfiÙËÙ· ÚÈÙÛÈÓˆÙ‹˜ ¿ÚıÚˆÛ˘ HRC 34.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

Δ‡Ô˜

ª‹ÎÔ˜

ª‹ÎÔ˜

mm

inch

AT096 AT097 AT098 AT099

¢ı‡ 45° Ï˘ÁÈṲ̂ÓÔ 5⁄16″ ¤ÓÛ· ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ 1⁄2″ ¤ÓÛ· ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜

275 275 275 275

11 11 11 11

14408 -0108 -0207 -0306 -0405

¶¤ÓÛ˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ·fi ·fiÛÙ·ÛË °È· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÔÏ¿ÚˆÓ Û ۈϋÓ˜ η˘Û›ÌÔ˘, Ï·‰ÈÔ‡, ÓÂÚÔ‡. ªÂ 530mm Ì·ÎÚ‡ ‡ηÌÙË ÓÙ›˙· ÁÈ· ÛÙÂÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11771

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ ‡ηÌÙ˘ ÓÙ›˙·˜ mm

-0103

AT060

530

∫ÏÂȉȿ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ Î·È Ê›ÏÙÚˆÓ ∫·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Î¿ı هÔ˘ ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ηٿ ÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ Ï·‰ÈÔ‡ Î·È Î·˘Û›ÌÔ˘. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 375mm. ∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11798 -0102 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . AT050

ÿ‰ÈÔ Ì ÙÔ AT050 ·ÏÏ¿ Ì ʷډ‡ ÈÌ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÚÔ¯·Ï›Â˜ ÔÏÏÒÓ ·˘Ï·ÎÒÛˆÓ. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 375mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11797

-0103 AT055

201 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 201))

μ¿ÚÔ˜

300 300 300 300


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ °È· ÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· ÎfiÓÙÚ·˜ ηٿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ‹ ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ÔÓÙˆÙÒÓ ÙÚÔ¯ÒÓ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 505mm.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11799

-0101 AT045

¶¤ÓÛ˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ ß·Ïß›‰ˆÓ

ªÂ Ì·ÎÚÈ¿ Ú¿ÌÊË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙÛÈÌÔ˘¯ÒÓ. ª‹ÎÔ˜ ÂÓÛÒÓ 280mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . Δ‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . .

11801

-0107 AT025 ÏÈÁÈṲ̂Ó˜

-0206 AT030 ¢ı›˜

™˘ÏÏÔÁ‹ ¿ÁÎÈÛÙÚˆÓ Î·È ·Î›‰ˆÓ 4 Û 1

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ì 4 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÎÚ·, ÛÔ˘ßÏ›, ¿ÁÎÈÛÙÚÔ, Ï˘ÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Î›‰ˆÓ ηٿ 45 Î·È 90 ÌÔ›Ú˜. §·ß‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘. °È· ¯¿Ú·ÍË Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚÈß›·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4002

-0109 AT149

¶¤ÓÛ˜ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ

∞Ê·ÈÚÔ‡Ó ‹ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ÂÏ·Ù‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙÔÓÈÔ‡ ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯ˆÚ›˜ ΛӉ˘ÓÔ ıÚ·‡Û˘ ‹ ·Ú·ÌfiÚʈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. 11821

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

-0103 -0202

AT340 AT345

50-100 100-160

ÂÓÛÒÓ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ ™ÂÙ Ì 3 ¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ Ì ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ÛÈ·ÁfiÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈϋӷ. ∂Ï·ÊÚ¤˜, ‡ÎÔϘ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË Î·È ÌË ·ÁÒÁÈ̘. ™Â 3 ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ۈϋӈÓ. TTHC03

™ÂÙ 3 ¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜ (265x142x50mm, 0.49 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ˜ ‰È·ÎÔ‹˜ ÚÔ‹˜

ÁÈ· ۈϋÓ˜ 1⁄4″-3⁄4, 1⁄4-11⁄4″, 3⁄4-21⁄4″

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11842

-0108 TTHC03

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÚÔ‰ÂÏÒÓ Û ߷Ïß›‰Â˜

∂ÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ, ÙÔÔıÂÙ› ÚÔ‰¤Ï˜ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ªÂ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ¿ÎÚÔ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Û‡ÚÂÈ ÂṲ̂Ó˜ ÚÔ‰¤Ï˜. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 215mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 202))

11800

-0108 AT035


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ™ÂÙ ÂϤÁ¯Ô˘ ›ÂÛ˘ Ï·‰ÈÔ‡ Deluxe

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ۈϋӷ˜ Î·È fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÁˆÓÈ·Îfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ M10, M12, M14, M16, M18 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ 1⁄8″x28, 1⁄8″x27, 1⁄4″x18

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11843

-0107 TTAT400

∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ - μÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÏÂÁÎÙ‹ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ßÂÓ˙ÈÓÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ Ì ÌÔ˘˙› 14mm ‹ 18mm. TTAT410 3 ÙÂÌ¿¯È·, ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ‰È·ÚÚÔ‹˜ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ (265x142x50mm, 0.7 ÎÈÏ¿) ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ ∂‡Î·ÌÙË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 14mm/18mm ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11844

-0106 TTAT410

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÂÏÂÁÎÙ‹ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ – ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜ ΔÔ TTAT411 Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ TTAT410 ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ Û ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÂÏ·ÊÚÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÂȉÈÎfi Ï¿ÛÙÈ¯Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „‡ÙÈÎˆÓ „ÂηÛÙ‹ÚˆÓ Î·È ÚÔıÂÚÌ·ÓÙ‹ÚˆÓ. TTAT411 10 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÂÏÂÁÎÙ‹ ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ·˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ (265x142x50mm, 0.78 ÎÈÏ¿) ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

§¿ÛÙÈ¯Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „ÂηÛÙ‹ÚˆÓ M20, M24 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ M18 GP, M14 GP, M12 GP, ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ M10 GP ª·ÎÚÈ¿, M10 GP ª¤ÛË, M10 GP ∫ÔÓÙ‹ Nylon ÊÏ¿ÓÙ˙·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11845

-0105 TTAT411

™˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ - ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 14mm/18mm ÁÈ· ‡ηÌÙÔ˘˜ ۈϋÓ˜, Û˘Ó ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô˘ ηχÙÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÔ˘˙› 10mm Î·È 12mm Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· 14mm. μ·ıÈ¿ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÌÔ˘˙› Û 16V Î·È 6V ÎÈÓËÙ‹Ú˜. TTAT420 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 0.84 ÎÈÏ¿) ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ÛˆÏ‹Ó·˜ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 10mm/12mm ª·ÎÚÈ¿ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11846

-0104 TTAT420

203 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 203))

Teng Tools

ΔÔ TTAT400 Â›Ó·È ¤Ó· ‡¯ÚËÛÙÔ ÛÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÎÚÈß‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙˆÓ Ï·‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÙˆÓ ‰È·ÎÔÙÒÓ ›ÂÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ Û ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÊÔÚÙËÁ¿. ŸÏ˜ ÔÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ¤¯Ô˘Ó Ù·¯˘Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó·. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ¤Ó·˜ ÁˆÓÈ·Îfi˜ 90° Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù·¯Â›·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ηıÒ˜ Î·È 1 ̤ÙÚÔ ÛˆÏ‹Ó·, ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË ÚÔÛß·ÛÈÌfiÙËÙ·. TTAT400 10 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂϤÁ¯Ô˘ ›ÂÛ˘ Ï·‰ÈÔ‡ (265x142x50mm, 0.8 ÎÈÏ¿)


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ªÂÙÚËÙ‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Û˘Ì›ÂÛ˘ - ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜

Teng Tools

ΔÔ TTAT430 Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Û ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜ ¿ÌÂÛÔ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÙÚËÙ‹ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì ‰ÈÏ‹ Îϛ̷η (0-70bar/0-1000p.s.i.) Î·È ß·Ïß›‰· ÂÎÙfiÓˆÛ˘ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÁÈ· Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô. °È· Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ßϤ TTAT431 Î·È ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ ßϤ TT AT432. TTAT430 ™˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 0.70 ÎÈÏ¿) ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ Î·È ÛˆÏ‹Ó·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11848

-0102 TTAT430

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Û˘Ì›ÂÛ˘ - ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ΔÔ TTAT431 Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÙÚ¿ ÙËÓ Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Û ÂÙÚÂÏ·ÈÔÌ˯·Ó¤˜ ¿ÌÂÛÔ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘ „ÂηÛÌÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ TTAT430. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ï‹ıÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Û ԯ‹Ì·Ù·, Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË „‡ÙÈÎˆÓ ÛÈÓıËÚÈÛÙÒÓ Î·È ÚÔıÂÚÌ·ÓÙ‹ÚˆÓ. TTAT431 9 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 0.68 ÎÈÏ¿) ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „ÂηÛÌÔ‡ M24, M20 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ M18 GP, M14 GP, M12 GP ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ M10 GP ª·ÎÚÈ¿ M10 GP ª¤ÛË, M10 GP ∫ÔÓÙ‹ Nylon ÊÏ¿ÓÙ˙·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11849

-0101 TTAT431

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Û˘Ì›ÂÛ˘ – ¶ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ TTAT432 Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ – æÂηÛÙ‹Ú˜ Ù·¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÊÔÚÙËÁ¿, ·ÁÚÔÙÈΤ˜, ßÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È Ó·˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ ÛÂÙ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ TTAT430 Î·È ÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ TTAT431, ÒÛÙ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ٷ¯˘Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˘˜ „ÂηÛÙ‹Ú˜. ΔÔ ÛÂÙ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÁÂÊ˘ÚÒÓ, ·ÔÛÙ·ÙÒÓ Î·È ·ÎÚÔÊ˘Û›ˆÓ, Ó· ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ „ÂηÛÙ‹Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı›. TTAT432 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù·

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÌÈÂÛfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÎÈÓËÙ‹Ú˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿) ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ·ÎÚÔʇÛÈˆÓ (4) ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂȉ›˜ ÊÏ¿ÓÙ˙˜ (3) ÛˆÏËÓˆÙÔ› ·ÔÛٿ٘ (5) Á¤Ê˘Ú˜ (ÌÈÎÚ‹, ÌÂÁ¿ÏË) ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ› ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ „ÂηÛÙ‹ÚˆÓ (Stanadyne)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11850

-0107 TTAT432

¢›ÛÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ TC ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Â͈ÏΤ· ÙÚÈÒÓ ÛÎÂÏÒÓ Ì ÂÈϤÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÍÒÏÎ¢Û˘ ‰‡Ô ÛÎÂÏÒÓ. ªÂ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÛΤÏË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‹ Â͈ÙÂÚÈÎfi È¿ÛÈÌÔ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘. TT804

Û˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ 2 Û 1 (265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿)

™˘ÏÏÔÁ‹ Â͈ÏΤˆÓ

Â͈ÏΤ·˜ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰ÈÏÒÓ/ÙÚÈÏÒÓ ÛÎÂÏÒÓ 6″ Ì ¿ÓÔÈÁÌ· 4″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 204))

0398

-0109 TT804


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ∂͈ÏΛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

Teng Tools

√ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÛÙ·ÓÙ ÛÙÓÂÚÁ›Ԣ Ì 5 Â͈ÏΛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ (¤Ó· ÁÈ· οı ̤ÁÂıÔ˜). Δ· ¿ÎÚ· ÙˆÓ Â͈ÏΤˆÓ Â›Ó·È The puller legs are ·Ó·ÙÚ¤„ÈÌ· ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÍÒÏ΢ÛË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Â͈ÏΛ˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ . . . . . .

14474

-0107 SP1410, SP1810, SP2215, SP2615, SP3320

∞ÍÈfiÈÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚÔ¯·ÏÈÒÓ, ÙÚÔ¯ÒÓ, ÚÔ˘ÏÂÌ¿Ó Î.Ï... ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ, ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. Δ· ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÛΤÏË ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Â͈ÏΤ·. ™Ù· ÂÈϤÔÓ ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·, ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ÛΤÏË ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. √ ¿ÍÔÓ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÓ·ÏÏ·¯ı› Ì ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ¿ÍÔÓ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

14393 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501

SP1410 SP1810 SP2215 SP2615 SP3320

a1

a2 min.

mm

mm

90 130 160 200 250

60 70 80 90 125

ÕÓÔÈÁÌ·

ªÂÁ. ‰È¿ÛÙËÌ·

c

mm

mm

mm

140 180 220 260 330

100 100 150 150 200

17 17 22 22 27

Spindle

M 14x1.5x140 M 14x1.5x140 M 20x2x210 M 20x2x210 M 26x2x220

∂͈ÏΛ˜ 4″ ∂͈ÏΤ·˜ Ì ¿ÓÔÈÁÌ· ·fi 76 ¤ˆ˜ 102mm Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 89mm ΔÚÈÒÓ ÛÎÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÂȉÈ΋ ηٷÛ΢‹ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÍÒÏ΢ÛË Ì ¯Ú‹ÛË ‰‡Ô ÛÎÂÏÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÁ. ‰È¿ÛÙËÌ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÓÔÈÁÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13191 mm mm kg

-0101 SP11 89 76-102 1.2

7 ″ ∂͈ÏΤ·˜. ΔÚÈÒÓ ÛÎÂÏÒÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÂȉÈ΋ ηٷÛ΢‹ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÍÒÏ΢ÛË Ì ¯Ú‹ÛË ‰‡Ô ÛÎÂÏÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÁ. ‰È¿ÛÙËÌ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÓÔÈÁÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12842 mm mm kg

-0106 SP22 137 75-175 2.7

•‡ÛÙÚ· ÊÏ·ÓÙ˙ÒÓ §Â›‰· 22mm ÁÈ· ‡ÎÔÏË ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·fi ÙȘ ÊÏ¿ÓÙ˙˜. ªÂ Ï·ß‹ Mega Drive ÁÈ· ÈÔ ¿ÓÂÙÔ ÎÚ¿ÙËÌ· (™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 245mm).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0313

-0101 MD-SCR

205 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 205))

d

e

mm

mm

12 12 18 18 28

3.0 3.0 3.5 3.5 6.5

μ¿ÚÔ˜

1100 1300 3200 3600 7800


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÌÔ˘˙ÔηÏ҉ȷ (›˜)

Teng Tools

μ·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ¤ÓÛ· ÁÈ· ÌÔ˘˙ÔηÏ҉ȷ (›˜) Ì ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙȘ ¯ÂÈÚÔϷߤ˜. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ›˜ ·fi Ù· ÌÔ˘˙›, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· ηÏ҉ȷ. (™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 250mm.)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6915

-0100 SPBP20

∫·ı·ÚÈÛÙ¤˜ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ ÌÔ˘˙› ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Î·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÔ˘˙› ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 6918

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

°È· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· mm

-0107 -0206

TRC1012 TRC1418

10x1.0 Î·È 12x1.25 14x1.25 Î·È 18x1.5

¶¤ÓÛ· ·ÏÏ·Á‹˜ Ê›ÏÙÚÔ˘ Ï·‰ÈÒÓ

¶¤ÓÛ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ Ì ¿ÓÔÈÁÌ· 53-118mm. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘, ÛÊ˘Ú‹Ï·Ù˜ ÛÈ·ÁfiÓ˜, ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ Î·È ÂÈÓÈÎÂψ̤Ó˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11778

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÕÓÔÈÁÌ· mm

-0106

409

53-118

ºÈÏÙÚfiÎÏÂÈ‰Ô ÈÌ¿ÓÙ· ¶Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ, ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÎÏÂȉ› ÈÌ¿ÓÙ· ÁÈ· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û Áηڿ˙ Î·È Û˘ÓÂÚÁ›·. ªÂ ÈÛ¯˘Úfi, ·fi ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ ¯¿Ï˘ß· ÌÂÁ¿Ï˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÌÔ¯Ïfi Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Î·È Ì ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ Î·È ÂÈÎ·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì ÂÏ·ÛÙÈÎfi, ÌË ÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÈÌ¿ÓÙ·. ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 160mm. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 230mm. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11231 -0305 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9123

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÈÌ¿ÓÙ·˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11231

-0404 9123RK

∫ÏÂȉȿ Ê›ÏÙÚˆÓ Ï·‰ÈÔ‡ 9110. ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ù‡Ô˘ ÎÏÂȉÈÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ê›ÏÙÚˆÓ Ï·‰ÈÔ‡ Ì nylon ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÈÌ¿ÓÙ· Î·È Î·Ú˘‰¿ÎÈ 1/2″ ·fi ¯¿Ï˘ß· ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 130mm. 9120. ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ, Ù‡Ô˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ê›ÏÙÚˆÓ Ï·‰ÈÔ‡ Ì ηڢ‰¿ÎÈ 1/2″ ·fi ¯¿Ï˘ß· ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 120mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 11231 -0107 -0156 -0206 -0255

9110 9110RK 9120 9120RK

∫ÏÂȉ› Ê›ÏÙÚÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÁÈ· 9110 ∫ÏÂȉ› Ê›ÏÙÚÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ÁÈ· 9120

206 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 206))

Δ‡Ô˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

1/2″

130

1/2″

120


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6257

Teng Tools

6 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ Ì ÌÔ¯Ïfi, ÁÈ· Ì˯·Ó¤˜ Î·È ÁÚ·Ó·˙ÔÎÈßÒÙÈ·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ: 5⁄16″ hex x 3/8″, 11mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 12mm hex, 17mm x 1⁄2″ hex, 8mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 3⁄8″ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, 8mm hex x 10mm hex, 13mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 14mm hex.

