Page 1

idas FL kapak.pdf

1

9/27/11

4:48 PM

Ben sadece kendi yatağımda uyurum!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Türkiye’de ilk!

50x 70cm

Pocket yay sistemi

Başınıza gelebilecek en yeni rahatlık! Tek kişilik yatak alana 1 yaylı yastık Çift kişilik yatak alana 2 yaylı yastık

hediye!

Özel sünger 40 adet Pocket yay

Silikonlu elyaf

İdaş Yaylı Yastık Hediye Kampanyası Silver hariç tüm ürün gruplarımızda geçerlidir. Bu kampanya 1 Ekim 2011 - 31 Aralık 2011 tarihleri arasında geçerlidir.

30°C

YIKANABiLiR KILIF

YASTIK YIKANAMAZ

YAYLI


double bonnell yay konstrüksiyon

bonnell yay konstrüksiyon

mira-coil yay konstrüksiyon

beyaz pamuklu keçe

termo keçe

polyester keçe

pocket yay konstrüksiyon

mini pocket

cosiflex yay konstrüksiyon

termo kıvırcık elyaf

double jersey

jakarl› kumafl

antibakteriyel

climarelle

latex

visco

özel idafl süngeri

çemberli

mesh

pamuklu

yünlü

deve yünü

ipek

kaflmir

coco

horsehair

coolmax

Quallofil Extralife fresh elyaf

yazl›k

k›fll›k

8 nokta masajl›

yedi bölgeli

befl bölgeli

fermuarl›

tek tarafl› kullan›m

tersyüz edilebilir

8

pedli


‹deal uyku setleri...

Kaliteli bir uyku için yeni uyku konseptiniz...

Uyku ortam›nda ayr›cal›k isteyenlere...

Baflucu ve ayakucu ayr› ayr› hareket eden setler. Yuvarlak yatak, baza ve bafll›k set.

Extra konfor sa¤layan deve yünü, kaflmir, ipek gibi do¤al dolgu malzemeleri ile üretilmifl yatak serisi...

Sanus Per Aquam, bambaflka bir uyku konsepti. Ruh, zihin ve beden birlikteli¤inizin en huzurlu anlar›n›n uykunuza tafl›nm›fl hali, SPA Colection...


‹deal s›cakl›k, rahat uyku...

Mattist, k›l›f› y›kanabilir fermuarl› yatak...

45 y›l›n tecrübesine sahip ortopedik yatak...

Uyku s›ras›nda vücut ›s›n›z› aktif bir flekilde dengeleyen ve uykunuzu ideal olan 32 derecede sabitleyen Clima Collection ile her mevsim ayn› s›cakl›kta uyuyun...

Mattist modern tasar›mlara sahip, kaliteli ve zengin bir yatak koleksiyonu sunar. Üstün teknoloji dolgu malzemelerine sahip, tamam› ortopedik olan ve y›kanabilir k›l›fl› Mattist yataklar, uykular›n›za rahatl›k ve sa¤l›k katar.

Uykunuz sa¤l›¤›n›z kadar, sa¤l›¤›n›z da uykunuz kadar de¤erliyse çift tarafl› hava kapsüllü tam ortopedik Gold Collection, sizin için en ideal seçim olabilir.


Exclusive

Kario Hareketli Yatak Seti 5 Bölgeli pocket Yay sistemine sahip yatak, baflucu ve ayakucu hareketli motorlu baza ile fl›k bir konfor sa¤lar. 5 cm. visko süngerli topmattress ile yata¤›n›z›n ömrü uzar. Tak›mla uyumlu bafll›k, seti tamamlar.

Kario Hareketli Yatak Seti Ebat

160X200

bej

Ergonomik Deluxe Hareketli Yatak Yatak k›sm›nda kullan›lan pocket yay sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa¤lar. Elektrikli motoru ve kumandas› ile baflucu ve ayakucu ayr› ayr› hareket edebilir, Hem yatak keyfine düflkünlere maksimum rahatl›k sunar.

