Page 1

Rundskrivsamling til ellstyrepermen 2015–19 Statskog gjør oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig samling, men et utvalg av de mest aktuelle rundskriv m.v. innen området.


INNHOLD 1. Rundskriv og brev fra Landbruks- og matdepartementet . . . . . . . . . . . 5 1.1. Rundskriv til seterforskriften i statsallmenningene (Rundskriv M-1/2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.2. Overføring av klagemyndighet til Statens landbruksforvaltning (Brev fra LMD datert 14. 12. 2000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. Rundskriv/retningslinjer fra Statskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.1. Jakt- og fiskehytter mv. oppført før 1920 (MA 18/87) . . . . . . . . . . . . . 26 2.2. Fjellstyrenes regnskap og revisjonsordning (Rundskriv 1/2003) . . . 29 2.3. Kontoplan Fjellstyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.4. Grunneierfondet – behandling og prioritering av søknader . . . . . . 35 2.5. Tilskudd (refusjon) etter fjelloven § 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.6. Standardinstruks for fjelloppsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.7. Disponering av fjellkassemidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


1 Rundskriv og brev fra Landbruks- og matdepartementet

5


1.1.

6


Innhald

1. Innleiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Innleiande føresegner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.1 Merknader til §§ 1, 2 og 3 Formål, verkeområde og administrasjon . . . . . . 9 3. Beite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.1 Merknader til § 5 Beiteareal, inngjerding, natthamning og gjeterbu . . . . . . 10 4. Seter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.1 Merknader til § 6 Utvising av seter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.2 Merknader til § 7 Søknad og saksgang ved utvisning av seter . . . . . . . . . . . 11 4.3 Merknader til § 8 Om frist til å ta setra i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4.4 Merknader til § 9 Om når seter skal reknast for å vere i bruk . . . . . . . . . . . 12 5. Hus på utvist seter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5.1 Merknader til § 10 Om søknad om å setje opp, utvide og endre hus . . . . . . 13 5.2 Merknader til § 11 Om hus på seter som ikkje er i bruk og ikkje er fallen i det fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6. Seter fallen i det fri etter § 22 i fjellova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6.1 Merknader til § 12 Om seter som er fallen i det fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6.2 Merknader til § 13 Løyve til å ha hus m.m. ståande, bortleige m.m. på seter som er fallen i det fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.3 Merknader til § 14 Tinglysing av rett til å ha hus ståande på seter som er fallen i det fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6.4 Merknader til § 15 Nybygging og ombygging av hus på seter som er fallen i det fri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7. Bortfall av seterrett m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7.1 Merknader til § 16 Bortfall av seterrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8. Utvising og utleige av tilleggsjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 8.1 Merknader til § 19 Om planar for utvising og utleige av tilleggsjord . . . . . 15 8.2 Merknader til § 20 Utvising av tilleggsjord og sakshandsaming . . . . . . . . . 16 8.3 Merknader til § 21 Leige av jord for jordbrukar utan beiterett . . . . . . . . . . . 17 8.4 Merknader til § 22 Vederlag for utvising av tilleggsjord . . . . . . . . . . . . . . . 17 8.5 Merknader til § 23 Om frist til å ta tilleggsjord i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9. Hus og anlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9.1 Merknader til § 24 Endring og ominnreiing av eksisterande hus . . . . . . . . . 17 9.2 Merknader til § 25 Oppføring av nye hus og anlegg m.m. . . . . . . . . . . . . . . 17 10. Sakshandsaming, tvist og klage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10.1 Merknader til § 26 Sakshandsaming i fjellstyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 10.2 Merknader til § 31 Innhenting av fråsegn frå regional kulturminnestyresmakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 11. Avsluttande føresegner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11.1 Merknader til § 33 Dispensasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


ŠJ-R.Samuelsen/naturibilder.com

21


1.2.

22


23


ŠJ-R.Samuelsen/naturibilder.com

24


2 Rundskriv/ retningslinjer fra Statskog

25


2.1.

26


27


28


2.2.

29


30


31


2.3.

32


33


34


2.4.

Innholdsfortegnelse:

1 2 3

Søknads- og behandlingsfrister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Saksbehandling i Statskog SF og Norges Fjellstyresamband . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Fordeling og prioritering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.1 Tilskuddsgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2 Tilskuddsandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.3 Prosedyre ved tilsagn og evaluering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.4 Næringsutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.4.1 Krav til søknader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.4.2 Krav til søknad og prioritering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.5 Infrastrukturtiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.5.1 Eksempler på tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.5.2 Krav til søknad og prioritering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.6 Verdiskaping eller bevaring av verdier av samfunnsmessig art . . . . . . . . . . 39 3.6.1 Eksempler på tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.6.2 Krav til søknad og prioritering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

35


36


37


38


39


40


2.5.

41


42


43


2.6.

44


45


2.7.

46


Trio Media 01/16

www.statskog.no

Profile for Statskog SF

Rundskrivsamling for Fjellstyret 2015-2019  

En samling av brev og rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet samt en samling av retningslinjer fra Statskog.

Rundskrivsamling for Fjellstyret 2015-2019  

En samling av brev og rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet samt en samling av retningslinjer fra Statskog.

Profile for statskog
Advertisement