Page 1

Successful people

Příprava na závody a finanční náročnost Nejdůležitější je sžití se s lodí a zvládnutí všech manévrů. Je potřeba naučit se s lodí jezdit na hranici rizika. Dokázat co nejlépe určit pomyslnou hranici. Pak je důležitá strategická příprava, tedy meteo, proudy a další přímé vlivy. Taktické návyky musí být vžité automaticky. Důležitá je také skladba stravy, spánkový režim, výběr oblečení, testování vybavení, přístrojů, plachet a v neposlední řadě i fyzická příprava. To vše chce čas a samozřejmě dobré finanční zajištění. Já mám za sebou čtyři velké transoceánské plavby a z toho poslední dvě jsem absolvoval za přímé podpory finanční skupiny Atlantik. Plachtím s Atlantikem přes Atlantik. Snažím se být nejlepší, a tak spolupracuji s těmi nejlepšími. Můj podpůrný tým se rozrůstá a naleznete v něm ty nejlepší profesionály v oboru. Spánek na lodi V noci spím přibližně od 3 hodin a to převážně jen ve 20 minutových intervalech. Když jsou lepší podmínky, pak se snažím vložit alespoň jeden 40 minutový blok, ale celkový spánek většinou nepřekročí 4 hodiny denně.

Úspěchy Největším úspěchem je žít spokojený život, což se mi zatím daří. Díky Lucii jsem uvěřil v pravou lásku a díky jachtingu mohu dělat naplno něco, co mě opravdu baví. Co se týče výhradně sportovních úspěchů, pak si velice cením všech čtyř oceánských plaveb. Ta první byla dobrodružná se šestičlennou posádkou. Ta druhá byla extrémní na 6 metrovém nafukovacím katamaránu pouze ve dvou. Ta třetí byla v sólovém

David Křížek a Lucie Váchová ON je jeden z nejlepších českých jachtařů, posbíral 16 medailí z mistrovství v ČR na okruhových plachetnicích, byl trenérem jachtařky Lenky Šmídové, když vybojovala na olympijských hrách v Aténách stříbrnou medaili, a sám také vybojoval bronz při oceánské plavbě z Francie do Brazílie v sólovém závodě. ONA je Miss ČR 2003 působící jako rosnička na televizi Prima a jedna z nejvyhledávanějších českých modelek, která zároveň studuje dvě vysoké školy. ON a ONA – svatba 7. srpna 2009.

Připravila: Diana Mužíková-Vrbová Foto: Emanuel Della Pia, archiv Lucie Váchové a Davida Křížka Děkujeme za umožnění focení v hotelu Mandarin Oriental Prague. www.mandarinoriental.com

14

Statuss.cz September 2008

Modeling a Počasí V České republice asi není návrhář, jehož modely jsem nepředváděla, a mám za sebou i bohaté fotomodelingové zkušenosti. Modeling mě stále živí, je to zajímavá práce, ale bohužel mě v současné době už tolik nenaplňuje. Dříve jsem byla na přehlídkovém mole několikrát týdně, teď si hodně vybírám a mám tak více času na studium (ZČU – na Právnické fakultě obor právo, na Filozofické fakultě obor politologie) a na moderování, které se stalo mým novým koníčkem.

Úspěch Dvanáct let jsem se věnovala sportovní gymnastice a naučila se vítězit i prohrávat. Mám doma slušnou sbírku medailí, ke kterým se postupně přidaly trofeje ze soutěží krásy. Byla jsem Miss Západní Čechy 2003, Miss ČR 2003, 1.vicemiss Sport World 2003 a World Beauty Champion 2005. V současnosti je pro mě úspěchem každá zvládnutá zkouška ve škole a různé maličkosti. Třeba povedený guláš.

David Křížek

závodě na 6,5 metrové jachtičce z Francie do Brazílie, kde jsem vybojoval bronz. Ta zatím poslední byla také na závodě v dvojčlenné posádce na 10 metrové lodi. Zajeli jsme dva 24 hodinové rekordy. Na okruhových plachetnicích mám zatím 16 medailí z mistrovství ČR, ale vážím si i trenérských úspěchů, jak juniorských, tak zejména olympijské spolupráce s Lenkou Šmídovou, která za mé trenérské podpory vybojovala v Athénách stříbrnou olympijskou medaili.

