Page 1

Ανααλαίωσηανακαίνιση

Η σίγουρη οδός για ερισσότερη άνεση στην κατοικία


Τα 11 σηµεία υ εροχής της 1

2

3

Θερµοµόνωση και ξοικονόµηση ενέργειας

Υψηλή ηχοµόνωση

Υψηλή ήλιοθερµο ροστασία

Εξοικονοµήστε ενέργεια α ό την

Αισθανθείτε την διαφορά.

Συνδυάστε θερµοµόνωση και

θέρµανση µε τα σωστά

Η υψηλή µόνωση χαρακτηρίζει

ηλιο ροστασία. Με την

κουφώµατα. Ειδικές υαλώσεις

τα κουφώµατα Finstral και σας

υάλωση Multivalor της Finstral,

και υψηλή θερµοµόνωση

 ροσφέρουν ακόµη και στην

µεγάλο οσοστό της ηλιακής

χαρακτηρίζουν τα κουφώµατα

στάνταρ έκδοση, υψηλή ηχοµόνω-

ενέργειας α ορροφάται και

Finstral. Ε ιλέξτε οια α ό τα

ση. Με την το οθέτηση ειδικών

ανακλάται. Είναι ουδέτερο

 λεονεκτήµατα ταιριάζουν στις

υαλώσεων και τριών λάστιχων,

τζάµι και εγγυάται ε ίσης και

ανάγκες της κατοικίας σας, για

ε ιτυγχάνονται τα υψηλότερα

υψηλή ηχοµόνωση.

 ερισσότερη άνεση και µεγαλύ-

δυνατά α οτελέσµατα.

τερη εξοικονόµηση ενέργειας.

Μονή υάλωση Ug = 5,6 W/m K

Α οτέλεσµα ηχοµόνωσης Καλυτέρευση ηχοµόνωσης

Αίσθηση στον άνθρω ο

0 – 2 dB

όχι αισθητή

3 - 5 dB

αισθητή αλλά όχι καλυτέρευση

6 - 10 dB

 ολύ αισθητή και καλυτέρευση

11 - 20 dB

µεγάλη καλυτέρευση

 άνω α ό 21 dB

 άρα ολύ αισθητή και µεγαλύτερη καλυτέρευση

2

Συνολική ηλιακή ακτινοβολία Ανάκλαση φωτός

Διαερατότητα φωτός

Ανάκλαση ακτινοβολίας

Διαερατότητα ακτινοβολίας

Θερµική διαερατότητα

Θερµική ακτινοβολία

Finstral Multivalor

Δι λή υάλωση Ug = 3,5 W/m2K

Μονή υάλωση 20 dB

Ηλιο ροστασία Ανάκλαση φωτός

Δι λή υάλωση 24 dB

Θερµοµονωτική υάλωση Ug = 1,1 W/m2K

Θερµοµονωτική υάλωση 34 dB

*

Ηχοµονωτική υάλωση 8/18/4 µε τρία λάστιχα 38 dB

*

Finstral στάνταρ έκδοση

2

Τρεις υαλο ίνακες µε δι λή θερµοµονωτική υάλωση Ug = 0,6 W/m2K

Ηχοµονωτική υάλωση 6/16/8SI µε τρία λάστιχα 42 dB

70 %

Θερµο ροστασία Συνολική δια ερατότητα ενέργειας 42 % Θερµοµόνωση Kv-τιµή

1,1 W/m2K


Finstral 4

5

6

7

Στεγάνωση στον αέρα και στην βροχή

Προστασία και ασφάλεια

Μοντέρνα ανοίγµατα µε ανέσεις

Εξοικονόµηση εργατικών

Μην δίνετε στον άσχηµο καιρό

Αισθανθείτε την ασφάλεια

Κάντε το εύκολα. Οι φιλικοί και

Πείτε αντίο στα ινέλα!

καµία ευκαιρία.

Ακόµη και στην στάνταρ

ασφαλείς στην λειτουργία τους

Όλα τα κουφώµατα Finstral

Τα συστήµατα κουφωµάτων της

έκδοση των κουφωµάτων της

µηχανισµοί, εγγυώνται τον

διακρίνονται αό µακροζωία,

Finstral, κατασκευάζονται µε τις

Finstral, υάρχει ασφάλεια

σωστό εξαερισµό του χώρου. Ο

καθόλου συντήρηση και

υψηλότερες ροδιαγραφές,

κατά της διάρρηξης. Υάρχει

ειδικός µηχανισµός της Finstral

εύκολο καθαρισµό. Μια σωστή

κατά των ακραίων καιρικών

η δυνατότητα αναβάθµισης µε

«Χειµώνας-Καλοκαίρι», συµβάλει

εένδυση για το µέλλον.

φαινοµένων. Είναι ιστοοιη-

τα ακέτα Protect και τους

στη εξοικονόµηση ενέργειας και

µένα για την στεγάνωσή τους,

ηλεκτρονικούς αισθητήρες

στον σωστό εξαερισµό του

κατά του αέρα και του νερού.

συναγερµού.

