Page 1

Q1

Kvartalsrapport 01:11 Side 1 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011


Innhold 01:11

Side 2 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011

004 009 010 011 012

Styrets beretning Totalresultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling


Kort fortalt Hovedpunkter Konsernets driftsinntekter for 1. kvartal 2011 var 1 652 millioner kroner (2 270 millioner kroner i 1. kvartal 2010). Resultat etter skatt for konsernet ble 394 millioner kroner i 1. kvartal 2011 (840 millioner kroner). Lavere flaskehalsinntekter i Norden er hovedårsaken til ­reduksjonen. Dette reflekteres også i merinntekten som var 329 millioner kroner i 1. kvartal 2011, 551 millioner kroner lavere enn 1. kvartal 2010. Merinntekten blir imidlertid tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer.

Viktige hendelser Kraftsystemet har samlet sett fungert tilfredsstillende gjennom en sesong preget av historisk lave magasinfyllinger, streng kulde og høyt forbruk. Statnett hadde imidlertid flere større driftsforstyrrelser i kraftsystemet i 1. kvartal. Feilene ble raskt utbedret. De største hendelsene var: • Feil i regionalnettet på Romerike medførte at to av tre transformatorer på Frogner stasjon falt ut. Konsekvensen ble utfall av 200 MW forbruk i en time og rullerende utkobling i seks timer påfølgende dag. • Kortslutning i Hasle transformatorstasjon i Østfold medførte utkopling av ca 490 MW forbruk og avbrudd i inntil 1,5 time. • Feil på ledningen Ofoten – Kvandal førte til effektunderskudd nord for Ofoten og sonevis utkopling av noe forbruk to ulike dager.

Side 3 | Statnett Kvartalsrapport 1:2010

Statnett ble i mars ilagt et overtredelsesgebyr av NVE i tilknytning til feilhendelser på Oslofjordkabelen i 2008. Statnett har påklaget vedtaket. Statnett har fått bekreftet konsesjonsvedtaket fra ­Oljeog energidepartementet og tillatelse til å starte arbeidet med bygging av hele ledningen Sima – Samnanger. Mastebygging er i gang ved Kvamskogen. Statnett har fått endelig vedtak fra Olje- og energi­ departementet om tillatelse til å bygge to delstrekninger for prosjektet Ørskog – Fardal (Sogndal). 20. mars 2011 oppsto en eksplosjon i et turbinrom ved Statnetts reservekraftverk på Nyhamna. Anlegget ble igjen tilgjengelig med redusert kapasitet fra 11. april. Ingen personer kom fysisk til skade ved eksplosjonen. 14. januar ble det innført markedskopling på NorNed forbindelsen. Dette innebærer en bedre utnyttelse av denne forbindelsen enn tidligere ved at kraften nå flyter fra området med lav pris til området med høy pris i så godt som alle timer. Denne forbedringen kommer også norske produsenter og forbrukere til gode. Dette er en viktig milepæl i å etablere et integrert nord-vesteuropeisk kraftmarked på en størrelse av 1800 TWh. 18. april 2011 oppsto en feil på NorNed kabelen som utveksler strøm mellom Norge og Nederland. Estimert reparasjonstid er 10 uker. Forsyningssikkerheten av kraft i Norge er som følge av tidlig snøsmelting god selv om kabelen er ute av drift.


