Page 1

¢π∞Δƒ∏™∏

™ÂÏ.

8

μπ¢øª∞

™ÂÏ.

42

∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ∂¶πº∞¡∂πø¡

™ÂÏ.

56

∫√¶∏

™ÂÏ.

76

ª¶∞Δ∞ƒπ∞

™ÂÏ. 140

∞¡∞ƒƒ√º∏™∏

™ÂÏ. 156

§√π¶∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

™ÂÏ. 174

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· 2009


∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

™ÂÈÚ¿ ÛηÙÈÎÒÓ Î·È ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË


∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞ Δ· ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜: SDS-Plus, SDS-Top, SDS-Max, ÂÍ¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ˘Ô‰Ô¯‹ ¯›ÏȘ Ú›Á˜.

ÀÔ‰Ô¯‹ SDS-Plus Ø 10 mm °È· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛηÏ¤ÏÔ˘ Î·È ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ηӷÏÈÒÓ. πÛ¯‡˜ ÎÚÔ‡Û˘ ̤¯ÚÈ J 3/5.

ÀÔ‰Ô¯‹ SDS-Top Ø 14 mm °È· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛηÏ¤ÏÔ˘ Î·È ÌÈÎÚ¤˜ ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ Ì ÙÔ HR3550C. πÛ¯‡˜ ÎÚÔ‡Û˘ ̤¯ÚÈ J 6.

ÀÔ‰Ô¯‹ SDS-Max Ø 18 mm ∞ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ, ÁÈ· ÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ J 25.

∂Í¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ Ø 13 mm °È· ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ ÌÂÛ·›·˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ̤¯ÚÈ J 15.

∂Í¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ Ø 19 mm ∞ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ, ÈÛ¯‡˜ ÎÚÔ‡Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ J 25.

ÀÔ‰Ô¯‹ 1000 Ú›Á˜ °È· ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ ·Ϥ˜ Î·È ‚·ÚȤ˜, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÎÚÔ‡ÛÂȘ ̤¯ÚÈ J 25. ™ÙȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Ê¿ÛË Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È Ó¢ڷÏÁÈ΋, ÂȉÈο Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ë ·Ó·‰fiÌËÛË ÎÙÈÚ›ˆÓ. ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· fiÔÈÔÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ¿Óˆ Û ¤ÚÁÔ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿. °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÌÈÎÚ¿ ηӿÏÈ· ‹ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÛÔ‚¿‰Â˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÛηÙÈο. °È· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ·Ú¿ı˘Ú· ‹ fiÚÙ˜ Û ÙÔ›¯Ô˘˜ Ì ÙÔ‡‚ÏÔ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ηÙ‰·ÊÈÛÙÈÎfi. ∂¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ì ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ηÙ‰·ÊÈÛÙÈο, ˘„ËÏfiÙÂÚ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜, Á‡Úˆ ÛÙ· 10/15 kg. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ‹ Î·È Ô‰ÔÔÈËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ٷ ÌÂÁ¿Ï· ηÙ‰·ÊÈÛÙÈο, ‚¿ÚÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi 20kg. ∏ Áο̷ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Makita Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË Î·È Î·Ù¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ÁÈ· οı ÂȉÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ηÙ‰¿ÊÈÛ˘. ™Â ÌÈ· ‚·ÚÈ¿ ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Makita ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·Ù۷ϤÓÈ· ÛηÏ¤Ï· ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È Ù· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ›‰È·.

32

∂Í¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ Ø 29 mm °È· ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÎÚÔ‡ÛÂȘ ̤¯ÚÈ J 35.

∂Í¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ 1-1/8’’ Δ˘È΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ηÙ‰·ÊÈÛÙÒÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Ì ·¤Ú·. πηӋ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÈÛ¯‡ ÎÚÔ‡Û˘ ̤¯ÚÈ Î·È J 55.

∂Í¿ÁˆÓË SDS-Plus Ø 10 mm ∂Í¿ÁˆÓË SDS-Top Ø 14 mm ∂Í¿ÁˆÓË SDS-Max Ø 18 mm ∂Í¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ ∂Í¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ 1 1/8”


μÂÏfiÓÈ °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·Ù‰·ÊÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛηÏ¤ÏÔ˘ Û ÙÔ›¯Ô˘˜, ÌÂÙfiÓ Î·È ¤ÙÚ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÁˆÁÒÓ.

