Page 1

Průkaz energetické náročnosti (PENB) Požadavek na PENB Typ budovy / Situace Novostavba Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Bytový dům nebo administrativní budova (v uživaní) Prodej budovy nebo ucelené části budovy Pronájem budovy Pronájem ucelené části budovy

Celková energeticky vztažná plocha nerozlišuje se nerozlišuje se > 500 m2 2

> 250 m

Platnost požadavku od 1.1.2013 1.1.2013 1.7.2013 1.7.2015

2

1.1.2015

2

1.1.2017

2

1.1.2019 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2016

> 1 500 m > 1 000 m

< 1 000 m nerozlišuje se nerozlišuje se nerozlišuje se

Výjimky (není požadován PENB) • Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou < 50 m2. • Budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně (Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči), pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled. Nutno doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. • Budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb a služící náboženským účelům. • Stavby pro rodinnou rekreaci (Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). • Průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok. • Při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely. Poznámky • Ucelenou částí domu je např. byt nebo nebytový prostor. • Větší změna dokončené budovy je změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy (např. zateplení budovy). • U družstevních bytů se nejedná o pronájem, ale o převod převod práva k užívání (viz komentář). • Pro stanovení, zda se platnost požadavku vztahuje na daný typ budovy je rozhodující datum žádosti o stavební povolení. U prodeje nebo pronájmu je rozhodující datum sjednání prodeje či pronájmu. Přechodná ustanovení • Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy podle tohoto zákona s výjimkou průkazu pro výstavbu nových budov nebo při větších změnách dokončených budov. Zdroj: ZÁKON 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií. Změna: 359/2003 Sb.; 694/2004 Sb.; 180/2005 Sb.; 177/2006 Sb.; 214/2006 Sb.; 574/2006 Sb.; 177/2006 Sb. (část), 186/2006 Sb.; 393/2007 Sb.; 124/2008 Sb.; 177/2006 Sb. (část); 223/2009 Sb.; 299/2011 Sb. 53/2012 Sb.; 165/2012 Sb.; 318/2012 Sb. Datum vydání: 4. 8. 2013

Verze: 2.0 www.facebook.com/stavebniprirucka


Průkaz energetické náročnosti (PENB) Komentář k požadavku PENB pro družstevní byty • Vzhledem k rozporu mezi laicky užívanou terminologií a terminologií právní je možné se setkat s nabídkou prodeje družstevního bytu. Družstevní byt jako takový se však neprodává (není převodem nemovitosti), jedná se o (obvykle úplatný) převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (§ 230 ObchZ). Byt je totiž ve vlastnictví družstva nikoli jednotlivého družstevníka. Tudíž při této transakci nevzniká povinnost zpracovat a doložit průkaz energetické náročnosti budovy. • Družstevní byt je užíván na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi družstvem a uživatelem (obvykle družstevníkem) bytu. Tento má dále právo družstevní byt ponechat k užívání jiné osobě – tj. nejedná se z jeho strany o pronájem, nýbrž o podnájem ve smyslu § 719 ObčZ (40/1964 Sb.). Z hlediska zmíněného podnájmu nevzniká povinnost zpracovat a doložit PENB (ve smyslu z. č. 406/2000 Sb.). • Základní vztah mezi družstvem a uživatelem /členem družstva/ je však uzavřen na základě zmíněné nájemní smlouvy, tudíž podle aktuálního právního výkladu vznikne povinnost družstvu zpracovat PENB k 1. 1. 2016 – pronájem ucelené části budovy. Tak jako tak povinnost zpracovat PENB pro budovy s družstevními byty nastává v závislosti na velikosti energeticky vztažné plochy. Tedy potřeba PENB pro domy s družstevními byty může nastat již k 1. 1. 2015. • Občanský zákoník a Nový občanský zákoník: Do 31. 12. 2013 je stále v účinnosti zákon č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník (ObčZ), ale souběžně s ním je již platný nový občanský zákoník (NOZ, z. č. 89/2012 Sb.), tento však zatím nenabyl účinnosti. Tzn., že do 31. 12. 2013 (pokud nedojde k posunu účinnosti NOZ), je třeba postupovat dle zákona č. 40/1964 Sb.. Je nutné upozornit, že NOZ převezme i funkci stávajícího obchodního zákoníku, který jako samostatný zákoník zcela zanikne. • Závěr: V aktuální době při obvyklém způsobu nakládání s družstevními byty nikomu nevzniká povinost zpracovat a dokládat průkaz energetické náročnosti budovy době (stav k srpnu 2013). Autor komentáře: Ing. Petr Hlavsa (hlavsa@proda.cz) Zdroje: • 40/1964 Sb. Občanský zákoník • 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Průkaz energetické náročnosti (PENB)  

Rozšíření knihy Stavební příručka o kapitolu Průkaz energetické náročnosti budov (PENB).

Průkaz energetické náročnosti (PENB)  

Rozšíření knihy Stavební příručka o kapitolu Průkaz energetické náročnosti budov (PENB).

Advertisement