N04

Styrets beretning

N03 N05

N01

N02

Leveringskvalitet og forsyningssikkerhet Første kvartal var preget av høyt forbruk, lav magasinfylling og historisk høy import. Magasinfyllingen ved utgangen av mars var på 18 prosent. Dette er 9 prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt i 2010 og 18 prosentpoeng under medianen fra måleserien 1993 til 2009. Gjennom hele perioden har fyllingsgraden ligget under minimumsnivået for denne måleserien, på det meste opp mot 4,5 prosentpoeng under laveste historiske verdi. I denne svært utfordrende perioden har det norske og nordiske kraftsystemet fungert godt. I Midt-Norge ble kraftsituasjonen i hele kvartalet betegnet som stram. Statnett fikk innvilget dispensasjon til å kunne starte reservekraftverkene ved feil og vanskelige driftssituasjoner. Det har imidlertid vært i Sør-Norge kraftsituasjonen har vært mest utfordrende. Kraftsituasjonen i områdene NO1, NO2 og NO5 ble ved inngangen av kvartalet betegnet som stram, og ble endret til anstrengt 16. mars. Samtidig ble kraftsituasjonen i NO4 endret fra normal til stram. Det samlede kraftforbruket i første kvartal var 38 TWh og den samlede kraftproduksjonen var 32 TWh. Dette resulterte i en netto import for kvartalet på 6 TWh. I løpet av januar og feb­ ruar ble det satt rekorder for import både på time-, dag- og ukenivå. I motsetning til tilsvarende periode i 2010 har prisforskjellene mellom de nordiske områdene vært moderate. Høyt forbruk kombinert med lite vann i magasinene og lav produksjon førte til at enkelte områder i perioder ble driftet med redusert forsyningssikkerhet. Dette var hovedsakelig i Agder, Bergensområdet, Stavangerområdet, Troms og Finnmark. Noen områder er avhengig av lokal produksjon og har vært spesielt sårbare denne vinteren for feil i nett og/eller produksjonsanlegg. Energisituasjonen og utfordringene knyttet til regional for­ syningssikkerhet har gjort det nødvendig å holde revisjons­ aktiviteten på et minimum dette kvartalet. I første kvartal var det flere perioder med sterk vind. På vestlandet førte dette til en rekke kortvarige driftsforstyrrelser, i

Side 4 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011

Normal Stramt Anstrengt Svært anstrengt Rasjonering Kraftsituasjonen ved utgangen av april.

hovedsak uten avbrudd for sluttbrukere. I Nord-Norge førte det til utfall av ledningen Ofoten-Kvandal. I kombinasjon med andre samtidige feil medførte dette utfallet effektunderskudd og kortvarig sonevis utkopling av forbruk. Som følge av dette ble det levert strøm fra Statoils gasskraftverket på Melkøya for å dekke alminnelig forbruk i området. I mars havarerte to master på ledningen Kvandal-Kanstadbotn, hvilket medførte en kortvarig mørklegging av nordlige deler av Nordland og sørlige deler av Troms. Det var også en omfattende driftsforstyrrelse i Østfold, da snø og islast fra innstrekket til Hasle falt ned på samleskinnen, slik at det oppsto kortslutning. Følgefeil medførte utkopling av ca 490 MW forbruk, og avbrudd i inntil 1,5 time. Statnett har som mål at ingen sluttbruker skal rammes sammen­ hengende i mer enn to timer av utfall i Statnetts overførings­ anlegg. I 1. kvartal 2011 var det derimot flere hendelser som medførte avbrudd for sluttbrukere. Totale avbruddskostnader for tilknyttede sluttbrukere (under KILE-ordningen) i 1. kvartal var 73 millioner kroner, mot 6 millioner kroner 1. kvartal 2010. Mildt vær, nedbør og tilsig i april har ført til en vesentlig forbedret energisituasjon i Norge. Ved utgangen av april var magasinfyllingen på 23 prosent. Magasinfyllingen er imidlertid lavere enn vanlig for årstiden og enkelte områder er fortsatt sårbare for feil i kraftsystemet. Kraftsituasjonen i hele Norge betegnes som normal ved utgangen av april.

Investeringer For å trygge forsyningssikkerheten, skape verdier og legge til rette for å redusere klimautslippene, har Statnett store investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Statnett har totalt investert 517 millioner kroner (209 millioner kroner) i 1. kvartal 2011, som inkluderer både idriftsatte og pågående investeringsprosjekter. De viktigste prosjektene er vist i tabellen på neste side.