∫·Ï¤ÌÈ °È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Î·Ù‰·ÊÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÛηÏ¤ÏÔ˘ Û ÙÔ›¯Ô˘˜, ÌÂÙfiÓ Î·È ¤ÙÚ·. ™¿ÛÈÌÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜.

¶Ï·Ù˘Î¿ÏÂÌÔ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÛfiÙËÙ˜.

ÙËÓ

ÂÎÊÔÚ¿

˘ÏÈÎÔ‡

ÛÂ

ÌÂÁ¿Ï˜

∞ÛÊ·ÏÙÔοÏÂÌÔ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜.

ΔÔÔıÂÙËÙ‹˜ ·ÛÛ¿ÏˆÓ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÛÛ¿ÏˆÓ ÛÙË ÁË fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÏÂÍÈΤڷ˘ÓÔ˘.

ºÙ˘¿ÚÈ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Û˘Ì·ÁÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ.

∫·Ó·ÏÔοÏÂÌÔ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÏÂÙÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Û ÙÛÈ̤ÓÙÔ.

ÃÔ‡ÊÙ· ÊÙÂÚˆÙ‹ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Û ÙÔ‡‚Ï· Î·È Û ·Û‚ÂÛÙÔÏ˘ıÈ΋ ¤ÙÚ·, ¯¿ÚË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÊÙÂÚÒÓ Ô˘ ÂÍ·Ï›ÊÔ˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜ ·fi 10 ¤ˆ˜ 35mm.

∫·Ï¤ÌÈ ϷηÎÈÒÓ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·‰fiÌËÛ˘, ÂȉÈÎfi ÛÙËÓ ·ÔÎfiÏÏËÛË ϷηÎÈÒÓ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ·Ïfi ÙÚfiÔ.

√‰ÔÓÙˆÙfi ηϤÌÈ π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÛÔ‚¿‰ˆÓ Î·È ϷηÎÈÒÓ Ì ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ¯ÒÚȘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ˙ËÌÈ¿ ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·. ¢fiÓÙÈ· ·fi ÛÎÏËÚfi ̤ٷÏÏÔ.

¶Ï¿Î· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂÎÙÚ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘.

ÿÚË ÛÙÔÓ Ôχ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÔÈÔÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ë Makita ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ï‹ÚË Áο̷ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÊÔÚ¿˜ Î·È Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘, fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

33


∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

™À™Δ∏ª∞ À¶√¢√Ã∏™ ™∫∞¶Δπ∫ø¡ ∏ Áο̷ ÙˆÓ ÛηÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Makita ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÁ·Ï›· ¿ÏÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ Makita Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÔÓ٤Ϸ - ÂÚÁ·Ï›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó. ™∫∞¶Δπ∫√

À¶√¢√Ã∏ ΔÔÌ‹

SDS-Top

∞Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi 45

14

Ø 14 24.5

10

SDS-Plus

Ø 10

SDS-Max

Ã∏™∏

(ÛÂ mm)

116 58

17.7

MAKITA HR 3550 C BOSCH GBH 4-TOP HILTI TE 35 °È· ÂÚÁ·Ï›· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÌfiÓˆÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ BOSCH