-0106 DP12

ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ •Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ̇Ù˜ ÁÈ· ηڢ‰¿ÎÈ·, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ¤ıË, ηٿÏÏËϘ ß›‰Â˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ Û ÎÈÓËÙ‹Ú˜ Î·È ÁÚ·Ó·˙ÔÎÈßÒÙÈ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 6257

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-1005 -1104 -1203 -1302 -1401 -1500

DP0810 DP0812 DP1012 DP1112 DP1314 DP1716

ª¤ÁÂıÔ˜ 8mm hex x 10mm hex 8mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 3⁄8″ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ hex x 3⁄8″ hex 11mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 12mm hex 13mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 14mm hex 17mm hex x 1⁄2″ hex

5⁄16″

∫·‡ÛÈÌÔ ¶¤ÓÛ˜ ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ η˘Û›ÌÔ˘

™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Î·˘Û›ÌÔ˘ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. 11789

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

°È· ·ÚÔ¯‹ η˘Û›ÌÔ˘ mm

-0103 -0202 -0301

AT150 AT155 AT156

8 10 -

AT156

ºÚ¤Ó· ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ï›·ÓÛ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ÊÚ¤ÓˆÓ

°È· ÙËÓ Ï›·ÓÛË Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ÊÚ¤ÓˆÓ. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÌÂÁ¤ıË 20-68mm. ∫fiÎÎÔ˜ 220.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 11780 -0102 -0201

AT180 AT180-S

°È· ‰È¿ÌÂÙÚÔ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ mm 19-68 ¶¤ÙÚ˜ Ï›·ÓÛ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ 3 ÙÂÌ¿¯È·, ÎfiÎÎÔ˜ 220

¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÂÏ·Ù‹ÚÈ· ÊÚ¤ÓˆÓ ∂ȉÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÎÔÏË ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ, ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë Ù·ÌÔ˘ÚfiÊÚÂÓˆÓ. ª‹ÎÔ˜ ¤ÓÛ·˜ 325mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11808

-0100 AT165

207 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

AT150/AT155

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 207))


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ºÚ¤Ó· ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔ‰ÂÏÒÓ ÊÚ¤ÓˆÓ

Teng Tools

2 Û 1 ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔ‰¤Ï˜. °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ Î·È ÚÔ‰ÂÏÒÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÛÈ·ÁfiÓˆÓ ÙˆÓ ÊÚ¤ÓˆÓ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ηٿ ÙÔ ÎÂÓÙÚ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÚÔ‰¤Ï·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 230mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11809

-0109 AT160

ƒ·ÎÔÚfiÎÏÂȉ· ÕÎÚ· Ì ÎÏ›ÛË 15 ÌÔÈÚÒÓ ÁÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ÚfiÛß·ÛË, ˘„ËÏfiÙÂÚË ÚÔ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË Û ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ·ÍÈÌ¿‰È·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

ª¤ÁÂıÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ mm

¶¿¯Ô˜ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ mm

641011 641213 661416

152.4 178.8 158.8

4.3 5.7 5.5

10584 -0102 -0201 -0300

10x11mm 12x13mm 7⁄16″x1⁄2″

™‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ∞Ó¿ÚÙËÛ˘

7 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ۈϋӈÓ, ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ۈϋӈÓ, ÎfiÊÙË ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î·È 3 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTPSAS

7 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ∞Ó¿ÚÙËÛ˘ (570x262x56mm, 4.3 ÎÈÏ¿)

3 ÙÂÌ¿¯È· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Cv ÎfiÊÙ˘ ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 250mm ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì ·˘Ù› ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù› ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì ·˘Ù› (Perma Quick Î·È ¿ÏÏ·) ÎÔ‹ ·ÙÛ¿ÏÈÓˆÓ ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12245

-0109 TTPSAS

¶·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ™˘ÛÊ›ÁÁÂÈ ÎÔÏȤ‰Â˜ Ì ·˘Ù›, Û ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ÛËÌ›·. ∂ȉÈ΋ ¤ÓÛ· Û‡ÛÊÈ͢ ÎÔÏȤ‰ˆÓ ۈϋӈÓ, ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÛ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó·, ÁÈ· Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ÙÔÓ ÎÔÏȤ. √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ۈϋÓ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÎÔÏȤ‰ˆÓ Ì ·˘Ù›, ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ·Ó¿ÁÓˆÛË ÚÔ‹˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11795

-0105 AT115

¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏȤ‰Â˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ŒÓ· ÈÛ¯˘Úfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÎÔÏ¿ÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÈ¿ Û ۈϋÓ˜ (™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 240mm).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 208))

11803

-0105 AT120


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ™‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË ¶¤ÓÛ· ÁÈ· ÎÔÏ¿Ú· ۈϋӈÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11804

-0104 AT125

CV ÎfiÊÙ˘ ÎÔÏȤ‰ˆÓ-ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ·ÙÛ¿ÏÈÓˆÓ ÎÔÏȤ‰ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ۈϋӷ C.V.™ÎÏËÚ˘Ó̤Ó˜ ÛÈ·ÁÒÓ˜. ª‹ÎÔ˜ ¤ÓÛ·˜ 220mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11805

-0103 AT130

™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Û˘ÌÈÂÛÙ¤˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Û˘ÌÈÂÛÙ¤˜ ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ Ì ¿ÁÎÈÛÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÈÂÛÙ¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Î·È ßȉÒÓÂÙ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÁÏÈÛÙÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11785

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

-0107

AT200

250

°·ÓÙ˙fiÎÏÂÈ‰Ô Ú‡ıÌÈÛ˘ ›Ûˆ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ 65-70mm Á·ÓÙ˙fiÎÏÂÈ‰Ô ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ›Ûˆ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ Û ÌÔÙÔÛ˘ÎϤÙ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13222

-0104 HP301

∂͈ÏΤ·˜ ÁÈ· ·ÎÚfiÌ·Ú· ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÚfiÌ·ÚˆÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· Â›Ù¢ÍË Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰›Ô˘ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11783

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÕÓÔÈÁÌ· mm

ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ mm

-0109

AT190

20

48

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÚfiÌ·ÚˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11782

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÕÓÔÈÁÌ· mm

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· mm

-0100

AT185

20

45

209 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 209))

Teng Tools

°È· ÎÔÏ¿Ú· ÛˆÏ‹ÓˆÓ Ì ·˘ÙÈ¿. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· Ù· ÌÔÓ٤Ϸ GM CV ÎÔÏ¿ÚˆÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ. ∂›Û˘ ÙÔÔıÂÙ› Ù· ÎÔÏ¿Ú· Perma Quick type ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ʛÏÙÚ·, Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘, ÛˆÏËÓÒÛÂȘ ÎÂÓÔ‡. (™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 265mm.)


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ™‡ÛÙËÌ· ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛË ∂͈ÏΤ·˜ ÁÈ· ·ÎÚfiÌ·Ú· ∂ÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÚfiÌ·ÚˆÓ.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÕÓÔÈÁÌ·

ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ‡„Ô˜

mm

mm

18 23 29 40 46

38 48 60 80 100

13221 -0105 -0204 -0303 -0402 -0501

AT186 AT188 AT191 AT192 AT194

μ¿ÚÔ˜

330 550 920 1650 1970

£ÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜, ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÎÚfiÌ·ÚÔ˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ›ÚÔ˘, ÂÚÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ Ì ηڢ‰¿ÎÈ ‹ ÎÏÂȉ› ÒÛÙ ӷ ·Ê·ÈÚÂı› Ô ›ÚÔ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11784

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÕÓÔÈÁÌ· mm

ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ‡„Ô˜ mm

-0108

AT195

16

50

™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È¯·ÏˆÙÒÓ Â͈ÏΤˆÓ ÎÚÔ‡Û˘ 5 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È¯·ÏˆÙÒÓ Â͈ÏΤˆÓ ÎÚÔ‡Û˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ‰›¯·ÏÔ11/16″, ‰È¯·ÏˆÙfi Â͈ÏΤ· ÎÚÔ‡Û˘ ÁÈ· ·ÎÚfiÌ·Ú· 15/16″, ‰›¯·ÏÔ 1-1/8″, ßÚ·¯›ÔÓ· ÎÚÔ‡Û˘ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÈÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú· ·¤ÚÔ˜. ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ, ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ·ÙÛ¿ÏÈ ¯ÚˆÌ›Ô˘, ß·Ó·‰›Ô˘. TTFS05

5 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ‰È¯·ÏˆÙÒÓ Â͈ÏΤˆÓ ÎÚÔ‡Û˘ (265x142x50mm, 1.7 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

¢›¯·ÏÔ 11/16″ ∂͈ÏΤ·˜ ÁÈ· ·ÎÚfiÌ·Ú· 15/16″ ‰›¯·ÏÔ 1-1/8″ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ ÎÚÔ‡Û˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÁÈ· ÂÈÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú· ·¤ÚÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11781

-0101 TTFS05

ΔÚÔ¯Ô› ™˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ-ÏÂßȤ‰ˆÓ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ-ÏÂßȤ‰ˆÓ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘, Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Power Thru. TTXPB3A

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ-ÏÂßȤ‰ˆÓ (560x110x74mm, 1.8 ÎÈÏ¿)

§ÔÛÙÔ›-ÏÂßȤ‰Â˜

12″, 18″, 22″

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . .

11786

-0106 TTXPB3A

§ÔÛÙÔ› PB12A §ÔÛÙÔ› ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ Ì ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ Power Thru . 12″, 18″ Î·È 22″. PB18A

PB22A

ª¤ÁÂıÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜. 11811

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

12″ (300mm) 18″ (450mm) 22″ (550mm)

-0105 -0204 -0303

PB12A PB18A PB22A

210 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 210))


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ΔÚÔ¯Ô› ªÔ¯Ïfi˜ ÁÈ· ˙¿ÓÙ˜

-0107

AT205

25

310

Teng Tools

∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, Î·È ˙¿ÓÙ˜ ÂÌÔÚ›Ô˘. ¶¤ÏÌ· Ï¿ÙÔ˘˜ 25mm. ∫ˆ‰ÈÎfi˜. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. ¶Ï¿ÙÔ˜ ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜ mm mm 11793 200

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÙÚÔ¯ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì 3 Ì·ÎÚÈ¿ ηڢ‰¿ÎÈ· Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈο ¯ÈÙÒÓÈ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ÙÚÔ¯ÒÓ, 10″ ¤ÓÛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·ÓÙ›ß·ÚˆÓ ˙˘ÁÔÛÙ¿ıÌÈÛ˘, 1/2″ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË ÁˆÓ›·˜ (40-210Nm). TTXW05

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÙÚÔ¯ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (560x110x40mm, 3.0 ÎÈÏ¿)

¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› ¶¤ÓÛ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ·ÓÙ›ß·ÚˆÓ ˙˘ÁÔÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ÙÚÔ¯ÒÓ

1/2″ 1/2″

6ÁˆÓ·

¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· 40-200Nm, 30-160 ft-lbs 10″ Ì‹ÎÔ˜ 17, 19, 21mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12249

-0105 TTXW05

¶ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

4 ÙÂÌ¿¯È· 1/2″ ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ. ™‡Ìʈӷ Ì DIN 3122. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È 5000 ÊÔÚ¤˜, Ì ÛÊ¿ÏÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 4%. ∞ÎÚ›ßÂÈ· ±4%. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∂Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Â›ÙÔÈ¯Ë ß¿ÛË ·Ó¿ÚÙËÛ˘. TTPSTQ04

Û˘ÏÏÔÁ‹ 4 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ 1/2″ (570x262x73mm, 5.80 ÎÈÏ¿)

4 ÙÂÌ¿¯È·, ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ

1/2″

ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË ÚÔ‹ 90, 110, 120, 140 Nm, ª‹ÎÔ˜ 513mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14386

-0104 TTPSTQ04

¶ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ӷ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈο ÎÏÂȉȿ. ™‡Ìʈӷ Ì DIN 3122. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ˆ˜ Î·È 5000 ÊÔÚ¤˜, Ì ÛÊ¿ÏÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 4%. ∞ÎÚ›ßÂÈ· ±4%. ∂ȯڈÌȈ̤ӷ, Û·ÙÈÓ¤. ∂Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

14385

1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

-0105 -0204 -0303 -0402

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË ÚÔ‹

1292AG-090 1292AG-110 1292AG-120 1292AG-140

L

B

H

Nm

mm

mm

mm

90 110 120 140

513 513 513 513

46.9 46.9 46.9 46.9

33.4 33.4 33.4 33.4

μ¿ÚÔ˜

1400 1400 1400 1400

™˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ/ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ‹˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÚÔ‹˜ Ì ÏfiÁÔ 1:3, fiÚÁ·ÓÔ ·ÎÚÈß›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ï·ÛοÚÈÛÌ· ÛÊÈÎÙÒÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 1/2″ Ì Îϛ̷η 40-200 Nm. TTXMP12

2 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ÎÏÂȉÈÒÓ/ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÒÓ ÚÔ‹˜ (560x110x60mm, 4.07 ÎÈÏ¿)

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÚÔ‹˜ ηڤ ÂÈÛfi‰Ô˘ 1/2″ – ηڤ ÂÍfi‰Ô˘ 3/4″ ¢˘Ó·ÌÔÌÂÙÚÈÎfi ÎÏÂȉ› 1/2″

¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰‡Ó·Ì˘ 1:3, ÌÂÁ. ‰‡Ó·ÌË 1400 Nm ∫ϛ̷η ÚÔ‹˜ 40-200 Nm, 30-160 lbs.ft.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12822

211 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 211))

-0100 TTXMP12


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools ΔÚÔ¯Ô› ¶¤ÓÛ· ·ÓÙ›ß·ÚˆÓ ¶¤ÓÛ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˙˘ÁÔÛÙ¿ıÌÈÛË ÙÚÔ¯ÒÓ Î·È ˙·ÓÙÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ª‹ÎÔ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ 245mm. ªÂ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11792

-0108 AT215

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ß·Ïß›‰ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ß·Ïß›‰ˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11898

-0101 AT325

3 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜ 1/2″ 17, 19 Î·È 21mm, Ì·ÎÚÈ¿ ÌÂÙÚÈο ÂÍ¿ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. °È· Ù· ·ÍÈÌ¿‰È· ÙˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘, Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈο ¯ÈÙÒÓÈ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ª·‡ÚÔ˘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜.

ª¤ÁÂıÔ˜

μ¿ÚÔ˜

9203N

17, 19, 21

910

11887 -0104

∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÚÔ¯Ô‡˜ 1/2″ Ì·ÎÚÈ¿ 6ÁˆÓ· ÌÂÙÚÈο ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. °È· ·ÍÈÌ¿‰È· ÙÚÔ¯ÒÓ. ÃÚˆÌ›Ô˘ ÌÔÏ˘ß‰ÂÓ›Ô˘ Ì ÚÔÛٷ٢ÙÈο ¯ÈÙÒÓÈ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓȘ ˙¿ÓÙ˜. ª·‡Ú·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜

920517N 920519N 920521N

17 19 21

11835 -0107 -0206 -0305

L

T

D1

D2

μ¿ÚÔ˜

mm

mm

mm

mm

85 85 85

27 27 27

26 29 29

32 32 32

260 270 380

∫ÏÂȉ› ÙÚÔ¯ÒÓ 1/2″ ÚÔÂÎÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÙÚÔ¯ÒÓ Ì ηڢ‰¿ÎÈ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜ 17/19mm. ¶ÚÔÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ 21″ (53cm) ÁÈ· ηχÙÂÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ ηٿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ÃÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7317

-0102 1202

º·ÓÔÔÈ˝· ª·ÙÛfiϘ ª·ÙÛfiÏ·. ∫ÂÊ·Ï‹ ÁÂÌÈṲ̂ÓË Ì ¯·Ï‡ß‰ÈÓ· ÌÈÎÚÔÛÊ·ÈÚ›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ·Ó·ˉ‹ÛˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÎÚÔ‡Û˘ ™˘ÓÔÏÈÎfi ß¿ÚÔ˜ 11787 mm ÎÈÏ¿ -0105 -0204

HMDH35 HMDH55

212 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 212))

35 55

0.300 0.980


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools º·ÓÔÔÈ˝· ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÚÌÚ›˙ Û˘ÏÏÔÁ‹ 5 ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·ÚÌÚ›˙. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Ì·¯·›ÚÈ, Ϸߤ˜, ßÂÏfiÓÈ Î·È Û‡ÚÌ·. 5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÚÌÚ›˙ (265x142x50mm, 0.87 ÎÈÏ¿)

¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ

Teng Tools

TTWR05

ª·¯·›ÚÈ, Ϸߤ˜, ßÂÏfiÓÈ Î·È Û‡ÚÌ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11794

-0106 TTWR05

∂ʉÚÈÎfi Û‡ÚÌ· 72’ Î·È ÂʉÚÈ΋ ÏÂ›‰· ÁÈ· Ì·¯·›ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÚÌÚ›˙.

∫ˆ‰ÈÎfi˜.. . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . ¶ÚÔïfiÓ . . . . . . . . . . . . .

11794

-0205 TTWR05RK Û‡ÚÌ· 72’

-0304 TTWR05RK1 ÂʉÚÈ΋ ÏÂ›‰· ÁÈ· Ì·¯·›ÚÈ

ª·ÁÓ‹Ù˜ Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛ˘ ª·ÁÓËÙÈο ÌÏÔÎ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ô͢ÁÔÓÔÎfiÏÏËÛË Ï·Ì·ÚÈÓÒÓ, ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÛˆÏ‹ÓˆÓ Î.Ï... ˘fi ÁˆÓ›· 90° ‹ 45°. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· Â›‰˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ΢ÎÏÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 3730

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ mm

Ύ„Ô˜ mm

¢‡Ó·ÌË Ì·ÁÓ‹ÙË N

-0100 -0209

MH75 MH90

120 160

82 100

27 27

∫fiÓÙÚ˜ Ê·ÓÔÔÈ›·˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÙȘ 4 ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÎfiÓÙÚ˜, ÎfiÓÙÚ· ΢ÚÙ‹, ÎfiÓÙÚ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ, ÎfiÓÙÚ· ηÌ‡ÏË Î·È ÎfiÓÙÚ· Ú¿ÁÈ·. TTXD04 ¶ÂÚȤ¯ÂÈ

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎfiÓÙÚ˜ Ê·ÓÔÔÈ›·˜ (560x110x74mm, 4.8 ÎÈÏ¿) Û¯‹Ì·

ÎfiÓÙÚ· ΢ÚÙ‹, ÎfiÓÙÚ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ, ÎfiÓÙÚ· ηÌ‡ÏË Î·È ÎfiÓÙÚ· Ú¿ÁÈ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . .

11791

ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ÎfiÓÙÚ˜ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ê·ÓÔÔÈ›·˜. ™¯‹Ì· ∫fiÓÙÚ· ηÌ‡ÏË ∫fiÓÙÚ· Ú¿ÁÈ· ∫fiÓÙÚ· ΢ÚÙ‹ ∫fiÓÙÚ· Ù·ÎÔ‡ÓÈ

-0109 TTXD04

AT405

AT410

MAGENTA

YELLOW

AT420

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ mm

¶Ï¿ÙÔ˜ mm

Ύ„Ô˜ mm

μ¿ÚÔ˜ kg

-0107 -0206 -0305 -0404

AT405 AT410 AT415 AT420

120 70 128 80

57 62 58 60

25 65 40 30

1.25 1.20 1.10 0.90

213 CYAN

AT415

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 12254

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 213))


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools º·ÓÔÔÈ˝·

Teng Tools

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· Ê·ÓÔÔÈ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì 2 Ì·ÙÛfiϘ Î·È 3 ÛÊ˘ÚÈ¿ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹. TTPSAD

5 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· Ê·ÓÔÔÈ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (570x262x56mm, 2.76 ÎÈÏ¿)

ª·ÙÛfiϘ ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹ ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹ ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ 35 Î·È 55mm Ì ›ÛÈ· ¤Ó· Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ̇ÙË ßÂÏfiÓÈ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12244

-0100 TTPSAD

™Ê˘ÚÈ¿ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹

HMBH01

HMBH02

HMBH03

™Ê˘ÚÈ¿ ·fi ÎÚ¿Ì· ¯˘ÙÔÛȉ‹ÚÔ˘ Î·È Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÎÚÔ‡Û˘. §·ß‹ ·fi Hickory.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ Δ‡Ô˜

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ μ¿ÚÔ˜ mm

11790 -0100 -0209 -0308 -1009

HMBH01 HMBH02 HMBH03 HMBHRK

™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÎÂÊ·Ï‹ ›ÛÈ·˜ ¤Ó·˜ ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÎÂÊ·Ï‹ Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ̇ÙË ßÂÏfiÓÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÛÙÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ™Ê˘Ú› Ì ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È Ú·ß‰ˆÙ‹ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÎÂÊ·Ï‹ ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË Ï·ß‹ + ÛÊ‹Ó·) ÁÈ· Û˘ÚÈ¿ HMBH

325 325

400 350

325

400

°ÂÓÈο E‡Î·ÌÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·Ú¿ÁË ∂‡Î·ÌÙÔ Û‡ÚÌ· ¯ˆÚ›˜ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹. ¶È¤˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È È¿ÓÂÈ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÌÈÎÚÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Û ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11776

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ ‡ηÌÙÔ˘ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ mm

-0108

AT135

600

214 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 214))


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools °ÂÓÈο ¶¤ÓÛ· ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÎÏ› °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ fiÚÙ˜ ηıÒ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏˆÓ ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÛÙÂÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì Ï·ÛÙÈο ÚÈÙÛ›ÓÈ·. ª‹ÎÔ˜ ¤ÓÛ·˜ 245mm.