Investeringer Statnett konsern MNOK 700 600 500 400 300 200 100 2010 Q1

2010 Q2

2010 Q3

2010 Q4

2011 Q1

Større investeringsprosjekter Prosjekt

Sted

Kostnad

Tid

Bevilget beløp

Forventet idriftsettelse

190 mill. kr

2011

650 mill. kr

2011

Pågående større investeringsprosjekter Sauda - Liastølen

Rogaland

Stasjonsinvesteringer Oslofjorden (Teigen – Evje)

Oslofjorden

1 200 mill. kr

2012

Sima - Samnanger

Hordaland

1 140 mill. kr

2012

Varangerbotn - Skogfoss

Finnmark

500 mill. kr

2013

Skagerrak 4

Norge/Danmark

Statnett andel 1 700 mill. kr

2014

Økt beredskap: Nye reservetransformatorer

Sør-Norge

300 mill. kr

-

Beregnet kostnad

Tidligst idriftsettelse

Under konsesjonsbehandling Spenningsoppgradering i Midt-Norge Delstrekning Klæbu – Namsos

Sør-Trøndelag/ Nord- Trøndelag

Hamang stasjon

Asker/Bærum

Namsos – Roan – Storheia

Trøndelag

430 mill. kr

2013

350-500 mill. kr

2013

850 mill. kr

2014

Spenningsoppgradering Sørlandet Delstrekning Kristiansand – Bamble (østre korridor)

Agder/Telemark

Ofoten – Balsfjord

Nord-Norge

Nettforsterking Grenlandsområde Bamble - Rød

Grenland

Ørskog – Fardal

Sunnmøre/Sogn

430 mill. kr

2014

1 400 mill. kr

2014

700 mill. kr

2014

4 500 mill. kr

2015

Spenningsoppgradering Sørlandet Delstrekning Feda – Tonstad (vestre korridor)

Agder

460 mill. kr

2016

Balsfjord – Hammerfest

Troms/Finnmark

3 300 mill. kr

2016-2018

Nord.Link/NorGer

Norge/Tyskland

2016-2018

Storheia – Snillfjord – Trollheim/Orkdal

Sør-Trøndelag / Møre og Romsdal

2017-2020

1 900 mill. kr

Melding

Beregnet kostnad

Tidligst idriftsettelse

2 300 mill. kr

2018-2020

IKT prosjekter

Bevilget beløp

Forventet idriftsettelse

Modernisering av IKT infrastruktur i Statnetts stasjoner

130 mill. kr

2011

Datanett for styring av kraftsystemet

220 mill. kr

2014

Fornyelse av Statnetts driftssentralsystem

490 mill. kr

2014

Nytt Regulerings- og Markedssystem

240 mill. kr

2014

«Arctic Circle» Skaidi – Varangerbotn

Nord-Norge

Se www.statnett.no og nettutviklingsplan for mer informasjon om prosjektene.

