Page 1

Eski yatak ve bazalarınızı atmayın

766,00 TL

’ye (*) varan

indirim ile

yenisiyle

de¤ifltiriyoruz!.. * Bu fiyat 200x200 ebatlarında Platinum Exclusive Pocket 2000 yatak baz alınarak verilmifltir.


Bir yatakta olmasını istedi¤iniz ve olması gereken her fley, ‹dafl yataklarında zaten var. Yapaca¤ınız tek fley, ‹dafl yataklarından sizin için do¤ru olanı seçmek...

mira-coil yay konstrüksiyon

visco

cosiflex yay konstrüksiyon

latex

double bonnell yay konstrüksiyon

bonnell yay konstrüksiyon

mini pocket

pocket yay konstrüksiyon

çemberli

deve yünü

ipek

kaflmir

horsehair

coco

8 özel idafl süngeri

profilli sünger

mesh

8 motorlu masajl›

coolmax

climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

beyaz pamuklu keçe

termo keçe

polyester keçe

termo kıvırcık elyaf

silikonlu elyaf

antibakteriyel

fermuarl›

yedi bölgeli

befl bölgeli

üç bölgeli

yazl›k

k›fll›k

pamuklu

yünlü

42 20 double jersey

jakarl› kumafl

pedli

ç›kar›labilir pedli

tersyüz edilebilir

tek tarafl› kullan›m

istedi¤iniz yükseklikte


Exclusive Kario Hareketli Yatak Seti ebat

160x200

bej

perakende fiyat›

6 taksit

5.856,00

kahve

976,00

mavi

world’e özel 12 taksit

488,00

siyah

Kario Hareketli Yatak Seti 5 Bölgeli pocket Yay sistemine sahip yatak, baflucu ve ayakucu hareketli motorlu baza ile fl›k bir konfor sa¤lar. 5 cm. visko süngerli topmattress ile yata¤›n›z›n ömrü uzar. Tak›mla uyumlu bafll›k, seti tamamlar.

Ergonomik Deluxe Hareketli Yatak Yatak k›sm›nda kullan›lan pocket yay sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa¤lar. Elektrikli motoru ve kumandas› ile baflucu ve ayakucu ayr› ayr› hareket edebilir, yatak keyfine düflkünlere maksimum rahatl›k sunar.

Deluxe Hareketli Yatak ebat

90X200

beyaz özel yatak kumafl›

perakende fiyat›

6 taksit

2.077,00

346,17

bej

world’e özel 12 taksit

173,08

gri

özel döflemelik özel döflemelik kumafl kumafl

Countess set ebat

çap:230 h:25 yuvarlak yatak çap:230 h:30 yuvarlak baza çap:230 h:20 yuvarlak baza h:100 bafll›k

perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

2.959,00 2.319,00 1.850,00 521,00

493,17 386,50 308,33 86,83

246,58 193,25 154,17 43,42

Soffist kanepe grubundaki güncel kumafllar geçerlidir.

3


Bir yatakta olmas›n› istedi¤iniz ve olmas› gereken her fley, ‹dafl yataklar›nda zaten var. Yapaca¤›n›z tek fley, ‹dafl yataklar›ndan sizin için do¤ru olan› seçmek... Platinum Exclusive Pocket 2000 (7 Zonlu) ebat

150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

3.741,00 3.890,00 4.336,00 4.787,00

599,00 623,00 694,00 766,00

mini pocket

3.142,00 3.267,00 3.642,00 4.021,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

523,67 544,50 607,00 670,17

261,83 272,25 303,50 335,08

deve yünü

kaflmir

ipek

yedi bölgeli

termo kıvırcık elyaf

visco

latex

özel idafl süngeri

double jersey

antibakteriyel +/- 1 cm

42 k›fll›k

yazl›k

tersyüz edilebilir

yükseklik

Platinum Mira Pedli ebat

150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

3.440,00 3.590,00 4.040,00 4.636,00

551,00 575,00 647,00 742,00

mira-coil yay konstrüksiyon

2.889,00 3.015,00 3.393,00 3.894,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

481,50 502,50 565,50 649,00

240,75 251,25 282,75 324,50

deve yünü

kaflmir

ipek

visco

pedli

double jersey

özel idafl süngeri

çemberli

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel +/- 1 cm

36 yazl›k

k›fll›k

polyester keçe

tersyüz edilebilir

beyaz pamuklu keçe

yükseklik

Platinum Exclusive Bonnell ebat

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

3.300,00 3.504,00 3.906,00 4.411,00

150x200 160x200 180x200 200x200

528,00 561,00 625,00 706,00

visco

2.772,00 2.943,00 3.281,00 3.705,00

ç›kar›labilir pedli

6 taksit

world’e özel 12 taksit

462,00 490,50 546,83 617,50

231,00 245,25 273,42 308,75

özel idafl süngeri

çemberli

k›fll›k +/- 1 cm

42 double bonnell yay konstrüksiyon

Bonnel Platinum Exclusive

antibakteriyel

beyaz pamuklu keçe

yazl›k

tek tarafl› kullan›m

yükseklik

Exclusive Series yataklar›n›n ilki olan PLATINUM, ekstra konfor sa¤layan özel dolguya sahiptir. Double yay sistemi ile üretilen ve çift tarafl› kullan›m özelle¤i bulunan özel yata¤›n›z, vücudunuza göre flekil alma özelli¤ine sahip visko elastik sünger ile zenginlefltirilmifltir. Yata¤›n›z›n bu özelli¤i sayesinde, yatak yüzeyinin vücudunuzun her bir noktas›na karfl› vermifl oldu¤u direnci azalt›larak, rahat bir uyku uyuman›za yard›mc› olur. Ayr›ca Silver antibakteriyel yap›ya sahip örme kumafl› ile hijyenik bir uyku ortam›nda uyuman›z› sa¤larken, ayn› zamanda hava geçirgenli¤i sayesinde vücut ›s›n›z› da dengeler. Yata¤›n›z›n, pamuklu dokuya sahip üst pedi yazl›k kullan›ma, yünlü dolguya sahip alt yüzeyi k›fll›k kullan›ma uygundur. Miracal Mira ebat

deve yünü

ipek

özel idafl süngeri

çemberli

double jersey

tersyüz edilebilir

80x180 80x200 90x190 90x200 100x190 100x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

1.291,00 1.333,00 1.485,00 1.514,00 514,0 1.603,00 663, 1.663,00 2.142,00 87 2.187,00 2.291,00 319,0 2.319,00 2.425,00 2.455,00 2.725,00 2.976,00

207,00 214,00 238,00 243,00 257,00 267,00 343,00 350,00 367,00 372,00 388,00 393,00 436,00 477,00

+/- 1 cm

30 mira-coil yay konstrüksiyon

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

beyaz pamuklu keçe

yazl›k

k›fll›k

yükseklik

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

4

1.084,00 1.119,00 1.247,00 1.271,00 1.346,00 1.396,00 1.799,00 1.837,00 1.924,00 1.947,00 2.037,00 2.062,00 2.289,00 2.499,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

180,67 186,50 207,83 211,83 224,33 232,67 299,83 306,17 320,67 324,50 339,50 343,67 381,50 416,50

90,33 93,25 103,92 105,92 112,17 116,33 149,92 153,08 160,33 162,25 169,75 171,83 190,75 208,25


