Minimální světlé výšky

Page 1

Minimální světlé výšky

Josef Remeš www.jremes.cz Č. revize: 5.0

Administrativní budovy a prostory Administrativní budova je stavební objekt obsahující nejméně 50 % své užitkové plochy kanceláře. minimální • Kancelářské pracoviště doporučená Místní snížení výšky přípustné u komunikačních koridorů velkoprostorových, kombinovaných a flexibilních kanceláří a v buňkových kancelářích v jejich částech • zpravidla navazujících na chodbový trakt, vždy mimo vlastní pracovní plochu. Kancelářské pracoviště s vazbou na hotelové ubytování (hoteling) a na obytné prostory (domácí pracovny) v případě, že plocha kanceláře nepřesáhne 50 m 2 a je zaručena • dostatečná výměna vzduchu a osvětlení. Zdroj: ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005) Čerpací stanice pohonných hmot Platí pro čerpací stanice kapalných pohonných hmot a zkapalněných ropných plynů. Prostory provozní, kancelářské a skladovací zařízení • Zdroj: ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot (9.2006)

≥ 2,70 m ≥ 3,00 m ≥ 2,50 m

≥ 2,60 m

≥ 3,00 m

Garáže (1) Světlá výška garáží a příjezdních ramp a rozměry vnitřních účelových komunikací a jednotlivých stání garáží jsou dány normovými hodnotami. Zdroj: VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby (§ 47 Garáže) Jednotlivé a řadové garáže ≥ 2,10 m ≥ NVV + 0,20 m Světlá výška prostorů jednotlivých a řadových garáží musí být nejméně 0,20 m větší, než je výška nejvyššího projektem Alespoň jeden vjezd (výjezd) z ohrazeného pozemku řadových garáží musí splňovat požadavky požární bezpečnosti5). (světlá šířka 3,50 m, světlá výška 4,00 m). 5 ) ČSN 73 0802 ze 14. 11. 1975 Zdroj: ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení (4.1988); Změna: Z1 (2.2001) •

Světlá výška prostorů jednotlivých a řadových garáží

Hromadné garáže Garáže pro vozidla skupiny 1 s pohybem vozidel vlastní silou musí mít světlou (i • ≥ 2,10 m podchodnou) výšku Garáže pro vozidla skupiny 1 s mechanickou dopravou vozidel, kde obsluha nevstupuje ≥ NVV + 0,20 m na stání, stání pro karavany a garáže skupiny 2 a 3 musí mít světlou výšku o 0,20 m • větší než je výška nejvyššího projektem předpokládaného vozidla v garáži. Hygienická zařízení Světlá výška hygienických zařízení vestavěných v garáži může být stejná jako konstrukční výška celého objektu za předpokladu, že budou zajištěny potřebné mikroklimatické podmínky11). Místnosti pro provoz a administrativu V objektu garáží se podle požadavku provozu navrhují zpravidla: místnost pro vrátného, dozor nebo obsluhu, kancelář, pokladna, čekárna pro zákazníky, popř. s příslušenstvím apod. Podle provozu garáže je třeba navrhnout příjem vozidel při příjezdu a odbavení při odjezdu z garáže tak, aby časové ztráty byly co nejmenší a odbavení bylo pokud možno soustředěno do jednoho místa. Světlou výšku těchto místností stanoví ČSN 73 5305. Výjimečně může být světlá výška těchto místností snížena na stejnou konstruktivní výšku jako má celý objekt za předpokladu, že budou zajištěny potřebné mikroklimatické podmínky11). Zdroj: ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001) Legenda zkratek: NVV = výška nejvyššího projektem předpokládaného vozidla

Strana 1 z 6


Obytné budovy Obytné místnosti bytových domů a) Obytné místnosti rodinných domů b) Obytné místnosti v podkroví Místnosti se zkosenými stropy nad nejméně 1/2 podlahové plochy místnosti, vymezenou pomyslnou rovinou, • protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300 mm nad podlahou. SV prostoru pro vaření se navrhuje shodná se světlou výškou obytných místností dle a) a b). Prostory pro osobní hygienu a prostory pro umístění záchodové mísy SV výška pro osobní hygienu nebo prostoru pro umístění záchodové mísy má být • shodná se SV výškou obytných místností v témže podlaží. Prostory domovních komunikací • Vstupní prostor do bytu (prostor pod stropem je využit jako úložný prostor) • Místnosti pro ukládání odpadků a místnosti domovního vybavení části b) v bytových • domech Místnosti a prostory domovního vybavení v bytových domech, do kterých se vstupuje, • mohou mít (neplatí pro prádelny, Místnosti a prostory domovního vybavení rodinných domů, do sušárny a žehlírny) • kterých se vstupuje, musí mít (platí pro prádelny, sušárny a žehlírny) Zdroj: ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009)

