Page 1

,/, 1ÜÊ>>˜Žœ«i˜Ê…ˆiÀʓ>Ži˜Ê }ˆ˜`iÀʅiÌÊÛiÀÃV…ˆ

Fanta Souko

^ÊÀi`iÀˆVÊ,>iÛi˜Ã

Katoenproducente Dougourakoroba, Mali « Dankzij de Fairtrade-premie hebben wij kunnen investeren in nieuwe klaslokalen »

Het keurmerk voor Fairtrade www.maxhavelaar.be


" , ĂŠ+1/  ĂŠ 6ÂœĂƒĂŠ>VÂ…>ĂŒĂƒĂŠÂˆVÂˆĂŠVÂ…>˜}iÂ˜ĂŒĂŠ Â?iĂ•Ă€ĂŠĂ›ÂˆiĂŠÂ?D‡L>Ăƒ

Fanta Souko

^ĂŠĂ€i`iĂ€ÂˆVĂŠ,>iĂ›iÂ˜Ăƒ

Productrice de coton Dougourakoroba, Mali  Grâce à la prime Êquitable, nous avons pu investir dans des nouveaux locaux scolaires 

Le label du commerce ĂŠquitable www.maxhavelaar.be


,/, 1ÜÊ>>˜Žœ«i˜Ê…ˆiÀʓ>Ži˜Ê }ˆ˜`iÀʅiÌÊÛiÀÃV…ˆ

Bananenproducent Appbosa, Peru. « Dankzij Fairtrade krijgen we een betere prijs, en kunnen we nu onze ziekenhuiskosten betalen ! »

Het keurmerk voor Fairtrade www.maxhavelaar.be

^Ê>ÝÊ>Ûi>>À

Concepción Farias


" , ĂŠ+1/  ĂŠ 6ÂœĂƒĂŠ>VÂ…>ĂŒĂƒĂŠÂˆVÂˆĂŠVÂ…>˜}iÂ˜ĂŒĂŠ Â?iĂ•Ă€ĂŠĂ›ÂˆiĂŠÂ?D‡L>Ăƒ

Producteur de Bananes Appbosa, Peru.  Grâce au commerce Êquitable, nous recevons un meilleur prix, et nous pouvons enfin payer nos soins mÊdicaux ! 

Le label du commerce ĂŠquitable www.maxhavelaar.be

^Ê>�Ê>Ûi�>>À

ConcepciĂłn Farias

/Posters_A2_2009  

http://www.maxhavelaar.be/files/Posters_A2_2009.pdf