χώρου τους κρύους µήνες. άνοιγµα

ανάκλιση λείο

Finstral στάνταρ

Αέρας DIN-EN 12207 – Κλάση Νερό DIN-EN 12208 – Κλάση 9Α

Protect Plus (Κλάση αντιδιάρρηξης WK1) Protect Safety Plus (Κλάση αντιδιάρρηξης WK2)

Σηµαντικές λετοµέρειες - Κάσες και λάστιχα τζαµιού - Ατσάλινος ολισµός κατά της αραµόρφωσης ου εγγυάται την σωστή µόνωση. - Μεγάλος θάλαµος αορροής των υδάτων - Ασφαλής αορροή υδάτων - Πατούρες κατά του αέρα και της υγρασίας

Τρόοι εισβολής των διαρρηκτών αό άλλα σηµεία

26% αό κλειστά 8% αράθυρα 11% αό ανακλινόµενα αράθυρα

55 %

αό διάφορα ελεύθερα σηµεία του σιτιού

αναδί λωση

συρόµενο

Μηχανισµός «Χειµώνας-Καλοκαίρι» - Μείωση της αώλειας θερµότητας - Καλύτερη ηχοµόνωση κατά την ανάκλιση - Υψηλότερη ασφάλεια κατά την ανάκλιση - Σωστός εξαερισµός του χώρου στους κρύους µήνες

ανάγλυφο

σατινέ

αλουµινίου

αοµίµηση ξύλου


8

9

10

11

Όµορφο Design και µέτρα κατά αραγγελία

Ολοκληρωµένη εξυ ηρέτηση και σωστή το οθέτηση

Φιλικό ρος το εριβάλλον

Εγγύηση και οιότητα

Εκτιµείστε το ξεχωριστό.

Σκεφτείτε σωστά. Η δοµή των ωλήσεων µας

ανεξάντλητος σχεδιασµός, στις

ειτυγχάνεται µε α’ ευθείας

Κλείστε τον κύκλο. Τα κουφώµατα Finstral κατασκευάζονται µέσα σε ένα κλειστό κύκλο, όσων αφορά την ρώτη ύλη και την ενέργεια. Στις ολυετείς ανάγκες σας, εξοικονοµείτε δραστικά, ενέργεια για τις ανάγκες θέρµανσης, όως είσης συµβάλλετε και στην µείωση εκ οµής CO2. Στην ροσάθεια της διατήρησης του σκετικού, για ανακύκλωση και οικολογία, όλες οι ρώτες ύλες ελέγχονται άνω σε αυτή την βάση. - Εξοικονόµηση ενέργειας στην ράξη - Φιλικότητα στο εριβάλλον - Εκµετάλλευση των ηγών στην αραγωγή και στην ανακύκλωση

Προσφέρουµε ασφάλεια. Βάση

Παραδοσιακές φόρµες, ανααλαιώσεις. Τα κουφώµατα

εαφή µαζί σας, ριν και µετά

Finstral, σας δίνουν την

την ώληση. Εκαιδευµένοι

δυνατότητα να κρατήσετε την

συνεργάτες µας, σας συµβουλεύ-

ταυτότητα του κτιρίου, σε

ουν και εγγυώνται την οιοτική

όοιες φόρµες και χρώµατα

τοοθέτηση. Η υοστήριξη µετά

ειθυµείτε.

την ώληση, βρίσκεται κοντά σας, µε εξειδικευµένα συνεργεία ανά άσα στιγµή, για την κάλυψη των αναγκών σας. Η Finstral είναι ανευρωα=κή κα βρίσκεται δίλα σας. - Εκαιδευµένοι συνεργάτες - Τοοθέτηση µέσω εξειδικευµένων συνεργείων

όλων των ρο=όντων της Finstral, είναι η εγγυηµένη οιότητα τους. Η ειλογή υλικών, υψηλών ροδιαγραφών, ο έλεγχος σε όλη την διαδικασία αραγωγής, η σωστή τοοθέτηση και το Service, η ιστοοιηµένες εγγυήσεις, είναι τα γνωρίσµατα της εταιρείας. Μορείτε να διακρίνετε στα ρο=όντα της εταιρείας, όλα τα ιστο οιητικά οιότητος, όλων των διεθνών ινστιτούτων ελέγχου.

GÜTEZEICHEN

FENSTER + HAUSTÜREN

- Σωστή υοστήριξη, ου βρίσκεται δίλα σας

Γερµανικό RAL-διασφάλιση οιότητος, για τα ροφίλ, υάλωση, µηχανισµούς, κατασκευασµένο κούφωµα.

ISO-ιστοοίηση για την διαχείριση της -οιότητος

Η ανακύκλωση των υλικών γίνεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Προστασία της ατµόσφαιρας µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας και µείωση εκοµ ής CO2.

DIN EN ISO 9001

ISO-ιστοοίηση για την ροστασία του εριβάλλοντος και την ασφάλεια της εργασίας DIN EN ISO 14001

EN 14351-1 EN 1279-5 EN 13561

4


Καλύτερη οιότητα της κατοικίας για Όταν η κοµψότητα και η άνεση, είναι ταυτόσηµα µε την καλύτερη σχέση οιότητας-τιµής

καλύτερη οιότητα ζωής

5


Ανααλαίωση µε κοµψότητα Διαµορφώνετε τον χώρο. Διατηρείτε την αρχιτεκτονική.