11807

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0101 AT255

∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÚÈÙÛÈÓÈÒÓ °È· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÚÈÙÛÈÓÈÒÓ. ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ 225mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13220

-0106 AT256

μÔ‡ÚÙÛ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ fiÏˆÓ Ì·Ù·Ú›·˜ ∞Ê·ÈÚ› Ù· ÚÔïfiÓÙ· Ù˘ ‰È¿ßÚˆÛ˘ Î·È ÙËÓ ßÚˆÌÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ßÔ‡ÚÙÛ· ηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ßÔ‡ÚÙÛ· ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi η¿ÎÈ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11817

-0109 AT310

ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË 6 ‰ÈϤ˜ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ, 16 Î·È 21mm 6ÁˆÓ· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙›, ÊÈÏÙÚfiÎÏÂȉÔ, 3″ Î·È 10″ ÁˆÓȷΤ˜ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1⁄2″-3⁄8″, ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ηıÚ¤Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ Ì ̷ÁÓ‹ÙË Î·È ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ. TTOS16

16 ÙÂÌ¿¯È·, ÛÂÙ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ (265x142x50mm, 1.8 ÎÈÏ¿)

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ∫·Ú˘‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÌÔ˘˙› ™˘ÏÏÔÁ‹ ̇Ù˜ ·ÏÏ·Á‹˜ Ï·‰ÈÒÓ

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

3″, 10″ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÁˆÓȷ΋˜ ·fiÎÏÈÛ˘, ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1/2″F:3/8″ M T bar, ηڢ‰¿ÎÈ· 6ÁˆÓ· 21mm 3/8″ 16, 21mm ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, 5⁄16″ hex x 3⁄8″ hex, 11mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 12mm hex, 17mm hex x 1⁄2″ hex, 8mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 3⁄8″ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, 13mm ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ x 14mm hex, 8mm hex x 10mm hex ºÈÏÙÚfiÎÏÂÈ‰Ô ÈÌ¿ÓÙ·, 3 Û 1 ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÈıÂÒÚËÛ˘, 21 ÙÂÌ¿¯È·, ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ (.005 mm - 1.0 mm)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 215))

0396

-0101 TTOS16


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools °ÂÓÈο ªÂÙÚËÙ¤˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ

Teng Tools

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ Ì ·ÔÛÒÌÂÓ˜ ÏÂ›‰Â˜ Î·È ·ÍÈÌ¿‰È Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 20 ÏÂ›‰Â˜ 0.05mm ¤ˆ˜ 1mm Î·È 1 ÌË Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÌÚÔ‡Ù˙ÈÓË ÏÂ›‰· (0.10mm) ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÊÏÂ͢.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11686

-0107 FG21

™˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜

™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È ·ÓÙ·Ï¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜, ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜, ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜. TTCP04

4 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ (265x142x50mm, 0.80 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˜ ÎÂʷϤ˜ ∫ÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÌÔÚ›Ô˘

ÁÈ· ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 22-10 AWG (0.324 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 5.261 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm) ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ 22-12 AWG (0.324 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 3.31 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm) ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 22-8 AWG (0.3 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 8 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm)

∫ÂÊ·Ï‹ ÁÈ· ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˘˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ∫ÏÂȉ› ¿ÏÏÂÓ 2.5mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12247

-0107 TTCP04

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ ÁÈ· Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ TTCP04.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ °È· 12247 -0206

CP04RK1

-0305

CP04RK2

-0404

CP04RK3

ÌÔӈ̤ÓÔÈ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 22-10 AWG (0.324 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 5.261 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm) ÌË ÌÔӈ̤ÓÔ˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÌÔÚ›Ô˘ 22-12 AWG (0.324 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 5.261 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm) ÌË ÌÔӈ̤ÓÔÈ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 22-8 AWG (0.3 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm - 8 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ mm)

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ CP50 Ì ÂÁÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· ÎfiÎÎÈÓˆÓ, ÌÏÂ, Î·È Î›ÙÚÈÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ßȉÒÓ. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È 120 ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ Ù‡ˆÓ Ì ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÎfiÎÎÈÓÔ Î·È ÌÏÂ. TTCP121

121 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ (265x142x50mm, 0.6 ÎÈÏ¿)

¶¤ÓÛ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ÚÂÛ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÔÏÏ·Ï‹˜ ¯Ú‹Û˘ CP50 ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜/Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÎfiÎÎÈÓÔÈ #6 ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ x 20 ÌÏ #8 ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ‰È¯¿Ï· x 20 ÎfiÎÎÈÓÔÈ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20 ÌÏÂ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20 ÌÏ 6.3x0.8mm ıËÏ˘ÎÔ› Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20 ÌÏ 6.3x0.8mm ·ÚÛÂÓÈÎÔ› Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ x 20

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 216))

11038

-0102 TTCP121


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools °ÂÓÈο ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÔÁ‡ÌÓˆÛ˘ ηψ‰›ˆÓ Î·È Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ 9″ Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Ì Ì˯·ÓÈÛÌfi ηÛÙ¿ÓÈ·˜ Ì ÂÓ·Ï·ÛÛfiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· ÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ·fi 1.5 ¤ˆ˜ 6mm.

12839

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0101 CP52

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ 9″ Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Î·È ·ÔÁ˘ÌÓˆÙ‹˜, ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ·: ¶ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· ÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ·fi 1.5 ¤ˆ˜ 6mm. ¶ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· ÌË ÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ·fi 1.5 ¤ˆ˜ 6mm. ∫Ô‹ ßȉÒÓ ·fi M2 ¤ˆ˜ M5. ∞ÔÁ‡ÌÓˆÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ ·fi 0.75 ¤ˆ˜ 6mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5834

-0209 CP50

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ 9″ Ú¤Û· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ Î·È ·ÔÁ˘ÌÓˆÙ‹˜, ηٿÏÏËÏÔ˜ ÁÈ·: ¶ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· ÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ·fi 1.5 ¤ˆ˜ 6mm. ¶ÚÂÛ¿ÚÈÛÌ· ÌË ÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ·fi 1.5 ¤ˆ˜ 6mm . ∫Ô‹ ßȉÒÓ ·fi M2 ¤ˆ˜ M5. ∞ÔÁ‡ÌÓˆÛË Î·Ïˆ‰›ˆÓ ·fi 0.75 ¤ˆ˜ 6mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5834

-0308 CP51

∂ÏÂÁÎÙ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ªÚÔ‡Ù˙ÈÓÔ˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ 6-24 volt DC Ì ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ ¿ÎÚÔ Â·Ê‹˜ Î·È ßȉˆÙfi η¿ÎÈ, 830mm ·ÁˆÁfi Ì ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ. ∞Ïfi ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2646

-0105 9850

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜

™˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· Ù˘ÊÏ¿ ·ÍÈÌ¿‰È· M 3, M 4, M 5 Î·È M 6 ηıÒ˜ Î·È 20 Ù˘ÊÏ¿ ·ÍÈÌ¿‰È· ·fi οı ̤ÁÂıÔ˜. TTNR81

81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ (265x142x50mm, 1.0 ÎÈÏ¿)

¶ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜

Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ù·¯Â›·˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ¿ÍÔÓ˜ (M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0) ÎÏÂȉ› ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÎÚÔÎÂÊ·Ï‹˜ M3 x 20 ÙÂÌ¿¯È·, M4 x 20 ÙÂÌ¿¯È·, M5 x 20 ÙÂÌ¿¯È·, M6 x 15 ÙÂÌ¿¯È·,

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ¶·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

217 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 217))

10619

-0101 TTNR81


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools °ÂÓÈο ™˘ÏÏÔÁ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 11 ÙÂÌ¿¯È·, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ 5 Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ, 4 Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È 2 ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ.

Teng Tools

TTSN11

11 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Î·È ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

∂͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÌÂ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ ∂͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ∫fiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ

1⁄2″

6, 8, 10, 12mm 5⁄64″, 7⁄64″, 5⁄32″, 1⁄4″, 19⁄64″

5 ¤ˆ˜ 20mm, 14 ¤ˆ˜ 27mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6934

-0107 TTSN11

™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÈÛ΢‹˜ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ 17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÎÔÏ·Ô‡˙Ô Î·È ÌÈ· ÊÈÏȤڷ ·Ó¿ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÌÈ· ̷ӤϷ ÎÔÏ·Ô‡˙ˆÓ, ÌÈ· ̷ӤϷ ÁÈ· ÊÈÏȤڷ Î·È ¤Ó· ÛÂÈÚfiÌÂÙÚÔ. TTTD17

17 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÈÛ΢‹˜ ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

ªÂÙÚÈΤ˜ ÊÈÏȤÚ˜ 3mm x 0.5, 4mm x 0.7, 5mm x 0.8, 6mm x 1.0, 8mm x 1.25, 10mm x 1.5, 12mm x 1.75 ªÂÙÚÈο ÎÔÏ·Ô‡˙· 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ª·Ó¤Ï· ÎÔÏ·Ô‡˙ˆÓ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3 ¤ˆ˜ 12mm), ̷ӤϷ ÁÈ· ÊÈÏȤÚ˜ Ì ߛ‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3 ¤ˆ˜ 12mm), ÛÂÈÚfiÌÂÙÚÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6919

-0106 TTTD17

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· TTTD17 •Â¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÊÈÏȤÚ˜ Î·È ÎÔÏ·Ô‡˙·, ˆ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÎÔÏ·Ô‡˙·, ̷ӤϘ, ÊÈÏȤÚ˜ TTTD17.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11683

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹

3mm x 0.5 4mm x 0.7 5mm x 0.8 6mm x 1.0 8mm x 1.25 10mm x 1.5 12mm x 1.75

-0100 -0209 -0308 -0407 -0506 -0605 -0704

TDD03050 TDD04070 TDD05080 TDD06100 TDD08125 TDD10150 TDD12175

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏȤڷ ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏȤڷ ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏȤڷ ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏȤڷ ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏȤڷ ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏȤڷ ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÊÈÏȤڷ ÁÈ· TTTD17

3mm x 0.5 4mm x 0.7 5mm x 0.8 6mm x 1.0 8mm x 1.25 10mm x 1.5 12mm x 1.75

-1009 -1108 -1207 -1306 -1405 -1504 -1603

TDT03050 TDT04070 TDT05080 TDT06100 TDT08125 TDT10150 TDT12175

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ÁÈ· TTTD17 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÔÏ·Ô‡˙Ô ÁÈ· TTTD17

ª¤ÁÂıÔ˜

5 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì Â͈ÏΤ· ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ 5 Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Û ‡¯ÚËÛÙË ı‹ÎË ·Ôı‹Î¢Û˘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ٷ ÌÂÁ¤ıË ÙÚ˘·ÓÈÒÓ : 7⁄64″, 9⁄64″, 5⁄32″, 1⁄4″, 19⁄64″.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

218 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 218))

11693

-0108 SE05


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools °ÂÓÈο ªÂÌÔӈ̤ÓË Ì·Ó¤Ï· ÎÔÏ·Ô‡˙ˆÓ ªÂÌÔӈ̤ÓË Ì·Ó¤Ï· ÎÔÏ·Ô‡˙ˆÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ٷ ÎÔÏ·Ô‡˙· Î·È Ì ÙÔ˘˜ Â͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ Ù˘ Teng Tools (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3 ¤ˆ˜ 12mm).

11694

-0107 TAP-HNDL

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ªÂÌÔӈ̤ÓË Ì·Ó¤Ï· ÁÈ· ÊÈÏȤڷ ªÂÌÔӈ̤ÓË Ì·Ó¤Ï· ÁÈ· ÊÈÏȤڷ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙȘ ÊÈÏȤÚ˜ Ù˘ Teng Tools (ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· 3 ¤ˆ˜ 12mm).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14410

-0104 DIE-HNDL

2 ÙÂÌ¿¯È·, ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ 2 ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÎfiÊÙ˜ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Ì ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 20mm Î·È ·fi 14 ¤ˆ˜ 27mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11695

-0106 NS02

∂͈ÏΛ˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÌÂ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ ∞Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ. ªÂ ÂÍ¿ÁˆÓÔ ¿ÎÚÔ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ηڤ 1⁄2″❒. ª¤ÁÂıÔ˜

Δ‡Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11696

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

6mm 8mm 10mm 12mm

1/2″ 1/2″ 1/2″ 1/2″

-0105 -0204 -0303 -0402

ST12506-C ST12508-C ST12510-C ST12512-C

∂͈ÏΤ·˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÌÂ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜ 1/2″ Â͈ÏΤ·˜ ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ ÌÂ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜. °È· ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÌÔ˘˙ÔÓÈÒÓ. ŒÓ·˜ ¤ÎÎÂÓÙÚ· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ Ô‰ÔÓÙˆÙfi˜ ÙÚÔ¯fi˜ Á·ÓÙ˙ÒÓÂÈ Û ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ô‰fiÓÙˆÛË. ∫ϛ̷η ·fi 5.5mm ¤ˆ˜ 19mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11697

-0104 2300

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ηڢ‰¿ÎÈ·

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ηڢ‰¿ÎÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙˆÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· ·¤ÚÔ˜. ª¤ÁÂıÔ˜ Δ‡Ô˜ ❒

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ mm

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ mm

27mm 30mm 32mm

1/2″ 1/2″ 1/2″

10178-1805 10178-2100 10178-2209

920627-C 920630-C 920632-C

78.0 78.0 78.0

38.0 42.0 44.0

35mm 36mm 41mm TX55 TX70

1/2″ 1/2″ 3/4″ 1/2″ 1/2″

10178-2308 10178-2407 11489-1005 11681-1308 11681-1407

920635-C 920636-C 940641 120955 120970

78.0 78.0 58.0 125 (™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜) 100 (Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜)

48.0 48.0 85.0

219 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 219))

°È· ·ÍÈÌ¿‰È· „ÂηÛÙ‹ÚˆÓ °È· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÍfiÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ °È· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÍfiÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ /·ÍfiÓˆÓ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ °È· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÍfiÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ °È· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÍfiÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ °È· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÍfiÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ °È· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ΢ÏÈÓ‰ÚÔÎÂÊ·Ï‹˜ °È· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ΢ÏÈÓ‰ÚÔÎÂÊ·Ï‹˜


∂ÚÁ·Ï›· ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘/Auto Tools °ÂÓÈο ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ηڢ‰¿ÎÈ· ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

Teng Tools

TTSS07

7 ÙÂÌ¿¯È·, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ηڢ‰¿ÎÈ· (265x142x50mm, 3.5 ÎÈÏ¿)

∫·Ú˘‰¿ÎÈ ª¤ÁÂıÔ˜ Δ‡Ô˜ ª‹ÎÔ˜ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ no. mm/inch ❒ mm AT350 AT355

29 22

1/2″ 3/8″

90.0 90.0

AT360 AT365 AT370 AT375 AT380

27 7/8″ 1 1/16″ 7/8″ 7/8″

1/2″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 3/8″

85.0 80.0 74.0 50.0 30.0

∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall, VW ∫·Ú˘‰¿ÎÈ „ÂηÛÙ‹Ú· flr M24 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ‰È·ÎfiÙË ÎÂÓÔ‡ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ß·Ïß›‰·˜ Ï·‰ÈÔ‡ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ıÂÚÌÔ‡ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ∫ÏÂȉ› Offset ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AT350

AT355

AT360

AT365

AT370

14434

-0106 TTSS07

AT375

AT380

∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ηڢ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

Δ‡Ô˜ ❒

ª‹ÎÔ˜ mm

12867-0106 12867-0205

AT350 AT355

29 mm 22 mm

1/2″ 3/8″

90.0 90.0

12868-0105 12869-0104 12870-0101 12871-0100 12872-0109

AT360 AT365 AT370 AT375 AT380

27 mm 7/8″ 1 1/16″ 7/8″ 7/8″

1/2″ 3/8″ 3/8″ 1/2″ 3/8″

85.0 80.0 74.0 50.0 30.0

∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· GM ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÁÈ· Mitsubishi, Nissan, Opel, Vauxhall, VW ∫·Ú˘‰¿ÎÈ „ÂηÛÙ‹Ú· ÁÈ· M24 ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙË ÎÂÓÔ‡ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ·ÓÙÏ›· Ï·‰ÈÔ‡ ∫·Ú˘‰¿ÎÈ ÁÈ· ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘ ∫ÏÂȉ› ÁÈ· ·ÈÛıËÙ‹Ú· Ô͢ÁfiÓÔ˘

¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ï¢ÚÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ

¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ï¢ÚÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘, Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 40cm x 107cm. μ·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ PVC ÎfiÎÎÈÓ˘ ÂÌÚfiÛıÈ·˜ fi„˘. ÀÊ·ÛÌ¿ÙÈÓË Ô›ÛıÈ· ÏÂ˘Ú¿. º¤ÚÂÈ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Teng.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10948

-0103 FC01

§ÔÛÙÔ› Ì ¿ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ - ÏÂßȤ‰ˆÓ 12″, 16″ Î·È 20″. TTXPB3

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÔÛÙÒÓ (560x110x40mm, 1.6 ÎÈÏ¿)

§ÔÛÙÔ› Ì ·ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . .

12″, 16″, 20″

10069

-0106 TTXPB3

ªÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÏÔÛÙÔ› Ì ·ÎÚ· ΈÓÈο/·ÁÎÈÛÙÚÔÂȉ‹. ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi, Ì ¤Ó· ΈÓÈÎfi Ì˘ÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Î·È Ï·Ù‡ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ª¤ÁÂıÔ˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11698

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

12 (300mm) 16 (400mm) 20 (500mm)

-0103 -0202 -0301

PB12 PB16 PB20

220 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 220))


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 221))


∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘/Service Tools ª·ÁÓËÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ª·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÁÈ· ̇Ù˜

Teng Tools

¢›ÛÎÔ˜ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ, Ì ÂÓۈ̷و̤ÓÔ Ì·ÁÓ‹ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ß·Ê‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. °È· ß›‰Â˜, ·ÍÈÌ¿‰È·, ÚÔ‰¤Ï˜ Î.Ï.. ªÔÚ› Ó· ÛÙÂÚˆı› ·fi οı ÏÂ˘Ú¿, ηıÒ˜ Î·È ·Ó¿Ô‰·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· οو ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î.Ï..