Perakende fiyat›

4.600,00

kahve

6 taksit

world’e özel 12 taksit

766,67

383,33

mavi

siyah

Deluxe Hareketli Yatak Ebat

90X200

Perakende fiyat›

6 taksit

1.640,00

273,33

beyaz özel yatak kumafl›

bej

World’e özel 12 taksit

136,67

gri

özel döflemelik özel döflemelik kumafl kumafl

Countess set Ebat

çap:230 h:25 yatak çap:230 h:30 baza çap:230 h:20 baza h: 100 bafll›k

Perakende fiyat›

6 taksit

2.320,00 1.820,00 1.450,00 410,00

386,67 303,33 241,67 68,33

World’e özel 12 taksit

193,33 151,67 120,83 34,17

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile fiubat 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler!


Bir yatakta olmas›n› istedi¤iniz ve olmas› gereken her fley, ‹dafl yataklar›nda zaten var. Yapaca¤›n›z tek fley, ‹dafl yataklar›ndan sizin için do¤ru olan› seçmek...

Platinum Exclusive Pocket 2000 (7 Zonlu) Yükseklik 35 cm

Ebat

150x200 160x200 180x200 200x200

Perakende fiyat›

6 taksit

World’e özel 12 taksit

2.800,00 2.912,00 3.248,00 3.584,00

466,67 485,33 541,33 597,33

233,33 242,67 270,67 298,67

Perakende fiyat›

6 taksit

World’e özel 12 taksit

2.576,00 2.688,00 3.024,00 3.472,00

429,33 448,00 504,00 578,67

214,67 224,00 252,00 289,33

Platinum Mira Pedli Ebat

Yükseklik 35 cm

150x200 160x200 180x200 200x200

Platinum Exclusive Bonnell Ebat

Yükseklik 42 cm

150x200 160x200 180x200 200x200

Perakende fiyat›

6 taksit

World’e özel 12 taksit

2.470,00 2.624,00 2.924,00 3.303,00

411,67 437,33 487,33 550,50

205,83 218,67 243,67 275,25

Bonnel Platinum Exclusive Series Exclusive Series yataklar›n›n ilki olan PLATINUM, ekstra konfor sa¤layan özel dolguya sahiptir. Double yay sistemi ile üretilen ve çift tarafl› kullan›m özelle¤i bulunan özel yata¤›n›z, vücudunuza göre flekil alma özelli¤ine sahip visko elastik sünger ile zenginlefltirilmifltir. Yata¤›n›z›n bu özelli¤i sayesinde, yatak yüzeyinin vücudunuzun her bir noktas›na karfl› vermifl oldu¤u direnci azalt›larak, rahat bir uyku uyuman›za yard›mc› olur. Ayr›ca Silver antibakteriyel yap›ya sahip örme kumafl› ile hijyenik bir uyku ortam›nda uyuman›z› sa¤larken, ayn› zamanda hava geçirgenli¤i sayesinde vücut ›s›n›z› da dengeler. Yata¤›n›z›n, pamuklu dokuya sahip üst pedi yazl›k kullan›ma, yünlü dolguya sahip alt yüzeyi k›fll›k kullan›ma uygundur.

Miracal Mira Yükseklik 30 cm

Ebat

80x180 80x200 90x190 90x200 100x190 100x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200 200x200

Perakende fiyat›

964,00 997,00 1.109,00 1.132,00 1.199,00 1.244,00 1.602,00 1.636,00 1.714,00 1.736,00 1.815,00 1.837,00 2.039,00 2.229,00

6 taksit

World’e özel 12 taksit

160,67 166,17 184,83 188,67 199,83 207,33 267,00 272,67 285,67 289,33 302,50 306,17 339,83 371,50

80,33 83,08 92,42 94,33 99,92 103,67 133,50 136,33 142,83 144,67 151,25 153,08 169,92 185,75

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile fiubat 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler!