Το σηµαντικότερο στην ανααλαίωση αλαιών, ιστορικών κτηρίων, είναι η διατήρηση της αρχιτεκτονικής αλλά και η σωστή διαµόρφωση των χώρων. Η Finstral ροσφέρει κουφώµατα νέας τεχνολογίας µε οιότητα, αλλά ολύ ερισσότερο µε κοµψότητα και Design.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑ*ΤΙΑ

ΧΕΡΟΥΛΙΑ

Ε Κ Δ Ο Σ Η - H I S TO RY

Διακοσµητικές λετοµέρειες. Διακοσµητικά, µε ή χωρίς κιονόκρανα, ροσδίδουν σε νέας τεχνολογίας κουφώµατα, αλαιά υφή, θυµίζοντας αλαιότερους καιρούς, χωρίς να ειβαρύνουν την ασφάλεια και την αντοχή.

Αρµονία στην κατασκευή. Τα καBτια ροσδίδουν στα υαλοστάσια και στον εσωτερικό χώρο, κοµψότητα και ταυτότητα. Δυνατότητα ειλογής αό διάφορα σχέδια.

Οµορφιά και λειτουργικότητα. Ειλογή αό µρούτζινα ή ανοξείδωτα, όως είσης και σε λευκό, ασηµί ή µρονζέ. Ότι είναι σηµαντικό για την λειτουργία του κουφώµατος άλλο τόσο είναι σηµαντικό για την αισθητική του κουφώµατος.

Παράδοση µε λετοµέρεια. Η συµµετρία των κινητών φύλλων, µε το αραδοσιακό χερούλι στην µέση του ροφίλ, χαρακτηρίζει την αράδοση µε λετοµέρεια.

Ε ιφάνειες µε µοναδικό α οτέλεσµα. Ανάγλυφες, σατινέ ή λείες ε ιφάνειες, σε ολλούς χρωµατισµούς, ροσφέρουν ελευθερία στην διαµόρφωση των χώρων και στην σωστή α όδοση της αρχιτεκτονικής. Ιδιαίτερες χρωµατολογικές ε ιθυµίες µ ορούν να ραγµατο οιηθούν, µέσω οικολογικής βαφής α ό RAL-χρωµατολόγιο.

6


Αυθεντικός διάκοσµος. Διάφορα άνελς ροσδίδουν στα κουφώµατα κοµψότητα και οµορφιά. Η υψηλή οιότητα των υλικών ου χρησιµοοιούνται, εγγυάται τέλειο αοτέλεσµα, όσων αφορά την µακροζωία και την µόνωση. Ειδικά άνελς ασφαλείας, ανεβάζουν τον βαθµό ροστασίας αό διάρρηξη.

7


Classic-line. Στενά ροφίλ µε στρογγυλεµένες-φάλτσες άκρες, συµβάλλουν στην σωστή αισθητική. Τα ολυθαλαµικά ροφίλ, ενισχυµένα µε ατσάλινο ολισµό και τα υψηλών ροδιαγραφών τζάµια, εγγυώνται καλή θέρµο-ηχοµόνωση και σταθερότητα της λειτουργίας.

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

8


Ανανεώστε την κοµψότητα και την ευχάριστη θαλ ωρή των αλαιών σιτιών µε τις τεχνικές δυνατότητες του σήµερα. Αό τα λάστιχα των τζαµιών στο ίδιο χρώµα µε το κούφωµα, µέχρι τα ειδικά ροφίλ και ατούρες, η Finstral σας ροσφέρει ένα ολοκληρωµένο εξειδικευµένο

ρόγραµµα για ανααλαίωση-ανακαίνιση. Ο µεγάλος είσης αριθµός διαφόρων βοηθητικών ροφίλ, βοηθάει στο να ληρούνται όλες οι ανάγκες της κατά τόου τοοθέτησης. Γι’ αυτό µορείτε ήδη να ρογραµµατίσετε µια είσκεψη σε µας.

9


Nova-line Διαχρονική κοµψότητα µε µοντέρνα τεχνική. Εσωτερικά λετή, αλή γραµµή, εξωτερικά σχεδόν καθόλου εµφανές ροφίλ. Σε συνδυασµό µε τις ειδικές λετές κάσες αντικατάστασης, ειτυγχάνεται µεγάλη ειφάνεια τζαµιών. Η µείωση των κασών, ελαττώνει εκτός των άλλων και την δαάνη της φροντίδας.

Ειδικό, λε τό, αθέατο εξωτερικά σύστηµα το οθέτησης, είναι ολύ ενδιαφέρον για ερι τώσεις ανα αλαίωσης.

10


Κούφωµα µε εσωτερικές ερσίδες Η θερµοµόνωση και ηχοµόνωση είναι αυτονόητες. Η σκίαση και η ηλιοροστασία έρχονται σαν εακόλουθο.

Υψηλή θερµοµόνωση ου ε ιτυγχάνεται µέσω της τρι λής υάλωσης και των ολυθαλαµικών ροφίλ. Δραστική ηχοµόνωση µέσω των µεγάλων διάκενων ενδιάµεσα στα τζάµια και των ολλών λάστιχων σφραγίσµατος. Ασφάλεια Κατασκευάζεται σε όλα τα Finstral ακέτα ασφαλείας. Σε όλα τα Finstral χρώµατα µ ορούν να κατασκευαστούν. Υ άρχει ε ίσης η δυνατότητας εξωτερικής ε ένδυσης µε ε ικάλυψη αλουµινίου.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩ ΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

ΗΧΟΜΟΝΩ Σ Η DB

ΧΡΩ ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΣΙΔΩ Ν

4-20-4 + 6 mm

ΜΕ ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

1,1

41

1,1

42

4-18-6 + 6 mm 4-16-P2A + 6 mm

1,1

46

Εδικές αντηλιακές ερσίδες, ροστατεύουν το διάκενο των τζαµιών. Υάρχει είσης η δυνατότητα να µεταβάλλεται η κλίση τους.