50

KANGO HILTI

DEWALT

MAKITA

METABO HITACHI

MILWAUKEE

ITW

∂ÏÈÎÔÂȉ¤˜ ÙÚ˘¿ÓÈ Ì ˘Ô‰Ô¯‹ Ù‡Ô˘ μ

16.5

35

75.5 37

WACKER KANGO

19

BOSCH HITACHI MAKITA METABO

˘Ô‰Ô¯‹

12.8

K

18.7

65 21

˘Ô‰Ô¯‹ Ø 21 mm

17

Ø 17 mm

34

MILWAUKEE HITACHI MAKITA

44

106 38

KANGO HITACHI MAKITA

GBM 5/40 DCE, GBM 8/65 DCE, GBM 5 DCE, GBM 5/46 DE, GBM 7/45 DE, GBM 7/46 DE, GBM 11 DE, GBM 5/38 D, GSM 5 E, GSM 388, GSM 11 E, GSM 10 C, 760 MV, 710 MV, 810 MV, 800 MV, 850 MV, 900 MV, 1400 M TE 55, TE 75, TE 76, TE 76 ATC, TE 56, TE 56 ACT, TE76 P, TE 76 P-ACT, TE 505, TE 706 AVR, TE 504, TE 505, TE 54, TE 74 DW 540 K, DW 541 K, DW 545 K, D 25600 K, D 25701 K, D 25700 K, D 25703 K, DW543 K, D 25900 K, D 25830 K, D 25940 K, D 25840 HM 1100 C, HM 0860 C, HM 1202 C, HR 4000 C, HR 4001 C, HR 4010 C, HR 4500 C, HR 5001 C, HR 4011 C, HR 5201 C, HR 5210 C, MHE 65, MHE 95, Bh E 6045 S, Kh E 55, Kh E 75, DH 40 MA, DH 40 MB, DH 50 MB, DH 40 MR, DH 45 MR, DH 40 MRY, DH 45 MRY, H 45 MA, H 60 MA, H 45 SR, H 60 SR, H 45 MR, H 60 MRV PHE 45 SQ, PHE 40 SQ, PH 40 S, PB 10 S, PB 14 S, Thundermax 5313-51 351, 352, 355, 371, 372, 385, 452, 492 EH 9 BML, EHB 11 BLM 430 S, 637 S, 750 S, 760 S, 950 S, 978 S UBH 6/35, GBH 7/45 DE, UBH 12/50 DE 38 YF, DH 40 F, DH 40 SB HM 0810 B, HR 3520 B, HR 3850 B, HR 5000 Bh E 6030 S, Bh 1130 S, Bh 1131 S 53, 13, 51, Thunderbolt H 41 SC HR 3520, HR 3850, HM 0810 T 900, 1400, 928. 950 K H 55 SA, DH 50 SA 1, H 60 KA HM 1200 K, HR 3850 K, HR 5000 K


∏ ¢Ú›· Áο̷ ÛηÙÈÎÒÓ Makita ÂÓ‰‡ÎÓÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙÔ›¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ˘ÏÈÎÒÓ, Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜, ¤ÙÚ·˜, ϷηÎÈÒÓ, ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Î·È Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÁÁ˘ÒÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· οı ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÀÔ‰Ô¯‹ SDS-Top

ÀÔ‰Ô¯‹ Ù‡Ô˘ μ

ÀÔ‰Ô¯‹ SDS-Plus

ÀÔ‰Ô¯‹ Makita Ø 17 mm

ÀÔ‰Ô¯‹ SDS-Max

∂Í¿ÁˆÓË ˘Ô‰Ô¯‹ Ø 21 mm

∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

™Î·ÙÈο ÁÈ· ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ

K

Scalpello autoaffilante Il nuovo scalpello da 400 mm ha una nuova geometria della punta che permette una costante rimozione di materiale dall’utensile. Inoltre grazie al consumo “intelligente” della punta che non altera la capacità di penetrazione dello scalpello, la vita lavorativa dell’utensile è notevolmente ampliata. Si ottengono così un risparmio economico e lavori più veloci. Questa nuova tipologia di scalpelli è disponibile con 3 diversi attacchi: Sds-Max, esagonale 28mm ed esagonale 30mm.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ B-10366 B-10372 B-10388

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Sds Max HM1810, HM1800 HM1304, HM1400

L (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

400 400 400

1 1 1

35


∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

¶›Ó·Î·˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›· Makita √ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ì ÔÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Î¿ı ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Makita Î·È ÙȘ Èı·Ó¤˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛηÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ηÙ‰·ÊÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÎÚÔ˘ÛÙÈο μÂÏfiÓÈ. ™ÂÏ. 46

HR3000C ÃÔ‡ÊÙ·. ™ÂÏ. 48

∫·Ï¤ÌÈ. ™ÂÏ. 46

™Ù·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi ηÏÂÌÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ HR2400

HR2450 HR2470 HR2811

¶Ï·Ù˘Î¿ÏÂÌÔ. ™ÂÏ. 48 ™ÂÏ. 50

HK0500 HK1820

™¿ÙÔ˘Ï·. ™ÂÏ. 50

HK1800 HK1810

36 ΔÔ ¯ÚÒÌ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ÂÈÓ·È ÙÔ Ìˆ‚ ÏÈÏ¿.


¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο ÎÚÔ˘ÛÙÈο

ÀÔ‰Ô¯‹ ÁÈ· Á›ˆÛË

ÀÔ‰Ô¯‹ ÁÈ· Á›ˆÛË

™ÂÏ. 40

™ÂÏ. 40

∫·Ï¤ÌÈ

HM0810T HM1130C HM0810B HM1140C

∫·Ï¤ÌÈ

™ÂÏ. 39

™ÂÏ. 39

¶Ï¿Î· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘

¶Ï¿Î· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘

™ÂÏ. 40

™ÂÏ. 40

μÂÏfiÓÈ

HM1200 HM1200K

™ÂÏ. 38

¶Ï¿Î· Û˘Ì›ÂÛ˘

μÂÏfiÓÈ

™ÂÏ. 38

™ÂÏ. 38

™ÂÏ. 39 ºÙ˘¿ÚÈ

HR3520B HR3850B HR5000

HR3520 HR3850

™ÂÏ. 41

∫·Ï¤ÌÈ

¶Ï·Ù˘Î¿ÏÂÌÔ

∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

∫ÚÔ˘ÛÙÈο ηÙ‰·ÊÈÛÙÈο

HM1303 HM1304 HM1400 HM1500 HM1800 HM1810

∫·Ï¤ÌÈ

™ÂÏ. 38

¶Ï·Ù˘Î¿ÏÂÌÔ

HR4001C HR4010C HR4501C HR5001C HR4501C HR5201C HR5210C

™ÂÏ. 39

™ÂÏ. 41

ºÙ˘¿ÚÈ

¶Ï¿Î· Û˘Ì›ÂÛ˘. ™ÂÏ. 41 HM0860C HM1100C HM1202C

™ÂÏ. 41

HR3850K HR5000K

37


∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

L

W

W

μÂÏfiÓÈ, ™ÂÏ.

∫ˆ‰ÈÎfi˜ P-05505 D-08713

D-08682 D-16863 D-16374

¢È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ Î·È ·Ó·‰ÔÌ‹ÛÂȘ

L

K

A-07060

∫·Ï¤ÌÈ, ™ÂÏ.

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

WxL (mm)

250

(mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

HR2400, HR160DW

20x200

1

40x200

1

20x200

1

19x280

1

22X450

1

25x300 25x460 25x600 26X300 26x450 26x300 26x450

1 1 1 1 1 1 1

A-80581

26x450

1

798269-5 D17588 D17594 D-15300 P-13487

26x600 26x320 26x320 30X400 32x400

1 1 1 1 1

30x410

1

32x700

1

1 P-25074

HR3850K, HR5000K, HM1200K

280

1

450

1

210

1

300

1

460 600

1 1 1 1

300 450

1 1

280

1

400

1

600

HM1200

798270-0

P-05561

WxL

D-08735

D-16499

D-15285 P-05549

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

D-08729

HR160DW, HK0500, HK1820, HR2811, HR3210, BHR200S HR3520, HR3850, HM0810, HM0810T, HM1130C, 8035NB

P-13253 P-13269 798146-1 HR3520B, D-20074 HR3850B, HR5000, D-19196 HM0810B, P-13138 HM1140C HR4010C, P-16237 HR4500C, HR5001C, P-16243 HM0860C, HM1100C, P-16259 HM1202C

A-80553

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

HM1303, HM1304, HM1400, HM1500

1

320

1

450

1

600

1

400

1 1

700

1

D-17631 D-17675 P-05692

HM1800, HM1810

410 520 400

1 1 1

798266-1

HK1800, HK1810

220

1

P-34338

HR3550C

270

1

D-08707 D-16879

K

P-13275 P-13297 A-07135 D-20080 P-13150 798139-8 D-19205

798326-9 P-05583 D-17647 D-17681

HK0500, HK1820, HR3210, HR2811, BHR200S HR3520, HR3850, HM0810, 8035NB, HM0810T, HM1130C HR3850K, HR5000K, HM1200K HR3520B, HR3850B, HR5000, HM0810B, HM1140C

HM1200

HM1500, HM1303, HM1304 HM1400 HM1303, HM1304

28X410

1

HM1800, HM1810

28X520 29x400

1 1

HR4010C, HR4500C, HR5001C, HM0860C, HM1100C, HM1202C

25x280 25x400

1 1

25x600

1

HR3550C

20x270

1

P-05723 P-16265 P-16271 P-16287 P-34344

L

L

W

W

∫·Ï¤ÌÈ ϷηÎÈÒÓ

∫·Ï¤ÌÈ Ì ‰fiÓÙÈ· ∏ª

∫ˆ‰ÈÎfi˜

P-16346

38

Attacco

WxL (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

38x300

1

∫ˆ‰ÈÎfi˜

P-16324

Attacco

WxL (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

50x300

1


L L

W

D-20694 A-80606

P-16302 P-16318 A-30483 P-24935

K

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ 8035NB, HR3520, HR3850, HM0810, HM0810T, HM1130C HR4000C, HR4500C, HR5001C, HM0860C, HM1100C, HM1202C BHR200S, HR3000C, HK0500, HK1820, HR2811, HR3210

