Page 1

Successful people

Připravila Diana Mužíková-Vrbová Foto Pavel Dvořák October 2008 Statuss.cz

15


Successful people

Klenotnictví Altman

16

Statuss.cz October 2008

Vaše společnost je léty prověřená, jelikož jste na českém trhu již sedmnáctým rokem. Jak vznikl nápad založit Klenotnictví Altman? Byla to víceméně náhoda. Začalo to tím, že po revoluci, v roce 1992 koupil otec mého muže obchod, který měl tradici právě v prodeji šperků a hodinek. Řekl si „proč bych měnil něco zavedeného“ a začal v tomto oboru podnikat. Během krátké doby přistoupil do podniku můj manžel, který je velmi silná osobnost a má v sobě nějaký hnací motor, jenž ho stále žene v podnikání vpřed. Naučil se řemeslu a během krátké doby z jednoho obchodu byly dva, potom tři a nyní jich máme devět a jsem si jistá, že pokud budeme živi a zdrávi, tak toto není konečné číslo. V současné době máte již osm poboček v České republice – v Plzni, Chebu, Sokolově a nově v Praze. Liší se od sebe sortiment v jednotlivých prodejnách? Naše pobočky se samozřejmě od sebe trochu liší, je to dáno jejich polohou. Ne v každém městě kupují zákazníci to samé. Je to dáno sociálním rozvržením v tom či onom městě a samozřejmě kupní silou obyvatelstva. Velké rozdíly jsou i mezi skladbou turistů v jednotlivých městech, což hraje také významnou roli. Co považujete za tajemství úspěchu firmy Altman? Nemůžu říct, že bychom měli nějaké extra tajemství úspěchu. Základem je odvaha podnikat a pouštět se stále do no-

vého, i když víte, že vám to přinese i více práce a starostí. Snaha vybrat ten správný sortiment, který se bude líbit a mít úspěch. A hlavně – přístup ke svým klientům, jelikož spokojený klient je základ úspěchu každé firmy.

Váš slogan zní: „Jsme připraveni plnit Vaše přání“. Můžeme si pod tímto i představit, že klientovi vyrobíte šperk tzv. na tělo? Dost často se stává, že k nám zavítají klienti, kteří si chtějí nechat vyrobit šperk. Buď přijdou již s představou, jak by jejich šperk měl vypadat, nebo si nechají poradit a naši zkušení a velmi zruční zlatníci jim šperk „ na tělo“ vyrobí. Avšak náš slogan se netýká pouze výroby šperků, je to o tom, že klient si u nás může i vybrat to, co bylo jeho touhou a představou, a tím si vyplnit své přání, což může být jak úžasný šperk, tak nádherné hodinky.

Jakou z událostí považujete (zatím) za přelomovou ve Vašem podnikání? Nevím, jestli byla nějaká událost doposavad pro nás přelomová. Samozřejmě, že každé nové otevření prodejního místa je pro nás velkou událostí. Jistě velmi významné pro nás bylo například otevření plzeňské prodejny, která je největší rozsahem v západních Čechách. Leží přímo v srdci Plzně, na Náměstí Republiky. Na dvou podlažích si zde můžete vybrat z opravdu širokého sortimentu šperků, převážně s drahými kameny, a švýcarských hodinek významných značek jako např.

Longines, Rado, Mont Blanc, Tag Heuer, Omega, Breitling. Dále bylo samozřejmě pro naši firmu velkou událostí letošní otevření nového butiku v Praze na Václavském náměstí ve Stýblově pasáži (bývalá Alfa). I zde nabízíme hodinky věhlasných hodinářských značek a dále luxusní šperky s diamanty a drahými kameny. Každý diamantový šperk je u nás opatřen i certifikátem pravosti. Dále si zde klient může vybrat také z přenádherné kolekce krásných velkých Hashimaru perel, které jsou zde vystaveny v různých odstínech, ať již v klasicky bílých, nádherně teple zlatých či výsostně elegantně černých. Perly zde můžete spatřit nejen navléknuty na šňůrky, ale i jako náhrdelníky v kombinaci se zlatem a samozřejmě zkompletované s náušnicemi, prstenem či náramkem.