11


Παντζούρια

Τα αντζούρια είναι ερισσότερο εκτεθειµένα στις καιρικές συνθήκες και γι’ αυτό το λόγο είναι σε ολύ κακή κατάσταση. Τα αντζούρια της Finstral είναι κατασκευασµένα αό ανθεκτικά και ανεηρέαστα αό τις καιρικές συνθήκες υλικά, δεν χρειάζονται καµία συντήρηση και κατασκευάζονται σε ολλά χρώµατα.

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΜΕ ΚΑΣΑ

Η Finstral σας ροσφέρει µια λούσια γκάµα αό αντζούρια. Παραδοσιακά ή µοντέρνα αντζούρια, µε διαφορετικούς τρόους τοοθέτησης, σας δίνουν την δυνατότητα ροσωικής ειλογής: - Ανοιχτές ερσίδες - Κινητές ερσίδες - Παράγωνα, καµύλα - Με ή χωρίς ροβαλλόµενο φύλλο -Τοοθέτηση άνω στον τοίχο -Με αυτόνοµη κάσα -Με κάσα αντικατάστασης ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΧΩ ΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΧΩ ΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΚΑΙ ΧΩ ΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ

Κάσα αντικατάστασης για εύκολη και γρήγορη το οθέτηση.

12

Το οθέτηση στον τοίχο µε ειδικούς µεντεσέδες.

Κάσα ου καλύ τει την αλιά, για εύκολη και γρήγορη το οθέτηση.

Το οθέτηση σε έτρινη κορνίζα µε ειδικούς µεντεσέδες.


ΤΑΜΠΛΑΔΩ ΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

Κατασκευασµένα α ό ολυθαλαµικά συνθετικά άνελ, ενισχυµένα µε ατσάλινο ο λισµό. Κατασκευάζονται σε διάφορα χρώµα τα της Finstral

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ «ΠΑΝΤΟΒΑΝΑ»

Παντζούρια αναδιλούµενα: Παραδοσιακή εµφάνιση µε µοντέρνα τεχνική - Πρακτική λειτουργία - Κατασκευάζονται σε διάφορα χρώµα τα της Finstral

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ «ΒΙΤΣΕΝΤΙΝΑ»

Παραδοσιακά, τυ ικά ταµ λαδωτά, αναδι λούµενα αντζούρια

ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

Αυθεντική εµφάνιση και ροστασία αό τον ήλιο, για τις νότιες χώρες -Εξαερισµός του χώρου ακόµη και µε κλειστά αντζούρια - Διάφοροι τύοι - Δυνατότητα τοοθέτησης κατ’ ειλογή, στην κάσα ή στον τοίχο - Κατασκευάζονται και αναδιλούµενα

13


Ρολά Η Finstral ροσφέρει για την αντικατάσταση των ρολών και των µηχανισµών, όως είσης και για την µόνωση των κουτιών των ρολών, νέα φιλικά στην χρήση συστήµατα, µε µεγάλη δυνατότητα ειλογής.

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩ ΣΗ ΡΟΛΩ Ν

Όταν ήδη υάρχουν ρολά: Εένδυση του αλιού κουτιού • ανανέωση του ρολού, του άξονα, του ιµάντα και του ιµαντοσυλλέκτη • Κατ’ ειθυµία µανιβέλα ή ηλεκτρικό µοτέρ* ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΑ ΡΟΛΑ ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

Όταν δεν υάρχουν ρολά: Τοοθέτηση εξωτερικών ρολών • χωρίς µείωση του ύψους • χρώµατα και ειφάνειες ίδιες µε τα κουφώµατα • δυνατότητα τοοθέτησης κουνουιέρας. ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΡΟΛΟ ΧΡΩ ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Όταν υάρχει λίγος χώρος: Τοοθετηµένο µε το κούφωµα • µικρό µέγεθος κουτιού • καλή µόνωση • σε συνθετικό ή αλουµίνιο • µε ιµάντα, µανιβέλα ή µοτέρ*, όως είσης και τηλεχειριζόµενο. *Στην εγκατάστασης ηλεκτρικών µηχανισµών α αιτείται η αρουσία ειδικού.

14


Αντικατάσταση των κουφωµάτων χωρίς ειλέον Για την ανααλαίωση-ανακαίνιση κτιρίων, η Finstral ροσφέρει ειδικό εργασίες.

σύστηµα αντικατάστασης. Οι αλιές κάσες των κουφωµάτων µένουν στον τοίχο και οι νέες κάσες της Finstral, τοοθετούνται εύκολα άνω σε αυτές.

Ειδικά ροφίλ εικαλύτουν το υόλοιο των αλαιών κασών. Γρήγορη και καθαρή το οθέτηση

– Χωρίς µεγάλη ανησυχία στην κατοικία – Λετά ροφίλ ώστε να µην στενέψουν τα ανοίγµατα – Τοοθέτηση και ρογραµµατισµός αό έναν – Σύντοµος χρόνος τοοθέτησης – Μικρό κόστος τοοθέτησης

Με την αντικατάσταση των κουφωµάτων υάρχει η δυνατότητα να εενδυθεί το αλιό κουτί του ρολού. Καλυτερεύει την αισθητική όως είσης και την θερµο-ηχοµόνωση. εσωτερικό λάστιχο ενδιάµεσο λάστιχο εξωτερικό λάστιχο υδρορροή

Όλοι οι τύοι αλαιών κασών, µορούν να εενδυθούν.

