Page 1


2


iyi uyku tavsiyeleri Uykudan önce odan›z› havaland›r›n, uyurken oksijensiz kalmay›n. Yata¤›n›zdaki hava dolafl›m› iyi, uykunuz rahat olsun. Gürültü ve ›fl›ktan uzak kal›n, uykuya rahat rahat dal›n. Uykunuzu kaç›rmamak için, yatmadan önce fazla yemek yemeyin. Sa¤l›kl› bir uyku için, boynunuzu ergonomik bir yast›kla destekleyin. Uykudan önce yap›lacak jimnastik hareketleri rahat uyuman›z› sa¤lar. ‹deal bir uyku için oda s›cakl›¤› 18-20 derecedir. Enerjinizi iyi bir uykuyla depolay›n, hayat› dolu dolu yaflay›n. ‹yi bir uyku, çocuklar›n geliflimi için flartt›r. Uyku düzeninizi bozmamak için, ayn› saatte uyanmaya özen gösterin. Ömrünüzün üçte biri uykuda geçer, do¤ru yatak sa¤l›¤›n›z› etkiler.

www.idas.com.tr

3


hareketli yatak seti

bafll›k

80 x 200 topmattress 2 adet 80 x 200 yatak 2 adet 80 x 200 hareketli baza 2 adet 80x200 baza çerçevesi 2 adet

Perakende fiyat›

Kario Set

4

4.099,00

6 taksit

683,17

Maximum’a 12 taksit

341,58


hareketli yatak seti

Kario Hareketli Yatak Seti 5 Bölgeli pocket Yay sistemine sahip yatak, baflucu ve ayakucu hareketli motorlu baza ile fl›k bir konfor sa¤lar. 5 cm. visko süngerli topmattress ile yata¤›n›z›n ömrü uzar. Tak›mla uyumlu bafll›k, seti tamamlar.

bej

kahve

mavi

siyah

5


yuvarlak yatak seti

6


Perakende fiyat›

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

çap:230 h:25 yuvarlak yatak

1.989,00

331,50

165,75

çap:230 h:30 yuvarlak baza

1.645,00

274,17

137,08

çap:230 h:20 yuvarlak baza

1,318,00

219,67

109,83

h:100 bafll›k

315,00

52,50

26,25

Soffist kanepe grubundaki güncel kumafllar geçerlidir. 7


hareketli yatak

Perakende fiyat›

90x200

8

1.458,00

6 taksit

243,00

Maximum’a 12 taksit

121,50


hareketli yatak

Ergonomik Deluxe Hareketli Yatak Yatak k›sm›nda kullan›lan pocket yay sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli bir flekilde destekleyerek ergonomik bir yüzey sa¤lar. Elektrikli motoru ve kumandas› ile baflucu ve ayakucu ayr› ayr› hareket edebilir, Hem yatak keyfine düflkünlere maksimum rahatl›k sunar.

Yeni varyantlar› ile... Özel yatak kumafl› ile yatak odalar›n›za veya gri ve bej özel döflemelik kumafllar› seçenekleri ile art›k salonlar›n›zda...

beyaz

bej

gri

özel yatak kumafl›

özel döflemelik kumafl

özel döflemelik kumafl

9


sert yumuflak

10

Yay Sistemi

ürün ad›

Mira-Coil

Millennium

Mira-Coil

Miracoil

Mira-Coil

Boston Miracoil Latex

Mira-Coil

Boston Miracoil Mediform

Bonnell

Platinum

Bonnell

Alt›n Ortopedik klasik

Bonnell

Alt›n Ortopedik Deluxe

Latex

Lyon Latex

Visco

Visco Dream Deluxe

Visco

Visco Dream

Cosiflex

Climaflex Latex

Cosiflex

Climaflex Visco

Pocket

Clima Pocket Latex

Pocket

Clima Pocket Visco

Pocket

Genova Pocket Mediform

Bonnell

Frankfurt

Bonnell

Neptün

Bonnell

Moon

Bonnell

Melek

Bonnell

Dreamy Baby Bed

Bonnell

Smarty Baby Bed

Bonnell

Sweety Baby Bed

Bonnell

Rompy Baby Bed

Yatak sertlik skalam›z› inceleyerek karar vermenizi öneririz.


Platinum yatak Ultra Ortopedik

Bonnel Platinum Exclusive Series

Exclusive Series yataklar›n›n ilki olan PLATINUM, ekstra konfor sa¤layan özel dolguya sahiptir. Double yay sistemi ile üretilen ve çift tarafl› kullan›m özelle¤i bulunan özel yata¤›n›z, vücudunuza göre flekil alma özelli¤ine sahip visko elastik sünger ile zenginlefltirilmifltir. Yata¤›n›z›n bu özelli¤i sayesinde, yatak yüzeyinin vücudunuzun her bir noktas›na karfl› vermifl oldu¤u direnci azalt›larak, rahat bir uyku uyuman›za yard›mc› olur. Ayr›ca Silver antibakteriyel yap›ya sahip örme kumafl› ile hijyenik bir uyku ortam›nda uyuman›z› sa¤larken, ayn› zamanda hava geçirgenli¤i sayesinde vücut ›s›n›z› da dengeler. Yata¤›n›z›n, pamuklu dokuya sahip üst pedi yazl›k kullan›ma, yünlü dolguya sahip alt yüzeyi k›fll›k kullan›ma uygundur.

Ebat

150x200 160x200 180x200 200x200

Perakende fiyat›

2.205,00 2.342,00 2.610,00 2.949,00

6 taksit

367,50 390,33 435,00 491,50

Maximum’a 12 taksit

183,75 195,17 217,50 245,75

11


bonnell

Alt›n ortopedik Deluxe

Bonnell Alt›n Ortopedik Deluxe Antibakteriyel korumal› özel örme kumafl›, fl›k tasar›m› ve yumuflak hava geçiren özelli¤e sahip Quallofil Extra Life elyaf dolgulu kapitonesi ile Alt›n Ortopedik Deluxe al›flt›¤›n›z rahatl›k ve konforu aratmayacak nitelikte.

12

Ebat

Perakende fiyat›

80x180/190 90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

318,00 337,00 344,00 381,00 436,00 473,00 486,00 505,00 516,00 536,00 561,00 634,00

6 taksit

53,00 56,17 57,33 63,50 72,67 78,83 81,00 84,17 86,00 89,33 93,50 105,67

Maximum’a 12 taksit

26,50 28,08 28,67 31,75 36,33 39,42 40,50 42,08 43,00 44,67 46,75 52,83

Extra Ortopedik


bonnell Bonnell Alt›n Ortopedik Klasik

Ortopedik

Özel olarak sertlefltirilen keçe tabakas› ile bel ve s›rt a¤r›lar›ndan flikayet edenler için orta sertlikte bir alternatif sunar. Ebat

Perakende fiyat›

80x180/190 90x190 90x200 100x190 100x200 120x190 120x200 130x190 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200 180x200

302,00 310,00 322,00 351,00 361,00 404,00 420,00 442,00 442,00 459,00 484,00 499,00 531,00 544,00 629,00

6 taksit

50,33 51,67 53,67 58,50 60,17 67,33 70,00 73,67 73,67 76,50 80,67 83,17 88,50 90,67 104,83