WxL

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

(mm)

P-24941

1 50x280 1

50x360

P-24957

1

80x300

1

38x200

1

60x250

1

100x310

1

100x310*

1

D-20725 P-05701

HM1800 HM1810

75X520 80x400

1 1

798265-3 HK1800, B-07004 HK1810 B-07010 P-34350 HR3550C P-34372 HR3550C

30x150 20x220 50x220 40x250 60x250

1 1 1 1 1

P-34366

HR3550C

P-34388

HR3550C

(mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

40x200

1

60x250

1

40x250 60x250

1 1

L

70x300

1

ÃÔ‡ÊÙ·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 1 50x300

1 70x320

1

P-08735

∫Ô›ÏÔ Î·Ï¤ÌÈ SDS-Plus ÁÈ· ϷοÎÈ·

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

WxL (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

HK0500, HR2450, HK1820

40x260

1

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

HR3520, HR3850, HM0810, A-48561 8035NB, HM0810T, HM1130C HR3520, HR3850B, 798143-7 HR5000, HM0810B, HM1140C 798274-2 HM1200 HR2400*, P-05533 HR160DW*, HK0500, HK1820, HR2811, P-25080 HR3210, HR3000C 798277-6 HK1800, HK1810 798276-8

1

K

P-63987

HK0500, HK1820, HR2470, HR2811, HR3210, HR3000C, BHR200S

WxL

W

HR3850K, P-13312 HR5000K, HM1200K HR3520B, HR3850B, D-20096 HR4040C, HR5000, HM0810B, 798141-1 HM1140C, HM1242C D-20672 HM1200 798016-4 HM1303, 798018-0 HM1304, HM1500, 798327-7 HM1400*

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

P-16293

P-34403

HR3850K, HR5000K, HM1200K HR4000C, HR4500C, HR5001C, HM0860C, HM1100C, HM1202C HR3550C

WxL (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

26x280

1

26x300

1

26x370

1

22x170*

1

22x240

1

8x170 12x170

1 1

25x300

1

25x300

1

22x250

1

L W

L

ÃÔ‡ÊÙ· ÁÈ· ηӿÏÈ· * = ™Î·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ›¯Ô˘

W

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

WxL (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

45x190

1

22x250

1

22x250

1

∫Ô›ÏÔ Ï·Ù˘Î¿ÏÂÌÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜ P-05496 P-05474

¢È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ Î·È ·Ó·‰ÔÌ‹ÛÂȘ

∫Ô›ÏÔ Ï·Ù˘Î¿ÏÂÌÔ

¶Ï·Ù˘Î¿ÏÂÌÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

W

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

WxL (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

P-24963

HK1800, HK1810

30x190 50x190

1 1

P-34419

P-05480

HK1800, HK1810 HK0500* HK1820 HR3550C

39


¢È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ Î·È ·Ó·‰ÔÌ‹ÛÂȘ

∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

™Ù·ıÂÚÔÔÈËÙÈÎfi ηÏÂÌÈÔ‡

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 122547-5

™ÂÙ ÛηÙÈÎÒÓ

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

HR2400, HR160DW

1

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

ÃÔ‡ÊÙ· ÁÈ· ÙÔ›¯Ô

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

P-35455

5

B-01644

HM1200

1

P-13100

HR3520, 8035NB, HR3850, HM0810T, HM1130C

1

P-13219

HR3520B, HR3850B, HR5000, HM0810B, HM1140C

1

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÎÚÔ˘ÛÙÈο, ηÙ‰·ÊÈÛÙÈο, ÓÂ˘Ì·ÙÈο Î·È ÛηÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Makita

HR4000C, HR4500C, HR5001C, HM0860C, HM1100C, HM1202C HR3850K, HR5000K, HM1200K

P-16330 P-13334 P-24963

1 1 1

HK0500

W

™¿ÙÔ˘Ï· * =Ï¿Ì· ÁÈ· Û¿ÙÔ˘Ï·

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 122431-4 343411-9* A-30106

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

(mm)