Jaké vlastnosti musí dle Vás mít dobrý obchodník a co je Alfou a Omegou kvalitně odvedené práce? Dle mého názoru musí dobrého obchodníka práce bavit, musí být vybaven hnacím motorem, který jej žene stále dál, nemít strach z podnikání a hlavně své práci rozumět a mít vřelý stav k oboru, v němž podniká. Alfou a Omegou je klient, který se s radostí a důvěrou stále vrací.

Co pro Vás znamená adrenalin? Adrenalin, to je pro mě uspokojivý tlak v oblasti žaludku, který pociťuji při každém plnění přání našich klientů. Pocit, že právě tohle je to pravé, to „ono“, proč všechno děláme, pro co podnikáme. Pocit, který nás žene stále vpřed. October 2008 Statuss.cz

17


Successful people

Altman Jewellery

Your company is verified by years, as you have been on the Czech market for seventeen years now. How did the idea of establishing Altman Jewellery arise? It was more or less a coincidence. It started in 1992 when, after the Revolution, my father-in-law bought a shop which had a tradition for selling jewellery and watches. I thought, “Why should I change something established?” and started in this field of business. Shortly afterwards, my husband came into the company. He is a very strong personality and has a driving force in himself which still urges him on in his business. He learned the craft and, within a short while, from one shop there were two, then three - and now there are nine of them and I am sure that if we go on living and being healthy, this is not the final number. At the present time, you have eight branches in the Czech Republic - in Pilsen, Cheb, Sokolov and, most recently, in Prague. Do the collections in individual stores differ? Our branch stores, of course, differ from each other, owing to their location. Customers do not buy the same in every city. This is due to social patterns in this or that town and, of course, to the purchasing power of the inhabitants. There are also large differences between the tourist structures in individual cities, which play an important role too.

What is the secret of success of the Altman company? I cannot say that we have any extra recipe for success. The rationale is the courage to do business and always to try something new, even though you know that it will bring you more work and worries. The effort to choose the right products which will be

attractive and successful. And especially one’s approach to the company’s clients, because a satisfied client is the foundation of success for every company.

Your slogan reads: “We are ready to fulfil your wishes.” Can we imagine by this that you can manufacture so-called “tailored” jewellery for clients? It is often the case that we are visited by clients who want to have pieces of jewellery manufactured especially for them. Either they already come with the idea of what their jewellery should look like, or accept our advice, after which our experienced and very skilful goldsmiths will manufacture the “tailored jewellery” for them. However, our slogan does not cover only the production of jewellery, but it is the principle that in our shops, clients can choose whatever their ideas or desires are and thus have their wishes fulfilled – be it either an amazing piece of jewellery or a beautiful watch. So far, what do you consider to be the ground-breaking event in your business? I do not know whether any event has been a landmark for us. Of course, the opening of each new sales outlet is a big event for us. Certainly, for example, the opening of the store in Pilsen was very important for us. It is certainly the largest in extent in Western Bohemia, located in the very heart of Pilsen on Republic Square. And on its two floors you can choose from a wide assortment of jewellery with mostly precious stones and major brands of Swiss watches such as: Longines, Rado, Mont Blanc, Tag Heuer, Omega and Breitling. Another major event this year

for our company, of course, was the opening of the new boutique in Prague at Wenceslas Square in Stýbl’s Arcade (formerly Alpha). Also here we offer renowned brands of watches and luxurious jewellery with diamonds and precious stones. Each piece of diamond jewellery bears the certificate of authenticity. In addition, a client can also choose from the breath-taking collection of beautiful big Hashimaru pearls, which are displayed in different shades - in classical white, a beautiful warm gold colour and the most elegant black pearls. You can see pearls not only classically threaded on string but also as necklaces, in combination with gold, and naturally completed with earrings, ring or bracelet. In your opinion, what characteristics must a good businessman have and what are the Alpha and Omega of quality work? In my opinion, a good trader must enjoy his work, must have the drive which pushes him forward, have no fear of business and especially must understand his work and have a warm feeling towards the industry in which he does business. The Alpha and Omega are the clients who will return to us with joy and confidence.