Maximum’a 12 taksit

25,17 25,83 26,83 29,25 30,08 33,67 35,00 36,83 36,83 38,25 40,33 41,58 44,25 45,33 52,42

Bonnell Neptün

Semi Ortopedik

Üstün hava dolafl›m› sa¤lad›¤› için nem tutmayan, bakteri bar›nd›rmayan kumafl› sayesinde sa¤l›kl› ve kaliteli bir uyku ortam› sa¤lar. Ebat

Perakende fiyat›

80x180/190 90x190 90x200 100x200 130x190 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200

239,00 264,00 280,00 292,00 308,00 323,00 340,00 358,00 377,00 396,00 416,00

6 taksit

39,83 44,00 46,67 48,67 51,33 53,83 56,67 59,67 62,83 66,00 69,33

Maximum’a 12 taksit

19,92 22,00 23,33 24,33 25,67 26,92 28,33 29,83 31,42 33,00 34,67

Bonnell Moon

Semi Ortopedik

Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli olarak da¤›tan ideal bir uyku yüzeyi sa¤lar.‹yi havalandırma özelli¤ine ve sürekli kullanımda dahi ilk günkü rahatlı¤a sahiptir. Ebat

Perakende fiyat›

80x180/190 90x190 90x200 100x200 130x190 140x190 140x200 150x190 150x200 160x190 160x200

172,00 189,00 192,00 208,00 244,00 267,00 275,00 289,00 296,00 310,00 318,00

6 taksit

28,67 31,50 32,00 34,67 40,67 44,50 45,83 48,17 49,33 51,67 53,00

Maximum’a 12 taksit

14,33 15,75 16,00 17,33 20,33 22,25 22,92 24,08 24,67 25,83 26,50

Bonnell Melek

Semi Ortopedik

Bonnell Yay Sistemi sayesinde, vücut a¤›rl›¤›n› dengeli olarak da¤›tan ideal bir uyku yüzeyi sa¤lar. Ebat

*90x190 *90x200 *100x200 *130x190 *140x190 *150x200 *160x200

*Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.

Perakende fiyat›

154,00 162,00 175,00 221,00 224,00 246,00 269,00

6 taksit

25,67 27,00 29,17 36,83 37,33 41,00 44,83

Maximum’a 12 taksit

12,83 13,50 14,58 18,42 18,67 20,50 22,42

13


mira-coil

Mira-Coil Ortopedik yatak

14


mira-coil

Mira-coil Yay Sistemi Amerikan Leggett&Platt lisans› ile ‹dafl taraf›ndan üretilen Mira-coil sistemi, birbirine ba¤l› kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat fazla yay yüzeyi sa¤layarak hem sa¤l›kl› bir ergonomik yüzey oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklar›na sarkarak deforme olmas›n› önler.

Mira-Coil Millennium

Ultra Ortopedik

Kesintisiz yay sistemi ve özel dolgu malzemeleri, sert zeminde yatmay› tercih edenler için vücut a¤›rl›¤›n› dengeleyen, ergonomik bir yüzey sa¤lar.

Ebat

*90x190 *90x200 *100x190 *100x200 *140x190 *140x200 *150x190 *150x200 *160x190 *160x200 *180x200 *200x200

Perakende fiyat›

6 taksit

598,00 611,00 659,00 671,00 875,00 886,00 930,00 945,00 997,00 1.009,00 1.198,00 1.333,00

99,67 101,83 109,83 111,83 145,83 147,67 155,00 157,50 166,17 168,17 199,67 222,17

Maximum’a 12 taksit

49,83 50,92 54,92 55,92 72,92 73,83 77,50 78,75 83,08 84,08 99,83 111,08

Mira-Coil Ortopedik

Extra Ortopedik

Bel ve s›rt a¤r›lar› nedeniyle sert zeminde uyumas› gerekenlere ortopedik bir yüzey sunar. Omurgan›n do¤al fleklini korumas›n› sa¤lar, s›rt kaslar›n›n gereksiz gerilmesini önler.

Ebat

*80x180/190 *90x190 *90x200 *100x190 *100x200 *120x190 *120x200 *130x190 *140x190 *140x200 *150x190 *150x200 *160x190 *160x200 *180x200 *200x200 *Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.

Perakende fiyat›

391,00 391,00 402,00 442,00 458,00 510,00 520,00 568,00 568,00 579,00 618,00 635,00 672,00 688,00 804,00 900,00

6 taksit

65,17 65,17 67,00 73,67 76,33 85,00 86,67 94,67 94,67 96,50 103,00 105,83 112,00 114,67 134,00 150,00

Maximum’a 12 taksit

32,58 32,58 33,50 36,83 38,17 42,50 43,33 47,33 47,33 48,25 51,50 52,92 56,00 57,33 67,00 75,00

15


climarelle

Climarelle Climapocket Visco ®

Climarelle

‹deal s›cakl›k, rahat uyku ®

®

Uluslararas› Dacron markas› lisans›yla sunulan, s›cakl›k dengeleyici Climarelle mikro kapsüllerden oluflan esnek malzeme, uyku s›ras›nda vücut s›cakl›¤›n› aktif bir biçimde korur. Gerekti¤inde azaltarak o gece boyunca uyku s›cakl›¤›n› 32 C derecede dengeler. Üflümeyi veya terlemeyi önleyen ideal s›cakl›k, ® rahat ve derin bir uyku sa¤lar. Climarelle yata¤›n sundu¤u ekstra yumuflakl›k ve üstün konfor sayesinde güne uykunuzu alm›fl olarak bafllars›n›z.

Dengeli uyku s›cakl›¤›

Climarelle® Teknolojisi Yatak kumafl›

Yumuflakl›k

Dinlendirici uyku

Üstün rahatl›k

Hafiflik

Elyaf

Serinleme etkisi

Mikro kapsüller s›v›lafl›r

‹DEAL SICAKLIK

‹DEAL SICAKLIK ®

Astar

Yumuflak esnek malzeme içindeki Climarelle mikro kapsüller vücuda dengeli uyku s›cakl›¤› sa¤lar

E¤er vücut s›cakl›¤› olmas› gerekenden yüksekse... ®

16

Climarelle s›cakl›k dengeleyici malzeme içindeki mikro kapsüller s›v›laflarak serinletme etkisi yarat›r ve s›cakl›¤› ideal noktaya çeker.

Mikro kapsüller kat›lafl›r

Is›nma etkisi

E¤er vücut s›cakl›¤› düflerse... Mikro kapsüller yeniden kat›laflarak ›s› enerjisini vücuda aktar›r ve düflük s›cakl›¤a ra¤men vücudun ›l›k kalmas›n› sa¤lar.


climarelle Climarelle Climaflex Latex

Ergo Ortopedik

Uyku s›ras›nda üflümeyi ve terlemeyi önler; bakteri oluflumuna izin vermeyen latex dolgu malzemesiyle hijyenik bir uyku sunar.

Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200

Perakende fiyat›

568,00 568,00 637,00 913,00 913,00 982,00 1.063,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

94,67 94,67 106,17 152,17 152,17 163,67 177,17

47,33 47,33 53,08 76,08 76,08 81,83 88,58

Climarelle Climaflex Visco

Extra Ortopedik

Yumuflak yüzeyde uyumak isteyenler için, yatakta dengeli uyku s›cakl›¤› ile ergonomiyi birlefltirir.

Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200

Perakende fiyat›

591,00 591,00 660,00 937,00 937,00 1.007,00 1.086,00

6 taksit

98,50 98,50 110,00 156,17 156,17 167,83 181,00

Maximum’a 12 taksit

49,25 49,25 55,00 78,08 78,08 83,92 90,50

Climarelle Climapocket Latex

Ultra Ortopedik

Climarelle teknolojisi ile yatak içerisindeki s›cakl›¤› dengeler. Bakteri oluflumuna izin vermeyen latex dolgu malzemesi, ultra ortopedik yap›s› ile rahat bir uyku ortam› sunar.

Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

Perakende fiyat›

645,00 645,00 718,00 1.008,00 1.008,00 1.081,00 1.166,00 1.311,00

6 taksit

107,50 107,50 119,67 168,00 168,00 180,17 194,33 218,50

Maximum’a 12 taksit

53,75 53,75 59,83 84,00 84,00 90,08 97,17 109,25

Climarelle Climapocket Visco

Ultra Ortopedik

Dengeli uyku s›cakl›¤› ile vücut a¤›rl›¤›na göre flekil alan ergonomik yüzey ve ultra ortopedik yap›s›, ideal uyku için bir arada bulunur.

Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

Perakende fiyat›

669,00 669,00 742,00 1.032,00 1.032,00 1.105,00 1.190,00 1.335,00

6 taksit

111,50 111,50 123,67 172,00 172,00 184,17 198,33 222,50

Maximum’a 12 taksit

55,75 55,75 61,83 86,00 86,00 92,08 99,17 111,25

17


mattist

Mattist, k›l›f› y›kanabilir fermuarl› yatak... Mattist modern tasar›mlara sahip, kaliteli ve zengin bir yatak koleksiyonu sunar. Üstün teknoloji dolgu malzemelerine sahip, tamam› ortopedik olan ve y›kanabilir k›l›fl› Mattist yataklar, uykular›n›za rahatl›k ve sa¤l›k katar.

Boston Mira-Coil Latex yatak Extra Ortopedik

Mattist Boston Mira-Coil Mediform Uyurken kan dolafl›m›n› rahatlatan ve omurgay› destekleyen, ergonomik bir yüzeye sahiptir. Y›kanabilir k›l›f› sayesinde hijyeniktir.

Mira-Coil

Ebat

80x200 90x190 90x200 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200

Ergo Ortopedik

Perakende fiyat›

6 taksit

714,00 714,00 737,00 828,00 1.057,00 1.173,00 1.287,00 1.538,00

119,00 119,00 122,83 138,00 176,17 195,50 214,50 256,33

Visco

Maximum’a 12 taksit

59,50 59,50 61,42 69,00 88,08 97,75 107,25 128,17

K›l›fl›

Elyaf

Mattist Boston Mira-Coil Latex Latex sünger sayesinde alerjik bünyeler için idealdir. Y›kanabilir k›l›flar› daha sa¤l›kl› bir uyku sunar.

Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200

18

Perakende fiyat›

6 taksit

700,00 724,00 813,00 1.037,00 1.149,00 1.265,00 1.513,00

116,67 120,67 135,50 172,83 191,50 210,83 252,17

Mira-Coil

Latex

Antibakteriyel

K›l›fl›

Maximum’a 12 taksit

58,33 60,33 67,75 86,42 95,75 105,42 126,08

Elyaf


mattist Mattist Lyon Latex

Ergo Ortopedik

Yays›z, yumuflak ve bakteri oluflumuna izin vermeyen bir yatakt›r. Fermuarl› k›l›f› y›kanabilir.

Tam Hareketli

K›l›fl›

Latex

Ebat

Antibakteriyel

*80x200 *90x200 *160x200 *180x200

Elyaf

Perakende fiyat›

6 taksit

723,00 786,00 1.385,00 1.471,00

120,50 131,00 230,83 245,17

Maximum’a 12 taksit

60,25 65,50 115,42 122,58

Mattist Genova Pocket Mediform

Extra Ortopedik

Ekstra yumuflakl›k isteyenler için ideal yüzeyi sunar. Rahat ve ergonomiktir. Y›kanabilir k›l›f› sayesinde hijyeniktir.

Tam Hareketli

Visco

Ebat

K›l›fl›

80x200 90x190 90x200 100x200 140x190 140x200 150x200 160x200 180x200

Elyaf

Perakende fiyat›

6 taksit

720,00 720,00 745,00 842,00 1.080,00 1.080,00 1.153,00 1.270,00 1.498,00

120,00 120,00 124,17 140,33 180,00 180,00 192,17 211,67 249,67

Maximum’a 12 taksit

60,00 60,00 62,08 70,17 90,00 90,00 96,08 105,83 124,83

Mattist Frankfurt Bonnell

Ergo Ortopedik

Orta Sertlikte yaylar› ve esnek yüzeyi ile rahat bir uyku sunar. Y›kanabilir k›l›f›, hijyen konusunda hassas olanlar için, sa¤l›kl› bir seçimdir.

Yar›m Hareketli

Ebat

K›l›fl›

Elyaf

80x200 90x190 90x200 100x200 140x190 150x200 160x200 180x200

Perakende fiyat›

340,00 340,00 340,00 368,00 478,00 539,00 601,00 663,00

6 taksit

56,67 56,67 56,67 61,33 79,67 89,83 100,17 110,50

Maximum’a 12 taksit

28,33 28,33 28,33 30,67 39,83 44,92 50,08 55,25

Mattist Arhavi Mediform Topmattress

Soft Ortopedik

Yumuflak yüzeye sahip, yays›z bir üst yatakt›r. Y›kanabilir fermuarl› k›l›f› hijyenik bir ortam sa¤lamaktad›r.

Visco

Tam Hareketli

Ebat

K›l›fl›

Elyaf

*Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.

90x200 140x190 150x200 160x200 180x200

Perakende fiyat›

295,00 455,00 482,00 506,00 582,00

6 taksit

49,17 75,83 80,33 84,33 97,00

Maximum’a 12 taksit

24,58 37,92 40,17 42,17 48,50

19


LADYBUG

COW

BOBO

OCEAN

GRAFFE

Bebeklere özel do¤al uyku ürünleri

Perakende fiyat›

Özel ipliklerle üretilen ve boya içermeyen tamamen do¤al ürünlerimiz ile anne babalar›n bebekleri için arad›¤› sa¤l›kl› uyku ortam›n› sa¤l›yoruz.

