Page 1

Energetické hodnocení budov

Průkaz energetické náročnosti (PENB) Energetický štítek

Energetický audit

Energetický posudek

Energetický štítek obálky budovy

Větší změna dokončené budovy

Terminologie Dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Označení výrobku spojeného se spotřebou energie, které obsahuje údaje o spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů spotřebovaných v souvislosti s tímto výrobkem. Písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci. Písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. Protokol k energetickému štítku obálky budovy a energetický štítek obálky budovy jsou přehledné technické dokumenty, kterými je možné doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy. Obsahem protokolu k energetickému štítku obálky budovy je základní soubor údajů popisujících tepelné chování budovy a jejich konstrukcí. Energetický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a její grafické vyjádření. Změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Rozdíl mezi Energetickým průkazem budovy a Energetickým štítkem budovy Definován zákonem. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická Průkaz energetické náročnosti budovy náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, (PENB) větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Definován v ČSN 730540-2. Slouží pro zhodnocení budovy z hlediska prostupu tepla obálkou budovy, která se stanovuje pomocí požadované normové hodnoty prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla. Energetický štítek budovy je obdobou energetického štítku Energetický štítek budovy spotřebičů. Energetický štítek budovy informuje o tom, zda objekt splňuje podmínky energeticky vyhovujícího objektu. Zpracování a používání energetického štítku budovy není ze zákona povinné. Průkaz energetické náročnosti: Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření klasifikační třídy Klasifikační třída Mimořádně úsporná A Velmi úsporná B Úsporná C Méně úsporná D Nehospodárná E Velmi nehospodárná F Mimořádně nehospodárná G Energetický štítek: Klasifikace prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída Velmi úsporná A Úsporná B Vyhovující C Nevyhovující D Nehospodárná E Velmi nehospodárná F Mimořádně nehospodárná G

Slovní vyjádření klasifikační třídy

Zdroj [1] [1]

[1]

[1]

[3]

[1] Zdroj

[4]

Zdroj

[2]

Zdroj

[3]


Příklad průkazu energetické náročnosti budovy a energetického štítku obálky budovy

Zdroj

[2], [3]

Zdroje: [1] ZÁKON 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií. Změna: 359/2003 Sb.; 694/2004 Sb.; 180/2005 Sb.; 177/2006 Sb.; 214/2006 Sb.; 574/2006 Sb.; 177/2006 Sb. (část), 186/2006 Sb.; 393/2007 Sb.; 124/2008 Sb.; 177/2006 Sb. (část); 223/2009 Sb.; 299/2011 Sb. 53/2012 Sb.; 165/2012 Sb.; 318/2012 Sb. [2] VYHLÁŠKA 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov [3] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1 (4.2012) [4] Energo-dialog | www.energo-dialog.cz (Ing. Radim Smolka) Datum vydání: 5. 9. 2013

Verze: 1.0 www.facebook.com/stavebniprirucka

Energetické hodnocení budov  

Rozšíření knihy Stavební příručka o kapitolu Energetické hodnocení budov.

Energetické hodnocení budov  

Rozšíření knihy Stavební příručka o kapitolu Energetické hodnocení budov.

Advertisement