Proč nemám papíry na loď Musím smeknout před Vaší informovaností (smích). Mám papíry na vnitrozemské vodní plochy a na moře mám jen chorvatské papíry. Chtěl jsem to napravit po své druhé oceánské plavbě, ale nejprve panoval zmatek v tom, které ze tří v ČR vydávaných dokumentů jsou vlastně platné, a posléze jsem se ještě před zkouškami setkal s přemrštěnou arogancí, což mě definitivně odradilo. Nyní plánuji podporovat nově vznikající jachtařskou školu N.Y.S., a proto jsem si udělal bezpečnostní licenci ISAF (mezinárodní jachtařská federace) a chystám se absolvovat instruktorské školení ve Velké Británii u RYA (královská jachtařská asociace).

Seznámení s Luckou S Lucií jsem se seznámil na regatě v Chorvatsku, kde zastupovala nadaci Naše dítě. Předávala nám ceny a pravidelně hlásila počasí. Byla sympatická, chytrá, krásná a navíc byla na lodi. Pak jsem poznal její kladný vztah ke sportu a k cestování. Našli jsme prostě spoustu společných zájmů a padli jsme si do oka. Jsme spolu dva roky.

Lucie Váchová

Kdy se o Davida nejvíc bojím Každý Davidův závod prožívám hodně emotivně. Není to jednoduché usínat s pocitem, že on je vysílený, hladový a nevyspalý uprostřed oceánu, bojuje s nepříznivým počasím a zdravotními problémy. Když se mu daří, jsem šťastná, když se trápí, trápím se i já. Společná budoucnost Lucie a David: Těšíme se na svatbu, která se uskuteční 7. srpna 2009.

Městský život Lucie: Nejlépe se cítíme v klidné oblasti, na čerstvém vzduchu, v ideálním případě přímo u vody. Volné dny trávíme nejraději na Lipně. Životu ve městě se kvůli pracovním povinnostem v budoucnu nevyhneme. Patří k životu. David: Nejlépe je mi na Lipně, odkud je to jen kousek do Českého Krumlova, což sice není velkoměsto, ale je tam nádherná architektura, pořádá se tam řada výstav a koncertů a je tam i mezinárodní život. September 2008 Statuss.cz

15


Successful people

How I prepare for races and what the financial requirements are: The most important thing is to get in tune with the boat and to cope with all the manoeuvres. It is necessary to learn sailing at the edge of risk. To determine the imaginary borders as precisely as possible. Also strategical preparation is important, that is meteorology, sea currents and other direct impacts. Tactical habits must become automatic. Then one must take care of diet composition, sleep regime, choice of clothes, testing of equipment, machinery, sails and, last but not least, also physical preparation. All this requires time and of course also good funding. I completed four long trans-oceanic voyages, two of them with the direct support of the Atlantik financial group. I sailed with Atlantik across the Atlantic Ocean. I try to be the best, therefore I co-operate with the best. My support team is growing and you can find the best professionals in their respective fields there.

persons. The third was in a solo race on a 6.5-metre yacht from France to Brazil in which I gained a bronze. The last one so far was also in a race with a two-member crew on a 10-metre boat. We broke two 24-hour records. I have 16 medals for circuit sailing in Czech Republic Championships but I also appreciate my coaching achievements, both with juniors and especially the Olympic co-operation with Lenka Šmídová who, with my support as instructor, won a silver Olympic medal in Athens.

Achievements: The greatest achievement is to live a contented life and so far I have been successful at it. Thanks to Lucie, I started to believe in true love and, thanks to yachting, I can fully do something I really enjoy. As for entire sports achievements, I appreciate all four ocean voyages. The first one was adventurous with a six-member crew. The second one was extreme on a 6-metre air-catamaran with only two

Meeting Lucie: I met Lucie at a regatta in Croatia where she was representing the “Our Child Foundation”. She was handing over prizes and reporting the weather regularly. She was nice, clever, beautiful and in addition she was on the boat. Later I learnt about her positive attitude to sport and travel. We simply found many shared interests and struck a common chord. We have been together for two years now.