εξωτερική εικάλυψη κάσας λάστιχο κάσας

15


Πόρτες και κατασκευές εισόδων Κανένα άλλο κούφωµα δεν είναι τόσο σηµαντικό σε ένα σίτι, όσο η κεντρική είσοδο. Αυτή καλωσορίζει, ροστατεύει, αλλά και δίνει την ταυτότητα του σιτιού και του ροσωικού σας γούστου. Η Finstral σας ροσφέρει την ειλογή για κάθε ξεχωριστή όρτα εισόδου. Συνθετικές όρτες εισόδου

Σε ένα µοντέρνο σίτι, οι ααιτήσεις λέον είναι ολύ υψηλές. Η ασφάλεια και η διαχρονικότητα ειβάλλονται, όως είσης και ο συνδυασµός τους µε την αισθητική και τον σωστό σχεδιασµό. Η Finstral σας ροσφέρει ειλογή, αό µεγάλο αριθµό διαφόρων µοντέλων αό όρτες εισόδου, όσων αφορά λειτουργικότητα, ειφάνειες και χρώµατα. Τελικός σκοός είναι η οιότητα, µέχρι και την µικρότερη λετοµέρεια.

Λειτουργικότητα και σταθερότητα - Κάσες µε άχος 72mm (Τop72) - Ολισµός εσωτερικά στα ροφίλ µέχρι τις γωνίες - Μεντεσέδες βαρέως τύου - Ασφαλείς µηχανισµοί και φιλικοί στην χρήση τους

16

Ανεηρέαστες και ασφαλείς στις καιρικές συνθήκες - Προφίλ αό σκληρό PVC - Οι αοµιµήσεις ξύλου µε ακρυλική εικάλυψη - Βαµµένα µε ειδικές ροστατευτικές βαφές - Με διάρκεια στον χρόνο χωρίς συντήρηση

Θερµο-ηχοµονωτικές - Πολυθαλαµικά ροφίλ - Υψηλή µόνωση - Πάνελ έως και 42 dB ηχοµόνωση - Θερµοµονωτικά τζάµια - Θερµοδιακοτόµενες ατούρες αλουµινίου - Κλείσιµο µε διλά λάστιχα


ΠΌρτεΣ εισΌδου α Ό αλουµΊνιο

Οι όρτες αλουµινίου της FINSTRAL, συνδυάζουν τα λεονεκτήµατα του αλουµινίου σαν υλικό, µε την ολυετή εµειρία της στην αραγωγή κουφωµάτων. Με ιδιαίτερο σχεδιασµό και ροηγµένη τεχνολογία, ανταοκρίνονται στα υψηλότερα ρότυα όσον αφορά την αισθητική, τη λειτουργικότητα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Στην ειλογή σας για την κατάλληλη όρτα εισόδου, θα σας βοηθήσουν οι συνεργάτες της FINSTRAL. Ποιοτικά χαρακτηριστικά - Σταθερότητα και λειτουργικότητα µε άχος κασωµάτων 78 mm, µε µεγάλο άχος τοιχώµατος των ροφίλ. - Υψηλή θερµοµόνωση µέσω θερµοδιακοής 30 mm αό PVC και ολυαµίδιο, µε τιµή θερµοδιαερατότητας Uf 1,8 – 2,1 W/m2K. - Ειλέον εσωτερική θερµική µόνωση στην κάσα, βελτιώνει την τιµή θερµοδιαερατότητας σε Uf 1,6 – 1,8 W/m2K. - Με τρία λάστιχα σφράγισης στην κάσα και στο φύλλο, όως είσης και στο κατωκάσι. - Πατούρα µε θερµοδιακοή και νεροσταλλάκτη. - Υψηλών ροδιαγραφών άνελ άχους 36 mm, εενδυµένα και αό τις δύο λευρές µε αλουµίνιο 3 mm. - Τιµή θερµοδιαερατότητας του άνελ Up 0,95 – 1,2 W/m2K.

Αντιδιαρρηκτικές - Μηχανισµοί ασφαλείας - Μεντεσέδες βιδωµένοι στον ατσάλινο ολισµό - Τζάµια και άνελ ασφαλείας κλάσης Ρ4Α - Τοοθετείται ελεγχόµενο άνοιγµα και διότρα - Πακέτο ασφαλείας µε αδιάτρητο κύλινδρο και ροζέτα - Ηλεκτρικός µηχανισµός κλεισίµατος

Πολυλειτουργικότητα και Design - Πλούσια γκάµα µοντέλων - Αοκλειστικές ειφάνειες Finstral - Σε άνω αό 100 RAL- χρώµατα - Διακοσµητικά στοιχεία και τζάµια - Διακοσµητικά άνελ - Μεγάλη ειλογή αό µρούτζινα, ανοξείδωτα και αλουµινίου χερούλια

Διασφαλισµένη οιότητα - Υψηλή Θερµο-ηχοµόνωση - Προφίλ, λάστιχα, τζάµια και µηχανισµοί ιστο οιηµένοι κατά RAL - Ποιοτική ιστο οίηση κατά ISO 9001 - Φιλική διαδικασία κατασκευής κατά ISO 14001

17


Αίθρια, τζαµαρίες και γυάλινες κατασκευές Οι κατασκευές της Finstral ροσδίδουν την καλύτερη δυνατή θερµοµόνωση, όως είσης και εγγύηση κατά των καιρικών συνθηκών. Η Finstral ανταοκρίνεται ειτυχώς σε κάθε ανάγκη Αίθρια

Φως στην ζωή. Η Finstral ανακατασκευάζει κοµψά αρχιτεκτονικές κατασκευές, µε κάθε λετοµέρεια, έως και τις υδροροές, ακριβώς όως θα ήταν καινούρια.