20

Bebek uyku seti

98,00

6 taksit

16,33

Maximum’a 12 taksit

8,17


Dreamy Baby Bed

Soft Ortopedik

Y›kanabilir k›l›f› Silver antibakteriyel özelli¤e sahip olup, yata¤› çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Yata¤›n iç dolgusunda kullan›lan kauçuk esasl› latex sünger, do¤al antibakteriyel özelliktedir. Ayr›ca latex sünger, iri hücreli yap›s› ve dikey yönde bulunan çok say›da hava kanal› sayesinde mükemmel bir hava geçirgenli¤ine sahiptir. Latex

Bonnell

K›l›fl›

60x120 70x130 70x140 80x130

Beyaz Keçe

Perakende fiyat›

6 taksit

382,00 389,00 402,00 422,00

63,67 64,83 67,00 70,33

Maximum’a 12 taksit

31,83 32,42 33,50 35,17

Smarty Baby Bed

Soft Ortopedik

Y›kanabilir k›l›f› ayn› zamanda Silver antibakteriyel özelli¤e sahip olup, yata¤› çepeçevre saran hijyenik bir yüzey oluflturur. Visco elastik sünger, ›s›ya duyarl› bir yap›ya sahiptir. Bebe¤in vücut ›s›s›na ba¤l› olarak, a¤›rl›¤›n› yata¤a dengeli bir flekilde da¤›t›p, vücut üzerindeki bas›nç noktalar›n› rahatlat›r. Bu sayede uyku kalitesini artt›r›r. Bebe¤inizin omurgas›n› destekleyen ergonomik bir yap›ya sahiptir. Bonnell

Visco

K›l›fl›

60x120 70x130 70x140 80x130

Beyaz Keçe

Perakende fiyat›

6 taksit

368,00 376,00 387,00 407,00

61,33 62,67 64,50 67,83

Maximum’a 12 taksit

30,67 31,33 32,25 33,92

Sweety Baby Bed

Soft Ortopedik

Silver antibakteriyel özelli¤e sahip örme kumafl kullan›l›r. Yatak çift tarafl› kullan›labilir. Yünlü dolguya sahip olan üst taraf k›fll›k, pamuklu dolguya sahip olan alt taraf yazl›kt›r.

Bonnell

Beyaz Keçe

60x120 70x130 70x140 80x130

Perakende fiyat›

6 taksitl

163,00 166,00 171,00 179,00

27,17 27,67 28,50 29,83

Maximum’a 12 taksit

13,58 13,83 14,25 14,92

Rompy Baby Bed

Soft Ortopedik

Silver antibakteriyel özelli¤e sahip örme kumafl kullan›l›r. K›l›fta kullan›lan örme kumafl hava geçirgenli¤i sayesinde, yata¤›n hava sirkülasyonu gerçekleflerek ömrü uzar.

Bonnell

60x120 70x130 70x140 80x130

Perakende fiyat›

6 taksit

154,00 157,00 162,00 170,00

25,67 26,17 27,00 28,33

Maximum’a 12 taksit

12,83 13,08 13,50 14,17

21


Visco Visco Dream Deluxe Yatak

Ebat

h:20

*90x190 *100x200 *140x190 *150x200 *160x200 *180x200 *200x200

Perakende fiyat›

6 taksit

695,00 815,00 1.080,00 1.219,00 1.297,00 1.460,00 1.615,00

115,83 135,83 180,00 203,17 216,17 243,33 269,17

Maximum’a 12 taksit

57,92 67,92 90,00 101,58 108,08 121,67 134,58

B‹TK‹SEL YA⁄ KATKILI DO⁄AL VISCO Visco Elastic “memory foam”, 1960'lı yıllarda Amerikan Uzay Arafltrma Dairesi (NASA) tarafından astronotların seyahatleri sırasında omurgaya binen yükü ve basıncı azaltmak için gelifltirilmifltir. Yıllar sonra kullanılabilmesi için endüstri ortamına sunulmufltur. Firmamız yatak serisine bitkisel ya¤ katkılı DO⁄AL VISCO'yu da ekleyerek sizlerin daha rahat ve sa¤lıklı uyumanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hint ya¤ı binlerce yıldır tedavi amaçlı olarak kullanılmıfltır. Halen günümüzde de ilaç, kozmetik ve sabun sektörlerinde kullanılmaktadır. Do¤al Visco “memory foam” teknolojisiyle üretilen yataklar, vücudu her noktadan destekleyerek, vücudunuzda gördü¤ü bofllukları doldurmakta ve kesintisiz uyku için ideal bir ortam yaratarak uyku kalitenizi arttırmayı hedeflemektedir.

22

*Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.


Visco Visco Dream Yatak

Ebat

*90x190 *100x200 *140x190 *150x200 *160x200 *180x200 *200x200

h:15

Perakende fiyat›

6 taksitli

605,00 713,00 935,00 1.056,00 1.128,00 1.266,00 1.406,00

100,83 118,83 155,83 176,00 188,00 211,00 234,33

Maximum’a 12 taksit

50,42 59,42 77,92 88,00 94,00 105,50 117,17

Vücudu her noktadan destekler, gördü¤ü bofllukları doldurarak, kesintisiz uyku için ideal bir ortam yaratır. Vücut ısısına, basınca

 Silver apreli d›fl k›l›f

ve ortam sıcaklı¤ına karflı duyarlıdır. Uyku esnasında omurganızın do¤ru bir çizgide kalmasına, uyku esnasındaki istem dıflı hareketlerinizin önemli ölçüde azalmasına ve yata¤ın vücuda

 %100 pamuk sabit iç k›l›f

uyguladı¤ı basıncı en aza indirerek, kan dolaflımınızın düzelmesine ve olası eklem a¤rılarınızın giderilmesine yardımcı olur. Uyku esnasında, sizinle birlikte hareket eder, vücudunuzda gördü¤ü

 7cm Visco Elastic Memory Foam

bofllukları doldurur. Kullanımdan sonra orijinal flekline geri döner. Bu yata¤ımız, kullanılan kumafla uygulanan özel SILVER apresi sayesinde toz, bakteri ve mikroplara karflı etkin ve uzun süreli

 8cm yada 13cm Özel Soft

koruma altındadır.

YÜKSEK

YÜKSEK

DÜfiÜK Visco Elastik Memory Form yatak üzerinde insan vücudu üzerine uygulanan bas›nç. *Bu ürünlerin sat›fllar› stoklar ile s›n›rl›d›r.

DÜfiÜK Normal yatak üzerinde insan vücudu üzerine uygulanan bas›nç.

23


baza

 Özel makas sistemi Emniyet mekanizmas› ve özel makas sistemi sayesinde bazan›n rahatça ve emniyetli bir flekilde kullan›m›na olanak sa¤lar.Ekstra havaland›rma Masif latal› sistem ayr›ca yata¤›n›z›n etkin bir flekilde havaland›r›lmas›na yard›mc› olur.

‹steyene latal› üst ünite Ön gerilim verilerek üretilen özel masif latal› üst ünite, 500Kg. kadar esnekli¤i sayesinde adeta ikinci yay sistemi gibi çal›fl›r.

Genifl iç hacim Yüksek iç hacime sahip ‹DAfi Sand›kl› bazalar›nda, sand›k ünitesi maksimum kullan›m alan›na sahiptir

Efe Sand›kl› Deri Baza Deri kaplamas›yla yatak odan›za fl›k bir görünüm kazand›r›r. Ön gerilme verilerek üretilen özel latalar› sayesinde sand›kl› bazan›z ikinci bir yay sistemi gibi hareket eder. Rahat›n›z› artt›r›rken, yata¤›n›z›n da hava almas›n› sa¤lar.