Side 5 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011


Viktige hendelser vedrørende prosjekter i 1. kvartal Pågående større investeringsprosjekter • 1. mars fikk Statnett bekreftet konsesjonsvedtaket fra Olje- og energidepartementet (OED) og tillatelse til å ­starte ­arbeidet med bygging av hele ledningen Sima – Samn­anger. Mastebygging er i gang ved Kvamskogen. Det pågår en prosess for avklaring av forhold vedrørende kulturminner langs konsesjonsgitt trase. Under konsesjonsbehandling • Ørskog – Fardal: Statnett har mottatt endelig vedtak fra OED om tillatelse til å bygge to delstrekninger for prosjektet Ørskog – Fardal (Sogndal). Delstrekningene er fra Hovdenakk i Ørsta kommune til sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger kommune, og fra Moskog i Jølster kommune til Sogndal. Statnett søkte etter anmodning fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om et sjø/jordkabelalternativ mellom Ørskog og Store Standal, samt enkelte andre justeringer av traseen i Naustdal, Førde og Jølster kommuner. • Spenningsoppgradering østre korridor, Kristiansand – Bamble/Kragerø: Arbeidet med tilleggsutredninger er sluttført og oversendt NVE til behandling. • Nettforsterkning Grenland (østre korridor, Bamble/ Kragerø – Rød): Konsesjonssøknad oversendt NVE til behandling. • Ofoten – Balsfjord og Balsfjord – Hammerfest: NVE har stilt krav om tilleggsutredninger. Arbeidet er inne i slutt­ fasen og skal etter planene oversendes NVE i 2. kvartal. • Spenningsoppgradering vestre korridor og Nord.Link: NVE har avsluttet høringsprosessen for konsesjonssøknadene for Nord.Link samt spenningsoppgradering på delstrekningen Feda-Tonstad og vil etter planen oversende Statnett krav om ytterligere tilleggsutredninger i 2. kvartal. • Storheia – Snillfjord – Trollheim/Orkdal: Omfattende krav om tilleggsutredninger mottatt fra NVE. Melding • Skaidi – Varangerbotn: Avventer beslutning om konsekvensutredningsprogram fra NVE.

Side 6 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011

Økonomiske resultater Kvartalsrapporten er avlagt i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Regnskapsstandardene for presentasjon av finansregnskapet (IAS1) og delårsrapporter (IAS34) er fulgt. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Driftsinntekter I 1. kvartal 2011 hadde konsernet driftsinntekter på 1 652 millioner kroner (2 270 millioner kroner i 1. kvartal 2010). Driftsinntekter fra regulert virksomhet var 1 608 millioner kroner (2 224 millioner kroner), mens andre driftsinntekter ble 44 millioner kroner (46 millioner kroner). Statnetts driftsinntekter kommer hovedsaklig fra nettvirksomheten som er regulert. Driftsinntekter fra regulert virksomhet i Statnetts regnskap består primært av fastsatt nettleie fra kundene samt flaskehalsinntekter (prisforskjeller mellom områder i Norge/Norden og mot Nederland). Nettvirksomheten er regulert i form av at NVE setter en grense (tillatt inntekt) for Statnetts inntekter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en såkalt mer- eller mindreinntekt. Mer- / mindreinntekt vil utjevne seg over tid ved justering av fremtidig ­nettleie. I 1. kvartal hadde Statnett en merinntekt på 329 millioner kroner (merinntekt på 880 millioner kroner). Hovedsakelig er dette relatert til flaskehalsinntekter. Driftskostnader Konsernets driftskostnader ble totalt 1 031 millioner kroner i 1. kvartal (1 049 millioner kroner). Det har vært en reduksjon i kostnader for systemtjenester på 53 millioner kroner særlig grunnet reduserte kostnader ved spesialregulering. Overføringstap er 45 millioner kroner lavere enn 1. kvartal 2010 og skyldes hovedsaklig lavere volum. Lønnskostnader er 41 millioner kroner høyere i 2011 enn i 2010. Dette skyldes delvis tilbakeføringer av pensjonskostnader i 2010