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 1561

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ mm

-0108

580

148

μ·ı‡˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ªÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ì ‰‡Ô Ì·ÁÓ‹Ù˜ Ì ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙËÓ ß·Ê‹. √ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È ß·ı‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÁΈ‰ÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11847

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª¤ÁÂıÔ˜ mm

-0103

580A

320x150x70

∂ÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 3 Û 1 ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÙÚ›· Û ¤Ó·, Ì ̤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ 57cm ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Ì·ÁÓ‹ÙË Ì ¤Ó· Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Î·ıÚ¤ÙË Î·È ¿ÎÚÔ ÁÈ· ¯¿Ú·ÍË, fiÏ· Û ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÎÏÈ ÙÛ¤˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 3568

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηıÚ¤ÙË. mm

ªÂÁ. ÚÔ¤ÎÙ·ÛË cm

-0107

582MI

32

57

ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ Ì·ÁÓ‹Ù˘ Ì ÛÙ˘Ïfi ¢‡Ô Û ¤Ó·, ÙËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ì ̤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 63cm Î·È Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Ì·ÁÓ‹ÙË, Û˘Ó ÛÙ˘Ïfi, fiÏ· Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ӷ Û ¤Ó· ‡¯ÚËÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÎÏ› ÙÛ¤˘. π‰·ÓÈÎfi ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÂÛÌ¤ÓˆÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÁÚ·Ê‹ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 0420

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

-0101

585MP

™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ÙÚ›· ÙËÏÂÛÎÔÈο ÂÚÁ·Ï›·, ¤Ó· ηıÚ¤ÙË ÂÈıÂÒÚËÛ˘, ¤Ó· ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi Î·È ¤Ó· Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ŸÏ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÏÈ ÙÛ¤˘. TTTM03

3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÚÁ·Ï›· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ (265x142x50mm, 0.5 ÎÈÏ¿)

ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ηıÚ¤Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 222))

10946

-0105 TTTM03


∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘/Service Tools ª·ÁÓËÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ™˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ Î·È Ê·Îfi˜ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ Â‡Î·ÌÙ· Î·È ÙËÏÂÛÎÔÈο ÂÚÁ·Ï›· ·Ó¿Û˘ÚÛ˘, ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi Ê·Îfi, ηıÚ¤ÙË ÂÈıÂÒÚËÛ˘, ‡ηÌÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·Ú¿ÁË, Ê·Îfi LED Î·È Ì·Ù·Ú›Â˜. 8 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ Î·È Ê·Îfi˜ (265x142x50mm, 1.1 ÎÈÏ¿)

º·Îfi˜ LED ∂‡Î·ÌÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Û˘ÚÛ˘ 38mm ÌÂÁÂÓı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ 1:3 38mm ηıÚ¤Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 230mm ‡ηÌÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·Ú¿ÁË ª·Ù·Ú›Â˜ AAA 2 ÙÂÌ¿¯È·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ª‹ÎÔ˜ 310mm ª‹ÎÔ˜ 160-480mm Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ì ̷ÁÓËÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹

14437

-0103 TTTM08

ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi Ì Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹ Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 85cm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11227

-0103 581TMG

ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ηıÚ¤Ù˘ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ ηıÚ¤Ù˘ Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi Ì ̤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 85cm Î·È Ï‹Úˆ˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ÎÂÊ·Ï‹. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηıÚ¤ÙË 57mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11228

-0102 581TMI

ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi˜ Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi Ì Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Ì·ÁÓ‹ÙË Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 85cm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11229

-0101 581TMP

ªÂ ̤ÁÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ 55cm Î·È Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Ì·ÁÓ‹ÙË, Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÂÛÌ¤ÓˆÓ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11679

-0106 SD501

ª·ÁÓËÙÈÛÙ‹˜ - ∞ÔÌ·ÁÓËÙÈÛÙ‹˜ ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ÎÚ›ÎÔ ÎÏÂȉÈÒÓ. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ Ì·ÁÓ‹ÙÈÛË Î·È ·ÔÌ·ÁÓ‹ÙÈÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ هÔ˘ ηÙÛ·ßȉÈÔ‡.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6060

-0103 MR500

223 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 223))

Teng Tools

TTTM08


∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘/Service Tools ª·ÁÓËÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ

Teng Tools

6 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ Ì·ÁÓ‹Ù˜ Ì ÈηÓfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ 450 ÁÚ·Ì., Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔÈ Û ڿÁ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ηٿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ª¤ÁÂıÔ˜ Ú¿Á·˜ 457x52x17mm, ß¿ÚÔ˜ 0.6 ÎÈÏ¿. ∫·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· Â›ÙÔÈ¯Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ‹ ÁÈ· ÂÚÁ·ÏÂÈÔÊÔڤȘ fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÙˆÓ ÛÂÈÚÒÓ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0345

-0202 TC-MAG

∂‡Î·ÌÙÔ˜ Ê·Îfi˜

√ ‡ηÌÙÔ˜ Ê·Îfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘. ∫¿ÓÂÈ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ·Ó¿Û˘ÚÛË ¯·Ì¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó¿ÚÙËÛ˘ 750ÁÚ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6906

-0101 586

§·ÌÙ‹Ú·˜ LED Ì ÎÏÈ §Â˘Îfi ʈ˜ LED, ªÚÔ‡Ù˙ÈÓÔ ÛÒÌ·, ∂ȯڈÌȈ̤ÓÔ, Û·ÙÈÓ¤. ¢È¿ÚÎÂÈ· 6-8 ÒÚ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì 2 Ì·Ù·Ú›Â˜ AAA.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14433 mm

-0107 584 130

LED-º·Îfi˜ ∞ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋ ÂÏ·ÛÙÈ΋ Ï·ß‹, ‰È·ÎfiÙ˘ on/off, ˘‰·ÙÔÛÙÂÁ‹˜ Î·È ÌÔӈ̤ÓÔ˜, Ì 80.000 ÒÚ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ï·ÌÙ‹Ú· LED. 2 AA Ì·Ù·Ú›Â˜ (‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È).

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13239

-0105 585

™Ô˘ßÏÈ¿ ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ß·Ó·‰›Ô˘ Mega Drive Ì Ô‹ ·Ó¿ÚÙËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

6309 -0104 -0203

MDA-R MDA-SQ

§¿Ì·

MAGENTA

YELLOW

BLACK

L2

Ù‡Ô˜

mm

mm

ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË

100 100

220 220

224 CYAN

L1

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 224))

μ¿ÚÔ˜

70 70


∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘/Service Tools ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ F Ì ·ÚıÚˆÙ‹ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ, ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÈϤÔÓ ÚÔ‹˜ Î·È Ù·¯Â›· ‰Ú¿ÛË Î·Ù¿ ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ Î·È ÙËÓ ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∂ÚÁÔÓÔÌÈΤ˜ Ϸߤ˜ ÁÈ· ÂÈϤÔÓ ¿ÓÂÛË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÕÓÔÈÁÌ·

웉· ‰È·ÛÙ. mm

-0103 -0202 -0301 -0400 -0509

160 200 250 300 300

80 100 120 140 100

16.5x7.5 19.5x9.5 22x10.5 25x12 25x12

575 1017 1330 1962 1147

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ÕÓÔÈÁÌ·

웉· ‰È·ÛÙ. mm

μ¿ÚÔ˜

mm

™È·ÁÒÓ˜ ß¿ıÔ˜ mm

CMF16 CMF20 CMF25 CMF30 CMF35

160 200 250 300 300

80 100 120 140 120

16.5x7.5 19.5x9.5 22x10.5 25x12 25x12

483 900 1213 1809 1705

CMF16T CMF20T CMF25T CMF30T CMF35T

Teng Tools

™È·ÁÒÓ˜ ß¿ıÔ˜ mm

μ¿ÚÔ˜

mm

12837

g

™ÊÈÁÎÙ‹Ú˜ F-Ì Ϸߋ Δ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 12836 -0104 -0203 -0302 -0401 -0500

g

¶ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ¯ÂÈÚfi˜ ™ÒÌ· ·fi ¯·Ï˘ß‰Ô¤Ï·ÛÌ· ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. ™È·ÁÒÓ˜ Î·È Î¤Ï˘ÊÔ˜ ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi ıÂÚÌÈο ηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ÎÚ¿Ì· ¯¿Ï˘ß·. §·ß‹ ·fi PVC. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÛÂÙ ÂÈÛ΢‹˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÚÈÙÛÈÓÈÔ‡ ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

∞ÙÛ¿ÏÈ

∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ

mm

2.4/3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0

2.4/3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0

-

270

10.5

11682 -0101

HR14

ª‹ÎÔ˜

™˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ¤Ó· ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ̇Ù˜ ηıÒ˜ Î·È 80 ÚÈÙÛ›ÓÈ· (20 ÁÈ· οı ‰È·Ì¤ÙÚËÌ· 2.4, 3.2, 4.0 Î·È 4.8mm). TTHR81

81 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘ (265x142x50mm, 1.3 ÎÈÏ¿)

¶ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ¯ÂÈÚfi˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ̇Ù˜ ηٿÏÏËϘ ÁÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ· /¯·Ï‡ß‰ÈÓ· Ù˘ÊÏ¿ ÚÈÙÛ›ÓÈ· (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm) ¶ÚÈÙÛ›ÓÈ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 2.4mm (3⁄32″) x 20 ª·‡Ú· 3.2mm (1⁄8″) x 20 ª·‡Ú· 4.0mm (5⁄32″) x 20 ª·‡Ú· 4.8mm (3⁄16″) x 20 ª·‡Ú· ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ· ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙȘ ̇Ù˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6921

-0102 TTHR81

225 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 225))

μ¿ÚÔ˜

627


∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘/Service Tools ™˘ÏÏÔÁ‹ ÚÈÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘

Teng Tools

™ÒÌ· ·fi ÎÚ¿Ì· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, Ë Â¿Óˆ Ï·ß‹ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ. √È ÛÈ·ÁÒÓ˜ Î·È Ë ı‹ÎË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi ıÂÚÌÈο ηÙÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ ˘„ËÏÔ‡ ß·ıÌÔ‡ ¯·Ï‡ß‰ÈÓÔ ÎÚ¿Ì·. §·ß¤˜ ·fi PVC. ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÛÂÙ ÂÈÛ΢‹˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¢È·Ì¤ÙÚËÌ· ÚÈÙÛÈÓÈÔ‡

6907 -0100

HR01

ª‹ÎÔ˜

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

∞ÙÛ¿ÏÈ

∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ

mm

2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0

2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0

2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8/5.0

250

10

μ¿ÚÔ˜

588

™ÂÙ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ ™ÂÙ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ۈϋӈÓ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ۈϋÓ˜ ·fi ¯·ÏÎfi, ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô Î·È ÏÂÙfi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∫Ô‹ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ ¤ˆ˜ 30mm. 45° ¢È·ÌfiÚʈÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·fi 3/16″ ¤ˆ˜ 5/8″. ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÙ·È ÂʉÚÈÎfi˜ ÙÚÔ¯›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹˜. TTTF10

10 ÙÂÌ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ (265x142x50mm, 1.70 ÎÈÏ¿)

∫fiÊÙ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ 3-32mm (1/8″-1 1/4″) 2 ÙÂÌ Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ‰ÈÏfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÛˆÏ‹ÓˆÓ 7 ÙÂÌ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ 4, 4,75 (3/16″), 6 (1/4″), 8 (5/16″), 10, 12, 14mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14404

-0102 TTTF10

¶ÈÚÙÛÈÓ·‰fiÚÔ˜ ÁÈ· ·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜

™ÒÌ· ·fi ÎÚ¿Ì· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ¿Óˆ Ï·ß‹ ·fi ÛÊ˘Ú‹Ï·ÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ. Δ·¯Â›·˜ ·ÏÏ·Á‹˜, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜, ¿ÍÔÓ·˜ Ì Û›ڈ̷ ·fi ÎÚ¿Ì· ¯¿Ï˘ß· ˘„ËÏÔ‡ ß·ıÌÔ‡. §·ß‹ ·fi PVC.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶·ÍÈÌ¿‰È· ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ·

ª‹ÎÔ˜ mm ″

HN02

M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0

μ¿ÚÔ˜

11692 -0109

250

10

604

ª¤ÙÚËÛË ªÂÙÚÔÙ·Èӛ˜ ÎÏ¿Û˘ II ÌÂ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ABS, ÊÚ¤ÓÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ÎÏÈ ˙ÒÓ˘. Δ·ÈÓ›· Ì ۇÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÌÂÙÚÈΤ˜ Î·È Û ›ÓÙÛ˜ ‰È·ß·ıÌ›ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 10585

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ m

¶Ï¿ÙÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ mm

-0101 -0200 -0309

MT03 MT05 MT08

3 5 8

13 (1/2″) 19 (3/4″) 25 (1″)

ªÂÙÚÔÙ·Èӛ˜ ÎÏ¿Û˘ II ÌÂ Î¤Ï˘ÊÔ˜ ABS, ÊÚ¤ÓÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ÎÏÈ ˙ÒÓ˘. Δ·ÈÓ›· Ì ۇÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÌÂÙÚÈΤ˜ ‰È·ß·ıÌ›ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ÛÙÔ›¯ÈÛ˘ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜/Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 13192

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ m

¶Ï¿ÙÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ mm

-0100 -0209 -0308

MT03MM MT05MM MT08MM

3 5 8

13 (1/2″) 16 (3/4) 25 (1)

226 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 226))


∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘/Service Tools °Ú·Û·‰fiÚÔÈ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŸÁÎÔ˜ ‰Ô¯Â›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12835

-0204 AT505 120

cm3

ªÔÓÙ¤ÏÔ ˘„ËÏ‹˜ ›ÂÛ˘, ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. °È· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ¯‡Ì· ÁÚ¿ÛÔ˘ 400 g. ∂ȯڈÌȈ̤ÓÔ˜. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi Û‡Ó‰ÂÛÌÔ, Ù¿· Î·È ÛˆÏ‹Ó· ÁÂÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ‰Ô¯Â›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12835

¯Ú‹ÛË.

-0105 AT500 500

3

cm

∂ÚÁ·Ï›· ÎÚÔ‡Û˘ ™Ê˘ÚÈ¿ Ì¿Ï·˜ Ì Ϸߋ ·fi Ï¢΋ ηڢ¿.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 10588 -0058 -0108 -0207 -0306

HMBP12 HMBP16 HMBP24 HMBP32

-1007 -1106 -1205 -1304 -1403

HMBP08RK HMBP12RK HMBP16RK HMBP24RK HMBP32RK

μ¿ÚÔ˜ oz

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ mm

12 (0.55 ÎÈÏ¿) 16 (0.64 ÎÈÏ¿) 24 (1.04 ÎÈÏ¿) 32 (1.28 ÎÈÏ¿)

300 355 400 400

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMBP08 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMBP12 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMBP16 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMBP24 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMBP32

À„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÊ˘Ú› 16oz Ì ‰È¯¿Ï· Î·È Ì Ϸߋ ·fi Ï¢΋ ηڢ¿.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 11699 -0102

HMCH16

-1001

HMCH16RK

μ¿ÚÔ˜ oz

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ mm

16 (0.72 ÎÈÏ¿)

330

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMCH16

™Ê˘ÚÈ¿ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Ì Ϸߋ Ï¢΋ ηڢ¿.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 11703 -0106 -0205 -0304

HMEG300 HMEG500 HMEG800

-1005 -1104 -1203

HMEG300RK HMEG500RK HMEG800RK

μ¿ÚÔ˜ gm

™˘ÓÔÏÈÎfi ß¿ÚÔ˜ ÎÈÏ¿

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ mm

300 500 800

0.42 0.65 1.0

300 320 350

™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMEG300 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMEG500 ™ÂÙ ÂÈÛ΢‹˜ (͇ÏÈÓË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹) ÁÈ· HMEG800

À„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ì·ÙÛfiÏ· Ì ÎÂÊ·Ï‹ ·fi ÂÏ·ÛÙÈÎfi, Ì ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ¯·Ï‡ß‰ÈÓÔ ÛÒÌ· Î·È ‰È¿ÙÚËÙË ÂÏ·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹. °È· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛËÌ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ 10581 -0105 -0204

HMSF HMSFRK

μ¿ÚÔ˜ ÎÈÏ¿

™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ mm

0.67 320 ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜ ÁÈ· ÙȘ Ì·ÙÛfiϘ HMSF

227 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 227))

Teng Tools

ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ Ì ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ·ÎÚÔʇÛÈÔ ˘fi ÁˆÓ›·. ∫·Ù·Û΢‹ ß·Ú¤ˆ˜ Ù‡Ô˘. ∂ȯڈÌȈ̤ÓÔ.


∂ÚÁ·Ï›· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘/Service Tools ∂ÚÁ·Ï›· ÎÚÔ‡Û˘ ™˘ÏÏÔÁ‹ 9 ÙÂÌ·¯›ˆÓ, Ì 6 ˙Ô˘Ì¿‰Â˜, 2 ÎÔ›‰È· Î·È ÌÈ· fiÓÙ·. TTPC09

Teng Tools

∑Ô˘Ì¿‰Â˜ ∫Ô›‰È·

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ Î·È ÎÔȉÈÒÓ (265x142x50mm, 1.4 ÎÈÏ¿) fiÓÙ· ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ 150mm 200mm

150mm 150mm 19mm 25mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5mm 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

6922

-0101 TTPC09

™˘ÏÏÔÁ‹ ¤ÍÈ ˙Ô˘Ì¿‰ˆÓ 150mm ·fi ηı·Úfi ·ÙÛ¿ÏÈ ˘„ËÏ‹˜ ηÚßÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ıÂÚÌÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· HRC52 +/-2 Î·È ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÎÚÔ‡Û˘ HRC40 +/-5 Ë ÔÔ›· ÂÚȤ¯ÂÈ ˙Ô˘Ì¿‰Â˜ 3, 4, 5, 6, 7 Î·È 8mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6911

-0104 PPS06

∂ȉÈο ¯·Ï‡ß‰ÈÓ· ÂÚÁ·Ï›· ÎÚÔ‡Û˘. ªÂ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË ÁÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÊ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜. ª¤ÁÂıÔ˜ mm

ª‹ÎÔ˜ mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 11702

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ ˙Ô˘Ì¿˜ ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ ˙Ô˘Ì¿˜ ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ ˙Ô˘Ì¿˜ ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ ˙Ô˘Ì¿˜ ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ ˙Ô˘Ì¿˜ ∫˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi˜ ˙Ô˘Ì¿˜

3 4 5 6 7 8

150 150 150 150 150 150

-0107 -0206 -0305 -0404 -0503 -0602

PP03 PP04 PP05 PP06 PP07 PP08

∫Ô›‰È ∫Ô›‰È ∫Ô›‰È ¶fiÓÙ·

18 25 25 5

150 200 250 150

-0909 -1006 -1105 -1204

CC150F CC200F CC250F CP05

Δ‡Ô˜

135mm ÏÂÙ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙË fiÓÙ· Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

228 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 228))

12226

-0102 SCP01


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 229))


™˘ÏÏÔÁ‹ Teng/Teng Collection ªÏÔ‡˙˜ T-shirts

Teng Tools

∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÌÏÔ‡˙· T-shirt Teng Tools. ∫fiÎÎÈÓË, Ì·‡ÚË Î·È ÁÎÚÈ. 95% ß·Ìß¿ÎÈ, 5% ÂÏ·ÛÙ¿ÓË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . .

3651

-4701 COL-STM M

-4719 COL-STL L

-4735 COL-STXL XL

-4750 COL-STXXL XXL

°˘Ó·ÈΛ˜ ÌÏÔ‡˙˜ ∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË Á˘Ó·ÈΛ· ÌÏÔ‡˙· Teng Tools. ∫fiÎÎÈÓË, Ì·‡ÚË Î·È ÁÎÚÈ. 95% ß·Ìß¿ÎÈ, 5% ÂÏ·ÛÙ¿ÓË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . .

3651

-4909 COL-SWS S

-4925 COL-SWM M

-4941 COL-SWL L

-4966 COL-SWXL XL

ªÏÔ‡˙˜ Polo

∂ȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓË ÌÏÔ‡˙· Polo Teng Tools. ∫fiÎÎÈÓË, Ì·‡ÚË Î·È ÁÎÚÈ. 100% ß·Ìß¿ÎÈ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . .

3651

-4800 COL-SPM M

-4826 COL-SPL L

-4842 COL-SPXL XL

-4867 COL-SPXXL XXL

ªÏÔ‡˙· Polo Teng Tools. ª·‡ÚÔ. 100% ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . ÃÚÒÌ·. . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . .

3651

-4008 COL-PBS Ì·‡ÚÔ S

-4024 COL-PBM Ì·‡ÚÔ M

-4040 COL-PBL Ì·‡ÚÔ L

-4065 COL-PBXL Ì·‡ÚÔ XL

∫·¤ÏÔ ∫fiÎÎÈÓÔ Î·¤ÏÔ Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Teng.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 230))

3651

-0105 P-CAP5


™˘ÏÏÔÁ‹ Teng/Teng Collection ªÏÔ‡˙˜ T-shirts ªÏÔ‡˙· T-shirt Teng Tools. 100% ß·Ìß¿ÎÈ.

3651

-4206 COL-TRS ÎfiÎÎÈÓÔ S

-4222 COL-TRM ÎfiÎÎÈÓÔ M

-4248 COL-TRL ÎfiÎÎÈÓÔ L

-4263 COL-TRXL ÎfiÎÎÈÓÔ XL

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . ÃÚÒÌ·. . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . .

3651

-4305 COL-TBS Ì·‡ÚÔ S

-4321 COL-TBM Ì·‡ÚÔ M

-4347 COL-TBL Ì·‡ÚÔ L

-4362 COL-TBXL Ì·‡ÚÔ XL

ªÏÔ‡˙˜ ªÏÔ‡˙˜ Teng Tools, ÎfiÎÎÈÓ˜ ‹ Ì·‡Ú˜. 100% ß·Ìß¿ÎÈ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . 3651 -5021 -5047 -5062 -5088 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . COL-OSRS COL-OSRM COL-OSRL COL-OSRXL ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . ÎfiÎÎÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . S M L XL ∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . 3651 -5120 -5146 -5161 -5187 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . COL-OSBS COL-OSBM COL-OSBL COL-OSBXL ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . Ì·‡ÚÔ Ì·‡ÚÔ Ì·‡ÚÔ Ì·‡ÚÔ ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . S M L XL

™·Î¿ÎÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ™·Î¿ÎÈ ÂÚÁ·Û›·˜ Teng Tools. 65% ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜, 35% ß·Ìß¿ÎÈ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . 3651 -3703 -3729 -3745 -3760 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ COL-WCRS COL-WCRM COL-WCRL COL-WCRXL ÃÚÒÌ· . . . . . . . . ÎfiÎÎÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . S M L XL ∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . 3651 -3802 -3828 -3844 -3869 ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ COL-WCBS COL-WCBM COL-WCBL COL-WCBXL ÃÚÒÌ· . . . . . . . . Ì·‡ÚÔ Ì·‡ÚÔ Ì·‡ÚÔ Ì·‡ÚÔ ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . S M L XL

¶·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Teng Tools Ì 11 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÛ¤˜. 65% ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜, 35% ß·Ìß¿ÎÈ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . .

3651

-3901 COL-WTBC46 Ì·‡ÚÔ C46

-3919 COL-WTBC48 Ì·‡ÚÔ C48

-3927 COL-WTBC50 Ì·‡ÚÔ C50

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . .

3651

-3935 COL-WTBC52 Ì·‡ÚÔ C52

-3943 COL-WTBC54 Ì·‡ÚÔ C54

-3950 COL-WTBC56 Ì·‡ÚÔ C56

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . .

3651

-3968 COL-WTBC58 Ì·‡ÚÔ C58

-3976 COL-WTBC60 Ì·‡ÚÔ C60

231 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 231))

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . ÃÚÒÌ·. . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . .


™˘ÏÏÔÁ‹ Teng/Teng Collection √ÏfiÛˆÌË ÊfiÚÌ· ÂÚÁ·Û›·˜

Teng Tools

√ÏfiÛˆÌË ÊfiÚÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Teng Tools, ÎfiÎÎÈÓË Ì 13 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÛ¤˜. 65% ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜, 35% ß·Ìß¿ÎÈ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . .

3651

-3604 COL-WORC48 C48

-3612 COL-WORC50 C50

-3620 COL-WORC52 C52

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . .

3651

-3638 COL-WORC54 C54

-3646 COL-WORC56 C56

-3653 COL-WORC58 C58

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . .

3651

-3661 COL-WORC60 C60

ªÔ˘Ê¿Ó Fleece Unisex ÌÔ˘Ê¿Ó Fleece Teng Tools. ª·‡ÚÔ. 100% microfleece.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . .

3651

-4602 COL-FLBS Ì·‡ÚÔ S

-4628 COL-FLBM Ì·‡ÚÔ M

-4644 COL-FLBL Ì·‡ÚÔ L

-4669 COL-FLBXL Ì·‡ÚÔ XL

ªÔ˘Ê¿Ó ªÔ˘Ê¿Ó unisex Teng Tools. ∂¤Ó‰˘ÛË: 100% nylon. °¤ÌÈÛÌ·: 100% ÔÏ˘ÂÛÙÂÚÈÎfi ϤÁÌ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . .

3651

-4404 COL-JRS ÎfiÎÎÈÓÔ S

-4420 COL-JRM ÎfiÎÎÈÓÔ M

-4446 COL-JRL ÎfiÎÎÈÓÔ L

-4461 COL-JRXL ÎfiÎÎÈÓÔ XL

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . ÃÚÒÌ· . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . .

3651

-4503 COL-JBS Ì·‡ÚÔ S

-4529 CO-JBM Ì·‡ÚÔ M

-4545 COL-JBL Ì·‡ÚÔ L

-4560 COL-JBXL Ì·‡ÚÔ XL

ªÔ˘Ê¿Ó ¯ˆÚ›˜ Ì·Ó›ÎÈ· ª·‡ÚÔ unisex ÌÔ˘Ê¿Ó ¯ˆÚ›˜ Ì·Ó›ÎÈ·. ∂¤Ó‰˘ÛË: 100% Ó¿˘ÏÔÓ. ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi : 100% ÔÏ˘ÂÛÙ¤Ú·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . . . .

3651

-6102 COL-BWXS XS

-6110 COL-BWS S

-6128 COL-BWM M

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . . . .

3651

-6136 COL-BWL L

-6144 COL-BWXL XL

-6151 COL-BWXXL XXL

232 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 232))


™˘ÏÏÔÁ‹ Teng/Teng Collection ΔÛ¿ÓÙ· golf Ì ‰ÈÏfi ¿ÙÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

Teng Tools

∫fiÎÎÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· golf Ì ‰ÈÏfi ¿ÙÔ Ì ̷‡Ú˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Teng. •Â¯ˆÚÈÛÙfi ÙÌ‹Ì· Ì ÊÂÚÌÔ˘¿Ú ÁÈ· Ù· ·Ô‡ÙÛÈ·.

-1350 P-GB 420x240x340

mm

ΔÛ¿ÓÙ˜ Ù·Íȉ›Ô˘

P-BM ∫fiÎÎÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ù·Íȉ›Ô˘ Ì ̷‡Ú˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Teng.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-1202 P-BM ÌÂÛ·›· 430x255x290

mm

-1301 P-BL ÌÂÁ¿ÏË 555x275x335

mm

P-BL

™·Î›‰ÈÔ Ï¿Ù˘ ∫fiÎÎÈÓÔ Û·Î›‰ÈÔ Ï¿Ù˘ Ì ̷‡Ú˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Teng. Δ‡Ô˜ P-SB. ™ÔÚ Û·Î›‰ÈÔ Ï¿Ù˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÓÂÚfi. Èڿ 2 Ï›ÙÚ· ˘ÁÚÔ‡. ªÂ ı‹ÎË ÁÈ· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651 mm

-1103 P-BP 360x200x490

-1152 P-SB 200x400x50

√ÌڤϷ

ªÂ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng Tools, Limit, Race Î·È Toolstars.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-6201 P-UMB

233 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 233))

P-BP

P-SB


™˘ÏÏÔÁ‹ Teng/Teng Collection ∞˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·

Teng Tools

Ãڈ̷ÙÈÛÙ¿ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·. (μÈÓ‡ÏÈÔ˘)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . Δ‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . ª¤ÁÂıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . Δ‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

mm

mm

-3109 ST-R130 130 ÂÁ¯ÚÒÌ·

-3208 ST-R200 200 ÂÁ¯ÚÒÌ·

-3406 ST-R130BK 130 Ì·‡ÚÔ

-3505 ST-R400BK 400 Ì·‡ÚÔ

-3307 ST-R400 400 ÂÁ¯ÚÒÌ·

∞ÓÔȯًÚÈ ÌԢηÏÈÒÓ

∞ÓÔȯًÚÈ ÌԢηÏÈÒÓ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ·ÙÛ¿ÏÈ Ì ÛÔ˘ÁÈ¿, Û ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-1004 P-CS

∞ÓÔȯًÚÈ ∞ÓÔȯًÚÈ ÌԢηÏÈÒÓ Ì ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-6904 P-COP01 140

mm

™ÂÙ ÛÔ˘ß¤Ú ™ÂÙ ÛÔ˘ß¤Ú Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÚÈıÌfi˜/Û˘Û΢·Û›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651 ™˘Û΢·Û›·

-6805 P-COST1 6

¶Ô‰È¿

°ÎÚÈ ԉȿ Ì ΤÓÙËÌ· ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-1707 P-CHAP

™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜ ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜ ÁÚ·ß¿Ù·˜ Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 234))

3651

-6300 P-TIE


™˘ÏÏÔÁ‹ Teng/Teng Collection ª·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· ∑¢Á¿ÚÈ Ì·ÓÈÎÂÙfiÎÔ˘Ì· Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-6706 P-CUFL

Teng Tools

ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ΔÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤ÌßÏËÌ· Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-6409 P-PIN01

™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi ¤ÌßÏËÌ· Ì ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-6508 P-PIN

§ÔÁfiÙ˘Ô Teng Mask

¢È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ›¯Ô˘ Ì ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-1608 P-MASK

∫Ô‡˜ ηʤ / ÙÛ·ÁÈÔ‡ ∫Ô‡· ηʤ / ÙÛ·ÁÈÔ‡ Ì ÛÙ¿Ì· ÙÔ Teng Mini Cooper.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-1806 P-CUP1

235 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 235))


™˘ÏÏÔÁ‹ Teng/Teng Collection ∫Ô‡˜ ηʤ / ÙÛ·ÁÈÔ‡ ″On stage″ ∫Ô‡· ηʤ / ÙÛ·ÁÈÔ‡.

Teng Tools

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13251

-0702 P-CUP2

3651

-0204 P-KEY2

3651

-6607 P-KEY6

∫ÏÂȉÔı‹ÎË ∫ÏÂȉÔı‹ÎË Teng Ì 5 ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ªÚÂÏfiÎ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì ·Ï˘Û›‰·

ªÚÂÏfiÎ ÎÏÂȉÈÒÓ Ì ·Ï˘Û›‰· Î·È ÏÔÁfiÙ˘Ô Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∞Û‡ÚÌ·ÙÔ ¢È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜: ¿Óˆ ·fi 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯Ù˘‹Ì·Ù·. ΔÚÈÒÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ, Ì ÙÚÔ¯fi ·ÏÈÛ˘. ¶Ï‹Ú˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË plug & play, ı‡Ú· USB.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3651

-7001 P-mouse

™Ù˘ÏÔÁÚ¿ÊÔÈ

™Ù˘ÏÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì ÏÔÁfiÙ˘Ô.

TLRPEN

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . §ÔÁfiÙ˘Ô . . . . . . . . . . . .

13251

-0108 TPEN Toolstars

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . §ÔÁfiÙ˘Ô . . . . . . . . . . . .

13251

-0504 TLRPEN Teng Tools/Limit/Race

236 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 236))

-0405 TTPEN Teng Tools


CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 237))


ΔÚÔÊÔ‰ÔÙԇ̠̠ÚÔïfiÓÙ· ̤ÙÚËÛ˘ ÙËÓ ™Ô˘Ë‰È΋ ßÈÔÌ˯·Ó›· ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 100 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ··ÈÙÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó. Δ· ÚÔïfiÓÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ Ó¤· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ΔÔ Û‹Ì· ηٷÙÂı¤Ó Limit ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ôχ¯ÚˆÓË ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ.

Marketing ª¤Ûˆ Ù˘ Limit ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·ï΋ ßÈÔÌ˯·Ó›· Ì ÌÈ· ¢Ú›· ÔÈÔÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ÚÔïfiÓÙˆÓ Ì¤ÙÚËÛ˘. √È ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÈÙËÙÈΤ˜, Ì·˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¤˜. √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÔÈfiÙËÙ·, ÙÈÌ‹ Î·È ·Ú¿‰ÔÛË. ∏ LIMIT ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ò˜ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ¢È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Δ· ÚÔïfiÓÙ· Limit ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¯ÔÓ‰Ú¤ÌÔÚÔ˘˜. Δ· ÚÔïfiÓÙ· Â›Ó·È ÌÂÏÂÙË̤ӷ Î·È Î·ÏÔۯ‰ȷṲ̂ӷ, ·Ú¤¯Ô˘Ó ¢ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ¶Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÌ„¤˜ Û˘Û΢·Û›Â˜, οÓÔ˘Ó Ù· ÚÔïfiÓÙ· ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË, ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË Ì·˜ ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÊԉȷÛÙÈ΋˜ ·Ï˘Û›‰·˜.

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 238))


Δ¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ™˘¯Ó¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÔ˘ Ë Ï‹„Ë ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ‰˘ÛÚfiÛÈÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ̤ÙÚËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ. °È· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÂȉÈο ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘ ‹ ÂÚÁ·Ï›·, ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ·Ú¤¯Ô˘Ì ßÔ‹ıÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ß·ıÌÔÓfiÌËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ̤ÙÚËÛ˘, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο.

∏ ÔÈÎÈÏ›· ÚÔïfiÓÙˆÓ ™ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÚÔïfiÓÙˆÓ, ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 500 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÚÔïfiÓÙˆÓ. √È ßÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ··ÈÙÔ‡Ó ÚÔïfiÓÙ· ̤ÙÚËÛ˘ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›ßÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ÌÂÙÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û ÌÈ· Îϛ̷η ·fi ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ̤¯ÚÈ ·ÚÎÂÙ¿ ̤ÙÚ·. ∏ Limit ·Ú¤¯ÂÈ fiÚÁ·Ó· Ì ·ÎÚ›ßÂÈ· ·fi 1 mm ¤ˆ˜ 0.001 mm.

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

¶·Ú·ÁˆÁ‹ ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Á›ÓÂÙ·È Û ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∫¿ı ÌÔÓ¿‰· ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·, ·fi Ì˯·ÓÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÎÚÈß›·˜ ¤ˆ˜ ÎÔ‹ ·ÎÚÈß›·˜ Î·È ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤ˆ˜ ¯‡Ù¢ÛË. ∫ÔÈÓfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ì·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔïfiÓ Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. ¶ÔÈfiÙËÙ· Û‡ÌʈÓË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ∏ ·ÎÚ›ßÂÈ· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘. À„ËÏfiÙÂÚË ·ÎÚ›ßÂÈ· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÎfiÛÙË. ΔfiÛÔ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÈÎÔ‡ ÚÔïfiÓÙÔ˜ fiÛÔ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ̤ÙÚËÛ˘, ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. Δ· ÚÔïfiÓÙ· Ù˘ Limit ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó Ù· ‰ÈÂıÓ‹ Â›‰· ·ÓÔ¯‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ DIN (Deutsches Institut fur Normung). ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ï‹ıÔ˜ ÚÔïfiÓÙˆÓ Ì ¿ÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË, ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔ, Ì ۯÂÙÈο ÈÛÙÔÔÈËÙÈο Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ٷ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÙ˘· Î·È ·ÚÈıÌfi ÛÂÈÚ¿˜ ÁÈ· ·ÓȯÓ¢ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ National Laboratory of Length. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ı· Û·˜ ßÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ·È ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ÂÚ›ÙˆÛË fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘.

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 239))


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

CYAN

MAGENTA

™Â٠̤ÙÚËÛ˘

242-244

¶·¯‡ÌÂÙÚ·, ÌÂÙÚËÙ¤˜ ‡„Ô˘˜

246-254

ªÈÎÚfiÌÂÙÚ·, ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÔÒÓ

256-264

∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘, ß¿ÛÂȘ, ÌÂÙÚËÙ¤˜ ¿¯Ô˘˜

266-272

∞ÙÛ¿ÏÈÓÔÈ Î·ÓfiÓ˜, ÁˆÓ›Â˜, ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈ·, ÁˆÓ›Â˜-V, ϿΘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ÚfiÙ˘· ̤ÙÚ·, ·ÏÊ¿‰È· Ì˯·ÓÈ΋˜

274-282

÷ڿÎÙ˜ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜, ˙Ô˘Ì¿‰Â˜, ¯·Ú¿ÎÙ˜ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, ¯·Ú¿ÎÙ˜ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ߷ıÌÔÓfiÌËÛË, ‰È·ß‹Ù˜, ¯·Ï‡ß‰ÈÓ˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜, ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ¯¿Ú·Í˘ – ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜, ÂÚÁ·Ï›· ̤ÙÚËÛ˘

284-292

¶ÔχÌÂÙÚ·, fiÚÁ·Ó· ÂϤÁ¯Ô˘, ıÂÚÌfiÌÂÙÚ·, Ù·¯‡ÌÂÙÚ·

294-297

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 240))


™Â٠̤ÙÚËÛ˘

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 241))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ™Â٠̤ÙÚËÛ˘ 3 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̤ÙÚËÛ˘. °È· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË Î·È ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓˆÓ Î·È ÙÚÔ¯ÒÓ. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Ù˘ Teng Tools.

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚËÙ‹˜ ß¿ıÔ˘˜ ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . .

13956 mm kg/cm2 mm

-0106 0-75 7 (100 PSI) 0-25

™˘ÏÏÔÁ‹ 5 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶·¯‡ÌÂÙÚÔ Ì ßÂÚÓȤÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜ DIN 875/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC, Ì‹ÎÔ˜ . . . . . . . . .

12864 mm/inch mm mm mm mm

-0109 150/6 0-25 150 x 100 150 150

™˘ÏÏÔÁ‹ 5 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Teng Tools.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC, Ì‹ÎÔ˜ . . . . .