902-Krem Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200 2 PARÇALI 180x200

Kahve Perakende fiyat›

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

406,00 429,00 459,00 541,00 708,00 754,00 855,00

67,67 71,50 76,50 90,17 118,00 125,67 142,50

33,83 35,75 38,25 45,08 59,00 62,83 71,25

Asil Sand›kl› Baza Ön gerilme verilerek üretilen özel latalar› sayesinde sand›kl› bazan›z ikinci bir yay sistemi gibi hareket eder. Rahat›n›z› artt›r›rken, yata¤›n›z›n da hava almas›n› sa¤lar.

Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 2 PARÇALI 140x190 140x200 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200 2 PARÇALI 180x200 2 PARÇALI 200x200

24

Perakende fiyat›

6 taksit

392,00 416,00 441,00 515,00 652,00 549,00 680,00 724,00 819,00 874,00

65,33 69,33 73,50 85,83 108,67 91,50 113,33 120,67 136,50 145,67

Maximum’a 12 taksit

32,67 34,67 36,75 42,92 54,33 45,75 56,67 60,33 68,25 72,83

bazalarda, kullan›m alan›n›za göre, ! Asil yandan ve önden aç›l›r seçene¤i vard›r.


baza ‹rem Sand›kl› Baza Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200

Perakende fiyat›

6 taksit

344,00 362,00 388,00 463,00 667,00 700,00

57,33 60,33 64,67 77,17 111,17 116,67

Maximum’a 12 taksit

28,67 30,17 32,33 38,58 55,58 58,33

Latas›z özel tasar›m›yla daha ekonomik bir sand›kl› baza seçene¤i sunar. Önden aç›lan genifl hacimli sand›¤› ile yatak alt›ndaki alan› de¤erlendirmenizi sa¤lar.

Klas Sand›kl› Baza Ebat

90x190 90x200 100x200 120x200 140x190 2 PARÇALI 140x190 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200

Perakende fiyat›

282,00 295,00 300,00 363,00 402,00 583,00 587,00 591,00

6 taksit

47,00 49,17 50,00 60,50 67,00 97,17 97,83 98,50

Maximum’a 12 taksit

23,50 24,58 25,00 30,25 33,50 48,58 48,92 49,25

Metal konstrüksiyona sahip, gazl› amortisörlü, emniyet sistemli, önden aç›lan, genifl iç hacime sahip, ekonomik sand›kl› bazad›r.

Otto Sand›kl› Deri Baza Ebat

90x190 100x200 140x190 2 PARÇALI 150x200 2 PARÇALI 160x200

Perakende fiyat›

240,00 255,00 294,00 469,00 478,00

6 taksit

40,00 42,50 49,00 78,17 79,67

Maximum’a 12 taksit

20,00 21,25 24,50 39,08 39,83

Metal konstrüksiyonu sayesinde yata¤ınızı destekleyerek ömrünü uzatır.

Standart Baza Ebat

90x190 90x200 100x200 140x190 150x200 150x200 ‹K‹ PARÇALI 160x200 160x200 ‹K‹ PARÇALI 180x200 ‹K‹ PARÇALI

Perakende fiyat›

225,00 235,00 246,00 278,00 288,00 376,00 297,00 387,00 467,00

6 taksit

37,50 39,17 41,00 46,33 48,00 62,67 49,50 64,50 77,83

Maximum’a 12 taksit

18,75 19,58 20,50 23,17 24,00 31,33 24,75 32,25 38,92

Metal konstrüksiyona sahip olmas› sayesinde oldukça sa¤lamd›r. Yata¤›n›z› destekleyerek daha uzun ömürlü kullan›m›n› sa¤lar.

25


Yedekli Karyola Kalabal›k aileler ve misafirler için pratik bir çözüm sunar. ‹ki adet tek kiflilik ya da uygun yatak seçildi¤inde bir adet çift kiflilik yata¤a dönüflebilir. Ebat

Yedekli Karyola Alt 90x190 Yedekli Karyola Üst 90x200

Perakende fiyat›

YEDEKL‹ KARYOLA ALT 90x190 YEDEKL‹ KARYOLA ÜST 90x200

276,00 240,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

46,00 40,00

23,00 20,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

Yataklar fiyatlara dahil de¤ildir.

Ranza Karyola ‹ki tek kiflilik veya bir çift kiflilik yata¤a dönüflebilir.

Perakende fiyat›

Ebat

Ranza Karyola 90x200 Ranza Yedek Karyola 90x190

RANZA KARYOLA 90x200 RANZA YEDEK KARYOLA

325,00 322,00

54,17 53,67

27,08 26,83

Yataklar fiyatlara dahil de¤ildir.

Yedekli Baza Kalabal›k aileler ve misafirler için pratik bir çözüm sunar. ‹ki adet tek kiflilik ya da uygun yatak seçildi¤inde bir adet çift kiflilik yata¤a dönüflebilir. Ebat

Perakende fiyat›

100x200

Üst yatak fiyatlara dahil de¤ildir.

‹ç yata¤›n ölçüsü 90x190

Lüks Katlan›r Somya Gerekli durumlarda ek yatak olarak çözüm yarat›r.

Ebat

26

KATLANIR SOMYA 80x190

Perakende fiyat›

319,00

6 taksit

53,17

Maximum’a 12 taksit

26,58

688,00

6 taksit

114,67

Maximum’a 12 taksit

57,33


Kanepeli Yüksek Karyola Çocuk ve genç odas› için ifllevsel çözümler ve s›rad›fl› bir tarz sunar. Üstü klasik ranza tasar›m›na sahiptir; altta ise aç›ld›¤›nda iki kiflilik yatak olan kanepe bulunur.

Ebat

KANEPEL‹ YÜKSEK KARYOLA

Perakende fiyat›

6 taksit

1.177,00

196,17

Maximum’a 12 taksit

98,08

Yatak fiyatlara dahil de¤ildir.

Kanepeli Yüksek Karyola g216 X d100 X y175 uygun üst yatak ölçüsü 90x200

Aç›k Ölçüsü 130x195

Ranza

Ebat

RANZA 90x200

Perakende fiyat›

736,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

122,67

61,33

Ranza g217 X d96 X y160,5 uygun yatak ölçüsü 90x200

Yataklar fiyatlara dahil de¤ildir.

Tercihe göre iki ayr› karyola olarak kullan›labilir.