grunnet endring i regelverket. Videre hadde Statnett på grunn av økt aktivitet en bemanningsøkning gjennom 2010 som gir høyere kostnader i 1. kvartal 2011 mot tilsvarende periode i 2010. Det har også vært en økning i allokering av lønnskostnader til egne investeringsarbeider som reduserer utgiftsførte lønnskostnader. Andre driftskostnader og avskrivninger er 39 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i 2010. Dette skyldes i hovedsak økte investeringer og generelt økt aktivitet i konsernet. Driftsresultat Driftsresultatet for konsernet i 1. kvartal ble 621 millioner kroner (1 221 millioner kroner). Finansposter Netto finansposter ble -69 millioner kroner (-65 millioner ­kroner) i 1. kvartal. Resultat Resultat etter skatt for konsernet ble på 394 millioner kroner (840 millioner kroner) i 1. kvartal. Lavere flaskehalsinntekter er hovedårsaken til reduksjonen i resultatet. Kontantstrøm og balanse Den operasjonelle virksomheten i konsernet ga en akkumulert kontantstrøm for 1. kvartal på 646 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde totalt -519 millioner kroner. Totalt ble det nedbetalt lån med 500 millioner kroner. Det ble ikke tatt opp nye lån i 1. kvartal. Ved utgangen av 1. kvartal var konsernets beholdning av betalingsmidler og markedsbaserte verdipapirer 1 346 millioner kroner (1 723 millioner kroner). Konsernet hadde ved utgangen av 1. kvartal en totalkapital på 21 740 millioner kroner (20 013 millioner kroner) og rente­bærende gjeld utgjorde 10 978 millioner kroner. Markedsverdien av balanseførte rente- og valutabytteavtaler (verdisikringer) knyttet til rentebærende gjeld utgjorde 850 millioner kroner. Rentebærende gjeld, korrigert for dette, utgjorde 10 128 millioner kroner.

Side 7 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011

Transportvirksomhet Statnett SF eier 100 prosent av Statnett Transport AS. Driftsinntektene for Statnett Transport konsernet ble 23 ­millioner kroner (25 millioner kroner) og resultat før skatt ble -1 million kroner (2 millioner kroner) i 1. kvartal 2011. Kraftbørsen Nord Pool Statnett SF eier 30 prosent av Nord Pool Spot AS. Statnetts andel av resultatet i Nord Pool Spot AS bidro til Statnettkonsernets resultat med 1 million kroner i 1. kvartal 2011 (2 millioner kroner). I 1. kvartal 2010 var det i tillegg en inntekt på 5 millioner kroner relatert til Statnetts eierandel i Nord Pool ASA, som ble solgt i 2010. Utenlandsforbindelser Statnett har en eierandel på 50 prosent i NorGer-prosjektet som planlegger bygging av en likestrøms sjøkabelforbindelse mellom Norge og Tyskland. Statnett har en eierandel på 100 prosent i Nord.Link, som planlegger en likestrøms sjøkabelforbindelse mellom Norge og Tyskland. Utenlandsforbindelser er viktige for forsyningssikkerheten (jamfør vinterens høye import) og bidrar til å øke verdien av norsk vannkraft.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Statnetts virksomhet er preget av målet om å gjennomføre aktiviteter uten ulykker, uten skade på mennesker, eiendom eller andre materielle verdier og slik at hensynet til ytre miljø blir ivaretatt. Statnett stiller samme HMS-krav til leverandører som til egne ansatte. Statnett har vært gjennom en omfattende sertifiserings­ revisjon i forhold til ISO 14001:2004 (Miljøstyringssystemet) i mars 2011. Ingen avvik ble avdekket og Statnett ble sertifisert for tre nye år.


H-verdi konsern rullerende 12-mnd. snitt

Sykefravær pr kvartal

6

5%

5

4%

4 3% 3 2%

2

1%

1

apr 11

mar 11

feb 11

jan 11

des 10

nov 10

okt 10

sep 10

aug 10

jul 10

jun 10

mai 10

apr 10

mar 10

feb 10

jan 10

0

2010 Q1

2010 Q2

2010 Q3

2010 Q4

2011 Q1

Rapportering av H-verdi er endret til 12 måneders rullerende snitt.