242 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 242))

11861 mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch mm/inch

-0104 ªÂÙÚÈÎfi 150 0-25 150x100 150 150

-0203 Inch 6 0-1 6x6 6 6


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ™Â٠̤ÙÚËÛ˘ 9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̤ÙÚËÛ˘. °È· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì˯·ÓÈ΋˜, Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘, ÂÈÛ΢‹˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î.Ï.. μ·ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË Ì‹ÎÔ˘˜, ¿¯Ô˘˜, ÁˆÓÈÒÓ, ·fiÛÙ·Û˘, ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶ÔχÌÂÙÚÔ: Ù¿ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ù¿ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ú‡̷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜ DIN 875/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÈÚfiÌÂÙÚÔ M/UNF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ 13 ÏÂ›‰Â˜ . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC, Ì‹ÎÔ˜ . . .

12863 -0100 DCV 200 mV - 500 V ACV 200 V - 500 V DCA 2000 μA - 10 A Ω 200 Ω -20 MΩ °C -40 - +250 mm 300 mm/inch 150/6 mm 0-25 mm 150 x 100 mm 80 ∞Ú.ÏÂ›‰ˆÓ 55 mm 0.05-1.00 mm 150

9 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̤ÙÚËÛ˘. °È· ̤ÙÚËÛË, ÂÓÙÔÈÛÌfi ßÏ·ßÒÓ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô. μ·ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ì˯·ÓÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î.Ï..

12 ÙÂÌ¿¯È·, Û˘ÏÏÔÁ‹ ̤ÙÚËÛ˘. °È· ̤ÙÚËÛË, ÂÓÙÔÈÛÌfi ßÏ·ßÒÓ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô. μ·ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ì˯·ÓÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î.Ï..

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13958 -0104 £ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ IR, ‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -20 - +500 æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ, ‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓˆÓ, ‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . °C 0-75 2 7 (100 PSI) ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg/cm ªÂÙÚËÙ‹˜ ß¿ıÔ˘˜ ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡. . . . . . . . . . . . . . mm 0-25 ªÈÎÚfiÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0-25 ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . mm 10 ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË, ÌÂÁ. ‡„Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 280 ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 300 ªÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ ºπ§∂ƒ 13 ÙÂÌ¿¯È· . . . . . . . . . . . . . . mm 0.05-1.00 ªÂÙÚËÙ‹˜ ß‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ 60°. . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚÈο/UNC ¶ÔχÌÂÙÚÔ: Δ¿ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC 1000 V Δ¿ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 750 V ƒÂ‡Ì·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC 10 A ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δ·¯‡ÙËÙ· ÎÈÓËÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰Èfi‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 243))

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13957 -0105 £ÂÚÌfiÌÂÙÚÔ IR, ‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -20 - +500 æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ, ‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . mm 0-150 æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓˆÓ, ‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . mm 0-75 2 ªÂÙÚËÙ‹˜ ›ÂÛ˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg/cm 7 (100 PSI) ªÂÙÚËÙ‹˜ ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÂÏ·ÛÙÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0-25 ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 300 ªÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ ºπ§∂ƒ 13 ÙÂÌ¿¯È· . . . . . . . . . . . . . . mm 0.05-1.00 ªÂÙÚËÙ‹˜ ß‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜ 60°. . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚÈο/UNC ¶ÔχÌÂÙÚÔ: Δ¿ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC 500 V Δ¿ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 500 V ƒÂ‡Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DC 10 A ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Ω £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -40 - +250 ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŒÏÂÁ¯Ô˜ ‰Èfi‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ™Â٠̤ÙÚËÛ˘ ™˘ÏÏÔÁ‹ ̤ÙÚËÛ˘ 14 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. °È· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì˯·ÓÈ΋˜, Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘, ÂÈÛ΢ÒÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î.Ï. . μ·ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË Ì‹ÎÔ˘˜, ¿¯Ô˘˜, ß¿ıÔ˘˜, ÔÒÓ, ÁˆÓÈÒÓ, ·fiÛÙ·Û˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜ DIN 875/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ÂÈÚfiÌÂÙÚÔ M/UNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ 13 ÏÂ›‰Â˜. . . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC . . . . . . . . . . .

12862 mm mm/inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm ∞Ú. ÏÂ›‰ˆÓ mm mm

-0101 300 150/6 0-25 8-12.7 12.7-19 19-32 32-54 54-90 90-150 150 x 100 80 55 0.05-1.00 150

™˘ÏÏÔÁ‹ ̤ÙÚËÛ˘ 20 ÙÂÌ·¯›ˆÓ. °È· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì˯·ÓÈ΋˜, Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘, ÂÈÛ΢ÒÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î.Ï.. μ·ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË Ì‹ÎÔ˘˜, ¿¯Ô˘˜, ß¿ıÔ˘˜, ÔÒÓ, ÁˆÓÈÒÓ, ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ·fiÛÙ·Û˘. ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ Teng Tools.

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÛË ÁÈ· ß·ı‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈÎÚfiÌÂÙÚo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·Ó‰¿ÏˆÛË, ÌÂÁ. ‡„Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . °ˆÓ›· ·ÎÚÈß›·˜ DIN 875/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÒÓ 20 ·Î›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÒÓ 16 ·Î›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . ™ÂÈÚfiÌÂÙÚÔ M/UNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ 13 ÏÂ›‰Â˜. . . . . . . . . . ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC . . . . . . . . . . . . ¢È·ß‹Ù˘ Ì ̷Ӊ¿ÏˆÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12861 mm mm/inch mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ·Ú. ÏÂ›‰ˆÓ mm mm mm

-0102 300 150/6 75 0-25 10/0.01 280 8-12.7 12.7-19 19-32 32-54 54-90 90-150 150 x 100 120 0.45-1.5 1.5-3.0 55 0.05-1.00 150 200

™˘ÏÏÔÁ‹ 23 ÙÂÌ¿¯È·. °È· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì˯·ÓÈ΋˜, Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘, ÂÈÛ΢ÒÓ, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î.Ï.. μ·ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÁÈ· ̤ÙÚËÛË Ì‹ÎÔ˘˜, ¿¯Ô˘˜, ß¿ıÔ˘˜, ÔÒÓ, ÁˆÓÈÒÓ, ηÌ˘ÏfiÙËÙ·˜ Î·È ·fiÛÙ·Û˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12267 ∞ÙÛ¿ÏÈÓÔ˜ ηÓfiÓ·˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ¶·¯‡ÌÂÙÚÔ Ì ßÂÚÓȤÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm μ¿ÛË ÁÈ· ß·ı‡ÌÂÙÚÔ (ηٿÏÏËÏË ÁÈ· „ËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ). . . . . . . . . . . . . . . . mm ªÈÎÚfiÌÂÙÚo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . mm ∞Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÂϤÁ¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ Ì·Ó‰¿ÏˆÛË, ÌÂÁ. ‡„Ô˜. . mm ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ΔËÏÂÛÎÔÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm °ˆÓ›· DIN 875/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm °ˆÓ›· Ì ¤ÏÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ªÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ ∅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÒÓ 20 ·Î›‰ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . mm ∂ÚÁ·ÏÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ ÔÒÓ 16 ·Î›‰ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . mm ™ÂÈÚfiÌÂÙÚÔ M Î·È UNF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ú. ÏÂ›‰ˆÓ ªÂÙÚËÙ‹˜ ‰È·Î¤ÓˆÓ-ºπ§∂ƒ 13 ÏÂ›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . mm ÷ڿÎÙ˘ ÛËÌ·‰¤Ì·ÙÔ˜ Ì ¿ÎÚÔ TC, Ì‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . mm ¢È·ß‹Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm

244 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 244))

-0102 300 300 150 75 0-25 10/0.01 0.8/0.01 280 8-12.7 12.7-19 19-32 32-54 54-90 90-150 100x70 300x175 120 0.045-1.5 1.5-3.0 55 0.05-1.0 150 200


¶·¯‡ÌÂÙÚ·

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 245))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· Δ· ·¯‡ÌÂÙÚ· Â›Ó·È fiÚÁ·Ó· Ì ۯÂÙÈο ˘„ËÏ‹ ·ÎÚ›ßÂÈ· ̤ÙÚËÛ˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0.1. ∏ ̤ÙÚËÛË Ì ·¯‡ÌÂÙÚ· Ì ßÂÚÓȤÚÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÈ̤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘ 1 mm ‰È·ß¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘. ΔÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓË ÙÈÌ‹ Â›Ó·È ·Î¤Ú·ÈÔ ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ mm ÛÙËÓ ß·ÛÈ΋ Îϛ̷η.

Δ· ·¯‡ÌÂÙÚ· Ì ·Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ. ∏ ßÂÏfiÓ· ‰›ÓÂÈ ÍÂοı·ÚË ÂÔÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÙÈÌÒÓ. Δ· ·¯‡ÌÂÙÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›·/fiÚÁ·Ó· ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Ì¤ÙÚËÛË ÙfiÛÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛˆÓ, fiÛÔ Î·È ß¿ıÔ˘˜. Δ· ·¯‡ÌÂÙÚ· 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ, ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤ÙÚËÛ˘ ·fiÛÙ·Û˘ ßËÌ¿ÙˆÓ Î.Ï.. Î·È Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙËÓ ¯¿Ú·ÍË Î·È ÙÔ ÛËÌ¿‰ÂÌ·.

Limit

¶›Ó·Î·˜ ·ÓÔ¯ÒÓ ·¯˘Ì¤ÙÚˆÓ Ì ßÂÚÓȤÚÔ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ +20°C. ∫ϛ̷η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÈÛÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË. . . . . . . . .

mm mm

0-200 ±0.04

200-300 ±0.05

300-400 ±0.07

400-500 ±0.08

500-600 ±0.09

∫ϛ̷η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÈÛÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË. . . . . . . . .

mm mm

600-700 ±0.10

700-800 ±0.11

800-900 ±0.12

900-1000 ±0.13

1000-1100 ±0.14

∫ϛ̷η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÈÛÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË. . . . . . . . .

mm mm

1100-1200 ±0.16

1200-1300 ±0.17

1300-1400 ±0.18

1400-1500 ±0.19

1500-1600 ±0.20

∫ϛ̷η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÈÛÙË ‰È·Î‡Ì·ÓÛË. . . . . . . . .

mm mm

1600-1700 ±0.21

1700-1800 ±0.22

1800-1900 ±0.23

1900-2000 ±0.24

2000±0.25

4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Δ· ·¯‡ÌÂÙÚ· 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ì ßÂÚÓȤÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ¯¿Ú·Í˘:

∂͈ÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË

ª¤ÙÚËÛË ß¿ıÔ˘˜

ª¤ÙÚËÛË ‡„Ô˘˜

246 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 246))

ÿڷÍË


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÌÚÔ‡ÓÙ˙Ô. · ΔÔ ·ÎÚ·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË. · μ·ıÌÔÓfiÌËÛË Û mm Î·È ›ÓÙÛ˜. · ∞ÎÚ›ßÂÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ 0.1 mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2654 mm mm

-0203 100 19

ªÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ì Ú·ÎÙÈ΋ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ı‹ÎË, Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÛ¤Ë. · ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. · ∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¯¿Ï˘ß·˜. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓË ı‹ÎË. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Îϛ̷η˜ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · DIN 862.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6006 mm mm

-0100 100 27

· ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ Î·ÚßÔÓÈÎfi ¯¿Ï˘ß·. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · ∫ϛ̷η ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË.

11909 mm mm

-0108 150 40

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. · ∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¯¿Ï˘ß·˜. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · ∫ϛ̷η ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · 150mm ·¯‡ÌÂÙÚÔ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ¯·ÚÙÔÓ¤ÓÈÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2670 mm mm

-0302 150 40

-0351 200 40

ªÂ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ß·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ . . . . . . . . .

2670

-0401

-

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2670

-2001

-2001

æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ∂·Ó·Ï·Ìß·ÓfiÌÂÓË ·Ó¿ÁÓˆÛË ± 0.01 mm. · ƒ‡ıÌÈÛË ÌˉÂÓfi˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË. · ªÔ˘ÙfiÓ off. · ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. · DIN 862. · 150mm ·¯‡ÌÂÙÚÔ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ Ì Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. · No. 2928-0146. ∞fiÏ˘ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÈÌ‹˜. Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR 44.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928 mm mm mm mm

-0104 150 40 11 0.01

-0146 150 40 11 0.01

-0161 200 50 11 0.01

-0203 300 60 11 0.01

ªÂ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ß·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-0153

-

-

-

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û fiÏ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

247 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 247))

-1003


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· · ΔÚÈÏ‹ ̤ÙÚËÛË: mm / inch / ÎÏ¿ÛÌ·. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ƒ‡ıÌÈÛË ÌˉÂÓfi˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË. · ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ off. · 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR44.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . À„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14455 mm mm mm mm inch ÎÏ¿ÛÌ·

-0100 150 40 11 0.01 0.0005 1⁄128

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13233 mm mm mm mm

-0101 150 40 11 0.01

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12256 mm mm mm mm

-0105 150 40 9 0.01

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13234 mm mm mm mm

-0100 150 40 11 0.01

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10960

-0304

Limit

· æËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ƒ‡ıÌÈÛË ÌˉÂÓfi˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË. · ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ off. · ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. · DIN 862. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR44.

æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· ·‰È¿ßÚÔ¯· · æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· ·‰È¿ßÚÔ¯· IP 65 · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ªÂ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË. · ªÂ ÌÔ˘ÙfiÓ OFF ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙfiÌ·ÙÔ OFF. · ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. · DIN 862. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR44.

· ∞‰È¿ßÚÔ¯Ô „ËÊÈ·Îfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ IP 67. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ªÂ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË. · ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ off. · 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. · DIN 862. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ 3V CR2032.

248 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 248))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· ªÂ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ¤Ó‰ÂÈ͢ · 4 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ. · ∫ϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ ¯¿Ï˘ß·. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ßÂÏfiÓ·˜ = . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5270 mm mm mm mm

-0309 150 0.02 2 40

ªÂ ¯·Ú¿ÎÙË · √ ¯·Ú¿ÎÙ˘ Â·Ó·ÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ¢ÎÔÏ›·. · ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Â›Û˘ Î·È ˆ˜ ·Ïfi ·¯‡ÌÂÙÚÔ. · ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ ¯¿Ï˘ß·. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Îϛ̷η˜ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. · 3513-0202 Ì ¿ÎÚÔ ¯¿Ú·Í˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ.

3513 mm mm

-0103 ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ ¿ÎÚÔ 150 40

-0202 ÕÎÚÔ TC 150 40

°È· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯¤ÚÈ · ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ ¯¿Ï˘ß·. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · ∫ϛ̷η ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10236 mm mm

-0104 150 40

°È· ÊÚ¤Ó· Ù·ÌÔ‡ÚˆÓ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· Ì ßÂÚÓȤÚÔ ·ÎÚÈß›·˜ ÁÈ· ÊÚ¤Ó· Ù·ÌÔ‡ÚˆÓ. ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ ¯¿Ï˘ß·˜, Ì ‰‡Ô ÌÂÙÚÈΤ˜ Îϛ̷Θ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó¿ 1/10 Î·È 1/20 mm Ì ‰È·ÎÚÈÙfiÙËÙ· 50 mm. ªÂ ß›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘. ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. DIN 862. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . .

10909 mm mm

-0100 50-500 150

-0209 50-600 200

249 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 249))

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . Δ‡Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . .


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· °È· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ· ¶·¯‡ÌÂÙÚ· ·ÎÚÈß›·˜ Ì ßÂÚÓȤÚÔ, ÁÈ· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ·. ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ ¯¿Ï˘ß·˜ Ì Îϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔ˘˜, 1/10 mm. DIN 862. ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ‡¯ÚËÛÙÔ ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . .

10910 mm mm

-0107 0-60 85

· æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· ÁÈ· ‰ÈÛÎfiÊÚÂÓ·. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ ¯¿Ï˘ß·˜. · §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ̤ÙÚËÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·¯‡ÌÂÙÚÔ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË. · ªË‰ÂÓÈÛÌfi˜ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı¤ÛË. · ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR44.

13949 mm mm mm mm

-0106 75 92 11 0.01

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿ÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¶·¯‡ÌÂÙÚÔ ÙÚÈÒÓ ÛËÌ›ˆÓ, Ì ßÂÚÓȤÚÔ °È· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ‹ ÎÔÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ. ªÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÎÔÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ì 3 ÏÂ›‰Â˜. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Îϛ̷η˜ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.02 mm. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘, ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . μÂÚÓȤÚÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2394 mm mm

-0109 4-45 0.02

¶·¯‡ÌÂÙÚÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ì ßÂÚÓȤÚÔ

∫·ÚßÔÓÈÎfi˜ ¯¿Ï˘ß·˜. °È· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË Û¯ÈÛÌÒÓ Î.Ï... · ∫ϛ̷η ¯ÚˆÌȈ̤ÓË ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË. · ªÂ ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË. · DIN 862.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . A .......................... B .......................... C .......................... D .......................... E .......................... F ..........................

250 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 250))

12817 mm mm mm mm mm mm mm

-0107 9-150 74 10 5 35 4 2

-0206 30-300 74 10 5 -


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· ¶¤ÏÌ· ß·ı‡ÌÂÙÚÔ˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·¯‡ÌÂÙÚ· Ì ßÂÚÓȤÚÔ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ¤ÏÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ï¿ÙÔ˜ ·˘Ï·ÎÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7312 mm mm

-0107 75 17

¶·¯‡ÌÂÙÚ· ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì ßÂÚÓȤÚÔ · ∫∞ƒμ√¡π∫√™ ÃA§Àμ∞™. ƒ¿ÌÊË ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË. · ªÂ ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË. · ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · DIN 862.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12259 mm mm

-0102 300 18

Limit

∞¡√•∂π¢øΔ√™ Ã∞§Àμ∞™. ƒ¿ÌÊË Â› ÙˆÓ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ, ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË. · ªÂ Ú¿ÌÊË ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û ·‡Ï·Î˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. · ∫ϛ̷η Î·È ßÂÚÓȤÚÔ˜ ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔÈ, ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Îϛ̷η˜ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Û ͇ÏÈÓ· ÎÔ˘ÙÈ¿.

¯ˆÚ›˜ ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6876 mm mm

-0107 200 80

-0206 300 100

-0305 400 100

ªÂ ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6878

-

-0204

-

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . ∂Í¿ÚÙËÌ· . . . . . . . . . .