W

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

HK1800 HK1800 HK1820, HK1820L

100 100 100

1 1 1

L

W

∫·Ï¤ÌÈ ÁÈ· ¿ÛÊ·ÏÙÔ

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

WxL (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

HM1400 HM1300, HM1303, HM1304, HM1500 HR4000C, HR4500C, HM0860C, HM1100/C, HM1202C HM1800, HM1810

125x400

1

125x400

1

90x400

1

125x400

1

A

P-05608 B

P-05555

P-25149

¶Ï¿Î· Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘ * == Ͽη * ˘Ô‰Ô¯‹ Ͽη˜ Û˘Ì‡ÎÓˆÛ˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

A

B (mm)

798391-8

798144-5

798222-1 P-03947* P-16352*

40

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

HR3520, HR3850, HM0810T, HM1130C HR3520B, HR3850B, HR5000, HM0810B, HM1140C HM1200 HR4000C, HR4500C, HR5001C, HM0860C, HM1100C, HM1202C,

P-05717 ∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

1

67

67

1

ÀÔ‰Ô¯‹ ÁÈ· Á›ˆÛË

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

1 60

60

1 1

A-47276 P-08757

HM0810, HM0810T, HM1130C, HR3520, HR3850 (Ø 20) HM1303, HM1304, HM1400, HM1500 (Ø 25),

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

1 1

ASFALTO


W

∫ˆ‰ÈÎfi˜

798392-6

798148-7

K

A-07157 798035-0

P-23721

798037-6

¶Ï·˚Ó‹ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ (R = ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi)

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ HR3520, HR3850, HM0810, HM0810T, HM1130C HR3520B, HR3850B, HR5000, HM0810B, HM1140C HR3850K, HR5000K, HM1200K HM1200 HR4000C, HR4500C, HR5001C, HM0860C, HM1100C, HM1202C HM1303, HM1304, HM1400, HM1500

WxL (mm)

105x400

105x400

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

1

1

120x500

1

120x450

1

110x400

120x500

1

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

087634

HR3850

1

273449-9

8035NB HR2410, HR2413, 134777-6 HR2420 273496-0 HR2510, HR1820 HR3520, HR3520B, HR3850, HR3850B, 087633 HM0810, HM0810T HR3520, HR3850, HR5000, HR3520B, 273472-4 HR3850B, HR3850K, HR5000K 134803-1 HR4000C, HR4001C, HR 3000C HM1200 273467-7 HM1400 R 273423-7 HM1200K 273492-8 HR5001C 134881-1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1

¶Ï·˚Ó‹ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË (R = ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi)

∫ˆ‰ÈÎfi˜ 087631

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ HR4000C

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

1

134887-9

HR5000, HR5000K

1

134902-9

HR2431

1

134909-5

HM1100, HM1200

1

134944-3

HM1200K

1

R 134915-0

HR4500C

1

(tipo nuovo)

Ø

¶Ï¿Î· Û˘Ì›ÂÛ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË. * = Ͽη Û˘Ì›ÂÛ˘ * = ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ͽη Û˘Ì›ÂÛ˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜

798225-5

798149-5

798224-7 ¶Ï·˚Ó‹ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

134715-8

HR2400, HR160D

1

A-31485 P-08492* P-08486*

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ HR3520, HR3850, HM0810T, HM1130C HR3520B, HR3850B, HR5000, HM0810B, HM1140C HM1200 HM1303, HM1304, HM1400, HM1500 HM1800 HM1810

Ø (mm)

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

140

1

140

1

140

1

200

1

200

1 1

¢È¿ÊÔÚ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ Î·È ·Ó·‰ÔÌ‹ÛÂȘ

ºÙ˘¿ÚÈ

∫∞Δ∂¢∞ºπ™Δπ∫∞

L

√‰ËÁfi˜ ‚¿ıÔ˘˜. (R = ∞ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi) º˘ÛÂÚfi ÁÈ· ÛÎfiÓË.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

765009-6

per tutti i tassellatori

1

∫ˆ‰ÈÎfi˜

°È· ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ

∞ÚÈıÌfi˜ ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ì›·˜ Û˘Û΢·Û›·˜

321248-4 R 321144-6

HR3520, HR5001C HR160DW

1 1

41

Σειρά σκαπτικών και εξαρτημάτων για κατεδάφιση makita  

Σειρά σκαπτικών και εξαρτημάτων για κατεδάφιση makita

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you