27


bafll›klar fiah Deri Bafll›k

Perakende 6 taksit fiyat›

Maximum’a 12 taksit

fiAH SUN‹ DER‹ BAfiLIK 90'LIK 191,00

31,83

15,92

fiAH SUN‹ DER‹ BAfiLIK 140'LIK 230,00

38,33

19,17

fiAH SUN‹ DER‹ BAfiLIK 160'LIK 250,00

41,67

20,83

fiAH SUN‹ DER‹ BAfiLIK 180'L‹K 269,00

44,83

22,42

902-Krem

Kahve

Silver Deri Bafll›k

Perakende 6 taksit fiyat›

Maximum’a 12 taksit

SILVER SUN‹ DER‹ BAfiLIK 90'LIK 192,00

32,00

16,00

SILVER SUN‹ DER‹ BAfiLIK 140'LIK 215,00

35,83

17,92

SILVER SUN‹ DER‹ BAfiLIK 160'LIK 226,00

37,67

18,83

SILVER SUN‹ DER‹ BAfiLIK 180'L‹K 256,00

42,67

21,33

902-Krem

Kahve

Gold Deri Bafll›k

Perakende 6 taksit fiyat›

GOLD SUN‹ DER‹ BAfiLIK 90'LIK 192,00

32,00

16,00

GOLD SUN‹ DER‹ BAfiLIK 140'LIK 215,00

35,83

17,92

GOLD SUN‹ DER‹ BAfiLIK 160'LIK 226,00

37,67

18,83

GOLD SUN‹ DER‹ BAfiLIK 180'L‹K 256,00

42,67

21,33

902-Krem

28

Maximum’a 12 taksit

Kahve


bafll›klar Y›ld›z Deri Bafll›k

Perakende 6 taksit fiyat›

Maximum’a 12 taksit

YILDIZ SUN‹ DER‹ BAfiLIK 90'LIK 140,00

23,33

11,67

YILDIZ SUN‹ DER‹ BAfiLIK 140'LIK 180,00

30,00

15,00

YILDIZ SUN‹ DER‹ BAfiLIK 150'LIK 193,00

32,17

16,08

YILDIZ SUN‹ DER‹ BAfiLIK 160'LIK 205,00

34,17

17,08

YILDIZ SUN‹ DER‹ BAfiLIK 180'L‹K 243,00

40,50

20,25

Kahve

902-Krem

Poyraz Deri / Kumafl Bafll›k

Perakende 6 taksit fiyat›

Maximum’a 12 taksit

POYRAZ SUN‹ DER‹ / KUMAfi BAfiLIK 90'LIK 138,00

23,00

11,50

POYRAZ SUN‹ DER‹ / KUMAfi BAfiLIK 140'LIK 159,00

26,50

13,25

POYRAZ SUN‹ DER‹ / KUMAfi BAfiLIK 160'LIK 170,00

28,33

14,17

POYRAZ SUN‹ DER‹ / KUMAfi BAfiLIK 180'L‹K 176,00

29,33

14,67

Kahve

902-Krem

Fuga Deri Bafll›k

Perakende 6 taksit fiyat›

Maximum’a 12 taksit

FUGA SUN‹ DER‹ BAfiLIK 90'LIK 116,00

19,33

9,67

FUGA SUN‹ DER‹ BAfiLIK 140'LIK 144,00

24,00

12,00

FUGA SUN‹ DER‹ BAfiLIK 160'LIK 159,00

26,50

13,25

FUGA SUN‹ DER‹ BAfiLIK 180'L‹K 163,00

27,17

13,58

902-Krem

Kahve

29


Ev tekstili

Microfiber

YASTIK BONCUK YASTIK KAP‹TONEL‹ YASTIK YORGAN TEKL‹ YORGAN Ç‹FTL‹ 90x190/200 ALEZ 100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ

Perakende fiyat›

6 taksit

9,50 11,50 20,00 48,50 53,50 24,50 26,50 38,00 40,00 43,00 48,50 53,50

1,58 1,92 3,33 8,08 8,92 4,08 4,42 6,33 6,67 7,17 8,08 8,92

Maximum’a 12 taksit

0,79 0,96 1,67 4,04 4,46 2,04 2,21 3,17 3,33 3,58 4,04 4,46

Nano Microfiber

YASTIK JAKARLI YORGAN TEKL‹ JAKARLI YORGAN Ç‹FTL‹ 90x190/200 ALEZ 100x190/200 ALEZ 140x190/200 ALEZ 150x190/200 ALEZ 160x190/200 ALEZ 180x190/200 ALEZ 200x190/200 ALEZ

30

Perakende fiyat›

6 taksit

27,50 94,50 104,00 30,50 33,50 46,00 50,50 53,50 60,00 66,50

4,58 15,75 17,33 5,08 5,58 7,67 8,42 8,92 10,00 11,08

Maximum’a 12 taksit

2,17 7,50 8,25 2,42 2,67 3,67 4,00 4,25 4,75 5,25

Anti-alerjik Nano elyaflar yumuflak ve anti-alerjik yap›s› ile dünyada tüy yap›s›na en yak›n elyaf çeflididir. Bu özelli¤i sayesinde her yaflta insan›n kullanabilece¤i yast›k ve yorganlarda dolgu malzemesi olarak kullan›larak sa¤l›kl› ve rahat bir uyku sa¤lar. Kabart›labilir Nano teknoloji ile üretilmifl bu elyaf sayesinde kullanm›fl oldu¤unuz ürün ilk günkü fleklini koruyarak sa¤l›kl› bir uyku uyuman›z› sa¤lar. Nefes Alan Elyaf Uyku esnas›nda Nanoelyaf bünyesinde daha çok hava tutarak ortam›n nemlenmesine izin vermez, s›cakl›k geçifllerindeki hastal›k riskini ortadan kald›rd›¤› gibi kolay kuruma özelli¤i sayesinde çok daha rahat ve sa¤l›kl› bir uyku sa¤lar. Anti-bakteriyel ve Anti-toz Nano elyaf›n anti-mikrobiyal özelli¤i, yorgan›n›z›n mevsimler boyu sa¤l›kl› kalmas›n› sa¤lar. Makinede y›kanabilir ve kurutulabilir. Küf ve alerjiye sebep olabilecek bakterilerin büyümesini engeller, ayn› zamanda toz tutmaz. Destekleyici Kaz tüyü yumuflakl›¤›n› hissetmenizi sa¤layan bu elyaf, gece boyunca boynunuzu ve bafl›n›z› destekleyerek mükemmel bir uyku sa¤lar. Ayn› zamanda yast›¤›n›z›, uyuma stilinize göre tercih etmenizi tavsiye ederiz. Makinede Y›kanabilir ve Kolayl›kla Kurutulabilir Eski ve kirlenmifl yast›klar bakteri, toz ve akarlar› bünyesinde bar›nd›rabilir. Her üç ay ya da alt› ayda bir üreticinizin tavsiyelerine uyarak yast›klar›n›z› y›kay›n›z. Nano elyaf ile doldurulmufl yast›klar makinede ve elde y›kanabilir, kurutulabilir. Y›kama esnas›nda nano elyaf›n suya dayan›kl› olmas› sayesinde yast›¤›n›z ilk günkü gibi yumuflak ve pürüzsüz kal›r. Yüksek ›s›ya maruz kalmas› durumunda kumafl deforme olabilir. Kuru temizleme yap›lmaz, a¤art›c› kullan›lmaz, ütüye ihtiyaç duyulmaz.


Ev tekstili ‹DAfi BEYAZ EV TEKST‹L‹ Micro Fiber Yast›k ve Yorgan, boncuk elyaflar sayesinde yumuflak bir doku sunar. Antialerjiktir. Y›kanabildi¤i için hijyeniktir ve koku yapmaz. Bebe Micro Fiber Yast›k ve Yorgan ise bebe¤inizin gelifliminde önemli olan sa¤l›kl› bir uyku için idealdir. Kaz tüyü dolgusu ile s›cakl›k de¤iflikliklerine karfl› vücudunuzu korur, nemi ayarlar ve bakteri bar›nd›rmaz. Her iki yüzeyi pamuklu kumafltan, bakteri bar›nd›rmayan, toz tutmayan, terletmeyen, hafif ve sa¤l›kl› yorganlar.