What does adrenalin mean to you? Adrenalin for me is the satisfactory pressure in the stomach region, felt at the fulfilment of every wish of our clients. The feeling that this is the right, the one reason, why we do everything, for which we are in the business. The feeling that drives us ever forward. October 2008 Statuss.cz

19


Successful people

Ювелирные украшения от Altman Ваша фирма прошла испытание временем, на чешском рынке Вы уже семнадцать лет. Как родилась идея? Дело случая. Все началось после революции, в 1992 году отец моего мужа купил магазин, где всегда продавались украшения и часы. Тогда он сказал себе: зачем менять традицию, и начал бизнес в этой области. Через некоторое время в процесс влился и мой муж, который по натуре очень сильный человек, внутри у него как будто встроен вечный двигатель, который его все время подгоняет вперед. Он научился ремеслу ювелира, и через некоторое время было уже два магазина, потом три, а теперь их девять. Я уверена, пока мы живы и здоровы, эта цифра не последняя. В настоящее время у Вас восемь филиалов в Чешской республике – в Плзне, Хебе, Соколове, а с недавнего времени и в Праге. Отличается ли ассортимент магазинов? Наши отделения все разные. Это определяется их расположением. Не в каждом городе пользуются спросом одни и те же товары, все зависит от социального разделения и покупательской способности населения этого города. А также не последнюю роль играют туристы, которые тоже отличаются по регионам. Каков секрет успеха фирмы Altman? Я не могу сказать, что у нас есть какой-то секрет успеха. Основа – смелость в работе и отсутствие страха в новых областях бизнеса, даже если вы понимаете, что вам это принесет дополнительные трудности и нагрузку. Желание выбрать правильный ассортимент, который будет по душе клиентам. А главное, само отношение к клиентам. Успех каждого бизнеса – довольный клиент. Ваш девиз: «Мы готовы исполнить любое Ваше желание». Вы имеете в виду, что можете изготовить украшение и под заказ? Достаточно часто к нам обращаются люди, которые хотят заказать украшения. Иногда они точно знают, чего хотят, иногда советуются с нашими мастерами, которые в состоянии исполнить любое украшение по желанию клиента. Наш девиз не касается только изготовления украшений, речь идет о том, что клиент у нас может выбрать то, что будет удовлетворять все его пожелания.

Какое событие (на сегодняшний день) Вы могли бы определить как переломное для бизнеса? Я даже не знаю, если какое-либо событие для нас можно назвать переломным. Само собой каждое открытие нового магазина для нас событие. Например, для нас было очень важно открыть магазин в Плзне, который на сегодня является самым крупным объектом подобного рода в Западной Чехии. Он находится в самом центре города, на площади Республики. На двух этажах здесь есть на что посмотреть из действительно большого ассортимента украшений с драгоценными камнями и швейцарских часов от самых известных марок: Longines, Rado, Mont Blanc, Tag Heuer, Omega, Breitling. Конечно же важным событием было открытие нового магазина в Праге на Václavském náměstí в пассаже Stýblova (бывший Alfa). И здесь мы предлагаем часы известных марок, украшения с бриллиантами и драгоценными камнями. Каждое изделие с бриллиантами имеет свой сертификат. Также, здесь клиенты могут выбрать прекрасный жемчуг из коллекции Hashima, который представлен в разных цветах: нежно-розовый, элегантный черный, классический белый и теплый золотой. Жемчуг представлен не только в классическом варианте на шнуре, но и в комбинации с золотом. И, конечно же, все это можно сочетать с серьгами, кольцами и браслетами в подобном исполнении. Какими чертами характера, по Вашему мнению, должен обладать хороший бизнесмен и что является Альфой и Омегой качественной работы? Мне кажется, что дело должно приносить в первую очередь удовольствие, человек бизнеса должен иметь всегда мотивацию, которая толкает его все время вперед, он не должен бояться рисковать, а главное, должен понимать и любить область, в которой работает. Альфой и Омегой всегда будет клиент, который возвращается к вам вновь и вновь. Что Вы вкладываете в понятие «адреналин»? Адреналин для меня приятное давление в области диафрагмы, которое возникает всегда при успешном исполнении желаний наших клиентов. Ощущение, что это именно то, ради чего мы работаем и что наша работа нужна. October 2008 Statuss.cz

21

Statuss | V.I.P. PERSON  

Statuss, vip

Statuss | V.I.P. PERSON  

Statuss, vip