2,60 m 2,50 m 2,30 m

2,30 m

2,30 m 2,10 m 2,10 m ≥ 2,50 m ≤ 2,50 m ≥ 2,10 m ≥ 2,10 m ≥ 2,30 m

Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci Hlavní schodiště a chodby • ≥ 2,10 m (4) U hlavních schodišť a u chodeb v rodinném domě a ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejmenší podchodná výška 2,10 m. Zdroj: VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby (§ 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci)

Strana 2 z 6


Prostory určené pro práci § 46 Světlá výška prostor určených pro práci (1) Světlá výška prostoru určeného pro trvalou práci musí být při ploše a) do 20 m2 b) do 50 m2 c) od 51 m2 do 100 m2 d) od 101 m2 do 2 000 m2 e) více než 2 000 m2 Prostory trvalé práce (2) Světlá výška prostoru určeného pro práci se šikmým stropem při ploše do 20 m 2, na kterém se vykonává trvalá práce, musí být nejméně nad polovinou podlahové plochy 2,30 m. Prostory určené pro pracovní činnost v odstavci 1 písm. b) až e) musí mít světlé výšky upravené v tomto ustanovení nejméně nad polovinou podlahové plochy. Světlá výška prostoru určeného pro práci, na kterém se vykonává práce výjimečně nebo po dobu kratší než 4 hodiny za směnu, nesmí být nižší než 2,10 m.

≥ 2,50 ≥ 2,60 ≥ 2,70 ≥ 3,00 ≥ 3,25

m m m m m

≥ 2,30 m

≥ 2,10 m

Prodejní prostor, kancelář a jiný podobný prostor určený pro práci (3) Světlé výšky uvedené v odstavci 1 písm. c) až d) mohou být v prodejním prostoru, kanceláři a v jiném obdobném prostoru určeném pro práci, v němž se vykonává práce zařazená do třídy I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 sníženy za předpokladu, že bude zajištěn pro každého zaměstnance objemový prostor podle § 47 odst. 1 písm. a) nebo b), bude vyloučeno oslňování zaměstnance a světlá výška nebude nižší než 2,60 m.

≥ 2,60 m

§ 47 Objemový prostor (1) Objemový prostor určený pro práci musí být pro jednoho zaměstnance při práci zařazené do tříd I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky a) 12 m3 č. 1 při práci zařazené do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, b) 15 m3 tabulky č. 1 při práci zařazené do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, c) 18 m3 tabulky č. 1 (2) Objemový prostor podle odstavce 1 nesmí být zmenšen stabilním provozním zařízením. (3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy. Zdroj: NAŘÍZENÍ VLÁDY 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (§ 46 Světlá výška prostor určených pro práci; § 47 Objemový prostor) Sanitární zařízení (šatna, umývárna, sprcha, záchod) (1) Sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, sprcha a záchod. Prostor sanitárního zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2,30 m; pokud je jeho plocha větší než 30 m 2, musí být nejméně 2,50 m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat příslušné technické normě upravující požadavky na provedení a vybavení šaten, umýváren a záchodů (ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody). ≥ 2,30 m • do 30 m2 2 ≥ 2,50 m • od 31 m Zdroj: NAŘÍZENÍ VLÁDY 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (§ 54 Sanitární zařízení) Sauny •

Prohřívárna sauny (1) Prostor prohřívárny na jednu osobu musí být nejméně 2 m 3. Světlá výška prohřívárny musí být nejméně 2,1 m.