Sleep on board: At night I sleep approximately from 3am and that usually for only 20-minute periods. In better conditions I try to get at least one 40-minute block, but my total sleep usually does not exceed 4 hours a day.

David Křížek and Lucie Váchová HE is the best Czech yachtsman who collected 16 medals in the Czech Republic Championships for circuit sailing, participated as instructor when yachtswoman Lenka Šmídová gained a silver medal at the Olympic Games in Athens and, last but not least, one of his ocean voyages from France to Brazil in a solo race gained him a bronze. SHE is Miss Czech Republic 2003 who works as a weather forecaster at Prima television, one of the most sought-after Czech models who is studying at two universities now. HE and SHE – wedding on 7th August 2009.

Interviewed by: Diana Mužíková–Vrbová Photo: Emanuel Della Pia, archives of Lucie Váchová and David Křížek We would like to thank the Mandarin Oriental Prague Hotel for permission to take photographs in the hotel. www.mandarinoriental.com

16

Statuss.cz September 2008

David Křížek

I have modelled the designs of possibly every fashion designer in the Czech Republic and I also have a rich photomodelling experience. Modelling still pays my bills, it is also interesting work, but unfortunately it has not satisfied me so much recently. In the past I worked on stage several times a week, but now I am more selective and thus have more time to study (the University of West Bohemia – Law at the Faculty of Law, Politology at the Faculty of Philosophy and Arts) and for presenting, which has become my new hobby.

Success: I did Sports Gymnastics for twelve years and learnt both to win and lose. I have a decent collection of medals, later enriched by trophies from beauty contests. I was Miss West Bohemia 2003, Miss Czech Republic 2003, 2nd Miss Sport World 2003 and World Beauty Champion 2005. At the present time, my achievements include every successful exam at school and various minor things. For example a tasty goulash.

Why I do not have a sailing licence: I have to take my hat off to your informedness (laugh). I have a licence for inland water courses and I have only Croatian documents for deep sea sailing. I wanted to correct this after my second ocean voyage, but first there was some fuss about which of the three documents issued in the Czech Republic is valid and then, before the exams, I encountered such exaggerated arrogance that I became definitely discouraged. Now I plan to support the newly established N.Y.S. yachting school so I obtained the ISAF safety licence (of the International Yachting Federation) and I plan to undergo instructor training in Great Britain at the RYA (Royal Yachting Association).

Lucie Váchová

When I am most afraid for David: I am very emotional about all David’s races. It is not easy to fall asleep feeling that he is exhausted, hungry and sleepy in the middle of the ocean, fighting with adverse weather and health problems. When he is doing well, I am happy, when he is suffering, I feel the same. Common future: Lucie and David: We are looking forward to the wedding which will take place on 7th August 2009. City life: Lucie : We feel best in a peaceful area, in the fresh air, ideally near water. We best like spending free time at Lipno. Due to work obligations, we cannot avoid living in the city in future. It is part of our life. David: I feel best at Lipno, it is close to Český Krumlov which is no metropolis, but there is beautiful architecture, many exhibitions and concerts organised and also international life. September 2008 Statuss.cz

17


Successful people

Он - лучший чешский яхтсмен, который собрал 16 медалей на чемпионате ЧР в круговой регате. Тренер яхтсменки Lenka Šmídová, которая завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Афинах. Бронзовый призер океанской регаты Франция - Бразилия. Она - Мисс ЧР 2003, телеведущая на канале Prima, одна из самых популярных чешских моделей, студентка сразу двух институтов.

David Křížek и Lucie Váchová

Подготовка к соревнованиям Самое главное – достичь единства с лодкой. Нужно научиться быть на грани риска. Важна стратегическая подготовка, т.е. знания метеорологической обстановки, течений и факторов, которые могут повлиять на результат. Тактические навыки должны быть доведены до автоматизма. Конечно же, свою роль играют режим питания, сон, одежда, тестирование оснащения, приборов, парусов и физическая форма. На все это требуется время и деньги. В своем багаже я имею опыт четырех больших трансокеанических плаваний. Два последних плавания прошли при поддержке финансовой группы Atlantik. С Атлантиком через Атлантику. Я всегда стремлюсь быть лучшим, поэтому и сотрудничаю только с лучшими. Моя команда поддержки растет и в ней тоже только самые лучшие люди, профессионалы своего дела. Сон Сплю ночью на яхте приблизительно три часа, с интервалом в 20 минут. Когда складываются идеальные условия, то интервал увеличивается до 40 минут. Общее время сна составляет примерно 4 часа в день.