Y›kanabilir, silikonlu elyaf dolgulu, dört köflesi lastikli, çift tarafl› pamuklu kumafltan yap›lm›fl yatak koruyucu, yata¤›n›z›n ömrünü uzat›r. Yataklar›n›z›n ömrünü uzatmak için; s›v›y› içine emerek yata¤a kesinlikle geçirmeyen, yata¤›n nefes almas›n› sa¤layan su geçirmez alez. Bafl›n›z›n uykuda sa¤l›kl› pozisyonda durmas›n› sa¤layan ‹dafl yast›klar, toz tutmaz, alerji yapmaz, terlemeyi önler, bakteri ve koku bar›nd›rmaz. %100 pamuklu k›l›fa sahiptir.

Kaz Tüyü

YASTIK YORGAN TEKL‹ YORGAN Ç‹FTL‹ DÖRT MEVS‹M YORGAN TEKL‹ DÖRT MEVS‹M YORGAN Ç‹FTL‹

Perakende fiyat›

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

44,00 235,00 285,00 312,00 403,00

7,33 39,17 47,50 52,00 67,17

3,67 19,58 23,75 26,00 33,58

Su Geçirmez alez

70x140 90x190/200 100x190/200 140x190/200 150x190/200 160x190/200 180x190/200 200x190/200

Perakende fiyat›

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

34,00 55,00 62,00 86,00 98,00 98,00 110,00 121,00

5,67 9,17 10,33 14,33 16,33 16,33 18,33 20,17

2,83 4,58 5,17 7,17 8,17 8,17 9,17 10,08

Yast›klar KIRLENT ‹Ç‹ (35x35) BEBE YASTIK (35x50) MODAL YASTIK BAMBOO YASTIK ANATOM‹K YASTIK ERGONOM‹K YASTIK MED‹FORM YASTIK

Perakende fiyat›

6 taksit

7,00 9,00 69,00 67,00 24,00 45,00 93,00

1,17 1,50 11,50 11,17 4,00 7,50 15,50

Maximum’a 12 taksit

0,58 0,75 5,75 5,58 2,00 3,75 7,75

modal

bamboo

31


Renkli Ev tekstili

Buket

Gardenia Honeymoon

Ç‹FTL‹ NEVRES‹M TAKIMI TEKL‹ NEVRES‹M TAKIMI

Perakende fiyat›

6 taksit

49,00 45,00

8,17 7,50

Maximum’a 12 taksit

4,08 3,75

Çiftli Tekli Nevresim Ölçüsü 200x220 cm 160x220 cm Uyku yast›k k›l›f› 50x70 cm 50x70 cm Çarflaf 230x250 cm 170x250 cm

32


Renkli Ev tekstili

Lace Sympathy

Indian

Flory

Amour Prenses

Sophia

!..Kampanya ürünleri nevresim tak›mlar› desen ve stoklar ile s›n›rl›d›r.

33


34

Soffist kartela kumafllar› geçerlidir.


Rustik Ayfle Perakende fiyat›

RUST‹K AYfiE KOLTUK RUST‹K AYfiE ‹K‹L‹ KANEPE RUST‹K AYfiE KANEPE

6 taksitli

819,00 1.163,00 1.430,00

Rustik Ayfle Tekli Koltuk Rustik Ayfle 2’li Kanepe Rustik Ayfle Kanepe Rustik Ayfle Yayl› Kanepe

136,50 193,83 238,33

Maximum’a 12 taksit

68,25 96,52 119,17

g87 X d88 X y100 g157 X d88 X y100 g197 X d88 X y100 g197 X d88 X y100

R u s t i k a y fl e ü ç l ü k a n e p e l e r, k a p a l › : 8 0 x 1 9 0 t e k k i fl i l i k , a ç › k : 1 6 0 x 1 9 0 ç i f t k i fl i l i k y a t a k h a l i n e g e l i r.

Rustik Seda Perakende fiyat›

RUST‹K SEDA KOLTUK RUST‹K SEDA ‹K‹L‹ KANEPE RUST‹K SEDA KANEPE

6 taksitli

819,00 1.163,00 1.430,00

Rustik Seda Tekli Koltuk Rustik Seda 2’li Kanepe Rustik Seda Kanepe Rustik Seda Yayl› Kanepe

136,50 193,83 238,33

Maximum’a 12 taksit

68,25 96,52 119,17

g91 X d85 X y90 g151 X d85 X y90 g201 X d85 X y90 g201 X d85 X y90

Four Stars

Perakende fiyat›

FOUR STARS KANEPE

1.228,00

6 taksitli

204,67

Maximum’a 12 taksit

102,33

Ölçüsü: g200 X d100 X y90

35


orkide

Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan, Mira-Coil yay sistemli ‹dafl Soffist Kanepeleri... Amerikan Leggett&Platt lisansı ile ‹DAfi tarafından üretilen Mira-Coil sistemi, birbirine ba¤lı kesintisiz yaylardan oluflur. Normal yaylara göre iki kat daha fazla yay yüzeyi sa¤layarak hem sa¤lıklı bir ergonomik kullan›m alan› oluflturur, hem de dolgu malzemelerinin yay boflluklarına sarkarak deforme olmasını önler. Yaylar›n deformasyonuna neden olan en önemli etkenlerden birisi sal›ncak hareketidir. ‹dafl Soffist Kanepelerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, yap›s›ndan dalay› bu hareketi engelleyerek, kanepelerinizde uzun ömürlü kullan›m imkan› sa¤lar. öne çekerek, yukar› kald›r›n›z

Kanepelerinizin daha uzun ömürlü kullan›m ve kaplama kumafllar›n›n y›pranmamas› için, duvardan 7 cm uzak tutunuz.

36


‹dafl Soffist’i ayr›cal›kl› k›lan nedenler Türkiye’de sadece ‹dafl ürünlerinde kullan›lan Mira-Coil yay sistemi, Daha uzun ömürlü ve çökme olas›l›¤› az olan Özel ‹dafl Süngeri, Kanepelerin yerini de¤ifltirmeden yatak haline gelmesini sa¤layan Duvara S›f›r Mekanizma*, ‹dafl Soffist grubu tüm kanepe ve koltuklar›, sand›kl›d›r. Döflemelik kumafllarda Zengin Renk ve Desen Seçenekleri, Üçlü kanepelerde 2 süs yast›¤›na ek olarak, kombin 2 süs yast›¤› ‹dafl Soffist’ten**. Kolçaklar için kumafl kaplama d›fl›nda 4 Farkl› Deri Kaplama Seçene¤i...

* Melisa Kanepe Grubunda bu özellik kullan›lmam›flt›r. ** Melisa 3’lü kanepede hediye süs yast›¤› verilmemektedir.

MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1) :

+

+

+

OTURMA GRUBU (3+2+1+1) :

+

+

+

Orkide

Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk D puf

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2460g x 950d x 990y 1860g x 950d x 990y 1180g x 950d x 990y 1360g x 710d x 470y

2460g x 1160d x 470y 1860g x 1160d x 470y 1180g x 1160d x 470y

A

B

C

D

Perakende fiyat›

ORK‹DE ÜÇLÜ KANEPE ORK‹DE ‹K‹L‹ KANEPE ORK‹DE TEKL‹ KOLTUK ORK‹DE PUF ORK‹DE OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** ORK‹DE MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** *** Puf tak›m fiyat›na dahil de¤ildir.