Bambaflka bir uyku konsepti. Ruh, zihin ve beden birlikteli¤inizin en huzurlu anlar›n›n uykunuza tafl›nm›fl hali, SPA Colection... visco deluxe ebat

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

155,50 174,00 234,83 251,67 268,33 299,83 329,00

77,75 87,00 117,42 125,83 134,17 149,92 164,50

6 taksit

world’e özel 12 taksit

130,00 142,83 195,33 211,83 226,33 251,67 274,67

65,00 71,42 97,67 105,92 113,17 125,83 137,33

özel idafl süngeri

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel +/- 1 cm

90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

1.111,00 1.244,00 1.678,00 1.798,00 98 1.917,00 2.142,00 2.350,00

178,00 200,00 269,00 288,00 307,00 343,00 376,00

933,00 1.044,00 1.409,00 1.510,00 1.610,00 1.799,00 1.974,00

22 visco

double jersey

fermuarl›

yükseklik

özel idafl süngeri

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel

visco lux ebat

90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

929,00 1.021,00 1.396,00 1.514,00 14 1.617,00 1.798,00 .798,00 1.962,00

149,00 164,00 224,00 243,00 259,00 288,00 314,00

780,00 857,00 1.172,00 1.271,00 1.358,00 1.510,00 1.648,00

Vücut a¤ırlı¤ınızı dengeli olarak absorbe eder, bel ve sırt a¤rılarını önlemeye yardımcı olur. Uyku esnasında istem dıflı hareketleri azaltır.

+/- 1 cm

22 visco

double jersey

fermuarl›

yükseklik

Medi Latex Masajl› ebat

90x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

1.991,00 319,00 1.672,00 278,67 139,33 8 8 motorlu masajl›

özel idafl süngeri

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel +/- 1 cm

20 fermuarl›

latex

double jersey

yükseklik

Medi Latex masajl› yata¤›n›zda bulunan 8 masaj moturu, özel ‹dafl süngeri içerisine yerlefltirilerek, Latex dolgu malzemesi ile zenginlefltirilmifltir. , ‹stedi¤iniz bölgeye göre programlanabilen veya genel ihtiyaclara göre haz›r ayarlar› bulunan kumandas› ile yayd›¤› titreflimler ve ergonomik yapısı sayesinde rahatlamanıza, günün yorgunlu¤unu atmanıza yardımcı olur. Coco Latex

Horsehair Latex ebat

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

90x200 2.276,00 365,00 1.911,00 318,50 159,25

horsehair

özel idafl süngeri

termo kıvırcık elyaf

ebat

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

fermuarl›

double jersey

world’e özel 12 taksit

90x200 2.080,00 333,00 1.747,00 291,17 145,58

Horsehair yata¤ınız kıflın sıcak, yazın serin tutan yapısı ile gece boyu konfor sunar. Horsehair 20 katmanı ile vücudunuzda nem birikmesini önler uyku için ideal ortamı sa¤lar.

coco

antibakteriyel

özel idafl süngeri

termo kıvırcık elyaf

Coco latex açık hücre yapısıyla yata¤ınızın nefes almasını sa¤lar, yüksek dirence sahip yapısıyla 20 uzun yıllar ergonomisini korur.

antibakteriyel

+/- 1 cm

+/- 1 cm

latex

6 taksit

fermuarl›

latex

yükseklik

double jersey

yükseklik

Terapatik Visco Topmattress ebat

90X200 140X190 150X200 160X200 180X200

perakende fiyat›

403,00 619,00 647,00 683,00 789,00

6 taksit

67,17 103,17 107,83 113,83 131,50

world’e özel 12 taksit

33,58 51,58 53,92 56,92 65,75

+/- 1 cm

6 antibakteriyel

double jersey

fermuarl›

yükseklik

visco

Terapatik Latex Topmattress ebat

Terapatik Topmattress yatak pedi, konfor ve kaliteyi hissedebilmeniz için tasarlanmıfltır. Yıkanabilir kapitonesi ile yıllarca hijyenik bir uyku sunar.

90X200 140X190 150X200 160X200 200X200

perakende fiyat›

375,00 572,00 592,00 633,00 739,00

6 taksit

62,50 95,33 98,67 105,50 123,17

world’e özel 12 taksit

31,25 47,67 49,33 52,75 61,58

+/- 1 cm

6 antibakteriyel

double jersey

fermuarl›

yükseklik

latex

5


Uyku s›ras›nda vücut ›s›n›z› aktif bir flekilde dengeleyen Clima Collection ile her mevsim ayn› s›cakl›kta uyuyun... Climamira Visco ebat

mira-coil yay konstrüksiyon

çemberli

visco

özel idafl süngeri

polyester keçe

double jersey +/- 1 cm

25 climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

coolmax

termo kıvırcık elyaf

beyaz pamuklu keçe

tek tarafl› kullan›m

antibakteriyel

yükseklik

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

visco

Dengeli uyku s›cakl›¤› ile vücut a¤›rl›¤›na göre flekil alan ergonomik yüzey ve ultra ortopedik yap›s›, ideal uyku için bir arada bulunur.

mesh

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

double jersey +/- 1 cm

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

Quallofil Extralife fresh elyaf

coolmax

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel

tek tarafl› kullan›m

yükseklik

cosiflex yay konstrüksiyon

visco

çemberli

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

double jersey

170,17 173,00 184,33 221,00 242,83 251,33 267,67 281,83 318,83

85,08 86,50 92,17 110,50 121,42 125,67 133,83 140,92 159,42

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

1.112,00 1.142,00 1.236,00 1.485,00 485, 1.617,00 1.669,00 669, 1.765,00 1.868,00 2.103,00

178,00 183,00 198,00 238,00 259,00 268,00 283,00 299,00 337,00

934,00 959,00 1.038,00 1.247,00 1.358,00 1.401,00 1.482,00 1.569,00 1.766,00

155,67 159,83 173,00 207,83 226,33 233,50 247,00 261,50 294,33

77,83 79,92 86,50 103,92 113,17 116,75 123,50 130,75 147,17

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

1.055,00 1.099,00 1.186,00 1.421,00 21 1.544,00 568,0 1.568,00 1.669,00 1.765,00

169,00 176,00 190,00 228,00 248,00 251,00 268,00 283,00

886,00 923,00 996,00 1.193,00 1.296,00 1.317,00 1.401,00 1.482,00

147,67 153,83 166,00 198,83 216,00 219,50 233,50 247,00

73,83 76,92 83,00 99,42 108,00 109,75 116,75 123,50

6 taksit

world’e özel 12 taksit

147,33 150,50 162,67 195,00 210,00 214,33 228,33 240,83

73,67 75,25 81,33 97,50 105,00 107,17 114,17 120,42

6 taksit

world’e özel 12 taksit

150,50 154,67 167,83 201,50 219,50 226,33 238,50 252,83 284,00

75,25 77,33 83,92 100,75 109,75 113,17 119,25 126,42 142,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