Ποιοτικά γνωρίσµατα - Κατασκευάζονται α ό θερµοµονωτικά, ολυθαλαµικά ροφίλ - Τα ροφίλ της σκε ής έχουν ε ικάλυψη αλουµινίου - Η στατική µελέτη εγγυάται υψηλή σταθερότητα σε κάθε είδους συνθήκες - Μεγάλη ε ιλογή σε τρό ους ανοίγµατος

18

- Θερµοµονωτικά τζάµια υψηλών ε ιδόσεωνΆνετο εριβάλλον και εξοικονόµηση κόστους θέρµανσης - Ειδικές ατούρες δα έδου κατά της υγρασίας - Μεγάλη ε ιλογή α ό καBτια, άνελ και διακοσµητικά τζάµια - Κατασκευάζονται και µε ε ικάλυψη αλουµινίου


αρόµοιας κατασκευής. Χώροι ζωής. Κατασκευάζονται βάση των ροσωικών σας ειλογών, µε α’ ευθείας θέα στην φύση. Έτσι µορείτε να συνδυάσετε την µοντέρνα αισθητική µε το άλετο φως στον χώρο. Τζαµαρίες Κερδίστε ερισσότερα αό το σίτι σας. Με την Finstral µορείτε να κερδίσετε ερισσότερο κατοικήσιµο χώρο. Οι κατασκευές για τζαµαρίες, εγγυώνται σωστή στατική και ασφάλεια. Υάρχει δυνατότητα ειλογής αό διακοσµητικά ή ασφαλείας τζάµια και άνελ.

-

Πλήρης αρµονία µε το υ όλοι ο σ ίτι Κέρδος µικρών χώρων Σταθερότητα µέσω ειδικών ροφίλ Μεγάλη ε ιλογή α ό άνελ Τζάµια ασφαλείας

Γυάλινες κατασκευές Ποιότητα ζωής µε θέα το ουρανό. Η Finstral δίνει νέες δυνατότητες ακόµη και στο µικρότερο δωµάτιο, οι οοίες εναρµονίζονται αρχιτεκτονικά µε το υόλοιο σίτι.

-

Λετές κατασκευές µε µεγάλες ειφάνειες τζαµιών Μεγάλες ειφάνειες τζαµιών µε στενά φύλλα Υψηλή στεγανότητα κατά της υγρασίας Κατασκευάζονται και µε εικάλυψη αλουµινίου

19


Μονοκατοικίες και βίλες Η έκφραση της ροσω ικότητας και του χαρακτήρα. Η ανακαίνιση-ανα αλαίωση, έχει ραγµατικό νόηµα , µόνο όταν τηρούνται σταθερές οι αξίες. Η Finstral α οδεικνύει µε τα έργα της, ότι µ ορεί να ροσφέρει σωστές λύσεις για τα ιστορικά κτίρια, µε κοµψότητα και αγά η για την λε τοµέρεια.

20


Πολυκατοικίες και συγκροτήµατα κατοικιών Εενδύσεις ου αοδίδουν. Η υψηλή οιότητα ζωής, αυξάνει και την ααίτηση για άνεση στον χώρο. Μόνωση, υγρασία και θόρυβος είναι φαινόµενα ου η Finstral αντιµετωίζει ειτυχώς µε τις λύσεις ου ροτείνει. Εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι και 50%, υψηλή θερµο-ηχοµόνωση, µη εηρεασµός αό τις καιρικές συνθήκες και µακροζωία, είναι τα σηµαντικότερα ειχειρήµατα για να έχει νόηµα η ανααλαίωση.

Υψηλή οιότητα κατοικίας µε σωστό σχεδιασµό. Η ανακαίνιση µιας κατοικίας δεν σηµαίνει ααραίτητα λήρης ανακατασκευή της. Μορούν εί µέρους λύσεις να καλυτερεύσουν την άνεση του χώρου και να ανανεώσουν την αισθητική, χωρίς να ειφέρουν αλλαγές σ’ αυτήν. Σε αυτό συµβάλλει σηµαντικά και ο µικρός σχετικά χρόνος τοοθέτησης ου ααιτείται

21


Γραφεία και δηµόσια κτίρια Χώροι εργασίας µε άνεση. Σε ένα χώρο εργασίας, ειβάλλεται να υάρχει η ααραίτητη άνεση. Λειτουργικότητα και καθαρές ειφάνειες, χωρίς ααιτήσεις συντήρησης, είναι το ζητούµενο, όως είσης γρήγορες και χωρίς φασαρία εργασίες.

22


Ξενοδοχεία και ξενώνες Εοχές του αρελθόντος µε τις ανέσεις του σήµερα. Λειτουργικότητα και άνετο εριβάλλον συµβαδίζουν. Φιλικά ρος τον εισκέτη, ευκολία στον καθαρισµό και χωρίς ααιτήσεις συντήρησης. Η Finstral ανταοκρίνεται ολοκληρωτικά σ’ αυτές τις ααιτήσεις. Υψηλή ηχοµόνωση και θερµοµόνωση, αυξάνουν την άνεση και µειώνουν ταυτόχρονα το κόστος θέρµανσης.