600,00 510,00 360,00 240,00 1.830,00 1.920,00

6 taksit

100,00 85,00 60,00 40,00 305,00 320,00

Maximum’a 12 taksit

50,00 42,50 30,00 20,00 152,50 160,00

37


‹ris Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk D puf

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y 1660g x 710d x 470y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

D

B

C Perakende fiyat›

‹R‹S ÜÇLÜ KANEPE ‹R‹S ‹K‹L‹ KANEPE ‹R‹S TEKL‹ KOLTUK ‹R‹S PUF ‹R‹S OTURMA GRUBU (3+2+1+1)*** ‹R‹S MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)*** *** Puf fiyata dahil de¤ildir.

570,00 480,00 340,00 325,00 1.730,00 1.820,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

95,00 80,00 56,67 54,17 288,33 303,33

47,50 40,00 28,33 27,08 144,17 151,67

Gelincik Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

C

Perakende fiyat›

GEL‹NC‹K ÜÇLÜ KANEPE GEL‹NC‹K ‹K‹L‹ KANEPE GEL‹NC‹K TEKL‹ KOLTUK GEL‹NC‹K OTURMA GRUBU (3+2+1+1) GEL‹NC‹K MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

550,00 460,00 330,00 1.670,00 1.760,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

91,67 76,67 55,00 278,33 293,33

45,83 38,33 27,50 139,17 146,67

Funda Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

C

Perakende fiyat›

38

FUNDA ÜÇLÜ KANEPE FUNDA ‹K‹L‹ KANEPE FUNDA TEKL‹ KOLTUK FUNDA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) FUNDA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

540,00 460,00 325,00 1.650,00 1.730,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

90,00 76,67 54,17 275,00 288,33

45,00 38,33 27,08 137,50 144,17


Begonya Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

C

Perakende fiyat›

BEGONYA ÜÇLÜ KANEPE BEGONYA ‹K‹L‹ KANEPE BEGONYA TEKL‹ KOLTUK BEGONYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) BEGONYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

540,00 460,00 325,00 1.650,00 1.730,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

90,00 76,67 54,17 275,00 288,33

45,00 38,33 27,08 137,50 144,17

Akasya Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950dx 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A

B

C

Perakende fiyat›

AKASYA ÜÇLÜ KANEPE AKASYA ‹K‹L‹ KANEPE AKASYA TEKL‹ KOLTUK AKASYA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) AKASYA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

510,00 430,00 300,00 1.540,00 1.620,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

85,00 71,67 50,00 256,67 270,00

42,50 35,83 25,00 128,33 135,00

Melisa Cinsi A üçlü kanepe B ikili kanepe C tekli koltuk

Kapal› Ölçü (mm)

Aç›k Ölçü (mm)

2300g x 950d x 990y 1700g x 950d x 990y 1020g x 950d x 990y

2300g x 1160d x 420y 1700g x 1160d x 420y 1020g x 1160d x 420y

A Melisa kanepelerde; Kumafl : Porto Kartelas› Deri : 902-Krem ve 904-Venge

B

C

Perakende fiyat›

MEL‹SA ÜÇLÜ KANEPE MEL‹SA ‹K‹L‹ KANEPE MEL‹SA TEKL‹ KOLTUK MEL‹SA OTURMA GRUBU (3+2+1+1) MEL‹SA MAKS‹ TAKIM (3+3+1+1)

420,00 360,00 254,00 1.288,00 1.348,00

6 taksit

Maximum’a 12 taksit

70,00 60,00 42,33 214,67 224,67

35,00 30,00 21,17 107,33 112,33

39


Mira-Coil yay sistemli kanepe

‹DAfi BÖLGE TEMS‹LC‹L‹KLER‹ Size en yak›n ‹dafl sat›fl noktas›n› ö¤renmek için lütfen ilgili bölge temsilcili¤ini aray›n.

‹stanbul

‹DAfi MERKEZ

Mevlevihane Sokak No: 4 Zeytinburnu

(0212) 482 11 25

Ankara Adana Antalya Bal›kesir Bursa Düzce Hatay ‹stanbul ‹zmir Konya Samsun Trabzon

YAfiARLAR HÜNPA HAT‹PO⁄LU HAT‹PO⁄LU ASMAfi VER‹M HÜNER VER‹M AKDEM‹R GÖKMENLER BEREN ATAKÖY

Bostanc›k Cad. No: 53 Siteler Sümer Mah. ‹boosman Cad. No: 146 Seyhan Güzelyurt Mah. Serik Cad. No: 18 Gümüflçeflme Mah. 184 Sokak No: 50 Yunusemre Mah. Yeni Y›l Sokak No: 1 Y›ld›r›m Fevzi Çakmak Mh. Eski Bolu Cd. No:128 Gazi Mah. 115 Sokak No: 12/A K›r›khan Yefliltepe Mh. 56. Sk. No:21 Zeytinburnu 1561 Sokak No: 3/2 Ç›narl› Fevziçakmak Mah. Büsan 3 No’lu Sokak No: 37 Atatürk Bulvar› No: 149 Atakent 2 No’lu Beflirli Mah. Sahil Cad. No: 1

(0312) (0322) (0242) (0266) (0224) (0380) (0326) (0212) (0232) (0332) (0362) (0462)

KIBRIS

YEN‹ fiAFAK

4.Muhtar Yusuf Galeria Lefkofle

(0392) 228 40 17

351 224 463 249 364 524 344 546 461 345 438 223

60 01 20 71 86 22 13 79 52 19 55 45

60 47 61 44 90 27 15 78 52 03 60 82

* Nakit al›mlarda %7 iskonto uygulan›r. Ürünlerin teslim süresi için bayinizden bilgi al›n›z. Bu kampanya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 25 May›s 1994 tarih ve 21940 say›l› tebli¤ hükümlerine uygun olarak yap›lmaktad›r. Fiyatlara KDV dahildir. Vergi oranlar›nda olabilecek de¤ifliklikler fiyatlara aynen yans›t›lacakt›r. Bu broflürde yer alan fiyatlar tavsiye edilen fiyatlard›r. Fiyatlar›m›z TL’dir. Bu kampanya 1-15 fiubat 2011 tarihleri aras›nda anlaflmal› bayilerimizde devam edecek olup, üretim ve stok imkânlar› ile s›n›rl›d›r. Bu broflürün içindeki üretici taraf›ndan öngörülen fiyatlar, Türkiye s›n›rlar› dahilinde geçerlidir. ‹dafl, gerekli görmesi halinde önceden haber vermeksizin ürünler üzerinden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Broflürde karfl›lafl›labilecek tipografik hatalardan ve bask›dan kaynaklanabilecek renk sapmalar›ndan ‹dafl sorumlu tutulamaz. Montaj hizmeti ile ilgili ayr›nt›l› bilgiyi ‹dafl yetkili sat›c›lar›ndan alabilirsiniz.

ÜCRETS‹Z NAKL‹YE

444 43 27

www.idas.com.tr

ÜCRETS‹Z MONTAJ

İDAŞ Katalog - Şubat 2011  

İDAŞ Katalog - Şubat 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you