166,00 170,17 184,33 221,00 236,67 245,17 261,17 275,67 308,67

83,00 85,08 92,17 110,50 118,33 122,58 130,58 137,83 154,33

+/- 1 cm

23 climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

polyester keçe

coolmax

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel

tek tarafl› kullan›m

yükseklik

cosiflex yay konstrüksiyon

Climaflex Latex

latex

çemberli

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

double jersey

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

1.053,00 1.075,00 1.162,00 94 1.394,00 1.501,00 531,0 1.531,00 1.631,00 1.721,00

169,00 172,00 186,00 224,00 241,00 245,00 261,00 276,00

884,00 903,00 976,00 1.170,00 1.260,00 1.286,00 1.370,00 1.445,00

+/- 1 cm

23 climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

polyester keçe

coolmax

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel

tek tarafl› kullan›m

yükseklik

Climapocket Latex ebat

pocket yay konstrüksiyon

Climarelle teknolojisi ile yatak içerisindeki s›cakl›¤› dengeler. Bakteri oluflumuna izin vermeyen latex dolgu malzemesi, ultra ortopedik yap›s› ile rahat bir uyku ortam› sunar.

climarelle

latex

mesh

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

double jersey +/- 1 cm

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

coolmax

termo kıvırcık elyaf

antibakteriyel

tek tarafl› kullan›m

172,00 177,00 192,00 231,00 251,00 259,00 273,00 290,00 325,00

903,00 928,00 1.007,00 1.209,00 1.317,00 1.358,00 1.431,00 1.517,00 1.704,00

Climamira Latex

çemberli

latex

özel idafl süngeri

polyester keçe

double jersey +/- 1 cm

25 Quallofil Extralife fresh elyaf

1.075,00 1.105,00 1.199,00 1.440,00 440, 1.568,00 1.617,00 617, 1.704,00 1.807,00 2.029,00

yükseklik

mira-coil yay konstrüksiyon

climarelle

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

23 Quallofil Extralife fresh elyaf

ebat

6

1.021,00 1.038,00 1.106,00 1.326,00 1.457,00 1.508,00 1.606,00 1.691,00 1.913,00

Climaflex Visco

ebat

Uyku s›ras›nda üflümeyi ve terlemeyi önler; bakteri oluflumuna izin vermeyen latex dolgu malzemesiyle hijyenik bir uyku sunar.

195,00 198,00 211,00 253,00 278,00 288,00 306,00 323,00 365,00

world’e özel 12 taksit

25 climarelle

ebat

Yumuflak yüzeyde uyumak isteyenler için, yatakta dengeli uyku s›cakl›¤› ile ergonomiyi birlefltirir.

1.216,00 1.236,00 1.317,00 1.579,00 579, 1.735,00 1.796,00 796, 1.912,00 2.014,00 2.278,00

6 taksit

Climapocket Visco ebat

pocket yay konstrüksiyon

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

coolmax

termo kıvırcık elyaf

beyaz pamuklu keçe

tek tarafl› kullan›m

antibakteriyel

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

1.186,00 1.216,00 1.317,00 579, 1.579,00 1.691,00 752, 1.752,00 1.866,00 1.970,00 2.205,00

190,00 195,00 211,00 253,00 271,00 281,00 299,00 316,00 353,00

yükseklik

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

996,00 1.021,00 1.106,00 1.326,00 1.420,00 1.471,00 1.567,00 1.654,00 1.852,00


Y›kanabilir k›l›f› ve fermuarl› yap›s›yla Mattist Collection, ileri dolgu teknolojisi ile uykunuza sa¤l›k katar, uyan›fl›n›za da mutluluk...

Boston Mediform ebat

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

1.249,00 1.308,00 1.389,00 1.597,00 597, 1.814,00 1.986,00 986, 2.084,00 2.416,00 2.552,00

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

200,00 210,00 223,00 256,00 291,00 318,00 334,00 387,00 409,00

1.049,00 1.098,00 1.166,00 1.341,00 1.523,00 1.668,00 1.750,00 2.029,00 2.143,00

visco

Uyurken kan dolafl›m›n› rahatlatan ve omurgay› destekleyen, ergonomik bir yüzeye sahiptir. Y›kanabilir k›l›f› sayesinde hijyeniktir.

özel idafl süngeri

6 taksit

world’e özel 12 taksit

174,83 183,00 194,33 223,50 253,83 278,00 291,67 338,17 357,17

87,42 91,50 97,17 111,75 126,92 139,00 145,83 169,08 178,58

çemberli

beyaz pamuklu keçe

double jersey

+/- 1 cm

25 mira-coil yay konstrüksiyon

antibakteriyel

fermuarl›

termo kıvırcık elyaf

yükseklik

Boston Latex ebat

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

1.218,00 1.280,00 1.361,00 1.549,00 549, 1.737,00 1.913,00 913, 2.003,00 2.340,00 2.461,00

195,00 205,00 218,00 248,00 278,00 307,00 321,00 375,00 394,00

1.023,00 1.075,00 1.143,00 1.301,00 1.459,00 1.606,00 1.682,00 1.965,00 2.067,00

latex

özel idafl süngeri

6 taksit

world’e özel 12 taksit

170,50 179,17 190,50 216,83 243,17 267,67 280,33 327,50 344,50

85,25 89,58 95,25 108,42 121,58 133,83 140,17 163,75 172,25

çemberli

beyaz pamuklu keçe

double jersey

+/- 1 cm

25

Latex sünger sayesinde alerjik bünyeler için idealdir. Y›kanabilir k›l›flar› daha sa¤l›kl› bir uyku sunar.

mira-coil yay konstrüksiyon

antibakteriyel

fermuarl›

termo kıvırcık elyaf

yükseklik

Genova Mediform ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya Fiyat› fiyat› indirimi

1.193,00 1.211,00 1.314,00 1.721,00 21 1.750,00 1.845,00 845,0 1.979,00 2.219,00

191,00 194,00 211,00 276,00 280,00 296,00 317,00 356,00

mesh

1.002,00 1.017,00 1.103,00 1.445,00 1.470,00 1.549,00 1.662,00 1.863,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

167,00 169,50 183,83 240,83 245,00 258,17 277,00 310,50

83,50 84,75 91,92 120,42 122,50 129,08 138,50 155,25

özel idafl süngeri

visco

beyaz pamuklu keçe

befl bölgeli +/- 1 cm

25

Ekstra yumuflakl›k isteyenler için ideal yüzeyi sunar. Rahat ve ergonomiktir. Y›kanabilir k›l›f› sayesinde hijyeniktir.

double jersey

pocket yay konstrüksiyon

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

fermuarl›

yükseklik

Genova Latex ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

1.130,00 1.147,00 1.241,00 31, 1.631,00 1.661,00 737,0 1.737,00 1.890,00 2.146,00

181,00 184,00 199,00 261,00 266,00 278,00 303,00 344,00

mesh

949,00 963,00 1.042,00 1.370,00 1.395,00 1.459,00 1.587,00 1.802,00

latex

6 taksit

world’e özel 12 taksit

158,17 160,50 173,67 228,33 232,50 243,17 264,50 300,33

79,08 80,25 86,83 114,17 116,25 121,58 132,25 150,17

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

befl bölgeli +/- 1 cm

25 pocket yay konstrüksiyon

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

double jersey

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

fermuarl›

yükseklik

7


Uykunuz sa¤l›¤›n›z kadar, sa¤l›¤›n›z da uykunuz kadar de¤erliyse çift tarafl› hava kapsüllü tam ortopedik Gold Collection, sizin için en ideal seçim...

çemberli

silikonlu elyaf

özel idafl süngeri

Millennium ebat

90x190 90x200 100x190 100x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

949,00 972,00 1.070,00 1.090,00 090,0 1.391,00 1.414,00 14 1.483,00 1.503,00 1.586,00 1.608,00 .608,00 1.907,00 2.116,00

95,00 98,00 107,00 109,00 140,00 142,00 149,00 151,00 159,00 161,00 191,00 212,00

854,00 874,00 963,00 981,00 1.251,00 1.272,00 1.334,00 1.352,00 1.427,00 1.447,00 1.716,00 1.904,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

142,33 145,67 160,50 163,50 208,50 212,00 222,33 225,33 237,83 241,17 286,00 317,33

71,17 72,83 80,25 81,75 104,25 106,00 111,17 112,67 118,92 120,58 143,00 158,67

mira-coil yay konstrüksiyon

3 bölgeli

double jersey

termo keçe

pedli

yünlü

pamuklu

yazl›k

k›fll›k +/- 1 cm

30 tersyüz edilebilir

yükseklik

çemberli

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

tersyüz edilebilir

Alt›n Ortopedik Mira ebat

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

80x180 548,00 55,00 80x190 582,00 59,00 90x190 612,00 62,00 627,0 90x200 627,00 63,00 100x200 691,00 70,00 120x200 751,00 51 76,00 140x190 860,00 86,00 140x200 875,00 88,00 150x190 906,00 91,00 150x200 939,00 939,0 94,00 160x190 969,00 97,00 160x200 983,00 99,00 180x200 1.092,00 110,00

493,00 523,00 550,00 564,00 621,00 675,00 774,00 787,00 815,00 845,00 872,00 884,00 982,00

6 taksit

82,17 87,17 91,67 94,00 103,50 112,50 129,00 131,17 135,83 140,83 145,33 147,33 163,67

world’e özel 12 taksit

41,08 43,58 45,83 47,00 51,75 56,25 64,50 65,58 67,92 70,42 72,67 73,67 81,83

bonnell yay konstrüksiyon

ebat

80x180 80x190 90x190 90x200 100x190 100x200 120x190 120x200 130x190 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200 200x200

mira-coil yay konstrüksiyon

8

80x180 80x190 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

494,00 507,00 524,00 533,00 533,0 590,00 672,00 72 716,00 732,00 770,00 783,0 783,00 806,00 850,00 976,00

50,00 51,00 53,00 54,00 59,00 68,00 72,00 74,00 77,00 79,00 81,00 85,00 98,00

444,00 456,00 471,00 479,00 531,00 604,00 644,00 658,00 693,00 704,00 725,00 765,00 878,00

6 taksit

74,00 76,00 78,50 79,83 88,50 100,67 107,33 109,67 115,50 117,33 120,83 127,50 146,33

ebat

+/- 1 cm

24 double jersey

yükseklik

çemberli

antibakteriyel

double jersey

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

termo kıvırcık elyaf

world’e özel 12 taksit

37,00 38,00 39,25 39,92 44,25 50,33 53,67 54,83 57,75 58,67 60,42 63,75 73,17

termo keçe

özel idafl süngeri

613,00 618,00 634,00 655,00 720,00 744,00 744,0 818,00 830,00 858,00 904,00 04 919,00 987,00 987,0 1.016,00 1.075,00 .075,00 1.098,00 1.278,00 1.435,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

62,00 551,00 91,83 45,92 62,00 556,00 92,67 46,33 64,00 570,00 95,00 47,50 66,00 589,00 98,17 49,08 72,00 648,00 108,00 54,00 75,00 669,00 111,50 55,75 82,00 736,00 122,67 61,33 83,00 747,00 124,50 62,25 86,00 772,00 128,67 64,33 91,00 813,00 135,50 67,75 92,00 827,00 137,83 68,92 99,00 888,00 148,00 74,00 102,00 914,00 152,33 76,17 108,00 967,00 161,17 80,58 110,00 988,00 164,67 82,33 128,00 1.150,00 191,67 95,83 144,00 1.291,00 215,17 107,58

double jersey

silikonlu elyaf +/- 1 cm

24 profilli sünger

yükseklik

çemberli

antibakteriyel

double jersey

özel idafl süngeri

tersyüz edilebilir

pedli

yünlü

pamuklu

yazl›k

k›fll›k

Alt›n Ortopedik Deluxe Pedli

+/- 1 cm

ebat

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

bonnell yay konstrüksiyon

25 tersyüz edilebilir

yükseklik

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

80x180 540,00 54,00 80x200 555,00 56,00 90x190 601,00 61,00 615,0 90x200 615,00 62,00 100x200 664,00 67,00 120x200 742,00 42 75,00 140x190 821,00 83,00 140x200 837,00 84,00 150x190 869,00 87,00 150x200 884,0 884,00 89,00 160x190 901,00 91,00 160x200 947,00 95,00 180x200 1.072,00 108,00

486,00 499,00 540,00 553,00 597,00 667,00 738,00 753,00 782,00 795,00 810,00 852,00 964,00

80x180 80x190 90x190 90x200 100x190 100x200 120x190 120x200 130x190 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

434,00 450,00 478,00 494,00 494,0 507,00 540,00 540,0 605,00 628,00 668,00 673,00 73, 692,00 721,00 721,0 744,00 791,00 811,00 940,00

44,00 45,00 48,00 50,00 51,00 54,00 61,00 63,00 67,00 68,00 70,00 73,00 75,00 80,00 82,00 94,00

6 taksit

81,00 83,17 90,00 92,17 99,50 111,17 123,00 125,50 130,33 132,50 135,00 142,00 160,67

world’e özel 12 taksit

40,50 41,58 45,00 46,08 49,75 55,58 61,50 62,75 65,17 66,25 67,50 71,00 80,33

bonnell yay konstrüksiyon

Alt›n Ortopedik Klasik ebat

Alt›n Ortopedik Deluxe

antibakteriyel

antibakteriyel

Mira-Coil Ortopedik mira-coil yay konstrüksiyon

çemberli

390,00 405,00 430,00 444,00 456,00 486,00 544,00 565,00 601,00 605,00 622,00 648,00 669,00 711,00 729,00 846,00

6 taksit

65,00 67,50 71,67 74,00 76,00 81,00 90,67 94,17 100,17 100,83 103,67 108,00 111,50 118,50 121,50 141,00

world’e özel 12 taksit

32,50 33,75 35,83 37,00 38,00 40,50 45,33 47,08 50,08 50,42 51,83 54,00 55,75 59,25 60,75 70,50

+/- 1 cm

28 yükseklik

çemberli

antibakteriyel

double jersey

özel idafl süngeri

beyaz pamuklu keçe

termo kıvırcık elyaf +/- 1 cm

23 tersyüz edilebilir

yükseklik


En kaliteli uykuya, en uygun fiyata sahip olmak isteyenler için tasarlanan Silver Collection, üstün havaland›rma teknolojisi ve çift tarafl› hava kapsüllü yap›s›yla tam size göre...

Neptün ebat

bonnell yay konstrüksiyon

termo keçe

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

özel idafl süngeri

jakarl› kumafl

tersyüz edilebilir

+/- 1 cm

24 yükseklik

80X180 80X190 90X190 90X200 100X200 120X200 130X190 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200 180X200

perakende fiyat›

333,00 349,00 383,00 398,00 412,00 475,00 491,00 524,00 540,00 570,00 587,00 601,00 618,00 758,00

6 taksit

55,50 58,17 63,83 66,33 68,67 79,17 81,83 87,33 90,00 95,00 97,83 100,17 103,00 126,33

world’e özel 12 taksit

27,75 29,08 31,92 33,17 34,33 39,58 40,92 43,67 45,00 47,50 48,92 50,08 51,50 63,17

Moon ebat

bonnell yay konstrüksiyon

termo keçe

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

özel idafl süngeri

jakarl› kumafl

tersyüz edilebilir

80X190 90X190 90X200 100X200 120X200 130X190 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200

perakende fiyat›

274,00 303,00 310,00 334,00 377,00 391,00 426,00 439,00 462,00 471,00 494,00 507,00

6 taksit

45,67 50,50 51,67 55,67 62,83 65,17 71,00 73,17 77,00 78,50 82,33 84,50

world’e özel 12 taksit

22,83 25,25 25,83 27,83 31,42 32,58 35,50 36,58 38,50 39,25 41,17 42,25

+/- 1 cm

22 yükseklik

Mars ebat

bonnell yay konstrüksiyon

termo keçe

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

özel idafl süngeri

jakarl› kumafl

tersyüz edilebilir

80x180 90x190 90x200 100x200 120x200 130x190 140x190 150x200 160x200

perakende fiyat›

258,00 291,00 298,00 317,00 354,00 367,00 396,00 430,00 462,00

6 taksit

43,00 48,50 49,67 52,83 59,00 61,17 66,00 71,67 77,00

world’e özel 12 taksit

21,50 24,25 24,83 26,42 29,50 30,58 33,00 35,83 38,50

+/- 1 cm

21 yükseklik

Melek ebat

90X190 90X200 100X200 130X190 140X190 150X200 160X200

bonnell yay konstrüksiyon

termo keçe

antibakteriyel

termo kıvırcık elyaf

özel idafl süngeri

perakende fiyat›

219,00 229,00 247,00 312,00 316,00 346,00 377,00

6 taksit

36,50 38,17 41,17 52,00 52,67 57,67 62,83

world’e özel 12 taksit

18,25 19,08 20,58 26,00 26,33 28,83 31,42

+/- 1 cm

21 yükseklik

tersyüz edilebilir

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

9


bebeklere özel yataklar ve uyku setleri Özel ipliklerle üretilen ve boya içermeyen tamamen do¤al ürünlerimiz ile anne babaların bebeklerin için aradı¤ı sa¤lıklı uyku ortamını sa¤lıyoruz.

Dreamy • Yıkanabilir kılıflı • Antibakteriyal özelli¤e sahip • Lateks süngerli

latex

termo kıvırcık elyaf

silver protection

Ebat

özel idafl süngeri

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

Perakende fiyat›

519,00 529,00 547,00 572,00 628,00

6 taksit

World’e özel 12 taksit

86,50 88,17 91,17 95,33 104,67

43,25 44,08 45,58 47,67 52,33

6 taksit

World’e özel 12 taksit

+/- 1 cm

20 bonnell yay konstrüksiyon

fermuarl›

antibakteriyel

beyaz pamuklu keçe

yükseklik

Smarty • Yıkanabilir kılıflı • Antibakteriyal özelli¤e sahip • Visco süngerli • Omurgayı destekleyen ergonomik yapı visco

termo kıvırcık elyaf

silver protection

Ebat

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

Perakende fiyat›

500,00 514,00 524,00 554,00 613,00

83,33 85,67 87,33 92,33 102,17

41,67 42,83 43,67 46,17 51,08

özel idafl süngeri +/- 1 cm

20 bonnell yay konstrüksiyon

fermuarl›

antibakteriyel

beyaz pamuklu keçe

yükseklik

Sweety • Antibakteriyal örme kumafl • Çift taraflı kullanım (yazlık tarafı pamuklu, kıfllık tarafı yünlü)

bonnell yay konstrüksiyon

silver protection

termo keçe

termo kıvırcık elyaf

özel idafl süngeri

pamuklu

yünlü

yazl›k

k›fll›k

Ebat

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

Perakende fiyat›

222,00 228,00 235,00 246,00 334,00

6 taksit

World’e özel 12 taksit

37,00 38,00 39,17 41,00 55,67

18,50 19,00 19,58 20,50 27,83

6 taksit

World’e özel 12 taksit

35,50 35,83 36,83 39,00 52,67

17,75 17,92 18,42 19,50 26,33

+/- 1 cm

20 tersyüz edilebilir

yükseklik

Rompy Ebat

• Antibakteriyal örme kumafl

silver protection

termo keçe

termo kıvırcık elyaf

özel idafl süngeri

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

Perakende fiyat›

213,00 215,00 221,00 234,00 316,00

+/- 1 cm

20 bonnell yay konstrüksiyon

tersyüz edilebilir

yükseklik

perakende fiyat›

bobo

10

cow

graffe

laydbug

ocean

Bebek uyku seti

6 taksit

118,00 19,67

world’e özel 12 taksit

9,83


Bafllıklar

beyaz (3806)

krem (1034)

kahve (3808)

flah deri bafll›k 120 cm

ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 170’L‹K 180’L‹K 200’LÜK

perakende fiyat›

255,00 279,00 293,00 307,00 319,00 334,00 353,00 373,00 439,00

6 taksit

42,50 46,50 48,83 51,17 53,17 55,67 58,83 62,17 73,17

beyaz (3806)

world’e özel 12 taksit

21,25 23,25 24,42 25,58 26,58 27,83 29,42 31,08 36,58

krem (1034)

kahve (3808)

105 cm

yıldız deri bafll›k ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 170’L‹K 180’L‹K 200’LÜK

perakende fiyat›

185,00 202,00 220,00 236,00 254,00 270,00 292,00 318,00 365,00

6 taksit

30,83 33,67 36,67 39,33 42,33 45,00 48,67 53,00 60,83

world’e özel 12 taksit

15,42 16,83 18,33 19,67 21,17 22,50 24,33 26,50 30,42

beyaz (3806)

krem (1034)

kahve (3808)

Kumafl

112 cm

poyraz bafll›k ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 180’L‹K 200’LÜK

perakende fiyat›

182,00 193,00 203,00 212,00 218,00 227,00 242,00 273,00

6 taksit

30,33 32,17 33,83 35,33 36,33 37,83 40,33 45,50

beyaz (3806)

world’e özel 12 taksit

15,17 16,08 16,92 17,67 18,17 18,92 20,17 22,75

krem (1034)

kahve (3808)

110 cm

fuga deri bafll›k ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 180’L‹K 200’LÜK

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

perakende fiyat›

154,00 170,00 179,00 189,00 200,00 211,00 222,00 258,00

6 taksit

25,67 28,33 29,83 31,50 33,33 35,17 37,00 43,00

world’e özel 12 taksit

12,83 14,17 14,92 15,75 16,67 17,58 18,50 21,50

11


Lux Bazalar krem(1034)

kahve(3808)

wenge(3809)

44 cm

beyaz(3806)

iç derinlik 33 cm

Vale Latal› Sand›kl› Deri Baza Vale Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

90X190 547,00 91,17 45,58 90X200 586,00 97,67 48,83 100X200 625,00 104,17 52,08 120X200 744,00 124,00 62,00 140X190 757,00 126,17 63,08 150X200 982,00 163,67 81,83 160X200 1.034,00 172,33 86,17 180X200 1.169,00 194,83 97,42 200X200 1.234,00 205,67 102,83

krem(1034)

kahve(3808)

wenge(3809)

43 cm

beyaz(3806)

iç derinlik 31 cm

Atlas Latal› Sand›kl› Deri Baza Atlas Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

6 taksit

90X190 531,00 88,50 90X200 573,00 95,50 100X200 613,00 102,17 120X200 717,00 119,50 140X190 734,00 122,33 150X200 942,00 157,00 160X200 994,00 165,67 180X200 1.129,00 188,17 200X200 1.192,00 198,67

12

world’e özel 12 taksit

44,25 47,75 51,08 59,75 61,17 78,50 82,83 94,08 99,33


Sand›kl› Bazalar

ayak 10 cm toplam 41 cm iç derinlik 28 cm

Asil Sand›kl› Baza ebat

90x190 548,00 55,00 493,00 90x200 582,00 59,00 523,00 100x200 616,00 62,00 554,00 120X200 662,0 662,00 67,00 595,00 140x190 719,00 72,00 647,00 2 PARÇALI 140x190 908,00 91,00 817,00 08 140x200 765,00 77,00 688,00 2 PARÇALI 150x200 948,00 95,00 853,00 2 PARÇALI 160x200 1.008,00 101,00 907,00 2 PARÇALI 180x200 1.140,00 .140,00 114,00 1.026,00 2 PARÇALI 200x200 1.216,00 122,00 1.094,00

Deri ve kumafl seçenekleri vardır.

beyaz(3806)

krem(1034)

kahve(3808)

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

Kumafl

6 taksit

world’e özel 12 taksit

82,17 87,17 92,33 99,17 107,83 136,17 114,67 142,17 151,17 171,00 182,33

41,08 43,58 46,17 49,58 53,92 68,08 57,33 71,08 75,58 85,50 91,17

Klas Sand›kl› Baza ebat

ayak 10 cm toplam 41 cm iç derinlik 28 cm

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 2 PARÇALI 140x190 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

perakende fiyat›

6 taksit

393,00 65,50 411,00 68,50 416,00 69,33 504,00 84,00 559,00 93,17 808,00 134,67 815,00 135,83 818,00 136,33

world’e özel 12 taksit

32,75 34,25 34,67 42,00 46,58 67,33 67,92 68,17

13


Sand›kl› Baza

beyaz(3806) krem(1034) kahve(3808)

Otto Sand›kl› Baza ebat

90x190 100x200 120X200 140x190 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200

ayak 7 cm toplam 35 cm iç derinlik 24 cm

perakende fiyat›

6 taksit

365,00 60,83 390,00 65,00 424,00 70,67 448,00 74,67 712,00 118,67 729,00 121,50

world’e özel 12 taksit

30,42 32,50 35,33 37,33 59,33 60,75

Yedekli Baza üst yatak fiyata dahil de¤ildir

ebat

100x200

perakende fiyat›

6 taksit

949,00 158,17

world’e özel 12 taksit

79,08

Standart Baza

ebat

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 150x200 2 PARÇALI 150x200 160x200 2 PARÇALI 160x200 2 PARÇALI 180x200

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

14

perakende fiyat›

6 taksit

301,00 50,17 314,00 52,33 330,00 55,00 357,00 59,50 372,00 62,00 386,00 64,33 502,00 83,67 397,00 66,17 517,00 86,17 622,00 103,67

world’e özel 12 taksit

25,08 26,17 27,50 29,75 31,00 32,17 41,83 33,08 43,08 51,83


Metal Mobilya

kanepeli yüksek karyola yatak fiyata dahil de¤ildir

ebat

perakende fiyat›

216x175x100 1.518,00 açık hali 128

6 taksit

253,00

world’e özel 12 taksit

126,50

ranza karyola yataklar fiyata dahil de¤ildir

ebat

RANZA KARYOLA 90X200 RANZA YEDEK KARYOLA

perakende fiyat›

421,00 417,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

70,17 69,50

35,08 34,75

ranza

ebat

RANZA 90X200

perakende fiyat›

6 taksit

948,00

158,00

world’e özel 12 taksit

79,00

yedekli karyola yataklar fiyata dahil de¤ildir

ebat

YEDEKL‹ KARYOLA ALT 90X190 YEDEKL‹ KARYOLA ÜST 90X200

perakende fiyat›

384,00 336,00

6 taksit

64,00 56,00

world’e özel 12 taksit

32,00 28,00

lüks katlan›r somya

ebat

80x190

perakende fiyat›

424,00

6 taksit

70,67

world’e özel 12 taksit

35,33

(yatak ölçüsü 80x180)

15


Beyaz Ev Tekstili

P

ocket yay sistemini slikonlu elyaf ve özel idafl süngeri ile zenginlefltiren ‹dafl, Türkiyenin ilk yayl› yast›¤›n› üretti.

Y

ay sistemi ile yastı¤ınızın hava alması, yıkanabilir kılıfı ile hijyenik bir ortamda uyumanızı, hava geçirgenli¤i sayesinde terlemeyi azaltması, ‹dafl bünyesinde üretilen özel yaylar sayesinde çökme yapmayan yapısı ile uykunuza kalite katacak…

Dört Mevsim Yaylı Yastık Perakende fiyat›

50x70 cm

6 taksit World’e özel 12 taksit

92,00 15,33

7,67

Organik Pamuk Yaylı Yastık

Kaflmir Yaylı Yastık Perakende fiyat›

50X70

Yavrulu Yastık Perakende fiyat›

50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

81,00 13,50

6,75

50X70 cm

6 taksit World’e özel 12 taksit

81,00 13,50

6,75

6 taksit World’e özel 12 taksit

88,00 14,67

7,33

Standart yastık ebatlarındaki bir yastı¤ın içinde 40x50 ebatlarında bir yastık daha bulunuyor. Böylece yastı¤ınız istedi¤iniz zaman kalın istedi¤iniz zaman daha ince olarak kullanabilirsiniz.

Kaztüyü Yastık Perakende fiyat›

50x70 cm

Yaylı Yastık

6 taksit World’e özel 12 taksit

67,00 11,17

5,58

Perakende fiyat›

50X70 cm

6 taksit World’e özel 12 taksit

62,00 10,33

5,17

Aleo Veralı Yastık Nano Microfiber Yastık 50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

43,00

7,17

50x70 cm

38,00

6,33

3,17

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

20,00

3,33

1,67

Microfiber Kapitoneli Yastık 50x70 cm

Microfiber Boncuk Yastık 50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

23,00

3,83

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

33,00

5,50

50x70 cm

2,75

Micro Fiber Yast›k, boncuk elyaflar sayesinde yumuflak bir doku sunar. Antialerjiktir. Y›kanabildi¤i için hijyeniktir ve koku yapmaz.

1,92

Aleo Veralı Yastık alezi

Microfiber Yastık

16

6 taksit World’e özel 12 taksit

3,58

‹çeri¤indeki nano teknolojisi ile üretilmifl elyaflar sayesinde gece boyunca boynunuzu ve baflınızı destekleyerek, mükemmel bir uyku ortamı sa¤lar.

50x70 cm

Perakende fiyat›

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

21,00

3,50

1,75

Microfiber Yastık alezi 50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

19,00

3,17

1,58


Kaz Tüyü Yorgan

Dört Mevsim Yorgan Perakende fiyat›

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

TEKL‹ 185,00 30,83 Ç‹FTL‹ 227,00 37,83

15,42 18,92

YORGAN TEKL‹ YORGAN Ç‹FTL‹ DÖRT MEVS‹M YORGAN TEKL‹ DÖRT MEVS‹M YORGAN Ç‹FTL‹

353,00 429,00 547,00 660,00

Nano Micro Fiber Yorgan

6 taksit World’e özel 12 taksit

58,83 71,50 91,17 110,00

Perakende fiyat›

29,42 35,75 45,58 55,00

6 taksit World’e özel 12 taksit

JAKARLI TEKL‹ 139,00 23,17 JAKARLI Ç‹FTL‹ 180,00 30,00

Gardein

11,58 15,00

Lace

Renkli Nevresim Tak›m› Ebat

Ç‹FTL‹ TEKL‹

Micro Fiber Yorgan Perakende fiyat›

Aleo Veralı Yorgan

6 taksit World’e özel 12 taksit

TEKL‹ 77,00 12,83 Ç‹FTL‹ 84,00 14,00

Perakende fiyat›

6,42 7,00

Su Geçirmez Alez

Perakende fiyat›

Aleo Veralı Uyku Pedi Perakende fiyat›

90x200 100x200 120x200 140x200 150x200 160x200 180x200

53,00 58,00 64,00 76,00 78,00 81,00 87,00

6 taksit World’e özel 12 taksit

8,83 9,67 10,67 12,67 13,00 13,50 14,50

4,42 4,83 5,33 6,33 6,50 6,75 7,25

70/140 90x190/200 100x190/200 120x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

44,00 67,00 75,00 88,00 103,00 118,00 127,00 133,00 146,00

6 taksit World’e özel 12 taksit

7,33 11,17 12,50 14,67 17,17 19,67 21,17 22,17 24,33

3,67 5,58 6,25 7,33 8,58 9,83 10,58 11,08 12,17

64,00 58,00

Ebat

8,58 9,67

10,67 9,67

BEBEK GENÇ BAYAN BAY

Perakende fiyat›

90x190/200 100x190/200 120x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

47,00 50,00 63,00 70,00 76,00 83,00 92,00 98,00

5,33 4,83

39,00 50,00 50,00 63,00

6,50 8,33 8,33 10,50

3,92 4,17 5,25 5,83 6,33 6,92 7,67 8,17

3,25 4,17 4,17 5,25

Micro Fiber Alez

6 taksit World’e özel 12 taksit

7,83 8,33 10,50 11,67 12,67 13,83 15,33 16,33

World’e özel 12 taksit

6 taksit

Nano Micro Fiber Alez Perakende fiyat›

World’e özel 12 taksit

6 taksit

Patik

6 taksit World’e özel 12 taksit

TEKL‹ 103,00 17,17 Ç‹FTL‹ 116,00 19,33

Perakende fiyat›

Perakende fiyat›

90x190/200 100x190/200 120x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

42,00 43,00 56,00 60,00 63,00 69,00 78,00 85,00

6 taksit World’e özel 12 taksit

7,00 7,17 9,33 10,00 10,50 11,50 13,00 14,17

3,50 3,58 4,67 5,00 5,25 5,75 6,50 7,08

17


Amerikan Leggett&Platt lisansı ile ‹DAfi tarafından üretilen Mira-Coil sistemi, birbirine ba¤lı kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat daha fazla yay yüzeyi sa¤layarak hem sa¤lıklı bir ergonomik kullan›m alan› oluflturur, hem

öne çekerek, yukar› kald›r›n›z

de dolgu malzemelerinin yay boflluklarına sarkarak deforme olmasını önler. Yaylar›n deformasyonuna neden olan en önemli etkenlerden birisi sal›ncak hareketidir. ‹dafl Soffist Kanepelerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, yap›s›ndan dolay› bu hareketi engelleyerek, kanepelerinizde uzun ömürlü kullan›m imkan› sa¤lar.

Kanepelerinizin daha uzun ömürlü kullan›m ve kaplama kumafllar›n›n y›pranmamas› için, duvardan 7 cm uzak tutunuz.

‹dafl Soffist’i ayr›cal›kl› k›lan nedenler

Mira-Coil yay sistemli Soffist Kanepe...

Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, Daha uzun ömürlü ve çökme olas›l›¤› az olan Özel ‹dafl Süngeri, Kanepelerin yerini de¤ifltirmeden yatak haline gelmesini sa¤layan Duvara S›f›r Mekanizma*,‹dafl Soffist grubu tüm kanepe ve koltuklar›, sand›kl›d›r. Döflemelik kumafllarda Zengin Renk ve Desen Seçenekleri, Üçlü kanepelerde 2 süs yast›¤›na ek olarak, kombin 2 süs yast›¤› ‹dafl Soffist’ten**. Kolçaklar için kumafl kaplama d›fl›nda 4 Farkl› Deri Kaplama Seçene¤i... * Melisa Kanepe Grubunda bu özellik kullan›lmam›flt›r. ** Melisa 3’lü kanepede hediye süs yast›¤› verilmemektedir. MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) :

OTURMA GRUBU (3+2+1+1) :

+

+

+

+

+

Orkide Perakende 6 taksit world’e özel 12 taksit fiyat›

ORK‹DE ÜÇLÜ KANEPE 832,00 138,67 ORK‹DE ‹K‹L‹ KANEPE 717,00 119,50 ORK‹DE TEKL‹ KOLTUK 500,00 83,33 ORK‹DE PUF 334,00 55,67 ORK‹DE OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** 2.549,00 424,83 ORK‹DE MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** 2.664,00 444,00 *** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.

A

A B C D B

69,33 59,75 41,67 27,83 212,42 222,00

Cinsi

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

üçlü kanepe ikili kanepe tekli koltuk puf

2460g x 950d x 990y 1860g x 950d x 990y 1180g x 950d x 990y 1360g x 710d x 470y

2460g x 1160d x 470y 1860g x 1160d x 470y 1180g x 1160d x 470y

C

D

‹ris Perakende 6 taksit world’e özel 12 taksit fiyat›

‹R‹S ÜÇLÜ KANEPE 792,00 132,00 ‹R‹S ‹K‹L‹ KANEPE 665,00 110,83 ‹R‹S TEKL‹ KOLTUK 474,00 79,00 ‹R‹S PUF 462,00 77,00 ‹R‹S OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** 2.405,00 400,83 ‹R‹S MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** 2.532,00 422,00 *** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.

A

B

A B C D

C

66,00 55,42 39,50 38,50 200,42 211,00

Cinsi

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

üçlü kanepe ikili kanepe tekli koltuk puf

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y 1660g x 710d x 470y

2300g x 1160d x 470y 1700g x 1160d x 470y 1020g x 1160d x 470y

D

Gelincik Perakende 6 taksit world’e özel 12 taksit fiyat›

GEL‹NC‹K ÜÇLÜ KANEPE 779,00 129,83 GEL‹NC‹K ‹K‹L‹ KANEPE 653,00 108,83 GEL‹NC‹K TEKL‹ KOLTUK 475,00 79,17 GEL‹NC‹K OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.382,00 397,00 GEL‹NC‹K MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.508,00 418,00

A

B

18

C

A B C

64,92 54,42 39,58 198,50 209,00

Cinsi

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

üçlü kanepe ikili kanepe tekli koltuk

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 470y 1700g x 1160d x 470y 1020g x 1160d x 470y

+


Funda Perakende 6 taksit world’e özel 12 taksit fiyat›

FUNDA ÜÇLÜ KANEPE 747,00 124,50 FUNDA ‹K‹L‹ KANEPE 640,00 106,67 FUNDA TEKL‹ KOLTUK 451,00 75,17 FUNDA PUF 205,00 34,17 FUNDA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.289,00 381,50 FUNDA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.396,00 399,33 *** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.

A

A B C

62,25 53,33 37,58 17,08 190,75 199,67

Cinsi

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

üçlü kanepe ikili kanepe tekli koltuk

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 470y 1700g x 1160d x 470y 1020g x 1160d x 470y

C

B

Begonya Perakende 6 taksit world’e özel 12 taksit fiyat›

BEGONYA ÜÇLÜ KANEPE 756,00 126,00 BEGONYA ‹K‹L‹ KANEPE 642,00 107,00 BEGONYA TEKL‹ KOLTUK 462,00 77,00 BEGONYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.322,00 387,00 BEGONYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.436,00 406,00

A

A B C B

63,00 53,50 38,50 193,50 203,00

Cinsi

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

üçlü kanepe ikili kanepe tekli koltuk

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 470y 1700g x 1160d x 470y 1020g x 1160d x 470y

C

Akasya Perakende 6 taksit world’e özel 12 taksit fiyat›

AKASYA ÜÇLÜ KANEPE 717,00 119,50 AKASYA ‹K‹L‹ KANEPE 602,00 100,33 AKASYA TEKL‹ KOLTUK 424,00 70,67 AKASYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 2.167,00 361,17 AKASYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 2.282,00 380,33

A

A B C B

59,75 50,17 35,33 180,58 190,17

Cinsi

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

üçlü kanepe ikili kanepe tekli koltuk

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 470y 1700g x 1160d x 470y 1020g x 1160d x 470y

C

Melisa Perakende 6 taksit world’e özel 12 taksit fiyat›

MEL‹SA ÜÇLÜ KANEPE 606,00 101,00 MEL‹SA ‹K‹L‹ KANEPE 520,00 86,67 MEL‹SA TEKL‹ KOLTUK 367,00 61,17 MEL‹SA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) 1.860,00 310,00 MEL‹SA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) 1.946,00 324,33

50,50 43,33 30,58 155,00 162,17

A

A B C B

C

Cinsi

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

üçlü kanepe ikili kanepe tekli koltuk

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 470y 1700g x 1160d x 470y 1020g x 1160d x 470y

Melisa kanepelerde; Kumafl: Porto Kartelas› Deri: 902-Krem ve 904-Venge

World’e özel 12 taksit üstelik 2014’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler.

19


‹DAfi BÖLGE MÜDÜRLÜKLER‹ Size en yak›n ‹dafl sat›fl noktas›n› ö¤renmek için lütfen ilgili bölge temsilcili¤ini aray›n.

‹stanbul

‹DAfi MERKEZ

Çobançeflme Mh. Selvi Sk. No:3 Y.Bosna Bahçelievler

(0212) 482 11 25

(‹stanbul - Edirne - Tekirda¤ - K›rklareli - Çanakkale (Çanakkale bo¤az› s›n›r) - ‹zmit (Gölcük s›n›r) Ankara

YAfiARLAR A.fi. PTT Evleri Mh. Bostanc›k Cad. No: 53 Siteler (Ankara - K›r›kkale - K›rflehir - Çank›r› - Yozgat - Ni¤de - Nevflehir - Kayseri)

(0312) 351 60 60

Adana

HÜNPA Ltd. fiti. (Adana - Mersin)

(0326) 344 13 15

Antalya

BSÜ Mobilya Ltd.fiti. Altınova Sinan Mh. 39/1 Sk. No:3 Altınova (Antalya - Isparta - Burdur)

(0242) 340 00 26

Bursa

ASMAfi A.fi. Yunusemre Mah. Yeni Y›l Sokak No: 1 Y›ld›r›m (Bursa-Yalova-‹zmit-Eskiflehir-Kütahya-Afyon-Bilecik-Bal›kesir -Çanakkale(Çanakkale Bo¤az› s›n›r))

(0224) 364 86 90

Hatay

HÜNER Ltd. fiti. Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K›r›khan (Hatay - Kilis - Osmaniye - Kahramanmarafl - Gaziantep)

(0326) 344 13 15

‹stanbul

VER‹M A.fi. Yefliltepe Mh. 56. Sk. No:21 Zeytinburnu (‹stanbul-Düzce - Sakarya - Bolu - Bart›n - Karabük - Zonguldak - Kastamonu)

(0212) 546 79 78

Konya

GÖKMENLER A.fi. Fevziçakmak Mah. Büsan 3 No’lu Sokak No: 37 (Konya - Karaman - Aksaray)

(0332) 345 19 03

Samsun

ÖZPEK Ltd. fiti. Gülsan San. Sit. Vatan Cd. 66 Sk. No:4 Canik (Samsun - Sinop - Çorum - Amasya - Tokat - Sivas - Ordu (Bolaman S›n›r))

(0362) 437 57 34

Trabzon

ATAKÖY Ltd. fiti. 2 No’lu Beflirli Mah. Sahil Cad. No: 1 (Trabzon - Rize - Artvin - Gümüflhane - Giresun - Ordu (Bolaman S›n›r) Bayburt - Erzurum - Erzincan)Elaz›¤

(0462) 223 45 82

S‹M Mob.

Ataflehir Mh. Malatya Cd. No:413 (Elaz›¤spor tesisleri yan›) Elazı¤ - Malatya - Tunceli - Bingöl - Mufl - Bitlis - Van)

(0424) 247 15 57

‹zmir

DASPA A.fi. Sakarya Mh. Akçay Cd. No:233 Gaziemir (‹zmir - Manisa - Mu¤la - Ayd›n - Denizli - Uflak)

(0232) 252 59 01

KKTC

YEN‹ fiAFAK Ltd. fiti. 48 Dr. Fazıl Küçük Bulv. Hamitköy Yolu Küçük Kaymaklı Lefkofla

(0392) 444 08 08

Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K›r›khan

* Nakit al›mlarda %7 iskonto uygulan›r. Ürünlerin teslim süresi için bayinizden bilgi al›n›z. Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 25 May›s 1994 tarih ve 21940 say›l› tebli¤ hükümlerine uygun olarak yap›lmaktad›r. Fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. Bu broflürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlard›r. Fiyatlar›m›z TL’dir. Bu kampanya 7 Ekim - 30 Kasım 2013 tarihleri aras›nda anlaflmal› bayilerimizde devam edecek olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Kampanya dahilinde olan yatak ve bazaların de¤ifltirme indirim miktarlar›, fiyat tablolarında belirtilmifltir, di¤er ürünler kampanyaya dahil de¤ildir. Bu broflürün içindeki üretici taraf›ndan öngörülen fiyatlar, Türkiye s›n›rlar› dahilinde geçerlidir. ‹dafl, gerekli görmesi halinde önceden haber vermeksizin ürünler üzerinden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Broflürde karfl›lafl›labilecek tipografik hatalardan ve bask›dan kaynaklanabilecek renk sapmalar›ndan ‹dafl sorumlu tutulamaz. Broflürde verilen ürün ölçülerinde 1 cm sapma olabilir. Montaj hizmeti ile ürünlerin teslim süresi hakkında ayr›nt›l› bilgiyi ‹dafl yetkili sat›c›lar›ndan alabilirsiniz.

ÜCRETS‹Z NAKL‹YE

444 43 27

www.idas.com.tr

ÜCRETS‹Z MONTAJ

IDAŞ Ekim Ayı Perakende Satış Kataloğu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you