≥ 2,10 m

Zdroj: VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; Změna: 292/2006 Sb. (§ 26 Prohřívárna sauny)

Strana 3 z 6


Servisy a opravny motorových vozidel (autoservisy) (4) Světlé výšky místností a prostorů v čerpacích stanicích, servisech a opravnách motorových vozidel jsou dány normovými hodnotami. Zdroj: VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby (§ 48 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot) Platí pro projektování nových a pro projektování stavebních změny nynějších autoservisů a opraven motorových vozidel. Pro projektování čerpacích stanic platí ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot. Prostory provozní (dílenské), kancelářské, skladovací a hygienické zařízení ≥ 3,00 m Prostory, kam zajíždějí vozidla vlastní silou, musí mít světlou výšku o 0,60 m větší než ≥ 3,00 m je výška vozidla, nejméně však 3,00 m provozní (dílenské), kancelářské, skaldovací a ≥ NVV + 0,60 m 57 hygienické zařízení Prostory, kde se vozidla při pracovních úkonech bez účasti zaměstnanců pohybují ≥ 2,10 m mechanicky (mechanizované linky), mohou mít světlou výšku jen o 0,30 m větší než je ≥ NVV + 0,30 m výška vozidla, nejméně však 2,10 m. Prostory, kde se vozidla zvedají na zvedacíh zařízeních, musí být nejméně o 1,80 m ≥ NVV + 1,80 m větší než je výška vozidla. 58 Zvedají-li se také pracovní plošiny, musí být nad pracovní plošinou v nejvyšší poloze ≥ 2,10 m světlá výška nejméne 2,10 m. 59 Nejmenší světlá výška v pomocném objektu čerpací stanice (kiosku) ≥ 2,60 m Orientační světlé výšky - příloha 5 Příloha 5 k čl. 57 a 58 Orientační světlé výšky provozních prostorů do nichž zajíždějí vozidla vlastní silou

Vozidlo

skupina

1 2 3

Světlé výšky prostoru [m] kde se vozidla kde se zvedají na podskupina vozidla zvedacíh nezvedají zařízeních 01 3,00 3,40 02 3,00 3,60 N1 3,40 4,60 N2 3,80 5,00 A 3,80 5,00 T 3,60 S 4,60 -

Pracovní jáma musí mít délku i hloubku podle rozměrů a druhu vozidel, kterým má Příloha 3 sloužit 52 Pracovní stání s podzemním pracovním prostorem - Podzemní pracovní prostor ≥ 2,40 m Orientační rozměry pracovních jam pro běžné druhy vozidel jsou uvedeny v příloze 3 - viz též čl. 96 normy. 51

Příloha 3 k čl. 51 Orientační rozměry pracovních jam

Vozidlo skupina podskupina 01 1 02 N1 2 N2 A T 3 S

Rozměry pracovní jámy [m] šířka délka hloubka 0,9 6,95 1,6 0,9 7,95 1,6 0,9 9,25 1,3 0,9 11,35 1,3 0,9 12,95 1,3 - x) - x) - x) x) x) - x)

- x) Pracovní jámy pro tato vozidla i pro vozidla, jejichž rozměry

Zdroj: ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení; Změna: a (7.1991); Změna: Z2 (9.2006)