6875

-1007 웉· Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘

-1106 ªÚÔ‡Ù˙ÈÓÔ ·Ú¤ÌߢÛÌ·

∫∞ƒμ√¡π∫√™ Ã∞§Àμ∞™. ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜. ƒ¿ÌÊË Â› ÙˆÓ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË. · ªÂ ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ∫ϛ̷η ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓË ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2304 mm mm

-0108 500 100

-0207 800 125

-0306 1000 125

-0405 1500 150

-0504 2000 200

∞¡√•∂π¢øΔ√™ Ã∞§Àμ∞™. ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜. ƒ¿ÌÊË Â› ÙˆÓ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË. · ªÂ ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ∫ϛ̷η ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓË ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2305 mm mm

-0057 300 90

251 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 251))

-0206 500 150

-0404 800 150

-0503 1000 150


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ¶·¯‡ÌÂÙÚ· æËÊȷο ·¯‡ÌÂÙÚ· · ∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ ¯¿Ï˘ß·˜. · §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Max/min ÙÈÌ‹˜. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÈÌÒÓ . · ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹. · 웉· ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛ˘. · DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓË ı‹ÎË. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR 44.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿ÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2289 mm mm mm mm

-0107 500 100 8 0.01

-0156 600 300 8 0.01

-0172 800 200 8 0.01

-0206 1000 100 8 0.01

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

-1003

-1003

-1003

Limit

¶·¯‡ÌÂÙÚ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. √È ÛÈ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂Ó˜ ·fi ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ∂‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ß¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. · ∞ÓÙÈı·Ì߈ÙÈ΋ Îϛ̷η. · μ·ıÌÔÓfiÌËÛË Û mm Î·È inch. μÂÚÓȤÚÔ˜ ÁÈ· 1⁄20 mm. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0575 mm mm kg

-0104 500 150 1.1

-0203 500 250 1.1

-0302 800 150 1.5

-0401 800 400 1.6

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ÛÈ·ÁÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0575 mm mm kg

-0559 1000 500 1.9

-0609 1500 150 2.1

-0708 2000 150 2.6

-0807 3000 150 3.4

-0500 1000 150 1.8

μ·ı‡ÌÂÙÚ· · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · £ÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔ˜ ßÂÚÓȤÚÔ˜ Î·È Á˘·ÏÈÛÙÂÚ‹ Îϛ̷η. · §ÂÈ·Ṳ̂ÓÔ ¿ÎÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ß¿ÛË. · ∫ϛ̷η ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù› ¤ˆ˜ Ù· 300mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2643 mm mm

-0108 150 100

-0207 200 100

-0405 300 100

-0504 500 150

· ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ∫ϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ªÂ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η ÁÈ· ̤ÙÚËÛË Ì ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ‹ ·Î›‰·. · μ·ıÌÔÓfiÌËÛË Û ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ∫ϛ̷η ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 252))

2255 mm mm mm

-0107 300 150 16x10


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ μ·ı‡ÌÂÙÚ·

· μ·ı‡ÌÂÙÚÔ Ì ‰ÈÏ¿ ¿ÁÎÈÛÙÚ· · ‰ÈÏ¿ ¿ÁÎÈÛÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‹ ηÙÒÙÂÚ˘ ·ÎÌ‹˜ ÌÈ·˜ Û¯ÈÛÌ‹˜. · ∂Ó·ÏÏ¿ÍÈÌË Îϛ̷η ÁÈ· ̤ÙÚËÛË Ì ¿ÁÎÈÛÙÚÔ ‹ ·Î›‰·. · ∫ϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · ∫ϛ̷η ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · DIN 862.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË ¿ÁÎÈÛÙÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12257 mm mm mm

-0104 200 100 7x3.5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .

2645 mm mm

-0106 80 50

Limit

· ªÂ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ›ÚÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ̤ÙÚËÛË. · ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌÔ˜ ›ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · £ÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔ˜ ßÂÚÓȤÚÔ˜ Î·È Á˘·ÏÈÛÙÂÚ‹ Îϛ̷η. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ß¿ÛË. · ∫ϛ̷η ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ı‹ÎË.

-0205 200 100

æËÊȷο ß·ı‡ÌÂÙÚ· · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∞ÓÔÍ›‰ˆÙÔ˜ ¯¿Ï˘ß·˜. · §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÈÌÒÓ. · ªÂ ÌÔ˘ÙfiÓ OFF. · ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · DIN 862. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR 44. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2146 mm mm ±mm mm

-0605 200 0.01 0.03 100

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

ªÂÙÚËÙ‹˜ ÚÔÊ›Ï ÙÚÔ¯Ô‡. æËÊÈ·Îfi ß·ı‡ÌÂÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ß¿ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ›Ï ÙÚÔ¯ÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ..

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™ËÌÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÛË Ì‹ÎÔ˜ x Ï¿ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13236 mm mm mm

-0108 0-25 5x4 55 x 6

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

253 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 253))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÂÙÚËÙ¤˜ ‡„Ô˘˜

Limit

· ∫·Ù·Û΢‹ ·ÎÚÈß›·˜. · ∫ϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · μ·ıÌÔÓfiÌËÛË Û ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. · ªÂ ß›‰· ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛ˘. ∞Ó¿ÁÓˆÛË ßÂÚÓȤÚÔ˘ 0.05 mm. · DIN 862. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓË ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷ڷÁ̤ÓË ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ‡„Ô˘˜. . . . . . . . . . . . ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ß¿Û˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2249 mm mm kg

-0056 300 110x60 2.6

-0106 500 150x90 4.7

-0205 1000 220x150 10

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ì·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . .

2249

-0304

-0403

-0403

· ∏ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓË ÙÈÌ‹ ‰È·ß¿˙ÂÙ·È Û mm Î·È 0.01 mm ÛÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. · ¢ÈÏÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜, ¤Ó·˜ ÚÔÛıÂÙÈÎfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ·Ê·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌˉÂÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË. · Δ·¯Â›· Ú‡ıÌÈÛË ‡„Ô˘˜, Ì Ï‹ÎÙÚÔ Ô˘ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿. · ÕÎÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · DIN 862.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷ڷÁ̤ÓË ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ‡„Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10235 mm mm

-0105 500 150x100

∂ÈϤÔÓ ¿ÎÚÔ Ì·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10235

-0204

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ‡„Ô˘˜ · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘ß·. · §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÈÌÒÓ. · ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹. · ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì¤ÙÚËÛ˘. · ªÂ ÌÔ˘ÙfiÓ off. · ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · DIN 862. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR 44.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷ڷÁ̤ÓË ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ‡„Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿Ï˘ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞fiÛÙ·ÛË ¿ÎÚÔ˘ ̤ÙÚËÛ˘-ÛÙ‡ÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2146 mm mm ±mm mm mm

-1108 300 0.01 0.04 330 110

-1306 500 0.01 0.04 640 145

∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¿ÎÚÔ Ì·ÚηڛÛÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2146

-1207

-1405

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

-1003

254 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 254))


ªÈÎÚfiÌÂÙÚ·

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 255))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· Δ· ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ‰‡Ó·Ì˘ ̤ÙÚËÛ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1/100 Î·È 1/1000 mm. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ·, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ .¯. Â͈ÙÂÚÈΤ˜, ß¿ıÔ˘˜, ۈϋӈÓ/ÔÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ Ì¤ÙÚËÛ˘, ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.

ΔÔ ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ fiÚÁ·ÓÔ, fiÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÎÚ›ßÂÈ· 0.01 mm. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ß›‰· ̤ÙÚËÛ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· ÚÔԉ¢ÙÈÎfi ß‹Ì· 0.5 mm/ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ∏ ß·ÛÈ΋ Îϛ̷η Â›Ó·È Â› ÙÔ˘ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡ ηÓfiÓ·, Î·È Â›Ó·È ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓË Û ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ 0.5 mm. ∂› ÙÔ˘ Î¿Ï˘Î·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó 50 ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÈÌ‹ 1/100 (0.01 mm).

Limit

¶›Ó·Î·˜ ·ÓÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ DIN 863 ∫ϛ̷η

ª¤ÁÈÛÙË ·fiÎÏÈÛË

mm

μm

∞ÓÔ¯‹ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÛÙ· 10 N μm

0-25 25-50 50-75 70-100

4 4 5 5

2 2 3 3

100-125 125-150 150-175 175-200

6 6 7 7

3 3 4 4

200-225 225-250 250-275 275-300

8 8 9 9

4 4 5 5

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ¯ÚˆÌȈ̤ÓË Ì·Ù Îϛ̷η. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ì 6.5mm ÙÔÚÓÈÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ·ÍÈÌ¿‰È Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓË ı‹ÎË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿ÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538 mm mm ±mm

-0101 0-25 0.01 0.004

-0200 25-50 0.01 0.004

-0309 50-75 0.01 0.005

-0408 75-100 0.01 0.005

ªÂ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ß·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538

-0150

-

-

-

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿ÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538 inch inch ±mm

-1000 0-1 0.0001 0.004

-1109 1-2 0.001 0.004

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿ÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9538 inch inch ±mm

-1307 3-4 0.001 0.005

-1406 4-5 0.001 0.006

256 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 256))

-1208 2-3 0.001 0.005


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· · æ∏ºπ∞∫√ ªπ∫ƒ√ª∂Δƒ√. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.001 mm. · IP 54. ªÔÚ› Ó· ÂÎÙÂı› Û „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi, ÛÎfiÓË ‹ Ï¿‰È. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Û mm ‹ inch. · ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Ûß‹ÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‰È¿Ù·ÍË Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR 44. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9664 mm ±mm

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-0107 0-25 0.004

-0101 0-30 0.004

ª·Ù·Ú›· CR 2032 3V . . . . . . . .

10960

-0304

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∂ÈÛÌ·Ïو̤ÓÔ˜ ¯·Ï‡ß‰ÈÓÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ 6.5 mm. ΔÔÚÓÈÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9542 mm ±mm

-0105 100-125 0.006

-0204 125-150 0.006

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9542 mm ±mm

-0303 150-175 0.007

-0402 175-200 0.007

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜. ΔÔÚÓÈÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · ªÂÁ¿ÏÔ˜ ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔ˜. · ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î¿Ï˘Î· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ηٿ 1mm. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10237 mm ±mm

-0103 0-25 0.04

257 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

-0404 75-100 0.005

Limit

12060 mm ±mm

-0305 50-75 0.005 -1003

· æ∏ºπ∞∫√ ªπ∫ƒ√ª∂Δƒ√ ¢π¶§∏™ √£√¡∏™. · √ıfiÓ˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. · ªÔÚ› Ó· ‰È·ß·ÛÙ› ÙfiÛÔ ·fi ‰ÂÍÈfi¯ÂÈÚ˜ fiÛÔ Î·È ·fi ·ÚÈÛÙÂÚfi¯ÂÈÚ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜. · ªÔÚ› Ó· ‰È·ß·ÛÙ› ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.001 mm. · IP 54. ªÔÚ› Ó· ÂÎÙÂı› Û „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi, ÛÎfiÓË ‹ Ï¿‰È. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Û mm ‹ inch. · ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Ûß‹ÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤ÙÚËÛ˘. ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‰È¿Ù·ÍË Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · DIN 863. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ 3V CR2032.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-0206 25-50 0.004

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 257))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.001 mm. · √ ÌÂÙÚËÙ‹˜ ·Ú¤¯ÂÈ Â‡ÎÔÏË Î·È Â˘ÎÚÈÓ‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË 1/100 mm. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ∅ 6.5 mm. ΔÔÚÓÈÚÈṲ̂Ó˜, ÏÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ß›‰· Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11910 mm ±mm

-0105 0-25 0.004

-0204 25-50 0.004

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∂ÈÛÌ·Ïو̤ÓÔ˜ ¯·Ï‡ß‰ÈÓÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ∞ÔÛÒÌÂÓÔÈ ßȉˆÙÔ› ¿ÍÔÓ˜ 8.0 mm. · ΔÔÚÓÈÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù›.

9544 mm ±mm

-0103 0-150 0.006

-0202 150-300 0.009

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· æ∏ºπ∞∫√ ªπ∫ƒ√ª∂Δƒ√. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.001 mm. · ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹. ∞fiÏ˘ÙË/ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ̤ÙÚËÛË. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Û mm ‹ inch. · ªÔ˘ÙfiÓ ÁÈ· ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ Ûß‹ÛÈÌÔ ‹ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Ûß‹ÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿. · ∞ÔÛÒÌÂÓÔÈ ßȉˆÙÔ› ¿ÍÔÓ˜. ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜. ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤ÙÚËÛ˘. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‰È¿Ù·ÍË Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR 44. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9676 mm ±mm

-0103 0-150 0.006

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∂ÈÛÌ·Ïو̤ÓÔ˜ ÂÏ·ÊÚ‡˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ̤ÙÚËÛ˘ 8.0 mm Ì ÛÙ·ıÂÚfi ·ÓÙ›ÎÚ˘ÛÌ·. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘. . . . . ∞Ó¿ÁÓˆÛË. . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . .

9545 mm mm ±mm

258 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 258))

-0102 300-400 0.01 0.011

-0201 400-500 0.01 0.013

-0300 500-600 0.01 0.015

-0409 600-700 0.01 0.016


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ªÈÎÚfiÌÂÙÚo ÛˆÏ‹ÓˆÓ · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ 6.5 mm. ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ¿ÎÌÔÓ· 4.8 mm. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9548 mm ±mm

-0109 0-25 0.006

æËÊÈ·Îfi ÌÈÎÚfiÌÂÙÚo ÛˆÏ‹ÓˆÓ · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ¢ÈϤ˜ ÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · IP 54. ªÔÚ› Ó· ÂÎÙÂı› Û „˘ÎÙÈÎfi ˘ÁÚfi, ÛÎfiÓË ‹ Ï¿‰È. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË Û mm ‹ inch. · ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Ûß‹ÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ·fi 5 ÏÂÙ¿. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‰È¿Ù·ÍË Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR 44.

13268 mm mm

-0109 0-25 ±0.004

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

ªÂ ΈÓÈο ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ 6.5 mm Ì ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ . · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9564 mm ±mm

-0108 0-25 0.004

ªÂ ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÏÂ›‰·˜

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ 8.0 mm. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶¿¯Ô˜ ÏÂ›‰·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §Â›‰· Ì‹ÎÔ˜ x Ï¿ÙÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9609 mm ±mm mm mm

-0105 0-25 0.004 0.75 6.5 x 6

259 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 259))

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ªÈÎÚfiÌÂÙÚo Ì ‰fiÓÙÈ· · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ 7.5 mm. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ›ÚÔ˜ Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶¿¯Ô˜ ÛÎÂÏÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™Î¤ÏË ‡„Ô˜ x ¿¯Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9613 mm ±mm mm mm

-0109 0-25 0.004 3.5 6x6

ªÈÎÚfiÌÂÙÚo Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.02 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ 6.5 mm. §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863.

9614 mm ±mm mm

-0108 0-13 0.004 5

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

°È· ÂÚÁ·Û›· ·ÎÚÈß›·˜ · °È· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË ÌÈÎÚÒÓ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ, Û ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ‡˜, ÌÈÎÚ¿ ·˘Ï¿ÎÈ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ‰˘ÛÚfiÛÈÙ· ÛËÌ›·. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · Ã˘ÙÂ˘Ì¤ÓÔ, ÂÈÛÌ·Ïو̤ÓÔ. · ∂‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ıÂÚÌÈο ÂÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔ˜ Î¿Ï˘Î·˜ Î·È ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔ Ù‡Ì·ÓÔ. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¿ÎÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘. · ƒ·ß‰ˆÙ‹ Ï·ß‹ Î·È ß›‰· Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ¿ß‰Ô˜, Ì‹ÎÔ˜ x ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7322 mm mm

-0105 0-16.5 5x2

∫ÂÊ·Ï‹ ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ˘ · °È· ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û ÌÂÙÚËÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ Ì˯·Ó¤˜. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.001 mm. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ˜ ¿ÍÔÓ·˜ ∅ 6 mm. ΔÔÚÓÈÚÈṲ̂ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · £ÂÚÌÈο ÂÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔ˜ Î¿Ï˘Î·˜ Î·È ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔ Ù‡Ì·ÓÔ. · ƒ·ß‰ˆÙ‹ Ï·ß‹. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . √¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x Ì‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .

260 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 260))

7324 mm mm

-0103 0-25 12 x 17


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ÛÂÈÚˆÌ¿ÙˆÓ · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · °È· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÛÂÈڈ̿وÓ. · ∂Ó·ÏÏ¿ÍÈÌÔÈ ¿ÎÌÔÓ˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ V Î·È ÎˆÓÈÎÔ›. (¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È.) · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ‰È¿Ù·ÍË Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13272 mm mm

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 6 ˙‡ÁË ·ÎÌfiÓˆÓ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ V Î·È ÎˆÓÈÎÒÓ 60° . . . . . . . . . . μ‹Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™›Ú˜ ·Ó¿ ›ÓÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13272

™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi 10 ˙‡ÁË ·ÎÌfiÓˆÓ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ V Î·È ÎˆÓÈÎÒÓ 55° . . . . . . . . . ™›Ú˜ ·Ó¿ ›ÓÙÛ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13272

TPI

-0103 0-25 ±0.004

-0400 25-50 ±0.004

-0509 50-75 ±0.004

-0608 75-100 ±0.005

-0202 0.4-0.5 0.6-0.9 1-1.75 2-3 3.5-5 5.5-7 64-48 44-28 24-14 13-9 8-5 4.5-3-5 -0301 60-48 48-40 40-32 32-24 24-18 18-14 14-10 10-7 7-4.5 4.5-3.5

ªÈÎÚfiÌÂÙÚo ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘

Limit

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™Ê˘Ú‹Ï·ÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · 7 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘. ÿÛÈÔ 6.5 mm. ÿÛÈÔ 12 mm. ÿÛÈÔ 2 x 4 mm. ™Ê·ÈÚÈÎfi 6.5 mm. ∫ˆÓÈÎfi 60°. ª˘ÙÂÚfi 60°. §Â›‰· 6.5 x 8, 0 x 3.5 mm. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ¿ÎÚ· Ô˘ Ì·Ó‰·ÏÒÓÔ˘Ó. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

μ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ·

¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ß¿ÛË. ª·‡ÚË ÂÈÛÌ·Ïو̤ÓË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πηÓfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6007 mm mm mm kg

-0109 0-14 100 105 1.7

ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ß¿ÛË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . πηÓfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÛË Ï¿ÙÔ˜ x Ì‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10238 mm mm

-0102 7-16 80 x 120

261 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 261))

2250 mm mm

-0102 0-25 0.004


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ªÂÙÚËÙ¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ß·ıÌÔÓfiÌËÛË ÌÈÎÚÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ̤ÙÚËÛ˘. ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÛÎÏËÚ˘Ó̤ÓÔ ÎÚ¿Ì· ¯¿Ï˘ß·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . .

2624 mm ±μm

-3006 25 0.5

-3105 50 1.0

-3204 75 1.0

-3303 100 1.5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . .

2624 mm ±μm

-3402 125 1.5

-3501 150 2.0

-3600 175 2.0

-3709 200 2.0

ªÈÎÚfiÌÂÙÚo ß¿ıÔ˘˜ · ªÂ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈ̘ Ú¿ß‰Ô˘˜ Û ߋ̷ٷ ÙˆÓ 25 mm. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ∂‡ÎÔÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ıÂÚÌÈο ÂÂÚÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔ˜ Î¿Ï˘Î·˜ Î·È ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔ Ù‡Ì·ÓÔ. · §ÂÈ·Ṳ̂Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È ß¿Û˘. · ƒ·ß‰ˆÙ‹ Ï·ß‹. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË.