Ανακαίνιση ή ανα αλαίωση. Συµβουλευτείτε µας ριν ξεκινήσετε τις εργασίες. Μ ορούµε να σας ροσφέρουµε ολλές ερισσότερες λε τοµέρειες α ό όσες φαντάζεστε. Μ ορείτε να ε ιλέξετε α ό µια µεγάλη γκάµα ρο=όντων-χρωµάτων. Σας ροσφέρουµε ρο=όντα, ου αντα οκρίνονται ακριβώς στις ροσω ικές σας α αιτήσεις.

23


Γνωρίσµατα Εσείς κάντε την ειλογή! Μέσα αό το λούσιο ρόγραµµα ρο=όντων της Finstral, µορείτε να ειλέξετε αό χιλιάδες διαφορετικές αραλλαγές, για να καταλήξετε στην τελική, ροσωική σας ειλογή. Ποιοτικές, αλλά και σωστές τεχνικά λύσεις για κάθε σίτι, κάθε εοχής. Για οοιαδήοτε αραάνω στοιχεία και λετοµέρειες θα βρίσκονται άντα στο λάι σας οι κατά τόους συνεργάτες µας.

Χρώµατα και ειφάνειες

ΛΕΥΚΟ-ΛΕΙΟ

ΑΝΤΙΚ

ΠΕΡΛΑ

ΠΑΠΥΡΟΣ

ΑΖΟΥΡΟ

ΓΚΡΙ ΣΑΤΙΝΕ ΜΕ UV-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

B LACK CH E R RY

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΚΑΡΥΔΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ

TA U B E N B L A U

Καλύτουν τις ανάγκες σας. Αοκλειστικά µόνο αό την Finstral: - Χρωµατισµοί ου ταιριάζουν µε τον εσωτερικό χώρο - Δεν φαίνονται τυχόν σηµάδια και καθαρίζονται εύκολα

- Συνθετικά ροφίλ σε αοµίµηση ξύλου! - Αντοχή στον χρόνο και στην βρωµιά - Σε άνω αό 100 RAL-χρώµατα

C A S TA G N O

Χερούλια Εργονοµικά, λειτουργικά και κοµψά. Προσφέρονται στα χρώµατα της Finstral, ό ως ε ίσης και σε αλουµινίου, µ ρούτζινα και ανοξείδωτα. Ανθεκτικά, λειτουργικά και εργονοµικά, κατ’ ε ιθυµία και µε κουµ ί ή κλειδί.

24

Μ ρούτζινο

Αλουµινίου µε κουµ ί

Αλουµινίου µε κλειδί

Ανοξείδωτο

Μ ρούτζινο σταυρός


Πηχάκια τζαµιού

STILE

CLASSIC-LINE

ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΑ ΚΑ*ΤΙΑ STILE

ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΑ ΚΑ*ΤΙΑ CLASSIC-LINE

ΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑ*ΤΙΑ

ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ ΚΑ*ΤΙΑ

ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑ*ΤΙΑ

ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΑ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΑ ΚΑ*ΤΙΑ

Κοµψά ηχάκια τζαµιού. - Για µοντέρνες ή κλασικές εριτώσεις - Με λάστιχο στο ίδιο χρώµα µε το κούφωµα - Σε ίδια γραµµή µε τα καBτια

ΚαBτια Κουφώµατα µε ροσωική νότα. Μεγάλη ειλογή αό διάφορα καBτια. Πραγµατικά εξωτερικά καBτια, οικονοµικότερα κολλητά και εσωτερικά στην διλή υάλωση. Όλα µε την οιότητα εργασίας του χειροοίητου.

Κατασκευή History

Πατούρα

Κοµψό α οτέλεσµα. - Παραδοσιακό και συµµετρικό - Περιλαµβάνονται: µ ρούτζινο χερούλι σταυρός, το οθετηµένο στην µέση του εσωτερικού ροφίλ

Κατασκευασµένη στα µέτρα. Οι ατούρες Finstral κατασκευάζονται στο χρώµα των κουφωµάτων. Η ε ιφάνεια είναι στρωµένη µε ροστατευτική λάκα και στις άκρες είναι στρογγυλεµένη.

25


Πάνελ

ΙΣΙΟ ΠΑΝΕΛ

ΦΡΕΖΑΡΙΣΤΟ ΠΑΝΕΛ

ΡΑΜΠΟΤΕ ΠΑΝΕΛ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ– ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

01 MASTERCARRÉ

18 K AT H E D R A L Λ Ε Υ Κ Ο

19 ORN.C/ORN. 504

35 D E LTA Λ Ε Υ Κ Ο

23 S I LV I T Λ Ε Υ Κ Ο

28 PAVE Λ Ε Υ Κ Ο

31 CINCILLA ΛΕΥΚΟ

05 SILK

Παραδοσιακά στοιχεία. - Με αραδοσιακό έως µοντέρνο σχεδιασµό - Σε διαφορετικά χρώµατα και υλικά - Υψηλή θερµο-ηχοµόνωση - Πάνελ ασφαλείας

Διακοσµητικά κρύσταλλα Παιχνίδια φωτός αό το τζάµι. Για ερίτωση µη θέας ή διακοσµητικού στοιχείου. Μεγάλη ειλογή και σε συνδυασµό µε τζάµια ασφαλείας για όρτες και αράθυρα.