Innrapporteringsgraden av uønskede HMS-hendelser og avvik har vært økende i 1. kvartal 2011, noe som i et læringsperspektiv er ønsket. Statnett registrerer hendelser som har skjedd både i egen organisasjon og hos entreprenører/leverandører. Alle prosjekter utarbeider HMS-planer og det lages Sikker Jobb Analyser i forkant av alle risikofylte arbeidsoperasjoner. Statnett hadde seks fraværsskader internt og en fraværsskade hos leverandør i 1. kvartal 2011. Dette ga en H-verdi for konsernet på 13,3 i 1. kvartal 2011, sammenlignet med fjorårets H-verdi på 2,6. Styret ser alvorlig på utviklingen av H-verdi i konsernet, og vil følge denne utviklingen nøye. Konsernets samlede sykefravær var 3,5 prosent i 1. kvartal 2011, mot 3,7 prosent i 1. kvartal 2010.

Fremtidsutsikter Statnett skal sørge for sikker levering av strøm og legge til rette for at kraftmarkedet fungerer godt. For å sikre fremtidig forsyningssikkerhet vil Statnett investere betydelig i nettet de kommende årene. Økt prosjektaktivitet vil prege foretaket fremover. Investeringsprogrammet er avhengig av en effektiv konsesjonsbehandling. Statnett har tatt initiativet til forbedrede prosesser ved planleggingen av nye linjer for å sikre innspillene fra alle interessenter så tidlig som mulig. Styret registrerer at kraftsystemet i perioder har knappe marginer, noe som dokumenteres gjennom flere utfall i den senere tid. Styret følger denne situasjonen og utviklingen i kraftmarkedet nøye.

Oslo, 19. mai 2011 Styret i Statnett SF

Side 8 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011


Totalresultatregnskap Statnett Konsern Første kvartal 2011

2010

År 2010

Driftsinntekter regulert virksomhet

1 608

2 224

6 980

Andre driftsinntekter

44

46

267

Sum driftsinntekter

1 652

2 270

7 247

117

170

592

(Beløp i millioner kr) DRIFTSINNTEKTER

DRIFTSkostnader

Systemtjenester Overføringstap

354

399

1 058

Lønnskostnad

161

120

550

Av- og nedskrivning varige driftsmidler

182

161

666

Andre driftskostnader

217

199

1 102

Sum driftskostnader

1 031

1 049

3 968

Driftsresultat

621

1 221

3 279

Inntekt i felleskontrollert og tilknyttede selskaper

1

7

11

Finansinntekter

16

19

105

Finanskostnader

85

84

337

Resultat før skattekostnad

553

1 163

3 058

Skattekostnad

159

323

860

Periodens resultat

394

840

2 198

Endringer i virkelig verdi for investeringer holdt for salg

-

-

1

Endringer i virkelig verdi for kontantstrømsikringer

21

-7

-10

Skatt relatert til øvrige resultatelementer

-6

2

3

Øvrige resultatelementer

15

-5

-6

Totalresultat

409

835

2 192

ØVRIGE RESULTATELEMENTER

Side 9 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011


Balanse Statnett Konsern

(Beløp i millioner kr)

31.03.11

31.03.10

31.12.10

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER

Goodwill

53

-

53

Andre immaterielle eiendeler

13

-

13

Sum immaterielle eiendeler

66

-

66

anleggsmidler

Utsatt skattefordel

1

Varige driftsmidler

16 475

15 837

-

16 396

-

Anlegg under utførelse

2 093

1 235

1 848

Investering i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet

51

191

51

Finansielle anleggsmidler

884

714

1 118

Sum anleggsmidler

19 504

17 977

19 413

Kunde- og andre kortsiktige fordringer

824

313

869

Investering i markedsbaserte verdipapirer

521

613

593

Betalingsmidler

825

1 110

1 129

Sum omløpsmidler

2 170

2 036

2 591

21 740

20 013

22 070

Innskuddskapital

2 700

2 700

2 700

Opptjent egenkapital

5 367

3 753

4 950

omløpsmidler

Sum eiendeler

egenkapital og gjeld egenkapital

Ikke-kontrollerende interesse

-30

-

-22

Sum egenkapital

8 037

6 453

7 628

Utsatt skatt

396

298

334

Pensjonsforpliktelser

254

255

345

Andre forpliktelser

151

-

163

Langsiktig rentebærende gjeld

9 710

10 833

10 456

Sum langsiktig gjeld

10 511

11 386

11 298

Kortsiktig rentebærende gjeld

1 268

1 147

1 301

Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

1 256

973

1 277

Betalbar skatt

668

54

566

Sum kortsiktig gjeld

3 192

2 174

3 144

20 013

22 070

langsiktig gjeld

kortsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

Side 10 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011

21 740


Oppstilling av endringer i egenkapital Statnett Konsern

(Beløp i millioner kr)