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÙÚÔ‡ÌÂÓÔ ß¿ıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª‹ÎÔ˜ ß¿Û˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌ˘ Ú¿ß‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7325 mm mm mm

-0102 0-100 63 4.5

∂ÛˆÙÂÚÈο ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ·

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. · ™ÎÏËÚ˘Ó̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È Îϛ̷η ıÂÚÌÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË, ¯ÚˆÌȈ̤ÓË. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î·È ß›‰· Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 863. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9615 mm ±mm

-0107 5-30 0.007

-0206 25-50 0.007

-0305 50-75 0.008

-0404 75-100 0.008

· ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.01 mm. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÎÂÊ·Ï‹ ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ˘ Î·È ßÚ·¯›ÔÓ˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘. · ∫¿Ï˘Î·˜ Î·È Ù‡Ì·ÓÔ ıÂÚÌÈο ÂÂÚÁ·Ṳ̂ÓoÈ ¯ÚˆÌȈ̤ÓÔÈ Î·È ß·ıÌÔÓÔÌË̤ÓÔÈ. · ™Ê·ÈÚÈΤ˜ ÛÎÏËÚ˘Ó̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ßÚ·¯›ÔÓ·. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ͇ÏÈÓÔ ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . .

9623 mm ÙÂÌ¿¯È·

-0107 50-200 5

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . .

9623 mm ÙÂÌ¿¯È·

-0305 150-1400 9

262 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 262))

-0206 50-600 7


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ∂ÛˆÙÂÚÈο ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· ÙÚÈÒÓ ÛËÌ›ˆÓ · ∞ÎÚÈß‹˜ ̤ÙÚËÛË, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, 3 ÛËÌ›ˆÓ, ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜. · ªÔÚ› Ó· ÏËÊı› ̤ÙÚËÛË ÛÙËÓ ß¿ÛË Ù˘ÊÏÒÓ ÔÒÓ Î·È Û ߷ıȤ˜ ÙÚ‡˜ Ì ÌÈ· ÚÔ¤ÎÙ·ÛË. · ™ËÌ›· Â·Ê‹˜ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Î·Úßȉ›Ô˘. · ¶ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÂÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜. · ∂Ó·ÏÏ¿ÍÈ̘ ÎÂʷϤ˜ ̤ÙÚËÛ˘. · ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ìß¿ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó·. ™˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο fiÚÁ·Ó· ̤ÙÚËÛ˘ 11914-0101 ‹ ·ÚfiÌÔÈ·.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ú. ÎÂÊ·ÏÒÓ Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ¿ß‰Ô˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12061 mm ±mm mm

-0100 6-12 0.004 3 100

-0209 12-20 0.004 2 150

-0308 20-50 0.005 4 150

-0407 50-100 0.005 4 150

Limit

ªÈÎÚfiÌÂÙÚo 3 ÛËÌ›ˆÓ Ì ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ÎÂÓÙÚ¿ÚÈÛÌ· ÁÈ· ̤ÙÚËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÔÒÓ. · ™ËÌ›· Â·Ê‹˜ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Î·Úßȉ›Ô˘. · ªÔÚ› Ó· ÏËÊı› ̤ÙÚËÛË Û ·fiÛÙ·ÛË 0.5 mm ·fi ÙËÓ ß¿ÛË ÌÈ·˜ Ù˘ÊÏ‹˜ Ô‹˜. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.005 mm. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Ì ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12781 mm mm mm

-0109 12-16 0.004 80

-0208 16-20 0.004 80

-0307 20-25 0.004 90

-0406 25-30 0.004 90

-0505 30-40 0.004 97

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12781 mm mm mm

-0604 40-50 0.005 97

-0703 50-63 0.005 114

-0802 62-75 0.005 114

-0901 75-88 0.005 114

-1008 87-100 0.005 114

™˘ÏÏÔÁ¤˜ ·fi ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, 3 ÛËÌ›ˆÓ, ÁÈ· ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÔÒÓ · ™ËÌ›· Â·Ê‹˜ Ì ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Î·Úßȉ›Ô˘. · ªÔÚ› Ó· ÏËÊı› ̤ÙÚËÛË Û ·fiÛÙ·ÛË 0.5 mm ·fi ÙËÓ ß¿ÛË ÌÈ·˜ Ù˘ÊÏ‹˜ Ô‹˜. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË 0.005 mm. · ∫¿Ï˘Î·˜ Ì ڷ߉ˆÙ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È ÌÂ Ú¿ß‰Ô ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ Î·È ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ Ú‡ıÌÈÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ƒ¿ß‰Ô˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÚÈıÌfi˜ ÌÈÎÚfiÌÂÙÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ú. ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ Ú‡ıÌÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . .

12782 mm mm

-0108 20-50 150 4 2

-0207 50-100 150 4 2

263 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 263))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ªÈÎÚfiÌÂÙÚ· ¢·ÎÙ‡ÏÈÔÈ Ú‡ıÌÈÛ˘ °È· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌˉÂÓfi˜ Û ÌÈÎÚfiÌÂÙÚ· 3 ÛËÌ›ˆÓ Î·È Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ‡˜ ÌÂÙÚËÙ¤˜. DIN 2250.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ . . . . . . . . . . . ∞ÓÔ¯‹. . . . . . . . . . . . . . . ∫·Ì˘ÏfiÙËÙ· . . . . . . . .

12783 mm μm μm

-0107 10 ±1.5 ±1.0

-0206 16 ±1.5 ±1.0

-0305 25 ±1.5 ±1.0

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ . . . . . . . . . . . ∞ÓÔ¯‹. . . . . . . . . . . . . . . ∫·Ì˘ÏfiÙËÙ· . . . . . . . .

12783 mm μm μm

-0503 40 ±1.5 ±1.0

-0602 62 ±1.5 ±1.0

-0701 87 ±1.5 ±1.0

-0404 30 ±1.5 ±1.0

ΔËÏÂÛÎÔÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜

ΔËÏÂÛÎÔÈÎÔ› ÌÂÙÚËÙ¤˜ Ì ÛÎÏËÚ˘Ó̤ӷ ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘. 웉· Ì·Ó‰¿ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË Ï·Ìß¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÌÈÎÚfiÌÂÙÚÔ˘ ‹ ·¯‡ÌÂÙÚÔ˘ Ì ßÂÚÓȤÚÔ. ™˘ÏÏÔÁ‹ 6 ÙËÏÂÛÎÔÈÎÒÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ.

5291 mm

-0106 8-150

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ªÂÌÔӈ̤ÓÔÈ ÌÂÙÚËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ 5291.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . .

5291 mm

-0205 8-12.7

-0304 12.7-19

-0403 19-32

-0502 32-54

-0601 54-90

-0700 90-150

ªÂÙÚËÙ¤˜ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ

· °È· ÙËÓ Ì¤ÙÚËÛË ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÔÒÓ ‹ ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ ·˘Ï·ÎÒÓ. ™˘ÏÏÔÁ‹ Ì ÂÓ·ÏÏ¿ÍÈÌ· ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘ Ì ߋ̷ٷ ÙÔ˘ 1 mm. · ÕÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘ ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ. · ™˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ·Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ıÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ú. ¿ÎÚˆÓ Ì¤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÂÈϤÔÓ ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘, ÚÔ‰¤Ï· & ·ÍÈÌ¿‰È. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6193 mm mm

-1002 10-18 100 9

-1101 18-35 125 9

-1200 35-50 150 4

-1309 50-160 150 12

-1408 160-250 400 9

6193

-2000

-2109

-2208

-2307

-2406

264 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 264))


∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 265))


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ Δ· ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ Î·È Ù· ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· ÂϤÁ¯Ô˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ¤Ó‰ÂÈÍË ‰ÂÓ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹, ·ÏÏ¿ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ (ÚÔԉ¢ÙÈο ·˘Í·ÓfiÌÂÓË) ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓË ÙÈÌ‹. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÏÈÛË ·fi ÌÈ· ·ÚÈ· ÙÈÌ‹ ‹ ·fi ÌÈ· ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ ÌÂÙÚËÙ‹ ÙÈÌ‹. ™Ù· „ËÊȷο fiÚÁ·Ó· Ë ·fiÏ˘ÙË ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓË ÙÈÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηıÔÚÈÛÙ›, ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ΔÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ÌÂÙÚËÙ‹ ‰È·ÙÚ‹ÛˆÓ/ÔÒÓ ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· “‰È¿Ù·ÍË ‰ÈfiÚıˆÛ˘ ÌÂÙÚ‹ÛˆӔ.

Δ· ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· ÂϤÁ¯Ô˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÛËÌ›· Ì ‰‡ÛÎÔÏË ÚfiÛß·ÛË, fiˆ˜ ÂÓÙfi˜ ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ/ÔÒÓ. ªÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó‰ÂÈÍË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÚ·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÎÎÂÓÙÚfiÙËÙ·. ΔÔ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘ Û‡ÁÎÚÈÛ˘, οÓÂÈ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û‡ÁÎÚÈÛ˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌÈ΋. °È· ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙÔ ÙÔ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÌÂÙÚÔ‡ÌÂÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.

Limit

¶›Ó·Î·˜ ·ÓÔ¯ÒÓ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 878. (∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 7168/1). ª¤Á. ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ·fiÎÏÈÛË ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘. (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó·ÊÔÚ¿˜ +20°C.) ∫ϛ̷η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª¤ÁÈÛÙË ·fiÎÏÈÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm μm

0.4 ±9

0.8 ±9

3 ± 12

5 ± 14

10 ± 17

· Mini ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘. · ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 878. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ß¿ıÌÈÛË Îϛ̷η˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË = . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 266))

10390 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0106 5 0.01 0-50, 50-0 0.5 38 48 42 14 14 13 40 7


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ ªÂ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η Î·È ‰‡Ô Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÔ¯ÒÓ. ∂ÈϤÔÓ ßÂÏfiÓ· Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Î¤Ú·È· ¯ÈÏÈÔÛÙ¿. ™ÒÌ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. ∞ÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÈÌÔ ¿ÎÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘. Èڛ˜ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 878. 11911-0153 √‹ Ô›ÛıÈ·˜ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ 6.5mm. ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·, ßϤ 5318.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11911 ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . mm Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜. . . . . . . ¢È·ß¿ıÌÈÛË Îϛ̷η˜. . . . . . . . ªÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË = ¢È¿ÛÙ·ÛË A . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË B . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË C . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË D . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË F . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË G . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË H . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË J . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0104 10

-0153 -0203 10 ÌÂ 25 Ô›ÛıÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË 0.01 0.01 0.01 0-100, 100-0 0-100, 100-0 0-100, 100-0 1 1 1 44 44 38 69 69 81 58 58 58 17 17 17 18 18 18 21 21 34 54 54 54 8.5 8.5 8.5 11911 inch inch inch inch inch inch inch inch inch inch inch

-1003 0.5 0.0005 0-50, 50-0 0.05 1.48 2.74 2.28 0.64 0.69 0.91 2.11 0.32

· ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 878. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ß¿ıÌÈÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ·Ó¿ ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11912 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0103 1 0.001 0-100 100-0 0.2 45 60 58 17 18 34 54 8.5

· ª∂ ∞¡Δπ∫ƒ∞¢∞™ªπ∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™ÿ∞. · ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 878. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›. · 4397-0250 √‹ Ô›ÛıÈ·˜ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ 6.5mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4397 ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ß¿ıÌÈÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ·Ó¿ ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË = ¢È¿ÛÙ·ÛË A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

ªÂ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ß·ıÌÔÓfiÌËÛ˘ . . . . . . 4397

-0201 10

-0250 10 ÌÂ Ô›ÛıÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË 0.01 0.01 0-100, 100-0 0-100, 100-0 1 1 44 44 69 69 58 58 44 44 18 18 21 21 54 54 44 44 -0300

-

267 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 267))

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂‡ÚÔ˜ ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È·ß¿ıÌÈÛË Îϛ̷η˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË = . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘

· ª∂ ∞¡Δπ∫ƒ∞¢∞™ªπ∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™ÿ∞. · ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η. · ∞ÓÔ¯‹ Û‡Ìʈӷ Ì DIN 878.

Limit

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . ¢È·ß¿ıÌÈÛË Îϛ̷η˜. . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11913 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

-0102 50 0.01 0-100 108 127 58 20 40 58 54 8

-0201 80 0.01 0-100 139 169 58 20 52 88 54 8

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ · æËÊÈ·Îfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘. · ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·fiÏ˘ÙË ÙÈÌ‹. · ∞Ó¿ÁÓˆÛË ·fiÏ˘ÙË/ÚÔԉ¢ÙÈ΋. · ªÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ mm Î·È inch. · §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Max/Min ÙÈÌ‹˜. · §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÔ¯‹˜ ÙÈÌ‹˜. · ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ off. · Δ‡Ô˜ Ì·Ù·Ú›·˜ SR44. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞Ó¿ÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∞ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Â·Ó·Ï·Ìß·ÓfiÌÂÓË ·ÎÚ›ßÂÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . Ύ„Ô˜ „ËÊ›ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηÓÙÚ¿Ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ¿ÎÚÔ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11914 mm mm mm mm mm mm

-0101 12.5 0.01 ±0.02 ±0.01 8 63 8

∂ʉÚÈ΋ Ì·Ù·Ú›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2928

-1003

¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

ª·ÁÓËÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ·. ∞ÚıÚˆÙfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. √‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∅ 8 mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ . . . . . . . .

268 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 268))

5318

-0303 ª·ÁÓËÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ·


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ ¶·ÚÂÏÎfiÌÂÓ·

573/16

573/15

573/20

573/11

ªÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÎÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË ∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5318

ÕÍÔÓ·˜ ̤ÙÚËÛ˘ 10 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÍÔÓ·˜ ̤ÙÚËÛ˘ 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÍÔÓ·˜ ̤ÙÚËÛ˘ 30 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÍÔÓ·˜ ̤ÙÚËÛ˘ 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . ÕÍÔÓ·˜ ̤ÙÚËÛ˘ 90 mm . . . . . . . . . . . . . . . . .

2651 2651 2651 2651 2651

-1004 573/16 ∏ÌÈÛÙÚfiÁÁ˘ÏÔ 16 4.5 -

mm mm mm mm mm

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2259 -0103 ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.8 Àԉȷ›ÚÂÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.01 ¢È·ß¿ıÌÈÛË Îϛ̷η˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-40-0 ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηÓÙÚ¿Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 30 ª‹ÎÔ˜ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ·Î›‰·˜ . . . . . . . . . . . . . mm 15 ∂ÈϤÔÓ ·Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ . . 2259 -0202 ∂ÈϤÔÓ ·Î›‰· ̤ÙÚÛ˘ 8 mm . . . . . . . . . . . . . . 2259 -0301

ª·ÁÓËÙÈΤ˜ ß¿ÛÂȘ

· ªÂ on Î·È off ‰È·ÎfiÙË Â› Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ß¿Û˘. · ¶¿ÙÔ˜ ß¿Û˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ V. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÎÔ˘Ù› ¤ÎıÂÛ˘.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÁ. Ú‡ıÌÈÛË Î·Ù¿ ‡„Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛÂȘ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô‹˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ . . . . . . . . . . . . . . . ¢‡Ó·ÌË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË . . . . . . . . . . . ∫·ı·Úfi ß¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6019 mm mm mm kg kg

-1004 250 45 x 55 x 65 8 75 1.5

ÕÓˆ Î·È Î¿Ùˆ ÊÔÚ¤·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6019 6019

-0402 -0501

269 YELLOW

BLACK

-1301 573/11 ÿÛÈ· 5 10 2 -

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 269))

Limit

· ∞Ó·ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Î›‰·˜ ̤ÙÚËÛ˘. · ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Îϛ̷η. · ÕÎÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙȘ 3 Ï¢ڤ˜. · 2 ¿ÎÚ· ̤ÙÚËÛ˘ ∅ 6 Î·È 8 mm. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈ΋ ηÛÂÙ›Ó·.

MAGENTA

-1202 573/20 ÿÛÈ· 16 0.2 5 20°

-0131 -0164 -0206 -0305 -0404

Flip flop - ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘

CYAN

-1103 573/15 ∫ˆÓÈÎfi 16 3.5 0.5 -


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ ª·ÁÓËÙÈΤ˜ ß¿ÛÂȘ

Limit

· ∫ÂÓÙÚÈ΋ Ì·Ó‰¿ÏˆÛË Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿Ùˆ, ÙÔÓ ÌÂÛ·›Ô Î·È ÙÔÓ ¿Óˆ ßÚ·¯›ÔÓ·. · ªÂ ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË. · ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. · ¶¿ÙÔ˜ ß¿Û˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ V. · ¢‡Ó·ÌË Ì·ÁÓ‹ÙË 60 kg. · √‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∅ 8 mm. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÎÔ˘Ù› ¤ÎıÂÛ˘. ∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11908 -0208 ªÂÁ. Ú‡ıÌÈÛË Î·Ù¿ ‡„Ô˜. . . . . . . . . . . . . mm 280 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50 x 55 x 60 ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô‹˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ . . . . . . . . . . . mm 8 ¢‡Ó·ÌË Ì·ÁÓ‹ÙË. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 60 ∫·ı·Úfi ß¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.9

· ∂‡Î·ÌÙÔ˜ ßÚ·¯›ÔÓ·˜ – ÎÏÂȉÒÓÂÈ Ì ÌÔ¯Ïfi ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ı¤ÛË. · ª·ÁÓËÙÈ΋ ß¿ÛË – ÛÙËÓ ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ß¿Û˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ V. · √ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÎÔ˘ÌÈÔ‡. · ¢‡Ó·ÌË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË 75 kg. · √‹ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∅ 6 Î·È 8 mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÁ. Ú‡ıÌÈÛË Î·Ù¿ ‡„Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÛÙ·ÛË ß¿Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô‹˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ . . . . . . . . . . . . . . . ¢‡Ó·ÌË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË . . . . . . . . . . . ∫·ı·Úfi ß¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6020 mm mm mm kg kg

-0201 395 48 x 60 x 50 6&8 75 1.6

μ¿ÛË ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘

· ™ÎÏËÚ˘Ó̤ÓË Î·È ·Îو̤ÓË Ͽη Ì ÏÂÈ·Ṳ̂ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. · √‹ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ∅ 8 mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ï¿Î· ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ªÂÁ. ‡„Ô˜ Ͽη /¿ÎÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË, ¿ÎÚÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ /ÛÙ‡ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . ¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô‹˜ ÛÙ‹ÚÈ͢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μ¿ÚÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270 CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 270))

5322 mm mm mm mm kg

-0208 65 x 70 145 80 8 145


∂ÚÁ·Ï›· ª¤ÙÚËÛ˘ ∞Ó·ÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó· Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋˜ ̤ÙÚËÛ˘ ªÂÙÚËÙ‹˜ ∂Í·ÁÒÓˆÓ/¢È·Ì¤ÙÚˆÓ ªÂÙÚ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÁˆÓË ‰È·ÙÔÌ‹ ·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ Î·È ÌÔ˘ÏÔÓÈÒÓ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÛˆÛÙfi ÎÏÂȉ› ‹ ηڢ‰¿ÎÈ. ∂›Û˘ ÌÂÙÚ¿ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÚ˘·ÓÈÒÓ Î.Ï..

∫ˆ‰ÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12283 mm inch mm

-0102 6-32 1⁄4-11⁄4

80

ªÂÙÚËÙ¤˜ ¿¯Ô˘˜ · ª¤ÁÂıÔ˜ ÙÛ¤˘. · ¢È·Ù›ıÂÙ·È Û Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›.

∫ˆ‰ÈÎfi˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫ϛ̷η ̤ÙÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .