Page 1

De¤ifltirme indirimi ile eski yatak ve bazan›z› evinizden al›yor, yepyeni ‹dafl yatak ve bazalar›n›z› evinize teslim ediyoruz.

2012-1

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.


Herfley sevgiyle bafllar


www.idas.com.tr


‹deal uyku setleri...

Kaliteli bir uyku için yeni uyku konseptiniz...

Uyku ortam›nda ayr›cal›k isteyenlere...

Baflucu ve ayakucu ayr› ayr› hareket eden setler. Yuvarlak yatak, baza ve bafll›k set.

Extra konfor sa¤layan deve yünü, kaflmir, ipek gibi do¤al dolgu malzemeleri ile üretilmifl yatak serisi...

Sanus Per Aquam, bambaflka bir uyku konsepti. Ruh, zihin ve beden birlikteli¤inizin en huzurlu anlar›n›n uykunuza tafl›nm›fl hali, SPA Colection...


‹deal s›cakl›k, rahat uyku...

Mattist, k›l›f› y›kanabilir fermuarl› yatak...

45 y›l›n tecrübesine sahip ortopedik yatak...

Uyku s›ras›nda vücut ›s›n›z› aktif bir flekilde dengeleyen ve uykunuzu ideal olan 32 derecede sabitleyen Clima Collection ile her mevsim ayn› s›cakl›kta uyuyun...

Mattist modern tasar›mlara sahip, kaliteli ve zengin bir yatak koleksiyonu sunar. Üstün teknoloji dolgu malzemelerine sahip, tamam› ortopedik olan ve y›kanabilir k›l›fl› Mattist yataklar, uykular›n›za rahatl›k ve sa¤l›k katar.

Uykunuz sa¤l›¤›n›z kadar, sa¤l›¤›n›z da uykunuz kadar de¤erliyse çift tarafl› hava kapsüllü tam ortopedik Gold Collection, sizin için en ideal seçim olabilir.


bafll›k

80 x 200 topmattress 2 adet 80 x 200 yatak 2 adet 80 x 200 hareketli baza 2 adet 80x200 baza çerçevesi 2 adet

ebat

perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

160x200 5.060,00 843,33 421,67 World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

6


Kario Hareketli Yatak Seti 5 Bölgeli pocket Yay sistemine sahip yatak, baflucu ve ayakucu hareketli motorlu baza ile fl›k bir konfor sa¤lar. 5 cm. visko süngerli topmattress ile yata¤›n›z›n ömrü uzar. Tak›mla uyumlu bafll›k, seti tamamlar.

bej

kahve

mavi

siyah

7


countess set

perakende fiyat›

çap:230 h:25 yuvarlak yatak

2.557,00 2.003,00 çap:230 h:20 yuvarlak baza 1.596,00 h:100 bafll›k 447,00 çap:230 h:30 yuvarlak baza

6 taksit

world’e özel 12 taksit

426,17 213,08 333,83 166,92 266,00 133,00 74,50 37,25

Soffist kanepe grubundaki güncel kumafllar geçerlidir.

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

8


ergonomik deluxe hareketli yatak Yatak k›sm›nda kullan›lan pocket yay sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa¤lar. Elektrikli motoru ve kumandas› ile baflucu ve ayakucu ayr› ayr› hareket edebilir, yatak keyfine düflkünlere maksimum rahatl›k sunar.

Yeni varyantlar› ile... Özel yatak kumafl› ile yatak odalar›n›za veya gri ve bej özel döflemelik kumafllar› seçenekleri ile art›k salonlar›n›zda...

ebat

perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

90x200 1.793,00 298,83 149,42

beyaz

bej

gri

özel yatak kumafl›

özel döflemelik kumafl

özel döflemelik kumafl

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

9


platinum / bonnel Exclusive Series yataklar›n›n ilki olan PLATINUM, ekstra konfor sa¤layan özel dolguya sahiptir. Double yay sistemi ile üretilen ve çift tarafl› kullan›m özelli¤i bulunan özel yata¤›n›z, vücudunuza göre flekil alma özelli¤ine sahip visko elastik sünger ile zenginlefltirilmifltir. Yata¤›n›z›n bu özelli¤i sayesinde, yatak yüzeyinin vücudunuzun her bir noktas›na karfl› vermifl oldu¤u direnci azaltarak, rahat bir uyku uyuman›za yard›mc› olur. Ayr›ca Silver antibakteriyel yap›ya sahip örme kumafl› ile hijyenik bir uyku ortam›nda uyuman›z› sa¤larken, ayn› zamanda hava geçirgenli¤i sayesinde vücut ›s›n›z› da dengeler. Yata¤›n›z›n, pamuklu dokuya sahip üst pedi yazl›k kullan›ma, yünlü dolguya sahip alt yüzeyi k›fll›k kullan›ma uygundur.

ebat visco

ç›kar›labilir pedli

özel idafl süngeri

çemberli

k›fll›k +/- 1 cm

42 double bonnell yay konstrüksiyon

10

beyaz antibakteriyel pamuklu keçe

yazl›k

tek tarafl› kullan›m

yükseklik

150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

2.593,00 2.755,00 3.070,00 3.468,00

415,00 441,00 492,00 555,00

2.178,00 2.314,00 2.578,00 2.913,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

363,00 385,67 429,67 485,50

181,50 192,83 214,83 242,75


platinum exculisive pocket 2000 (7 zonlu) / mini pocket

mini pocket

deve yünü

kaflmir

visco

latex

ipek

özel idafl süngeri

yedi bölgeli

ebat

double jersey +/- 1 cm

42 termo kıvırcık elyaf

k›fll›k

yazl›k

antibakteriyel

tersyüz edilebilir

yükseklik

150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

2.940,00 3.057,00 3.410,00 3.763,00

471,00 490,00 546,00 603,00

2.469,00 2.567,00 2.864,00 3.160,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

411,50 427,83 477,33 526,67

205,75 213,92 238,67 263,33

platinum mira pedli / mira-coil

deve yünü

kaflmir

ipek

pedli

ebat mira-coil yay konstrüksiyon

termo kıvırcık elyaf

yazl›k

150x200 160x200 180x200 200x200

visco

özel idafl süngeri

çemberli

double jersey

k›fll›k

antibakteriyel

tersyüz edilebilir

beyaz pamuklu keçe

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

2.704,00 2.822,00 3.175,00 3.645,00

433,00 452,00 509,00 584,00

2.271,00 2.370,00 2.666,00 3.061,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

378,50 395,00 444,33 510,17

189,25 197,50 222,17 255,08

+/- 1 cm

36 polyester keçe

yükseklik

miracal mira / mira-coil ebat

deve yünü

mira-coil yay konstrüksiyon

double jersey

ipek

30 k›fll›k

tersyüz edilebilir

çemberli

beyaz antibakteriyel termo kıvırcık elyaf pamuklu keçe +/- 1 cm

yazl›k

özel idafl süngeri

yükseklik

80x180 80x200 90x190 90x200 100x190 100x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

1.012,00 1.046,00 1.164,00 188,0 1.188,00 1.258,00 306, 1.306,00 1.682,00 17 1.717,00 1.799,00 822,0 1.822,00 1.905,00 .928,00 1.928,00 2.140,00 2.340,00

162,00 168,00 187,00 191,00 202,00 209,00 270,00 275,00 288,00 292,00 305,00 309,00 343,00 375,00

850,00 878,00 977,00 997,00 1.056,00 1.097,00 1.412,00 1.442,00 1.511,00 1.530,00 1.600,00 1.619,00 1.797,00 1.965,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

141,67 146,33 162,83 166,17 176,00 182,83 235,33 240,33 251,83 255,00 266,67 269,83 299,50 327,50

70,83 73,17 81,42 83,08 88,00 91,42 117,67 120,17 125,92 127,50 133,33 134,92 149,75 163,75

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

11


horsehair / Latex ebat

horsehair

özel idafl süngeri

termo kıvırcık antibakteriyel elyaf +/- 1 cm

20 latex

12

fermuarl›

double jersey

yükseklik

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

90x200 1.788,00 287,00 1.501,00 250,17 125,08 Horsehair yata¤ınız kıflın sıcak, yazın serin tutan yapısı ile gece boyu konfor sunar. Horsehair katmanı ile vücudunuzda nem birikmesini önler uyku için ideal ortamı sa¤lar.


coco / Latex ebat

coco

özel idafl süngeri

termo kıvırcık antibakteriyel elyaf +/- 1 cm

fermuarl›

double jersey

6 taksit

world’e özel 12 taksit

90x200 1.634,00 262,00 1.372,00 228,67 114,33

21

gün deneme süresi

Coco latex açık hücre yapısıyla yata¤ınızın nefes almasını sa¤lar, yüksek dirence sahip yapısıyla uzun yıllar ergonomisini korur.

20 latex

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

yükseklik

+3

yıl garanti

medi masajlı / Latex ebat

8 8 motorlu masajl›

özel idafl süngeri

termo kıvırcık antibakteriyel elyaf +/- 1 cm

fermuarl›

double jersey

6 taksit

world’e özel 12 taksit

1.564,00 251,00 1.313,00 218,83 109,42

Lateks dolgusu ve özel ‹dafl süngeri sayesinde bedeninizde masaj etkisi yaratarak, gece boyunca rahat etmenizi ve sabahları dinlenmifl olarak uyanmanızı sa¤lar.

22 latex

90x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

yükseklik

terapatik topmattress / Latex +/- 1 cm

6 latex

antibakteriyel

double jersey

fermuarl›

ebat

90X200 140X190 150X200 160X200 200X200

yükseklik

Lateks dolgusu ile Terapatik Topmattress yatak pedi, konfor ve kaliteyi hissedebilmeniz için tasarlanmıfltır. Yıkanabilir kapitonesi ile yıllarca hijyenik bir uyku sunar.

perakende fiyat›

6 taksit

311,00 477,00 494,00 529,00 617,00

world’e özel 12 taksit

51,83 79,50 82,33 88,17 102,83

25,92 39,75 41,17 44,08 51,42

terapatik topmattress / visco +/- 1 cm

6 visco

antibakteriyel

double jersey

fermuarl›

ebat

90X200 140X190 150X200 160X200 180X200

yükseklik

Visco dolgusu ile Terapatik Topmattress yatak pedi, konfor ve kaliteyi hissedebilmeniz için tasarlanmıfltır. Yıkanabilir kapitonesi ile yıllarca hijyenik bir uyku sunar.

perakende fiyat›

6 taksit

336,00 517,00 541,00 571,00 659,00

world’e özel 12 taksit

56,00 86,17 90,17 95,17 109,83

28,00 43,08 45,08 47,58 54,92

deluxe / visco ebat

özel idafl süngeri

termo kıvırcık antibakteriyel double jersey elyaf +/- 1 cm

22 visco

fermuarl›

yükseklik

90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

870,00 976,00 1.317,00 11 1.411,00 1.505,00 .682,00 1.682,00 1.846,00

140,00 157,00 211,00 226,00 241,00 270,00 296,00

730,00 819,00 1.106,00 1.185,00 1.264,00 1.412,00 1.550,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

121,67 60,83 136,50 68,25 184,33 92,17 197,50 98,75 210,67 105,33 235,33 117,67 258,33 129,17

Vücut a¤ırlı¤ınızı dengeli olarak absorbe eder, bel ve sırt a¤rılarını önlemeye yardımcı olur. Uyku esnasında istem dıflı hareketleri azaltır, kaliteli bir uyku sunar.

lux / visco ebat

özel idafl süngeri

termo kıvırcık antibakteriyel double jersey elyaf +/- 1 cm

22 visco

fermuarl›

yükseklik

90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

729,00 800,00 1.094,00 88 1.188,00 1.270,00 1.411,00 .411,00 1.541,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

117,00 612,00 102,00 51,00 129,00 671,00 111,83 55,92 176,00 918,00 153,00 76,50 191,00 997,00 166,17 83,08 204,00 1.066,00 177,67 88,83 226,00 1.185,00 197,50 98,75 247,00 1.294,00 215,67 107,83

Vücut a¤ırlı¤ınızı dengeli olarak absorbe eder, bel ve sırt a¤rılarını önlemeye yardımcı olur. Uyku esnasında istem dıflı hareketleri azaltır, kaliteli bir uyku sunar.

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

13


Vücut s›cakl›¤› olmas› gerekenden yüksekse... ®

Climarelle s›cakl›k dengeleyici malzeme içindeki mikro kapsüller s›v›laflarak serinletme etkisi yarat›r ve s›cakl›¤› ideal noktaya çeker.

Vücut s›cakl›¤› düflerse... Mikro kapsüller yeniden kat›laflarak ›s› enerjisini vücuda aktar›r ve düflük s›cakl›¤a ra¤men vücudun ›l›k kalmas›n› sa¤lar.

climamira visco / mira-coil ebat

çemberli

mira-coil yay konstrüksiyon

double jersey

visco

özel idafl süngeri

beyaz tek tarafl› pamuklu keçe kullan›m

polyester keçe

antibakteriyel

+/- 1 cm

25 climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

coolmax

termo kıvırcık elyaf

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

953,00 970,00 1.034,00 1.241,00 241, 1.362,00 1.409,00 409, 1.501,00 1.582,00 1.790,00

153,00 156,00 166,00 199,00 219,00 226,00 241,00 254,00 287,00

800,00 814,00 868,00 1.042,00 1.143,00 1.183,00 1.260,00 1.328,00 1.503,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

133,33 66,67 135,67 67,83 144,67 72,33 173,67 86,83 190,50 95,25 197,17 98,58 210,00 105,00 221,33 110,67 250,50 125,25

yükseklik

Benzersiz yüzeyi, üstün yay sistemi ve vücut ısısını dengede tutan mikro kapsülleriyle, kaliteli bir uyku sunar. Mucize yay sistemi mira-coil ile bel ve sırt a¤rıları nedeniyle sert zeminde uyuması gerekenlere ortopedik bir yüzey sunar. Vücut ısısına ve a¤ırlı¤ına göre flekil alan yapısı sayesinde bedenin yatakla temas alanını arttırarak gece boyunca dönme ihtiyacı hissetmeden uyumanızı sa¤lar.

climamira latex / mira-coil ebat çemberli

mira-coil yay konstrüksiyon

double jersey

latex

özel idafl süngeri

beyaz tek tarafl› pamuklu keçe kullan›m +/- 1 cm

25 climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

coolmax

termo kıvırcık elyaf

polyester keçe

antibakteriyel

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

930,00 953,00 1.034,00 1.241,00 241, 1.328,00 1.374,00 374, 1.466,00 1.547,00 1.732,00

149,00 153,00 166,00 199,00 213,00 220,00 235,00 248,00 278,00

781,00 800,00 868,00 1.042,00 1.115,00 1.154,00 1.231,00 1.299,00 1.454,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

130,17 65,08 133,33 66,67 144,67 72,33 173,67 86,83 185,83 92,92 192,33 96,17 205,17 102,58 216,50 108,25 242,33 121,17

yükseklik

Kendi kendine havalanma özelliine sahip do¤al kauçuktan üretilen latex, daima serin ve kuru kalarak nem tutmaz. Böylece kıfl›n s›cak, yaz›n serin bir ortamda bakterilerden uzak uyursunuz. Climarelle teknolojisi ile yatak içerisindeki s›cakl›¤› dengeler. Bakteri oluflumuna izin vermeyen latex dolgu malzemesi, ultra ortopedik yap›s› ile rahat bir uyku ortam› sunar.

14


climaflex visco / cosiflex ebat çemberli

cosiflex yay konstrüksiyon

double jersey

visco

özel idafl süngeri

polyester keçe

beyaz tek tarafl› pamuklu keçe kullan›m

antibakteriyel

+/- 1 cm

23 climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

coolmax

termo kıvırcık elyaf

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

826,00 861,00 930,00 16 1.116,00 1.212,00 230,0 1.230,00 1.311,00 1.386,00

133,00 138,00 149,00 179,00 195,00 197,00 210,00 222,00

693,00 723,00 781,00 937,00 1.017,00 1.033,00 1.101,00 1.164,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

115,50 120,50 130,17 156,17 169,50 172,17 183,50 194,00

57,75 60,25 65,08 78,08 84,75 86,08 91,75 97,00

yükseklik

Bel ve sırt a¤r›larından flikayet edenlerin favorisi. özel yay sistemiyle üretilen yataklar sa¤l›kl› bir duruflun yan›nda size hijyenik bir uyku ortam› sa¤lar. Son derece rahat ve dayan›kl›d›r. Vücut ›s›s›na ve a¤›rl›¤›na göre flekil alan yap›s› sayesinde bedenin yatakla temas alan›n› artt›rarak gece boyunca dönme ihtiyac› hissetmeden uyuman›z› sa¤lar. Yumuflak yüzeyde uyumak isteyenler için, dengeli uyku s›cakl›¤› ile vücut a¤›rl›¤›na göre flekil alan ergonomik yüzeyi birlefltirir.

climaflex latex / cosiflex ebat çemberli

cosiflex yay konstrüksiyon

double jersey

latex

özel idafl süngeri

polyester keçe

beyaz tek tarafl› pamuklu keçe kullan›m

antibakteriyel

+/- 1 cm

23 climarelle

Quallofil Extralife fresh elyaf

coolmax

termo kıvırcık elyaf

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

826,00 843,00 912,00 1.095,00 95 1.178,00 201,0 1.201,00 1.282,00 1.351,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

133,00 693,00 115,50 135,00 708,00 118,00 146,00 766,00 127,67 176,00 919,00 153,17 189,00 989,00 164,83 193,00 1.008,00 168,00 206,00 1.076,00 179,33 217,00 1.134,00 189,00

57,75 59,00 63,83 76,58 82,42 84,00 89,67 94,50

yükseklik

Kendi kendine havalanma özelli¤ine sahip do¤al kauçuktan üretilen Latex, daima serin ve kuru kalarak nem tutmaz. Böylece kıflın sıcak, yazın serin bir ortamda bakterilerden uzak uyursunuz. Cosiflex Yayların özel biçimleri ve küçük çapları sayesinde normal yataklara göre iki kat fazla yay içerir. Yumuflaklık, esneklik ve dayanıklılık açısından üstün bir yüzey sunar.

climapocket visco / pocket ebat

mesh

pocket yay konstrüksiyon

visco

beyaz antibakteriyel pamuklu keçe

özel idafl süngeri

befl bölgeli

double jersey

termo kıvırcık elyaf +/- 1 cm

25 fermuarl›

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

872,00 895,00 970,00 1.164,00 64, 1.270,00 311, 1.311,00 1.386,00 1.466,00 1.651,00

140,00 144,00 156,00 187,00 204,00 210,00 222,00 235,00 265,00

732,00 751,00 814,00 977,00 1.066,00 1.101,00 1.164,00 1.231,00 1.386,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

122,00 61,00 125,17 62,58 135,67 67,83 162,83 81,42 177,67 88,83 183,50 91,75 194,00 97,00 205,17 102,58 231,00 115,50

yükseklik

Benzersiz yüzeyi, üstün yay sistemi ve vücut ısısını dengede tutan mikro kapsülleriyle, kaliteli bir uyku sunar. Özel yay sistemiyle üretilen visco, son derece rahat ve dayanıklıdır. Vücut ısısına ve a¤ırlı¤ına göre flekil alan yapısı sayesinde bedenin yatakla temas alanını artırarak gece boyunca dönme ihtiyacı hissetmeden uyumanızı sa¤lar. Dengeli uyku sıcaklı¤ı ile vücut a¤ırlı¤ına göre flekil alan ergonomik yüzey ideal uyku için bir arada bulunur.

climapocket latex / pocket ebat latex

pocket yay konstrüksiyon

double jersey

mesh

23 Quallofil Extralife fresh elyaf

coolmax

beyaz pamuklu keçe

termo kıvırcık antibakteriyel elyaf +/- 1 cm

climarelle

özel idafl süngeri

tek tarafl› kullan›m

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

843,00 866,00 941,00 29, 1.129,00 1.230,00 270, 1.270,00 1.339,00 1.420,00 1.593,00

135,00 139,00 151,00 181,00 197,00 204,00 215,00 228,00 256,00

708,00 727,00 790,00 948,00 1.033,00 1.066,00 1.124,00 1.192,00 1.337,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

118,00 59,00 121,17 60,58 131,67 65,83 158,00 79,00 172,17 86,08 177,67 88,83 187,33 93,67 198,67 99,33 222,83 111,42

yükseklik

Kendi kendine havalanma özelliine sahip do¤al kauçuktan üretilen latex, daima serin ve kuru kalarak nem tutmaz. Böylece k›fl›n s›cak, yaz›n serin bir ortamda bakterilerden uzak uyursunuz. Climarelle teknolojisi ile yatak içerisindeki s›cakl›¤› dengeler. Bakteri oluflumuna izin vermeyen latex dolgu malzemesi, ultra ortopedik yap›s› ile rahat bir uyku ortam› sunar.

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

15


Mattist, k›l›f› y›kanabilir fermuarl› yatak... Mattist modern tasar›mlara sahip, kaliteli ve zengin bir yatak koleksiyonu sunar. Üstün teknoloji dolgu malzemelerine sahip, tamam› ortopedik olan ve y›kanabilir k›l›fl› Mattist yataklar, uykular›n›za rahatl›k ve sa¤l›k katar.

16


boston mediform / mira coil ebat

visco

özel idafl süngeri

çemberli

beyaz pamuklu keçe +/- 1 cm

25 mira-coil yay konstrüksiyon

antibakteriyel termo kıvırcık elyaf

fermuarl›

yükseklik

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya Fiyat› fiyat› indirimi

953,00 999,00 1.062,00 1.219,00 219, 1.386,00 1.519,00 519, 1.593,00 1.848,00 1.951,00

153,00 160,00 171,00 196,00 222,00 244,00 256,00 296,00 313,00

800,00 839,00 891,00 1.023,00 1.164,00 1.275,00 1.337,00 1.552,00 1.638,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

133,33 139,83 148,50 170,50 194,00 212,50 222,83 258,67 273,00

66,67 69,92 74,25 85,25 97,00 106,25 111,42 129,33 136,50

Uyurken kan dolafl›m›n› rahatlatan ve omurgay› destekleyen, ergonomik bir yüzeye sahiptir. Ak›ll› sünger visko, ›s›ya duyarl› oldu¤undan di¤er yatak malzemelerine göre benzersiz bir yüzey oluflturmaktad›r. Y›kanabilir k›l›f› sayesinde hijyenik bir uyku ortam› sa¤lanabilmektedir.

boston latex / mira coil ebat

latex

özel idafl süngeri

çemberli

beyaz pamuklu keçe +/- 1 cm

25 mira-coil yay konstrüksiyon

antibakteriyel termo kıvırcık elyaf

fermuarl›

yükseklik

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya Fiyat› fiyat› indirimi

930,00 976,00 1.039,00 1.184,00 84, 1.328,00 1.461,00 461, 1.530,00 1.790,00 1.882,00

149,00 157,00 167,00 190,00 213,00 234,00 245,00 287,00 302,00

781,00 819,00 872,00 994,00 1.115,00 1.227,00 1.285,00 1.503,00 1.580,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

130,17 136,50 145,33 165,67 185,83 204,50 214,17 250,50 263,33

65,08 68,25 72,67 82,83 92,92 102,25 107,08 125,25 131,67

Do¤al Latex sünger sayesinde alerjik bünyeler için idealdir. Y›kanabilir k›l›f› daha sa¤l›kl› bir uyku ortam› sunar.

genova mediform / pocket ebat

mesh

pocket yay konstrüksiyon

visco

beyaz antibakteriyel pamuklu keçe

özel idafl süngeri

befl bölgeli

double jersey

termo kıvırcık elyaf

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya Fiyat› fiyat› indirimi

912,00 924,00 1.004,00 16 1.316,00 1.339,00 409,0 1.409,00 1.513,00 1.697,00

146,00 148,00 161,00 211,00 215,00 226,00 243,00 272,00

766,00 776,00 843,00 1.105,00 1.124,00 1.183,00 1.270,00 1.425,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

127,67 63,83 129,33 64,67 140,50 70,25 184,17 92,08 187,33 93,67 197,17 98,58 211,67 105,83 237,50 118,75

+/- 1 cm

25 fermuarl›

Ekstra yumuflakl›k isteyenler için ideal yüzeye sahiptir. Y›kanabilr k›l›f› sayesinde, hijyenik bir uyku ortam›na sahip olman›z› sa¤lar.

yükseklik

genova latex / pocket ebat

mesh

pocket yay konstrüksiyon +/- 1 cm

25 fermuarl›

yükseklik

latex

beyaz antibakteriyel pamuklu keçe

özel idafl süngeri

befl bölgeli

double jersey

termo kıvırcık elyaf

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya Fiyat› fiyat› indirimi

861,00 877,00 947,00 47, 1.247,00 1.270,00 328,0 1.328,00 1.443,00 1.640,00

138,00 141,00 152,00 200,00 204,00 213,00 231,00 263,00

723,00 736,00 795,00 1.047,00 1.066,00 1.115,00 1.212,00 1.377,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

120,50 60,25 122,67 61,33 132,50 66,25 174,50 87,25 177,67 88,83 185,83 92,92 202,00 101,00 229,50 114,75

Tek tek üretilen yayların birbirine ba¤lı kumafl torbalar içine yerlefltirilmesiyle oluflturulan modern pocket yay sistemi, do¤al latex yap›s› ile benzersiz bir yüzey oluflturur. Do¤al, kaliteli ve sa¤l›kl› bir uyku ortam› sunar.

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

17


millennium / mira-coil ebat

çemberli

mira-coil yay konstrüksiyon

antibakteriyel

özel idafl süngeri

3 bölgeli

termo keçe silikonlu elyaf

double jersey

pedli

+/- 1 cm

30 tersyüz edilebilir

pamuklu

yünlü

yazl›k

k›fll›k

yükseklik

90x190 90x200 100x190 100x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200 200x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

758,00 775,00 853,00 871,0 871,00 1.111,00 29 1.129,00 1.184,00 1.201,00 1.268,00 .286,00 1.286,00 1.526,00 1.694,00

76,00 78,00 86,00 88,00 112,00 113,00 119,00 121,00 127,00 129,00 153,00 170,00

682,00 697,00 767,00 783,00 999,00 1.016,00 1.065,00 1.080,00 1.141,00 1.157,00 1.373,00 1.524,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

113,67 56,83 116,17 58,08 127,83 63,92 130,50 65,25 166,50 83,25 169,33 84,67 177,50 88,75 180,00 90,00 190,17 95,08 192,83 96,42 228,83 114,42 254,00 127,00

Mira-Coil kesintisiz yay sistemi sayesinde normal yaylara oranla iki kat fazla yay yüzeyi sa¤layarak mükemmel bir ergonomik yüzey oluflturur. Sert zeminde yatmay› tercih edenler için mükemmel bir uyku ortam› yarat›r. Çift tarafl› pedi bulunur. Yata¤›n üst pedi yün dolgulu, alt pedi ise pamuklu dolgulu olup 4 mevsim konforlu olarak kullan›ma imkan sa¤lar. Yatak kumafl› antimite ve antibakteriyel özelli¤e sahiptir.

miracoil ortopedik / mira-coil ebat

çemberli

antibakteriyel

özel idafl süngeri

termo keçe +/- 1 cm

24 mira-coil yay konstrüksiyon

silikonlu elyaf

double jersey

profilli sünger

yükseklik

Bel ve sırt a¤rıları nedeniyle sert zeminde uyumas› gerekenlere ortopedik bir yüzey sunar. Omurgan›n do¤al fleklini korumas›n› sa¤lar, s›rt kaslar›n›n gereksiz kas›lmas›n› önler. Özel yay sistemiyle üretilen yataklar sa¤l›kl› bir duruflun yan›nda size hijyenik bir uyku ortam› sa¤lar. Ergonomik yap›s›, çift tarafl› kullan›m imkan› ile uyku kalitenizi art›r›r.

18

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

80x180 488,00 49,00 439,00 80x190 493,00 50,00 443,00 90x190 505,00 51,00 454,00 90x200 522,00 53,00 469,00 100x190 575,00 58,00 517,00 593,0 60,00 533,00 100x200 593,00 120x190 653,00 66,00 587,00 120x200 661,00 67,00 594,00 130x190 685,00 69,00 616,00 140x190 721,00 21 73,00 648,00 140x200 733,00 74,00 659,00 150x190 788,00 79,00 709,00 788,0 150x200 811,00 82,00 729,00 160x190 859,00 86,00 773,00 160x200 877,00 88,00 789,00 180x200 1.021,00 103,00 918,00 200x200 1.148,00 115,00 1.033,00

6 taksit

73,17 73,83 75,67 78,17 86,17 88,83 97,83 99,00 102,67 108,00 109,83 118,17 121,50 128,83 131,50 153,00 172,17

world’e özel 12 taksit

36,58 36,92 37,83 39,08 43,08 44,42 48,92 49,50 51,33 54,00 54,92 59,08 60,75 64,42 65,75 76,50 86,08


altın ortopedik mira / mira-coil ebat

çemberli

beyaz termo kıvırcık antibakteriyel pamuklu keçe elyaf +/- 1 cm

24 mira-coil yay konstrüksiyon

double jersey

özel idafl süngeri

tersyüz edilebilir

yükseklik

Mira-Coil Yay Sistemi sayesinde, sert zeminde uyuması gerekenlere ortopedik bir yüzey sunar. Omurganın do¤al fleklini korumas›n› sa¤lar. Hava dolafl›m› özelli¤ine sahip Mira Yataklar, bütün gece ferah bir uyku ortam› sunar.

80x180 80x190 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

437,00 463,00 487,00 499,00 499,0 550,00 99 599,00 686,00 698,00 723,00 748,00 748,0 773,00 785,00 873,00

44,00 47,00 49,00 50,00 55,00 60,00 69,00 70,00 73,00 75,00 78,00 79,00 88,00

393,00 416,00 438,00 449,00 495,00 539,00 617,00 628,00 650,00 673,00 695,00 706,00 785,00

6 taksit

65,50 69,33 73,00 74,83 82,50 89,83 102,83 104,67 108,33 112,17 115,83 117,67 130,83

world’e özel 12 taksit

32,75 34,67 36,50 37,42 41,25 44,92 51,42 52,33 54,17 56,08 57,92 58,83 65,42

altın ortopedik deluxe pedli / bonnell ebat

çemberli

bonnell yay konstrüksiyon

double jersey

beyaz termo kıvırcık antibakteriyel pamuklu keçe elyaf

özel idafl süngeri

pedli

tersyüz edilebilir +/- 1 cm

30 pamuklu

yünlü

yazl›k

k›fll›k

yükseklik

80x180 80x200 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

429,00 441,00 479,00 491,00 491,0 529,00 91 591,00 655,00 668,00 693,00 706,00 706,0 718,00 755,00 856,00

43,00 45,00 48,00 50,00 53,00 60,00 66,00 67,00 70,00 71,00 72,00 76,00 86,00

386,00 396,00 431,00 441,00 476,00 531,00 589,00 601,00 623,00 635,00 646,00 679,00 770,00

6 taksit

64,33 66,00 71,83 73,50 79,33 88,50 98,17 100,17 103,83 105,83 107,67 113,17 128,33

world’e özel 12 taksit

32,17 33,00 35,92 36,75 39,67 44,25 49,08 50,08 51,92 52,92 53,83 56,58 64,17

Bel ve sırt a¤r›lar›ndan flikayet edenlerin favorisi. Bonnell Yay Sistemi sayesinde ergonomik bir duruflun yan›nda, hijyenik bir uyku ortam› sa¤lar. Hava geçirgenli¤i ise ideal bir uyku ortam› sunar.

altın ortopedik deluxe / bonnell ebat

çemberli

beyaz termo kıvırcık antibakteriyel pamuklu keçe elyaf +/- 1 cm

27 bonnell yay konstrüksiyon

double jersey

özel idafl süngeri

tersyüz edilebilir

yükseklik

Bel ve sırt a¤r›lar›ndan flikayet edenlerin favorisi. Özel yay sistemiyle üretilen yataklar sa¤l›kl› bir duruflun yan›nda size hijyenik bir uyku ortam› sa¤lar. Her bir yayl› özel ›s›l iflleme tabi tutularak üretilen Bonnell Yay Sistemi, orta sertlikte bir yüzey oluflturmaktad›r. Yatak kumafl› antibakteriyel korumaya sahiptir.

80x180 80x190 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

393,00 404,00 416,00 424,00 424,0 470,00 535,00 35 571,00 583,00 613,00 625,00 625,0 643,00 679,00 780,00

40,00 41,00 42,00 43,00 48,00 54,00 58,00 59,00 62,00 63,00 65,00 68,00 79,00

353,00 363,00 374,00 381,00 422,00 481,00 513,00 524,00 551,00 562,00 578,00 611,00 701,00

6 taksit

58,83 60,50 62,33 63,50 70,33 80,17 85,50 87,33 91,83 93,67 96,33 101,83 116,83

world’e özel 12 taksit

29,42 30,25 31,17 31,75 35,17 40,08 42,75 43,67 45,92 46,83 48,17 50,92 58,42

altın ortopedik klasik / bonnell ebat

çemberli

beyaz termo kıvırcık antibakteriyel pamuklu keçe elyaf +/- 1 cm

23 bonnell yay konstrüksiyon

double jersey

özel idafl süngeri

tersyüz edilebilir

yükseklik

Özel olarak sertlefltirilen keçe tabakas› ile bel ve s›rt a¤r›lar›n› hafifletirken, do¤al dokusu sa¤l›kl› ve kaliteli bir uyku ortam› sa¤lar.

80x180 80x190 90x190 90x200 100x190 100x200 120x190 120x200 130x190 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

345,00 357,00 381,00 393,0 393,00 404,00 429,0 429,00 482,00 500,00 531,00 36, 536,00 552,00 576,0 576,00 593,00 632,00 647,00 749,00

35,00 36,00 39,00 40,00 41,00 43,00 49,00 51,00 54,00 54,00 56,00 58,00 60,00 64,00 65,00 75,00

310,00 321,00 342,00 353,00 363,00 386,00 433,00 449,00 477,00 482,00 496,00 518,00 533,00 568,00 582,00 674,00

6 taksit

51,67 53,50 57,00 58,83 60,50 64,33 72,17 74,83 79,50 80,33 82,67 86,33 88,83 94,67 97,00 112,33

world’e özel 12 taksit

25,83 26,75 28,50 29,42 30,25 32,17 36,08 37,42 39,75 40,17 41,33 43,17 44,42 47,33 48,50 56,17

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

19


20


neptün / bonnell ebat

termo keçe termo kıvırcık antibakteriyel elyaf

özel idafl süngeri

+/- 1 cm

24 bonnell yay konstrüksiyon

jakarl› kumafl

tersyüz edilebilir

yükseklik

Bonnell Yay Sistemi, sert yatak tercih etmeyenler için ideal bir seçenek. Üstün hava dolaflımı sa¤lad›¤› için nem tutmayan, bakteri bar›nd›rmayan kumafl› sayesinde sa¤l›kl› ve kaliteli bir uyku ortam› sunar.

80X180 80X190 90X190 90X200 100X200 120X200 130X190 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200 180X200

perakende fiyat›

262,00 275,00 301,00 312,00 325,00 375,00 387,00 412,00 425,00 450,00 462,00 474,00 487,00 599,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

43,67 45,83 50,17 52,00 54,17 62,50 64,50 68,67 70,83 75,00 77,00 79,00 81,17 99,83

21,83 22,92 25,08 26,00 27,08 31,25 32,25 34,33 35,42 37,50 38,50 39,50 40,58 49,92

moon / bonnell ebat

termo keçe termo kıvırcık antibakteriyel elyaf

özel idafl süngeri

+/- 1 cm

22 bonnell yay konstrüksiyon

jakarl› kumafl

tersyüz edilebilir

yükseklik

Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli olarak da¤›tan ideal bir uyku yüzeyi sa¤lar. Sürekli kullan›mda dahi ilk günkü rahatl›¤a sahiptir.

80X190 90X190 90X200 100X200 120X200 130X190 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200

perakende fiyat›

222,00 244,00 249,00 270,00 306,00 316,00 345,00 356,00 374,00 382,00 401,00 412,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

37,00 40,67 41,50 45,00 51,00 52,67 57,50 59,33 62,33 63,67 66,83 68,67

18,50 20,33 20,75 22,50 25,50 26,33 28,75 29,67 31,17 31,83 33,42 34,33

mars / bonnell ebat

termo keçe termo kıvırcık antibakteriyel elyaf

özel idafl süngeri

+/- 1 cm

21 bonnell yay konstrüksiyon

jakarl› kumafl

tersyüz edilebilir

yükseklik

80x180 90x190 90x200 100x200 120x200 130x190 140x190 150x200 160x200

perakende fiyat›

208,00 234,00 239,00 255,00 286,00 297,00 320,00 348,00 375,00

6 taksit

34,67 39,00 39,83 42,50 47,67 49,50 53,33 58,00 62,50

world’e özel 12 taksit

17,33 19,50 19,92 21,25 23,83 24,75 26,67 29,00 31,25

Sert yatak tercih etmeyenler için ideal bir seçenek. Bonnell Mars, bütün gece ferah ve temiz bir uyku ortamı sunar. Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli olarak da¤›tarak ideal bir uyku ortamı sa¤lar.

melek / bonnell ebat

termo keçe termo kıvırcık antibakteriyel elyaf +/- 1 cm

21 bonnell yay konstrüksiyon

tersyüz edilebilir

yükseklik

özel idafl süngeri

90X190 90X200 100X200 130X190 140X190 150X200 160X200

perakende fiyat›

182,00 191,00 206,00 261,00 265,00 290,00 317,00

6 taksit

30,33 31,83 34,33 43,50 44,17 48,33 52,83

world’e özel 12 taksit

15,17 15,92 17,17 21,75 22,08 24,17 26,42

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

21


COW

BOBO

OCEAN

GRAFFE

Bebeklere özel do¤al uyku ürünleri Özel ipliklerle üretilen ve boya içermeyen tamamen do¤al

perakende fiyat›

ürünlerimiz ile anne babalar›n bebekleri için arad›¤› sa¤l›kl› uyku ortam›n› sa¤l›yoruz.

22

Bebek uyku seti

6 taksit

102,00 17,00

world’e özel 12 taksit

8,50


dreamy baby bed ebat

latex

Silver termo kıvırcık Protection elyaf

özel idafl süngeri +/- 1 cm

20 bonnell yay konstrüksiyon

fermuarl›

beyaz antibakteriyel pamuklu keçe

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

perakende fiyat›

433,00 442,00 456,00 478,00 524,00

6 taksit

72,17 73,67 76,00 79,67 87,33

world’e özel 12 taksit

36,08 36,83 38,00 39,83 43,67

yükseklik

Y›kanabilir k›l›f› Silver antibakteriyel özelli¤e sahip olup, yata¤› çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Yata¤›n iç dolgusunda kullan›lan kauçuk esasl› latex sünger, do¤al antibakteriyel özelliktedir. Ayr›ca latex sünger, iri hücreli yap›s› ve dikey yönde bulunan çok say›da hava kanal› sayesinde mükemmel bir hava geçirgenli¤ine sahiptir.

smarty baby bed ebat

visco

Silver termo kıvırcık Protection elyaf

özel idafl süngeri +/- 1 cm

21 bonnell yay konstrüksiyon

fermuarl›

beyaz antibakteriyel pamuklu keçe

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

perakende fiyat›

417,00 427,00 438,00 462,00 511,00

6 taksit

69,50 71,17 73,00 77,00 85,17

world’e özel 12 taksit

34,75 35,58 36,50 38,50 42,58

yükseklik

Y›kanabilir k›l›f› ayn› zamanda Silver antibakteriyel özelli¤e sahip olup, yata¤› çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Visco elastik sünger, ›s›ya duyarl› bir yap›ya sahiptir. Bebe¤in vücut ›s›s›na ba¤l› olarak, a¤›rl›¤›n› yata¤a dengeli bir flekilde da¤›t›p, vücut üzerindeki bas›nç noktalar›n› rahatlat›r. Bu sayede uyku kalitesini artt›r›r. Bebe¤inizin omurgas›n› destekleyen ergonomik bir yap›ya sahiptir.

sweety baby bed ebat

Silver Protection

bonnell yay konstrüksiyon

pamuklu

termo keçe termo kıvırcık elyaf

yünlü

yazl›k

özel idafl süngeri

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

perakende fiyat›

185,00 189,00 194,00 203,00 277,00

6 taksit

30,83 31,50 32,33 33,83 46,17

world’e özel 12 taksit

15,42 15,75 16,17 16,92 23,08

k›fll›k

+/- 1 cm

20 tersyüz edilebilir

yükseklik

Silver antibakteriyel özelli¤e sahip örme kumafl kullan›l›r. Yatak çift tarafl› kullan›labilir. Yünlü dolguya sahip olan üst taraf k›fll›k, pamuklu dolguya sahip olan alt taraf yazl›kt›r.

rompy baby bed ebat Silver Protection

termo keçe termo kıvırcık elyaf +/- 1 cm

20 bonnell yay konstrüksiyon

tersyüz edilebilir

özel idafl süngeri

60X120 70X130 70X140 80X130 80X180

perakende fiyat›

175,00 178,00 183,00 193,00 262,00

6 taksit

29,17 29,67 30,50 32,17 43,67

world’e özel 12 taksit

14,58 14,83 15,25 16,08 21,83

yükseklik

Bonnell Yay Sistemi sayesinde de vücut a¤›rl›¤›n› dengeli olarak da¤›tarak ideal bir uyku ortamı sa¤lar. Yüzeyinde Silver antibakteriyel özelli¤e sahip örme kumafl kullan›lm›flt›r.

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

23


Havuzlu Set Bazalar

zen Zen Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

112 cm

150X200 160X200 180X200 200X200

1.240,00 1.325,00 1.500,00 1.680,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

206,67 220,83 250,00 280,00

103,33 110,42 125,00 140,00

Zen Havuzlu Baza Seti

39 cm

150X200 885,00 147,50 73,75 160X200 975,00 162,50 81,25 180X200 1.150,00 191,67 95,83 200X200 1.330,00 221,67 110,83

favori Favori Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

113 cm

150X200 160X200 180X200 200X200

6 taksit

1.150,00 1.240,00 1.415,00 1.590,00

world’e özel 12 taksit

191,67 95,83 206,67 103,33 235,83 117,92 265,00 132,50

Favori Havuzlu Baza Seti

39 cm

150X200 795,00 132,50 66,25 160X200 885,00 147,50 73,75 180X200 1.060,00 176,67 88,33 200X200 1.240,00 206,67 103,33

pera Pera Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

113 cm

150X200 160X200 180X200 200X200

1.150,00 1.240,00 1.415,00 1.590,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

191,67 95,83 206,67 103,33 235,83 117,92 265,00 132,50

38 cm

Pera Latalı Sandıklı Baza Seti

150X200 795,00 132,50 66,25 160X200 885,00 147,50 73,75 180X200 1.060,00 176,67 88,33 200X200 1.240,00 206,67 103,33

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

24


paradise Paradise Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

113 cm

150X200 160X200 180X200 200X200

6 taksit

1.150,00 1.240,00 1.415,00 1.590,00

world’e özel 12 taksit

191,67 95,83 206,67 103,33 235,83 117,92 265,00 132,50

Paradise Havuzlu Baza Seti

39 cm

150X200 795,00 132,50 66,25 160X200 885,00 147,50 73,75 180X200 1.060,00 176,67 88,33 200X200 1.240,00 206,67 103,33

soho Soho Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat› 105 cm

150X200 160X200 180X200 200X200

1.330,00 1.420,00 1.590,00 1.770,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

221,67 236,67 265,00 295,00

110,83 118,33 132,50 147,50

39 cm

Soho Havuzlu Baza Seti

150X200 975,00 162,50 81,25 160X200 1.060,00 176,67 88,33 180X200 1.240,00 206,67 103,33 200X200 1.415,00 235,83 117,92

lara Lara Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat› 113 cm

150X200 160X200 180X200 200X200

1.150,00 1.240,00 1.415,00 1.590,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

191,67 95,83 206,67 103,33 235,83 117,92 265,00 132,50

Lara Havuzlu Baza Seti 39 cm

150X200 795,00 132,50 66,25 160X200 885,00 147,50 73,75 180X200 1.060,00 176,67 88,33 200X200 1.240,00 206,67 103,33

vale Vale Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

44 cm

90X190 451,00 90X200 484,00 100X200 517,00 120X200 616,00 140X190 627,00 150X200 814,00 160X200 858,00 180X200 968,00 200X200 1.023,00

6 taksit

75,17 80,67 86,17 102,67 104,50 135,67 143,00 161,33 170,50

world’e özel 12 taksit

37,58 40,33 43,08 51,33 52,25 67,83 71,50 80,67 85,25

bafll›k fiyata dahil de¤ildir

atlas

43 cm

Atlas Latalı Sandıklı Baza Seti perakende fiyat›

90X190 90X200 100X200 120X200 140X190 150X200 160X200 180X200 200X200

440,00 473,00 506,00 583,00 594,00 781,00 825,00 935,00 990,00

6 taksit

73,33 78,83 84,33 97,17 99,00 130,17 137,50 155,83 165,00

world’e özel 12 taksit

36,67 39,42 42,17 48,58 49,50 65,08 68,75 77,92 82,50

bafll›k fiyata dahil de¤ildir

25


Bazalar

 Özel makas sistemi Emniyet mekanizmas› ve özel makas sistemi sayesinde bazan›n rahatça ve emniyetli bir flekilde kullan›m›na olanak sa¤lar.  Genifl iç hacim Yüksek iç hacime sahip ‹DAfi Sand›kl› bazalar›nda, sand›k ünitesi maksimum kullan›m alan›na sahiptir  Ekstra havaland›rma Masif latal› sistem ayr›ca yata¤›n›z›n etkin bir flekilde havaland›r›lmas›na yard›mc› olur.  ‹steyene latal› üst ünite Ön gerilim verilerek üretilen özel masif latal› üst ünite, 500Kg. kadar esnekli¤i sayesinde adeta ikinci yay sistemi gibi çal›fl›r.

26


asil sandıklı baza ebat

ayak 10 cm toplam 41 cm iç derinlik 28 cm

perakende de¤ifltirme Kampanya fiyat› indirimi Fiyat›

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 2 PARÇALI 140x190 140x200 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200 2 PARÇALI 180x200 2 PARÇALI 200x200

432,00 458,00 486,00 523,00 523,0 568,00 719,00 9 605,00 750,00 798,00 903,00 963,00

44,00 46,00 49,00 53,00 57,00 72,00 61,00 76,00 80,00 91,00 97,00

388,00 412,00 437,00 470,00 511,00 647,00 544,00 674,00 718,00 812,00 866,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

64,67 68,67 72,83 78,33 85,17 107,83 90,67 112,33 119,67 135,33 144,33

32,33 34,33 36,42 39,17 42,58 53,92 45,33 56,17 59,83 67,67 72,17

klas sandıklı baza ebat

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 2 PARÇALI 140x190 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200

perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

324,00 54,00 339,00 56,50 344,00 57,33 417,00 69,50 462,00 77,00 669,00 111,50 674,00 112,33 678,00 113,00

27,00 28,25 28,67 34,75 38,50 55,75 56,17 56,50

ayak 10 cm toplam 41 cm iç derinlik 28 cm

otto sandıklı baza

ebat

perakende fiyat›

90x190 100x200 120X200 140x190 2 PARÇALI 150x200 Ç 2 PARÇALI 160x200

296,00 315,00 364,00 363,00 579,00 591,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

49,33 52,50 60,67 60,50 96,50 98,50

24,67 26,25 30,33 30,25 48,25 49,25

ayak 7 cm toplam 35 cm iç derinlik 24 cm

standart baza ebat

perakende fiyat›

90x190 90x200 100x200 120X200 140x190 150x200 2 PARÇALI 150x200 160x200 2 PARÇALI 160x200 2 PARÇALI 180x200

248,00 259,00 271,00 294,00 307,00 318,00 415,00 327,00 427,00 515,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

41,33 43,17 45,17 49,00 51,17 53,00 69,17 54,50 71,17 85,83

20,67 21,58 22,58 24,50 25,58 26,50 34,58 27,25 35,58 42,92

yedekli baza

ebat

100x200

perakende fiyat›

6 taksit

787,00 131,17

world’e özel 12 taksit

65,58

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

27


Bafllıklar flah deri bafll›k 120 cm

ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 170’L‹K 180’L‹K 200’LÜK

perakende fiyat›

202,00 222,00 233,00 243,00 254,00 265,00 280,00 297,00 349,00

6 taksit

33,67 37,00 38,83 40,50 42,33 44,17 46,67 49,50 58,17

world’e özel 12 taksit

16,83 18,50 19,42 20,25 21,17 22,08 23,33 24,75 29,08

112 cm

poyraz deri bafll›k ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 180’L‹K 200’LÜK

perakende fiyat›

143,00 152,00 160,00 166,00 172,00 178,00 191,00 216,00

6 taksit

23,83 25,33 26,67 27,67 28,67 29,67 31,83 36,00

world’e özel 12 taksit

11,92 12,67 13,33 13,83 14,33 14,83 15,92 18,00

105 cm

yıldız deri bafll›k ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 170’L‹K 180’L‹K 200’LÜK

perakende fiyat›

145,00 160,00 174,00 187,00 200,00 213,00 232,00 252,00 291,00

6 taksit

24,17 26,67 29,00 31,17 33,33 35,50 38,67 42,00 48,50

world’e özel 12 taksit

12,08 13,33 14,50 15,58 16,67 17,75 19,33 21,00 24,25

110 cm

fuga deri bafll›k ebat

90’LIK 100’LÜK 120’L‹K 140’LIK 150’L‹K 160’LIK 180’L‹K 200’LÜK

perakende fiyat›

120,00 133,00 141,00 149,00 158,00 165,00 176,00 205,00

6 taksit

20,00 22,17 23,50 24,83 26,33 27,50 29,33 34,17

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

28

world’e özel 12 taksit

10,00 11,08 11,75 12,42 13,17 13,75 14,67 17,08


Metal Mobilya

kanepeli yüksek karyola

ebat

perakende fiyat›

216x175x100 1.294,00 açık hali 128

6 taksit

215,67

world’e özel 12 taksit

107,83

ranza karyola yataklar fiyata dahil de¤ildir

ebat

RANZA KARYOLA 90X200 RANZA YEDEK KARYOLA

perakende fiyat›

357,00 354,00

6 taksit

world’e özel 12 taksit

59,50 59,00

29,75 29,50

ranza

ebat

RANZA 90X200

perakende fiyat›

6 taksit

809,00

134,83

world’e özel 12 taksit

67,42

yedekli karyola yataklar fiyata dahil de¤ildir

ebat

YEDEKL‹ KARYOLA ALT 90X190 YEDEKL‹ KARYOLA ÜST 90X200

perakende fiyat›

316,00 275,00

6 taksit

52,67 45,83

world’e özel 12 taksit

26,33 22,92

lüks katlan›r somya

ebat

80x190

perakende fiyat›

350,00

6 taksit

58,33

world’e özel 12 taksit

29,17

(yatak ölçüsü 80x180)