Προστασία αό έντοµα

Ηλιοροστασία

Άνετη ηµέρα, ασφαλής νύχτα. - Ασφαλής ροστασία αό έντοµα µε ανοιχτό αράθυρο - Τοοθέτηση άνω στην κάσα - Με µηχανισµό εριέλιξης - Με υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Η ρακτικότερη ρόταση της Finstral για σκίαση χωρίς βρωµιά και ζηµιές στις ερσίδες αό τον αέρα, είναι το σύστηµα KV. Εναλλακτικά υάρχουν και οι ερσίδες ου τοοθετούνται στην εσωτερικά λευρά του χώρου. (τοοθετούνται και αργότερα αό τα κουφώµατα)

26


Τιµές θερµοηχοµόνωσης Ανάκλαση Reflexion Réflexion

Sonnenenergie Energie solaire Ηλιακή ενέργεια

Συνολική διαερατότητα GesamtenergieEnergie totale transmise ενέργειας durchlass (valeur g) (g-Wert)

ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΑΛΩ ΣΗ

Σύστηµα

WS Plus Valor 4-20-4

1,1

1,3

34

Top 72

WS µε τζάµι ασφαλείας P2A

1,1

1,3

40

Ανάκλαση Reflexion Réflexion

Wärmedurchlass Chaleur transmise (k-Wert) (valeur K)

Θερµική διαερατότητα (k-τιµή)

Wärmeenergie Energie de chauffage Θερµική ενέργεια

Σύστηµα KV

ΤΙΜΗ UG

ΤΙΜΗ UW

ΤΙΜΗ ΗΧΟΜΟΝΩ ΣΗΣ (DB)

WS τρι λό τζάµι 4-14-4-14-4

0,6

0,91

34

Κατά της ακτινοβολίας Multivalor

1,1

1,3

36

Ηχοµονωτικό Plus Valor 4-18-8

1,1

1,3

38

Ηχοµονωτικό Plus Valor SI

1,1

1,3

42

WS Plus Valor 4-20-4 + µονό τζάµι

1,0

1,1

41

Ασφάλεια Protect

FINSTRAL S TA N D A R D

PROTECT PLUS

PROTECT SAFETY PLUS

- 2 αντιδιαρρηκτικά κλείστρα ασφαλείας στην στάνταρ έκδοση

-4 αντιδιαρρηκτικά κλείστρα ασφαλείας -Τζάµι ασφαλείας P2A -Αντιδιατρητική ροστασία -Χερούλι µε κουµί -Πιστοοιηµένο κατά ENV 1627-WK1

-Αντιδιαρρηκτικά κλείστρα ασφαλείας ολλών σηµείων -Τζάµι ασφαλείας P4A -Αντιδιατρητική ροστασία -Χερούλι µε κλειδί -Πιστοοιηµένο κατά EN V 1627 WK2 -Πιστοοιηµένο κατά DIN V 18054 EFO-EF1

Στην στάνταρ έκδοση υάρχουν δύο αντιδιαρρηκτικά κλείστρα ασφαλείας. Το Protect Plus, όως ε ίσης και το Protect Safety Plus, ροσφέρονται µε ιστοοιητικά ασφαλείας.

Ατσάλινα κλείστρα και µανιτάρια ασφαλείας, εριµετρικά εξασφαλίζουν αόλυτη ασφάλεια. Τα εριµετρικά ραουλάκια κλεισίµατος εξασφαλίζουν την σωστή µόνωση και την τέλεια λειτουργία του µηχανισµού.

Κλείστρο ασφαλείας

Τζάµι ασφαλείας

Αντιδιατρητική ροστασία

Χερούλι µε κλειδί και κουµί

Μαγνητικές εαφές για θέρµανση και συναγερµό Ειτήρηση των κουφωµάτων, σε ερίτωση ου είναι ανοιχτά, για α οφυγή άσκοης σατάλης ενέργειας και αοτροή της διάρρηξης Ολοκληρωµένη ειτήρηση των κουφωµάτων, για µεγαλύτερη ασφάλεια και αράλληλα εξοικονόµηση θερµότητας: Οι µαγνητικές εαφές έχουν την δυνατότητα να κλείνουν την θέρµανση. Μόλις ανοίξει το αράθυρο κλείνει αυτόµατα την θέρµανση. Το κλείσιµο της θέρµανσης γίνεται είσης και αό την είσοδο του κρύου αέρα στον εσωτερικό χώρο.

Διανοµέας Μαγνητικός διακότης Ηλεκτρικός ασύρµατος θερµοστάτης (δεν εριλαµβάνεται)

Εαφή δικτύου

Ασύρµατη εαφή (δεν εριλαµβάνεται). Ο κλασικός ηλεκτρικός θερµοστάτης αντικαθίσταται µε ασύρµατο.

Μαγνητικός διακότης για τον συναγερµό

Κεντρική µονάδα συναγερµού (δεν εριλαµβάνεται)

27


Bestell.-Nr. 61-0401-00-08 Stand: 09/2009

Finstral AG Gastererweg 1 I-39054 Unterinn/Ritten (BZ) Tel. +39 0471 29 66 11 Fax +39 0471 35 90 86 finstral@finstral.com www.finstral.com

Finstral Lesvou  

Κρητικός Κατασκευές Ξύλου - Αλουμινίου

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you