Page 27

darbo trūkumų ir stengsis uždirbti pelną pasirinkdamas pigiausius subrangovus. Pigiausias subrangovas darbus atliks neturėdamas pakankamos kvalifikacijos specialistų, norėdamas uždirbti pigins technologijas ir medžiagas, taupys darbų saugos bei darbuotojų sveikatos, taip pat darbo kultūros sąskaita. Kadangi šioje rangovo (valdytojo bei užsakovo) ir subrangovų jungtyje statytojas nebedalyvauja, tai ir su vadyba susijusios situacijos jis negali valdyti, kontroliuoti realių sąnaudų ir jų pasiskirstymo, laiku imtis tinkamų veiksmų padėčiai pakeisti. Taip prarandamas vykdomo projekto lankstumas, maksimalios kokybės ir ilgaamžiškumo siekimas.

Kai statytojas netenka pasirinkimo Kitas nepalankus faktorius statytojui – projekto sprendinių pakeitimai. Statyba yra gana ilgas procesas. Net ir turint kokybiškai parengtą techninį projektą, darbo projekto stadijoje ar keičiantis rinkos sąlygoms, pasikeitus statytojo poreikiams neišvengiami sprendinių keitimai. Čia statytojas neturi jokių realių įrankių valdyti papildomas išlaidas ir terminus. Gen. rangovas, nors ir gana padorus, kaip verslo subjektas norės susigrąžinti visas nuolaidas, padarytas mažiausios kainos principu organizuoto konkurso metu, užsidengti savo ir savo subrangovų klaidas, išvengti sankcijų dėl vėlavimo ir kuo daugiau uždirbti. Statytojas, siekdamas išlaikyti savo verslo plane numatytas sąnaudas ir terminus, bus priverstas atsisakyti patikimų saugių technologijų bei medžiagų ir tenkinti daugelį gen. rangovo reikalavimų. Pasirinkimo statytojas praktiškai netenka. Suprantama, kad visais sąžiningai ir ne visai sąžiningai gautais papildomais pinigais bei sutaupymais rangovas su statytoju nesidalys. Abu yra verslo subjektai ir iš sandorio siekia kuo didesnės naudos. Tik statytojas naudos nori iš produkto, o gen. rangovas – iš proceso. Tai įrodo, kad sinergijos siekis tame tandeme – nerealus ir nelogiškas. Atmetus valstybinius pirkimus, rinkoje tokių sutarčių tarp statytojo (užsakovo) ir gen. rangovo nors ir nedaug, bet yra. Tai ką gera šioje srityje statytojas užsakovas įžvelgia? Manome, jam priimtina tai, kad sudaroma tipinė sutartis; reikalų turi su viena organizacija; vienas draudimas; viena garantija; vienas atsakingas; vienas taiso broką garantiniu laikotarpiu; procesas valdomas baudomis ir sulaikomu atlygiu. Žinoma, už visus tuos nevienareikšmius privalumus jis sumoka.

Sumoka nežinodamas, nei kiek, nei už ką. Statytojas sumoka ir rangovo sąnaudas rengiant kitus komercinius pasiūlymus, kai konkursai nelaimimi. Geras rangovas laimi iki 20 proc. konkursų, kuriuose dalyvauja, rengdamas dokumentus už dyką. Tai nėra pigu, ir sąnaudas rangovas turi pasidengti statytojo, kurio konkursą laimėjo, sąskaita. Statytojas rangovo sąskaita apmoka ir už naujai įsigaliojusio Statybos įstatymo prievolę – perduodamas statinį statytojui rangovas turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

Kieno kišene rūpinasi statybos valdytojas? Apžvelgus vieną statinio statybos variantą, reikėtų panagrinėti ir kitą modelį: statytojas – statybos valdytojas – rangovai. Rangovų gali būti daug, net po kelis vienam etapui. Palyginimui imkime tą pačią projekto realizavimo atkarpą – statybos procesą. Tarkime, statytojas (užsakovas) turi techninį projektą, statybą leidžiantį dokumentą ir pasirašo sutartį dėl statinio statybos valdymo. Taip įgaliodamas valdytoją veikti savo vardu, pasilikdamas sau statybos finansavimą ir sprendimų priėmimo teisę. Valdytojas turi naudodamas savo intelektinius resursus, patirtį, žinias suformuoti efektyviai

dirbančią komandą, taikydamas intuityvius, racionalius sprendimų parengimo metodus ir pagal sukauptą duomenų banką parengti statybos proceso grafikus, preliminarų statybos biudžetą, savo veiklos planą, kuo artimesnį statytojo lūkesčiams. Tuomet jis turi parengtą medžiagą pristatyti statytojui ir kartu ieškoti labiausiai jo verslo planus atitinkančių sprendimų. Valdytojui gavus statytojo pritarimą, šalys pasirašo pavedimo sutarties priedus: statybos, rangovų parinkimo, darbo projekto rengimo, sprendimų priėmimo, pasitarimų ir kt. grafikus su leistinais nukrypimais, biudžetą su protinga paklaida, esmines rangos sutarčių sąlygas su derybinėmis valdytojo įgaliojimų ribomis, būtinus atstovavimo įgaliojimus, protokolavimo ir statytojo informavimo tvarką, prieigas prie serverio, į kurį įkeliami visi statybos ir projektavimo eigos, paslaugų, medžiagų, įrangos pirkimo konkursų dokumentai. Taip pat paminėtina, kad statinio statybos valdytojas yra ir priežiūros bei kontrolės organas: stebi statybos proceso eigą, darbų atlikimą laiku, kontroliuoja atitiktį sąmatoms ir grafikams. Galiausiai – tai organizacija, kurios interesai yra vienodi su statytojo (užsakovo) interesais, o tai leidžia geriau kontroliuoti statybos procesą atitraukiant statytoją (užsakovą) nuo kasdienių projekto reikalų. Tačiau valdytojo pareigos tuo nesibaigia. Privalu laiku ir konstruktyviai statytoją informuoti apie jam Statybos įstatymu priskirtų pareigų (gretimybių poveikio statiniui ir statybos

25

Profile for SA.lt (Statyba ir architektūra)

Statyba ir architektūra (2017/1)  

Statyba ir architektūra (2017/1)  

Advertisement