Sanus Per Aquam, bambaflka bir uyku konsepti. Ruh, zihin ve beden birlikteli¤inizin en huzurlu anlar›n›n uykunuza tafl›nm›fl hali, SPA Colection...

Visco Deluxe Yükseklik 22 cm Yükseklik 22 cm

6 taksit

World’e özel 12 taksit

138,17 155,00 209,17 224,00 239,00 267,00 293,17

69,08 77,50 104,58 112,00 119,50 133,50 146,58

6 taksit

World’e özel 12 taksit

115,83 127,00 173,67 188,67 201,67 224,00 244,67

57,92 63,50 86,83 94,33 100,83 112,00 122,33

Perakende fiyat›

Ebat

90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

829,00 930,00 1.255,00 1.344,00 1.434,00 1.602,00 1.759,00

Visco Lux Perakende fiyat›

Ebat

90x190 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200 200x200

695,00 762,00 1.042,00 1.132,00 1.210,00 1.344,00 1.468,00

Vücut a¤ırlı¤ınızı dengeli olarak absorbe eder, bel ve sırt a¤rılarını önlemeye yardımcı olur. Uyku esnasında istem dıflı hareketleri azaltır, kaliteli bir uyku sunar.

Terepatik Topmattress yatak pedi, konfor ve kaliteyi hissedebilmeniz için tasarlanmıfltır. Yıkanabilir kapitonesi ile yıllarca hijyenik bir uyku sunar.

Horsehair Latex Perakende fiyat›

90x200 1.703,00

6 taksit

283,83

World’e özel 12 taksit

141,92

Horsehair yata¤ınız kıflın sıcak, yazın serin tutan yapısı ile gece boyu konfor sunar. Horsehair katmanı ile vücudunuzda nem birikmesini önler uyku için ideal ortamı sa¤lar.

Terapatik Visco Topmattress Yükseklik 6 cm

Yükseklik 20 cm

Ebat

Ebat

90X200 140X190 150X200 160X200 180X200

Perakende fiyat›

320,00 493,00 516,00 544,00 628,00

6 taksit

53,33 82,17 86,00 90,67 104,67

World’e özel 12 taksit

26,67 41,08 43,00 45,33 52,33

Coco Latex Yükseklik 20 cm

Ebat

Perakende fiyat›

90x200 1.557,00

6 taksit

World’e özel 12 taksit

259,50

129,75

Coco latex açık hücre yapısıyla yat¤ınızın nefes almasını sa¤lar, yüksek dirence sahip yapısıyla uzun yıllar ergonomisini korur.

Medi Latex Masajl› Ebat

Perakende fiyat›

90x200 1.490,00

6 taksit

248,33

Terapatik Latex Topmattress

World’e özel 12 taksit

124,17

Lateks dolgusu ve özel ‹dafl süngeri sayesinde bedeninizde masaj etkisi yaratarak, gece boyunca rahat etmenizi ve sabahları dinlenmifl olarak uyanmanızı sa¤lar.

Yükseklik 6 cm

Yükseklik 22 cm

8

Ebat

90X200 140X190 150X200 160X200 200X200

Perakende fiyat›

297,00 455,00 471,00 504,00 588,00

6 taksit

World’e özel 12 taksit

49,50 75,83 78,50 84,00 98,00

24,75 37,92 39,25 42,00 49,00

World’e özel 12 taksit ya da flimdi al 6 taksit ile fiubat 2012’de ödemeye baflla ya da 36 aya kadar vadeler!


idas FL kapak.pdf

2

9/27/11

4:48 PM

Ben sadece kendi yatağımda uyurum!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

*vade farkı eklenerek hesaplanmıştır.

idas_perakende_EKIM_2011_105.pdf  

İdaş'tan değiştirme indirimi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you