29


Soffist kartela kumafllar› geçerlidir. 30


rustik ayfle

ebat

RUST‹K AYfiE KOLTUK RUST‹K AYfiE ‹K‹L‹ KANEPE RUST‹K AYfiE KANEPE

perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

819,00 1.163,00 1.430,00

136,50 193,83 238,33

68,25 96,92 119,17

Rustik Ayfle Tekli Koltuk Rustik Ayfle 2’li Kanepe Rustik Ayfle Kanepe

g87 X d88 X y100 g157 X d88 X y100 g197 X d88 X y100

rustik seda RUST‹K SEDA KOLTUK RUST‹K SEDA ‹K‹L‹ KANEPE RUST‹K SEDA KANEPE

Rustik Seda Tekli Koltuk Rustik Seda 2’li Kanepe Rustik Seda Kanepe Rustik Seda Yayl› Kanepe

perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

819,00 1.163,00 1.430,00

136,50 193,83 238,33

68,25 96,92 119,17

g91 X d85 X y90 g151 X d85 X y90 g201 X d85 X y90 g201 X d85 X y90

four stars

FOUR STARS KANEPE

perakende fiyat›

6 taksit

world’e özel 12 taksit

1.228,00

204,67

102,33

Ölçüsü: g200 X d100 X y90

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

31


32


33


Beyaz Tekstil Micro Fiber Yast›k ve Yorgan, boncuk elyaflar sayesinde yumuflak bir doku sunar. Antialerjiktir. Y›kanabildi¤i için hijyeniktir ve koku yapmaz. Bebe Micro Fiber Yast›k ve Yorgan ise bebe¤inizin gelifliminde önemli olan sa¤l›kl› bir uyku için idealdir. Kaz tüyü dolgusu ile s›cakl›k de¤iflikliklerine karfl› vücudunuzu korur, nemi ayarlar ve bakteri bar›nd›rmaz.

Her iki yüzeyi pamuklu kumafltan, bakteri bar›nd›rmayan, toz tutmayan, terletmeyen, hafif ve sa¤l›kl› yorganlar.

Y›kanabilir, silikonlu elyaf dolgulu, dört köflesi lastikli, Bafl›n›z›n uykuda sa¤l›kl› pozisyonda durmas›n› çift tarafl› pamuklu kumafltan yap›lm›fl yatak sa¤layan ‹dafl yast›klar, toz tutmaz, alerji yapmaz, koruyucu, yata¤›n›z›n ömrünü uzat›r. terlemeyi önler, bakteri ve koku bar›nd›rmaz. %100 pamuklu k›l›fa sahiptir.

Yaylı Yastık 50x70 cm

6 taksit World’e özel 12 taksit

50,00

8,33

4,16

Perakende fiyat›

50x70 cm

6 taksit World’e özel 12 taksit

104,00 17,33

8,67

50x70 cm

50x70 cm

6,00

50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

53,00

8,83

4,42

50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

24,00

4,00

2,00

34

50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

14,00

2,33

1,17

5,83

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

33,00

5,50

2,75

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

16,00

2,67

1,33

Microfiber Yastık alezi 50x70 cm

5,42

6 taksit World’e özel 12 taksit

72,00 12,00

6,00

Ergonomik Yastık 50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

12,00

2,00

1,00

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

50,00

8,33

4,17

Aleo Veralı Yastık 50x70 cm

Microfiber Boncuk Yastık 50x70 cm

65,00 10,83

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

70,00 11,67

Aleo Veralı Yastık alezi 50x70 cm

6,83

6 taksit World’e özel 12 taksit

Yavrulu Yastık

Nano Microfiber Yastık

Microfiber Kapitoneli Yastık 50x70 cm

50x70 cm

6 taksit World’e özel 12 taksit

82,00 13,67

Perakende fiyat›

Kaztüyü Yastık 50x70 cm

5,42

Perakende fiyat›

Bamboo Yastık

6 taksit World’e özel 12 taksit

72,00 12,00

65,00 10,83

Perakende fiyat›

Modal Yastık Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

Süper Visco Yastık

Mediform Yastık 40x60 cm

Organik Pamuk Yaylı Yastık

Kaflmir Yaylı Yastık

Perakende fiyat›

Perakende fiyat›

Yataklar›n›z›n ömrünü uzatmak için; s›v›y› içine emerek yata¤a kesinlikle geçirmeyen, yata¤›n nefes almas›n› sa¤layan su geçirmez alez.

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

29,00

4,83

2,42

Microfiber Yastık 50x70 cm

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

13,00

2,17

1,08


Kaz Tüyü Yorgan Perakende fiyat›

YORGAN TEKL‹ YORGAN Ç‹FTL‹ DÖRT MEVS‹M YORGAN TEKL‹ DÖRT MEVS‹M YORGAN Ç‹FTL‹

297,00 361,00 461,00 556,00

49,50 60,17 76,83 92,67

24,75 30,08 38,42 46,33

Nano Micro Fiber Yorgan Perakende fiyat›

Micro Fiber Yorgan

6 taksit World’e özel 12 taksit

Perakende fiyat›

TEKL‹ 61,00 10,17 Ç‹FTL‹ 67,00 11,17

9,50 12,50

Perakende fiyat›

90x200 100x200 120x200 140x200 150x200 160x200 180x200

Nano Micro Fiber Alez Perakende fiyat›

90x190/200 100x190/200 120x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

37,00 40,00 51,00 55,00 60,00 66,00 75,00 80,00

3,08 3,33 4,25 4,58 5,00 5,50 6,25 6,67

5,08 5,58

TEKL‹ 85,00 14,17 Ç‹FTL‹ 96,00 16,00

Su Geçirmez Alez 6 taksit World’e özel 12 taksit

Perakende fiyat›

6 taksit World’e özel 12 taksit

7,17 7,83 8,67 10,00 10,33 10,83 11,83

7,08 8,00

70x140 90x190/200 100x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

3,58 3,92 4,33 5,00 5,17 5,42 5,92

39,00 61,00 68,00 94,00 108,00 108,00 121,00 133,00

Amour

Buket

Gardein

Lace

6,50 10,17 11,33 15,67 18,00 18,00 20,17 22,17

3,25 5,08 5,67 7,83 9,00 9,00 10,08 11,08

Micro Fiber Alez

6 taksit World’e özel 12 taksit

6,17 6,67 8,50 9,17 10,00 11,00 12,50 13,33

43,00 47,00 52,00 60,00 62,00 65,00 71,00

6 taksit World’e özel 12 taksit

Perakende fiyat›

Aleo Veralı Uyku Pedi

6 taksit World’e özel 12 taksit

JAKARLI TEKL‹ 114,00 19,00 JAKARLI Ç‹FTL‹ 150,00 25,00

Aleo Veralı Yorgan

6 taksit World’e özel 12 taksit

Perakende fiyat›

90x190/200 100x190/200 120x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

6 taksit World’e özel 12 taksit

32,00 5,33 34,00 5,67 45,00 7,50 49,00 8,17 51,00 8,50 54,00 9,00 62,00 10,33 69,00 11,50

2,67 2,83 3,75 4,08 4,25 4,50 5,17 5,75

Renkli Nevresim Tak›m› Ebat

Ç‹FTL‹ TEKL‹

Perakende fiyat›

54,00 49,00

6 taksit

9,00 8,17

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

World’e özel 12 taksit

4,50 4,08

35


orkide

Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan, Mira-Coil yay sistemli ‹dafl Soffist Kanepeleri... Amerikan Leggett&Platt lisansı ile ‹DAfi tarafından üretilen Mira-Coil sistemi, birbirine ba¤lı kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat daha fazla yay yüzeyi sa¤layarak hem sa¤lıklı bir ergonomik kullan›m alan› oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklarına sarkarak deforme olmasını önler. Yaylar›n deformasyonuna neden olan en önemli etkenlerden birisi sal›ncak hareketidir. ‹dafl Soffist Kanepelerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, yap›s›ndan dolay› bu hareketi engelleyerek, kanepelerinizde uzun ömürlü kullan›m imkan› sa¤lar. öne çekerek, yukar› kald›r›n›z

Kanepelerinizin daha uzun ömürlü kullan›m ve kaplama kumafllar›n›n y›pranmamas› için, duvardan 7 cm uzak tutunuz.

34


‹dafl Soffist’i ayr›cal›kl› k›lan nedenler Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, Daha uzun ömürlü ve çökme olas›l›¤› az olan Özel ‹dafl Süngeri, Kanepelerin yerini de¤ifltirmeden yatak haline gelmesini sa¤layan Duvara S›f›r Mekanizma*, ‹dafl Soffist grubu tüm kanepe ve koltuklar›, sand›kl›d›r. Döflemelik kumafllarda Zengin Renk ve Desen Seçenekleri, Üçlü kanepelerde 2 süs yast›¤›na ek olarak, kombin 2 süs yast›¤› ‹dafl Soffist’ten**. Kolçaklar için kumafl kaplama d›fl›nda 4 Farkl› Deri Kaplama Seçene¤i...

* Melisa Kanepe Grubunda bu özellik kullan›lmam›flt›r. ** Melisa 3’lü kanepede hediye süs yast›¤› verilmemektedir.

MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) :

+

+

+

OTURMA GRUBU (3+2+1+1) :

+

+

+

orkide

Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk D puf

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2460g x 950d x 990y 1860g x 950d x 990y 1180g x 950d x 990y 1360g x 710d x 470y

2460g x 1160d x 470y 1860g x 1160d x 470y 1180g x 1160d x 470y

A

B

C

D

Perakende fiyat›

ORK‹DE ÜÇLÜ KANEPE ORK‹DE ‹K‹L‹ KANEPE ORK‹DE TEKL‹ KOLTUK ORK‹DE PUF ORK‹DE OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** ORK‹DE MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** *** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.

689,00 593,00 413,00 275,00 2.108,00 2.204,00

6 taksit

114,83 98,83 68,83 45,83 351,33 367,33

world’e özel 12 taksit

57,42 49,42 34,42 22,92 175,67 183,67

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

37


iris Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk D puf

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y 1660g x 710d x 470y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

D

B

C Perakende fiyat›

‹R‹S ÜÇLÜ KANEPE ‹R‹S ‹K‹L‹ KANEPE ‹R‹S TEKL‹ KOLTUK ‹R‹S PUF ‹R‹S OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** ‹R‹S MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** *** Puf fiyata dahil de¤ildir.

657,00 551,00 392,00 381,00 1.992,00 2.098,00

6 taksit

109,50 91,83 65,33 63,50 332,00 349,67

world’e özel 12 taksit

54,75 45,92 32,67 31,75 166,00 174,83

gelincik Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

C

Perakende fiyat›

GEL‹NC‹K ÜÇLÜ KANEPE GEL‹NC‹K ‹K‹L‹ KANEPE GEL‹NC‹K TEKL‹ KOLTUK GEL‹NC‹K OTURMA GRUBU (3+2+1+1) GEL‹NC‹K MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

646,00 540,00 392,00 1.970,00 2.076,00

6 taksit

107,67 90,00 65,33 328,33 346,00

world’e özel 12 taksit

53,83 45,00 32,67 164,17 173,00

funda Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

38

FUNDA ÜÇLÜ KANEPE FUNDA ‹K‹L‹ KANEPE FUNDA TEKL‹ KOLTUK FUNDA PUF FUNDA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) FUNDA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

C

Perakende fiyat›

6 taksit

620,00 528,00 373,00 167,00 1.894,00 1.986,00

103,33 88,00 62,17 27,83 315,67 331,00

world’e özel 12 taksit

51,67 44,00 31,08 13,92 157,83 165,50


Begonya Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

C

Perakende fiyat›

BEGONYA ÜÇLÜ KANEPE BEGONYA ‹K‹L‹ KANEPE BEGONYA TEKL‹ KOLTUK BEGONYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) BEGONYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

world’e özel 12 taksit

6 taksit

625,00 530,00 381,00 1.917,00 2.012,00

104,17 88,33 63,50 319,50 335,33

52,08 44,17 31,75 159,75 167,67

Akasya Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950dx 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

C

Perakende fiyat›

AKASYA ÜÇLÜ KANEPE AKASYA ‹K‹L‹ KANEPE AKASYA TEKL‹ KOLTUK AKASYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) AKASYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

world’e özel 12 taksit

6 taksit

593,00 498,00 349,00 1.789,00 1.884,00

98,83 83,00 58,17 298,17 314,00

49,42 41,50 29,08 149,08 157,00

Melisa Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A Melisa kanepelerde; Kumafl : Porto Kartelas› Deri : 902-Krem ve 904-Venge

B

C Perakende fiyat›

MEL‹SA ÜÇLÜ KANEPE MEL‹SA ‹K‹L‹ KANEPE MEL‹SA TEKL‹ KOLTUK MEL‹SA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) MEL‹SA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

502,00 430,00 303,00 1.538,00 1.610,00

6 taksit

83,67 71,67 50,50 256,33 268,33

world’e özel 12 taksit

41,83 35,83 25,25 128,17 134,17

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile Haziran 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya varan vadeler.

39


‹DAfi BÖLGE MÜDÜRLÜKLER‹ Size en yak›n ‹dafl sat›fl noktas›n› ö¤renmek için lütfen ilgili bölge temsilcili¤ini aray›n.

‹stanbul

‹DAfi MERKEZ

Çobançeflme Mh. Selvi Sk. No:3 Y.Bosna Bahçelievler

(0212) 482 11 25

(‹stanbul - Edirne - Tekirda¤ - K›rklareli - Çanakkale (Çanakkale bo¤az› s›n›r) - ‹zmit (Gölcük s›n›r) Ankara

YAfiARLAR Bostanc›k Cad. No: 53 Siteler (Ankara - K›r›kkale - Çank›r› - Yozgat - K›rflehir - Ni¤de - Nevflehir - Kayseri) HÜNPA Özgür Mh. Girne Bulvar› No:259 Yüre¤ir (Adana - Mersin)

(0312) 351 60 60

Antalya

HAT‹PO⁄LU Güzelyurt Mah. Serik Cad. No: 18 (Antayla - Isparta - Burdur)

(0242) 463 20 61

Bal›kesir

HAT‹PO⁄LU Gümüflçeflme Mah. 184 Sokak No: 50 (Bal›kesir - Çanakkale (Çanakkale Bo¤az› s›n›r)

(0266) 249 71 44

Bursa

ASMAfi Yunusemre Mah. Yeni Y›l Sokak No: 1 Y›ld›r›m (Bursa - Yalova - ‹zmit (Gölcük s›n›r) - Eskiflehir - Kütahya - Afyon - Bilecik) VER‹M Fevzi Çakmak Mh. Eski Bolu Cd. No:128 (Düzce - Sakarya - Bolu - Bart›n - Karabük - Zonguldak - Kastamonu) S‹M Ataflehir Mh. Malatya Cd. No:413 (Elaz›¤spor tesisleri yan›) Elazı¤ - Malatya - Tunceli - Bingöl - Mufl - Bitlis - Van) HÜNER Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K›r›khan (Hatay - Kilis - Osmaniye - Kahramanmarafl - Gaziantep)

(0224) 364 86 90

‹stanbul

VER‹M (‹stanbul)

(0212) 546 79 78

‹zmir

AKDEM‹R 1561 Sokak No: 3/2 Ç›narl› (‹zmir - Manisa - Mu¤la - Ayd›n - Denizli - Uflak)

(0232) 461 52 52

Konya

GÖKMENLER Fevziçakmak Mah. Büsan 3 No’lu Sokak No: 37 (Konya - Karaman - Aksaray)

(0332) 345 19 03

Samsun

BEREN Atatürk Bulvar› No: 149 Atakent (Samsun - Sinop - Çorum - Amasya - Tokat - Sivas - Ordu (Bolaman S›n›r))

(0362) 438 55 60

Trabzon

ATAKÖY 2 No’lu Beflirli Mah. Sahil Cad. No: 1 (Trabzon - Rize - Artvin - Gümüflhane - Giresun - Ordu (Bolaman S›n›r) Bayburt - Erzurum - Erzincan)

(0462) 223 45 82

KIBRIS

YEN‹ fiAFAK

(0392) 228 40 17

Adana

Düzce Elaz›¤ Hatay

Yefliltepe Mh. 56. Sk. No:21 Zeytinburnu

4.Muhtar Yusuf Galeria Lefkofle

(0322) 324 54 00

(0380) 524 22 27 (0424) 247 15 57 (0326) 344 13 15

* Nakit al›mlarda %8 iskonto uygulan›r. Ürünlerin teslim süresi için bayinizden bilgi al›n›z. Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 25 May›s 1994 tarih ve 21940 say›l› tebli¤ hükümlerine uygun olarak yap›lmaktad›r. Fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. Bu broflürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlard›r. Fiyatlar›m›z TL’dir. Bu kampanya 1 fiubat - 31 Mart 2012 tarihleri aras›nda anlaflmal› bayilerimizde devam edecek olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bu broflürün içindeki üretici taraf›ndan öngörülen fiyatlar, Türkiye s›n›rlar› dahilinde geçerlidir. ‹dafl, gerekli görmesi halinde önceden haber vermeksizin ürünler üzerinden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Broflürde karfl›lafl›labilecek tipografik hatalardan ve bask›dan kaynaklanabilecek renk sapmalar›ndan ‹dafl sorumlu tutulamaz. Broflürde verilen ürün ölçülerinde +/- 1 cm sapma olabilir. Montaj hizmeti ileürünlerin teslim süresi hakkında ayr›nt›l› bilgiyi ‹dafl yetkili sat›c›lar›ndan alabilirsiniz.

ÜCRETS‹Z NAKL‹YE

444 43 27

www.idas.com.tr

ÜCRETS‹Z MONTAJ

İDAŞ Değiştirme Kampanyası  
İDAŞ Değiştirme Kampanyası  

İDAŞ Değiştirme Kampanyası

Advertisement