Strana 4 z 6


Stravovací služby (1) Pro jednoho zaměstnance musí být na pracovišti provozovny volná podlahová plocha nejméně 2 m 2. Šíře volné plochy pro pohyb zaměstnance nemí být v žádném případě zúžena pod 1 m. (2) Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu čtyř a více hodin, (dále jen "trvalá práce") musí být: a) při ploše méně než 50 m2 ≥ 2,60 m 2 b) při ploše méně než 100 m ≥ 2,70 m c) při ploše méně než 2 000 m2 ≥ 3,00 m 2 d) při ploše více než 2 000 m , nebo ≥ 3,25 m e) v místnostech se šikmými stropy alespoň nad polovinou podlahové plochy ≥ 2,30 m (3) Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu kratší než 4 hodiny ≥ 2,10 m (4) Výšky uevedené v odstavci 2 písm. c) a d) mohou být sníženy o 0,25 m za předpokladu, že bude zajištěn pro každého zaměstnance na trvalé práci vzdušný prostor podle odstavce 5 (5) Na pracovištích musí na jednoho zaměstnance připadnout nejméně a) 12 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vsedě, nebo b) 15 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vestoje. (6) Související prostorové požadavky na pracoviště, na kterých nemohou být splněny normové hodnoty pro denní nebo sdružené osvětlení podle § 7, jsou: a) volná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance musí být minimálně 5 m 2 (mimo zařízení a spojovací cesty), prostory o celkové podlahové ploše menší než 50 m 2 musí mít, pokud to technologie nevylučuje, zrakové spojení b) s prostorami sousedními okny, průhledy apod., na jednoho zaměstnance musí připadnout nejméně 20 m 3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vsedě; c) 25 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané vestoje. (7) Vzdušný prostor stanovený podle odstavce 5 a odstavce 6 písm. c) nesmí být zmenšen stabilními provozními zařízeními. Požadavky uvedené v odstavcích 1 až 5 neplatí pro kabiny strojního zařízení, boxy pokladen, pracovní prostory obdobné povahy a jiná zařízení stravovacích služeb uvedená v § 2 písm. c). Zdroj: VYHLÁŠKA 137/2004 Sb. ze dne 17. března 2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby; Změna: 602/2006 Sb. (§ 4) Pozn.: § 4 definující světlu výšku pracovišť byl zrušen. Tzn. světlé výšky pro stravovací služby nejsou legislativou stanoveny. Šatny, umývárny a záchody Platí pro projektování sanitárních a pomocných zařízení v nových a stávajích objektech a projektování změn ve stávajících zařízení. Neplatí pro navrhování sanitárních a pomocných zařízení v budovách: a) obytných podle ČSN 73 4301; b) zdravotnických a léčebných provozů, kde hygienické zařízení přímo souvisí s procesem léčebné péče. Dále neplatí pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní šetření. Šatny (věšákové šatny bez obsluhy) • ≥ 3,00 m Zdroj: ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) Školy, předškolní, školské a tělovýchovné zařízení Mateřské školy a speciálních mateřských školy 3,00 m a) Mateřské školy a speciálních mateřských školy, pokud je dodržena kubatura vzduchu 2,50 m 12 m3 na jedno dítě je možné snížení na Základní, střední, vyšší a speciální školy 3,30 m Základní, střední, vyšší a speciální školy, při dodržení všech podmínek denního b) osvětlení na pracovní plochy je možné snížení, pokud je dodržena kubatura vzduchu 3,00 m 5,3 m3 na jednoho žáka Tělocvičny rozměrů 12 x 18 m a 12 x 24 m 6,00 m c) Tělocvičny rozměrů 18 x 30 m a větších 7,00 m d) Šatny 2,50 m Zdroj: VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby (§ 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení) Ubytovací zařízení • Pokoj hosta ≥ 2,60 m (4) Světlá výška pokoje hosta musí být minimálně 2,60 m. V části pokoje se šikmým stropem se do jeho plochy započítává plocha, jejíž světlá výška je nejméně 1,60 m. Plocha pokoje pod šikmým stropem může zaujímat nejvýše 30 % celkové plochy pokoje. Zdroj: VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby (§ 43 Stavby ubytovacích zařízení)

Strana 5 z 6


Zdravotnické zařízení Provozní místnosti • ≥ 3,00 m Provozní místnosti, kdy charakter stávající stavby, v níž má být zdravotnické zařízení umístěno, neumožňuje technicky tuto výšku docílit (například při vestavování do • ≥ 2,50 m stávající budovy), je možno připustit světlou výšku nižší. Komunikace a vedlejší prostory ≥ 2,40 m • Zdroj: VYHLÁŠKA 49/1993 Sb. ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 21. prosince 1992 o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení. Změna: 51/1995 Sb.; Změna: 225/1997 Sb.; Změna: 184/1998 Sb.; Změna: 219/2006 Sb.; Změna: 558/2006 Sb. Pozn.: Vyhláška 49/1993 Sb. byla 30. června 2010 zrušena a nahrazena vyhláškou 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, kde nejsou minimální světlé výšky již definovány. Ostatní prostory Světlá výška přístupové komunikace k výlezu ke komínové lávce • ≥ 1,70 m Světlá výška přístupové komunikace k vymetacímu otvoru a prostoru před ním • ≥ 1,70 m Světlá výška přístupové komunikace k čistícímu otvoru a prostoru před ním • ≥ 1,70 m Zdroj: ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (10.2010) Upozornění Splnění minimální výšky je myšleno vyhovění předepsané hodnotě i v nejkritičtějších místech stavby, tzn. např. křížení VZT potrubí, spodní úrovně osvětlení, tepelných izolací atd. Při náročnějších technologických provozech nebo při vedení rozvodů (kanalizace, silnoproud, datové kabely, atd.) v části podhledu je vhodné uvažovat s rezervou, tzn., ke světlé výšce přičíst výšku konstrukce podhledu, dále výšku potřebnou pro rozvody a je třeba nezapomenout na výšku, potřebnou pro instalaci rozvodů nebo světel do podhledu.

Strana 6 z 6