Sum egenkapital

Ikke- Sum egenkapital kontrollerende henført eier i interesse Statnett SF

Opptjent annen egenkapital

Fond

Innskutt kapital 2 700

Egenkapital 01.01.2010

5 618

-

5 618

2 915

3

Årsresultat

2 198

-25

2 223

2 223

-

-

-6

-

-6

-

-6

-

-132

-

-132

-132

-

-

-50

3

-53

-53

-

-

7 628

-22

7 650

4 953

-3

2 700

5 618

-

5 618

2 915

3

2 700

840

-

840

840

-

-

Øvrige resultatelementer

-5

-

-5

-

-5

-

Egenkapital 31.03.2010

6 453

-

6 453

3 755

-2

2 700

7 628

-22

7 650

4 953

-3

2 700

394

-8

402

402

-

Øvrige resultatelementer Vedtatt utbytte Ikke-kontrollerende interesse Egenkapital 31.12.2010 Egenkapital 01.01.2010 Periodens resultat

Egenkapital 01.01.2011 Periodens resultat Øvrige resultatelementer Egenkapital 31.03.2011

Side 11 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011

15 8 037

-30

15 8 067

5 355

15

-

12

2 700


Kontantstrømoppstilling Statnett Konsern

(Beløp i millioner kr)

31.03.11

31.03.10

31.12.10

1 163

3 058

Resultat før skattekostnad

553

Tap/ gevinst(-) ved salg av anleggsmidler

1

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger

182

Tap/ gevinst(-) ved salg av investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Periodens resultatførte renter

- 68

- 161 - 75

-6 666 -28 306

Periodens mottatte renter

10

5

29

Periodens betalte renter

-55

-58

-362

Endring i kundefordringer/ leverandørgjeld

140

-121

-348

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-254

243

500

Resultat selskap konsolidert etter egenkapitalmetoden

1

-7

-11

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

646

1 461

3 804

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og anlegg under utførelse Virksomhetssammenslutning NorGer netto for overtatte kontanter

- -517

13 -1 892

-

-32

Endring i investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

-

93

Endring i langsiktige lånefordringer

-

56

-

-

Endring i kortsiktige lånefordringer Mottatt utbytte Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-

- -209

-2 - - -519

22

22

-187

-1 740

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny rentebærende gjeld

-

Utbetalinger ved nedbetaling av rentebærende gjeld

-500

Innbetalinger ved salg av markedsbaserte verdipapirer

69

Utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte verdipapirer Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

- -

350

1 250

-800

-2 364

30

305

-86

-336

-

-132

-431

-506

-1 277

Netto kontantstrøm for perioden

-304

768

787

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

1 129

342

342

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

825

1 110

1 129

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31.3.2011 er bundne skattetrekksmidler med 43 millioner kroner i konsernet. Ubenyttet trekkrettighet på 3 500 millioner kroner er ikke inkludert i kontanter og kontantekvivalenter ovenfor.

Side 12 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011


Statnett Husebybakken 28B PB 5192 Majorstuen 0302 Oslo Tel: 23 90 30 00 Fax: 22 52 70 01 www.statnett.no Side 13 | Statnett Kvartalsrapport 1:2011

Statnetts kvartalsrapport 1. kvartal 2011  
Statnetts kvartalsrapport 1. kvartal 2011  

Statnetts kvartalsrapport

Advertisement