Успехи Самый большой успех - жить с удовольствием, и мне пока это удается. Благодаря Люции я поверил в настоящую любовь, а благодаря яхте, делаю то, что мне по-настоящему нравится. Что касается спортивных успехов, то ценю свои четыре океанических плавания. Первое было похоже на приключение. Второе – экстрим на шестиметровой яхте из Франции в Бразилию, где я заработал бронзу. Последнее было соревнованием с ко-

В Чехии нет модельера, одежду которого я не демонстрировала бы. Работа модели меня кормит, плюс ко всему, это интересная работа. Правда в настоящее время я не нахожу в ней полного удовлетворения. Раньше я работала на подиуме несколько раз в неделю, теперь тщательно выбираю показы. В результате появилось время для учебы (на юридическом факультете изучаю право, на философском – политологию), а также для работы телеведущей, которая стала моим хобби.

Беседовала: Diana Mužíková – Vrbová Фото: Emanuel Della Pia, архив Lucie Váchové и Davida Křížka Благодарим отель Mandarin Oriental Prague за съемку www.mandarinoriental.com

18

Statuss.cz September 2008

Успех Я занималась спортивной гимнастикой двенадцать лет и поэтому умею выигрывать и проигрывать. Дома у меня солидная коллекция медалей, к которым постепенно добавлялись трофеи с конкурсов красоты. Я была Miss West Bohemia 2003, Miss Czech Republic 2003, двухкратная вице-мисс Sport World 2003 и World Beauty Champion 2005. В настоящее время для меня успех – это каждый сданный экзамен в институте и, например, удачно сваренный гуляш.

David Křížek

мандой на десятиметровой лодке. Мы установили 24-х часовой рекорд. На круговой регате я получил пока 16 медалей в чемпионатах ЧР. Думаю, это не предел. Я ценю и свои успехи в тренерской работе, как у юниоров, так и с Lenkou Šmídovou, которая в результате нашей работы получила в Афинах серебряную олимпийскую медаль. Без лицензии Я должен снять шляпу перед вашей информированностью (смеется). У меня есть документы для внутриматерикового пространства, а для моря пока только хорватские документы. Я хотел это исправить после второго плавания, но сначала была кутерьма из-за того, какие из трех документов действительны, а потом перед экзаменом столкнулся с преувеличенной напыщенностью некоторых чиновников. Это меня совсем оттолкнуло от моей затеи. Сейчас буду поддерживать вновь созданную школу яхтсменов N.Y.S. Поэтому я получил лицензию по безопасности ISAF (международная федерация яхтинга) и планирую обучиться в школе инструкторов в Великобритании в RYA (королевская ассоциация яхтинга).

Знакомство с Люцией С Люцией я познакомился на регате в Хорватии, где она представляла фонд «Our Child Foundation». Она вручала призы и периодически сообщала прогноз погоды. Симпатичная, умная, красивая и, кроме всего, разделяет мой интерес к яхтингу. Позже я узнал о ее увлечении спортом и любви к путешествиям. У нас оказалось много общего. И вот мы вместе уже два года.

Lucie Váchová

Боюсь за Давида Каждое соревнование Давида я переживаю очень эмоционально. Это не просто, вот так засыпать с мыслью, что он голодный, посреди океана воюет с непогодой. Когда у него все хорошо, я счастлива, когда ему плохо мне тоже плохо. Будущее Lucie a David: с нетерпением ждем свадьбы, которая назначена на 7 августа 2009 года.

Жизнь в городе Lucie: Лучше всего я чувствую себя в спокойной обстановке, на свежем воздухе, в идеале рядом с водой. Свободное время провожу на Lipně. Жизни в городе из-за работы невозможно избежать. Такова жизнь. David: Согласен, лучше всего мне на Lipně. Это небольшой городок, недалеко от Чешского Крумлова, с прекрасной архитектурой, где часто проходят различные выставки и концерты. September 2008 Statuss.cz

19

fds  

september statuss